91578 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/9/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
, ι.ν "' » * , ί
ΤΗΧ £ΑΛΑΔΟ£
ΠΑΡΑΡΙΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ Κ Ρ Μ Τ Μ
ΤΝΪ.ΎΑΟΧ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 18 ^επτεμβριου
— Αριθ. 67
11 α «_» ό (> α μ α
Έκ παραδρομής εδημοσιεύθη είς τό υπ' αριθ. 64 τής 13ης
Σεπτεμδρίου 1912 Τευχος Α'. της Εφημερίδος τής Κυίερ-
νησεως καίεν Ζελΐθι 2^4 αί υπογραφαι των με/.ών της Διοικου-
σης Έπαναστατικής Έπιτροπής «Α. Μιχελιδάκη;, Μ. Ρ.
Κούνδουρος, Α. Μιχελιδάκης» ενω έοει ν α οημοσιειιθώσιν αΛ.
ΜιχεΜδακης Μ. Ρ. Κούνδουρος, Ο. Λιμπριτης.»
(Έ/, τού γρα^ειου τής Διοικούσης Επαναστατικήν Έπιτροπής)
'Δριΰμ. Διαταγ. 110
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ι "Εχοντες υπ' όψει τα *πό2 Μάρκου και 4 Ίουνιου 1912Ψη-
φίσματα της Κπαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως, το
αρθρον 7 τού όπ' αριθ. ϊθ της "29 Μαρτιου ε ε. Διαταγμϊτος και
το αρθρον 34 τουυπ'βριθ. ΙόΊ Νίμου περί Δημ.σιου Λ&γισ-
τικ.υ προτασει των επι των Εσωτερικών και Οικονομικων
Διοικ. Επιτροπών στηριζομεντ, εις την υπ' αριθ. 171 ε. ε.
όμο^ωνον απόφασιν τ/,ς .Αΐοι/.ουσης Έπαναστατικής Επιτροπής
Άπυ^αϋι^ο^ιιν και οιαχαοοοιιεν
Χορηγεϊται επί τβ^ ειδικού Προ^ολογισμού των Έςοδων τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Εξωτερικών τής χρήσεως τού 1^* Α1
υπο κε^βΛαιον 4 και αρθρον 5 αναπληρωμαιιχη πίστωσις *κ
δραχμων χΐΜων (ΐΟΟΟ; «Δι' εςοία έκτακτων Ίγειονομικων
μετρων Οπερ τ»)ς Δημοσίας Ίγειας κ. τ. λ. »
Εις τους αυτους επι των Έσωτερικών και Ο'ικονομικών
Διοικ. Έπιτροιΐους άνατιθ*ται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού
παρόντος.
_ν Χβνίβις τί) 8 Σεπτεμδρίβυ 1912
*_ν Ό>οματ* τοϋ ϋαόι^έω;
Ή έηαναστατικη Διοικητικη Έ
Α.
Μ. Ρ. κυ
£>. Λ1Μ11Ρ11Ί1Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
•Μ _>οικοϋυα Ίΐιπαναίτατικη —πιτροπη
Μ. Ιϋ-ΠΑϋνΊΑ
Της έν τώ ύπ αριθ. 147 της 8 λεπτ*μόριου 1912 πρακτικφ
αηο^αοι,ως τής ΰιυικουοης ΈπαναΰτατικΛς 'ϋπιιροπνι^
Αριθ. Αποφ. ίΤί)
Ή Έπιτροπή
ύπ' αριθ. Μι>*Ιακβ *· *
Ανωτέρας Διευθϋνσεως των Έσωτερΐλών, το ίρθρον 7 τού
υπ' αριθ. 26 ;ής 29 Μαρτίου έ. Ι. Διατ^γματος και το αρθρον
34 τού ύπ' άριθμ. 737 Νομου
Άποφασ£ζ«ι παμψηφοί,
Έγκρίνει όπως έκϊ'ίθ^ Διαταγμα δι' ου νά χορηγείται άνα-
πληρωματικη πίστωσις εκ δραχμων χΐ'ΐων (11)00) επί τοΰ
ειίικού 11ρουποΛογισμο3 των έςοίων ττ)ς Άνω:έρας Διευθύν¬
σεως των Έσωτερικών της χρήσεως τού 1911 υπο κεφάλαιον
4 και άρθρον 5 «Δι' εςοδατων ιχτα/.των ϊ'γειονομικών μετ ρ ών
ύ~ί,; τ/-,, Δή ίζβ ι; ^,£α.1) '. λ π
Άνατιθΐ,σι Οϊ ι,ην ί».ιεΛεσιν τ',ς παρούσης εις τους επι '&σω-
τερικών και Οικονομικων Έπιτροπους.
'ΙΙ Αιοικοιθα Έπαναθτατ» ^ίι Επιτροπεία
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. ΚυΙΝΔθϊΡΟΙ
Θ. ΛΙΜΙΙΡΙΤΗϋ
Ό Γραμματεύς
II.
Αΐαρκαντωνης
"Οτι άκριβές άπόσπασμα
Έν Χανίοις τί) 13 Σεπτεμίριου 1912
Ό Ρραμματεός τής Διοικούσης Έπαναστ. Έπιτροπής
_Ι. Λΐαρκαντωνακης
Αριθ. Δίχτάγ. 111
ΒΑΣ1ΛΕΓΣΤΩΝ ΕΑΑΙΙΝϋΝ
"ϋιχοντες ύπ' όψει τα άπο 2 Μαρτιου και 4 Ίουνιου 1912
ψηφισματα τής Έπαναστατικής των Κρητων Συνελεύσεως, το
αρθρον 7 τού υπ' αριθ. 26 της 29 Μαρτιου έ. έ. Διατα'γματος
και το αρθρον 3 ί τοϋ ύπ αριθ. 7όΊ Νομου περι Δημ^ιου Λο-
γυτικου, προτασει των επι των Έσωτερικών καϊ Οικονομικων
Δ16ιχ. Επιτροπών, στηριζομένη είς την ύπ' αριθ. 175 έ. ί.
όμοφωνον απόφασιν τής Διοικ. Έπαναστατικής Έπιτροπ^ς,
Άηοφασίζομεν χαΐ διατάσσομεν
Χορηγείται επί τού είδικίύ Πρβυπολογισμοδ των έξόδων τί]ς
Άν. Διευθ, των Έσωιερικών τής χρήσεως τού 1911 άναπλη-
ρωματικη πίστωσις ε* ϊρ*'/,· τετρα«οσιων ογδοήκοντα (480) επί
τού Κεφ. 13 άρθρον 1 «δαπάναι σχετικαί πρός απογραφήν τβθ
πληθκσμοθ των κατοικων τής Νησοα κ. τ. λ. ».
Είς τ:υς αύτβθς επί των Έσωτερΐλών καί Οικονβμικών Δι-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
οικοϋντας Έπιτρόπους άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις
τοϋ παρόντος. ι
Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμβρίου 1912. *
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
Ή Δχοικοίτία Έπανα«ί-α-»»:η 'Επιτηοπτι
Α. ΜΗΧΚΛΤΔΑΚΗ5
θ ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Τής ίν τφύπ' Λριθ. 1Ί3 τιϊγ 8 Σ)οΌίΌΐΓ (013 πρακτικφ απο¬
φάσεως της Διοινητ. Έπαναστατιιαϊο 'Κπιτροπης.
Αριθ. άπ-β. 175
'ΙΙ 'Κηΐΐροηή
Λϊίοϋσα ύπ' ?4ει την τίόταβ'ν ταύτην τού 1—ί τ7>ν Έσωτε-
ίΐκίν Διοικ. 'ΕζιτοΟΓου, τό ύπ' άοΛ. 7 τού ΰπ' αριθ. 25 τής
29 Μ^οτίου Ι. Ι Διατάγακτος καί τό άο">ρ. 34 τοϋ ύτ' αριθ.
737 Νόμου κερΐ Δημοσίου Λογιστικόν.
Εγ/ρίνει 'ό-κΜ *ια Δ'ατάνματοί ,Όοηγτ,θΐ άνατλτοωαα-
• τιν,ή πίστωσιν έκ ϊρινμών τετραχοσ'ων ογδοήκοντα (Ί80) ΙτΛ
τοθ ε'ίικοθ Πρσθπολογισαοϋ των Ι?όϊΜν τί>ί ΆνωτέραΓ Δ-ευθ
των Έωτερικών τΨ,ε γο+σε,,κ τοΰ 1911 υπό «εβάλ. 13 αρθρον
1 «δια δαπάνας σγ«τικϊς χρϊς τ*ν> απογραφήν τοϋ πληθυσμο!3
των κα-θί'κων τήο Νήιου κ. τ. λ.»
Ανατίθησι ϊέ ττν Ιχτέλίσιν τϊΐο παρ-ϋ,σης εις τους επί των
Εσωτερικών κα? Ο'ίκονίμΐΛ,Τ,ν Διοικ. Έπιτρόικυς.
"Τ'Διοικοί'Λη Έπηνα»ίτατιι«η Έπιτοοπίι
Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚΗΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Μ. Ρ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Ο Γραμματεύς
Π. Μαρκαντωνάκης
Ότι άκριβές άπόσ-αΐμα
'Εν^ Χανίοις τί) 13 Σε-τεμβρίου 1912.
Ο Γραμματεύς τής Δ-.οικ. Έπαναστατική-ς Έπιτ,οοτή-ς
Π. !Μαρκαν«ο>νάχης
Άρ.θ. Αίατάν. 109
ΓΕΩΡΓΙΟΣ -'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ψήφισμα
τ
στικ
Διοιν.ΐύ.___ ^....^-..ιο» μςτ,ρ ι,ΰμΕντ; εις την ί>— αρ
όμόφωνον απόφασιν τής Διοικ. Έ-αναστ. Έ-ιτρο-ής.
"Δποάαο'ίζοιιεν' καί Διατάσσομεν
Χορηγίϊται έ-ί τού ΕΊοΐλθϋ ΙΙρουπολογισμο
τής Ανωτέρας Διευθύνσεως των 'Εσακερικών
ΐίιον δέ Κεφάλαιον καί άρθρον εκ·
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της έν τώ ύπ' άρτθ.144τΛς 8 Σεπτέμβριον 1912 ρ
αποφάσεως -της Διοικούθης 'Κπανα··τατικης Έπιτροπης
Άριθμ. άποφ. 176
"II
Έπιτροπή
Λαμβάνουσα ύπ' ίψει τ' ανωτέρω καί θΐωροϋσα ότι όφεθνει νά
ελθγ] άρωγός εις τοΰς έκ των σεισμών καταστραφέντας όμογ:-
νείς ημών κατοίκους των Γανοχώρων τής Προ-οντίδος.
Ίδοϋτα κα>' τό αρθρον 36 τοϋ ύπ' άρ'.θ. 737 Ν&μου περί Δη¬
μοσίου Λογιστικοΰ.
Άποφασ£ζει παμψη«ρ»1
Έγκρίνει όπως διά Δ'α-άγματος ·>ορηγηθή επι το3 Ε'ιδιχ:2
των έξίϊων ιής Άνωτέρϊς Διευθύνσεως τω
911 Κάλ
γ ής ρ
Εσωτερικών τής χρήσίω; τοί 1911 καί υπό ίδιον Κεφάλαιον
καί αρθρον εκταΑτος πίστωσις έκ δραχ. δέκα χιλιάδων (10000)
«•δι'εΐσφο^άν τού έν Κρή-η Έλληνικού Δημοσίου υπέρ των
σεισμοπαθών των Γανοχώρων».
Άνατίθησι δί την εκτέλεσιν καί δημοσίευσιν τής παρούσης ε'ς
τοΰς επί των Εσωτερικών καί Ο'ικονομικών Διοικ. Έπιτρόπους
Έν Χανίοις τή 8 Σεπτεμίρίου 1912
, ,„ . Ή Διο/ικοθσα Έ.παναο·τατ»ι«τι Έπιτροπτι
ΑΝΤ. ΙΜΙΧΕΛΙΑΑΚΙΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΘΕΟΔ. ΛΐνΐΠΡΙΤΗΣ
Ο Γραμματεύς
Η. Χ. Μαοκαντωίακης
"Οτι άκριβϊς άπόσπασμα
Έν Χανίοις τϊ) 8 Σεπτεμβρίου 1912.
Ό Γραμματεύς τής Έπαναστατικής Διοικούστίς Έπιτροπης
Π. Χ. Μαρκαντωνάκης
Αριθ. Διατάγ. 107
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΑΕΤ^ ΤΟΥ ϊ7ΛΗιτΩΝ
Έχοντες ύπ' όψει τό αρθρον 31 § 5 τοϋ ύπ' αριθ. 111 Νο-
μοθετΐκοϋ Δ'.ατάγματος «περί όργονισμθϋ τής Τηλεγραφικάς
υπηρεσίας» τής 7 Σεπτεμίρίοο 1909, τό αρθρον ^XXX
ί διατάίίοιιεν:
Έ)αττοϋται κατά τ.εντ,ήκοντα (50) επί τοίς εκατόν τό είς τό
Δημό- ' - ....
ής
1911
Έν Χανίοις τή 8 Σεκτεμίρίοι» 1912.
• Έν ονόματι τού Βασιλέως
Ή Δχονκούΰα Επαναατα ςικη 'Επιτροπ
- : .' Α. ΜΙλΕΛΙΔΑΚΙΙΣ
«., Μ Ρ. ΚΟΤΝΔΟΪΡΟΣ
- / - - «ΕΟ^. Λ1ΜΠΡΙΤΗΣ
κα-
Έπί-
Έν Χανίοις τί) 8 Σεπ:εμ6ρίου 1912.
Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως
Ή Διοχκονόα Έπαναστατιχτι Έπ*τρο3χτι
Α. ΜΙΧΕΛΙ4ΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΊ ΡΟΣ
Θ. ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
ΕφΗΜΕΡΪΤ ΤΗΣ ΚΥΗΕΡΝΗΣΕΟΤ
237
Άριθ^Διατάγ. 106
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'-
ΒΑΣΤΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 4 Ίτυνΐον . ϊ
ψ-όφιτυ.* ττϊς Έπαν«ΐϊτατ'κης των Κρητών Συνελεύσεως τό
ίοθρον 26 τού όπ' αριθ. 389 Νόι/.ου, ■πτροτάτει των επι των
Εσωτερικώ^ καί Οίκονομ,'.κών Διοικ,ούντων Επιτροπών.
Αποφασίζομεν καί Διατάσσομεν
'ΕγκρΝοΐΜν τίιν διά. τού υπ'άριθ. 11162 τοϋ 1912 τυμ.-
βολαίου τοϋ Σ·>υ.βολαΐ'γΐ)άοου Χχνίων'Ιωά. Βολβεαάχ.η γενο-
ι/ί^ην αναγνώρισιν ώς τυνδ'κχ'θύχωχ εν τω δγ)λωθένη αετχλ-
λοΰχω γώρω υπό τού Μάρκου Δηιηητρακάκιτ) εν τνί περι-
οερεία Νεαπόλεως Μεραμβέλλου αεταίύ των θέ'τίων Κοπρά-
->%(, Σ'όπτ* Κι>',ν-η·,3ος Κα,λονέρου κχϊ Καταφέρη των
Γεωρνίου Κ Κοικινχκ-ιη Δ'κηνόοου κχτοικου 'Κρακλείου
καί Έμαανουνι'λ Καλιχτάκτι ί Ματτχιτα κχτοίκου Βουλια-
γμέννις Μεραμβέλλου καί ΐτροσωρινώς Ήρακλε'ου.
Είς τόν επι των Έσωτεοικών Διο·κο0ντ« Έπίτροπον άνα
τίθεται ·?) έκτέλευις καί δημοσίευσις τοΰ παρόντος Διατά-
Χανιά 8 Σεπτεμβρίου 1912
"Η Έπαναστατικτι Διοικοϋσα Έπιτροπτι
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Θ. ΛΤΜΠΡΙΤΗΣ
Αριθ.
άγ. 140
ΓΕΟΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗ
Έχοντε: ύπ' όψει τό ΰτΛ ν.θίν^λογίχν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
φιιμα τής Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως λλ'. τό
άρθρον 3 έϊάφ. θ'. τοΰ ύζ' αριθ. 41·^ νόμου, χροτάσει τού έκί
των Ο'ικονομικών Διοικοΰντος Έ-ιτρόπου.
Αποφασίζομεν καΐ διατάί(ίοιιεν
Έπιτρέπομεν την άτελή εισχγωγήν έν Ηρακλείω υπό τοϋ
Μιχαήλ Γ. Μεταξα των κατωτέρω μηχανημάτων.
Μιας π-τρεΧαιομηχανής όχτώ ίππων δυνάμεως πρός χοήσ-.ν
τού ζαχαροπλαστείου τού μετά 20 λιαρδίόν λωρίων καί εκατόν
(100) κοιλών ορυκτελαίου αυτής.
Εις τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έπίτροπον
άνατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτε'λεσις τού παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτεμβρίου 1912.
Έν Όνόιιατν τοθ Βασιλέως
Ή 'Κιπαναθταττ,νη Δτοικητικη 'Επιτροπτι
Μ. Ρ- ΚΟΥΝΔΟΓΡΟΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Άριμ. Πρωτ. 3527
» Διαταγ. 45
Ο ΕΠΙΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Εχοντες ύπ' δψει τα άρθρα 47 § 6'. τού ύπ' αριθ. 737 Νό¬
μου καί 179 αοϋ ύπ' αριθ. 413 τοιούτου.
Αποφασίζομεν
Η ϊιαχείρισις των έξόδων γραφικής υλης, φωτισμοΰ, καθα¬
ριότητος, ταχυδρομικών καί άλλων μικροδαπανών των τελω-
ν&ίων, των ύποτελωνείων καί τελωνοσταθμαρχείων ώς καί ή δια-
χείρισις των έξόδων θερμάνσεως των τελωνείων ένεργεΐται συμ¬
φώνως ταίς ϊιατάξεσι τού § 2 τοϋ άρθρου 47 6'. τοϋ ύπ' αριθ.
737 Νομο».
Ή προμήθεια τδν σχετικών ε'ιΐών καϊ ή μέριμνα τζΐζλ τϊ|ς
προσηκούσης διαθέσεως αυτών άνατίθεται έν μέν τοις τελωνείοις
είς τόν υπό τΐϋ προϊστααένου εκάστου τελωνείου διά ϊιαταγής
τού όριί,όμενον έκ των ύπ' αυτόν ύπαλλήλων,έν ϊέ τοίς ΰποτελω-
νείοις κο-ί τελωνοσταθμαρχείοις είς τους ύποτελώνας καί τελωνο-
σταθμάρνας.
Ή άνά μ9)να ϊαπάνη δέον νά μή ΰπερίαίνη δι^ εκάστην υπη¬
ρεσίαν τα κατωτέρω σημειούμενα ποσά.
Α') Διά γραφικήν ύλην κλπ.
Τελωνείον Χανίων έν τώ είς τόν Δήμον Χανίων χορηγουμένω
ϊιάτήν συντήρησιν τρ·ών λαμπτήρων συστήιχΐτος Ι^ΙΙΧ ποσω χατά
την ύπ' αριθ. 251 τοϋ 1910 απόφασιν τής 'Εκτελεστής Έπι-
................................. Δρ. 154
Τελωνείον Ηρακλείου................... »
Τελωνείον Ρεθύμνηο.................... »
Τ«λωνείον Ά,γίου Νικολάου.............. »
Υποτελωνεΐον Σητείας..................
» Ίεραπέτρου.................
» Κηστελλίου Κισσάμου..........
» Χερσονήσου..................
» Καλυίών....................
Σούϊας
> Παλαιοχώρας............
» Χώρας Σφακίων..........
» Άγίας Γαλήνης..........
» Ματάλλων...............
» Πανόρμου...............
» Σ.ΐσι ..................
Τελωνοσταθμαρ-χεΐον έκαστον...........
1 *') Διά θέρμανσιν
Τελωνεΐα α'. τάξεως ϊι' Ιν Ιτος
88
30
20
15
14
8
8
5
7
5
5
4
4
5
5
2
Δρ. 50
» 26
Τα τελωνεΐα οφείλουσι νά έφοϊιάζωΐι τα είς την περιφέρειαν
των ιυλαχεΐα ίιά τΫ]ς άναγκαίας γραφικής ϋλης.
Ήπαροϋσαϊιαταγή θέλει Ίσχύσειδιά τβ οικονομικόν 5τος 1912.
Έν Χανίοις 13 Σεπτεμδρίου 1912.
Ό επί των Οίκονομιικών Διοικών Έπίιροπος
Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
νΕκΓτον Τνπογραφείου
Μέγεθος Γραμματοσειράς