91451 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι.. ---..;
> /.Ι
ϊ :.*....·> ι ί'
ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ι»
II
Χ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τί] 18 Μαίου 1912 ΑΡΙΘ. 42
Ι'ί
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΠΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχον-ίς ό~' δψει τό άπό 2 Μαρτίου 1912 Ψήφισμα τής
Εχαναΐτατικής των Κρητών Συνελεύσεως τό αρβρον 7 τού ύπ'
αριθ. °6 τής 29 Μαρτΐου 1912 Διατάγματος καί τό αρθρον 34
τςϋ ύτ' ίρ^Ο. 737 Νΐμΐυ περί Δημοσ ου Λογιστικόν, προτάσει
•οθ '-τ.Ί των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτ(.όζου στηριζομένη
είς ττ,ν ύπ' ϊριθ 99 έ. ίτ. όμόφωνβν απόφασιν τής Διοικούσης
Έ-αναστατικής Έπιτροπής.
Αποφασίζομεν καί δτατά«Ι{ο(ΐεν
Επί τοϋ εΐδικοϋ προύπολογισμού των έξόϊων τής Ανωτ,
Διευθύν;εως των Ο'ικονομικών τής χρήσεως τοϋ ?τους "911
χαί υπό Ιον) Κεφάλ. 10 άρθρον 3 διά πάσταν κυλίνδρων
πατάσσαν χ.λ.π........................... Δρ. 1000
?:--) Κεψ. 10 αρθρ. 5 «δι* επισκευήν συντήρησιν
καίκίνησ ντών μηχανημάτωντούΤυπογραφείου » 1000
3ΐν) Κεφ. 13 αρθρ. 3 έδάί. 1 «διά την καταπο¬
λέμησίν των ζωΐκών καί φυ-ικών παθήσεων... » 6000
Ο αύτός επί των Οικονομικαί Δ οι/.ών Έπίτροπος θέλει
ίημοσιεύσει χαί έκτελέσει τό παρ'ο^ι Διάταγμα.
Έν Χανίοις τί) 16 Μαίου 1912.
Έν ονόματι τού Βασιλέως
ΊΙ Έπαναστατιχή Διοικητικτι Έπιτροπη.
Ε. ΞΗΡΑΣ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΪ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΜΥΛ-ΝΟΠΑΝΝΗΕ
έξόϊων τής Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονομιχών τή*ς χρήσεως
τοΟ 1911
1) υπό Κεφ. 10 άρθρ. 3 «ίτά πάστχν κ/λίνορω/ ποτάσσαν
χ.τ.λ.» δραχ. ΙΟΟΟ.
2) υπό Κεφαλ, 10 ά'ρθρ. 5 οίι' έΐτισ-.ευήν συντήρησιν καί
κίνησιν των μηχανημάτων τοϋ τυπογραφείου» ϊρ&χ. 1000.
3) ύκό Κεφ. 13 καί χρ^ρ. 1 εδιά κατα-ολέμησιν των ζωικών
καί φυτι/ών παθήσίων» ϊρα%. 6000.
Ά/ατιΟ^,ΐιν ?έ την 'α.-.-ι ε-ιν τής παρούσης ίποβάσεως είς τον
επί των Οϊν.ίνεμικων Δ'ΐικοΐντα Έπίτροπον. .,
Ή Δτοιχκοΰσα Έ Γταναστατικίι Έπιτροπτι
ι Ε. ΕΗΡΑΣ
[ Γ. ΜΤΛΩΝΤΤΙΛΝΝΙΙ2
Γ ΓΛΛΑΝΙΙΣ *" "
κ μιιηάκιο:
Ό Γραμματεύς
Π. Μαρκιντωνίκης
Ότι άκριίές ά-ίσκασ./.α
Έν Χανίοις τη 15 Μ.-!»υ 191?. ' " ''"^'
Ο ΓραμμαΓίϋς τής Λ'θΐκο>-τ»)ς Ε%χ>Χ3:. 'Ιίτιτροτί);
Β. Μαρικΐϊντονάκης
Άρι6μ.
. 40
Διοικοΰσα Έπαναστατικί. Έπιτροπτι
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Τής έν τώ ύπ'άρτθ 81 τίς 10ης Μαίου 1912 πρακηκω,
άφύή Διοτκ. ΈπΐΛναστατιχής Έπιτροηής.
Άποφ. 99
♦II
Έπιτροπή
Λαίοϋσα Οπ' όψει τό ύπ' αριθ. 148Ι/&Η έ. ίτ. έγγραφον τής
Ανωτ. Διευθύνσεως των Ο'ικονβμικών, τό αρθρον 7 τοΟ ύιτ'άΓιθ.
«ο τί,ς 29 Μαριου έ. έτ. Διάταγμα καί τό άρθρον 34 τοΟ υπ'
»?'Ο. 737 Νόμου περί Δημοσίου Λογιστικόν
Άπ^φαίνεται παμψηφεΐ
Εγκρίνει όπως διά Δια'άγματος χορηγηθώσιν αί ίχόμίνα:
ζΧΛ πιβτώσεις επί τοΟ είϊικοθ προϋ-ο)ογ.σμο5 των
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.
ΒΑ2ΙΛΕΥ/- ΤΟΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύκ' δψιν τό άπό 2 Μαίου 1912 Ψήφυμα τί|ς
Έπαναστατική'ς των Κρητών Συνΐλ-^ΐ-α);, τό αρθρον 109 τοϋ
ύπ' αρθ. 276 Κα;ϊτ:α:Ά53 Νί.χΐυ, πρκατςι-9ύ Διοικοϋντος
την Παιδείαν Έπκρόπευ.
Αποφασίζομεν κτΐ διατάσσομεν
Έπιχυροϋμεν την ύπ'αριθ. 26 χ.ϊί χρ;·ολογ(χί 17 Μαρτίου
1912 άτί^σιν τής Μο;αΐ:ηριχκή"ς Ήτιτρ;ττ«ία; Χχνίων, δι" ·ζς
αύτη όέχεται την αίτητιν τού Αλεξάνδρου Έ·λ;χ. Καζάκου κτη-
μϊΐίου κιτοίκου τοϋ χωρίου Στερνών κΐ'. έγ/.οίνει νά γίνη άνταλ-
λαγη τοϋ έντός τοδ χωρίου Στέρνες Άκρωτηρίου καί είς θίσιν
«Μοναστηριακό Άλώνι» κειμένου χωρα^ίΐυ έχτάτεως πίρίχου
τριών οκάδων συνορευομέν:υ μϊ οικίαν Ά/.ΐςάνδρου Έμμ. Κα-
ζάκου, οικίαν Γ. Μπριντσάκι καί Μΐναΐηΐρίακήν περιοϊσία/
καί ανήκοντος είς τό έν Στιρνες μ·τ;χι;ν «Μιχαήλ Άρχάγγελος»
τής Μίνής Γουίερνέτου, μέ τα εξής κιήματα τοϋ Αλεξάνδρου
Έμμ. Καζάχ,ου καί τής συζύγο.) τού Καλλιόπης τό γένος Άν-
τωνακάκι χείμενα ένιϊς τού χωρίου Στε'ρνες ήτοι/ 1) είς θίΐιν
«Τσιναράδι» έντός τί|ς Μονζστηρΐϊχή"; περιουσίας τ^ς Μονίς
Γβυδερνέτου δύ° ελαιόδενδρα μέ την γήν των χαί 2) είς 0:Ίιν
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1
«Παγίά» τοΰ ίδίου χωρίον Στέρνες εν έσώ-/ωρ:ν περιέχον τέσ
σαρα ελαιόδενδρα, μίαν συχήν, μίαν άπιΒέαν καί μίαν άμυγδα-
λέαν μέ την γήν των συνορευόμενβ μέ δρόμον έκ δύο μείών καί
μέ κτήματα κληρονάμων Άγγελή Άγγελάκη.
Είς τόν αύτό, επί τής Παιϊειας Διοιχούν-α (! πιτρ=-ον ανα-
τίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Δ[3τάγματ;ς
Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912.
•Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
Ή Επαναστατικαί Λιοικητικίι Έπιτρο-η
γ. γαλανησ
γ. μυλωνγ'ΠΑννηϊ:
ύ.ι
Γ. ΜΥΛΩ
• Ι- ΜΠΙΡΑΚΗΪ ^
1β ΞΗΡΑΣ Η· 1
Άρι8. Διατάγ. 39
ΓΕΏΡΓΙΟΣ Α' ' '
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχβντες ύπ' 5ψιν -ά ά,ό 2 Μ,^τίου, 2 Απριλίου κα! 1
Μαίου 1912 ψηφίσμα-'-α τ1)ς Επαναστατικήν των Κρητών Συνε
λεύσιως, καί τό αρθρον 109 τοΰ άπ' αριθ. 276 Καταστατι*οϋ
Νόμβ», προτάσει τοθ Διοικοϋντος την Παιδε'αν Επιτρόπου,
Έπιχοροϋμεν την ύχ' αριθ. 23 καί χρονολογίαν 8 Μαρτ.'οιι
1912 απόφασιν τής Μονασ-ηριακής Έπαρςπείας Λασηθίου.
δι' ίΐς αυτή δέχεται την υπό χρονολογίαν 8 '1«ουαρι«υ 1912
αίτησιν τοϋ Γεωργίου Ε. >ι ραγχούλη κατοικου ίέσα Μουλ'α-
νών Σητείας περί άνταλλαγής των έντός τού εις -ιήν περιφέρειαν
Μέσα Μουλιανών Σητείας καί εί; θίοιν «ιΜέσαΛεπχο» κειμένου
ακινήτου χτήματος τής Ίεράς Μονής Τοπλοϋ ευρισκομένων 8
έλαιοδένδρων τής αποκλειστικώς χυριότητβς καί κατοχής τού,
μετα τβθ εις την αότήν περιφέρειαν καί θέσιν «Πόϊε Λε^ικό» κει¬
μένου άγροϋ τής Ίερας Μονί)ς Τοπλοΰ υπό τόν άρονίπως ό α'ιτών
κβταίάλη τώ Μονα?τηριανώ Ταμείω Λασηθίου δρ. 175 πρός
έξίσωσιν τής άζίας των κτημάτων τούτων.
Είς χον Διοιχοδντα την Παιδείαν 'ϋπίτροπον άνατίθεται ή
δημοσίευσις χαί εκτέλεσις τοΰ παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τί) 10 Μαίου 1912.
Έν «Ονόματι τοϋ Βασιλέως
Ή έπαναστατΛκίι διοικητικίν Έπντροπτι
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
, Κ ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Ε ΞΗΡΑΓ
Αριθ. Διατάγ. 68
ΓΕΩΡΓΙΟ-: Α'.
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΡΛΛΗΝΩΝ
Έχβντΐς Ιιτ' %( τβ υπό χρονο>ο^ίβν 2 Μαρ·ίου 1912 ψή-
φισμα τη*ς 'ίΐπβναστατικής των Κρττών Συνελιύσεως τό ά'ρθρ.
τοϋ ύπ'αριθ. ?6 τής 29 Μαι^τί^^ 1912 Διατάγματος καί τό
άρθρ. 34 τοϋ ΰπ' αριθ 737 Νςμΐυ, περί δημοσίου λογιστικοθ
*ροτάσ«ι τβύ επί των Οίκίνςμιχών Διο'χοϋντος Έπιτρςπου στη¬
ριζομένη είς την ύπ' αριθ. 90 έ. ι. δμίφωνον απόφασιν τής
Επαναστάτας Διοικούσης "Επι ρίπής,
► αι
Επί τοϋ Είδίχού Προυπολογισμόν- των έξίδων τής Άνωτί-
ραζ Διευθύνσεως των Οίχονομικών τής χρήσεως -ο·) ΙΓ0Μς 19Π
καίύπίκεφα-Λ. 18 αρθρ. 1 χορηγή άναττληρωματική γ.ι-
στωσις,κδραχ δέκα χ.λιαϊων (10000) εϊι' εκτέλεσιν &«««-
χων.αποφβσεων χαί συμίιβαστικών χράξεων χαί δι' άμοιίάς των
δικηγίρων». Γ ^
Ό αύτΐς επί των ΟΊ>Όνομικών Διοικών Έπίτρίπος θέλει
δημοσιει,ση καί εκτελέση τ^καρον Διάταγμ».
Έν Χανίοις τη ίθ Λ.αίου 191£?.
Έν Όνό^ατι τοϋ Βαίιλ€ως
Ε. ΕΗΡΑΣ
Γ ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗ1
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
ΊΙ
}
Της έν τω «"π' άοιθ. 76 τίϊι, 9 ΜΛ)υ 9 2 "τρα^η'.φ
φάιί^ως της αιοκητ Έη ιναοτατικΐς 'ύ τιτοοπΛς.
Αριθ. άπ 9. {*0
Ή Έπιτροπή
&*■ 5ψ£ΐ τό δτ-' άρ..).^««'Μ| Ι. ι.
:ής Άνοτέρίς Λ ίυτ^νσεως των Ο'ΐΛ^νΐμΐΐ.ών, τό ίίρ^ρζν 7
■ου ύτ' αριθ. 26 τής 29 Μαρτιοι» Π'12 Αυ,τάγματος »αί τό
α'ρθρον 34 τβί ΰτ:1 αριθ. 737 Ν;μ5^ ^=ρί Ιημίσίου Λίγι-
σιικΐϋ.
Άποφασίζίΐ πβμψηφε:,
Έγκρί^ει ίπα>ς 3 ά ΔιχΐάγΑΐ ος χ3>ί;γηθί] ά> 'τληρ'θθ,α-
ιική π'στωσις έκ 'ριχμών 3έκα χι) > 5 όν (13000) επί το3 ε'ι-
διχοΰ τ:ρ3^7:^λογισ^ι.ο^ των εζίίων τής Ά/(ΰ~έρνζ Διευθ'^ιεω'
των Ο'ΐΛθνίμικών τής χρ^σϊω; τ3ΰ 1911 υπό κεφάλαιον 18
ά'ρθΐον Ι «δ'.' Ιν.τΉετ'ν δ,κίσ-ΆΜν άπΐφίσΐων κνί συμβιβτ-
στικοιν πρ*ξεων >σι δι άμοιίάς των ϊικτ,γέρων» χλι
'Ανα^ιθ/;σι τί;^ έ-·'νϊΐν τοΰ τΐαρόντος ιίς χ'ΐν έτί -ώ;
Ο'ικον;μ'-λών Διΐκκαΰντα Έπιτρο^ον.
Ή Διοιχιϋ'ία Έταναστα-ικη 'Επιτροπα ** '*
Γ. ΜΥΛΩΝοίΙΑΝΝΗΣ "" 'Υ · *
Γ ΓΑΛΑΝΙΙΣ ' ν - ' -
Κ ΜΠΤΡΑΚΗΣ
Ο Γραμματεύς
Π. Χ. λιαναντωνάκης
"Οτι άχρ.βές βπόσπα*μα
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Γραμματεύς τής Έπανχστατικ^ς Δ ο·.*.ο^^^ι; Έλ
ΰ. Χ.
Άρ.θμ. Δ'αταγμ. 44 ,χ
^~ ΓΕΩΡΓΙΟΙ Α' *
ΒΑΣΙΛΕϊ^ ΤΩΝ ΕΛΛΐΙΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν τό άπο 2 Μαί:ο 1912 ψ/^ισμα τής ΈπΛ-
ναστατικής των Κρητών Συνελεύσίως, τα ύπ' αριθ. 146 τοΰ
1909 χιιι 99 τού 19Π ΔιατΛγ,Λα α *αι9 ύπ'αριθ, ^%Μ τής
15 Απριλίου 1912 έγγραφον τοΰ Νομ. Έπιθεωρητοϋ Ήρ»-
κλειου, προτάσει τού ιΐϊοικοΰντος την Παιίείαν Έπιτρόπου
Άφίζ δά
^Πρβαγςμεν τό διτάςιον Δ^μίκκον σχρλεϊον Κουνάβων είς
Ανώτερον χα> άνατιθ.με^ τ^ν ΔιεύΕνσιν αύτ:ύ είς τόν έν αό;ώ
ϋπηρετούντα Β . ζτ^, δ/);Α)λον Χρυ:. ΙΙατ55Λκ'ν επί μην.
έκιμισθιω δρ. 5.
Είς :Ό/ Διοΐλοΰντα την Παιδείαν Έτίτροτςν άνατίθεν*ι ή δη¬
μοσίευσις καί έκτεΛεσις τού παρίντος Διατ.-'ματίς.
Έν Χανίοις τί) 11 Μαίου 1915?. ' ''-
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
"ΑΙ Έπαναο'τατικη Λτοικητικά Επιτραπή
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Ε. ΞΗΡΑΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς