91483 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΟΙ
Γ ί
ι,',
* *
ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
'.
V
τ- » Γ.
ΠΑΡΑΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ··:.■·
- Ν
4». »-, ί > ί *ί» ί
ΤΙ.ΥΧΟ- ΠΡΩΤΟΝ
Χανίοις τ? 2 'ίουνύυ ^912 — Αριθ. 48
Αριθ. Διαταγμ. 41
2
ΒΑΣΙλΕΓΣ ϊυι
"Εχοντες ύ-' όψει τό άπο 2 Μαρτίου 1912
τής Έίτχνχστατ.κής των Κρητών Συνελεύσεως και τό αρθρον
7 τοϋ ύ—' άριθμ. 93 τοϋ 1911 ψο?'·ίμχτος τ/)ς έν Κρηττΐ, '
Συνίλευσεως των Ίΐιλληνων προταΐιι των επι τής Δημοσίας
Ασφαλείας καί Δημοσίαν 'Κργων καί ίΐτΐ των Οκονο- !
μικών ΔιοΐΛθύντων Επιτροπών στηριζομένη είς την ύπ' ι
αριθμ,' 26°Υ2048 ε Ι πρότασιν τής Κιντρικής υπερεσίχς των
Δημοσίων ι^ργων κ,χι τή ομοφωνω αποφχσβι τής Αιοιχ,ουσης
ίίπχναστχτικής Έ-Λΐτροπος νπ' άριθμ. 112 έ. έ.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν:
Αρθρον 1. 'η,γκρίνονται αί μελέται καί οί προυίτολθ"
γισμοί όια αήν έχτελίσιν των ακολούθων έργων κχι άκυ-
ροϋνται οί δ.χ των υπ αρ.θμ' 14 και 18 έ έ Λιαταγματων
εγχρ.θϊντβς προυπθλογισμοι καΐ μελέται όια την κατασκευήν
των αυτών έργων.
1) αιά την σκιρροστρωσιν τή; όδοΰ Χανίων Άγυιας
Άλυκιανού δραχ. 50000.
2) Δ ά την σκιρροστρωσιν τμήιχατος τής όδοΰ Χανίων
Καστέλι Κισσα,μου και τροποποιησις τής όδοϋ πορχ τόν
Μχκρΰν τοϊχον δραχμ. 1ΟΟΟ00.
3) Διά την σχιρροστρωιιν τής ό^οϋ ΒιολΙ Χχράκ,ι Σκχ
λας Γωνιχ; δραν. 20000.
4) Διχ την σκιρροστρωτιν τή; όίοϋ Ροθυμνη; £στχ«-
ρωμένου Ραράζου όρχχ. 55000.
5) Δια την σΛΐρροστρωσιν κχί συντήρησιν της όδοϋ Ήρχ-
κλίίου Μεσσχρχ; (τμήμχ Ίιρχκλιιου ίϊταυρακιανή; Κα»
μ*ρας) κχι τής όιχ/ΐλχόΐοτίω; προ; Άγιον Μ'ορωνχ (τμήαχ
Ρεφυρακίων Βουτών) δραχμ. 7^000.
6) Διά την σκ ρροττρωιτιν χχι συντήρησιν των όδών
Ηραι^λΐίου Πεζών Κχστελλίου κχι τή; διακλχδωσεω;
Αρχανών δραχμ. 11000α.
Τ) Διά την κατασκε^ν τού νίου Τελωνείου Χανίων παοχ
Τ*; ά-οσήΛχ; ΧιΟνας εί; θέσιν Γερσανχ δραχ. 6ϋ000.
Αρθρον 2. Έπιτρέπεται δπω; δια την ετέλεσιν των
ανωτέρω ίργων δχπχνηθώσιν αί πρός τουτο ανχγιγρχμ-
Ρ-ίναι έν τω είδ'κφ προυττοΆογισμω των ΐζόδων τή; Άνω-
τ«Ραί Διευσύνσεω; της Δημοσίχς Ά-ϊφχλιίας κχι Δημο-
Έργων τή; χρήσ«ι>: τοί Οικονομιχοΰ ϊτους 1911
ί^ίς τού; αυτού; έπιτή; Δημοσίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
"Εργων κχι επί των Οικονομικωσ Έττιτροπους άνχτίθίται χ
δημοσίευσις καί έκτελίσις τοϋ παρόντος Δ·ατάγμΛτος.
'Λν Χανίοις τ9) 26 Μαίου 1912 Μ. , ,"ί;
Έν ονόματι τ»0 Βασιλέως .ι·
•ίΐ Λιοικοϋ^α ΈηαναΊτατΐκη 'ϋϊ
Γ. ΙΆΛΑΝΗί
Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Κ.
Κ.
Χ
Λ
ΠΙΌ-Ϊ11ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ^' .-,/-
ΤΛς άπαιτοΐίμονας δαπάνη,ς ύια την ακυρόο'τρωοΊν τΛς
θοου 1'^ϋυμνπί, ΙΙϋοαματο^ αηι τοϋ χιλομ. Ο μβχοι
τού χιΑιομ.
^ζ μ2£Ρ
ϋϋθ π^οΐΛαμ4ανομι-νοΐΓ και τμΛ- ,.^λ
τι^ος ττις υθυυ Ίοαμου.
_ Ειΐοος εογων
11οσόν
Τ.μη
Δρ. Λ.
Δαπάντ,
Δρ. Λ
■' ίΛ. !
• ί/..
860 00
Ο 70 2450 00
Ι Χωματιο"[ΐοΙ
1 Έςορυςις έπιπάτης φύσεως '' " " ''~ *^
ί,οαφ^υς μη εςαιρουμενου μη- ·
β* τβϋ Η,^/ου μετα τής με·
_ταφοραςκΛπ..........μί 860 1 00
2 Δανίΐα χωματα πρός συμ¬
πλήρωσιν ΐής 03ου ενθα'αυ-
τη -{■Ον'Ρ']............μ3 3500
II
ίϊννικά ίογα
1 Έκσλαφχι θεμελ.έν γε'νει μ1 40
2 Τοιχοποί* δι' αμμοκονια; μ3 60
ά Ξεσ:η λιθίίομη.......μ3 7
4 Άμ^οκονια,Λατχ τριβιϋιου μ* 50
5 Ξηροτοιχοι...........μ3 5
6 Χΐλΐΐ,χετρικοί ορβι συμφώ¬
νως πρός τό συνημμΐνον
σχέόΊβν............τεμ. 21
7 Έκατομε.ρικΐί οροι. .τεμ. 80
III
Χκιορ;>όίμωοις ^, .,, ,-,
παλαιοϋ οδο- ■,. - ·ζΑ ?. ι»1*^
Λβθαρισμός ύ-,' . ,--λ.λ ;^*«
παρ/οντων σχ,ιρρων και όια- >** "^ *5Τ
στρωσι; α!ι;ων κατωθ. των
νέων κατα μιτρ. μήκβυ; ό-
8βα...............μ.μ. 9775 Ο 50 4887
1
20
48
Ου
10
00
6υο
ου
41
00
287
Ου
1
10
55
Οο
4
15
20

12
00
256
6
00
480
α.

Ι »ΐΐ"
Ι 1£>
Είδος έργων
Ποσον
Τιμή
Δρ. Λ.
Δαπάνη
Δρ. Λ.
! ι
Σχύραμετάδιαστρώσεωςκλπ.
«)
Επί τής όδοΰ Τσαρου.. . μ3
150
6
60
990 00
/
|ι ^
Επί τοϋ χιλιομ. 0— 1 μ3
700
6
10
4270 00
Ι γ)
» » » 1—2 »
700
7
00
4900 00
δ)
» » » 2—3 »
700
6
10
4270 00
Ι '
Ι ε)
» » » ^3—4 »
650
6
10
3965 00
II
*/
στ)
» » »^β^ 4—5 »
600
6
45
3870 00
ζ)
» » » 5-6+250»
800
7
50
6000 00
*ι)
» » »Λ 6+250-7 »
500
6
55
3285 00
1/
θ
» » » .-&& 7—8 »
700
5
60
3920 00
/
0
» » » 8—9 »
700
5
40
3780 00
/
ιαΐ
» » » 9-9+550 »
350
5
70
1995 00
XV
Τάό,ροι καΐ,έριΐόματα
1 Άνέωξις καί καθαρισμός τά¬
φρων έφ' δλου τοϋ σκιρρο-
στρωθησομένου τμήματος
κατά μέτρ. μήκους όδοϋ μμ. 9775 0 06 586 50
2 Καθαρισμός καί έπίχωσις έ-
ρεισμάτων καί κανονισμός
«ύτών συμφώνως πρός τάς
ΰποδΐίξεις τής υπηρεσίας
κατά μέτρ. μήκους όδοΰ μμ. 9775 0 04 391 —
V
ί.ννΛΒης όνν [ΐιοηόις οδοΰ
Ήτοι καθαρισμός τοϋ κατα*
στρώματος, των έρεισμάτων, καί
των τάφρων τής όδοϋ έκ των
χόρτων, θάμνων, κόνεως, ίλύος,
λιθαρίων ούτως ώστ« νά βΊατηρϊ)-
ται ή όδος έν βφι—η κατοκχτασει
μέχρι τής όρΐστικί)ς οαραλαδής
τής παρούσης έργολαβιας κατά
μέτρον μήκους όοοϋ......μ.μ. 9775 0 15 1466 25
"Αδροισμα................
Δι' άπροόπτους δαπάνας έφ' ών ουδέν
δικαίωμα ίχει δ έργολάίος............
Άθροισμα όλικόν..........
Ήτοι δραχμαί ΐϊντήκδντα πε'ντε χιλιάδας.
Έν Χανίοις τ^ 22 Μαΐου 1912
Ό Μηχανικός
Εν Χανίοις τίΐ 22 Μαΐου 1912 Γ. Καρυωτάκης
Ό Μηχανικός τής 1ης περιφερείας
Γ. Καρυωτακης
Εθεωρήθη
διά δραχμάς πεντήκοντα πέντε χιλιάδας
Έν Χανίοις τί| 22 Μαΐου 1«12.
Ό Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
ΠΡΟΪ-Ι1ΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
Τής απαιτουμένης οαπανης δια την σκιρρόστρωσιν, συν¬
τήρησιν κλη. χηι; όόου Χανίων—Άλικιανου άπο τοϋ
χιλτομ. Ο (Γέφυρα έ~ι τοΰ ποταμου ΚλαΰκΜβν μέγοι
χνλ. 12+ϋυϋ (Γι,^υριον οείοη—αηηέ) παρα το
Άλικιανόν.
53633
1367 00
υο
•β* ΕΪδος έργων
Ποσόν Τιμή
Δρ. Λ.
Δαπάνη
Δρ. Λ.
Ι
Δάνεια πρός συμπλήρωσιν
φθβρέντων έπιχωμάτων τής
δδοθ είς διαφορα σημεϊα
αυτής κ.λ.π..........μ3
II
Τεχνικα έργα
Έκσκαφη θεμελιων χαί μετα-, -
φορά των χκμάτων έκτός τής
ΐήβδ............... μ3
2 Ξηρολιθιά δια
1
400 — 0 70 280 —
140 - 1 -
12 — 18 — 216 -
48 — 9 — 432 —
κ. λ. π.............μ3 140 — 4 50 630
3 Τοιχοποιίαδι'άμμοχονίας » 10 — 10 — 100
4 Χιλιομετρικόν όροι συμφώ¬
νως πρός τό συνημμένον διά—
γραμα έχ ξεστών λιθων τεμ.
5 Έχατονταμετρικοίόροιτοπο-
θετηθησόμενοι άνά 200 μέ-
τρα μεταξϋ των χιλιομβ-
τρικών τοιούτων.....τεμ.
III
Σκιρρόστρωσις
1 Άναμόχλευσις παλαιοϋ δδο-
στρώματος άπο τοϋ χιλιομέ-
τρου Ο μέχριτοϋ 7, καθα¬
ρισμός ΰπαρχόντων σκίρρων
χαί διβστρωσις αυτών κάτωθι
των νέον άνά μέτρ, μήκους ■* Ι 5 > ■« ι α
δδοΰ.............μ. μ. 7000 — 0 40
2 Καταβκευή σκάφης επί τοΰ
μή σκιρροστρωμένου τμήμα¬
τος (όδός προσπελάσεως γβ-
φύρας Καιριτου) κατά μέτρον
μηκβυς όδοΰ........μ. μ.
3 Σκίρρα διαστρωμένα ήτοι:
α')Έτίτοϋχιλιομ.Ο— 1 μ3
2800 -
700 — 0 15 105 -
)
6)
γ')
δ')
ε')
ς-')
ς')
η')
θ')
Ο
«')
ι6')
»
»
»
»
»
»
»
»
»
500
500
500
500
500
500
100
100
100
μ-
» 1— 2 »
» 2— 3 »
» 3— 4 »
» 4— 5 »
» 5— 6 »
» 6— "ι »
» 7— 8 »
» 8- 9 »
» 9—10 »
» « 10—11 »
» „ 11—1-^+200 500 —·
IV
Τάφροι καΐ ε^είσμα,τα
1 Άνέωςις καί χαθαρισμός τά¬
φρων έφ' ό'λου τοθ μήκους
τής όδοϋ κατά μέτρον μή¬
κους όδοϋ..........μ μ. 12200
2 Καθαρισμός έρεισμάτων χαί
κανονισμός αυτών συμφώνως
πρός τάς υποδείξεως τής ΰχη-
ρεσιας κατά μ. μ. όδοΰ. .. 12200
V
Σννή&ης σνντήρησιί
τής όδοϋ.
"Ήτοικαθαρισμός τοϋ τε χατα-
στρώματος, των έρεισμάτων
η.χί των τάφρων τής όδοϋ έκ
των χόρτων θάμνων, τής κό¬
νεως, ίλύος λιθαρίων ούτως
ώστε νά διατηρήτοι ή όδός έν
αρίστη καταστ«ίϊΐ μέχρ* τής ·> ■
όριστιχής παραλαδής τής πα¬
ρούσης «φγολαβίας κατά μ. μ.
οδοϋ..............μ. μ. 12200
Δί' άπροόπτου δαπάνας........
Ήτοι δραχμαί πεντήκοντα χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 18 Μαΐου 1912.
— 9 85
— 10 75
— 11 30
— 10 35
— 9 "45
— 8 55
— 7 60
— 6 70
— 6 70
— 7 90
— 8 55
4925
15375
5650
5175
4725
4275
3800
670
670
790
855
3800
— 0 06 732 -
— 0 04 488 -
-ί .ν,
— 0 15 1830^—
Ό Μηχανικός
Γ. Καριωτάκηί
Εθεωρήθη
Έα Χανίοις τί) 18 Μαίου 1912. ' . ' 'ό.
Ό Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας "' »·>
Γ. Καριωτάκης ' " "*>'"'
Εθεωρήθη διά δραχμάς χεντήκίντα χιλιάδας.(ί"
Έν Χανίοις τ^ 22 Μαίου 1912. "
Ό Διευθυντής των Δημοσίων "]5ργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟ2Γ &ν" '
ΖΙΙΤ ■"»
Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΤΤΣΕΟ2
..._,.—".-. -. ' ΒΡΟΤΠθΙΟΠΪβΟΪ
Της αποΛτονι*έν*ς δαπβνης διά την ο-κ^οόστρωοην καί συντήρησιν των όδών Ηρακλειον
Πεζών Κασχελλίου καϊ τής δτακλαδοίσεως Αρχανών.
"■ ί
Ε ν ό ο ς
Ε
γ ω ·ν
Βον Διά σκΐρρων των σκληροτέρων Λπο·κλ*ιθτικώς
ότοωυμάτων λατομείων όδοϋ χιλ. - "Ζΐ*
ν ** 16+700
Μετβξύχιλ. 8—10: 2000Χ——ί—-χ4.μ3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
» » 10—12: 2000χ—|——χ4.μ3
» » 14-16: 2000Χ—-±——χ4 μ3
» » 12—14: 2000Χ—^--Χ4.μ3
» » 16—17: 300+3000Χ—^-—χ4.μ3
Γον). Διά σνίρρων των σκληοωτέρων άηοκλει-
στικώς σρτωμμάτων λατΌμείον όδοϋ χιλ ?0—6Θ9
Μεταξυ χιλ. 18—20: 1600Χ-—{--Χ3.μ3
17
18
19
20
Ιον 'Πρακλείον —Πεών—Κα$τ*λ»ον
| Ι. Σκιρρόα"»/>ωόΊς
Α όν Διά σκίρρων λατομείον Ρονσαΐς ί*δδ. ΑασΛθ.
20 μ 3,
Μετ,ξυ χΛ. 0—2: 850Χ-—-ί—-
2
» 2—4: μ. 3
». 4—6: μ. 3
» 6—8: μ. 3
ύ'φ
» » 20—21: 500+1500Χ
,0.13+017.
Χ3.μ3
» 21-500:22-500:1000χ--±£-χ3.μ81β
Δόν). Δια σκύρρων μανρομαρμαρολΐθων (έν άγροΐς]
Μεταξυ χιλ. 22+500: 23+500Χ——+—Χ3.μ
Εον). Διά βκίρρων μαυρομαρμαρολίθων λατομείον
χιλ. 25—700.
Μεταξυ χιλ. 23—25
II.
■βνακνλίνδρωότς
Μεταξυ χιλ. 0—850—8+000 καί μ3
III.
Α»α(ΐόρ^ωί*ς κατΑ
Ορΰγματα καί δάνεια ....
άν»μαλ»βν
Ιγ- ΚατββΚίνττ καί όνντΑρηόΙς τβχ ίργων
Ανοιγμα θεμελίων μ3.................
νιθοΐομή μ3 .......................
εστή γωνιών μετώπων καί κορωνίϊων μ3.
Πλάκες έπικαλΰφειβς όχετων μ2........
Είς Μεταφοράν.
Χιλ
Τιμή
μονάίος
Δρα.
Λ.
μ.
3
672
.00
50
.00
30
.00
50
.00
1600
1600
1600
1600
1040
720
675
510
22.500
270
590
200.00
2.000
40.00
40.00
2.00
12.00
10
11
13
15
00
10
30
80
00
00
00
00
12
50
7 00
Δ α π ά ν
Μερική
6720
555
399
770
14080
12800
12800
12800
8320
5760
50«2
4050
2025
Λ.
Όλική
Δροχ.
17»!
50
4720
400
1600
40
500
100
84
00
00
74458
Λ.
20

* Οί
Σημείωσις
'Υποχρεώσεις έρ*
'ολάβου βλέπε χά
>-(~(ρχ}φ καί τιμο
,ογιον άτινα άπο1-
ελοϋσι την βάστν
ί]ς παρούσης έργό·
αίίας.
ι"!
" Λ Ι Ί
ΐι
Ο ι
18β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
Ο/
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ε τ ό ο ς
έργων
-ό-2
«§■£
Ι!
υ, Ο ό
ω ο 5.
Γιμή
μονάδος
Δραχ.
Έκ Μεταφορας.
Ανάσυρσ'.ς κ*1 άνατοποθέτησις έκ τετοπισμένω·
υπαρχουσών πλίίχών όχετδν μ. τ...........
ρχ χ
Ανατοποθέτησις πεπτοκυιών κωρονίϊος μ. τ.
ρ μ.τ............................■
Λιθόστοωτα μ.* ...........................
Κυλινδρικοί όχε/τοί των 0.40 έσ. δι............
Άπόφραξις όχ^τών μ. τ....................
Έκατονταμε'ριχοί οροι ....................
Λιθοϊομή βόλβυ γεφ. 1-2 κ(τρχ μετα θολοτύπων μ.3
γ. ϊννήθης ΣνντήοηόΊς
Μεταξύ χιλ. 0—850 χαί 8—25 μ. τ.
» » 0.850-8 μ.τ.
"Α θροιβμα
9
10
11
12
13
14
15
16
46
31 |Άπρ66λεπτα έφ' ών ουδέν δικαίωμα Ι"χει ο έργολάίος
Αθροισμα δϊο3 "Ηρακλείου- Πεζών Καστελίου
Βον) Διακλάδωσις όδοΰ Αρχανών
Ι. ΣκτροόατρωόΊς
α). Διά σκΙοοωΛ" των σκληρωτέρων (ίποκλειοτικώς
στρωμμάτων λατομείων όδοΰ Χιλ..» ■ ^ηη
/ 2.0Ο+Ο.16+Ο.20-3.2Ο1152
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Τμηματικώς μ.
Μεταξύ χιλ. 10-500-0.12-500 |
» » 12X500-14X500
II.
•Αναρόχ'λενόΊς καί άν
Μεταξΰ χιλ. 13X500-14X500: 50 μ. «.
» » 0 — 15x0.3: 00 μ. «.
III.
Διβμόρφωίις κατά (ΐΑκος άνωιιαλιών
Όβύγματα καί ϊάνεια μ.'.
ι'ΙΙΙΙ Καταό'κενίι καί «ΙνντΑρησις τίχνικών
"Άνβιναα θΕΐΐΕλίί,ιν ιι. *..............
Άνοιγμα θεμελίων μ.
Λιθομή μ. 3..........................
Ξεστή γωνιών μετώπων καί κωρΐνίϊων μ. 3.
Πλάκες έπΐκαλύψεως όχετών
Λιθοδομή θόλου ·γίφι>ρΙο> μετά τοϋ θολοτόπου μ. 3.
Άνάσυρσις κ»ί άνατοποθίτησις Ικ τετοπισμένων
υπαρχουσών πλακών ίχετών μ. τ.
Άνατοποθί'τησις πεπτωκυιών κορωνίϊων μ. τ. ...
Ξηρότοιχοι ................................
Λιθόστρωτα...............................
Άπίφραξις όχετών .........................
'ΕκατονταμετρικοΙ οροι.....................

ϊννήθης ανντΑρηότς
Μεταξό χιλ. 10X500—14X500 μ. 3.
Άθροισμα.........
Άπρδβλεπτα έν' ωε ουδέν ϊικαίωμα εχει δ Ιργολάίος
Αθροισμα διακλαϊώσεως Αρχανών
Έν δλωτών δύο όδών........
6
7
8
16
11
12
14
15
'ΕθιωρΑθη
Έν Ήρακλείφ αυθημερόν 1912
Ό Νομομηχανικός
Ι. ΣτνλιαντοΊις
*Εν Χανίοις τή 22 Μαΐου 1912
10.00
20 μ μ.
30
40
6
15
125
1
17850
7150
1180
30
22
3 20 μ. 3
3
4
0.50
2
1.00
1
1
1
4
2
15
4000
1
1
6
2
15
1
6
35
Δ α π ά ν η
Μερική
■. Λ.
90
80
20
20
00
60
00
00
0
1
12
50
7
35
1
1
6
2
1
50
00
00
15
Όλική
Δραχ.
Λ.
ΠαρατηολόΉς
19 00
36 00
186 00
880 'θθ
90 00
24 ,00
750 ,00
35 00
3570
715
Ε θ ΕΩΡΗΘΗ
διά δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας
350
240
44
50
25
14
35
1
1
6
8
3
90
00
00
00
00
00
00
00
00
90
80
20
80
20
99890
50
10950
10000(
909
23
60
998
1
1000
00
00
00
90
Έν Ηρακλείω τη 18 Μαΐου 1912 |
Ό Μηχανικάς ]
Ι. ΧτνλτανΙδης
Ό ΔιενθνντΛς των Δηιιοόιων "Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
! .
Ι
, - >" ·*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΣΣΗΟΣ
» .> (■· Ι Λ
Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την σκιρρόστρωσΐν και συντήρησιν τής όδοθ Ηρακλειον Μεσσαράς
(τμηυ,α Ηρακλείου—Σταυροκχανής Καμάρας χιλ. 0 + 000—11 + ο00) καί ής διακλαδώσεως πρός
'Αγ. Μιίρωνα (τμήμα Γεφυρακίων Βουτών χ-ιλ 3-(-509 11 -+-300) |
,θμός
ιδο
ργων
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Α '. Ηρακλειον ΣτανρακΐανΛς Καμάρας
Ι. ΣκιοόοτοωόΊς
α'. Διά σκίρων λατομεΐων Άνεμομύλων
1 μ. πλ.
Μεταξΰ νιλ. 0—2=5
. δ!>.
0.12+016
■ - - ■ ■ > ■ «-!
0.13+0.17/
■ ϊ =864 μ3
Ι πέραν διακλαίώσεως 16 '
6'. Δια σκίρων λατομείον Σταυρωμένου
Μεταξΰ χιλ. 4—6 μ3
» » 6—8 μ3
γον Διά σκίοων λατομείον "Αγ. Αντώνιον
(Μεταξΰ χιλ. 8—11+500 μ3
II.
'ΔναιιόχλενόΊς κα» άνακυλϊ*δρωβ»ς
Μβταξύ χιλ. 4—11+500=200x3.00x0.15 μ3 2
III.
Διαμόρφωστς κατά μΑκος ανωμαλίαν
Ορύγματα καί δάνεια μ3....................
IV.
Καταόκϊνή καϊ «ίυντήοηίίις τε^ικω* Ιργων
Ανοιγμα θεΐιελίων μ3.....................
Λ.ιθο5ομή μ3.............................
(Ξεστή γωνιών, μετώπων καί κορωνίδων μ3......
Πλάκες έπικαλύφεως ό·/ίτών...............
Άνάσυρσις καί άνατοτοθί'τησις έκτετοπισμένων ύπαρ-|
"χόντων παλαιών πλακών ό·χετών ι*, τρ........
Αναποθέτησίς πεπτωκυιών Λθρωνίϊων μ. τ.......
Ξηρότοιχοι μ3............................
Λ.ιθόστρωτα μ2...........................
Απόφραξις όχετών μ. τρ....................
Εχατονταμετρικοί δροι μ3..................
V.
ΣννΛθης
Αποχιλ. 0 εως 11+500 μ. τ.........
Άθροισμα
Ακρόίλεπτα Ιξβία έφ' ών ουδέν ϊικαίωμα !χειδ Ιρ-|
γολαδος.. .^ΐ»^."». *......·..............
Άθροισμα Ηρακλείου Σταυρακΐανής Καμάρας. .
Β*. Γεφνρακίων—ΒοχηΟ>
Ι. ΣκιοόότρωόΊς
α'. Διά σχίοων λατομείων έότανρωμένου
Μ.ταξΰ χιλ. 3+500—5+300 μ3
μ. χ. 5+300-7 ήτοι 1700Χ3.30χ
0.18+0.22
Είς μεταφοράν.....
#1
Ο/ Ο
ι
" ε>
·§ Ι ϊ
ο μ £
13(·0
800
30
30
30
90
900
25
25
2
12
10
10
5
20
15
40
11500
60
940
Γΐμή
μονάδος
Δραχ.
12
50
7
1
1
6
3
1
50
6 |-
20
9
Η
Δ α π ά ν η
Μερική
Δραχ.
104^0
6400
240
270
270
180
900
25
312
100
84
19
18
31
60
24
240
540
10340
Λ.
50
'Ολική
:· Λ.
17580
180
900
91
2300
2187350
12650
2^000
50
Παρα πρΛόε»ς
'Υποχρϊώσεις έρ
γολάβου 'όρα τιμο-
λόγιον καί συγγρα-
φήν άτινα άποτε-
λοϋσι την βάσιν τής
παρούσης έργολα
5ίας.
188
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1
•Ι
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ε τ δ ο ς έργων
2
Αί-


Γιμή
μ—άόος
Δ α π ά ν η
Μεριχή
Δραχ. Λ. | Δραχ. Λ.
Έκ μετχφοράς.
•0.23 „
μ. χιλ. 7—9 ήτοι ?000χ3 ?ΛΧ
μ. χιλ 9—11 ήτοι 2.ΟΟΟΧ .3ΛΧ-
μ3
μ. χιλ. 11-12 ήτ·ι 300x3 30>--±-- μ3
ανωμαλίαν
τεχν»κδν Ιρ^
II.
Διατ^όρφωόις κατά
Όρύγματα χαί δάνεια μ3. .
III.
Καταίν«τίή καί
Άνοιγμα βεμελίων μ.3.......................
Λιθοδομή μ3..............................
Ξεστή γωνιών μετώπων καί κορωνίδων μ.........,
Πλάχες έχικαλύφεως όχετών μ3 ..............
Άνάσυρσις καί άναποθέτησις έκτετοπισμένων ύπαρ"
χουσών πλακών όχετώνμ. τρ.................
Άναποθέτησις πεπτωκυιών κορωνίϊων μ.τ........
Ξηρότοιχοι μ3.............................
ΐστρωτα μ^..........···..·..·....-..·■
Κυλινδρικοί όχετοί των 0,40 έσωτ. ϊιαμ μ. τ.....
Αχόφραξις όχετών μ. τ.....................
Έκατονταμετρικοί 'όροι.......................
IV.
Σννήβης
Άπό χιλ. 3 + 500—11 + 500 μ. τ.............
"Αθροισμα......
Απρόδλεπτα έφ' ών ουδέν ϊΐκαίωμα £χειδ έργολάβος
Αθροισμα δδοΒ Γεφυρακίων—Βουτών......
Έν όλω των δύο όδών.....
Εθεωρήθη
Έν Ηρακλείω τί) 18 Μαίου 1912
Ό ΝομομηχανικΙς
Ι. Στυλιανέδης
1140
1180
180
1000
22
22
2
12
10
10
10
20
6
10
40
8000
13
15
16
1
12
50
7
1
1
6
3
15
1
6
50
80
50
60
10
14320
17700
2970
22
275
100
84
19
18
62
60
Ή0
16
240
800
Όλική
Δραχ. Λ.
46370
800
986
800
48956
1044
50000
Παρατηρλββις
τ- α
72000 —
Έν Ηρακλείω τί) 18 Μαίου 1912
Ό Μηχανικός
Ι. Στυλινίδης
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
διά δραχμάς έβδομήχοντα δυο χιλιάδας
Εν Χανίίΐς τβ 22 Μαίου 1912
Ό Διευθυντής των Δημοσίων "Έργων
Σ ΠΕΖΑΝΟΣ
Τ ."
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
18»
ΠΡΟ'Γ-ΠυΑΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΛς ά«α»τον|ΐίνης δαπάνης διά την κα«αό*κ«νην «Ό νέον
ΐο.,.,,οίΛ.. |ν Χανίοις παοΑ τΛς ΓεΧωνειακΑς Αποθήκας
Χιόνας είς βί«ί»ν «Γίΐ>όαΜΪ>
«3
α.

Έίδος έργων Ποσόν Τιμή Δαπάνη
450
Α'. Τοιχοποιϊαι καΐ λοιπαί
έργαοιαι τού κτχρίον
1 Τοιχοποιία θεμελίων διά θη-
ραικοκονίας..........μ3
2 Γοιχοποιία ά'νω θεμελίων μέ"-
χρι κορωνίοΌς διά καθαρώς
αμ,μοκονΐας μετά των γωνιο-
λιθων, των κενών έλαττον
τού 1 */| μ. άνοίγματος με-
τρουμέν«>ν ώς πλήρων. . μ3
3 Ξεστή λιθοδομή τής βάσεως
τοϋ κτιρίου έξ ογκολίθων,
των κατωγλίων των βάσεων
των στηλων κλπ. μετά τε-
λίίας λαξεΰσεως τώνδρατών
αυτών έπιφανειών, άρμολο-
γήματος κτλ.........μ3
4 Έκσκαφή θεμελίων επί χά¬
σης φύσεως έοάφους μετά
τής έσοπεδωσδως των χωμά-
των έντός καί πέριξ τοθ κτι-
ρίου, τής έξαντλήσεως των
υδάτων κλπ. (ϊοε σχετικόν
ά'ρθρονσυγγραφής) μΛ..... 450 —
5 Σιοηροί έλκυστήρες πρός
σύνδεσιν των τοιχων καί σι- . . .,..
δηροί δοκοί δι' ανώφλια θη-
ρών και παράθυρον οκάδες 3ΟΟΘ —
6 Όπτςπλι^θοδομαί έν γένει
τοΰ κτιρίου των μεσοτοιχων
παχους 0,12 τοϋ οτηθαιου
κλπ-...............μ3 103 —
7 Ξεστή κορωνίς έκλίθων Χα-
λέπας έξοχή"ςΟρ30 (Βε σχε-
τικάά'ρθρ.τή'ς συγγραφτ]ς)μ3 152 —
Β*. _Εέγη
1 Στήλαι χυτοσιίηραΐ κατά τό
δοθησόμενον σχέδιον λεπτο¬
μερείας μετά τής τοποθετή- -'
σεως (ίδε σχετ. αρθρον συγ-
γραφής, τόν..........11,000 —
2 Στέγη έκ μΐλαχαϋ Χάλυβος
μετατ^ς τοποθετήσεως ολων
των τεμαχίων συμφώνως τώ
σχεδίω (ιόε σχετικών αρθρον
σϋγγρΛ^ής, τόν.........41,500
Άθροισμα δραχ.........
Δι' άπροοπτβυς δαπάνας έφ'
ών ούοέν όικβίωμα εχει ό έρ-
γολάβος............... _
"ΑΟροισμα δλικόν....
Ήτοι δραχμαι. έξήκβνχα χιλιάδβς
Εθεωρήθη , ^ ^ '£ν Χανίοις τί)
Έν Χανίοις τί) 22 Μα&υ 1912 Γ
Ό Νομομ-ηχανικός
Γ.
Δβ. Λ. Δρ. Λ.
12 — 54Θ0 —
990 — 11 — 10890 -
22 — 50 — 1100 -
1 20 540 00
0 50 1500 —
30 — 3090 —
22 - 3344 -
540 - 5940 —-
- 600 -^±11
3296 00
22 Μαίου 1912
Ό Μηχανικός
. Καρυωτάκης
Εθεωρήθη
ϊιά δραχμάς έξήκοντα χιλιάδας
Έν Χανίοις τ?1 22 Μαίου 1912.
ΌΔιεκθυντήςτώ^ Δημοσίων
2. ΠΕΖΑΝΟΣ
Έργων
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΛς απαιτουμένης δα«άνης διά την αΊαρρόστ^ωσιν τΛ
όδού Χανίων—Κΐ0ί)άμον άπό Χανίων—Κισσάμου χιλ. Ο
κα'ι έφ&ξ)
κα'ι
Ειδβς
Ι Χωματισμοί
1 'ΐι,σκαφή έδάφους πάσης φύ¬
σεως πρός έλάφρυνσιν των
κλίσεων τί|ς βίού παρά τό»
Μακρϋν Τοίχον κ.λ.π. μετά
τής μεταφοράς αυτών πρός
έπίχωσιν καϊ κανονισμόν των
πρανών.............μ·
2 Δάνεια χώματα είς διάφορα
σημεϊα τής όδού πρός συμ¬
πλήρωσιν των φθαρέντων έπι-
χωμάτων μετα τής μετα-
φοράς κανονισμοϋ πρα-
νών κ.λ.π...........μ3
3 Δάνεια χώματα πρός έπικά-
λυψιν των παρά την θέσιν
Πυργος Ψυλονερον άμμω-
δών τμημάτων τής όδοϋ μετά
τής μεταφοράς των μέχρι
άποηάσεως 700 μέτρων κο·
πανίσματος κλπ.......μ3
II
Τεχνικό εργα
Ι ΈκσκαφήθεΐΑε.λίωνΙνγένειμ3
2 Κίΐνή λιθοδομή δ' άμμο-
/ονίας
....... ·; · μ·ϋ
3 Ξεστή λιθοδομή δι' άμμο-
4 Πλάκες έ~καλύφίως όχε-
των.
5 Ξηρότοιχοι..........μ3
6 Έπενδ'-σεις διά ςηρολιθΐάς
πάχους 0,30 είς διάφορα
σημεϊα.............μ1
7 Χιλιομετρικοί οροι συμφώ¬
νως πρός τό συννημμένον
διάγρ*μμα.........τεμ.
8 Έκατονταμετρικοίό'ροιτοπο-
θετηθησόμενοι άνά2ΟΟ μέτρα
μεταξϋ των χιλιομ—ρικών
τοιούτων...........τεμ.
III
Σκιρρόστρωσις
1 Άναμόχλωσις πολλοθ 42ο-
στρώματος καθαρισμός χαΐ
κοσκίνισμα ύπαρχοντων σκ'ιρ-
ρων άποκόμισις περισβευόν-
των υλικών κλπ.....μ. μ.
2 Κατασκευή σκαφης επί τοϋ
μή σηρροστρωμένου μήχους
οΐους.............μ. μ.
3 Προμήθεια καί οΊάστρωσις
σκΐρρων'
α') Έπίτοϋχιλιομ.
ί') » »
γ)
ί')
Ο
β·)
Ο
»
»
»
τόν Τιμη
Δαπάνη-
Λ.
Δρ. Λ.
^. .,£ :, "ο
Ι ί' Γ ,
.1 Π, ι,'
ΐ^ι ί ί,.:
»^ - ι,: ν ;
■ 1 ^ ^ ».
1 τ' ',"·- ,'
> ■',
ι · Κ -■£, Ό
·-' π.. κ.
.3 4ΟΘΟ — 1 — 4000 —
500
70 35«ι —
"»»Χ,^«..Γ ' |ν « >;(4
'*:« γ '
600 —
1 20
750
100 —
1 —
100
200 -
10 —
2000
2 -
40 -
80
15 —
30 —
4 —
4 —
60
ί2Ο
ίθθ'-
Α,Κ ·
V
2 —'
200
22 -
18 —
396
8β - 9 - 792 —
12000 — 0 50 6000 —
5000 — 0 20 1000-
0- 1μ»
1- 2 »
2- 3 »
3- 4 »
4- 5 »
5- 6 »
6- 7 »
7- 8 »
8—- 9 »
9—10 »
10—11 »
11-12 »
ν»*
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
8 70
9 60
10 50
11 40
10 50
9 60
8 70
8 70
9 60
10 45
9 70
8 80
3480
3840
4200
4560
4200
3840
3480
3480
3840
4180
3880
3520

?, ί! ί

Εφημερισ της
» 700 -
7
90
5530 -
» 700 -
6
95
4865 —
» 700 --
7
90
5530 —
» 700 -
8
80
6160 —
• 700 —
9
70
6790 —
17000 - 0 06 1020 —
0 04 680 —
γ')Έΐ!ΓΪτο5 γιλιομ. 12—13
V)
» » 13-14
ιε) » » 14—15
V)
» » 15--16
'ζ') » » 16-17
IV
Ίάφροι χ αί έρείσματα
1 Άνέωςις και χαθαρισμός τά¬
φρων έφ' ολβυ τού σκιρρί-
στρωθησομένοι» τμημαΐος
καταμέτρον μήλουςίϊοί μ.μ.
2 Καθαρισμος ίρεισματων και
χανονισμος αυτών συμφώνως
χρςς τας ϋποίειξεις τής υπη¬
ρεσίας καταμετρ. όίΐΰ μ. μ. 17006 —
V
Συνήθης συντήρησις
τής οδόν.
"Ήτοι χαθαρΐΐμος τού τε νυχτχ·
στρώματος, των έρεισματων
και των τάφρων τής όδοΰ έκ
των χβρτων θαμνων, τής κό-
νεως, ιλυος, λιθοφιων ούτως
ώστε να ίιαΐηρήται ή όίος
έν αρίστη καταστασει μί'χρι
τήςόριπικής παραλαίής τής
παρουΐης εργο,αίιας κατα
μέτρον ο£οΰ........μ. μ. 17000 —
'ΑΟροισμα..............
Δι' απροοπτους δαπάνας. . .
Όλικό' ά'θροισμα........
Ήτοι ίραχμαί εκατόν χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 17 Μαίβυ 1912.
Ό Μηχανικάς
Γ. Κα.ιωτάκης
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τί} 17 Μαίου 1912.
Ο Νομομη/α/ιχ,ός τής 1ης περιφερείας
Γ. Καριωτάκης
Εθεωρήθη δια δραχμάς εκατόν χιλιάδας.
Έν Χανίοις τη 18 Μαίου 1912
Ό Λΐευθυνίης των Δημοσιων Έργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
Ο 15 2550 —
Δρ. 95443 —
^ΠΡΟΓ-ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
Της ά*αττ ιυμέυης δατιινης δια την σκιρρόστρωο" ν τοϋ άπό
χιλιομ. 4-Γ-&60 ^ΐ-χοι τΜ χιλιομ. 9+51ο |ύ%'ηλοΐερον ση¬
μείον Σκαλας τού χωρίου Γων_άς) ιμηματυς τη αμα¬
ξιτής όι>ου Ρίθυμνη^—Χανιών.
Ποσόν
Ειδος έργων
Τιμή
Δρ. Λ.
Δαπάνη
Δρ. Λ.
Ι Τεχνικά εργα
1 Έίοφή (εμελιων Ε» γ.'νιι.........μ3
2 Κοΐ/τ) Λι6ν4ομή δι α^μο-ονιι;...... >
4 ΞηρΑιβοοομί)....................μ3
5 Χι Μομ* Ε, ιχοΐ οροι συμφώνως πρθ( τ6
■>·> Γ,ΧΑίνο β άγρχμμχ...........τιμ.
20.} μίΐρ« μταξύ των χιλιομιτρκων τοι—
ο^ «>ν,......,...,,,.,...,,,,., τεμ.
II
Σκιρρόστρωσις
1 Κατασΐιυη οχαφης £*1 τΐ){ μη αχιρρΐ—
ΟΓρωμι»ΐ)' ίθνΐ χά Ε ι......,.....Κ··)4·
2 Χχ ροβ 6ιΙβτρωμνΧ.................
α'| Ετ> τού χιλιομ. 4+660—5+660 μ3
10 —
15 —
4 —
20 —
1 —
10 —
4 —
3 5.1
18
150
16

9 — 12 — 108 —
38 — 6 — 228 —
4855 — 0 15 728 25
«1
5+1.60—6+660 »
» 6+660—7+660 »
« 7+660—8+2οιΙ *
» 8+-260—8+660 »
■ 8+6υθ—8+^80 »
700
700
700
480
320
260
430
— 5 40
— 5 85
— 4 10
3783 —
4ϋ95 —■ ί
2870 -
1872 — !
1696 — !
1352 — Ι
167? - '
χγ 7άφροι χαΐ έρείσματα ,„., -.,,*(,,„-,,
Ά»Ι*ςι »«1 »«6·ρ«μΟ Χάψραη ΟΑ» »·§ » · ■ * * * * *ιΓ >
β»ι.(;(»3.ρ(υβ'.0»|ΐΙνΛ,|ιι>μβιθί »«»«|*Ιτρ. ■> '■'/
μην», κ>·»........................ 48ί>5 — Ο ιβ ϋΐ 30
Κ·Ιαρομ9ί βτ·ιβμ«τ»» _ι »»ν«νιβμθ ■>
αιίτώ» βυμφ««·>. «(..» ϊά{ 6>»8ι(·ΐ{ ΐήί
ύ/5ν·5ί» ««:« (ί μ. όίου........... 4855 — 0 ΟΙ 134 20
γ Σννήθης συντήρησις όδοΰ
"Ιΐιοι α«αρΐ9)>0{ τοΐ τι ΐ3!ασ:).·'μΐ!0(ι
τώ» ιριΐ9μαΐιΐ> »·ι ιω» ^ΐ«ρω·1ι.( ολοΐι
IX
των χθριω>, «ί(ΐ>·«·, χτ,( κθΜαχ, Τι,Ι -
ίΗ, τώ» λι|»ρι«>· κθ;ι»( ωΐιι >«&ι>ΐ)·
ι Ι) 44(4 ί. βριΐτΐ) χ»τββτ»οιι μχρι
όριστιχϊ)( κιραΛα£ή( τ>)( χ·βονΐι,(
6 μ τββ* μΊ»0^4 6θ6β μ.μ. 4805 — 0 15 728 2ϋ
"ΛΦροιβμπ Οριχ^ιι................. 1*861 —
Δ." αχροοκΐα ι;ιν·5ΐ ι{ ι» μ, α^Μν *ι-
χ« ω^α Ιχιι «ν ΐΒ|(ιλ·6ν( δρα/μ«ι...... 134 —
"Ητοι βριχμαΐ ·ί*υοι χιλιάδ»......
Έν Χα»οι τς 19 Μ«Ιο» 1912
Ό
1.
Έβ« ωρ ι) Φ η
'Λ,ν λ αν ιοι4 τς ΙϋΜι'οο 191'2.
Ό Νομομ>)χανιχό( ^ ^ ±
Γ. Καβΐωιακης . «: ;. ι
ΕΟιωρι^Φΐ) ί.ι» βραχμ«( ιΓοβι χιλι«ο>(. , :,-. λ
£.ν λανοκ τί ϋ ΜΐΓ(,^ Ι91ίί. ' -"
των Δ>ιμοσί«ον "
ΖΣ
'Αριθμ. Διατάγ. 43
Γί-ΟΡΓΙΟ-Ι Α*
ϊϋΝ ΕΑΑΙΐΛϋΝ
Έχοντες υπ' ό|/ΐΐ το άπό Ί Μαρτιου 1912 ψήρισμα τή;
Εκαναστατιχής των Κρηΐων Σν*ιυ7-ο>; *αί το αρθ. 7 τ:-
υττ' αριθ. 93 τού υΐΐ .^υφυμϊτας τί]; Συνί/,υσεω; των
ΕλΑηνων εν Κρηττ;, προτασει τώ» επί τή; Λημοήχς Ασφα¬
λείας και των Δημοσιων ϋιργων καί επί των Οικονομικών Δι;ι-
κο^ιντων Έπιτρ^Γ.ων, στηριζομίν^ εις την υκ' αριθ. ****/4ββ* ε·
ε. πρότασιν τής Κεντρικάς αιε.ιθ./νσίως τώ» Δημοσιων Έ
και τι} όμοφωνω γνωμ·) της Διοικουσης '
τροπΐ/ς ύπ' αριθ. 114 έ. ί.
'—πο«£αοΊζομεν καΐ
Έγκρινετβι ή μιλέτη και ο ιτροθπολογισμός έκ 3ρ. 56,779.
2ϋ "]4 6ίΧ την ίυρρ^θμισιν το3 χωρου ΛααΐΛΐ τοθ λιμένος Ή-
ραλλει:»·, ισοπεοωσεως, κατασκευάς αποθ]κών κ.λ.π., άκυρου-
μενων των δια τοϋ υπ αριθ. 37 της 2 Μάρτιον 1911 Διαταγ-
,Λατος εγκριθεν των με/.ε:τ(ς κζι προυπολογισμοθ ίια την εκτέλε¬
σιν τού εν Λογφ εργου.
Εις τους επι τής Δημοσίας Ασφαλείας και Δημοσίων "Εργων
και Οικονομ.κών Διοικούντας 'Κπιτροπβυ; ανατιθεται ή δημο¬
σίευσις και εκτέλεσις τοο παρόντος Διαταγματος.
Έ όπως οια την εκτέλεσιν τβυ έργου τούτου οαπα-
τω προ^πολίγισμω αναγεγρίμμενη σχίτικΐ] πίστωσις
Έν Χανίοις τι) 2δ Μαίου 1912.
Ί£ν Όνόμαϊΐ τοΐ Βασ;λ(ο>;
Ή Διοικοΰσα Έπαναστατ»κη Έπιτροπλ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΜΜ. Ξ1ΙΡΑ22
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 2
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΧ
ΤΗΣ ΚΊΓΒΕΡΝΗΣΕύϊ
Ιβί
ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
Γής απαιτουμένης δατιάνης δια την δναρ/ύθμισνν τοϋ ■
"■ ιμον ΧασΐΑι βΐς χον λτιιένα 'Η^ακλειον, "— ■— —
άΛθύηκών, ωοπεδωοιν κ. τ. λ.
Δ. Λ.
Δ. Λ.
|1 Έχ,σχϊ^ή χώροο κ«? βεμι-
λιω* τοίχ*·» κ» βτ,ίλω» μ3 1000 — 2 — 20(>0 —
Σ/.ιρρ:κίνιαμα έκ τοιμέν-
τ.................μ3 14- 40- 560 —
ΑιΟ:!;μή θίμελίων καί άνυ-
ψώ»ως.............μ3 560— 13— 7280 —
|ί Μ:ρ-ω7ΐς μ»σ»τκο0 βά-
. *>;.........../"··** ^3 ~ 4~ 13"2 ~
■5 Ξίττή λι&οϊομή φάσεως ζώ-
I
νης κ« λί|**ί9ων.....μ3 15 — 80 — 1200 —
Ν Ο Ξ.ττή λιθοϊομή χορωνί-
| ϊβί.........;.....μ.τ. 70- 30— 2100 —
7 'Λ,Λμυχονιάμβτα τρΐΓτά ζειι-
I
χτών ^«ριθωρίων κ.λ.*. μ2 400 — 1 60 640 —
|8 'Αμμ;χονιάματα τετακτ»
έ:ω-ί;ωτερικά.4..... μί 10 Ο — Ο 80 800 —
Έπιχϊλ· ψ.ς άττικων μέ πλά·
χας.Μελίτης........μ.τ. 9ί — 1 50 136 50
|'ί Δ'.Οιναις ποδιαίς παράθυρον
ένγίνειτεμάχια......... 2'» — 3 — 72 —
ΰύ:αι ουρταϊ μετά θν-
ριϊίς.............. μ2 28- 40- 1120-
Γ2 Ιΐαράθυρχ μέ ύελοπίναχας
Ι χαί κιγχΜδας........μ2 24— 35— 890 —
|3 Φεγνίται ά'νω θυρών____» 13 20 16 — 211 20
Ι-ί Κατεϊάφισις ήρειπωμένων
ά-οθηκών κχί λιθίϊομής
κατ' άχ:κ:πήν.......... 100 —
15 Μαλακός χάλυψ ζευκτών
, —βγι,ς............τόν. 12 - 600 — 7200 —
,1ο Μαλακός χάλυψ έπιμτ.κι-
ϊωνΐ.............τόν. 25,120 — 450 - 11304 —
Μ Σι^ηροϊ έλχυστν.ρες καί
Ι πρέχΐα Ι..........τόν. 2,500 — 450 - 1*25 -
[18 Χυτοσιϊηροΐστΰλοι καί ύπο-
! Οέματα........... τ6ν. 32,50 — 450 — 1462 50
γ 9 Υελοπίνακες σιδηροπβ-
1 γεΐς...............μ2 42 - 12 - 504 -
Έπιστεγάσματα έκ καϊρο-
νίων, σανίδων ΓυΙΐβΓθίι
χ.τ.λ.............μ2 2000— 9 20 18400 —
" ϊ'ορορρόαιχυτοσιδηραίμγ. 16 — 12 — 192 —
"Ητοι έν όλω δραχμαί..... 5ϋ779 20
Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912.
Ό 'Επιθεωρητής των Δημοσΐων "ί^ρ·(ύ·»
Ν. Πετάβης
Εθεωρήθη διά δραχμάς πεντήκοντα 1 χιλιάδας επτακοσίας
>3ομήχοντα ίννία κχϊ *"ΙΙΜ.
Έν Χανίοις τί) 17 Μαίου 1912.
Ο Διευθυντής των Δημοσίων Εργων
Σ. 11ΕΖΑΝΟΣ
^Αρι^θ. Διχτάγ. 40
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΑΕΤζ; ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΩΝ
Ι "έχοντες ύπ' δψιι τό άπό 2 Μαρτίου 1912 ψήριομα
^Ίί Έπχνχστατικης των Κρητών Συνελιύσιως, καί τό
^Ρθ?ον 7, τού1 ύπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψγιφίιψατος τής
^νελευσεως των Έλληνων έν ΚρήτΥ). Προτάσιι των επί
*■"" Δτ,μοσ. Ασφαλείας χαί των Δημοσίων Έργων καί επί
' Οίκονομιχών Διοιχούντων 'ΕΛΐτρόπων.
είς την ϋιζ' αριθ. 2590/2β47 ^· ^· *ρΟτ*'!ν ""ϊί
Διίυθύνσιως των Δημοσίων Έργων κΐί τί) όμοοώνω γνώμνι
της Λιοικούτης Έ7Γ*ναστατ·.κης ΈπιτροΛης δπ' αριθ" 113
(. ετους.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν -.',
"Αρθρον 1. Έγκρίνονται αίμελίται **ϊ οί τΓρό
διά την έχτίλεσιν των ακολούθων Δτ,μοσίων "Εργων.
α'. Διά, την χατχσκιυήν αμαξιτής όδοϋ άπό τοϋ χωρίου
Μελιδονίου Μυλοποτάμου μέχρι Πχνό:μου έκ δρχγμων
12,000.
β'. Διά τή« κατχσκιυτιν τμήιιχτος Χ7τδ Πίριβδλίων ι»ρ4;
Πρχβές τϊ5ς άα.«ξ!Τ·ης όδοϋ ίΓΕθύμνης-Άμχρίου έκ δρχχρ··
35,000.
γ*. Διά την κατασκευήν τμημχτος άπό Ι εθύμνης πρός
εΑρμί'νους της ά;χχζιτή; όδοϋ Ρεθύμνης-Άγίου Βχσιλείου
ίχ. δραχ. 45,000.
Άρθρον 2. Έπιτρίπεται δττως δια την εκτέλεσιν τδν
Ιργων τούτων διατεθώσιν αί πρός τουτο χοριτιγτιθίκΐαι ϊ%-
τχκτοι πΐστώσεις διά γοΟ ΰπ' αριθ. 35 έ. Ι. Διχτάγμχτος
ΐπί τοΰ Είδικοΰ Πρ^ϋ7ϋ^Α^γι5μοϋ των έξόδων της Ανω¬
τέρας Διευθύνσεως της Δημ. Ασφαλείας καί των Δημοσ.
"Εργων της χρήσεως τοΰ 1911.
Είς τοΰς αύτοΰς επί της Δημ. Ασφαλείας κχί των Δημ.
"Εργων καί των ΟΐΑθνομΐΛών Διοικ. Έπιτρόπους άνατί-
ρεται ή δγιμοσίευσις καί έχτε'λεσί; τοϋ παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χανίοις ττ, 26 Μαϊου 1912
•Εν ονόματι τοθ Βασιλέως
Ό Δ οικοΟο*α Έπαναστατική 'Επιτροπη
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Ε". ΞΗΡΑΣ
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑίίΝΗΣ
ΠΡΟΪ-Ι1ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν όδοϋ άπό
τό χωρίον Μβλιδόνι Μυλοποτάμου μίχρ- Πανόρμου.
β> Ποσόν Τιμή Δαπάνη
4 ϊργων ^' Λ' ^ Λ'
Α'.
1 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμίανομένου χαί τού
διά πυριτιδίς έξορυτσομένου
βράχου μετα^ερομένου διά
μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι'
οίουδήποτε άλλου μέσουπρός
έπίχωσιν μέχρις αποστά¬
σεως 800 μέτρ........μ3 4υ00 —■
2 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμβανομένου καίτοϋ
διά ιτυρΐΐΐδος έξορυσσομένου
βράχου χρησιμοποιούμενα
πρός έναπόθεσιν παραπλεύ¬
ρως τής όδοΰ.........μ3 500 —
3 Δάνεια χώματα πρός επί-
χωσι» επί πάσης φύσεως
έδάφους............μ5 500 —·
Β'· Βηοότοιχο» νπαότηρί-
ζεως γαιών-
4 Έκσκαφή θεμελίων μέχρι
βάθους 3 μέτρ........μ3 20 —
5 Τοιχβποιία έκ ξηρολιθίας μ3 45 —
Ι". Γέφνραι, γ.ψύρια
καΐ ο^ϊϊοΙ. ; 4
6 Έκ?κα|ή δβμελίων επί πά- νϊτ.--'
1 50 6000 -
1 — 500 —
1 — 500 Ι
1 50 3() —
6 Η- 270 —·
ί ϊί
ίβύ
ΤΗ_ ΚΤΒΕΡΝΒ-Ε02
β/;; φύσεως έδάφου;.... μ3
7 Κ: νη /,·.Ο:ϊ;μή ίιά κονίας μ3
8 Ξεστή νΐθίδβμή.......μ3
9 Θολοδομή μετά των θολο-
τύπων............... μ
10 Έπικάλαμμα βόλου .... μ*
11 ΙΙλάκες έπικαλύψεως όχε-
60
110
_ 2 — 120 — , 14 Έπΐλάλυμα βόλου μ2
15
28
- 60 -
25 —
2 —
1100 -
480 —
375 —
56 -
15 Πλάκες έπιχαλύψεως
των μ2........ . . .
οχε-
60 00 2 00
80 00 6 00
120 '
480 001
των
Δι* άπροόπτους δαπάνας. ,
Έν όλω δραχμαί.......
Έν Ρεθ'ύμνι; .£ 18 Μαι'θυ 1912
50—6 — 300 -
9731 —
2269 —
12υ00
Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
Χ. Τοολίνας
Εθεωρήθη δα δραχμάς δώδεκα χιλιάδας.
Έν Χανίοις τ γ, 22 Μ» {ου 1912
Ό Νομομηχανικ,ς τής 1ης περιφερείας
Γ. Καριωτάκης
Εθεωρήθη διά ^ραχμχζ δώδεκα χιλιάδας.
Έν Χανίοις τί) 22 Μαίου 1912.
"Ο Διευθυννής των Δηυιοσίών "Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
34730 Μ
270 01
35ουο υιι
16 Δι' άπροόπτους 8απάν»ς..
Έν Ρεθύμντ, τ«5 17 Μαιου 1912 (
Εθεωρήθη Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
δια δραχμάς τριάκοντα πέντε χιλιάδας Χ. Τβθλίνϊς
Έν Χανί.ις ^ 22 Μαίίΐ» 1912.
Ό Νομομηχανικός τής 1ης περιφερείας
Γ. Καρυωτχκης
Εθεωρήθη
δια δραχμάς τριάκοντ* πέντε χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 22 Μαίου 1912
Ό Διευθυντής των Δημοσΐ'ων "Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Της απαιτουμένης δαπάνης πρός κατασκευήν τμηματος
άπό Περιβολίων πρός Πραϋές της αμαξιτής ό5ου Ρε¬
θύμνης Άμαριου
«&" Ποσόν Τιμή Δαπάνη

Έίδος έργων
Δρ. Λ. Δρ. Λ.
Α' μμ
1 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμίανομέ'νου καίτοϋ
διά κυριτιδος έξορυσσομένου
μεταφερομένου διά μονοτρό-
χου ή διτρόχου ή* δι' οιουδή¬
ποτε μέσου πρός έπίχωσιν
μέχρις αποστάσεως 800 μ3 14000 00
2 Όρύγματ* πάσης φύσεως
συμπεριλαμίανομένου καίτού
διιά πυρίτιδος έξορυσσομένου
βράχου χρησιμοποιούμεν»
π«ός έναπο&εσιν παραπλεύ-
' ρως τήςόδοΰμ3......... 200 00
3 Δάνεια χώμ.χ-(Χ πρός έπίχω-
σιν επί πάσης φύσεως έδά-
ν «ουςμ3............... 1500 00
/^ Β'. ΊΌΙχοτ ττποότηριξβως
„, _β γα»ών μετά κονίας
4 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
σης φύσεως έδαφους μέχρις
^βαθους 3μ μ3.......... 60 00
^5 Κοινή Αΐθοδομήδιάκίνίαςμ3 150 00
Γ'. Βιιρό:οιχοτ νπο^ΐπβί
«**; γαιών
6 Έκσκαφή θεμελίων μχρ
βαθους 3μ μ3.......... 140
1 50 21000 00
0 80 1600 00
0 80 12^0 00
1 50
10 00
7 Τθιχοποιία έκ ξηρολιθ:άςμ3
Δ'. Γφ φύ
00
600 00
50
00
90 00
1500 00
210 00
2400 00
8 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
σης φύεεως έδάφους μ3...
θ Σχιιροχονίαμβ: διά θεμελιώ-
σβις έν ΰ'δατι διά καθαρας
θηραϊχής γτ)ς μ3........
10 Λιθοδομή διά θεμελιώσεις
έν ύ'δατι έκ καθαρχς θηραι-
3
200 00 1 50 300 00
10 00 21 00 210 00
ήγή μ
11 Κοινή ΛΐθοόΌμή έκ κονίας μ3
12 Ξεστή λιθοδομή μ3......
13 θβλοδομη μετά Θολοτύπωνμ3
20 00 16 00
350 00 10 00
15 00 70 00
30 00 25 00
320 00
3500 0ϋ
1050 00
750 00
ΠΡΟ-Ϊ-ΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
Της ά,πακουμένης δαπά/νης διά την κατασκευήν τμήΗΐτος
άπο ΡέΗυμ,νον πρός Άρμένους τής αμαξιτής Ρεθύμνης—
Άγιον ΒαοΊλείου.
Π
έργων
Δαπάν
Δρ. Λη.
Α'. Χα> μαχισ μοί
1 Όρύγματα χάσης φύσεως
^^συμχεριλαμβανομένου καίτίθ
^_ διά πυρίτιδβς έξορυσσομένου
βράχου μεταφερομένου ΐιά
^Γμονοτρίχου ή διτρόχου ή δι'
οΐ.υδήποτε ά'λλουμέσουιτρός
έπίχωσιν μέχρις άποιτά-
σεως 800 μέτρον......μ3 8000 —
2 'Ορύ-^^οηχ πάσης φύσεως
συμπεριλαμίανομένίΐυ καί τοΰ
διά πυρίτιδος έςορυσομένου
βρά/ου χρησιμοποιούμενα
πρός έναπόθεσιν παραπλεύ¬
ρως τ)}ς Ο3ού.........μ3 1000 — 1 50 1500 -
3 Δάνεια χώματα πρός έχί-
έχί ■
2 50 20000 -
β^χΜθΊν επι πάσης φύσεως
έδάφους........... . μ3 2400 —
Β'. Ξηρότοιχοι νηοατψ
ρίξίως γαιών.
4 Έκσκαφή θίμελίων μέχρι
βάθίυς 3 μέτρ........μ3
5 Τοιχοποιία έκ ξηρολιθιας »
Γ'. Γέφνραι, γεφύρια
καϊ όχετοί.
6 Έκσκαφή θεμεΛίων επί πά¬
σης φύσεως έδάφοιις. ... μ3
7 Κίΐνή λιθοδομή έκ κονίας..»
8 Ξεστή λιθαδομή....... »
9 Θολοϊομή μετά των θολϊ-
τύπων..............»
10 Έπικάλυμμα θόλου. ... μ*
11 Πλακες έπικαλύψεως όχε-
τών................μ1
1 — 2400 -
100 —
300 —
1 50
4 —
150 -
1200 -
500 —
1200 —
50 -
ο _
10 -
60 —
1000 -
12000 -
3000 -
'2Ο —
135 —
25 —
2 —
3000 -
270 Ι
80 -
6 —
480 -
4.000 -
Έν όλω δραχμαί........
Έν Ρεθύμνΐ) τή 17 Μαίου 1912.
Ό Μηχανικός Ρεθύμνης
Χ. Τσολίνας
"Εθεωρήθη διά δραχμάς τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας.
Έν Χανίοις τί) 22 "Μαίου 1912.
Ό Νομομηχονικός τής 1ης περιφερείας
Γ. Καριωτ>κης
"Εθεωρήθη διά δραχμάς τετσαράκοντα πέντε χιλιάδας.
Έν Χανίοις τι) 22 Μαίοιι 1»12.
Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
*_κ τού '—θνεκοϋ
Μέγεθος Γραμματοσειράς