91464 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι „:*
«*■»!
ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ;
«Ν ΗΡΗΤ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τ*ι 28 Μαίου 1912 —ΑΡΙΘ.
Οα
74
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΪΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύ-'οψ.ν τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίυ 1912 ψή-
;ισμα τής Έπανασταχι/.ήί των Κοιτών Συνελεύσεως, τ; αρθρον
60 έοα?. α' τού Δημο-.ΛθΟ Νομ-υ χη την ύιτ' αριθ *-Λ8/ΐ40
τοΰ 1912 απόφασιν τού έπ' των Εσωτερικήν ΔιοΐΑθύντος Έ-
πιτρόπου, προτάΐίΐ τού αυτού Έζιτρόπίυ. ι
καΐ διατάϋιίίίμβν !
την ύπ' αριθ 13/ΐ τού 1912 απόφασιν τής δλο-
Διά ταυτα * *" *
Ίϊόντες καί τ; αρθρον Ϊ0 έδάφ. τ'. το3 Δημοτι/.ού Νίμου
"Αποφασίζομεν
Έγκρίνο'/.εν την ώς ά'νω ύπ' αριθ, '3/| τίί 1912 «ιιόφασιν
ϊ]ς δλ:μΐλ:ίας τού Δγ,,λιγ·.»^ Σ^'^.53υλι^υ Ήρα/. -ΐίυ
Εγίνετο υμ είίδόΟ/) έν Χαη ις τή 18 Μβίοι» 1912
Ό επι Γΐιν 'ώΐω ΐ£ΐ ών Δυικώι 'Κ
Κ ΜΠΙΡΛΚΙίΕ
βς
Αρ-θμ 13)2
ΐς άρθρων 36.
Ό 'ΙΙμέτερΐς επί των Έσωνερι/.ών Διοικώ; Έτίτροποςθε'λει
δί)μ:σιεύσε'. καί Ικτελέσει τΌ ταρΐν Δϋμα
Έν Χανίοις τή 18 Μοα'ου 1912
ΊΙ
Γ ΓΛΛΑΛΗΣ
Ε ΐΙΠΆ"
Γ.
Αριθ. Πρωτ. 2360
» Δι,χπ. 111ί·
ΑΠΟΣίΙΑΣΜΑ
ΤοΟ ύπ' άρτθ' 13)2 και χρονολογίαν 2% Φί.(5ρουαοιυκ
πρα, τι ου ουνει3_ηι1σεως τυθ Δημοτικόν Συμόουλίον
Ηρακλείου.
ι ό Αημοτΐκον Συμβούλιον 'ΙΙρανλείου
Συγχ.είκ.ίνον κ, τ. λ.
2) Μετ» τουτο ό Πρόεδρος λε'γε: 5τι έν σχέΊι. ταρά τό
"ί^-.^ιχ τοΰήλε/Ηρο,ίωτυμΧιϋ τ?ί; πόλεως Ήρχκΐίίου, κχτνιρ-
τ ίίν, έπιτροπγι ή όττο'* άΐρ' ού έ/ιλέτησί σχετικχ; σ^λβίηε'ζ
δ 5λ/χς πί>ι ς ό·χοι«ς τρός τίιν πό>ιν τοΰ Ήραχλίίου
λχτΟ{... « σ/:'δ'θν συΐλβάσιως τό οποίον ύϊτιβλ'/,θ/;, εις τ/;ν
■πηριτίαν τ&ΰ υπουρ·,ίίου των ΈσωτερΐΛών τος
χι ονιΐ7ίΑ7ΐρ')'/εν οίθ^τως επιστρα,ίρ'/). ίπθοιζλ/ει
δι σ/)αδρον τό (Γ/ίδ όν τουτο της συαβάσίως δα νχ7άβ·()
γνώσιν τό Ιυμβοόλιον κχι άποφανθ/ί έχ' αύτοΰ προιθί'ις
ίτι διά των γινομέναι προκαταρ/.τικών εργασιών ~Λ σ/έύ.α»
τοΤτο 'ης 7^μβάσίωί παρουσιάζίται καθ" δλα πληρες κ.αί
'Χ/
Ό έ«χ των ?Ε«ίωτερικών Διοικών
Λαβόντες ότ' όψιν την ύπ' άρι9. 13/, τού !912 απόφασιν τού
Δημοτιχού Συμβουλίίυ 'Ηρχ^είζν 3ι'ή; ^γΑρχεται τί ζπγ,}-
μένΐν ταύτη σχεδιον συμβάσεως ϊιά τϊν ήλελτροφωτ'σμόν τής
πί/εως Ήρακ)είου αποτελουμένου έκ 36 ά;Λρα>·)
Σκεφθέν τες
Έπ=ιδή ή προκειμε'νη πράξις τού Δημοτικού Συμβουλίου
ύποίάλλει τόν Δήμον είς ν.ρΐ)ματ /.ήν υποχρέωσιν διά χρόνον
μακρότερον των 15 έτών καί συνεπώς οίον πρίν ή κυρωθζ να
τύχη τής έγκρίσεως ημών >
Έπειϊή κατά την κρίσιν ημών ο! έν τή συμβάσει βναρερί-
μενοι όροι κρ νονται Ιπωφελεϊς 3·.ά τόν Δήμον ΊΙρακκλείου ΐό
σ-/έ?«ν παρουσιάζεται καθ* όλα χλήρες συμπληρωθέν υπό τής
«ομοίας υπηρεσίας τοθ Τπουργίίου -ών Εσωτερικώ·; τΐ^ς
Ελλάδος ί - -
νω; όριζ«ι είς δρχχρ-χ; Τ65σχρά/.οντχ χιλιάδας. Μεθ' ό' άνε-
γνώοθο τό σ/εοΊον της συμβάσεως ϊχον ώς έςης.
"Ο,,οι Συμβάσβως διά τόν ηλεκτροφωτισμόν τή; πόλεως
Ήρχκλί'ου.............·
Μίτά (Λΐκράν συζητησιν.
Ίδό/ κχί τάς σ/ετικάς διχτάξεις τοΰ νόμου 604.
!γκρί·'£". οαοφωνως τό ανώτερον σχεδιον ομ^λχ'Κιλ^ οια
■χ*ι ήλε/ΐτίθ'ρωτισμόν της πό^ιως 'υρακλείου.
'£ντέλ>δτχι είς τόν Δημαρ/ον Ήρακλίίου μετ» την νόμ'-
110* κΰρωτιν τος παρούσης, νά ϊ*δώσν) τ·/)ν σχετικήν οιχκή-
ρ«;ιν με.οδθϊϊας, κχί νχ Ινίργόογΐ την δημοπρασίαν κχτά τάς
Οιατά|εις το» νόμου 356, έττιφυλχσσΐμίνου δμω; ε'ς τό
ημόν Συμβούλιον τζϋ Δικχιώ;ΐατος νά εγκρί-'ϊ) ·ί) μη
τα πρχκτ χά της δ:εξαχθησοιιίνης δημοπραίίας
Έπικυρωθε'ντων των πρακτικών της παρούσης συνδοΐάσιως
ίλύ^η ή «ανεδρίασ ς.
Ό Πρόεδρος τα Μέλη
(Έπονται αί ύπογραφαί)
άκριβε; άπόσπαμ*.
Έν Ηρακλείω τί) 7 Μαρτίου 1912
ό Γραμματεύς τού Δήμου Ηρακλείου
Ι1Ε1Ί ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Άρθρον. 1.
Σκοπός της Συμβάσεως
Ό κ. Α. άναλαμίάνει την υποχρέωσιν όπως
ϋίζις δαπά/αις εγκαταστήση μηχανήματα έν τί) πόλει Ηρα¬
κλείου πρός παραγωγήν ήλεκτρικού ρεύματος συνεχοϋς ταΐεως
ών ?Χ1Ο! Β;λτ ήτ;ι τοιούτου διανομής διά τριών άγωγών,
καί «αροχί-,ν τΐιούτουείς τε τόν Δήμον Ηρακλϊίου καί τούς ιδιώ¬
τας πρός φωτισμόν ή ίι' οιανδήποτε βιομηχανικήν χρήσιν ήτοι
κινητήριον δύναμιν, Οέρμανΐιν καί χημικούς σκοπούς.
Άρθρον 2.
Έΐν συν τ?) π,;θύ;ύ/; τής έπιστήμης κ*ί τής τέχνης
άναφανώσι τ«λειο-ο'.ήτε'.ς το3 τρόπου τί]ς παραγωγής καί δια-
νομής τή; τ,λεκτρικγ',ς ενεργείας πρός φωτισμόν ή κίνησιν είτε
ν.αί τής ήλεκ:ρικτ;ς Ιλξ;ος, δ άνάδοχΐς ύπίχρεοϋται υπό τόν
όρον τής τηρήσίως των νίμων καί τω; κανονισμών τϊ)ς ΙΙο-
λιτε''ας τ">ν 'ισ/υόντ-,)·,1 ζατά τόν χρόνον εκείνον καί υπο τού;
κατωτέρω χαθςρ'.ζομένους όρους, καί Ιφ' όσον ζητήση τούτο ή
Δημοτική Άρχή, δι' άποφάσϊως τ:ΰ Δημοτικοΰ Συμδουλίου,
νάπραγματοπηήση τάς τελειοποιήσει ταύιαις, ή νά άντικατα-
στήση τα παλαιά συστήματα διά των νέων άνευ άποζημιώσεως
τινος, έφ' όσον ή έκπλήρωσις τής υποχρεώσεως ταύτης δέν ζη-
μώ·ειτόν ανάδοχον καθ" οΐονϊήποτε τρόπον, άλλά τουναντίον
έκ τής μϊ-αρρυθμίσεως ταύτης θέλει προκύψει άντίστοιχος ελάτ¬
τωσις των δαπανών καί των βαρών τής εκμεταλλεύσεως.
"II
ϋπϊροχή των νέων συστημά:ων καί τα πλεονεκτήματα
τιΤιν αίτηθητομϊ'νωϊ τελειοποιήσεως, δέον νά έχωσι αναγνωρισθή
διά τής κανςνικής αυτών λειτουργίΛς, είς άλλην τινά πόλιν
οίανϊη-ο:;, επί πέντε (5) τουλάχιστον συναπτά ε τη. Αί πρός
τούτο άναγΑΐϊαι δεδϊΐοαεις γενήσονται νρχρχ τριών διαιτ/]τών,
ών ό εί, διορισθήΐεται παρά τοϋ επί των Έσωτερικών Έπιτρό·
1Γ^υ, έτερος ταρζ τού άναδόχου, καί 6 τριτος παρά τα3 Διευ-
Ουντίϋ τής ν Αθήναις Πολυτεχνικής Σχολής
Ήάλλα^ή ή ώς αί ανωτέρω τελειο-3ΐήτεις των συστημάτων
οΐν *ύναν;α'. νά ζητηθώτι καρά μετά την λήξιν τοϋ 15 ίτους
Λϊί'β τής ^;γρχρής των ορ'.στικών συμίΐϊ.αίων τής προκϊΐμένης
συμβίσεως μεταςύ Δήμου καί άναδόχου.
Ήλεκτρική έλξις καί /.ΐνητήριος δύναμις.
"Αρθρον 3.
Ό αύτίς δικαίθϋται νά εγκαταστήση ϊδιιις
ία-άναις καί Ίδίω κινδύνω κατάλληλα μηχανήματα έν τή αυτή
ΐΓΟλει πρός παροχήν ήλεκτρικοθ ρεύματος ϊι'ηλεκτρικήν ε'λξιν
οιίηροδρομικίΐς * ι τροχιοδρομικήί συγκοινωνία; έντός καί έκτός
τής πόλεως Ηρακλείου, οταν Ό Δήμος ή δ άνάϊοχος ήθελον
κατωρθώαη ν' άποκτήσωσι προνόμιον έ/μεταλλεύσεως τής τοιαύ¬
της ήλεκτρικής συγκοινωνίας έντός καί έ*τός τού Δήμου Ηρα¬
κλείου ζαρά τής αρμοδίας Άρχής συμφο>νως τοίς Νόμίΐς τής
Πολιτειαι, έπιφυλαττομένου έν τοιαΰτιτ, περιπτώσει τού δικαι-
ώ^ατος τω Δήμω Ηρακλείου νά προτιμήση τόν ανάδοχον τής
παρ:ύσης συμβάσεως καί νά έλθη είς Ιδιαιτέρας συμφωνίας μετ"
αυτού, αρ' ένίςμέν οσονάφορα τόν χρόνον τής εκμεταλλεύσεως
καί τής ϊίανομής των κερϊών μετχξύ άναδόχου καί Δήμ:υ,
ώς καί παντός άλλοο όρου, άρ' ετέρου δέ "όσον άφορΐ τό σύσ-
τ/μα ί|ς ή'εν.τρ'.χής 'ίκξεως, τής ήλεκτρ;κινήΐ£ως τόν τϋπον
των άμαξών, χαί τοϋ κανον;σμο3 των τιμών των ειΤΓ,τ'-,ρ'ων καί
των κ;μίσ-ρων άνά χιλ όμετρον δ άνάίοχος τοϋ ήλε/,τροφωτισμοΰ
-ροχψΛ-Λ'. άπίνχ/τι οίουϊήποτε αλλου τρίτον, υπό ίσου; πρός
αυτόν δρους άνχλαμ5άίοντβς την έπ'χείρτ,τιν τΛ^ττ,ν τής
τριχής έ'λξί.ος.
"Αρθρον 4.
Καθ" ή'' ΓΕρίπ:·οσιν τα τής έν λόγω έπι-^-ρήϊεω; κί'ρίη
τοϋ άναδό/3υ ύ-ερβί)ϊΐ τα 12 % έττί τού έν συνόλω έγ/.α:ϊ-
στημένου κε^Λλα'ου, εΑήμοί δ·."'.αιούτ5ί'. είς συμ'χετανήν Ιτγϊ τ«7>ν
πλέον τούτων ν.ςρΒών κατά 59 "/ο ώς κέρδ^ς χ.αθ.ϊρ:ν λιγιζϊ-
τ»ι ή διαφορά των άλαθάρτων ε'υττράξ'ων άπό των άμέσων δαλα-
νών συντηρήσεως, χ&ζλ την άραίρε-ιν των τόκω; κυί των γρι-
ολυσίων τΐύ1 έγκα:ε5τημένο« κεφάλαιον τής έπιχειρήσεως.
ΠρόςκαΟ;ρ·.σ,Μ.';ν τής έν γένει ο'.κον;μ·.κΤ;ς καταττάσεως τής
έ^ιχειρήσεως, ό άνάϊΐ/ςς ϋποχρϊ,ύταΐ'χά συντάσσγ; ετήσιον ισο¬
λογισμόν έντος τού πρώτου μηνός έκάττςυ άρχΐμένου Ιτ;υ;
καί οίτινες «ντιγραριν θα υποβάλλη τϊ) Δημ;τικ* Άρχ^. Ό
Δήμος έν τςύτο·ς ύ-^χρεοθται δι' ύπαλλήλων τού ή ϊιά πρό-
σώπων άρμ:2ίω; ϋ-' αΐιτιύ εντεταλμένων, οσάκις νρίν/; εϋ^ο-
γον, καί ά-ςφάσει τού Δημ;τιχού Συμίουλίου, νά προβαίνει εις
έξέλεγξιν των λιγιστ κων βιβλίον τού άναϊόχου
Άρθρον 5.
Έπίσης ό αΰτός ΰιοχρεοΰται νά τταρϊχωρί] είς τόν Δήμο/
Ήρακλε.ίυ. εάν θελήση ό τίλευταϊος, κινητήριον δύναμ'ν διά
την ΰϊρευσ'.ν καί ϊροιηα^ τής -όλεως καί των πέριξ μερών, έ-'.
τί] βάσει τψ.ών συμιρωνηθητομένων πάντως ομως ή τιμή δέ;
δύναται νά ύτερβαίνγ, τα είκ:σι έκχτοΐ;» τής δραχμάς άνά ίπ-
πον καί ώραν, καί έρ ό'τ3ν ή άπαι-ουμένη δύναμις πρός τούτ:,
δεν ΰπερβαίνει τό ήμισυ :ής υπό τού έργίστασίου παρέχομεν*];
δυ/άμεως καί έν περϊπτιόσ^ι μή σ^Λφωνία, δΐ/.αι;ΰτα'. ο Δή;Λθς
νά έκχωριρ/; τό 3ικζ'ωμα εις άλλην έτ?ίρίαν. Άφ' ου δ' α-ας
γείνη ή συ/.φωνία μεταςί) Δήμ3ΐ) να άναϊόχυυ, ϋπ:χρε:ύται
δ τελευταίας έντός τό πολΰ ενός έ'τίυς ν' άρχίΐη καί άπ:πίρα-
τώΐη τα ίρ·(χ τής ίγλατασ;άσϊως καί τής πλήρους λειτουργίας
καί νά παρέχη την καρ' υϋτίΰ α'ιτηθίϊσαν κινητήριον ηλεκτρι¬
κήν δΰνίμιν
Προθεσίχία εγκαταστάσεως
Άρθρον 6.
Ό άνάϊοχες ύ-οχρε53:αι έντός ίεσΐάρων μ,Γ,νών άπό τής
υπογραφή; τού όριστιιού σϋμβολαίΐυ συμμ.ΐρ^ίύμενος πρός τας
2ια;άςειςτού ύπ'άρ.θ. 332 Νόμυυ τ^ς Πολιτείας περί ύΒρεύ-
σεως καί λειτΐυργίας ΐργοττατιωνηλεκτρικόν Φωτός καί ηλεκτρι¬
κόν ρεάμαίθς καί πρός τοίις καν;ν!σμ·:·ύς ·Ααταί·/.ευϊ)ς καί ?ει-
τΐυργίας, των ίν γένει ήΧϊ'Ατρικ'ο; Ιγκα-.αστάσεων τ:3 Βασιλείί^
τής ΈλΧά33ς, ώς χαί πρός τα; δια-άςεις χχντόί ά'λλου ύπάρ-
χοντος ή γενησομένου Ν;μου ή Δ'.χταγματ:ς τής ί
νά ϋτοδά/.γ] είς -όν Δήμον Ήρακλ,είου τα σχετικά σχ
μιτα καί ύπομνήμχτ:.
Έντός Γε τ:ροθεΐμία; δώοεκα μηνών άπό τής πρός τόν άνά-
ϊοχονκο:ν;ί3ΐήϊεω; ύ*ό τού Δή ιου τής ~αρ' αότοΰ -'α' τ?ς τ.γ
μίδίας άρχί|; έγ*ρ'ϊϊωςτών ώ; άνω σχϊδ.ογραμμα.ων καί ύπ5-
μνημάτΐον, ί άνά3;-/ί; ΰ^οχρεοΰται νά εγκαταστήση τα μηχανή-
μ»τά τού χαί άπ.τ.ερατ,όσς όλα τα είγα τα ά-αιτούμενα ό'ιά τόν
φωτισμόν τής πόλίως Ηρακλείου καί να άρχίσ/) την Ικμίτάλευ-
σιν αϋτοϋ
Εάν ίντός -.ής δωδεκαμήνου προθεσμίας ταύτης, δυναμένης
νά παραταθή έρ' ά,τας μίνον, εάν ζη:τ,θί) υπό τού άναδόχου επί
τέσσαρας ετι μ^νας. Τά εργα τοϋ ^ωτι-μοΰ δεν λειτ;υργ:ϋβι συ;λ-
φόνω; νή ανωτέρω ΰτοχρ;ώσει, ήν άνέλαβεν ό άνάϊοχος, δύνα¬
ται τό Δη;Α;τικ:ν Συμόΐύλιον 2:' ά-ΐφάΊςώς τού νά κηρύξη αυτόν
ίκπτωτΐν τού προνομί.υ, ώς καί Τ3ϋ ό'λίυ έ'ργου. ΈςαιρέαΊΐ τ'»ϊί
ανωτέρας βίας, ής άρθείσης, ύποχρϊούται 5 άνάϊοχος έντός των
αυτών ώς αν» προθίσ,ο.-.ώιΐ νά ά-οτερ^τώΐτ; τό 2ργον τού φωτι-
σμίΰ, ϋζοκείμενος ά'/>λως τε τγ3 -οιντ) τής έκπτώσεως. ής συνε¬
πεία είνε ή υπέρ τού Δήμίυ κατάπτωςις τής εγγυήσεως ώς κ*ί
των ε'ωςτό.ε =γΛατε;τημένων μηχανημάτων καί λοι-ών υλικών.
Όάν*δν/ο; δικαιούται έντός ενός χαί ήμ-'σεως μηνός άπό τής
-ρός αυτόν ν:·.ν;ποιήσεο>ς τής αποφάσεως περί έκπτώσεως να
έφεσιδάλη τςν άπόφαιιν ένι')-·5ν τί3 ΙΙροέίρου των έν Ήρα/.λε'Ί·)
Έφϊτών, όστις άπο^αίνίται άμεταΑλήτως, μή αποφαινομένου όϊ
τούτου έν-ός ενός μήνις άπό τής Ιπιδότεως τής έφέσίως εις «ν
Δί)μ:ν, ή εφίσις παραπέμπεται αύ:οδικαίως εις τόν υπό των Έσω-
ΤΗ33
■ϋθ
τερικών υπουργόν ή Έηίτροπον ά .οραινόμενον έπίσης ά;Λετ.χ
λλήτως.
Ήλε-τρχκαα λυχνίαι κα ένταοΊς αυτών
Άρθρον 7.
Ό άνάϊϊχος ΰποχρεοΰται νά παρε'χη είς τόν Δήμον -ρό:
φωτισμόν τής πόλεως Ηρακλείου καί άμέσως α;χα τή έναρξε
τοϋ φωτισ,λου τόν εξής ηλεκτροφωτισμόν όν Ό Δή^ος Ήρα·
κλείου ΰποχρεοΰται νά διατηρήση καθ" όλην την διάρκειαν τής
παρούσης συμβάσεως
Α'.) Μίαν λυχνίαν τόξου των 550 Βάττ ή άι-..σ;οίχως
των 10 "Αμπέρ καί 55 Βόλτ.
Β'.) Τριάκοντα τρείς )υχνίας τόξου των 275 Βάττ τ, άν-.ι-
στοίχω; των Γ) Άμπέρ καί 55 Βόλτ.
Γ.) Είκοσ·. πέντε λυχνίας των πεντήκοντα χανονιχών /.ι/ρίων
χέφνϊρ μίτΛΛλικτ); ενός πυρώσίως.
Δ .) ΤεσσαράκονΓα τρείς λυχνίας των τριάκο-τα δ^3 κ,χνονι-
κών κυρίων χίφνερ μετά μΐταλλιχή"; ενός πυρώσεως.
Ε .) Εκατόν πεντήκοντα τέσσαρας λυχνια; τώ/ 25 λχ>>-
νικών κ^ρίων χέφνερ μετά [λϊταλλι/.ί)ς ενός ττιΐϊώ-ίως
ΣΤ' ) Δυ,ΐσίας τριάκοντα τρας λυν.ν άς των 1 ) κα.ον /.ών
κυρίων χέφνερ μετά μεταλ"'ΐλής ενός ιτκρώσεος.
Ζ'.) Τϊτσαράκοντχ εξ λχαπτήρας πρόσθετον; κ/ι β;ηθ;τι·
ν ου ς των 50 /.υρίω/, ςιτιν·ς Οά χρησιμεύσωσιν ώ; β^ηθ^τ'. οί
των λχμπτήρ'αν των βΑτχϊ/ών τόξων καί οί όποϊο1. Οά άνά-
πτωντα: έ/χλλάξ /.χτά τόν κατωτέρω όριζό,ΐίνον χρ:ν;ν.
Άρθρον 8.
Ή φοκιστική έντασι; λογισται κατά τα διά Τ3ΰ άΐτό 'ϊβ Σϊ-
πτεμβρίου 1911 Έλλην.*:) Β^σιλΐλοϋ Διατάγματος περ! τώ*
μ3νά*ων των ηλεκτρικόν/ καί μηχχνολογιχών μίτρήσεων ώ; λχ'.
των φ'ι3-0|ίε-ρ^7: ύ* χ.αθ3ριζόμενα. Πρός ϊξϊΆεγςιν τής «ωτιττι-
κης δυνάμεως ών λχμπτήρων πυρχχ.τώίεω; ύτο'/ρίούτχ: ό 'για-
δ3χος νά Ιχη έ; τω έργοστασ.'ω -οί λαμπτήρχς προτύπου ακρι¬
βείας ('ίΙΙΠρβ βΐαΐθΐΐ) πρός -αραβολήν. Διά την -αραίολήν ;έ
αυτήν Οά γίνη ;αι χρήσις φωι;;Αέτρων απερ Οά πρ3μηθευθ/; ό Δή-
μος Ιδία δχ-τάνι;, θά έγχαταηή^τ; ίέ ό άνάδ.χο; δαπάνας αυτού
έν τω ήλεκτρ'.χώ έργοστατ ω Οί πρώτυποι λαμ-τήρες τού άνλ-
δόχου 3έβν ν! ώΐιν εσφραγισμέναι ύ^ό εύρωταϊκού δοκιμαστιχίύ
Ίνστιτούίθο άναγνωρσμίνυ υπό τής ο'ι/εΐας Κυβερνήσεως, καί
έν έλλείψϋ ^ω-.ομέτρου δύναται ό Δήμος, χΐρί.'σία χαί τ.Ο άνα-
8ό-/ου ή τ:3 άν;ιπροσώπ3υ τού νά ίςελέγςη την οωτι?τιχί;ν ίύ·
ναμ.ιν δι* οίουϊή-;τε μέσου έπιστημονΐΛθύ.
Ή θέσ.ς έ·/.ά;της των ανωτέρω λυχνιών όρισθήσεται υπό τού
Δτ,μοΐ), ϋ-;νρ:'ί·^ ϊντ:ς τ:ύ άνα80χ;υ νά τ;ποΟε·.ήστ; έκάΐτ^ν των ι
ανωτέρω λκχ,νών ΐυμ^ώνως τω τχεδ'.ω, όπϊρ ό Δήμος θέλει
παραδώση αΰτ:ο ΐίιν ιϊ) ΰτ:ογρχφ?ί τή; χαροΰ:ης συμζάτεω:,
χωρίς έκ τούτίυ ό Δήμ;ς νά ίεσμεύηται λχτά τάς έγ/αταΐτά-
σεις νά έ—'.φΐρ.- Ϊ7>ς ή'-ελε θίωρήστ, άναγ/.αίας μεταρρ^θμίσ-ις.
Έν τούτοις :μω; ή μίγίΐτη απόστασις μίταξϋ δύο λ.χνιών
πυρώΐίω; δεν 5ύνχ:αι νά ύ-ΐρόή τα 50 μίτρ/, ότως ή αυτή.
των λυχνιων τόξον δ=ν ού/Λτα·. νά ύτερίί τα 80 μ-ίτρα.
Άπα-α ή άται.ΐυμένη 3αΓ:ά>η ίίά την =ν γεει έγκατά-;
"Άρθρον 9.
Ό άνί3οχο, ύ-5·/ρ:ο3τΛ'. μέ την εγκατάστασιν των μηχχ-
μάτίον κα! / ϊ~ών χρειωοών τοϋ ηλεκτροφωτισμόν νά Ιγκχ-
ταστήστ; σ-ίγχρόνω; ν.χί ·;ΰ; αναλόγου; συστωρευτάς ήλίχτρι-
κο·3 ρεύματος ή άνάλογα μηχχνήματα ήλϊκτρικά διά την ά-τρ:σ-
κοπτον καί ν.ανϊνικήν λειτ:υργίαν τοΰ ?ωιισμ5ϋ τής πόλε'-ς,
Ετίτης χαί τούτων ή οχτάνη έπιβαρύνει τόν άνά3οχον.
"Άρθρον 10.
Αί λ χνίαι ^υρα/.τώΐίω:, τλήν των β3ηθητιχών των 50 κη-
ρών 0ά και'Μσν ύπ;7ρ·'.>τι?Μς καθ* όλην την διάρκειαν τής
•Κΐρζΐιζτ,ζ συ.λίάτϊω: 5^3 χιλ·.*5χς όκτ^(·λ^σί^ς ώρας ετησίως
έ^ί^τη, οί :ΐ τ;ς-£.;ΐΤς λα,Λ.ττήρ-ς χΐ'.ία; ΟΑτα/.ίσίχς ί:η-
σίως Ε'.αστΐς, έκ ίέ των :/',) ρηθίντων ήϊ/.τρ.κώ/ λχ;/.--.ηρων
—.«,,ν-..;....» 0( β9))β»)τι*οί των πϊντή«3ντχ /.ηρίω; 0ά ώσιν
τοποθετιμένοι πλησίον των φανοτχατών των βολταϊκων τάξων
καί( Οά άναπτωνται μετά τό πε'ρας τής άφής τβΰτων.
'3Δήμος ορίζει εγγράφως πρό τή; ενάρξεως έ/.α7:;υ μ·]·
νός τάς ώρας άφί)ς καί τής σίέσεως των λα^πτήρων κα; έν
περιπτώσει μή τοιαύτης τώ «ναδόχω κονιοχοιήσεως Ίσ/ύουϊΐν
τα δΐΛτεταγμένα τού άντιστοίχου μηνός τοϋ παρελθόντος ετ:υ;.
"Αρθρον 11.
Όψίποτε ήθελε θεωρηθί) υπό τού -Ιήμου είς τό μέλλον
άναγκαία ή αύξησις τού ανωτέρω φωτισμοϋ ό άνάδοχος είδ3-
ποι:ι5μενος εγγράφως τχρχ τής Δημοτικάς Άρχής ύτ3·/ρί-
ο3ται έντός τριών μηνών «πό τής ε'ιδοποιήσεως νά τοποθετί)
καί ήλ£/.τρ:φωτίζτ; τούς καταλλήλους λαμπτήρχ; κΐ:ά τοϊι;
έν τί) παρούση συμίάϊϊΐ ορους, «ποζημιούμενος υπό τοί Δή-
μου, διά καύσ.ν δύο χιλιάδων όκτακοσίων ώρών τό έ":ους ώς
«Κ.
1) Δι' εκάστην πρόσθετον λυχνίαν πυρακτώσεως τώ/ πίντή-
κοντα κηρίων μέχρις εκατόν τριάκοντα δραχμών.
2) Των τριάοντα δύο κηρίων μέχρις εκατόν δέκα δ,:α·/μ'Τ)ν
3} Των εΐ*5τ·. πέντί κ/ϊρίων μέχρις εκατόν Βρχ/μ^ν κχϊ
4) Τώ/ δέ/.α Ιξ κ^ρ'ων μέχρ'ς έξήκοντα π'ντΐ ίραχμϊ)/.
Εί; ή'ν ττ;ρίπΓω7ΐν ζιτή-ίΐ ό Δ^μο^ ταΐτό/ρ^νβν τ3π^0ί-
τησιν λυχν ώ/ πυρώΐεως άνω των είχοσι πίντε ή ϋνωτίρω προ-
θεσμία έγΛαταστάσΐίος διπλχ;ιάζεται, ο.τως έΐτίτί)· δΐίλχτιίζϊ-
ται αντη, άν πρόχειτχι πε:ί έφάπαξ έγκχταΐ:άΐί(ο; λυχ/ι5/
:όξου άνω τώ; εϊκοσι.
Διά ϊέ την τίπσθίτητιν έ;έ3ων Β3λταίλύ/ τόξ^ν τή"; ά«·
;έρω ή μϊίζονος ή ελάυον:ο; εντάσεως, Οί/.ε·. Αχ:χρτιζίΐθχ:
ϊιαιτ/ρα συμφωνία, πάντοτε ό'μως ο «νά53"/3; ΟΊ Ιν«ργί} δω -
ρεάν την εγκατάστασιν καϊ μόνον περι τοί τιμι;;Αχτο; τ:ύ φω-
τισμού θά γί/ϊτχι Ίοιχιτέρα συμ;ωνία, έν πίρ'.πίΐόΐϊ-. κχ')' ή/ ό
άνάΪ3χος ϊ'ϊν ήθϊλε συμμ3ρφωθή εκάστοτε είς την Ιγ/.ΐτάστα-
σιν των άνχγΑΧΐων λχ;*ττήρω/ έντός των ά/ω π.33θϊ7μ·.ύ/, 5
ίίΛϊς Βικαιούτχι τα επιβάλλη α!ιτώ πρόστιμον %ρΛχκΰι ϊί/.χ $
κ,αθ' έκαστην ημέραν έπιβρχϊύνσίος κα! ά/ά νίί/ λχμτεήρα.
Άρθρον 12.
Οί λχμπτήρες πυρακτώίεω; Οά τοτίοθίτηθώσιν επί σι3ηρών
ραχιόνων προσηρμοσμένων επί των οίοϊομύν ή επί σίδηρον
στύλων ών τό σχί}μα έγ*ρί/;Τχΐ π53ηρυ,Αίνω; παρά τί}; Δι-
μοτικής Άρχή*ς, πάντως όμω; τύπ;υ έν '/^ρ^υΐ'. ή5η «ν ταΓς
παρχιαχαΐς «όλεσιν, είτε καί τα προ-σ::ιχ των Άθη/ύν.
Ο! στύλοι ούτοι πρέπϊ'. νά ΐ/^τ.ι ΰ'^ς άπό τοϋ ΐίάφο^ς
πέντε μέτρα οί έπ' αύτω/ λαμ.τί;ρε,- ϊέ/ έπιτρέπεται νά Ιχωτιν
ις περΐϊσότερον των τ·σΐάρω/ μίτρω/ κχί νά ^πν ίφοδ.χσ-
μένοι διά κχτόπτρων έϊμιΐΛτοαί/ίον όχω; άντχνχΛλώϊΐ κΐί ϊ.£^-
ύνωσιν μετά μειζονος ίντάΐίως τό φώ; πρός τα χάτω.
Τα Βολταϊκά τόξχ Οά τ:π:03τη6Ί»ϊΐν έπίση; επί σι3/;ρών
τύλων ή όπου τουτο είνε ό"υνχ;:ν θά Λ/αρτηΟώί'. άπό "/χλυ-
ϊίνων συρματ3Τ/3ΐ'νων όριζοντίω; μίτΐξΰ τώ/ άπίναντι τΐίχυ/
ιατεινίμένων, έν πχτη ίϊ πίρπ.ώΐϊΐ ιό ϋ{»3; των λυχνιώ/
ούτων άχό τού καταϊτρώ;Λΐτ:; τή; 53^0 3έν Οχ είνί !*.ατϊ3ν
ών εξ μέτρων, αυταί ϊέ αί λυ/νίχ·. 0ά άντ.σ:3ΐχώσιν εί; τό
μέσον τοθ πλάτου; τής οϊοθ Λΐμπ:ήρ ατα; τοποθίτηθΐί; ίέ/
μετατίθεται ή μή κατόπιν έγχρίσεω; τί!; Δτμ3τικ>5; Άρχής,
ί) γνωμοδοτήτει τού Δ].*;τικοΐ Σν,/.53υλίου καϊ ϊαπά/η Τ3θ
Δημου, Πάντες αί στύ,οι ώς κχί ο! $ριχίο>'-ς ΟΊ δια:Γ,ρών-
αι επιμελώς καί ε!»πρΐπώ; -/ρωμχτιζό,χενοι τουλάχιστον κα:ά
ριμηνίαν.
Έπίΐης τα είίη καί τα οργανα τοθ φωτισμοθ έν γε'νει, δ
άνάϊονος ύποχρεβϋται καθ" όλην την ϊιάρκειΐν τί}ς ιΐαρίύαης
υμίάσεω; νά διατηρή" έν καλί) κϊτασΐάσΐΐ, νά καθαρίζΐ) χαί
ά άντααθιστα ταϋΐα άμελητί, φθειρόμίνα, δ-.καιουμένου τ:0
Δήμου έν έναντία περιιττώΐϊΐ νά :ν-3γ|) τάς έχ-.ίιορ'ίώτϊΐς εις
Ιάρος τοϋ άναδόχου.
"Αρθρον 13.
Ό ά/άδίχος εύθΰνετ»·. ϊ'.ά πάσα-/ ζημίχν ?, ίλίβην κροξί-
οο,Λένην επί των Δημοτΐ/ώ/ ή ϊημοσίων δ;ών, επί τύν ;3ι-
οκτ/;σ.ώ/ τοθ Δήμοι», τ>}ς ΙΙολ.τίία; αχ των ίϊ μ μ/ τ/;?3υ·
μένων άπαρεκλήτω; των ΆστυνομΓΛων σχετικώς διατίςί·)· "Ί«ι
των χειμένων Νόμων.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έγκατάστ σ.ς ηλεκτρικήν ώρολογίωνκιτ ιίΛει:-
τρικοΐ άγωγοι.
"Αρθρον 14.
Όσα ήλεκτρικά ωρολόγια ήθελεν έγκχταττήσει ό Δήμος θέ-
>.3ΐ έπιτηρ:ϊ ό άνάδοχος ανευ άποζημι ίσεως τα ίέ έξοδα τής
έγκΛ;αΐτ:σΐΜς κα' τοϋ ν.αταναλιαΑομέν.υ . Λτάτ,,ν λε.τςυργ,.-
βν «ότών ρεύματος επιβαρύνωσιν τόν Δήμον, ΰποχρεουμένου
τοϋ Δήμου είς άντ«ατάσταΐιν τούτων Ίδ·αις δαπάναις, ·ίς ή πε¬
ρίπτωσιν τιχύ:* ήθελον φθαρ'ν), συνεπεία τής μαχρ,ας χρήσεως,
ή καταγραφή1 -}χΐ έ; 05ΓΛΐ«ότι·(τος τού άνα όχου, έπίσης δ Δ]-
μος δικχΐδύται είς ί.·.τάκτους τΐίριπτώσεις, ήτοι εορτάς, ΰποίο-
χάς καί τι πχρόμοια ώς καί διαρχουσ^ν των έ·Λπορ·.^ώ; τανη-
γύρεων, έίν ήθίλίν καθιερωθ? τοιαύται, νά ζητήΐ/] ϊχτακτον
φωτισμόν, οόχϊ πλεΌ ■ τού */^ τί}!; δλης δυνάμεις τ;ύ έργοσι,α-
σίου, ε'ιο;ποιώ/ τον ανάδοχον εγκαίρως, ώστε νά ύ άρχη «α'ρός
οιά την προπ^ρασΑΐυαστικήν ταύτην έργα-ίαν Χ31 διά [/Λ ν τ',ν
έγκαιάστ σ.ν ^ίλε: γενέσθα; ιδιαιτέρα συμφωνία, δ'ά δέ την κα-
τίνάλωσιν τού ρι ματο^ τςν 8ι' ά/.ρ.δοΰς γνώ,Αΐντς καθ ρ,ζομέ-
νην όείζεταΐ τ'μή ονχί ανωτέρα των 2ε''α λεπτώ/ άν* έκχτ--
"Αρθρον 15
Οί άγωγοί ιτρος διοχέτευσιν το3 ήΧεκτρικβϊ ρεόμα;:.; τίθεν¬
ται ίν?Ε- ·3; ε:ς ύ'^ος ά-ιό τοϋ Ιδα^ους τουλάχ'στον έπ:ά μέτροΐ
έφ'όΐ3ν&ί';ς ίυ;ατ:ν, ώΐτε νά μ ι) π..ρ3.σιάζετϋ χί,^νβς τις,
'όπ.ΐι δέ δ '; τεχνΐί.ούς λόγους οϊν είνε δυνατόν τ^ύτο, άνάδο-
χος, τ?) σο^αινίΓϋ τοϋ Δήαου, Οά τοτοθετήτη τούτους ϋ.τογε'ως
ή καί έν ύ~3νό;Α0ΐς, άλλ' ϋποχρεουται νά διορθώνγ) τιάϊαν βλάβην '
ή ζημίαν, ή*τις ήθϊλε γίνει είς αυτού; Τα επί των οΐκιών Γί
•/.αί τα Ι α;ρ£«ς /.είμενα σύρ,αατα, πρέπει νί τοποθ. ,ώνται
ού:ως ώΐτί νά είνε άούναΐος ή οιά τής χειρός έπαφί| αύ;ών έν
οίανϊήποτε περιπτώσει. Ή τοποθέτησις δέ δραχιόνων ή στύλ'ον
άνωθεν ή επί των οίκοδομώ>> οί .ϊπέ3ων κ. λ' π. γινεταΐ μ=:ά
ένην άδειαν των Ίδιο^,τητών είς οΰ'ς ταυτα άνήκουν,
άναλαμδάνοντος τού Δημοσίου ΰποχρέίθσιν διά τούτο.
Έπι6".λ?ιόμενα πρόστιαα δι' έλλιπη φανησαον
Άρθρου 16.
Ό άνά3;χο; ύποχρεούται νά παρέχη τακτικώς κχί ανελλιπώς
καθ1 εκάστην κχτά τον δριζόμενον «νωτε'ρω χρόνον τόν ό'ν διά
τής παρούσης συμβάσεως άναλαμίάνων ήλεχτροφω:ισμ&ν τ^ς
πόλεως "Ηρακλείου, ϊιατηρών έν καλίί κατασ:άσε'. τα τε πρός
τίϋτο άπα τ;ύμ:/α μηχαν/,ματα καί χλλχορ{χ,χ τού φ^τ.-
σμού. Έν -ερ-.πτώτίΐ, -Αΐθ'ήν ϊι' 3Ϊ:.>3ήτ3τδ λόγον, ήθίλε διακί-
ψς·. την λΐ'.'.ονργίχν αυτών, ήτοι των μηχανημάτων τού φΐοτισμού
Οά καταδ'.ν.άζτ,τχ·. ώς εξής ήτοι α",) ε:ς πρόστιμον ίϊ.ν πρός τό
δεκαπλά" όν τή*ς άντιστοίχου καταναλώσεως τής λυχ-ίχς άνά
εσπέραν καί )υ"/νίαν, χαθ' ήν δέν εχχιεν, ή δέν είχε ψωτυτι
κήν έντασιν ϊτην τρός την έν τω ά';θρω 6 Κίβίριζομέ'νι;; ιοεϊον
151/,, ταύτης β'.) τό πρόστιμον τοϋτ: ίιπλασιάζετοκ, αι λ : ■>-
μέ·/ρ(. τό πολΰ δέ/α τοίς εκατόν τοϋ ολ;υ άριθμ^ί ,
α'ΐφνηΒία, βλα'ίης καί «κουΐίως τοϋ άναϊόχου, τό;ε ό^είλί! 3υτςς
κατΐ την αότήν έτί.έραν νά καταστήση το·3το γνοΐ;ϊ;ν εις τίν
-νωτε'ρω -ρό;:·.μχ ώς /.αί 3;.;ν;ή-2τ£ αλλο τοιοϋτον έπιίάλλον-
ται υπό τΐϋ Λημίρχ:υ κ>;. έφεσιδάλλονιαι ένώ-ιον τοϋ Νο-
μάρ"/3.' ■••«ίμετά τχϊχχ ένώχιον επί των Έτωτερ:κών Έκιτρό-
που, δΐτις δύναται νά ά"θ|>αΐίσ.'( τελεσιδί/.'ος δ: αμφότερα τα
μέρ·; κΑΐ νά {/,οράτη τζϊτχ είς ήν περίιτιωπν : άνάδοχ ς ήθε¬
λεν άπίδεςειοτ·, ή τΑι:; τώ; φα/ών τού Δήμ^υ, ή ή έλλει-
π!,ς φωτ ΐ,θλί; τούΐΐίΐ^ Ι/τ^σις ,τρ^λθβν έλ ^εγονίτος άνωτέρου,
ϊι' ο 8έν ι, ο δυνατόν νά εόθύνεται ό άνάδβχίς.
Άρθρον 17.
Τα πρίσ:'μα ■)'% τείώτιν είς ίφχρμ3,'ί;ν ίΐ:'.'. ε; μήνας «πό
τής ε~';ή_Α«ϋ ί'άρ?εωςτο5 Αη'Λ;τι>'.-3 φωτισμ/Ο χωρίς έννοεΐται
νά παίσοιιν έττερχίμενα; αί άλλαι νίμιμαι συνέπειαι έν τφ με-
ταξύ".
"Αρθρ5ν 18.
Ό Δήμίς έπιφυλάττει είς έζ^τίν τό δικαίωμα νά φωτίζη διά
ν πετοίλαί;) η οΊν3ΐνε.;Λίτ:ς ή άλλως ππς παν μέρος τής
πό'.ίως ΐντϊς τοΰ :ι/.-ύου τής ~ρώτης εγκαταστάσεως κείμενον.
τοϋ ώημοτ κου Καταστήματος
"Αρθ. όν 19.
Ό 7/ί*οχοζ 6-οχ,:·ο5τ-.ι νά έγ/'ϊταατ^ϊ'; -/.τί χορηγήση
; ενν φωτιτμόν διά τό Λη .χρ-/·χ/>'^ι ΚατάτΓΓ,μα, ·ί;τ:ι τρείς
ή πυρα7.;ώ;εω- έντάτε,ος τΐΐντήκοντο
ώ
■ -- - έπιδιορθο,..,
ή άντ;·/.αταϊτ-ση τούτους (δηλ. τούς παθό-■ :ας ήλεκτρικους λαμ-
πτ?ίρας) θπίτΐ μόν;/ άπαλλάτσεται των ανωτέρω -ροστ μω^.
Ε/.τ'ος -ών ανωτέρω προστίμων έπιδάλλεται είς τϊν
έν
ί:ρ£3.-'μο^
πτήρ
ί[ς
(Ο.
τιμωρεΐται διά
[ς ί/ίϋ άνά λα;*-
α κατο-^'ώΐίως. Ώς βά"«; ϊϊ των ύ-;λ;γΐ7μων ιΐν
ο» -.ςύτων, ώ; καί πχ/;ός 5^ι^ί3^ ώς «νΐύζ,ΐρύ, λχχόί-
ν«τχι ή τιιλγ, 0,50 τής 5ραχμ?(; άνί ώριαίον χιλιοδάττ. Τ« ά-
ρ'.ων κϊι ες ι χι.~ΛΤ,ρ:-ς πορχχτίιΐ'εως κζι ενταΐε'ος ΐίία ες κ,α-
νονικώ' •/.ηρ'ων οϊει^ες Οά κα Μτιν επί έτζτχ·/.:-ίχ;&ρας ετησίως.
Πληρωτέον ποσόν είς τάν Ανάδοχον
Άρθρον ,20.
Ό Λή-ΐ:ς ίρx^ί|ο^ ύίτοχρεούτχι νά άτοζημιώσΐ) τόν ανά¬
δοχον διά τ;ν ώς ά'νω δριζόμενο; φωτισμ-.ν τής πόλεως έν όλω
μιν δχρχμάς τεττχράιοντα χιλιάδας (40,00") κατ' ετος πληρω-
τέας είς δώ?εκχ ϊτας μην.αιας ίότεις, ϊ/.ίτχης έξ αυτών πλη-
ρ«>τϊας εις το τ'/.ος έκάττου μηνός άτόχω; καί έν ΰπερημερία
επί τόκω μίχρις ό^τώ τοίς έΑατο; έτητίως ά'χρις «ποπληρω-
μής, έν πίριπ:ωτει δέ ■Ααθ^^τερησ£ως πληρω.Λ'ίς υπό τού Δή-
μου δύί συν*χών μηνιαίων δόσΐω/, δ χνάϊοχϊς ϊιχαΐίύται νά
διακόψη τόν φωτισμόν μέχρι πλ^ρωμής είς αυτόν των καθυστε-
ριυιέίύ' δόΐε^ν, τού Δήμου ύ^οχρίουμένου είς την εξακολού¬
θησιν τ?)ς πληρωμής των μ*;'!« ;ο,' άποζημ'.ο>ΐε;ΰν είς τόν άνά-
ϊοχον, καί κατά τή/ διάρν.ε'.τν τής διακοπής τοΰ φωτισμοΰ τής
πόλεως.
Πρός έξαΐ^ά ισιν το3 άιχΙο·/^ διά την έκάττοτε πληρωμήν
τής ώς άνω άποζημιώσείος Ό Δϊ[μις έχ.χωρεϊ καί μεταδιβάζει άπό
το3δε μέχρ'. λήξεως τής πληρωμάς είς τον ανάδοχον τόν ειδι¬
κόν επί τοϋ 5·ι>τιυ>3) φόρον τού Δήμου, τ'-ν οποίον πρός ευκο¬
λίαν τ-ύ άναου/ου καί ·λχ:' ένιολί)ν τού θα εισπράττη ό Δ/ίμος
Ίίία αυτού ^χπαντ; κατΛίάλλων έκ των ε'ισ,:ράξϊων αότοΰ τω ά-
ναϊ^χω τό ποσόν τής έφαρ,Μγής ά.τοζημιώΐεως.
ίίαυοχη γηπέδ^υ, καί απαλλαγή των οίκοδομών
μη^ανών καί ύλιν(5ν άπό των Δημοτικών φόρων.
Άρθρον 21.
Ο Λ/^μος Ηρακλείου ΰποχρεοΰται νά παραχωρήση είς τόν
α α$ς-/3ν γήπεδίν κατάληλον διά τί;ν έγκ.οί;άΐ.ϊ;ι/ των μην..χ-
νημαΐων καί λθιπώ/ χρειωδών πρΐς παραγωγ/;ν τού ήλεκτρο-
φ'ι>τισμού καί έν γένει τού αναγκαιούντος ήλεκτριχοθ ρείματος
Ικτάσ:ως 1οΟΟ τετ,ογων./'ον μίτρων ή χρηματικον ποσόν
έρ α-αξ 2000 ϊραχμώ/ πληρίθΐέον ε;ς δόο ίσας έτησίας δόσίΐ;
ϊρχ.-μέ,ης νής κα αδολής τής πρώτης δόσεως ά'μα ~5) ενάρξει
των εργασιών τ?ς έγκατχστάσεως. Έπίτης δ Δήμος ύτοχρε-
3^χχ: ν- Γ.χζ,ί/ίι τω άναδόχω κχθ όλον τόν χρόνον τής παροΰ-
ση; συμίάσςως ϊύο μασούρα; ήτοι δύο κοί-Α» μέτρχ ύδατος καδ'
ή-·.εο:νύ··.-!θί δα τ"-, λ;ιτ:υργία^ των μηχανημάτων.
Έπισης δ ΔήΑος ϋποχρεοϋται ν' απαλλάξη τόν «νάίοχίν
παντός δή ιοτΐ'/,ού φόρου ϊιά τα ο'.Λ'ίμϊίΧ, μηχαν/(ματχ καί ΰλι-
κά, τα άνζγκχιο^ντχ διά την πχραγωγ/]ν τ:0 ήλίκ-Γο>.οΰ ρειί-
μχτος καθ" όλο/ τόν χρόνον τής πχρβόσΓ,ς 7^1'.5^τ:■^; ;.-;/ ά53-
ρα τού; δχρ-ΐν./,ας τα άντΐΑ£ιμϊ/χ τχίτχ δη,Λςΐίο^ί φόροος δ
Δή^,ος -Άί>.:χ> 3.·>χ>*χ)λ'χ> ι ε ■')'■ -)*· -1' '-ί'ΐ* ι;^ ά/αϊόχου
να ζητήση τ-,ν άπαλλΕ/ΐ;ν ϊώ/ ά.τ'ί»ΰ- ΰ παρά — ΐΐ>ν άρμ,οδίων άρ-
χών, 'όηο^ καί όταν δ Νομβς τό επιτρέψη. _ (.^ {,ίΐια ,Γ
ΕΦΗΜΡίΣ ΓΗΣ
ν;ν
Έπίσης ό Δήμος παραχωρεΐ εί; τΐν άνάί;-/;
μ"'
σιμο
ίή-
ραϊίΐεως
οοε-
Χ?=
Ϊ1}«
Παροχίι ΛλεκτρικοΟ ρεύματος πρός ιδιώτας.
Άρθρον 22.
141
ν ένδϊ'.ςεων. Ο τύζος των όργάνω' τούτων κ,κνονίζε-
ται κοιν'Γ, τού άναΒόχου καί τ'ς Δημοτικάς Άρχής συνεννοήσει,
καί πρέπει νά είνε έΐϊ'σήμος δε^Χ'ματμενα καί νά φέρωσι την
σφρανϊ.'α τού ε'ιίικοΰ τμήματος τής ίξελέγξεως τής Κυβερνή-
σ=ω; το3 ίίράτοο; είς ο θά πχρϊγγελθί) ή κατασίευή των.
"Αρθρο·. 25
Οί:-5ήΐ:οτΕ -ελά ής ή ό Λί;μ.5:, έν πάση -εριτττώσει, ε"χων
επί τής όρθό-ητ;·; τοΰ πζρ' αύτω έγκατεστημέν:υ
άνάίοχος δζεχο-:=ϋτα.
ϊ1ς τ;6- 13ιώ
χρείϋται ό άνάΪ3χίς ν' άποζημ'ώσ;;, ϊάν έννοεί:α', αυται είνε
περισσότερον των 3έ·α λίπτ
η ρμ χρ
ο άνάοΐχος νά ττρΐμηθεύϊ; πρός τούς 15'ώτας, μόν;ν με'χρ; τού
τρί-ου τ^ς όλης ουνάμ:ως ίώ^ μηχανών τίύ 1&γ3,τ:«ί:ι> τού.
'ίάν τό σύνολον των έγ/.αιεΐτημένων κιν"ΐ)·κί?ι·ν «^ορρο^Λ
εύνιμν λέ ύ ( ά' δά
τιχός ειοτισμός.
η , ρ τού
καθ' ή*ν ϊέν ευρίσκεται έν λει.οκργ-α 6 Δημο-
Άρθρον 23
Τάς πρός Ίϊιώτας Ιγκατχστάσςις πρός φΜ:ιτ;Γ:ν *Λ χ·.νητ^-
' 8'ό/α'Α',ν άναλο(;ιβίνει ό ά/ά?οχ"ς ϋ~;λΐγ''ζων εί: τόν πίλά-
αντιτιμί; π/.ήν των ϊχττανών
ά ή
τή τ:!αύτ
-ν 10 /,. Παται ο·μ
ϊ/.τε^ί,νταιέπί τίίε^Ο
άς ό ίοιοκτήτη θ^
πλίιν /αί π,;;μή
ρ γ3ίων
νη καί ίϊίω κιν!υνω το3 άνα^ίχου, τη-
των είϊίκύν κ^ν;νισμΜ; έ-α τ(ϊ; ήλί-
;3 |πξ τω, Έσωτίρ'*'7>ν Έλληνν.ίύ
^ ρ φρ
ή τρθ7Γ3το./)?£ΐ; ί'ις την γλατάστασιν, νά δια/.37τ:η τόν
9«·.ιτμόν ή τν' κ·νί_τκ;ρ.ον δύναμιν καί γΐνικώ; τό ηλεκτρικόν
ρε3ΐΑα ά'νευ ούϊειν.α; προειδο~οιήσεω.
Ό πελάτης ύποχρίβθται νά συμμορφωθή πρός απάσας τα;
κανονιΐτκας 3·.ατάξεις περ! παροχ)1,; ήλεΛτρΐΑίΟ ρ;ύματος τάς
έκξοθησομένα; ύκό τού άνα53χ;υ, ν.αί έγκριθησομένας ύχό τής
Δημοτκής 'Λρ'/ής.
Οί πελάται, τοθ Ίδκοτι/.ού φω:ισ,/οΰ είνε ύπ:ύθυν5ΐ ίιά πάσαν
β',ά5/;ν ίων έγ/.ατατ,-άσεων τ;5 άνα?όχου, προερχομένην έκ τή;
πα;*6ίσεως '"ν άνωτίρω δ α:άςε/ον, όπότε οαίτόρ^ίμα δια'λό-
πτΐται ανϊυ ;!ιΐΐ;Α άς-τρ3ΐΐ'ο- ιήτϊω; τί^ς άτα'.τήτ5ω; άποζι;-
μιώτεως έχ μέρ:υς τού πελάτου.
Άρθρον 26
Έν γ) χίρ'.πτώΐϊΐ οί πελάται καθυΐτερώσΐ τάς πληρωμάς των
δ άνάϊο);;; εχϊ: τό ΐικαίωμα νά ϊυκόπΕΐ) τόν σχ·»τΐΑΟν φωτισμόν
ή γενικώς -ό ήλελτρ'./.όν ρεύμα μ!) ένεχόμΐνο; ποσώς διά τα:
έκ τού κ υ προσγινομενας ζ ;μία;.
Ίί πληρωμ'·; τίϋ παρεχομ.έν:υ πρός Ιδιώτας ήλε/.τρικ?ϋ ρεύ-
ε σ/.οζόν, ·τλ .ν το3 φωτ^μιο, Οά γίνεται
ώ άϊό ί πε-άηυ.
ργ
Οί Γ-,ιώ
ιώτα'. όύνανται νά έιΐτελύσι /αι όΥ ίο ών τεχν.τών τάς
εϊ'·α-ϊσΐ;σ£(;, έ\α ην ο^ » ·ν»ντα·. αυταί νί τεθόΐιν είς ένέρ-
Γ-'-αν πρΐν ή ίξίλεγ-χθώσι :·αί -ταραληίρθώσι ώ: καλώς !-/ίοσαι
1 ■- τοΰ άνα;όν;-υ.
ΆοΟ:
ϊΐΊίω μένουσιν ο3ΐ3ΐ είς χρήτιν τοΰ πελάτου ιιαθ' όλην δέ τή·
Ώς
τή1; -/ρήσεως,
Τ33 αναδόχου.
-.*ν ,2^1; ^ -ϊϊ"*·3" περίτ?; κανονινής κα! άμέμπτίϋ λει-
'-^-για; αυτών, -/.αθ'ότ;ν ίε'ον νά ών. τού τε ειοτ-β·;^ ο->
Ι**τ:;.
('3ίίά?3χ;ς 6-ίχρε23ται ν* το-ΐθετήσι; έν τω Δημκρνει
^■Λϊτήμ—ι Χϊίνά ΐ'/τ, εις τή ί 3ιάθ-:σιν -.ζΰ Δήμίΐ» 1)'Β3λ'·
; !*■: :ΐν αχρ>ίείΐς ανα/ίγων ένθ£ΐ5:"ν 2) 'Λμ-ίθ'ίμίτρΐν
'Ρΐ'^ιας άνΛλϊ/ων έν'.ειςεων χ,αι 3) Ιίαττιόμετρβν άκρ^εία;
ματο; πρϊς ΐίθ
ά
•Έδρα τοΰ Ανάδοχον
"Άρθρον 27
Έά^ ! ά/άο3/ΐ; ?;ν χατ:αεϊ Ιν Ηρακλείω, δφείλει νά δια-
τηρή ίιαρκώ; άντιχλ,,τϊν τού έν ι?( πόλει ταύΐτ,, είς όν θέλει γί-
νείθϊπατχ ίπίϊοσις 5Γ/.5γρά"?'·)·> ή οίουΒήποτε ίγγρίφίθ άφορών-
τος τϊν ανάδοχον
Εάν δέ δέν ήθελε διορισθή τ:ΐ33τος άντίκλη-ος κατάτά ανω¬
τέρω, τότε ή έ,τίδοσ'.ς 8Ί γ'νε-α: -'; τ'ον Ρρ-μματέϊ των ί/ Η¬
ρακλείω Πρωτοδικών.
Έξαγορά τής εγκαταστάσεως και [.ιηχανυμάτων
υπό τοϋ Δήμου
"Αρβρ-Λ 28 · '^^-' "-"
Ιί'ς πασάν εποχήν μετά την λίξιν τού 15 ε;ου; άπ': τί|ς
»τζί·(ρχγ7,; των ίριττιχίίν σομίίλϊίων, τής προχ.ει,Αένη; σ^μίά-
Γ£Ός, /.αί μετ* προειϊοττοίησιν ενός ϊτους, δ
, μ ρ
νά Ιξαγοράτη ολόκληρον :ήν ϊά τής Πτρούτης συμβάσεως
ί5ρ^0^(τ^μέν'ν έ-χεφητιν. Πρ;;·/.ϊ ονισμΐντής τιμής τή; Ιξα-
γ; α; ■/.χ-βστρώνΐντα·. τα /.«Οαρά 7.ίρδη, τα ά~ο/.-ηΟέντα 6~ο
των μετό ών =* τής έν γένει έχμϊΤϊλε^-ϊίο; ?,: προχειμένης
έϋΐ/ίΐρήσεω; κατά τα δ έ":η :ά άμί-ω; προγί'/έ-ΐίρχ τ:3 έ':ΐ·ος
τής ~ρ:ε'.53~3'.ήτ3Ί)ς, ό μέτ^ς 133; των καθχρών κερ5ώ; των
έν λόγω Ο τελευτ«ων ίτών ^ :ά *ίρί>) τ;ύ χ-.Μν.Λ 3
ΕΦΒΜΕΡ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ϊτους, έφ'οσον τΐϋτα ύτερβαίνουτι τόν μέσον 'όροι, αποτελούσι
τό ποσόν, όπερ ό Δήμος όφείλει νά κατχίζλλ/; τω χνχϊίχΐύ,
καθ1 Ιχαστον ετος μέχρι τής λήξεως τή; συμβάσεως.
Έν τούτοις την ετησίαν ταύτην καταβολήν, κειραλαιοποιου-
μί';ην πρός 8 % ετησίως, δικ-χιοΰται ο Δη>ος νά καταβάλη 1?'
ακαξ τοις μετρητοϊςτω άναΒόχω κατά τόν χρόνον τής έξαγωγ;ς.
Διάρκεια συμβάσεως
Άρθρον 29
Ή ίιάρκεια τή"; ταροΰσΐ); συμ5άσεω,· δ,οιζετχι είς τεΐταρά-
κοντα συναπτά ετη 'λτ.Ό της ημέρας τής ενάρξεως τής λε τουρ-
γίας τού Δημοτικού φωτισμοθ.
Μετά δέ την λήξιν τή; προνΈτμία; ταύτης πατΐι α! έγκχτα-
στάτεις αί αφορώσαι τϊν ηλεκτροφωτισμόν χαί γενικώς την πα¬
ραγωγήν ήλεκτριχου' ρέυ,-Λατος πρός οίονΒήττοΓε σκοπόν κατά τα
αναφέρομεν» έν τή" παρούση συμβάσει, έργοσΐάσια, ηλεκτρικόν
σύμπλεγμα, μηχανήμτυα καί έςαριήματα, λαμ.~:ήρα, βραχίο-
νας, στύλοι, ράβδοι τροχαίαι, ύλιχά καί λοιπά χρειώΒί] άνεξα;-
ρέτως -εριίρχονϊαι μεΐά την λήξιν τής παρούσης συμβάσεως
δωρεάν &ίς την τίλε'αν κ;ριότη:χ καί κάτοχον τού Δήμ^υ
έςα'.ρουμε'νων μόνον έκείνων των έγ4ατασ:άτει>ν, ά; ό άνά5ο·/ο;
ήθελεν εκτελέση άπχ'.τήτει τ:3 Δήμκυ, κατά τα τελευταία πρό
τής λήξεως πέν:ε Ιτη. Τας ίξα ρουμίνζ; ταύτας έ^Λχταστάτεις
θά έξχγοράζη ό Δήμος παρά τοΰ ά;αδόχου είς άςία' καθορισθή-
σομένην δι έπιτροπής έκ πρχ^μχτο γνοιχώνων, οριζομένην κ*ιν|}
συνεννίησει μίταξύ Δήμου καί άναΐόχου, κα'. τούτων μή κχ:α-
ληγόντων εις όρισπκή^ συμφω/ίϊν, ΰ-ό το3 επί των ΈτΛτερι-
κών Έπΐΐρόπβυ δ—ις διοριζει τα!ι:ο·/ρ;ν.ος κα! τόν ίπίϊιαιτητήν.
Αί άποφάσεις τού 5Λΐ3.αιτητ35 είν» όρ'ΐτι/.α' χαί τϊλετΒκοι 8ι'
αμφότερα τα μέρη.
"Οσον άρορα τα υΛΐλά, ήτοι γαιάνθραΛίς, ίΒη φίι>τ.σμ:3 καί
λοι-ά, ά':ινα κχτά την λήξιν τί}ς; σομ5άσ=ως ήθελον εύρίθί) είς
τάς αποθήκας τού άναΒόχου, έφ' οτον χρησιμεύουσι διά κανονι¬
κήν λειτουργίαν των μηχανημάτων καί έγκαστάσε-ον επί μίαν
τριμηνίαν, ϋποχρεούτα·. ο Δήμος νά άγοράϊΐ) επί τ·.μή όρΐσθη-
σ)μ=νη διά πραγματογνωμ:σύνης υπό έπ:'ρο-?|ς συγ/.ρ3τουμέ-
νης κ*τά τάς ανωτέρω διατάξεις, τα 3ε τυχόν περ-σεύίνται ϊιχαι-
ούται 4 άνάίοχος νά αναλάβη ώς ιδία.
Έντός τί|ς τελευταίας πενταετίχς τοϋ πρΐνομίου ό Δήμΐς
θ'.χαιοθται νά 3ιορίση επιτροπήν έκ μηχανικών έπιστημόνων ή καί
διατηρώνται έν κάλι)
καταστάσίΐ, "όπως λειτουργίαν άπροσ/,όΐΐ'.ω; καί τελείως.
"Ο άνάδοχος ϋποχίε;3ται νά ϊυρθ^νϊ) πατάν έλλειψιν υπό
τ|5ς ϊπιτροπής υποδειχθέντα,- χαΐ νά έ-ισκευάζη ή νά άντικαθιστα
τα είς μί) καλήν κατάτταί'.ν εύρ.σΑ^μενχ μηχαν/^μχτα καί λίΐπά
έργαλίΐχή έξχρΐήματα παντός εί5ους, ο5;ωςώτ;5 νάίίρε9ώ«ν
έν καλί) καταίτάσει κατά την λ/"(ςιν τοί προ^ο^ίοιι καί -ήν είς
τόν Δη·μου χαράϊοσιν. Οίκ;0£ν ϊ;Αως έννοείιαι.ϊτι πάντ ος διά φ
** τϊ]ς χρήϊβω; φθίρ.ν τώ^ ,Α/ΐ/ανομίτ&χ καί λ'Λΐζώι ουδεμίαν
φέρε: ευθύνην 5 άνάϊ^/ος, άο/.;ΐ νί: έταρΛωη ττρός παροχήν τϊΰ
καιτά την π%ρο3ϊαν σ^μίατυ ηλ κ:ριχο·3 φύτοί, Λΐνητηρίου δυνά¬
μεως, καί γενι/.ώς τ33 άναγΑϊυόντος ήλεκτρικού θίύ;λχ:5ς,
πρός οίονδ/ίποτε σκοπόν. Πάσχ Β'.ϊριονί* ή'τι; ήθΑε γεννηθ»)
μεταςϋ τ^^ Αιίμου καί το3 άναϊί^ου «}>;ρώτα την ίφαρμογίιν
το3 παρόντος χρΰρον (ιά λ^εται διά τεσΐάρω; 3 αιτΓ,Γων άνά ϊύο
Έφετών.
Προνόμιον έγκαταστάσεων.
"Αρθρον 30.
Πάσα έγκατβΐτάσις ϋιωτική τε καί δημυτιχή έκτος τής διά
το3 παρόντος συμφωνηθίίσϊ); γίνετα'. ύ~: τοΐ άνί5:χ:ϊ, είς
ουδένα δ' ϊΤίτρί'τετα-. καθ' όλ:ν ΐ"3ν Δ^μυν ΉραΧίίΐ3υ ν.χΐ
καθ' "όλην φ ^ιάρΛειαν τής -αρ3ύτης σομίάτ-ως, νά κά^η
!^^ ?·.' ήϊ·.-35? οτιται;ν εί:· ο!:υ5·;τ3:-: ία3!» εϊΐο'υς
παροχήν, η έν γένει παροχήν ήλεκτρικου ρεύματος
είς τόν Δήμον οΰΒέ πρϊς '.ϊ ώτχς εάν αί ζαροχχί αυτα'. -ρό'/,ϊΐ-
τχι νά γίνουν γενομένη; τή; 5:ο/_ετε ίσεως το3 ήλε'.τριχοΰ ρεΐ-
μχτος ή παντός αλλου ϊ"α>τιτ;.ο3 άερίου Βιά τ'θν 3ημ.οτ:κών δ δών
ή* πλατειών εναερίως ή ύ-ογειως.
Άρθρον 31.
Έν πάσ/; περιπτώσει 3ιά κζΊχ·/ 3ικατ;ικήν διένεξιν
τα συμβΐλλόμενχ μέρη ύ-Γάλλον :αι έΛθυτίως εις τί;ν δικχι-
δ:σ'οΐν των έν Ηρακλείω δ,κχΐτηρίω/. τού έν λόγω άναΒόχου
ύποχρεουμίνου νά έχη είραν αύτο3 τό Ηράκλειον.
Άρθρον 32.
Ό ά/άδοχος 3ι/.χ'.οΰται είς παΐιχν στιγμήν άπό τής υπογρα¬
φή; τ9]ς πχρούτ/]ς συμβάσεως ν χ μϊταδ.ίάσβ τα έκ ταύτης πα-
γάζονΐα δικαιώμχτα καί ΰποχρεώτεις α!ιτο3 πρός οίανϊήποτε
άνεγνωρισμ.έν/;ν έταιρίαν ή" χ ο;χον.
Άρθρον 33.
Εάν διαρίθύση; τ/)ς παραχωρήσεως 3;' οίονΒήποτί λόγον,
έκτδς των περιπτώΐεων ανωτέρα; 6ίας, έν ^ ίέν περιέχεται ου-
τε /) πτώχευτις, οΰτϊό θίνατο; οϊΐτε κατ'έν γένει ή καθ'οίονΒή-
ποτε τρίτονμείωσις τή; προτ^τικής καταττά»;ως το3 άναϊόχοι»
ό άνάΒοχος ήθελεν έγ-Λαταλείψη την έκμετά) ευσιν τής άνααμβα-
νομένης έτιχει.ρήΐεω; ό Δήμος έ'χει τό διχ,αίωμα νά παραλάβί)
άμίσως εί; την κατοχήν το^ άπαντα τα μ«)χχν^μχτα καί τάς υπη¬
ρεσίας, διά νά εξακολουθήση την έκμετάλευσιν είς ίάρος το3 έ-
νχΒόχου, /μ ϊ~ ίδίψαΐιτοθ το3 άναδόχου, ή τού πρός ό'ν ήθελε
μςταβιβάσΐ] κατά τϊ προηγούμενον ά'ρθρο; κινδύνω. Εάν δέ ή
κχτάσ-απτασις αίίτη πχραταθή μέχρι συ.Α-ληρώσεω; εξαμήνου
ν.χΐ Ό άνάΒοχος ζροσχχλούμίνος επισήμως, δέν αναλάβη την
ϊΛμετάλλευσιν, τότε πασά έν γίνει ή έγχατάττχσις καί τα μη-
χανήματα περ'.έρν_3ντ-ν. εί; την κυριότητια το3 Δήμ^υ, ά'νευ ο5-
δεμια; απολύτως άιοζημιώσεως προ; τόν ανάδοχον.
Άρθρον 34
Ό Δ/|μος ίΰΒεμίχν άναλαμβάνει ευθύνην εάν δέν εγκριθή
υπό τής Κυβερνήσεως κχί δέ; σΌθ>] ή αίεια δα την άναλαμβα-
νομίνην %χρχ τοί άναΒίχου επιχείρησιν, ώς έπίση; ουδαμώς
εύ9ύνε:αι, εάν δέν έπιτρέψωτιν οί ίδιοΑτήται οίκοΒομώ'ν κχί
ο'ι/.οπέδων, την τοποθε'τησιν δραχιόνω;. ά]ΤΛγών στύλω^, συρμά-
των ώς καί διά πάσαν δυτχίρειαν ή άξιώτιν έκ μέ"ρ9υς τούτων
προκύπτουσαν, εϊτϊ έν τί} 5Α;χ5ταλεύσ£ΐ είτε έν τη διατηρήσει
των έγκαταστάσεων.
Έπίσης δέν εύθύνεται δ Δήμος διά τό σημείον τής εκτάσεως
των περιχώρων τού, είς ό θά έζ/^τ^ ό 3υάΒοχος νά Ι^'.χειρκ)·
ση έγΛχταστάσίΐς πρός οίίνΒήποτε σκοπόν, καθ1 όσον παρεχει
διά τής παρούσης συμβάσεως ο:ι ζαρε'χεται αύτω έ/ των Ν:-
μων τής πολιτεία;, έγγύησβ'.ς τού ΆναΒόχου.
"Αρθρον 35.
Ό άνάδοχος ΰποχρεούται νά καταθέση είς τό έν Ηρακλείω
ΰποκχτάστημχ τής Κ,:ητικη"ς Τραπε'ζης δραχμάς εί·/.;σ·. χιλιά¬
δας (20,000) έντο; 3Ιχχ ή,Λερΰν άτό τ/); γνωτυοποιήΐεως είς
ιόν άνάδοχοι τής έπι-υρώϊείος των πρακτικών τής μειοΒοσίας
υπό τοΰ Λη;λοτΐΑ3Ϊ Σ1^μ5ου.V:ο^ καί τή; εί; αυτόν κατ«κι»ρώ·
σεως τού ΐ?'{Μ, ώ; εγγύησιν ΰ-'ερ το3 Δ!);.«!), διά την έκ-
τή; ενάρξεως τοΰ Δημπικο3 ήλεκτροφω:υΊΐο3. Ή εγγύησις
αυτή άναλχμίάνετα. αίιτοΒικαίως ά'μα τί) έγκαταστάσει κχί
άκριόγ) λειτουργία τϋν μηχανημά-'.)ν κχί ενάρξει παροχής τού
Δημοτικοΰ ήλεκτρορωτισμοϋ.
θϊωρο'ύ^ται δέ ύτέγγυ* είς τόν Δήμον διά την εκπλήρωσ.ν
των υποχρεώσεων τί)ς εγκαταστάσεως κ«ί τής έν γένει καθ
όλην την οιάρχί'χν τή; κκτά την ζχρο"3τχν σύμβασιν έκτ'λέ-
σεως τού εργου χαί δέν δύνχνται νά άΐαλλίτριωθώτι; ή άίτο-
μηχανήματα επί τοϋ τόπου τϊ)ς εγκαταστάσεως.
Άρθρο; 36.
Τα συμ.53λϊ·.ογρχ?ικά ίικαιώματχ χ,χί τέλη το5
μένίυ όρατ'.Αθΰ συ,Αβίλχ'ου, ώ; λχ! :χ εςιϊχ των
νων άντιγράφων βαρύνουσιν τόν χνάΐ
——*■
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
143
"Αριθ. Διατάγ. 41
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ϋττ' ό'ψ.ν τό ά-ο 2 Μαίου 1912 ψήφυμα τής Έ-
ιταναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, κβί τό αρβρι» 109
τού ύπ' αριθ. 276 Καταστατικόν Νόμου, προτάσιι τού Δ·οι-
κοϋντος την Παιδείαν Έπιτρόυου.
καί
Έχικυροϋί*εν την ύπ' αριθ. 7 τής 26 Άττριλί:υ 1912 από¬
φασιν τής Μόν. Επιτροπείας Ηρακλείου, ίι' ής αυτή έγχρίνε'.
όπως άνταλλαγί] δ έν τξ πίριφερεία τοθ χωρίου Γάλιπε είς θέσιν
«Άγριλούς Τρονάλους» Μοναηηριαχός άγρός 3ύ:> ττερίτου
μουζουρίων συνορευόμενος υπό Λνΐ)ματων Δράχ:υ Κυρλ;·/.;,
Μουσταφά Άρνα:υτάκι καί Γεωργίου Βραχουωτάχι, μέ τα έν
τή αΰτϊ) περιφέρειαι τοϋ αίιτοϋ χωρίου κτήματα τού «πό Γάλ-.κε
Δράκου Κυρλάκί, αποτελούμενη έ/, των εξής, 1) είς θέσιν *"Α-
γιος Νικόλαος» άγροΰ ώσει μιας πρατιν.ίας περιε'χβντος δώο
ελαιόδενδρα καί συνορευΐμένου υπό κτημάτων τής Μονής Ά-
νωπόλεως ν.αί δέτου καί 2) είς θέσιν «Κιτροϋ' άγροϋ μ άς πε-
ριπου πιναζ.?α·, ττεριέχοντβς τρία ελαιόδενδρα καί συνορευομένου
υπό χτημίτ'ον τής Μονής Άνωτόλεως, Κων;τ. Μανΐυΐάκι καϊ
Χαρΐ/.λείας Βογΐατζοπούλας.
Είς τόν Διοικοϋντα την Παιδείαν Έπίτροικν «νοττίθΐτα'. ή
δημοσίευσις καϊ εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγματΐς.
Έν Χανίοις τή 10 Μαίθϊ 1912.
'2ίν "Ονόματι τού Βασιλέως
Ή Έ-αναστατχκίι Διοικητικη 'ιί-ιτροπη
Γ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Γ. ΜΓΛΩΝΟΠΛΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Αριθμ. Διαταγ. 45
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΙΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛϋΝΩΝ
Έχοντες ύπ' δψι,ν τό άπό 2 Μαί?υ 1912 ψήί'.σμα τής Β-
τίαναστατικής των Κρητών Σ^ελεύσεως, κη τό ά'ρθρον 28 τοϋ
ϋιτ' αριθ. 485 Νόμου, προ άσε τιΰ Διοικοΰντος την Παιδείαν
Έπιτρόιτου.
Αποφασίζομεν κχί διατάσαομε'
Αρθρον ι) Εγλρΐνομεν τί συντ,μμένον ωϊ* Κατασ;ΐτικ",ν
τίΰ έν Χα4οι; ίϊρ^θέντος Συλλόγ;υ Ιπο τ;ν --(θ/ο,Αίαν ^Σύνϊε-
σμ^ς των έν Κρήττ, Φιλομ.3>σωί > /.αί έπιτρέπομεν την ένε'ργεαν
των 6—6 τοΰ Καταστατικόν ΐούτου όριζομένων εργασιών.
"Λρθρςν 2) Ό Σύλλογος όφίίλει νά υποβάλλη κατ' Ι ος
τον Ίσολΐγισμόν αύτοϋ είς την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Έσω-
τ$ρι>.ών πρός έγκρισιν.
Άρθρον 3) Πασά τροποποίηΐις τοϋ Καταστατικοΰ τούτου
δέον νά ύττοδάλλητχι πρότερον είς την άρμοϊίαν Ανωτέραν Δι¬
εύθυνσιν.
"Αρθρον 4) ΊΙ παροΰσα έγκρισις δύναται ν' άνακληθί) έν
περΐΓ.ΐώσει παραδόσεως δρου τινός τού έγκρ.νομένου Καταστα¬
τικοΰ ή τοϋ παρόντος Δ'.ατάγματος.
Ο Ημέτερος ί~ι των Έσωτερικών Διοικών '^πίτροπος
θε'λει ϊημοσιεύσει καί έκτελέσει τό ποιρϊν Διάταγμα.
Έν Χανίοις τή 10 Μαίου 1912.
; Έ; Όνόματι τοΰ Βασιλέως
'ΐΐ Λπαναστατικη Διοικητικη Ίίπιτροπη
Κ. ΜΠ1ΡΑΚΗΣ
Γ. ΜΪΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ .,
Ε. ΞΗΡΑΣ
, Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
φ^ καί Διατάσ"ίοαεν
Κανονίζομεν την μην. μι:θοο;σίαν των έςής ΐϊ;μ)λίιν άφ' ής
ανέλαβον ϋτ.ηρεσίαν κατά τό τρέχον σχοΛΐ/.όν 2τος.
1) Τοΰ Γεωργ.ου Βέργη 5ιδ)λου Έπισκοπής ίΐεϊιάδος είς
δραχ. 110.
2) Τοΰ Νικολάου Περάκι 2ι5)λ=υ Κεραμέ είς 2ρ 50.
3) Τοϋ Άνδρε'ου Σ;ρατηγ 'κι δ·.3)λου Καλεσών Μαλεβυζίου
είς ϊραχ. 70.
Είς τίν Διο'.λίύντα την Παιδείαν Έπίτροπ.ν άνατίθεται ή
δημοσίευσις καί έκτέλεσ.ς :ο3 παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τή 11 Μαίου 1912.
Έ ό,όμαΐι τοϋ ϋ ιοΊλέως
€ι1 Έπαναστατικτι Διοιν.ητικίι Έπιτροπίι
Γ. ΓΔΛΔΝΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΙΙΙΡΛΚΗΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Άρ.Ο. Λ-.ατάγ. 67
γεωργιος: α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗιΝϋΝ
"Ε-/;ν:ε; ύζ'όψει τό ύττό χρονολογίαν 2 Μαρτίου ψήφΐσμα
τής 'Επαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, τό αρθρον 46
τοΰ Άστιχοϋ Κώϊικος προτάσει τοί επί των Έσωτερικών Δι-
οικοθντος Έπιτροποι»
; ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
Ι 2-υνδέ«ίιιοιτ των έν Κοήτη Φιλομο>(|α»ν
| Α "Ιορυσις—Σκοπός
; Άρθρ:ν 1. Ίϊ-ύεται έν Κρήττ) σωμ,χτείον υπό την έπωνιι-
μίαν «Σύνϊεσμ;ς των έν Κρήττ) ΦΐΛομούσων· σιΐοπόν έχον την
μελετην τής ίστορίας καί γεωγραφ'ας τής Κρήτης, τής άρχαιο-
ίλογίας, λαςγραφίας κλπ., την 2ιάσω3ΐν των ήθών καί έθίμων
•/αί αλλων ·παραδόσεων τοϋ κρητιχοϋ λαοϋ, την μελέτην τής
[ γλώυης καί την ένθάρρυνσιν πάσης λογοτεχνικής κινήσεως πρός
ί ανάπτυξιν κα! διαμόρφωσιν τής ^ετέρας κοινωνίας.
ι Άρθρον 2. 11ρ:ς τόν σκο-τόν τοΰτον θά γίνωνται ϊιαλέςεις,
; θά δημοσιεύωνται κατάλληλοι πραγματεΐαι καί θά έχϊίδίται
ί περιοΒικόν σύγγρ^μμα, ?τι δέ θά ζροκηρύϊσωνται διαγωνίσματα
Ι πρός οι-αφόρους μβ"'έτας άποδλέποντα καϊ θά συλλέγωνται πάντα
Ι τα πρός την Κρήτην έ'χοντα σχέσιν χ;ιρόγραφα, έγγραφα καί
> λοιπά ϊστορικά άντικείμενα πρός ίδρυσιν Βιβλιοθήκης τοϋ Συν-
δεομΐυ καϊ ΊστορικοΟ κΐί Έθνολογινιοΰ Άρχείου.
"Αρθρον 3. Πρός άνάπτ^ςι.ν τοθ μ:υί·./.;ύ α'υθή^,αιος κ*1
-ερισυλλ5γήν των κρητικών άσμάτων δύναται νά ίϊρυΟΫ] ν-χι
Μΐυσικόν Τμήμα.
Β' Περ Ίδρυτών
Άρθρον 4. Ίδρυταί θεωροϋνται οί βϊυλόμενοι νά συντελώτιν
εις τόν σκ:ιτόν τίϋ Συνδέσμ.3υ άνεγνωρισμένη ΙττιστήΐΑθνε:,
φοιτηταί, 5ημοίιδάσχαλοι καί λόγιοι.
"Αρθρον 5. "Ινα έγγραφί) τις έν τοίς Ίδρυταϊς τοϋ «Συν:ε'-
σμου των Φιλομούσων» πρέπει νά αίτήσηται τούτο 4 Ϊ5ιος είτε
νά κροταθγ; ΰϊό δύΐ ά'λλων τοιούτων ϊι' έγγράφου α'ιτήσεως δ·α-
λαμβανούσης περί ιής τνευματικής μορΐώσεως τοθ προτεινομέ-
ν:υ ν.α.1 συνοδευομ.ένη; ύ~ό άντιτύπου των δημοσιευθείσαν ύπ
αυτού πραγματειών κχί νάίγχριθί) ϋττότού Συμίουλίου. Διά τοΰς
ύχογράψαντας τό παρόν καϊ σχόντας τόν πρωτοβουλίαν τής ιδρύ¬
σεως δέν ΐσς/ύΐυσιν αί ανωτέρω διχτά;=ις.
Άρθρςν 6. Οί Ίίρυταί όφείλουσ·. νϊ προσφέρωσι την πνευ¬
ματικήν κατά πρώτον συνερ^α,ίαν των είς τόν Σύνδεσμ?ν κ«ί
ϊεΰτερΐν την ζρ:αιρετικήν χρηματι/.ήν συνδρομήν είτε άγςράζον-
τες έκ των ί'ίων τα υπό τοϋ Συν3έτ,Α3υ έκ5ι3όμενα εργα είτε
συνιστώντες ταυτα ίπϊ Ί3ια των εύθύνι; είς ετέρους δυναμένους'
"Αρθρον 7. Αί είχόνϊς των Ίδρυτών, οΐτινες παρέχουσι τάς
περισσοτέρας υπηρεσίας καί συνδρομάς πρός τόν Σύνϊεσμον, καί
των Επίτιμον μελών δημοσιευονται έν τώ -ερι^ϊικώ, δαπαντ)
τοϋ Συνϊέΐμου κα: μετά θάνατον άΐτίνέμονται αυτοίς αί προσή-
κ;υσαι τιμαί, αποφάσει τοϋ Συμίουλίου.
Γ Περ Μελών
"Δι'Ο,,ον 8. Τα μέλη τού «Συνϊέσμου των Φιλομουσων»
είναι Ταχτικά %ν. 'Ε-ίτιμχ.
φημερισ τησ;κυβερνησεοσ
καί έ'. των λοιπών οί ·α«7χ-
ίρ-άν πάτα; τα;
'· ■ ίργατία'. τί}ρο)μί'νου β.βλίιυ ' _
'" ! Άρθρον 23. Τ3 Προσόν
·;α:γ) νά
α') Τακτικά θεωροθ/τοιι οί καταβάλλοντες την ετησίαν αί: όν
συνδρομήν έκ 3ραχ. 6, ήτις άντιχροσωπεύει ϊ;α μετοχικήν :ιτ-
λον, δ') Έπίτιμχ ") έκλέγονται έκ των εςοχο; κχτεχόντων 0£-
σιν
μενοι
κ:ηντχι
προσφορας
Άρθρο» 9. "Εκαστον μέλος δύναται νά συνεργάζη;α; έν ;3ϊς
εργοις τού Συνίέτμου, συμφώνως τώ σχίτικω ΚχνοΜτμω τώ;
Δημοσιευμάτων.
Άρθρον 10. "Ινα ΐγγρχ^ τι; Γϊ-ι·όν μέλος όφείλε'. «ά πα¬
ρουσιάση πρός τό Συμβούλιον ή νά αποστείλη ά-όί:ιςι; ϊ/]λ:3ΐϊν
ότι κχ;έ9/)Λίν ε:ς τό Γαμ·:ί3ν τού Σ.ιν3·σ,Α0.> τ'οχιίΚορΊ π3τό;
πρός κατάταςιν. Τα Έπίτι,ια μέλί[ προςεΐνονΐχι ΰτό το5 Συ,Α-
δίυλίου εις τί)ν Ρ·ν. Σόνοδον καί έγΛρίνονΐαι ύπ' αύ:ή;
"Αρθρο; Π. Γ ά τχΑϊΐ/,ά
δάλλοντες ανάλογον
έκϊόσεις τ33
Άρθρον 12. Μ-'λος άνπτιθίμενο; πρός τάς αρχάς τού Σ
δί'ΐ,λου 3ιχγρί?:τχι έν γεν. Σ^33ΐ;>, τ?) ϊγ/ράφ^ προ-ά,-ε-.
μΐλών κϊ'. δ'.χ πλε'.3ψ(]φίχ; τί·; πχρόντω; α'ηβ-ροσώπω; ;Α=λ'ΐ
Δ' ΙΙβρι πόοων τού Συνδέσμου
"Αρθρον 13. Ή πΐριουτία α';ΐού 6ά «πο:ίλί)ται α') ϊα
διαφόρων δωρεών ί) ί τύν ·πρ;τ33;ον Α,χχί.υ, όπερ Οχ Ί
γ') έκ τώ; συνδρομήν των ;ο.·λώ; δ) έκ τή; πωλήτεος τώ'/ ]
δ'.αφόριον έΑδόσεων ε') έ-ΑΓίό; /.■ιβΐρνητΐ'ΑΟ; κα'. δηιιοτι-Α^ν έπι-
χορηγήΐεων αχ'. τ;') Ί* τύ; ε'υ.τράςεω; τ·ο; ΙρχτιτεχνΐΑ όν πχ-
ραϊτάσϊων, τάς οποίας θά ϊίδι; άπό σκ,ηνής.
Άρθρον 14. 115; ϊ^γρχρο; ή ά'λλο !ΐ:ορ'.Λ3ν άντΐΑΕίμϊνον
τού Συνό'ί'σμο.) νιατ' ο!)5ίνα τρόπο; έξ£ρχΐτ« τίϋ'; Γραρϊί'α)·; τού
Συνδέσμου ουδέ δύναται νά πωληθί).
Ε' Περν Διοικήσεως
"Αρθρον 15. Τον « "Ίίνϊίϊμ, ιν τόν
όκταμελές Συμ5ούΐ3ν, ΪΑλϊγόαϊνον /.α:1 Άτρίλιον Ιαϊ
τριετίας έν γενικί) Συνόδω.
"Αρθρον 1!>. Γο ίΑλεγέ; Σίμίούλ ο;, ΰ,τοον.Ανύίΐ τό; Πρό¬
εδρον, Άντιποόεί,οιν, ΓραΑαχτία, ΤχΑΪχν, Διευθυντήν των
λ ' ' ! - ν '-ι ' 3 γ-ίί,ί,Αενου:
Δημοσιευματων και τρΐΐς Ζιυμίοολους. ! ..^ . -^
"Αρθρον 17. Πχραιτουμένου ή άπΐ'χοντο; έ* τριών τ^·;εχών ■ "'* '!2 '
συνεδριάσεων μέλ3υς τού Συμ5ουλίου, κχλΐΪΓχ'. υπό το} ΙΙροε-
δρου ό πρώτο; έπιλχχώ» πρός άναπλήρωΐιν, έκτός τού Προέ- 1
δρου, όν αναπληροί δ Άντιπρόεδρος.
Άρθρον 18. Ό ~ ■ ■
19
IV
Περί Ιννεδριών
' Άιθρο; 20. Κα;ά τάς συνεδρίχ; ΗΑχττον μέλος παρίσταται
:__'·» κχί χ-;?λ α ;. ■;,;■.-' ': ·,-'Λ:·γ··.); 7'Τ>ι ■χ-τ.-.ί^·.· ί·η μετοχι-
ω; · κων τίτλω;. "Ε-Αα3";3ς ϊίτλος άντιτροσίοπεύει κατά τάς ψηφοφο-
■ η·.^. &.--1.».. .ι..·.—
ρ:ας διπλήν ψήφον.
ιιαί έγ
αάτά
έτί
αύ:οκρο(τώπως.
άδ«-
αι αρχαιρεσιαι.
Ά 25.
έΑ "9ί !*-:λί':-]ς τα
8 ού/εο; έν
Σ5μ.δ}5λ'.?ν, α; κρίν/} άναγκαΐον, σχημαΐί-
ϊλέτ/)ν_ διαφόρων ζητημάτων. Τό «ι-
Τα Μ
εί;α^ί)ΐΕ9χρεωτ!Χ>)ν διά τό Συμ-
άνίγ/,γ; ·;ά τροΐυοποιϊ) τοϋτ:.
Γενικαΐ διατάξεις
σ.νε'ρ
έν μια το> πόλεων τ?;
μ
έ« των προτέρων.
191 ?.
τάς λές-.ι;
ι , . ,· ί 3ίνα;α·. νά άμε·.5{· -ούς πνευματικώς εί-
^νου; αναλόγως τώ·; πίρΐ)/ τού κχ^ί νά έπέρχηναι άρωγΐς
'3ρχς τώ; Γρα.Αμχ:ων, έφ' ίσον αί χόροί
πασάς ^(^;ού τα; ι
των σ.);εδθ'.ών Λ»ί
ί'τεις κ,αί έ; >.ΐ3ν
ίρχί|ς.
ίε·. τα)τχς. Μ3νογραρ=ϊ ά'παντχ τα βι-
καί τή,·
δλ-.α' τ>-;;χττο; Οίΐ^-ίταήν πρα;-.; :ο; ΐελιοω; και τή; ίϋ*5ρ*;, " ■ . - " -υ'^^ϊΑθυ η μί; χρΐ],Α :ι*ί) περιοιισι
Έ;ελέγ/ει τ: Τα^ίίο*, όσά/.ι; ήθϊλϊ κρίνΐ'. τοΰΐο ά;αγΑχ'ον | ^^■·'**'■ Ο ":* τί; πο^τ=ω; τ~όν γεο,Αίνω; ί ίϊίτίΐίν Λίλ9!ΐί
προσΑίλεΐ ί*αΐ;ον των μελών το3 2ο;Αδ3υλίου ποός έκπλή-^" ^ '„ ' 3ιχν5ί*ϊ;>
ιν τώ"* άνατεθεΐΑενων αύτω καθηκόντων. | '' ,,' "ί(^??χ '/·/^~·
καί
ρωσιν τώ* ανατεοεΐΑενων αυτώ καοηκοντων. «
δ') Ο Άντιπρόε3ρος ά;απληρ3Ϊ τό; Πρ5ι5ρον άπόν:α *! Ά(θ- 1
λυόμενον, έχω; τα α!ιτά δικϊΐώματα καί ύπ:/ρεώτεις. Έπιμε'-
λ«:αι τής εκδόσεως διαφόρων 3(]1>·'σιευμάίων έν συνεργϊΐία μετά
τού Διευθυντού των Δημοσιευμάτων.
γ') Ό Γραμματεύς φυλάττει τό άρχείον κχί την ανρχ-(ϊίχ,
ϊι»ςχγειττΐν άλληλογραρίαν, σ^υτογράρει μετά τού Προέίρο»
καί κραπϊ τα άναγΑαιοΰντ» βιδλία.
δ') Ό Ταμ'ας 5ΐίξάγε·. την τ*μιχκήν υπηρεσίαν, κρατώ; τα
συνήθ/) Βιδλία λογιστικής. Δέν δύναται νά κρχτζ ποσόν
?3έλΟ] 3ιχνέ>ϊ:*. μ,:αϊύ τώ, μ'6τοχώ'ν) ή '§'
Α^τχ:.0-Γα·.
3ύ;α;α, νά
ή) γή ρζ
ρον των 100—150 3ρα/., τό δέ πλεονάζον καταθε'τει έν μ·.α
των Τραπεζών μετά τού ΪΙροέίρα. Έπιμέλεται των ε'ισπράξευν
καί κληρωτών καίκατά τριμηνίαν ύτοδάλλει ισολογισμόν τής
διαχειρίσεως τού, ύπεύθ^νί; -ρίτω^ικ'ος 3·.ά π3σαν ζημίαν.
Άναλα,Αδάνει 4α τής Τραπέζης χρήματα 3'.' έγγρίφου τ3ύ Προ-
εδρείοι». Άρνούμϊνο; νά ύΐυκούτ/] εις πρόΐΑλησιν τοΰ Συμδου-
λίου 0εωρεϊτ3ΐι παρητημένος καί κ-»τα3ιωΑ£ΐαι δικαττικώς.
ε') Ό Δ·.ευ^ντ/;ς των Δτμ3ΐιευ;Αά -(ο; -πιμέλε;αι τί|ς Ια3ο-
βΐως τοΐ Περιοδικόν αϊ! των λ^ιπών *ημΐ3τΐΐυ|Αάτων μετά Επι¬
τροπείας έκλεγίμ,ένης υπό τίό Συμδουλίου. Παραλαμβίνει καί
ΚΛτατϊσσει τα προσ}υρ:;Αΐνα *αί άγορχζόμενα βιδλία καί συντάτ·
α$ι κχτάλογον ιτρός ίδρ,ίΐιν ΒιδλιοθήΊης καί Ά
τ
ζ')
[ Γ Ο; ΑΞΛ
έπιδεδλημένην.
εις χειρο-
-. ινι Μουσείω τής Κρήτης,
διαλελυμένος
κχνονιζετχι υπο τού Συμβουλίου.
Έ; Χα;·ο ; τί) 24 Απριλίου 1912.
Ό ΙΙροσ. Π3όε3ρος
Γ. ΛΕΛΕΛΚΙΣ Ό Γραμματεύς
Έμμ.
Έκ τοϋ Εθνικον
Μέγεθος Γραμματοσειράς