93449 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Τ --ι
1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΪΑΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦγΜΡΙΪΟΪΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 17 Αύγοϋστου 1910—ΑΡΙΘ. 57
Αριθ
149
. Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΔΙΟΣΪΚΗΣ ΕΠ1ΤΡΟΙΙΟΣ
Λαβόντες λ' όφιν τα καρά. των υπό ιών Νομαρχιών Χανίων,
ου ή ίπ! τούτψ προσφερθϊΐσα τιμη τ~>,> 38 λ«"ον κατ' οκάν
έμειοδοτήθη ίμπροθέσμως Γ) °/0 Ι »αχτον .ιπό το3
II.
Α. Ββ-
/ ιαδου,
ε') "Οαον άφορϊ τας προβ^ερθιικκ; τιμάς, 1) των 40 λεπτώ»
' οά ί
φρ ρ^ρ μς, )
καν' οκάν ίιοό το3 Δ. Άθ. Τσικα ίιά τή.» προμήθι.αν τβΒ άρτου
..ντα ημίν χρακτ-κα μιιοίο· | τών φ//βΧ!ίμ«νων Βάμου, 2) τω- Ί Ι ίιά την των φ,,λ-ισμ·-
ϊων φυλΛκισμίνων. των κρα- , νων Νε,^λβ ος 6π0 τςΰ χρ. Ά νερά,η, αύτοι κρίνοντβι άοΰμοο-
-ν, Καστελίου Κ,σσοαμου ■ ^ρος Τ·ο Βυμ.£ρβ¥ το0 Ατ,μβσΙβ», χβι
Ρεθύμνης και ΉραΛλειου, υίΐ^6/.τ,θέντα ημίν πρακτικά μιιοδο
οίας, 8ια την προμήθειαν τ&ϋ άοτου
τουμένων έν τοίς φυλακαΐς Χανιω1
Βαμου, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασηθιου (Νεαπόλεως ι.(Λ '. η ,£,,,,.-
' Γροϊ'ϊί/ίίί1·.111!» ΐ'' *Ρ""γ*^ ·* « , Κισσαμου ουδείς παρ,υο.α,ίη μ..
βριθ. 3331)1487 τής 12 Ιουλίου πρΓκηρυξεως ημών, τής £η- | ^
μοαι&υθείσης είς τό ύπ' αριθ. 48 (Τεϋχο, Γ .) φύλ'λΐν ^ο Παρ-- |
ριήματος τής Εφημ££ΐί;ς τής Κιιόίρνησ*ως, έξ ών πρακ;ιχων
δεανυτβι, ό'τι παρουσσιαθί,σαν, άνακ.ηρι.χθίντες τελευταίαι μειο
ούται.
α .) Διά την προμήθειαν τςυ άρτου των φυλακισμίνων Χανίων ,
ό Άντ. Καρυδάχης, ιιροσφερθείς νά προμηθεύ-ζ, τούτον άντί. )*- ■
πτώ> 35 κατ' όχαν. |
β .) Διά την προμήθειαν το3 άρτου των φυλακ'σμίνων
,ϋλβχ,βμίνΜ>
Διά
Ίίοντί,ς χει τό αρίίθν 14 ιευ ίτ. βριθ. 3Ϊ-0
Άκυροϋμεν τα πρακιιχά ττ,ς μιιοίεοιος τουιτ,ς χαι.
1) Την ίτ:ο.ναλτ,ψιν νέας τ»/6!ωτιΧί;ς μίΐο?ςσί»ς ϊιά ^
τού άρτου των φυλακισμΐνι«ν Χΐνιων. Ρείιυ^νΓ,ς, Ήρα
· χτ ' α ε ' ·
ξ
ό Δημήτρ. Άβ. ΤσΐΛας, άναλαΐΛΟάνων ταύτην άντί λίπτών 40 ί
χατ' οκάν.
γ'.) Διά την προμήθειαν τοΰ αρτου -ών φυλακισμένων Ρεθύ¬
μνης δ Γ. Ροίί,νός, άναλαμδάνων ταύτην άντί λεπτών 33 κατ'
όκαν.
8'.) Διά την προμήθειαν τοϋ άρτου των φυλαχισΐλένων Ηρα¬
κλείου ό Ί Χανΰανός, άναλαμδάνων ταύτην άντί λεπτών 32 3/4
κ«τ' δκαν.
ε'.) Διά την προμήθειαν το3 άρτου των φυλακισμένων Λαση¬
θίου, ϊιά μέν τούς έν Άγίφ Νικολάω κρατουμένους ό Ιω.
II.
Ζαχαρίου άναίαμίάνων ταύτην άντί λεπτών 38 κατ'οκάν, ίια
δ* τους έν Νιαπόλει δ Χρ. Άνεράψης άντί 41 λεπτών κατ'
όκαν' κ«ί
στ'.) Ότι διά την προμήθειαν τοϋ αρτου των φυλακισμένων
Καστελλίου Κισσαμου ουδείς παρουσιάσθη μ*ιοδότης.
Έπειδη
α'.) Όσον άφορα την προμήθειαν τού άρτου των φυλακισμέ- Ι
νων Χανίων ή ί—Ι* τοΰτφ προσφερθεΤσα τιμή των οθ^ λεπτών ν,-,ως ΧΛι ίνω7
χατ' οκάν έμειοδοτήθη ίμπρΐθέσμως 5 °/β έλαττον υπό τοΰ ^ Κατβστγ.(μβτων.
Γίωργίου Ι. Βασιάϊου. ! Χαν.α τ?, 1"
Ρ'.) Όσον άφορα την προμήθειαν τοϋ άρτου των φυλακισμί- ^
νων Ρεθύμνης ή προσφερθεΤσα τιμή των 33 λεπτών κατ' οκάν
έμειοδοτήθη έμπροθίσμως 5"/, ίλαττον υπό τού Ιωάννου |
Γιανούλη. , , ί 'ζ^. Πραξ. 1-43___
γ'.) Όσον «φορα την προμήθειαν τοϊ! αρτου των φ,λακ.σμ,- ------^_^__—--——· ΡΠΙΤΡΟΠΟΐ
νων Ήρακλε-ου ή επί τοΰτφ τιμήι των 32 3/ΐ λεπτων κατ ο/αν ,) ΚΠΙ ΓΗ1 ΔΙΚΑΙΟΙΙ .Ν Η-. Ε,Ι!1 Ι ΗίΙΙ'-Τ-.
έμειοδοτήθη έμπροβέσμως 5% ^0 τ° Στ'^' '^Τν^ΝΐΛθλα- Λαδοντ'ς 1«' όψιν « π«ρά τώ, Νομαρχ.ών Χανίων, Ρεβ,-
ί,.) Όσον ά?ορα τβ3 άρτου των φυλακκτμίνων Αγ. ΝΐΑβλ^ Λαοοντ-, ^ β*
μ
κΛειςυ κοι Αγ. Νικο/αου Λα.τ,οιοι», ήτις θέ>ει ίιεξανίκη «ις
μ^ρος των πρθΐενεγκοντων τας Ο "/„ 5/αΐΐοα; τιμάς ταν τ;ρο-
σφερθειαών ίικ των τεΛευτ. με ςδοτθν, Ι. Βασιά2:υ διά τα Χα·
νια 1α>. 1(αννο^Λη οιατο 1·Ί>8>.' νιν. Ζ, . Ιίωρτζβκη δια τό Η-
ραχΛειον και 11. οαλιαΐου δια τ;ν Αγ. Νι/ολαον Λοιστ,θιβυ χαί
έιί τί, βάσει των διά των ιςροα|ορών τβυτων ίημ:.υργι.υμίν·»ν
τΐμών.
2) Ττ,ν ϊΐίςαγωγήν νίας με οϊοσίας διά την ·πρ;Λήθειαν τοί
άρτου των φ^λαλισμένων Βά,ιο , Καστϊλλίου Κ σεάμου κιί
Νία-όλεως Μεραμβέλλου.
Άμφίτ«ραι αί μεΐίδςσίαι αύται, ή τι τίλίΐωιίχή διά τί^ν
πί,ΐμηήειαν τ:ϋ άρτου των ΐ-ΐ'.ακώ», Χανίων, Ρ«6ι>μ%ης,
ΉρχΛ^είοο καί Αγ. Νικολάίυ λλι ή $ιιαλ'αΛηκτι/η διά την
τ.ρΐ^ήθϊΐαν των φυλακών Βάμ^^, Καστίλλιου, Κισοάμου καί
Νεαπόλεως, διεξαχδήαονται Τί-,ν ·'"!0 τριακοστ-ί,ν Αΰγευστευ
Δ 12
ς, ξχή ρ
ημέρ τής έ6ί:μαϊος Δευτέραν, και ώραν >ι—12 π μ.
συ,Α|ώνως ~ρο' τοϋς όρους τής ύπ' αριθ. 3331)1 Ί87 τ·(ς 12
Ιουλίου Ι'.ΗΟ προ/.ηρΰςεως ή^ών τ?,ς ί«ημοβ4*υ9ίίσης ίν τφ
^>(·?0 48 ίΤ^ς Γ .) φύλ/ω τ^ς ΈΤημϊρ:8;ς τή: Κ,6»ρ-
^ Ν
Π Αύγούσ^ 1910.
Ό επί ττ,ς Διχ«ιοβύνη 'Επίτοο«9
Γ. ΜΤΑηΝΟΓΙΑΝΝΗΙ
3Ο8
μνης *αί Ηρακλείου ΰποίληθέντα ήμΤν πρακτκά μειοϊοσίας διά
την προμήθειαν τβθ άρτου των φυλα/.ισμενων Ίτζεδίν, ήτις
μιιοδοσία προεκηρΰχθη ϊιά τής ΰπ' αριθ. ω3/ΐ4Π τή? ^ Α^~
γοόστςυ 1910 ποοκηρύξεως ημών δημοσιευθείσης ι'ις τό ΰπ'
αριθ. 48 (Τε>/ος Γ'.) έ. ί. Φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυ¬
βερνήσεως, έ" ών πρακτικών έμφαίνετσι, ό'τι δια την προμήθειαν
ταύτην, είς μέν τάς Νομαρχίας Ρεθύμνης χαί Ηρακλείου ού
ϊείς παρουσιάσθη μειοδότης, μόνον δέ εις την Νομαρχίαν Χα¬
νίων παρουσιάσθη ώς τοιούτος έ Άντ. Καρυδάκης αναλβμδά-
νων ταύτην άντί λεπ^ών 44 κατ' οκάν,
Έπειδή ή προσφίρθεΐσα αύτη τίμή κρίνεται υφ' ημών ασύμ-
φορος διά τό συμφέρον το3 Δησοσίαυ
Διά τ α Ο τ α
Ίϊόντες καί τό άρθρον 14 τού" ΰπ' αριθ. 356 νέμου,
Άκυροΰμίν τα πρακτικά ταυτα καί
Διατάσσομεν την διεξανωγήν νίας μειοίοσίας διά την τρο-
μήθειαν το3 αρτου των φυ α^ισμένων Ίτζε*ίν, διεξΛχβησομέ,ην
την 30 Αύγο,ιτϊθυ 1910 ;·,ίρχν τής ϊ63ΐμάδος Δευτέραν νη
ώραν 10— 1ς) π. μ. οομ-ο^νως πρός τούς δ'ρους τής δι&)η-
φθείσης ίπ' - οιθ. ^^/ι^ ζ· &· (φύλλον 48 Γ'. έ. Ι ) πρίκηΓύ-
ξίως ημών κ ί ενώπιον των αυτών έπι-ρο-πιώ'ν καί Νομοφχια-
χών χαταστή^άτων.
Έν Χανίο ς (Ι 17 Αύγοόστου 1910
Ό »π1 τής Διχαιοΐύνης 'ΕπίτρδΓ.-ς
Γ. ΜΥΆΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Άχυρο3μ*ντά «ρακτΐκά τήςκχτά την 8 Αΰγούττου 1910 ένερ-
γηθείσης δημοπρασίας των φόρων ζυγίοο, σφχγίίου χαί ιιατανβ-
λώσεΐς κρέατος καϊ άγορα-.τωλησίας των ζώων.
Προχηρύσσομεν νέαν ίπαναλειπτικήν τελιιωτικήν πλειοδοσίαν
ενεργηθησομίνην την 19 Αΰγούστου 1910 ημέραν Πέπτην χα'ι
ώραν 10-12 τ: μ. έν τω Δημαρχ'ακδ Καταστήματι Ιεραπέτρας
■ ενώπιον τής οικίας Έπιτροπής καί συμφώνως πρός τοθ ΰπ' αριθ.
,1)78)56·, «1 «αρ' ημίν κατατιθημενθυς δρους.
ι ό Δημαρχεύων Ίιραπίτρας
^ Άλής Κοτογλάκης
5 Αριθ. Άποφ. 576
Αριθ. Ηοωτ. 217
λ £λ «κπ. 95
Ή Μοναίτ»ιριακία Επιτροπεία Λ.ασ*ηθίον
Διακ,-,^.ΰττει
Έχ.τίθησιν είς δια-,ωνισλόν φανερας τελειωτικίς μειοδοτικί|ς
δτ,,ιοχραΐ'Λ- συμφωνως ταϊ; ϊ·αΓάξ«σι τού 6-:' αριθ. 356 ιτερ'ι
δί.μοπίβσιώ^ λΐί *λτελ-:σεως ϊημοσίων Ιργων Νόμου, τα πρός
σ.μΐϊληρωσιν ,οδ έν Νίαπάλει Μ«ρ«.·6έλλου οίκοδομουμένου
Ανωτέρίϋ 11/ρθεναγωγε ου καί υπό τΐΰ μηχανικοΰ Μάρνου
Κατζουρακη ότοϊηγθί/τ,χ Ιργα συμφώνως τοίς ΰπ' αυτού ύπο-
οληθεΐ.". πρου,τολογισ,Αώ ίιανράμματι καί συγγραφή υποχρεώσεων
κοίτατεθε'μέν.^-; ϊν τφ γραρε'φτής Μοναστηριακής Επιτροπείας
είς την διάθεσιν των βουλομένων ^ά λάβωσι γνώσιν.
Ή δη'Λθπρασίαενεργηθήσεται ΐν τώ Κατδσΐήματιτής Μοναστ
Επιτροπείας Λασιθιού την 5ην Σεπτεμβρίου 1910 ημέραν Κυ¬
ριακην %ϊι ώ -ν Ό-12 π.μ. ενώπιον Επιτροπείας άπαρτ ζομέ-
νης άπο ;ιν Νομάργην Λασηθίου ώς Πρόϊδρον, τόν Είρηνοίίκην
ΝεαιόλβΜς ο τόν ν6,Αΐα.τ. -)ότου άναπληρωττν, τόν μηγανΐκόν
Μάρκ;ν Κβτζο;ρίκην χά! τΐν έκ των μίλών τής Επιτροπείας
Ιωαν. Κοντίράκην, ώ, μελίϊν.
Έν Νε^τόλει ττ] 11 Αύγ:ΰστου 1910
Ό Πρόεδρος
Τ Ο ΠΕΤΡΑΣ ΤΙΤΟΣ
"Ο,τι άκριβες άντίγραφίν
Έν Νεαπόλει αυθημερόν.
Ό Γραμματεύς
Έμμ. Χ. Σπανάκις
: Τό Δ καίίτήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Διά ταυτα
Διχάζον έρήμην των χατηγο^ουι(.ένων Πανα,'ΐώτοο Μ. Τβιε-
ίάκη κζΐ Γεωργΐοο Δ. Τσερχάχη χατοίχων Ροίοποϋ τής Κιβσάμου
χαί ήαη φυγο$ίκων.
Κΐ,ροσοιι τούτουί ίνόχονί ίτιΐιαί) χθινοΰ βυμφίρο^τοι; κινούμι-
νοι βυ απεφάσισαν την έ/πτέλΐϊΐν τής επομένης αξιοποίνου πράξεως
-αί ενικα ταΰτ'ης συνομ,ολογήσαντες αμοιβαίαν πρό; αλλήλους συν¬
δρομήν έν γνώτιι αϋτογνωμόνως χαί ανευ τής βυγχαταθέαιως
τώί έχον ΐ·ιν ο.καίωμα Ιδιοχτημόνων Ιλαβον ιϊς την χατοχτ,ν τω»
ζένβ κινιτ)'Γ« κτήμβτα ήτοι ίτι την νύχτα τϊ|ς 17—18 Μάρτιον 1907
έκ τής θέσεως «Μουριζοπόροι» τ% ιιεριφερείας Ροδοποΰ Κιβσάμου
αφήρεσαν 2ο πρό6α:α £πιστρ*φέ>των «ρό «άβης ϊνβχρίσιως
26, άξΐας βραχμών Ικαβτον 15 ανήκοντος είς τοΰς Γεώργιον Βερι*
βάχη χβΐ Ξίνιφωντα Μαναρολάκη ίιά νά τ* ίχωσι παΐρανίμωί
ώ; ι^ιοκτησίαν των χαί
Καταοικάζΐι τοίις χηρυχθέντας ένοχους χατηγορουμένους Πανα-
γιώτην Μ. Τβερχίχην χβϊ Γεώργιον Δ. Τβερχάχην είς «υλάχιβιν
ενός Ιτου; Ιχαβτον, είς χατανχγχβστιχά Ιργα τριών (3) μην ών
μιτχ την Ιχτισιν της φυλαχίβιως είς άηοζημιωβιν υπέρ των πχ-
6(5 ν των Γεωργίου 'Βεριβάχη χαΐ Ξινονώντος Μαναρολάκη ^ρΐχ
τεσσαράχοντα πέντε (45) έίίρων δεχα (10) διά τάς ήμιραργί»;
αυτών χαΐ εΙ ενός βτους στέρησιν των πολιπχά,ν οΊχαιωμάτων
αΰ-ών άρχομένων μετα την εχτισιν των ώ άνω ποινών. χοΐ
Έπιβάλλιΐ είς βάρος αύτω» τ* Ιξοία της 8(κης δρ*χ. δΐιο χ·ϊ
25 ο)β (2,25) είσπρακτέαχ *άντω των ποσών τούτω· άλληλιγ-
γύως χαΐ διά μηνιαίας προσωπικάς αύΐών χρατή««ως.
Έχρίθη άπιφϊσίβθη καί εδημοσιεύθη.
Έν Χανίοις τϊ| 97 Ιουλίου 1910.
Οί Δικασταί
Γ. Μιχελιονδάκης
Α· Παπαδάκης
Α. Ιίιτόκοννάκης
Ό 'Τπβγραμματιΰς
Ε. Καλλιτιράχΐ)(
Άριθμ. Πρωτ. 1201
» Αιεκπ. 718
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑ. ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.
Λαβόντας ύιι' ίψιν την έντός τής νομίμου προθεσμίας ύποδλ»)
Γείσαν δή/ω-ιν τοϋ Σβρ φ^ Ι. Φιλανδαράκη έξ ής φαίνεται ότι
ούτος προίφέοί! 5 0]0 Ιπί πλέον των υπο των τελευταίων π>ειο-
ίοτών Ε^α^ Σ.ϊρηϊ;'χη. Γεωργίίυ Ρασουλά/η Έμμαν. Ά.
Παιαδάκη τρισενεχοτσώ-, προσφςρών κατά την δημοπρασίαν τής
8 Αΰγουστο. 1910 ήτ.ι Δραχ. 1681 διά τόν φόρον σφαγείου
καί κατϊναΛωσεως κρεατΐς, ϊραγμ. 1681 διά τόν φόρον ζυγίου
δραχμάς 37Ί, 85 δ'ά τόν ?3?ον άγοραπωλησίας των ζώων,
'ΐϊόνβς γι τα; σγίτ'κάς διατάξεως το3 ΰπ' αριθ. 356
ϊ Νομςυ
περί
"Οτι άχριβες άπτίβπασμα.
Έν Χανίοις τγ| 29 Ιουλίου 1910.
Ό Β. Γρβμ|ΐ«τεϊκ
Ι. Μανβρώλης
Μέγεθος Γραμματοσειράς