91515 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
(ΑΖΙΑΚΙΟΝ ΎΗΧ
ΙίΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡ!
ΗΝ ΗΡ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
ΤΕΥΧΟ3Ε ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις- ττι 30 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 56
Αριθ. Διατάγ. 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α1·
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Έχοντες ΰπ' δψει τα άπό 2 Μαρνίου καί 4 Ίουνίου
1912 ψηφισμα της "Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύ-
σίως κ«ί τό άρθρ. 12 τοΰ ύ-' αριθ. 432 Νόμου.
Αποφασίζομεν και διατάσσομεν
"Αρθρον 1. Αί έργάσιμοι ώραι των ΰπηρισιών των Ανω¬
τέρων Διευθύνσεων όρίζονται ώς έςίίς :
Κατά τό δεύτερον δεκαπενθή(λρον τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου
κα'ι κατά τούς μήνας "Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον,
Ιανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιον, Απρίλιον, Μάϊον χαί
Ιούνιον αί εργασίαι άρχονται άπό της 8 1/ϊ π. μ.
12ης χαί «πό της 2 % μ,, μ. μέχρι τίϊς 5 % μ. μ:
Κατά δέ τούς μήνας Ιούλιον, Αυγουστον μέχρι της 15ης
Σιπτίμβρίουάπό της 8 π. μ. μέχρι της 12ης, κατά την
Τρίτην καί Παρασκευήν έκάστΥΐς εβδομάδος καί άπό της 4
V"
Ι*· Ρ^ΧΡ' **) β |Α. μ.' τάς λοιπάς ημέρας μετ* μεσημ¬
βρίαν θέλει παραμένη, έκ περιτροπηί καθ* ίβδομάδα, είς
ύπάλληλος είς τα γραφεϊα των Ανωτ. Διευθύνσεων, δ*πως
ΐφορεύη των Δ·ημοσίων γραφείων.
Άρθρον 2. Οί ύπάλληλοι των Ανωτέρων Διευθύνσεων
οφείλουσι νά. προσέρχωνται είς τα Γραφείά των καί διαμέ-
νουσιν έν αυτοίς ΐργαζόμενοι κατά τάς ανωτέρω ώρας, έφ'
ίσον δίν άπουσιάζουσιν έπ' άδίίο; η δέν έκτελοΰσιν υπηρεσίαν
•ξω τοϋ Γραφείου κατ' εντολήν τού προΐσταμένου αυτών.
Αρθρον 3. Όταν Ινεκα επειγούσης περ:στάσιως καί
συσωριιίβεως πολλης εργασίας, αί κεκανονισμε'ναι ώραι άπο-
δειίνουσιν άνεπαρκεΐς, οί !ιττάλλ·ηλοι των ανωτέρων Διευθύν-
οΐων ΰτΓοχριοϋνται διαταγνΐ τοΰ οίκείου Διοικ. ΈπιτροΛου
ν« έργάζωνται είς τα Γραφεϊά των καί πέραν της κεκανο-
ν"έ ώ
έκ της μισθοδοσίχς τοΰ ύπαλλήλου έκιίνου, δστις ίεν
Ι προσήλθεν είς τα γραφιϊα κατά τάς κεκανονιβμίνας ώρας
ανάλογον ποσόν.
Άρθρον 5. Πας ύπάλληλος έν γένιι καλεύμινος παρά τοΰ
προϊστβμένου τού πρός εκτέλεσιν έκτάκ,του υπηρεσίας κατά
πασάν ώραν εργάσιμον ί μη όφείλει άμελητεί καί επί ιτιι-
θαρχικη" ποινη ν* εκτελή την άνατεθειμένην αΰτψ υπηρεσίαν.
"Αρθρον 6. Πάσα διάταξις άντικειμένη είς τό παρόν Διά
ταγμα καταργιίται.
Άρθρον 7. Ή ίσχΰς τοΰ τταρόντος άρχεται άπό ιίίς
δημοσιεύσεώς τού είς την Επίσημον Έφημιρίδα.
Είς την όλομέλίΐαν της Διοαούση; Έπιτροπϊίς άν»τίθετ«ι
ή δημοσίευσις κα,ί εκτέλεσις τοΰ παρόντος.
Έν Χανίοις τη Π Ίουνίου 1912.
*Εν ονόματι τοϋ Βασιλέως
Ή Διοικοθσο Έπαναστατ»κϊι ΈπιτοοπΙτ ,.
Ό Προείρος Τα Μέλη
Χ" ΜΙΧ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Θ.ΛΥΜΠΡΙΤΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 93
Αρθρον 4. Οί Γραμματεύς των Ανωτ. Διευθύνσεων
τηροθσιν ΰττό προσωπικήν τα,ν ευθύνην βιβλίον έν ώ θά ση-
μιιοίϊσι την ώραν της είς τό γραφείον προσελεύσεως καί της
«ζ αΰτοΰ αναχωρήσεως εκάστου ΰπαλλήλου, καθ' εκάστην
Ημέραν.
Είς την λήξιν εκάστου μηνός οί Γραμματεύς των Ανωτ.
! Διευθύνσεων ΰποβάλλουσιν είς τόν οικείον Διοι*. Έπίτροπον
ι «βίσεις [περί τοΰ άρΐθμοϋ τδ!-ν ώρ#ν, καθ'ας έκαστος των
"Λ αυτοΰς ΰπαλλήΛων άπουοίασε τοϋ γραφείου έκ των κεκα-
νονιαμένων ώρών. Ό δι Διοικδν Έπίτροπος άποκόπτει
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ: ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ύπ' ϊψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μα;τίου 1912 ψή-
! φισμα τής Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως ^.λΙ τό
Ι αρθρον 3 έδάφιον θ'. τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τθυ
επί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί διατάΛο'ομεν
Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν "Ηρακλείω υπο τοϋ
Μιχαήλ Σπανουδάκη ενός μηχανήματος μετά των έξαρτημάτων
τού πρός κατασκευήν σύρματος.
Είς τόν αυτόν επί των Ο'ικονομικών Δοικοΰντα Έπίτροπον
' άνατίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τβϋ παρόντος Διατάγ-
' ματος.
1 Έν Χανίοις τή 27 Ίουνίου 1912.
Έν Ονόματι τού Βασιλέως
"Η Έπαναότατική Διοικητικτι Έπντροπτΐ
Ό Πρόεδρος Τα μέλι
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
θ. ΛΙΜΙ1ΡΙΤΗΣ
'-κτοΟ ΈΟνικοΰ Τνπογραφείον
«Τί
7
., ,,..., ^. , „,. .., ^_ ,_.
·--·;: "■:..'■ ■;: ;»-νώ /ι:.υ )■?:."·.' 'ίί ; Α Λ
- ; ι Ι.ι .νθ--ί·?τκ,·:·5 ν·ί.·ΟΪΤ(.'»6 ΟΤ ΧΤΧ ■■
> .·■, .-ν,.
/■' "■"'■'' · ' -
'ίφχι^ν Χ* Τ' ^!* }0Λ?
5Γ Χ.
. Γ
. ι .- ί τ, >1ϊ'«^ 1 ι.»
Λ (ί

V
1

Μέγεθος Γραμματοσειράς