91509 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
λΤ-.ΚΓί*,^, χ- τ
φ *■ ι-ί* ν 6) * ί
ΠΗΠ3Ί
',·. -ί τ-τ
.ΙΪίΓΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΗΗΣίΟΣ
τι_τχα:£ πρώτον
Έν Χανϊ'οις τν| 19 Ίο»νί
ο»νίου
ΑΡ'ί
. 54
Αριθ.
άγ. 51
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύτ όψε( τό «πό 2 Μαρτίου 1912 ψήφισμα τής
• η ν"σ,τβτιν·ί? τών Κρητών Συνελεύσεως, τό α'ρθρ. 2 τού υπ'
βρ!°. *^« 29 Μαρτίου έ. ε". Διατάγυατος κάί τό ά'ρθ, . 34
τοϋ 6ζ^ αριθ. 737 Νόμου, περ'ι Δηι·οσίου Λογιστικόν, προτάσει
τω, ΐπι -ής Δικαιοσύνης καί των ΟΐΛονομικών Διοικ. Έπιτρό-
~ων, στηριζομένη είς την ΰπ' αριθ. 106 έ. Ι. όμί?ωνον ά-ί-
?ασιν ·,9,ς Διοι/Ού~ς Έπαναστατΐκής Έπιτρ^πής.
Ίπο^αΛίζομεν καΐ Δτατάσϋοιιεν
Επί τοϋ είδικοϋ Προυπολογισμοΰ των έξόϊων τής Ανωτ.
Λιειιθ-ίνσε»; τής Δικαιοσύνης τής χρήσεως τού 1912, χορη-
γου,/ται αί έπόμεναι άναπληρωμβτικαί ιτιστώΐεις.
) ( /_ Ι πό Κεφάλ. 7 ά'ρθρον 3 έδάφ. 8') άγορά καί Ιπισχευαί
επιπ/ων Δκ~τηρίων καί 'Υποθηκοφυλακείων δρ 800.
*) Υπό τό αύτό Κεφάλ. καί ά'ρθρον έδάφιον ζ') διά σύνδεσιν
τρα«.τι/»ν, άποφάσεων. Επισήμου Εφημερίδος, κατασκευήν
ίακβ/λων >αί λοιζών Έφετείων, Πρωτοδικείων, Ε'ιρηνοδικεί(«ν
Χαί ΥποΘη^οφυΛαχείων δρ. 1500,
■Γ, ~°')'' Οι-|τούς επί τής Δΐλαΐίσύνης καί Οίκονομικών Διοικ.
Επιτριπούς άνα»ίθεταιι ή δημοσίευσις καί έκτελϊσις τού παρόν¬
τος Διατάγματος.
Έν ΧανίοΙς τί5 22 Μαίου 1912.
Έν ονόματι τοϋ Βαόιλέως
'Η Διοικο^σα Έπαναστατικη Έπττροπτΐ
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Ε ΞΗΡΑΣ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
ί/.;*·/ό«οιι
χ σύνϊεσεν
3ιχο3 Πρί-ιπολογισμοϋ των έξόδων την Ανωτέρας Δ'ευΟ-ινα-ίως
τής Δικαιοσύνης τής χρήσίως τεϊ 1911 αί ίζ:;;;ναι άν«-λη-
ρωματιχαί πιστώσκς.
1) Ίπό Κεφάλ. 7 άρ^ρ. 3 Ιδάφ. δ' άγε:ά
έπιζλων ΔικΛστηρίων, καί ύποβηκοφυλακ'ων,
(800) καί
2) Υπό τό αΐτό Κεφάλ κίί αρθρ. »3ίφ. ζ'
ζραΛΤΐκών, άζοφάσεων, "Επισήμου Ε?ημ.ρι?;^, Λατ-σ/.ευΓ,ν
φ^ΛΪλλων, καί λοιπών Έφ&τείων, Πρωτοϊικειω/, Κρι /-:'.λει»ν,
καί Τπίθηκοφυλακϊίων δρ. χίλιαι ζεντακόσιαι (1">()μ) *.Λ
Άνατι8»1ίι τήν εκτέλεσιν τής παρούσης είς τ:υς 5τικ τ^ς Δ-ι-
καιοσόνης καί Οικονομικήν Διοι/.. Έ»ιτρόπουί.
*Π Διοικοΐτσα Επαναστατικαί Επ
Γ» ·' . " Κ. ΜΠΊΡΑΚΗΣ
Γ. ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝ.ΝΗ«
Β. ΞΗΡΑ2
Γ. ΡΛΑΑΝΗ2 ^
Ό Γραμματεύς
Π. Μαρ,χαντωνάκης
Ότι άκριβες άπόσζασμα » . >
Έν Χ«νί;ις αόθημερό;
Ό Γραμματεύς τής Διοικίυσης Ί
Π· Μαρκκτωνάκης
Αριθ. Διατάγ. 85
ΓΕΟΡΓίΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
-(.
Η ΕΠΑΝΑΣΓΑΤΙΚΗ ΔΙ01ΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ύπ' αριθ 17 τής 17 Μαίου 1912 πρακπκφ,
ή Διοικ. 'Επαναστατικης 'Βπιτροπής.
106
'Η Έηιτροπή
Λββοθσα ύπ' όψει τό ύπ' αριθ. '^ί,/ιη έ. ί. έγγραφον τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης τό α'ρθρ. 7 τού ύπ'
οριθ.^ 56 τής 29 Μαρτίου 1912 Διατάγματος καί τό άρθρ. 34
ότι τό άπ' αριθ. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστι*οϋ.
Άποφαβίζεει παμψηφεΐ ;
ν^, όπως δ»ά Διατάγμαΐος χορηγηθδσΐν επί το8 Εί-
Έχοντες ΰχ δψει ν« υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίίυ 191'2 ψτ^-
φισμα τής Έπαναστατικτ]ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
άρθρον 3 έϊάφιον θ'. το3 ΰπ' αριθ. 413 Νόμευ, πρίτάσβι τε5
επί των Ο'ιχβνομικών Διοικοϋντ·ς Έπιτρόπου,
, . , . ' την άτίλΐί εισαγωγήν έν Χανίοις }-ίβ -οί Άν
τωνί3υ Φραντζεσκάκη 80 κοιλών -βπογραφικών στοιχείω^, ί/ος
σελιδο9£-ο(ίι 4νός συνθεΐηρίου καί ίύο περίπευ κιλών
όρίΐχαλκίνων.
Εις τόν οΛτόν επί των Οικονομικήν Έτϊί»ρβπ»ν _..
ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατ·γμ#το;.
Έν Χανίβις τί) 18 Ίουνίου 1912.
Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
* '4 Έπαναοτατικ,ίι Διοικητικη
ΧΛΓΖΙΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΙΑΧΧΛΡΗ2
ΑΝΤΩΝ. Μ1ΧΕΛΙΛΔΚ1Ι2
ΜΛΝ. Ρ. ΚΟΥΝΑΟΐΡΟΕ
■βο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άριθ,α. Διατα,γμ. 80
ΓΕΩΡ Π Ο Α'
ΒΑΛΊΛΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
-εωίαν έ/, των παράθυρον τβ« ο(χι&ν αυτών πρός τάς
δνίί-'οβίβς έτδοΰς τ* έΓ'στρωρκ.*τχ καί τα χ.λινοσκεπάσμιχτα
των βΐχιΛν αυτών. Τύ βόβ^ημα δέ τουτο δχι μόνον άσχη-
μίαν ^ρβξενεϊ αίς τούς διερχομενους διότι Ιπικαθίζοβιν έπ'
φεκιν τής Διοτνοίο^ς
Άι?ο^«Μίιζοϊ»βν καί διβνά^οϊαίίίν
ΧίρηγεΓτα·. ϊ»ί τ·Β «ϊϊίκοί ΠροΑολογι^μοΟ ττδν Έξβδων
τΛ{ Άν»»τ. Αι«υθύν·ιως των Εσωτερικήν τ^ς χρήαεως τ«0
1111 Ιιβ· Κε^· 4 ί'Λρ. 5 άνκπλι^ρειματικ-ή κίστωΐις έκ ^ΡαΧ*
μών τβοσαρίβν χιλιαϊων (1000) «&' ϊξβϊα ίΜτάνιτων ύγειονο-
μικών μέτρων β*ςρ τί[ς ϊημ:βίας ίγςίατς ϊ'/εχα έπισημικών
νόσων».
Ε·ς τοΰς ίκί των Εσκτερΐλών καί Ο'ικονομχίών Διοικ. Επι-
τρό~«υς άνατιθοαι ή Ιημ σί:;σις χαί ίιβ*έ)ετις τού παρόντος.
Ά Χανί«ιςτή14 Ίβϋνίβι. 1912.
Έν Όνόμοιτι τού Βασιλέως
* Ή διοικητχκη ίπαναο'τατικίι
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗ3
" Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. Ρ. ΚΟ1ΪΝΔΟΥΙΌΕ
Ή Δ οΐϋοίο'α 'Βπαναΰ.ατΐΗΐι Επ*τοοπΓ»
ΑΠϋ_ΠΑΣΜΑ
Της έν -»"ό ύη' άρ-Λ.
V
7 τϋο 14 Μάρτιον 1912
•Αριθ. Ί
131
Ή Έπιτροπή
Αϊ5ο5σα ύτ' ίψει τό αρθρον 7 τού ϋπ' αριθ. 26 τής 29 Μάρ¬
τιον 1912 Δν«τάγμ3»κ!ς καί ·»ί άρθρ. 34 τβϋ «χ' ά-ριθ. Τ37
Νό π?ρ;. Δημ:σί:υ Λ
Άμοφασίζει
Πρς»νί)ίγΐ5μίϊ τΓν έ;:ϊων τής Ανωτ. Διευθύνσεως τ·ι*ν
Όσω βρ'κών τ^ς χρήσεως 1911 61* κ&φάλ. 4 καί ά'ρθρ. 5 άν?-
κλ^ρίο».ατι/Γ) πιστ»ΐ'ς έκ ^ραγ_. «σσάρων χιλιάδων (4000)
«δι' έ^κϊα έ-Λ'ΐί*το>ν ύγεεανομτκών μίτρων ύπΐρ τής δημοσίας
όγείβ*; Ινςνα ϊχιϊιτ;μ»κΐίν νίβ«ν.»
'Λνατιθηΐι'οέ την έχτέλβσ.ν ^ τ»αρο;σΐ|ς είς τόν επί τ*ν
'-------- Β^ Δΐίΐ/ΐ3ν»α Η- τ
'£'ΠΓΓ£ΟΠ«
Χ" ΜΙΧ. ΡΙΑ&,ΝΑΡΗΣ
Α. ϋΓΧΈΑΙΔΑΚϋΕ
Μ. Ρ.
Ό ρμμ;
Π. Μκρκαντωνιίίαι,ς
Ότι άκοίβές άπόσπασμα
Έν Χανίοις η) 14 -Ιο.νίβ» 191,2
Ό Γρ*μμ—ιΰς τί,ς Έ*ι»*ναστ3;τ(κ1}ς Δΐϊεν.ϊύσης Έ»ίτ
Π. Χ. Μαρκαντωνάφ,ς
'Α:.9. Π?ωτ. 2160
1311
·ν -βλλ*τς των οϊχο
τ^ι το ουστνίμα νά
' σματΐνίν νο*ον έκτι&έμενβι είς τδν «ί'^χ ιί—ίνέβνται ύιτό τ*ν
*> δ?ίρχβΐ(Αίνων καί τοιουτοτρότΐως μετ«δίίονται λίαν ετικιν-
" δύνως τα νοβή,αατα.
Έπειδη τα ΐντό της πο>*ω; χ£τα>ωτήρια δέν καθα.-
" ρ,ίζονταΛ καθ" εκάστην εσπέραν, καί έκ τ*ν έν αυτοίς κο-
χρώνων εξέρχονται δυοοβμία καί μικρόβια μολυσματικά.
Έπ.ε'δή ωσαύτως πολλεί των πεταλωτών έκ,τίλοθτι τό
ΐπάγγε/μα αυτών επί 'ης δημοσίαί; όδοβ καί δχι έντός
των χεταλώττηίθίων, πβρεμχοδιζοντες ούτω την ελευθέραν
διάβασιν.
'Ετε δή τινές των κατοίκων της πόλεως διατρέφουσιν
" ένιΐς ίρειπ'ων καί χλησίον κα,τωκημένων βΐκιών χοίρους
«ροξενοίντας βλάβην είς την ύγιΈίοιν τΛν 'πρκίίκων.
Α ώ. ταυτα
Άπαγο^ευομεν ίίς τό ^έλλον τβ ξίβκόνιβμα, τ*δν «ΐιστρω-
ι μάτων καί >ινο5κδπασμάτων 'φλ της δημβυι'ας όδοΰ
τ^ς χολεως.
Έπέσης άπαγορείομεν ■%& 1% των χαραθύρίον πέταμα
ττββγ,ς άκχθαρσίας καί ύδατος μΕμολυσμένου η κλθαροθ
ϊνλ τ·ςς δημςσίο·.· ό$οϋ της πόλεως ώς κκ,ί την έναπόθεβ.ν
έχ.1 ταύτης τδίν σαρωμάτων της οικίας. "Εκάστη οίκογε'-
( νε-α ό^ίίλει νά εχνι ταυτα έναποτεθειμε'να έντός τίς οικίας
της ί-ί κυβωτίβυ, ν* ί»χραδωσ·β ταυτα πρές τ&ύς καθ
■ έ^άστη διερχομδ'νους ρεταφορίί; τούτων.
Άπαγορεύομεν τό έ~ι τίς δημουίας όδοΰ -ετάλωμα
των ζφων καί.
Παραγγίλλομεν τούς καταβτηματάρχας πεταλωτηρίων
νά σκουπίζιβσι καί καθαρ'ζωσι ταυτα καθ" εκάστην έσχί-
ραν καί νά ε-ιχρίωσϊ) τ«υς τοί/ους τούτων δι ύδατώδθ'.ί
Απκγορεύομβν τ·>)ν έντό; 6ρ*ιπίων της πόλεως διατ-ροφην
χο{(.ων εχ.τρεχομίνης μόνον εις απόστασιν 50 με'τρων
απά τ>άς κατ«ικου(ΐ.6αζ οϊκιας.
Παραβάτης των ανωτέρω διατάξίον θα τιμ«ρήται συμ-
; φϋνως τφ Νομώ
χι Ϊ8/·ΰς τος'Λαροιίοης. άρχιται μετά 10 ημέρας ά^ό
, *νκ δημοσιεύσεως αυτής ίΐζ την 'Κφημίρίδα της Κυβερ-
; νιίβϋως, ή δέ εκτέλεσις αΰτίΐς άνατιθετα- εί; τα δημοτ,κά
καί άΌτυνομικά
Έν Ρεθυμνγ, τ^"4 Ίουνίου 1912
Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
ϊ.
ό Γ-*αμμο*τ*ΰς
Ν. Σκλαβ«»»ΐί
■?
Τυπογραφεέο»
Μέγεθος Γραμματοσειράς