91586 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ* ΕΛΛΑΔΟΧ
ΪΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΟ1
Β Ν Κ Ρ Μ Τ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 24 ^
4942 - *>*· 6
α-.
ΒΑ.Σ1ΛΈΓ2, Τ-Ν ΕΛΛΗΝ-Ν
Έχοντες δπ'δψι Κ?. ί ;
τατικής των Κρητών Συνε/^σεως και τα «ρβρ. 3θ τού υπ
ι,. 73. Λ,»» .ρ-ασει τού επι τής -«*»»>« Δ^
τορ'ζο.^ εις τΟν 6» β |™
τής Αιθούσης Επαναϊτατιχ,ής Ε
Άπο^αα.ζοϋΐεν κα.
Χορηγούμεν επί τού ει3ι»3 προυπολ,γισμοϋ των &
,. Α. της Λι-Λαιοσύνης τής χ?ή«ω; «3 1»11 τα,
/απΛηρωματΐλάς πιστωσεις : ,
α'.) ύποκεφ. 1 ά'ρ«. 4 .„?. Ε . 5 ί
2) Υπό Κεφ. 8 ά,ίθρ. 5 «3ιά καθαριηί)Γ3ΐ κχί συντήρ/ριν
φυλακών κμι». δραχμάς 220 καί
Άνατίβησι την έ*,:έ/εσιν τής ζαρ;ύτη; εις τοϋς επί τής
Δικαιοσύνης καί των Οικονομικόν Αιοικ Έπιτρόπους.
ν επι ^Αικαιοσύν,ς Α,ικούντα Έ
ιταιή δημοσίευσις καί βχτβΛββις τού παρόντος
ΈνΧχνίβιςτί) οΣέχτεμβρΐβ
'Λν ονόματι τού
•Η Αιοικοϋσμ ΙιΐπΛναατατικη, Έαιτρρπίι
Α
Μ.
Ή Αιοικούσα Έπαναστατικη Έπιτροπίι
Αριθ. 'Αποφ. '78
Ή ' Κ λ ι ι ρ. οπή
Ααίοθσα ύκ' όψει την τ?ο:*3# τα^ην «^ ί"' τ1? Δ·λχ«-
σύνης Αιοικ. 'Κ«:ρ3.τ5«, το α'ρΐρ. ] "3 '■>'· »
Λιαταγματος καί τό άρθρ. 34 τοΰ ύπ αριθ. ίϋ
τοϋ Δημοσίου Λογιστικοϋ.
··
Όϊως έκϊοθ/ϊ Α.άταγ^, 3ι' οί νά χ-.ρ«1 ίώ*τ* ^ τού Β«-
δικου Ιΐρο^ολ,γιτμοΐ των έ;5!ων τής Δνω;. Δ.ευΟ,ν,εω τή,
Αικαιοσώνης τής χρήσεως τού 1911 αί έπομ.ναι αναπ
ματιχαί πιστωσεις.
1) Υπό ΚεΤ. 7 α>θρ. 4 -· «'· κ-
στικών ύπαλλήλων» δραχμ- 4,500.
Ή
Α. ΜΙΧϋΛΐΛΑΚΙϋ;
Θ. λιμι;ιίτιιχ
Μ Ρ.
Ό Γραμματεύς
11. Μαρχανχωνάκης
Ότι άκριβές άπόσπασμχ
Έν Χχ«*ϊ τή 13 Σ;πτίμ3?·:ου 1912
Ό Γραμ,χα:εϋς τής Λΐ3ΐ)>3ύσ/)ς Έτχνΐ:. Έ :ιτ
■1. 1%1οΐρκαντο·νάκης
1 ·.θ. Διχτάγ. 69
ΓΕΞΙΟΡΓίΟΧ Α'.
ΒΑ-ΙΑΕΓΣ ΤΩΝ ΕΑΛ
Άττοφασίζομ*ν καί δ^τασσομεν
Εν Χανίοΐ;τή8 ΣΜ«-Λί?»
.„ .
Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
θ. Λ1ΜΠΡΙΤΗ2
^

ψηφίσ
αροτ»
κουντ
ομοφι
τροπι
Ό
διανο
Εί
Διοικ
τοϋ τι
-τροσι
Έ
Ί
ψηφι
πεοι
Έρ·
βιν
Μέγεθος Γραμματοσειράς