91457 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
,,ΡΡΑΡΙΡ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 24 Μαί^υ 1912 — ΑΡΙΘ. 44
Αριθ. Διατάγ. 39
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΟΝ
"Ε/οντΐζ ύ—' δψει τό άπό 2 Μαοτίου 19ι2 ψηρ'βμα τής
Έπανχστατικής των Κροτών Συνίλεύνίως, κχ'ι τό Ορ.
7 τού" ύ-' άριθμ. 93 τού 1911 ψγ)?ίσμχτος τής Συνιλιύ
σεωςτών 'βΛλήνων έν ΚρήτΥΐ προτάσίΐ ών 6—ι της Δημοσ.
Άσφχλε'χς καί των Δηαοτ. "ίργων κχι επί των Οικονομι¬
κήν Λιοχού^των Επιτροπών, στηριζομενγι εί; ττιν ύπ αριθ.
2'ί99)1969 έ Ι. πρότασιν τόί Κεντρ.Αής Διευθύνϋεως των
Δημοσίαν "Εργων κ?Ί τ,ν; όμοφώνφ γνώαη τής Διοιχούσης
Έπανα7τατικής Έπιτροπής ΰπ' άριθμ. 102 έ Ι.
Είς το.ύς αύτούς επί τής ΔτοΐΑθσίχς Άτιραλείχς κχί των
ΔΐμοΓ''ων "Εργων καΐ των Οίκονομ,ικών Διοικοΰντας Έπι-
τροπου; άίχτίθεται ή δ/ιμοσ''ίυσιςκχΙ ίκτέλετις τοϋ παρόντος
Διατάγμχτος. . 4,,,
ΈνΧχν-Ό.ςτή 17 Μχίου 1912 .
Έν θΝΟματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναστατικιχ Διόικητικτϊ Έπιτροπίι
Γ. ΓΑΛΑΝΤΤΪ '· '''-" '
Κ ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ!
ΕΜΜ ΞΗΡΑ5
ι., .
Έγχ.ρίνονται χί μελέται κχί οί προυπολογισαο'; δα τ όν
εκτέλεσιν των ακολούθων Δ·/]μοχίων " ργων.
1) Διά τήν.προέ*τα7ΐν τής όδοϋ Φουρνέ Λάχκων Κυδω-
«'ας ϊλ δραχμών 80,000.
2) Λ'ά τ-Λ,ν προε'Λτατιν τής,όδοϋ Βρυσών-Κράπης- Ασκύ
φού, έκ, δραχμών 70, 000.
3) Διά την κατασκευήν τή; αμαξιτής όδοΰ Βχμοΐ'-Κί^α-
λχ έκ δραχμήν 15,000.
4) Διά την κχτασκενί)* τοϋ 2ου τ-ΑΤ'Αχ.ο; τής όδοϋ διά
ΜεγάλωνΧωραφίωνπράςΝο Χωρ ό, έκ δραχαών 25,000. |
5) Διά την προε'κται ν των ά;*αξ των όδών . Χχνίων-Ρε-
θύμντίκχ! Ρεθύαντς-Χανΐων, εχουσών αφετηρίαν κχ'ι ΤΕρμ*
τα έν κατχ^κιυτ. τε'"ματχ των τμημχτων τώ αυτών, ώς
άνω,'όδών,"έΑδρ-χαών2ΙΟ 000.
6) Δι* την ττροέΆτχσιν τής όΐοϋ Ρ6ί)ύανγις-Ή.α/.).ε·'ου κχί
κατχσκευγιν γεφύρας επί τή όδοΰ ε'ς Ποτχμόν Πλχταν$ έκ
δραχμών 140,000.
7) -ιά την χροε'κτασ.ν τής άαχξιτής όδοϋ Άγίου Νικο-
λάο^-Παχείxς "ΑαΆθυ-Ιεραπέτρας έ* δραχμών 160,000.
8) Διά την χρ'οεν.τχσιν τής όδοΰ Καιρίτο--'Δλ·χια>Όΰ-Βχ-
τολάκκου έκ δραχμών 12,00·*.
9) Διά την κατασκευίιν τής αμαξιτής όδοΰ Μίράματος
-Πχνόρμου, έκ δραχμών 30,000.
»0) Δ ά τίιν κατασκευήν ξυλίνο. ζεύγμχτος γεφύρας Λου-
τή-Πέρααα, έκ δραχμών 5,^00
Έιτιτρέπεται, δτως διά την ΙκτΙλίτιν των Ιργων τούτων
δΐατεθώσιν α>ν ιτ^ός. τουτο χορηγηθπ'ΐχ· εκτχκτοι ΐϊ
διά τοΰ ύπ' άρ'θμ. 35 έ. ε. Λιχτάγματος.
ΠΡΟΎΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
Τής απαιτουμένης δαπιίνης δια την καταβκενίιν ξυλίνου
ζεύι'μαΐος Γεφύρας ΛουτΛ Πέοαμα.
Ποσόν Τιμή Δαττάνη

»ι!>
Ειδος έργων
Δρ. Λ. Δρ. Λ.
:
224 -
180 —
1 Ξηρβλιθβίομή μ3........ 94— 6— 144 —
2 Έι:(-/ω«ς μ3.......... 360 — 1-40 396 —
3 'Κοινή )ιθοίομή διά1 θηρακο- , ·'
κονίας μ3........'...... 16 — 14 —
4 Ξεστή λι'ίοδομή διά θηραΐ/ο-
κον'αςμ3......'.:..... 3 — 60 —
5 Ξυλεί'ΐ έρυθράς έλάιης Ά-
μ,ερι-Λής α3 ............ 10 50 200 — 2100 —
6Έ·Αβία ϊρύϊνος μ3....... 4,50 — 210 — 945 —
7 Κίχλ-οβίβοι ηλοι όκάδ. ... 70 — 1 50 106 —
'' 8 ΣιϊηρΓλίϊματα ό*...... 240 — Ο 80 192 —
ι Σκυο5ίτρωσιςμ3........ 25 — 7 — 175 —
"Αθροισμα 4461 —
10 Ά~ρίί'επτα ε?ΐϊα Ιφ ών
, ο!ι?έν διχα-'ωμα ε'χει ο έργολάίος 539 —
ι Έν όλω ίραχι.ας 5000 —
ί Εθεωρήθη διά δραχμάς πέντε χιλιάδας
] Έν "Ηρακλείω τί) 2 Όκτωβρίου 1911
Ό Νομομηχανικός καί α. «"*·£ ν8
) Ι. Στυλιανίδης
ι Έν Χανίοις τη 11 Όκτωίρί=υ 1911
Ό Λ ιευθυντής των Δημοσίων Έργων
Ι Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΓ'ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΛ«· απαιτουμένης δαπάνι»; «ρός κατασκευήν ά'ΐαξι*
τΛ; όδοίί Περάιιατοι;—Πανόρηον (Καστέλλι) Ι
τ> Ποσόν Τιμή Δαχάνη
* Είδος έργων Δ·" Λ' ^ Λ'
Α'. ΧωματκίμοΙ
1 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμίανομένου καί το3
διά πυρίτιδος έξορυσομένου
βρά^ου μεταίεοομένου διά
μονοτρόχου ί) ϊιτρόχοιι ή &
οιουδήποτε μέσου πρός Ιπ(-
νωσιν μέ,νρις άπβστασεί·^
800 μέτρ."...........μ3 12500 1 50 18750 —
2 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπερίλαμβανομένου καίτοΰ
διά πυριτιδος 'εξορυσσομε'νου
βράχου γρησιμοποιούμενα
πρός έναχάθίσ'ν παραπλεύ¬
ρως τής όίοϋ μ3......... 1600 1— 1600—
3 Δάνεια χώματαπρόο έπ''γω·
σιν έπίπάσης φύσεως ίδάφ.μ3 500 0 80 400 —
Β'. Τοϊχο» ύποόιηοίξεως
ναιων μετά κονίας
4 Έκσκα«ή θεμελίων μέχρι
βάθους 3μ...........μ3 50 1 50 75 —
5 Κοινή λιθοδομήίιά κονίας μ3 120 10 — 1200 —
Γ'. Ξηοότοιχοΐ ύηοότηρί-
ξεως γαιών κονΐας
6 Έκσκαφή θεμελίων μέχριβά-
Θους3μ.............μΛ 80 1 50 120 —
7 Τοιχοποιία έκ ξηρολιθιαςμ3 300 4— 1200 —
Δ*. Γέφνραι γεφνοια
8 Έκσκαφή θεμελίων Ιπΐ χά¬
σης φύσεως ίδάφους ...μ3 00 ' 50 150 —
9 Σκυροκονίαμα διά θεμελιώ-
σεις έν Ο'ίασι Ικ καθαρα; θη-
ραϊκής γί«ς........μ3 20 21 — 420 —
10 Λιθοϊομή διά θ?μελιώσεις «κ
καθβρας θτραίκίΐς γίίί..μ3 50 16— 800 —
11 Κοινή λίθοδομγ; έκ κονίας μ3 200 10— 2000 —
12 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 20 70 — ' 400 —
13 θολοδομή μετάθολοτύχων μ3 30 25 — 750 —
14 Έπικαλύμματα Θόλου..μ2 80 2 — 160 —
15 Πλάκες έπικαλύψεως όχε-
τών................μ2 100 6 — 600 -
29625 -
16 Δι άπροόπτους δαπάνας............... 375 —
30000 -
Έν Χανίοις τή 15 Μαι'ου 1912
Ό Μηχανικάς Ρεθύμνης
Χ. Τσολίνας
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τη" 16 Μαίου 1912
Ο Νομομηχανικός 1ης περιφερείας
Γ. Καριωτάχης
Εθεωρήθη διά δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας.
Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912
Ο Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
ΠΡΟ-Ϊ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ττίς απαιτούμεν ής δαπάνης δια την προέκταθΊν της όδού
Φουρνέ Λάκκων Κυδωνίας.
Ποσόν Τιμή Δχπάνη
Δρ. Λ. Δρ. Λ
Ειδος έργων
/ "Εργα
1 Όρύγματα επί έδάφους πάσης
φύσεωςπεριλαμίανομένουκαί
τοϋ βράχου, καί μεταφίρ»
αότών χοιτχ μήκος τής όϊοϋ «^
μέχρις αποστάσεως 800 μ 5
πρός έπίνωσιν αυτής ή πρός
άπίθεσιν............ .μ3 22000 - 1 80 39600 -
2 Έκρίζωσις έλαιο]δρων τεμ. 40 — 4 — 160 -
II
Τεχγιχά εβγα
α') Κατασκευή όχετών
3 Άνατκαφή θεμελίων____μ3 210 — 1 20 252 —
4 Κοινή λιθοϊομή δι' άμμο-
κονίας...............μ3 270—15— 3950 —
5 Λιθοδομή διά ξεστών λίθωνμ3 20 — 80 — 1600 —
6 Όπτοζλινθοδομή μετά θολο-
τύπων..............μ3 14 — 40— 560-
7 Πλάκες καλυμμάτων. . . μ1 80 — 8 — 640 —
8 Άρμολογήματα όρατών επι-
φανειών διά θηρϊίκοκον'ας μ* Ί40 — 1 — 140 —
ί') Κατασκευή δύο σιδηρών
γεφυρών.
9 Άνασκαφή θεμελίων____μ3 280 — 1 20 336 —
10 Κοινή λιθοδομή διά μετρίαο
θηραίκοκονίας.........μ3 310 — 18 — 5580 —
11 Κοινή λιθοδομή διά άμμο-
κονίας..............μ3 170 — 15 — 2550 —
12 ΛιθίΒομήδιάξεστωνλίθων » 14 — 80 — 1120 —
13 Άρμολογήματα όρατών έπι-
φαν;ιών δι' έλαφρας συμεν-
αοκονίας μ»............. 210 — 2 — 420 —
14 Σιδηρα καταστρώματα γε-
φυρών μετ1 έλαιοχρωματι-
σμοΰ............"χιλιίγ. 26000 — 0 60 15600 -
15 Σίδηρος σφυρίλατος » 70—0 80 56 —
γ')Τοΐχοι υποστηρίξεως γαιών
16) Έκσκαφή θεμελίων____μ3 140— 120 168 —
17 Ξηΐίτο'γοι διά λίθων προερ-
γομένων έκ των έκίραχισμών
τΐίοόδοδκαίτώνλατοαείωνμ3 1200 — 5 — 6000 —
18 Κατασκευή στηθαίων διά
κοινής λιθοδομής......μ3 20 — 15 — 300 —
19 Κατασκευή λιθενδώτων μίτά
των διά θηραικοκονίας άρμο-
λογημάτων...........μ1 6'» — 3 50 210 —
~79242^:
Δι' άπροόπτους δαπάνας. . . 758
Όλικό ι άθροισμα........
Έν Χανίοις τί) 9 Μαίου 1912.
Ό Μηχανικός
Η. «1»ίλων
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τή 10 Μα!3υ 1912 ' .
Ό" Νομομηχανικός ,,
Γ. Καρυωτάκης
Εθεωρήθη διά δραχμάς ογδοήκοντα χιλιάδας. '~ ,
Έν Χανίοις τί) 14 Μαΐου 1912. " *"'*'
Ο Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
-*;*,;
ΕΦΗΜΕΡΤΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΠΣΜΟΣ
Τής απαιτουμένης δατάνης πρός κατασκευήν γεφΰρας επι τοΰ
χειμάρρου Πλατανέ Ρεθύμνης κ" ι τμήματος αμαξιτής όδοϋ
κατά προέκτασιν τής κατασκευαζομένης τοιαύτης Ρεθύμνης
Περάματος Γαράζου Ηρακλείου.
ϊην,ιΜ Ποσόν Τίμή Δαπάνη
6ΡΥων Δ. Λ. Δ. Λ.
250 —
202 -
330 —
37 -
Ι Πφνρα ΠΧατανί
Α'.) "Εργα κατασκευής γεφύρας
1 'Ανοιγμα βεμελ έν ζηρώ μ3
2 ^ » έν ΰ'ϊατι μέ
νρι βάθους 4μ........ι3
3 Σκυρροκονίαμα διά θεμελιώ-
σεις |ν Ο'βΊατι Ικ καθαρας θη-
ραϊκϊΚ γής μ3......'. .. 202 —
Λιθοδομή έκ καθαρας ()·ηρα.ϊ*.?ις
γ?!ςμ3.........'....... 510 —
ο ΞεστΫ) λιθοδομή έκ ■χ.οιΰαροίζ
θηοαϊκτς γής μ3....... 45 —
6 Σιϊηροδονο' σχήιιατος ] καϊ
Ι όκαδ................56000 —
7 Σιϊηρα γωνιώϊη έλάσματα
σ·/ήμ«τος |_ όκαδ ...... 510 —
8 Σιδτορα έλάσματα Ζωρεσχη-
ματος 0............. 9Β60 —
9 Γιϊηία κιγκλ'ϊώμιτα ίκ*5. 1500 —
10 Σ'ί^ραορίογώνια έλάσμ »
11 Σ!υμεντο"χυρβκον(αμα μ3 . .
Β'. "Εργα ίξασφαλιστικά βάθρων
12 "Άνοιγαα Θεμελίων έν ξν
ρώ μάγρι βάθου; 2μ. . . μ3
13 Όγκόλιθοι 025—030 τού
κυί. μ3...............
Γ', "Έργα προφυλακτήρια
14 "Ανοιγμα θεμελίων Ιν ξη-
Ρώ μ3 ............... 300 —
15 Άνοιγμαθεμελ. έν ΰϊατι μ3 300 —
16 Σκυροκονίαιχα χρός θεαελί-
ωσιν έκ καθαρας θηραίκής
Υής μ3..............
17 Λιθίϊομή έκ καθαρας 0-ηρα-
«1ς γήΰ μ3........... 630 —
18 Έπίγωσΐί όπισθεν προφυλα-
κτηοίων μ3............ 648 -
Δ'. Έργα διευθετήρια κοίτης
χειμάρρου.
19 'Εχσκαφή Θεμελίων έν ξη-
ρώ μ3...............
20 Λ'θοϊίμή έκ θηοαϊκοχονίας
καί λίθων τού χειμάρρου (κρο-
άλ3:
1 20
3 -
300
606
21 — 4242
14 — 7140
70 — 3150
0 45 25200
0 70 357
Ο 75 7245
1 10 1650
Π 60 198
0 65 2405
• 24 Δάνειαχώαατα· πρός έπίχω- % ., .* «-ιΧ%~* ^ ■'
| σιν επί πάσης φύσεως ιδά-
φου,-.............- μ3 2000 — 0 80 1600 —
Β'.Τοΐχοι υποστηρίξεως γαιών -· - ■
25 Έκσκα-Ί Θεμιελί',νν μένρ·
26 Κο·ΞΓλ('θ5ίΟμήίιάκ^^Ϊ3 100 — 10 — 1000 —
Γ'. Ξηρότοιχοι υποστηρίξεως γαιών
27 Έκσκαΐ>ή θεμελίων μέγβι
Βάθ,υο 3α ......... μ3 9'Ό 1 50 — 300 —
28 Τβινο-8ΐί*»χΕηβΛιβ.5;υ.3 800 4--------3200 —
Δ'. Γέφυραι—Γεφύρια—Όχετοί
29 Έκσκαφή θεμ,Αίων επί πά¬
σης φύσεως έϊά»ουο. . . .μ3 700 2 — — 1400 —
30 Σκυροκ^νίαμ* ϊιΐ θεμίλ'ώ-
σεις έν ίΐίατι έκ καθαρώς δή- ' '
οιΐκΐίίτ γϊ^.........μ.3 7Π —— 21 — 1470 —
31 ΚοινήλιΑοδομή διά θευελιώ-
σεΐί ^ν ΰ'ϊατι ^κ καθαοας θη-
400 — 1 20 480 —
6 — 2400 —
400
0 50 150 —
? _ 600 —
300 — 21 — 6300 —
14 — 8820 -
0 80 518 40
162 - 0 80 129 60
70 — 2800 —
32 Κοινί· λιΛοίομΐ Ικ κονί« υ.3 1120 — 10 — 11200 —
33 Ξ'στή )ιθοδομή έκ καθαρας
Θιηρ·ϊϊκ9^ γίίί μ3........ 40
34 Λιθϋ?ομ·!ι Οόλου—θ^λοϊομ*
υετ'οι θολοτύττ'Λν.....μ3
3^ Έπνάλυμμα βόλου μ?. . .
36 Πλάκε; έτ
37 Δι* άπροόπτ^υς 8«π 'ναο....
40 _ 9ο — 1000 —
175 — 2 — 350 —
,5 μ?.. 100 - 6 — 600 —
134778 —
___5222 —
"ΪΤΟΟΟΟ —
Έν Χανίοις τή 15 Μαίου 1912
Ό Μηγανινϊί Ρεβύανης
Χ . Τσολίνας . »
Έν Χανίοις τί) 15 Μοτίου 1912 ' !
Ό Νομομηνανικό; τίι^ 1^^ πεοι*ϊρείας
Τ*. ΚαοΜω'άκηβ
ΈθίΜΐήθη δΐ7 δοανυ'·; Ικατ'ί'ί τεσσΐοάκοντα χ'>ιίϊας
Έν Χανίοις τί) 16 Μα'ου 1912
Ό Διευ'>υντ·^^ -ών Δγιαοτ'ί,ιν "Έργων
Σ. Π Ε~Ζ Α Ν Ο Σ
1 ΠΡΟ Υ-ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
τής απαιτουμένης δαπάνας διά την προέκτασιν
τής όδοΰ Βρυσών-Κράπης-Άβκύφου
Ειδος έργων
αςμ.:...........
21 Λιθ3?5μή διακονίας μ3...
II
Άμαξιτή όδός.
Α'. Χωματισμοί.
22 Όρύγματα χάσης φύσεως
συμπεριλαμβανομένουκαίτου
διά πυρίτιδος έξορυσσομένου
βράχου μεταφερομένου διά
μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι'
οιουδήποτε μέσου πρός έπί-
χωσιν μένρι αποστάσεως
800μ. μ3.'............
23 Ορύγματα πατής φύσεως
συμπεριλαμίανομένουκαίτού
διά ■Ευρίτιδο; 'ξορυσσομένου
βράχου γρησιμοποιοΰμενα χ,ν
πρός έναπόθεσιν παραπλεύ-
- ' ρως ττ)ς δϊοθ.........μ3 1000
162 - 9 - 1458 —
112 _ 7 - 784 —
Ι
19000 - 1 80 34200 —
ι _. ιοοο —
Ποσόν
Ι "Γργα
1 Όρύγματα επί έ
σης φάσεως περιλαμίανομέ-
νου χαί τού ^ζά'/0Μ καί μετα-
φορά αυτών κατά μήκος τής
όδοΰ μ-χρις άπΐστάσεως
8θΟ μέτρων πρός έπίχωσιν
αυτής ήπρός άπόθεσιν. . μ3 19600
2 Έκρίζωσις =λαιο]δρωνόμ.μ. 40
II
Τϊχνικά ίρ·{α
α') Κατασκευή όχετών.
3 Άνασκαφή θεμελίων. .. .μ3 150
4 Κοινή λιθ;δομή δι' άμμο-
κονίας......··.·..·· μ«3 οθϋ
5 Λιθ;5ομή διά ξεστώνλίθων » 22
6 Πάκες καλυμμάτων. -. μ2 160
7 Άρμολογήματα όρατών έπι-
φανειών.............μ' οΟΟ
6') Τοϊχοιύχοστηρίξεως γαιών.
Τιμή
Δρ. Λ.
Δαπάνη
Δρ. Λ.
2 50 49000
4 — 160
1 20 180 -
13 - 3900 —
70 — 1540 -
6 —
1 _ 300 —
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
8 Άνασκαφή θεμελίών... μ3 250 - 1 20 300 — |
9 Ξηρότοιχοι δ'ά λίθων τροερ- '
^ομένων έκ των έχβρα7"μων
τϊ)οόδοϋχαί έκ λατομείον μ3 1850 — 5 — 9250 —
10 Κατοσχευή στηθαίων διά κοι¬
νάς λιθοϊομής........μ3 50—14— 700 —
ΠΡΟΓΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΛ· Απαιτουμένη^ δαπάνην ϋ»ά την ποοέκταόι» των άηα-
ξντών άδων Χανίων—Ρεθύμνης κα· Ρεθύμνης Χανίων
έχουόώ» ά&ετηρίαν καΐ τέο ια, »ά τέρ ιατα των έν
κατασκενλτ{>ηι|ΐά;των των αυτών ώςάνω άδων.
"Αθροισμα.
Δι' άχροόπτουί δαχάνας. .
Όλιχόν αθροισμα......
Έν Χανίοις τή 9 Μαίου 1912.
66290 —
3710 —
ΔΡ"7ύΌ00 -
Ο Μτΐγβνικός
Η. Φέλων
Ποσόν
Ειδος ϊργων
Τιμή
Δρ. Λ.
Δαχάνη
Δρ. Λ·
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1812
Ο Νομομηχανικΐς
Γ. Καρυωτ4κνς
Εθεωοήίη διά Βρΐ^μΐο ίίίομ^κοντα χιλιάδας.
Έν Χανίοις τί) 14 Μαίου 1912.
Ο Διευθυντής των Δντμοσίων "Έργων
Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
ΠΡΟ'ΪΤΙΟΛΟΠΣΜΟΣ
Τ-ης άτταιτονιιίνης δαπηνπς διά την ■κατασκευήν
τής Αμαξιτής όδοϋ Βάμο- — Κεφαλόί
ο.

έργων
Ποσόν Τιμή ΔαχάνΌ
Δρ. Δ. Δρ. Λ.
1 Έχχωματισμα Ιπί
σεως έδάφευι: ουδέ τοΰ δι»·«-
ρίτιϊος έξορυσσομένου συμπο-
γοθς βράχου ίξαιρουμένου
^κσκβφή, μεταφορά, μέ'/,ρΐΐ
800, μ/*ρων Γτ=ώσις .-μ3 7588 — 1 80 13658 40
II
Τεχντκά-ίργα.
Όχετοί διάφοροι
α) Έκσχαφή θεΐΑελίων Ιδάφους
βοαχωδουο;3.......... 3 «0 180 6 84
6) Σκυροκον{αθ.υι;λ'ωνμ3... 170 19— 32 30
γ) Κοινήλιθο85·χήδιάθηραίκο-
χονίβς μ3............. 4 10 15 — 61 50
ί) Πλάκεί έ-καλύφειος μ2. . 5 50 β — 33 —
ε) Εεστήλιθοδβμή μ3.. .. 1 10 47 — 51 70
Δι'έχτά τοιούτος 185.34x7= ^^
Έν όλω δραχμάς 14955 78 ι
Δι' άπρόοχτα Ιο' ών οόδέν διχαίωμα '
2-/ει δ Ιργολάβος 44 22
Ήτοι δραχμάς δέκα πέντε χ·λιάδας 15000" —
Εθεωρήθη Έν Χανίοις τή 10 Μαίου 1912
Ό Μηχαν.κός
ΈνΧβνίοιςτί 11 Μαϊου 1912 Π. Κρομμύδας
Ό Νομομηχανικϊς
Γ. Κνρυωτάχης
Έ θεωρ ή θη
• διά Ιρχχμ.2ς δέχα πέντε χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912.
"Ο Διευθυντής των Δημοσίων "Εργων
- Σ. ΠΕΖΑΝΟΣ
,ο ί
Α'. Χωματισμοί.
1 Όρόγματα πάσης Φύσεως
συμπεριλαμβα^ένβυ καί τοϋ
ϊιά πυρίτιδος έξορυσσομένου
βράχου μεταϊερομέ'νου διά
μονοτρόχου ή διτρόχου ή δι'
οιουδήποτε μέσου πρός έπί-
χωσιν μέχρις αποστάσεως
800,μ. διά τότμήμα τής άπό
τού τέρματοςτης κατασκευα¬
ζομένης γίδη δδοΰ Χανίων—
Ρεθύμνης μέχρι τής είσόϊου Χ - _
τοϋ χωρίουΈπισκοπή(τμήμα
Άποκορώνου μένοι Επι-
σκοπής Ρεθύμνης, μ3.....28800 — ί - 28800 -
'^ Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμδανομένου καί τού
ϊιά πυρίτιδος έςορυσσομένου
βράχου μεταφεοομένου διά
μονοτρόχου ή διτρόχου ή 81
οιουδήποτε μέσου πρός έπί-
^ωσιν μέχρι αποστάσεως >
800,μ, !ιά 'τό τμήμα τής άπό
τίθτέρματοςτί'ς κατασκευα-
ζομένηςήδη όδούΡεθύμνης—
Χανίων μίχρι των τελευταίων
ο'ικιών τής έξόδου πρός δυ-
σμάς τοΰ χωρίου Έπισκοπής
(τμήμα Ρεθύμνης) μ3
3 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλααίανοΐΑενου καίτοί3
όιά πυρίτιδος έςορυσσομένου
βράχουχρησοκοιούμενα πρός
έναχόθεσιν παραπλεύρως τής
δδού, διά τό τμί)μα Άποκο-
ρώνου μέχρι Έπ'σκοοπής μ3
4 Όρύγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμδανομένουκα' τοϋ
διά πυρίτιϊος έξορυσσομένου
βράχου χρησιμοποιούμενα
πρός έναπέθεσιν παραπλεύ¬
ρως τής όδού διά τί τμήμα
Ρεθύμνης μέχρις Έπισκο-
—τ}ς 'μ3υ..............
5 Δάνεια χώματα πρός έπ,ίχω-
σιν επί πάσης φύσεως Ιδάφους
δι αμφότερα τα ανωτέρω τμή-
ματα Άποκοριόνου καί Ρεθύ¬
μνης «.αί έξ άχοστάσεωςμετα-
φοράς 800μ. μ3........
Β'. Τοϊχοι υποστηρίξεως
γαιών μετά κονΐας
6 Έκσκα^ή θεμελίων επί πά¬
σης φύσεως έδάφους μέχρι
0άθ:υς 3μ.00 μ3....... 120
35000 - 2 20 77000 —
1200 — 1 — .1200 -
2500 — 1 20 3000 —
10000 — 0 80 8000 —
7 Κοινή λιθοδομή διά χονίας μ3 500 —
Γ'.) Ξτνρότοιχοι ΰττοστη-
ρίξεως γατών
8 Έκσκαφή θεμελίων μέχρι βά-
θους 3μ μ3............ θΟΟ —
"9 Τοιχοποιία έκ ςηροθολιάς μ3 3500 —
1 50 ι80
10 — 5400
, 1 50 ■ 1-200
4«—, 14ΘΘ0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ;-ΤΗΣ
Δ'. Γέφυ^αι, γεφύρια
■και όχετοι.
10 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
σης φύσεως έίάφους μ3.... 2000 — 2 — 4000 —
11 Σκ,/ροκονίαμα όια θεμελιώ-
σεως έν ΰδατι έκ καθαρας
, θηραϊχίΐς γής μ.3....... 350 — 21 — 7350 —
12 Κοινή λιθοδομή διά θεμελιώ-
σ'εως έν ΰ'ίατι έκ καθαράς θη- ν
ραικής γ^ς μ3......... 10"θ — 16 - 1600 —
13 Κοινη λιθοβομή εκ κονιαςμ3 3600 — 10 — 36ΟΟΟ —
Γ. 3«τή λιόοθο^η μ!...... 160 — 70 — 11200 —
15 θολοδομ^ μ.ί.......... 180 — 25 -· 4500 —
16 Λιθορριπη όΥόγκολιδων μ3 . 120 — 5 — 600 —
17 Έπικάλυμμα θ3Λουμ2... 700 — 2 — 14ΟΟ —
18 Ιΐλάκες έπικαΛύψεως όχε-
τώνμ2................ 530— 6 — 3000 —
.208030 —
17 Δι'άπροΐπτους δαπάνας. .. 1970 —
Έν όλω δραχμάς 210000 —
Έν Χανίοις τι 14 Μαίου 1912
Εθεωρήθη Ό Μηχανικός Ι
Έν Χανίοις τί) 14ΜαΓου 1912 Χ". Γσο*ένας
Ο Ν^μομη/ανικος τής 1ης περιφερείας
Ι*. Καργιωτάκης
Εθεωρήθη
διά δραχμάς διακοσίας δίκα χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912.
Ό Διευθυντής των Δι,μοσίων Έργων
Σ. 1ΙΕΖΑΝΟΣ
ΠΡΟ-ΪΙΙΟΑυΓΙΣΜθΣ
Της απαιτουμένης θαπάνης διά την κατασκευήν αμαξιτής
όδοϋ_ηλάτους μέτρ. δ άπο Άλικιανοί είς Βατόλακκον.
σ> ,,ϊ. „ Ποσόν Τιμη Δαπάνη
α. Ειοογ έργων . ΓΑ· , .
-^ Δρ. Λ. Δρ. Λ.
Ι "Εργα Χωματουργικά
1 Εκνώματα επί έδάφους πά-
σης φύσεως..........μ3 6800— 1- 6800 —
2 Δανεια χώματα.......» 600 - Ο 50 οΟΟ —
II
Τεχνικα εργα
1 Έκσκαφή θεμελίων και διευ
θετήτεις............μ3 320- 1- 320-
2 Κοινη Γο·χ3ποιία..... » 160 — 12 50 2ΟΟΟ —
3 ΘολοόΌμηεκΤιχτων λΐθων »
μτά θολοτύπων.......... 22 — 40 — 880 —
4 Έπιχζ^μματα θΐλου. . μ2 60 — 2 20 13^ —
5 Ξϊΐτ/) Λΐθίδ^μή ......μ3 15 — 60 — 9θΌ —
6 ΙΐΛά*ες έτικαλυψέως . .. μ2 25 — 3 50 87 50
7 Χυτοσιδηροι σωλήνες 0.1 ο"
τρέχ. μετ.............. 25-10- 250-
8 Ξηρολιθοδομαί........μ3 80 — 4 — 320 —
11989 50
Δι' βπροοπτα εςοδα...... 1» 50
Ήτοι έν όλω δραχμαί ίώ3εΑϊ χιλιάδας 1200.0 —
Έν Χανίοις τί) 10 Σεπτεμδρίου 1911.
Ό Μη/ανικός
Νικ. Κάβρας
Εθεωρήθη
Έ> Χανίοις τί) 16 Σεπτεμίρίου 1911.
Ο Νομομηχανιχός
Μ. Σαοοάκης
Εθεωρήθη διά δραχμάς ίώδεκα χιλιάδας
Έν Χανίοις τί) 15 Μαίου 1912.
Ό Διευθυντής των Δημοαίων Έργων
,... Σ, 11ΕΖΑΝΟ2 ^.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓ1ΣΜΟΣ
Τής απαιτουμένης όαπάνης δια τπ> π ιο^κτααιν της άμα-
ξι τίς ό>1οΰ Άγιου Νικολαου-ΙΙαχεία^; "Λμμου, άοχομε-
νης άπο το τεομα τού κατασκΐυαζομένου ήόη ή^
ματοςπρος Ίεριίπετρον.
Είδος έργων
ΙΙοιόν
Α'.
1 Όρ^γματα πάσης φύσεως
συμπεριλα,λδανομενου καίτοϋ
οια πυριτιόΌς έξοριισσομένου
βραχου μεταφερομενου διά
μοοτροχου ή διτρίχου ή δι'
οιουδήποτε μεσου πρός επί-
χωσιν μέχρις αποστάσεως
800 μ..............μί ?0000
V
Όρυγματα πάσης φύσεως
συμπεριλαμόανομενου καίτοϋ
δια πυριτιοος έζορυσσομένου
βρα/ου χρηΐιμοποιουμενα
πρός ένα~:θεοιν παραπλεύ¬
ρως τής 02^ϋ ώςαποθεμα μ3 8000
3 Δανεια χωματα πρός έπιχω-
σιν επί πάσης φύσεως έΰα-
φους μ3.............. 5&Ό0
^.Τυι^οι υπϋθτιιυίξ^ως γαιών
μετ α κυνιας
4 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
σης φύσεως εοαφους μεχρι
βα^ους ό μ............μ3 80
5 Κοινη Λΐθϊίομη δια κονιας μ3 4θΟ
Γ'. Ξη^θΐοιχοι ύπυθτηριξε,ω»;
γα·ων
6 Έκσκαφή θεμελίων μέ"/ρι
βαθίυς 3μ ..........μ3 900
7 Γοιχοπ«ίαέκξηρολιθ2άς μ3 5000
Λ'. «ο^ετυι και Ρεφυρια
8 Έκσκαφή θεμελίων επί πά¬
σης φύσεως έόαφους μέχρι
βαθους ά μετρ.......μ3 1300
9 Κοινη Μθοθομή δια θεμελι-
ώσεως εν υοαιι έκ καθαράς
θηραικής γής........... 100
10 Κοινη Λΐ0ο;ομη έκ καθαράς
κονιας μ3.............. 3500
11 Ξεστη λιθοθ3μη μ3...... 140
12 βολοοομημε αθθΛ3τ^-ωνμ3 210
13 ΛιϋορριπΓ) οι' όγ*&λΐθα)ν μ3 150
44 Έπικαλυμμα θολου μ2. . . ΟΟΟ
15 ΙΐΑαλες έπιχαλύψεως ά'/»-
των μΐ............... 110 ■
"Αβρίΐσμα.
Δι' άπρόοπΐα έςοϊα......
Έν όλω δραχμάς.
Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912
Ό Έϊ:ι*ίίω3ητΐ]ς των Αη,Αθσί«»ν Έργων
Ν- Πετάσης
"Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τί) 11 .Μαίου 1912
Ό Διευθυντής των Δημοσίων Έργων
_. Πεζανό;
Τΐμή
Δρ. Λ.
Δαπάντ)
Δρ. Λ.
— 2 — 60000 —
1 — 8000
1 — 5600
150 120
11 — 4400
1 50 1350
4 — 20000
— 1 50 1950 —
—16— 1603 —
11
— 385Ο0 —
70
— 9800 —
25
- 5.50 —
5
- 750 —
2
— 1200 —
6
- 660 -
#
159180 —
820 —
160000 —
Λ*ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤϋΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
ΠΡ0·Γ'Π)Λ0Γ1ΣΜ0Σ
Τής απαιτουμένης δαπάνης διά την κατασκευήν όδοΰ άπό Πλα-
τάνι (όδοϋ Σοΰόας—Ίτζεδίν) δια Μεγάλων Χωραφίων πρός
Νιό—Χωριό. ΤμήμαΙΙ άπό τοϋ τέρματος τής έργολαβί-
ας θ. Μανουσακάκη καί εκείθεν.
α.

Είδος έργων
Ποσόν Τιμή Δαπάνη
Δρ. Λ. Δρ. Λ.
Ι ΧωΐΛαττό'ιιοτ
1 Έκχώματα πάσης φύσεως
έϊάφους μή έξαφο^μέ'νου
οΰδ' αύ:ΰύ τού δια πυριτιίΐς
έξορυσσομένςυ συμ-αγοϋς
βραχου μετά τής μεταφορας
αυτών μέχρις αποστάσεως
800 μίτρων πρός σχημα¬
τισμόν έπιχωμάτων μετά τοϋ
κανονισμού των πρανώ^, έκ-
κοπήνθάμνων,δένδρωνκλ.μ3 12000 1 60
2 Έπιχώματα ' ώς ά'νω πρός
άποθεσι,............μ3 50ϋ 1 10
3 Δάνεια χώματα πρός σχη ■
ματισμΐν έπιχωμάτων με-
τροϋμε»α ίντοϊςθ3λάίχοιςμ3 600 0 70
II
Τχν*κά ίργα
1 Έκσκαφή θεμελίων έν γέ¬
νει................μ3 200 1 —
2 Κίΐνή λιθοδομή δι' άμμο-
κονίας..............μ3 100 10 —
3 Ξεστή λιθοδομή.......μ3 12 50 —
4 βολοδομή έκ πλακοϊΐδών
λιδωνπεριλαμίανομενων χαί
των ζυΑοτυπων διά γεφύ-
ρια 1-4 μ .........μ3 20 22 —
5 Έπικάλυμμα θόλου___μ* 50 2 —■
6 Ιΐλάκες έπικαλύψεως όχε-
τών πάχους 0,15......μ* 40 4 —
7 Ξηρότοιχοιυποστηρίξεως γαι¬
ών.................μ3 650 3 20
Δι' άπροόζτους δαπάνας έφ' ών ουδέν
δικαιωμα κέκςηται ό έργολάίος.........
19200 -
553 —
420 —
200 -
1000 —
600 -
440 —
100 -
160 -
2080 —
24750 —
250 -
25θυυ —
"Ητοι 3ραχμ*ί εϊκοσι πέντε χιλιάίες
Έν Χανίοις τή 15 Μαίου 1912
Ο .Μι^χανικός
Γ. Καρυωτάκης
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις τί)15 Μαίου 1912
Ό Νομομηχανΐκός 1ης περιφερείας
Γ. Καρυωτάκης
Εθεωρήθη διά ίραχμ,χς «ίχοσι πε'ντε χιλιάδας
Έν Χανίοις τή 16 Μαίου 1912
Ό Διευθυντάς των Δημοσίων "Εργων
Σ. Ι1ΕΖΔΝΟΣ
Μαίου μέχρι τής 10 Ίουνίου, έφ' οίον κατά την τρίτην τριμη-
νιΐν 2έν έχουσι γίνει αί ό; ιζάμϊναι έν τω 83 άρθρω το3 Διατάγ.
135 γρα,τϊαΐ δοί. μαίίαι. Οό:5ΐ κανοηζ;νταΐ υπό το3 προιστα-
μένου τού έ·Λ~αι5ευτηρίίυ κατά τό ά'ρθρον 9 τού μνημονευθίντος
Διατάγματος ή ώς άνλως εθελεχρίνει σό'ΐμςν δ σύλλογίς εκά¬
στου έκπαιδευτηρίου νά διεςαχθώσιν.
"Αρθρον 2. Ώς βαθμός τής τρίτης τριμηνίχς θά καταχω·
ρισθί) έν τώ είίικω εΛέγχω δ έςαχθηίόμενος έι των ήμερησίων
έλέγχων καΐ έκ των διαγωνισμών.
Άρθρον 3. Αί προ5λε~5μεναι άπό τού ά'ρθρου 83 τού 13ο
τού 19Π Διατάγ. και αί άπολυτήρκι έ'ε:ασεις θά ϊιεξαχθωσι
κατά τό 44 Διάτ. τού 1902 τηρουμένων των διατάςεων τού 135
τοϋ 1911 Διά:, αΐτινες τροπ;ίϊ3ΐο0αι τούτο (χρήρζ 80, 83, 86,
87, «8, 8ϋκλπ.)
"Αρθρον 4. Αί κα;ά τό ά'ρϊρον 10ο τού 44 Διατάγ. τοϋ
1902 οιακοπαι πρός παρασκευήν των έξϊταΐθησομένων κανονί-
ζονται επί χγ5 βϊσει ενάρξεως των έςΐτατεων τή 18 Ίουνίου.
Γινεΐαι 8έ νιαλίπή τριη,αερος μέν των ταςεων γ , 3 , καί ε ,
των δημοτικών σχολείων, πενθήμϊρος δέ τής σΐ'. τάξεως των
ανωτ. δημ;τ. σχολ$ίω.ι καί τής α , καί ί , των ^μνασ.ων κα'.
γυμνασιαλών τυφθεναγωγείων καί τή; πρίΐωΐ.^ής των τελϊ.>-
ταιων' οεκαημερος δι πασών των Λθΐιτων ταςίων ΐών γυμνα^ίων
και γυμνασΐ3!/ώνπαρθ·ναγωγε·.ων, έκτός τής τεΛβυτ-ίΐας των γυ-
μναΐιων καί τού ίν ΊΙρχκλειφ Δι3αΐκαλε·,5ΐι θηλέων, ή*ς δια-
κοπτονται τα μαθήματα ε'ικοσαήμε, οί.
Άρθρον 5. Οί έν τω 83 τοό 135 Δ'.ατά,'". άνΛφίρίμίνβι
πλήρεις βχθμοϊ ν3οϋντ« τί'.ούτοι έν συνδυασμώ πρ;ς τούς τού
όλου ετους. Το3 εύίργητη,Λατος τής πρώτης πε.οΐίίου τού 83
ά'ρθρου, ήτοι τής άτϊΟΛύυεω; ά'/ευ εςειάσίω/ ώς κχι τής προα-
γωγής των έκ των κατωτέρων τάςειον ύσΐερούντων έν δύσι μα-
θήμασι, όέν απόλαυσιν οί ύφιστά,Αενοι απολυτήριον έξέτα-
σεων, ήτις εΓδαι ύποχρεω:ΐλή εις πάντας τούς έλ παντός σχολείου
άτϊολυομένους. Διατηρπται δέ υπέρ των άπολυίμΐνων έκ το3
γυμνασίου τό έιχ,αίωμα επαναληπτικόν εξετάσεων κα:ά τό πρώ¬
τον δεκαήμερον τού Σεπτεμβριου.
1Ι»σα διάταξις άντικειμένη είς τόπαρόνΔιάΐαγμα καταργεϊται.
Είς τόν ΙΊοικίΰ;;* την 11ϊΐ3ε.α^ Έ^ιτριζίν ΧΦΛτ.ΰετχι ή οη-
μοσΐϊυσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
Εν Χανίοις τί) 18 Μαίου 1912.
Έν "Ονόματι τοι ΒαοΊλέως
Ή Έπανασταχικίι Διοικπτικη 'ύπιτροηη
Γ. ΓΑΛΑΜϋ:
Ι . ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗ2
Κ. ΜΠΙΡΑΚ12
Ε. ΕΗΡΑ2
Άρ»;. Α·Λΐάγ. 48
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΔΣΙΛΕΓΣ ΤϋΝ ϋΛΑΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 Ψηφισμα
Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί τα ύπ' αριθ.___
καί 135 τοϋ 1911 Διατβγματα, προτάσει τοϋ Διοικοϋντος την
Παιδείαν Έπιτροπου.
Άΐτο^αϋι^ομεν καί όιατάίίοΐΛεν
"Αρθρον 1. Άντΐ των όριζομένων έν τώ 11 αρ^ρω τοϋ 219
Διαταγατςς τής 30 Νοεμβριού 1911 γραπτών δοκιμάσιών άπο
τί)ς 15 μέχρι π|ς 17 Ίουνίοι» γίνονται διαγωνισμοί άπό τί]? 25
Έκ τού Έθνίκοβ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς