91583 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣ.ΙΛΕΙΟΝ/ΓΗΖ.ΕΛΛΑΔΟΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ
ΤΗΣ ΜΝΜ
ΤΕΥΧΟΪ. ΠΡΩΤΟΙΜ
Έν Χανίοις τγ| 18 Σειττεμβρίου 1Η12 — ΑΡΚίί. 6»
Α'.
ΈχοντεΤύκ' όψει τα απο 2 Μαρτιου καϊ 4 Ίουνίου 1Η12
φΐαματατής Επαναστάτας των Κρητων Συνελεύσεως, το
V
αριθ. «8 της 6 Ίουνιου ι^ΟιΜομοθετικβν Λιαταγμ» περι
[»ίδρειας τού ένεργίϋ στρατοϋ και τας ίιαταςίΐς των αρϋρων
Ί, Οί, 61 και την άψ δ τού «ρϋρου 102 τού υπ' αριθ. ι* της
ο Δεκεμβριού Ιϊίΐυ ·*η?ισματος περι στρατοΛθϊΐας τού κατα
στρατοϋ, προτασει τού επι της δημοσίας Ασφαλείας *»
ϋημοσιων 'ΐϋργυ»ν ίλιθΐΑθκντος '_πιτροκου.
'_πο$αοϋ.οιιεν και -ιαταϋθομΐίν
ΚαΛουμον οι' υπηρεσίαν πβντζς τους γϊγυμνασμένους ε?ε-
)?ους πεςικου τω, *πΟγρ«?ων ΐ«ϋι. 1300, ι^υί, ιαι
όπως προσέΛθωσ.ν ινα κΛΐατβΓΤθΜ.ν ί^«ϊ,Λ[ί
ιν ανυπεροίτως .ντος τριών η^ρων «πό «-,»«» ι^),
*πι της Δημοσίας Αβ?*λβ«ς

σίων "Εργων Διοικβύντα Έπίτροπον άνατιθεται ή δημοσίευσις
και εκτέλεσις τού παρόντος Διατβγματος.
Έν Χανίοις τή 16 Σεπτεμδρίου 1*σΐ2.
»4£ν ονόματι τού Αίασιλεως
_ 'ϋΐΛαναθτατικη Διυικιιτικιι
Α. -··"■»■-*"
μ. *·.
/.αι
"Δρ ι(ί. Διχταιγτς 21
Ό £ηι
ΕΛΛΑΔΟΣ
καί των
ως τον αυτόν
Ιΐιν λανιοις
Ιό Σεπτεμβριου
Όνυ^ιαΐι τού
'ϋ ^ιυικουσα
Α.
ο.
αι.
Εχων υπ' όψει την υ,π'βριθ. άοά ε.ε. πρότασιν τού Άνωτέ-
ί ρου αιοιχητου της ΑωρίφκΛίΧΛ,ης άχι Γαγματων ΐΐεζιχου, ανα-
£λ της ί.πΒχρ&ωτι"Λης αοειας πάντας τους εις ταύτην οια-
ντας ο^Λΐτας πεζ'.κο^ τ^ς βπογρα^ης 1ϊ> 11 και ατ,κυρώ την
υπ αριθ. 1ο ί. ε. ατΐο^ασιν μου. ιΐχντες ούτοι 4α προσέλθω¬
σιν εις τα ταγμχτα εις α ανηχ,οιυιν εν τος τριών ημερών λκο αύ¬
ριον, ιϋης Μεπτεμ6ρΐ9υ ΙάΐΙ.
) Ανωτέρας Διοιχ,ητης Αωροφυ'λαχής Ααϊ Ταγμαίτων 11ε-
ζικοθ θέλει χανονισ^ τας Λεπτομερείας.
Έν Χανίοις τ^) 16 Σεπτεμο'ριου 1^12.
Ό ^ιονκών 'Κηίτροηος
Α.
ΒΑ-1Λ-Γ- Γ_ιΝ
Έχοντες ύΐ' όψει τα «ο 2 Λΐζρτιο.. και 4 Ίίυν.ου 1»12
ίΐσματατηςΈπ»νασν*:ΐΑ.ηί των Λρητων -υνίΛί^έως, προΐα-
=ΐΐ τού επι της Δημοσίας Λσ^ΛλίΐΛς *λι τω»
|γων Διοΐλβϋννος '_*ιτροιτοιι
ι εςαΐ
Προδιβάζομεν άκό 1ης έλευσομένου μηνός Όκτωδριου εις
τόν ραβμ,ον τού λοχιο- «αντας τους είς τους κεκυρωμενους και
ισχυοντβς νυν πινακας υποψηφιων όι« τον £»ϋ>ον τού λοχιου εγ-
τβν αυτόν €*ί της Δημοσία» Άσιαλίΐας κ»ί των Δημο-
'Αριο. Δι»τ«γη; 22
-—-1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
Όβπίτροπος τής Δημοσίας ^ς
"Κνι-ν ύπ' όψει τας βιατβξεις τού αρϋρου 57 τού Οπ άριθμ.
42 ψηφισματος «ερι _τ?«βλογ_ς, **υ?ώ την υκ αριϋμίν
4ΙΛ!Ί.ωβ ΐίαρελϋοντος μηνός Αύγοιιστοι» Οιαταγην μου χε^ι προσ-
χλ«ηως των στρατευσιμων της ενεστωσης «ογρα.ς 1»12
κρός κατάταξιν και ανα6*Αλω την κζταΐαςιν χ^ω^ μέχρις τής
ΐ' Δεκεμβριού ιοιου βτους.
Έν Χανίοις τ}} 16 ^«τεμδριου 1ϋί
'υ Διβικων
Α.
Έκ τού ΈΟντκοΟ
Μέγεθος Γραμματοσειράς