91441 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
^
έΛΛΑΔΟΣ
ΤΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΛίΚΡΗ ΧΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
-: Έν Χανίοι, τη 12 Μαίου 1912 ΑΡΙΘ. 40
. Διατα/. 65
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΛΛΗΝΩΝ
Εχοντες ύτ' δψίΐ τό υπό "/«νολογία; 2 Μαρτίου 1912 ψή-
?ισματής'ΐ!;παναστα ι/.ής των Κρητών Συνελεύσεως ναί τό
αρθρον 3 έδάφιον Ο τοθ ϋζ' άριθμ. 413 Ν;ο.2.>, -ρςτάτει β3
έκ ι των Οίκςνομικών Διοικοϋντος Έπιτριπβυ
Αποφασίζομεν καΐ οιατάό ΐο^ιε ,■
Έχιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν ΓΛθιίμν/; υπό τού Θωμά
-πυριδάχη μεταξουργΓ3 μιας μτ,χανής διά -Αέςιμςν γαι^νίου.
Εις τόν αότ'ον επί των Οίκονομ-./ών Διοικούντ/ 'Επίτροπον
ανατίθεται ή Δημοσίευσις καί ςκτε'λεσ-ς τού παρόντος Δ ατάγ-
ματος
Έν Χανίοις τ^ 9 Μαίου 1912
Έν ονόματι τ-,ιΰ Βασιλέως
"Η Επαναστάται! Διθι,κτιττκτι Έπττροπη
α Ε ΞΗΡΑΣ
Γ*α-?Λϊ«»ί, Γ ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΓ
ί'ί-οοτ·;·.. ύ .ι Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθμ. Δια,ταγ. 63
γεωργιος: α'
ΒΑ^,ΙΛΕΤ^ ΤΩΝ ΕΛΛγιΝΩΝ
"Εχοντες υπ' όψει το υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου Ι9ΐ2 ψή-
φισμα τής Έπαναστατικής [ών Κρη-ών Συνελεύσεως καί τό
^ρβρον 3 έδάφιον θ' τού όπ' αριθ/. 413 Νομου, προτ σει τού
«ι των Οικονομικωσ Διοικοθντος Έπιτρόπου
Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
^ -"ΐτρεπομεν την «τέλη βίσαγωγήν έν Ηρακλείω ύ~5 τού
~'Τ"^'ι ►Α'>εζ'ου των κατωτε'ρω τυπογραφικών ε'ιδών.
')( κ? °Υ" στοιΧειω* τυπογραφικών.
«| ^ Τσιγκογραφιών διαφόρων.
^1 10 Ζεύγη γραμματοθηκών.
, Εις τον αυτόν επί των Ο'ικονομικών Διοικοΰντα Έ-τίίροπον
«νατιθεται ή Δημ4σ.'=υσ1ί καϊ |/.τε'λ£ΐις τού παρόντος Διατάγ-
Χανίοις τί} 9 Μαίου 1912 - ' '
'Κν ονόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναα"τατνκη Διοτ-κητικη Έπττροπη
**"-'■' "ι * ' Ε. ΞΗΡΑ2
Γ, ΜΤΛΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
=:9.
66
Γ^^ΡΠΟΣ Α-.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΝ
Έχοντες ΰη;" όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοι* 1919
Ψήφ.σμα τής Έπαναστατιχ,ής των Κρήτα); Σ^νάλ■ύσ^ως καί τό
άρθρον 3 έδάφ-ον θ'τοϋ-π' άριθμ. 413 Νόμου, πρ9τάσ«ι τού
5Χΐ -ών Ο'ΐΛονομ'/ΐών Διοΐλοδντος Έπιτρόποο
Άποφαίίίζομεν καί διατάι)σο{*εν
Έχιτρ£-ίμεν την άτελί) εισαγωγήν έν Χανίοις υπο τοδ Στιιλ.
Φανδριοου των κατωτε'ρω ε'ιδών
1) 9 υ&νίβΓ
2) 1 ΑΓίίουΙβ,ιβϋΓ. « ». ί> ,
3) 1 Κγ&Ϊ8Ϊγ μετά των έξαρτημάτων τοι».
4) 1 νυ1θ3ηΪ8£ΐίβυΓ » »
5) 1 ΤοαΓ » » »
6) 12 ΡθΓίθ ΟΓηρΓβϊηΙιβ καί
7) 1 Ογ&οΙιοΪγ μετά των έςαρτημάτων τού.
Είς τόν αότόν επί των ΟΊχονομικΰν Διοικούντα Έπίτροπον
ανατίθεται ή Δημοσίευσις καί έκτε'λεσις τοδ παρόντος Διατάγ-
ματος
Έν Χανίοις τί) 9 Μαίου 1912
Έν Όνόματι τού Βασιλέως
Ή ΔιοικοΰιΙα 'ΕπαναΛτατικη ΈκνβροπΗ
Ε. ΕΗΡΑΣ
' Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΊΑΝΝΗΣ
Κ. ΗΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Άριθμ. Διατάγ. 67
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ " *' ,.
Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν $ Μαρτίου 1912 ψή-
φισμα τής Έπαναστατιχής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
άρθρον 3 έδάφ. θ'. τοϋ ύπ' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τοδ
έ—ι των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόποι».
φζ ΐ δά
ίων.
Γ ΓΑΛΑΝΗΣ
Έπιτρε'πομεν την άτελή" εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τοΰ Ιωάν.
Λαμπάχη των κατωτέρω χεφουργιχών έργβλεί ■■
) 1) 1 Άποστειρω-ϊ]ρα δι' άτμοΰ.
, 2) 1 Ψυκτήρα
3) 2 Σύριγγας ύελίνους *
4) 3 Τριγωνοϋς άχΐδας
5) 1 'Ωτοσκόπιον
6) 1 Ρινοσκόκιον
7) 1 Κάτοπτρον 3ιά ρινοσ*οπ(αν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
8) ι Έ:ρ;3ΐ25:ίλέα
9) 2 Ούρΐθοοσκ:-*
10) 8 Ψαλίδια διαφόρων μεγεθών
12) 1 'Λ-ίκο'νΟητήρα
1η) 12 Καθετηίας μετϊλ^χίϋ; Τοΐηρδοη
14) 5 »' ι
15) 36 » χ
16) 0 » » ΜβΓθΐβΓ
17) Ί » »
18) ί 0 Έλοστικά χηρία
19) 13 Κοχλιάρια έ'χακμα
20) 1 Δια'-ασών
21) 1 Βαμδακοφίρίν
22) 1 Όλκόν μετΐλλιν,όν
23) 1 'Λνιχ^ευτήρα κοστεως
24) 1 ΛΙ;ΐ85ουΓ ριβδΐ&ίι^-. _
25) 5 Δ'.αστολεϊ; μη-ρικοός Ρπ'ίδΓΙ
)
20)
"27)
28)
29)
30)
3
2 »
1 'Υοτερίμετρίν
4 Σ/.οφιφηστί'ρας
2 Ρινας ένύχων
1 Ψο)λϊλ τΰλί^ν
3!) 1 Σΐύραν μεταλλ.νην
32) 3 Γ) ωσσο/,άτοχα
3.°) 1 ΙΙίίστρον ΐλαστικόν ■
34) 3 Νυστέρια άφαιμάς'εως
ο·}) 1 Προτωπίδα χλωΐίφορμ'ου
36) 3 Μα-/3ίρ·α ' '
37) 3 Α·'μ;σΓ«τικάς λαδ δας
38) 2 Πολυττάγρας ρΊνος
39) 2 » ώτων
ι ό) 1 » ντΓ.'.χ:
41) 3 Κλειθρολαβ^ας
42) 1 Μητρολαδιδας
43) 1 ΟύρηΟρολαίΡα
44) 1 Λχίιδα είσοφάγειον
45) 1 » αυυώσεως
46) 2 » άπίψ,λωτιχάς
47) 5 » άνατομιχάς
Είς τίν α!ιτ;ν έτί των Οιν.ονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
άνατιθεται ή Δημοοίευσ'ς καί εκτέλεσις τού παρόντος 'Δια-
τάγματος.
Έν Χαν.Ό-.ς τή 9 Μαίου .'912
' ν Ονόματι τοί? Βασιλέως
II
Κπανασταιικί'ι Διοχκτιτικη Έπτ.τροπη
Ε. Ξ"ΡΑΤ
Γ. ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γ ΓΛΛΑΝΗΣ
■;. ,. Κ. ΜΠΥΡΑΚΗΣ
ΛρίΟ. Δι»τάγ. 62
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έ-/3,τίς ύ-'οψίΐ ι; υπό χρςνΐλογίοΐν 2 Ά-ρύ.ίου 1912
ψή; σμα τής ΈΓανα.τατικής Δυικηρ.κήί Έπιτροπής ·/.«!. -ο
ά'ρθρβν 3 έϊάφιονθ'τϊϋ 6ζ' άρ'.Ο,;. 113 Νόμου'πρίτάσί: τ5ύ
έ~ί των Οίκςνομικών Λιΐΐ/ίθντί- Έπιτρίπΐιι
ί πο^αοίζοιιεν καΐ διατάοίο»·εν
Εκιτρί'π-μεν την άτί/ί εισαγωγήν έν Ήραχλείω ύκί τοϋ
τοθ -τυ/ί. Μ. Βαρίάκη^α ^,ζο^τχα^,ς μετά τώ'ν έξαρτη-
μβτων της.
Εις τϊν αΰτίν Ιττί των Οί«νίμ·χών Δΐίΐχίϋντα Έπιτροχονά-
νατι''.ται ή Δημςσίευσις καίέκτέλεσις χοϋ ζαράντοίΔιατά'/ματος
Εν Χ-νί.ις χυ 9 Μαι'ίιι 1012 '
'Π 'Γίπανασταπκίι Διοικητικίι Έπιτροπη
Ε. ΞΙίΡΛΣ
Κ. ΜΙΠΡΛΚΙΙΪ
Γ. ΜνΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γ. ΙΆΛΑΝΗΣ , -
ΆίΐΟ. Διατάγμ. 66
' γίΣΞΓρϊ ιοσ α'
ΒΑΣΙλΕϊΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
Έχίντεί ύ-' όψει τί ύχό χρίνολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
οισμα .ής Έπαναατατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί ;ό
ά'ρθρον 3 έδάς^ιον θ'τοθ ύ-' άριθμ. 413 Νς;.'ςυ ιΐροτάσει το3
έχί των ΟΊλονομικών Διοικοίντος Έ-τιτρίπου
"Αποφαόίζο εν καί διατόίίαομεν
Έπιτρίπομεν την άτβλή ε'ισαγωγήν έν Ρεθύμντ) υπό τοΒ 'ίω.
Μανωλιτσάκη μιας πετρελαιομηχανί}ς καί ενός αλευρόμυλον
σιίηροΰ μετα των Ιξαρτημάτων των.
Είς τόν αάτϊν ΙζΙ των Ο'ικονομικών ΔιοικοϋνταΈπίτροπον άνα-
τίθεται ή Δημοσίϊϋσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος.
'Γ.ν Χανίοις ττ]9 Μαί;υ 1912
Έν Όνόιιατι τον Βασιλέως
Ή Έπαναοταττκΐ) Διοικητική *Ε".τροπ«ι
Ε. ΞΗΡΑ2
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ!
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΓΛΛΑΝΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 60
ΓΕΩΡΓΟΣ. Α.
ΒΑΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες 6π' ό'ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίοο 1912
^'ήφισματής Επαναστάτας των Κρητών Συνελεύσεως χ«ί
τό ά'ρθρον 3 έδάφΌν θ' τού ύπ' άριθμ. 413 Νόμου, προτάσόΐ
τοΰ επί των ϋ'ικίνομι/.ών Διοικούντος Επιτρόπου
%ηο^αδίζι^ΐϊν καί δϊατάοίίομεν
Έττιτρε'τχμεν την άτελν) εισαγωγήν έν Ηρακλείω υπό τ^
Νιχ:λί.ου Χαχζιδα/.η τώ ■> κατωτέρω μηχανημάτων:
ί) Ενός μηχανήματος μετ ά των έξαρτημάτών τού πρός λεί-
οτνσιν χλα/.ών.
2) Ενός τύπου σιδηροΰ μέ τούς σχετικοΰς δαΛτυλίους δι*
τσιμεντοσωλήνα.
3) Τεασάρων τύπων διά πλάχας άπό χυτοσίδηρον.
Είς τόν αυτόν επί των ΟΊκονομικών Διοικοϋντα Έπίτροπον
άνατίθειαί ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
' ματος.
! Έν Χανίοις τί) 9 Μαί(;υ 1912
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως
.
"II
έπαναστατνκίι δνοικητικΉ Έπιτροπίι
Ε. ΞΗΡΑΣ
Γ.ΜΓΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
: Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθ. Διατάγ. 61
; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες Ιπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή'
φιτμα τής Έ;:αναοτατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
■ ά'ρθρ:ν 3 έδάφιον θ' τού ύπ' αριθ. 413 Νόμου, πρθ'άίειτοθ επί
των Ο'.κονομΐΑών Δ'.οι/οΰντος Έπιτρόζίυ
Αποφασίζομεν καί ΐί,ατάόόοιΐΐν
Έ-ιτρεπβμεν την ά.-ελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό τού Γ.
* Πατρ.κίου των κατωτέρω μη-/ανημάτων.
1) Ενός μηχανήμ*Εθς τροπάνι 6άρους 1 όϋθ χύιογράμμων,
2) Των έξαρτν,μάτών τού, ήτοι λωρίχ κυί άτσάλια. .
3) Έ/.ατ'.ν σζανϊρχς χώμα χυτηριουΚων)πόλεως. "
■ Είς τίν αυτόν έπϊτών Οικονομικαί ν Διοικούντα Έιτίτρίπον «ν*-
τίθεται ή Δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοί παρίντοί Διατάγματος.
Έν Χανίοις ν?) 9 Άπριλίΐυ 1912
: , —ν Όνόμ,ατε τού Βαβ:λέως
ι Ή Έπαναστατικΐχ Δχοικητικίι Έπιτροπίι
Γ. ΜΤΛΩΝ0ΓΙΑΝΝΗ2
Γ ΜΠΙΡΑΚΗΣ
Γ. ΙΆΛΑΝΗ2
Μέγεθος Γραμματοσειράς