91512 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
"** * */*
' 8 τ ΥΡ 'ίί,.
ΒΑΧΙΑΕϊΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ1
ι ύ μ
ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΙΝ ΗΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΕ ΠΡΏΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 23 Ίοονίου |[)]2 — ΑΡΙΘ.
Άριθμ. Διαταγ. 51
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΑΒΤ- ΤΩΝ ΕΛΛϊίΝΩΝ
"Εχοντες ΰπ' δψίΐ τα ά—ό 2 Μχρτι'ου κα1. 4 Ίοονίου
912 ψηφίσματα της 'π,παναττατικης των Κρτ,τών Σιχ'ί-
ύ, τό ύ-' αριθ. 30"/ϊ4ί2 Ι. ε. ϊγγρχφον της Κιντρ-
ης Δΐίυθύνβεως των Δημ "Εργων κχι τό αρθ. 36 τοΰ
αριθ. 737 Νο'μου, περί Δνιριοσίου Λΐγιστικοί προτάτει
ών επί της Δημοσίας 'Ασφχλε'ας κχί των Δημοσ'ων Έργων
χί ΐ«ί των Οικονομικαί ν Διοικούντων Επιτροπήν, ττη-
ζί είς την ΰπ' αριθ. 135 έ. ϊ. ό,χο^ώνον άττοψχσιν
ίί Διοικουσης Έπ«ναττατικΫ)ς Έ-ιτροπής.
Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
Χορηγεϊται επί τοϋ είδικοΰ προυπολογισμοϋ των έξόόων
?ίς 'Ανωτε'ρας Δ ευθύνσίω; της Δημοσίας Ασφαλείας κχί
ών Δημοσίων "Εργων της χρήσεως τοΰ 1911 κχί ΰττό
ιον κεφάλαιον κχί άρθρον Ικτχκτος πίστωσις ΐκ δρχχμών
τω χιλιάδων (χριθ. 8,000) πρ6ί πληρωμήν των ήμίρο-
ισθίων έργχτων των προσλχμβανομενω; κχτά τα; μιλέ-
κς 5ϊΐμο»ίων έργων, διά μετχφορχν εργαλε'ων κ.τ.λ.
Είς τούς αύτοΰ; επί της Δηιχοσι'ας 'Αίφχλείχί κχί Δηαο-
ων "Εργων κχί επί των θ!*ονομ·κών Διοικ. Έπ.τρόπους
νχτίθιτχι η δημοσιεχτις κχ! έκτίλισις τοΰ πχρόντος.
ίίνΧχνίοις τ? 15 Ίουνίου 1912
Έν ονόματι τ^ΰ Βασιλέως
Ή Διοικοϋσα Έπανασταηκίι Έπιτροπτν
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
'εΐηχνχιτατιχή Έπιτροπή
φχνοϋς ζηχ'χς τοΰ Δημοσίου, καθόσον ίν έναντία περιπτώσει
θίλβι τουτο 67Γΐβχρενθ^ κχ'ι μϊ πρότθιτχ δικχστικχ δαπα-
νήιχχτα κχτά συνέπειαν παρίσταται άνχγκη άνχπιίφευκτος
χορηγίας ίκτάκτου πιστώαδως διά την πληρωμήν των *.%-
θ;σπρουμενων ήιχιρομισθίων είς τοΰς ίργχτας τοΰς προσλαμ-
βχνομίνους κχνά τ/)ν έκτίλισιν των Δημοσίων Έργων.
Ίδοΰσχ κχί τό ίρθρον 36 τοΰ ΰπ' αριθ. 737 Νόμου
Έγκρίνει, ό ίω; διά Διχτχγαχτος χορηγηθο επί τού
είοΊκοΰ προυτολογισίχο^ των ίζόο^>ν τη; Άνωτίρχ; Διευ-
θύνσίως τής Δημο?'χς Άσφχλιίας κχί των Δημοσίων Έρ¬
γων τής χρ>ίσιως τοΰ 1911 κχί υπό [διον κεφάλαιον καί
άρθρον ί'κτΛΑτο; πίστωσις έκ δραχΐχώ/ όχτω χιλιάδων
(8,000) πρός πληρωμήν των ήμερο^ισθ.'ων ίργατών των
προσλαμβχνο,Λενω* κχτά τα; μελίτ«ς Δημοσίων "ί(3ργων,
διχ μεταφοράν ίργχλιίων κ τ.λ.
*Η Διοικοθο'α Έπαναστατ,κτι Έηιτροπλ
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
"Ο Γραμματεύς
Η. Μαρχαντώνης
"Οτι άκριίές άΐόσπασμα
Έν Χανίοις τη 15 Ίουνίου 1912
Ό Γραμματεύς τής Διοα. Έπχναττ. Έκιτροπής
Π. Μάρκαντώνης
Γϋς έν τώ ύη'άοιθ. 10)τΛς {4 Ίουνίου 1912 πρακτικω
τ« --■-- τϋς Δ.οικού^Λ^ Έπανα ίεατικής Έπιτροπης
135
Έπιτρ οπ ή
ΰτ'ίψι: τό ύττ' αριθ. 30Μ/2402 έ 1· ?ΥΥ?*?ον
ΐς Διευθύνσεως των Δηυιοτιων Έργω/ κχί
, νη δπ εύρίσκιται πρό άνε λημμένϋΐν ύποχρεώ-
τοΰ Δημοσίου άπε'ναντι των Ιίιορισδέντων κχί διχτη-
"των Ιλτοτι έργχτών δ ά. την έ/ΐτΑίσιν των Δημοιίων
Ι,'Υω', τχ; ότοίχς χθ?η ^ν δννχτχι νϊ πχρίδη άνεο προ-
Αριθ. Δίχτάν. 86
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΛΗΝΩΧ
Έχοντις όπ' δψίΐ τό υπό χρονολογίχν 2 Μχρτίου 1912
ψήφ'σαχ τος 'ίΐΐπχνχστχτικής των Κρητών Συνελεύσεως
κχί τό άρθρον 3 έδάριον θ' τοϋ υπ' αριθ. 413 Νόμου,
π οτάτει τοΰ έτί των Οίκονομ'κΰν Διοικοΰντος Έπιτρόπου
αο*{ζοαεν καί διατά«ί(1ομεν
ρ την άτελη εϊίΐχγωγήν έν Ήραχλιίφ υπό
τοΰ Νικ Ξ£νά/4η δύο μηχχνών πρός κχτχσΑΐυην βουτύρου
κχί τυροΰ μετά των έςχρτημχτων αυτών.
Εί; τόν χΐτόν Ιχί τ5ν Ο'Λθνομικΰν Διοιχοΰντχ Επί-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τρόπον άνατίθιται ή δημοσίευσις κχί ίκτίλίσις τοϋ παρόν
τος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τ? 18 Ίουνίου 1912
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
Οί Διοακοΰντες Έπΐτροποι
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Αριθ. Διατάγ. 87
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'·
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες 6—* δψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
ψήφισμα τίς Έπαν. των Κργιτών Συνελεύσεως καί τί άρθρ.
8 έδάφιον θ'. τοΰ όπ' αριθ. 413 Νομου, προτάσει τοΰ
Ιπϊ των Οίκονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου
'Δποόαόίζει καί &τατάύΰει
Έπιτρέπομεν την άχελη εισαγωγήν έν Ήρακλε'ω υπό
τοθ Μ. Μπαμπούοη μιάς πετρεΛαιομηχανης ΜθΙΙβιΐΓ Ά
ρβΐΓθΙβ μεθ' 5>ων των έξαρττιμάτων της.
Είς τόν αυτόν επί των Οίκ,ονομικών Διοικοϋ^τα Επί-
τροπον άνατίθιται ή δημοσίιυσις κχί ίΛτέλίσ-ις τού παρόν¬
τος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τ? 18 Ίουνίου 1912
Ή Έπαναστατικίι Διοικοϋσα Έπντροπτ.
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΙΙΣ
Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΤΡΟΣ
Παροράματα
Τό ύπ' άριθμ. 51 τής 22 Μαίου 1912 Διάταγμα χί,ς
"Ανωτ. Διευθύνσεως τής Διναιοσύνης δι' ου χορηγοϋνται ϊι«-
φοροι πιστώ?ε-ς, εδημοσιεύθη ε'% τό ύπ' αριθ. 43 τευχος Α')
ίύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τού ετοιις 19)2
κα:ά λάθος δέ τό α!»τό ϊιάταγμα εδημοσιεύθη καί είς τό οχ'
αριθ. 54 έ. Ι", τεϋ'/ος Α' φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερ¬
νήσεως, έπομένως τό δημοσιευθέν εις τό ύπ' αριθ. 5ί έ. ε. φύλ¬
λον τής Εφημερίδος Διάταγμα είναι ά'κυρον.
(Έκ τού ε'ιδικοϋ Λογιοτηριου τής Α. Δ. τ%ς Δικαιοσύνην)
Είς την ύπ' άρ.θ. 5993)2504 τής 8 Όκτωδρίου 1911 ««»■
νομΐΑην ημών Δΐατα-ήν την δημοσιευθείσαν είς τό ϋπ' αριθ.
79 φύλλον τεύχ. Α'. τής Επισήμου Εφημερίδος ανεγράφη
έκ παραδρςμή είς τό άρθρον 2 ίδάφ. α . ώς ανώτατον !ρκν
φορτίου δι ί'ιπο^ς μέχρις οκάδων 200 άντί νά γραφϊ) όχάίω»
100 έπομένως ό «ριθμός 200 δ.ορ&ούται είς 100.
(Εί τοΰ Γραρ*(ου τή; Νομοτρχίας)
Τ ,"■
ι
ϋ
Μ
ι & ί
'*.«χ
ν»
ν.
ιϊ- ; ,
/ -ι , -κ
·,,
»·
·>"τ,
■Λ··*
(ί', '
Λ·»
.. ί ,,Τ
£)>>;« ί
■υ
ι, ' * ! ·
- ,ι.»
χ,'Λ
«Ίιί ϊ
-
,4 ·
Χλ *
0 «
-, Κ
)■}'
ν«?:
4>·
γ ι»
ί

ι *«,
;>ι
κ
ι
. · »
Γ- . ! , ^"- - "
»· >■ ? ί-
* " ;ί
•ι.,* . ^ ;
Μέγεθος Γραμματοσειράς