91390 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

8/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■- ·· * / " ■«■»
1.
Οί»
ί ι"1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ . *
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
«Ν Κ ΡΗτΗ
Γ^ΥΧΟ3Ε ΠΡΩΤΟΝ
. , .Έν
Χαν
Όκ τη 8 Μαρτίου 1912 - ΑΡΙΘ.
22
Άριθμ. Διατάγ. 9
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΑΕΪΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ΰπ'όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
φισμα τής Έπανβστατική'ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
α'ρθρον 3 έίάφ. θ'. τοθ ΰπ'αριθ. 413 Νόμο, προτάσει το3 επί
των Οικονομικωσ Διοικοθντος Έπιτρότου,
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν:
Έπιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις υπό το3 Α.
ΟβΓΙΠ διευθυντού τής έταιρείας βαβΐΐθΐ ΤϋΠΪδίθΠ των εξής
μηχανημάτων διά τό εργοστάσιον της
1) 4 σκετασμάτων σιδηρών λείήτων πυρίνης.
2) 1 μαγγάνοο των 45 χιλιογράμμων σιδηροϋ.
3) 200 χιλιόγραμμα στουπί μηχανών βαμβακερον.
4) 54 σωλ55νας ύαλίνους διά ύδροδείκτας λεβήτων.
5) 100 τεμ. λαμαρίνης γαλδανισμένης.
7) 1 Ιλασμα έκ χαλύδδου μόν. 2 μέτρ. καί πλάτ. 1 με'τ.
8) 2000 βίδες σιϊηραί.
9) 30 χιλιόγραμμα καουτσουκ είς φύλλα.
10) 2 ίέματα λινάτσας διά τοΐις λέδητας πυρίνης μέτρ. 600.
11) 25 τεμαχ. κρουνούς όρειχαλκίνους.
12( 150 μέτρ. σωλήνες σιδηροΐ.
Είς τόν αότόν επί των Οικονομικαί Διοικοίντα 'Επίτροπον
άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοθ παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χανίοις τη 7 Μαρτίου 1912.
Έν ονόματι τοθ Βασιλέως
*Η 'Επαναστατιηη Δτοχκητικη Έπ'τροπη
Ό Πρόεδρος Τα Μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Σ ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΓ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Αριθ. Διατάγμ. 10
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912
ψήφισμ» τής Έπαναστατικής των Κρητώ» Συνελεοσεως καί τό
άρθρον 3 έίάφ. θ'. το3 ύπ' αριθ. 413 Νόμου προτάσει τού έχί
των Ο'ικονομικών Διοικοϋντος Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί 5ιατάο*ο"ο|ΐεν
Επιτρέπομεν την άτελή εισαγωγήν έν Χανίοις ΰκό τοϋ Σ.
Τζιφάη μιας τιλυντικής μηχανής
Εις τον αυτόν επί των Ο'κονομικών Διοικοϋντα Επίτροπον
άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χανίοις τ^) 7 Μαρτίου 1912. " -'!
Έν Όνόματι χοϋ Βασιλέως ■
Ή ΈπανασταΓΧκτι Διοικητχκτι Έπιτροπίι
Ό Π3(ίίθρθ{ Τα μιλη
Μ. ΙΙΣΥΧΑΚ ΙΣ ΣΠ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ!
ΚΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Β. ΣΚ0ΥΛΑ3
Άριθμ. Διοιταγ. 8
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.' '
ΒΑΣΙΛΕΥΣ) ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ' 2ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μάρτιον 1912 ψή-
φισμα τής έ:ανατ:α:κής Σ;νί ε->"£ ος τ")^ Κΐ;:ών καί τό
αρθρον 3 εϊάφ. θ'. τού υπ' αριθ. 413 Νοχου προτίσει τοθ
επί των Οικονομικόν Διοικούντος Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί διατάόιίοαβν
Έπιτρέπομεν την άτελή ε'ισαγωΐ-ην »ν Ρεθομνη ^π^ τού Ι.
Γρηγοριάϊου ινάς πετρίλχιομ^/χνής αεϊά των έςαοτη λάτων της.
Ε'ς τον α'ίτον ίπί των Ο'κονομικών Διοικοίντα Επίτροπον
ά*ατιθςται η δημοσίευσις καϊ έχτίλεσις τού παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χανίοις τή 7 Μαρτίου 1912.
Έ* ονόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναστατικϊ. Λιοικητικίι Έπιτροπίι
Ό πρόεδρος Τα Μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Ι
ββ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΤΒΡΝΗΣΡΏΣ
'Ι'
III

Αριθ. Δ.ατ.άγ. 11
ΓΕΧ1ΡΓΧΟ— Κ.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΡΛΑΉΝΩΝ
"Εχοντει: ΰπ' δΜιει τό υπο γοονολογίιζν 2 ΜαρτίΌυ 1912 φή-
•ισμα τής Έπαναστατικ1)ΰ ΣυνελευσεΜί των Κρητών καί τό
άρθρον 3 έδάφ. θ'. τε3 ΰπ' αριθ. 413 Νίμου, προτασει τοθ
επί 'τών ΟΊκονβμικών Διοικοθντος 'Επιτρόπο»,
'Δΐτοφαόιζοιιεν χαΐ διατάσσομεν
Έπιτρέπρμεν την άτελτ} εισαγωγήν έν Χανίοις υπό το3 Χαρ.
Γαλάνη των κατωτέρω ει&ύν προωρισμένων δια τα έν Ραβδούχα
Φουρνέ χαί Σκηνέ μεταλλουργεία.
1) 4 Σημανδοθοες μετά των έξαρτημάτων των.
2) 10 Το-ννου Ράγιαι
3) 80 Άντέναι (Στρογγύλαι) έξ 150 τεμαχίων.
4) 1 Ά/ΧύσδκΊκ 5 τβμαγίων.
5) 2 Δέματα συρμίτων πλεγμένων.
6) 12 Βαγενέτα μετά των βάσεων χαί έξαρτημάτων αυτών.
7Ϊ ^2 "Έςαρτ^ματ*'!£ημαίούρ«ς.
8) 1 Πλαστιγγ« είς τεμίάγια μέτά των Ιξαρτημάτων της.
β) 1 Παλάγκον.
10) 1 Ββρέλιον διαφόρων έξαρτημάτων
11) 1 Σάκκος » »
12) 6 Κιβώτια » »
13) 1'Μερίς τραβέρσες (τεΐ*. 760).
14) 2 Κουβάδες »ετά των έξαρτημάτων των.
15) 1 Μερίδες Συνδετήρεν ραγιών (τεμ.. 336),
16) 1 Δέμϊτ άμτάντου.
17) 1 Δέμα σωλ^νες
18) 1 Τενεκέ Μοοράβιν. (έκ. 14).
19) 1 Ί«παρ(·υ άτμ«ντλίας.
20) 1 Ρεκόρ.'
21) 100 Τί#άχια Ρίδβς έξαγωγί)ς.
22) 1000 Τβμαχια βίϊες των 7 κοιλών.
23) » Φλάντ*;.
24) 500 Βίϊες ραγΛν.
25) 15 Μέτρα σωλήνων σιδηρών' χαί
26) Διάφορα άλλα έξαρτήματα των άνω μηχανημάτων.
Το όπ' αριθ. 1 Δχάταγματί}ς§ Μβρτίοα έ. ί. άναχαλεϊται.
Είς τόν αυτόν επί των Οΐχόνσμιχών Έπίτροπον άνατίθεται
ή δημοίίευσις καί εκτέλεσις τοθ _ παρόντος Διατάγματςς.
Έν Χανίοις τη 7 Μαρτίου 1912.
Έν Όνόμ-ατι τού Βαβιλέως
Ή Έπαναστατικη Διοικητικτι 'Επττροπη
Ό Πρόεδρος ' Τα Μέλη
Μ. ΗΣΤΧΑΚΗΣ Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
- 1Κ>:- Α. ΚΡΙΑΡΗΣ
Β ΣΚΟΤΛΑΣ
Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ.
κα
Αριθ. Διατάγ. 24
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'
Δ^Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Πβρτ «-Ισΐφάξεως έίόδων κατ πληρωμής έξόδων
ττδν άγροτικών Δτιμων.
"Εχοντες ύπ' 5ψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 ψή-
φισμα τ·*5ς Έπαναστατικί5ς Σι»ν«λ*όσεα>ς των Κρητών καί τό
άρθρον 31 κ*ί 41 τοθ άκο 20 Απριλίου 1911 ύπ'άριθμ. 69
ΝομοθετικοΟ Διατάγματος, τροτάσει των επί των Έσωτερικών
καί επί των Οικονομικωσ Επιτροπών καί τϊ) δμοφώνω αποφάσει
ΈΔ Έπιτροπής,
' Άρθρον 1. Ή εί—ραξις των έσόδων των άγροτικών Δή¬
μων ΙνεργεΕται. συμφώνως ταίς ϊιατάξεσΐ τοΰ ύπ' αριθμόν 69
Νομοθετικόν Δΐϊτάγματος, υπό των δηαοσ'ων ε'.σπρακτόρων,
επί τή έκίόσει διπλοτΰπου άποϊεικτικοθ εΐσποά?εως Ίδίου τύ-
ιτου, επί τί) βάΐει των υπο των οΊκείων Δημάρχων πβραϊιίο-
μένων αυτοίς όνομαστικών κειτ«λόγων των ίφειίετών των Δήμων.
"Άρθρον 2. Τα υπό των ίκιμοσίων Ε'ισπρακτόβων ε'ισπρατ-
τόμενα δημοτικαί χρήματα, εί μέν προέρχονται έξ έσ4δων περί
ών προνοοθσΐ τα άρθρα 12 καί 13 τοθ ΰπ' αριθμόν 69 νομοθε¬
τικόν Διατάγματος, καταθέτουσιν οί ε'ισπράττοντες αότά, ^πί
χαρακατβθήκη, έντός 15 ημερών το βραδύτερον, είς τα πλη-
σιέστερα δημοσία ταμεία, εί δέ προέρχονται έξ έσόδων περί ών
δέν προνοοϋσι τα άρθρα 12 καί 13 τοθ υ—* άοιθ. 69 νομοίετι-
κοθ Διατάγματος, παραδίδουσιν, Ιντός ^κτώ το πολύ ημερών,
4πί ά»οδείξ« ιταραλαβϊ}ς-, «Ίς τόν οικείον Δήμαρχον, έκπληροϋντα
χρέη προσωρινοΰ Ταμίου.
Άρθρον 3. Οί Δήμαρχοι είς χεΐρ«ς των δπ-οίων ήθε-λβ- σ·ι»γ-
κεντρωθί! ποσόν ύπερβαίνον τάς εκατόν δραχμάς, καταθέτουσιν
ή άποστέλλουσιν είς τό πλησιέστερον ϊηιιόσιον ταμείον τό πέ¬
ραν των εκατόν δραχμών σογκεντρούμενον βΐς χείρας αύτώνπο-
σόν, επί παρακαταθήκη άποδοτία δι' Ιντάλματος αίιΐών άς τοϋς
ίικαιούχους.
Άρθρον 4. Τα-υπό των ταμιών έκδιδέμβν* γραμμάτια πα¬
ραλάβη δημοτικών παρακαταθηκών, έφ' όσον μέν άφορώσιν είς
ε'ισπράξεις καθαστερομμένων έσό?(ι>ν των καταργηθέντων Δή-
μω,ν, παραδίδονται ^ άποστέλλονται είς τοίς Νομάρχας* έφ'
8σον δέ άφορώσιν είς είσπραξις έσόδων των νέων Δήμων, πα¬
ραδίδονται ή άχοστέλλονται είς τοΰς ο'κείβυς Δημάρνοιις, οΐ¬
τινες, ώς καί ο! Νομάρχαι, έγγράφουσι ταυτα έν Ίδίω βιβλίω
πιστοχρεώσεως των Δήμων είς ούς τα εϊσπραχθέντα άνήκουσιν.
Έν τώ περί ου ανωτέρω βιβλίω οί Δτ)μαι, άφ ένβς [«.έν πι-
στοθνται μέ τα ποσά των Οπερ αίιτών έκϊιδοαένων γροιμΐΑ3ΐ«ων
παρακαταθηκών, άφ' έτέρβυ δέ χρεοθνται μέ τα πασά τδν υπο
των Νομαρχών ι) των Δημ^χων εκδιδομένων είς ^ά ΰ
χρηματικών Ινταλμ,άτων.
Έν τοίς βιβλίοις των Νομυφχιών τ,ηρδΐται ιδία δι1 Ικ
Δήμον μερίς.
Αρθρον 5. Οίίτε οί Νομάρχαι οΰτε οί Δήμαρχοι,
νά έντέλλωνται πληρωμάς είς βάρος των Δήμων ,επι.των δη-
μοσίων ταμείων, «ν μή υπάρχη παρ' αΐΐςΐς άντΑκρυ»μο{ των
εντελλομένων πληρωμών είς γραμιμάτια δημοτικών παρακα¬
ταθηκών .
Έν εκάστω δϊ των υπό των Νομαρχών ή των Δι^μάρχων
εκδιδομένων χρηματικών ένταλΐλάΓων σονάπτίται, πλήν των
άλλων δικαιολογίΐτικών εγγράφων τί"ς έντελλομ^ς πληρίρμίίς,
καί Εν η πλειότερα γραμμάτια παραχαταδήκης, ό'σα άρκοΰσιν
ίπως καλύψωσιτο ποσόν τής ώς ίίρ,ηται πλ*}ρωμίίς.
Οί άριθμοϊ των γραμματίων δέον 8πως σημειώνται επί -χα^
είς 5 ε'ισίσυνημμένα έντάλμαΐίς^
"Αρθρον 6. Άπαγορεόεται απολύτως τοίς ταμίαις ή πλη-
ρωμ| οιουδήποτε έντάλ^τος, έγόαρν _δέν ^υνάπτονται είς αΰτό
Ίσάξια άνεξ4·λΐ)τα πβρακαταδήκτις γραμμάτια' πληρωνουσι δέ
τα υπό των Νομαρχών $ των Δημάρχων είς βάρος των Αή-
μων καί έττί τοϋ δχ^ την διεύθυνσιν αυτών ταμβίου,υπο- «3νΐΝο¬
μαρχών ή των Δημβρχων Ικδιδίμενα χρηματικά έντάλματα.
μόνον έφ' όσον έπβρκοίσι πρός το3το αί σχετικαί δημοτικαί
παρακαταθήκας
Έν περιπτώσει καθ* ήν το Λοσο,ν των συνημμένων τω Ιντάλ-
ματι γραμματίων παρακαταθήκης τυγχάνει ανώτερον τής ποσό¬
τητος τοϋ ε'ντάλματος, έξοφλοϋνται μέν 4λο»χίρώς τα γραμμά¬
τια, αλλ δ ταμίας έκδίδει ίια την επι πλέον διαφοράν νέον υπέρ
τοϋ αΰτοθ δικαιούχβυ Δ-ήμ^ϋ παρακαχΑβήχης γραμμίτιον, το
δποίον άποστΑλει «»ς τόν ,ΙχϊόνΛα..τό,χρΐ()μΛ*ι*ρν ίνταλμα Νο¬
μάρχην ή Δήμαρχον.
Αρθρον 7. Οί Τβιμίαι πιστοδνται υπό μίρί** -«Δημοτικαί
παρακαΐαθί)και» δυνάμει των έξ«φλημε'νων γραμματίων ιταρα-
λαβί)ς δημοτικών παρακαταθηκών ικαί των είς ά ταυτα συνά^
πτονται έξωφλτμένων γρτ,ματικών ένταλμβτων. Τηροθσιν ϊδχον
ι Βοηθητικόν Βιβλίον τής ανωτέρω μερίδος, υπό την οποίαν έκα¬
στος Δί)μος πιστούται μέν δυνάμει των έπ' όνόματί τού έκδιδο-
ΦΗΜΕΡΐΣ ΤΗΣ'ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
€%7
μέν ών γραμματίων παραλαβήν επί παρακαταίήκη κα?, αντιθέτως,
^ρεοθται δυνάμει των έςωφλημΐνων έκ των ώς είρηται γραμμα¬
τίων καί των είς ά τα3τα συναπτονται συνεξωφλημένων χρημα-
τικών ένταλμάτων καί ΰποίάλλουτι καθ' έκαστον μή"να εις τό
Γενικόν Λογιστήριον, μετά σχετικών αναλυτικών καταστάσεων,
τα τε αντίστοιχον των ΰπ' αυτών εκδιδομένων γραμματίων ιταρα-
λαίί]ς γραμμάτια παραδόσεως καί τα κατα τόν αυτόν μή"να !
έξωφλημένα γραμμάτια παραλαδής, δμιοϋ μετά των είς ά ταύτα
συναπτονται συνιξωφλημένων χρηματικών ένταλμάτων.
"Αρθρον 8. Αί εύθύναι των δημοσίων είσπρακτόρων επί τή
εϊσζράςει *αί διαχειρίσει των δηιχοσίων χρημάτων έκτείνονται
καί επί τής ύπ' αυτών ένεργουιιένης ε'ισπράξεως καί διαχειρί¬
σεως των είς τοΰς Δήμους ανηκόντων χρημάτων.
Λογοδοτοϋσι καί διά την δημοτικήν αυτών διαχείρισιν, οί δημό-
σιοι είσπράκτορες, πρός τοίις προϊσταμένους αυτών δημοσίους
ταμίας, οίτινες, δι' ιδίας αποφάσεως, κηρύττουτιν όρθ'ός έχου¬
σαν την δημοτικήν αύτω; διαχείρισιν ή καταλογίζουσιν αΰτους,
Ιχοντες ϋπ' οψ ν τάποσά των ύπ' αυτών είσπραττομένων δημοτι-
κών βίσοδημάτων καί τα ποσά των, «■—ι τί) παρχδόΐει των ειτπρα-
£εών των, εκδιδομένων γρα,ιμχτίων παραλαίής επί παρακατα-
θήκχ) καί άποδείξεων των ο'ικείων Δημάρχων, δηλωτικών κατα-
6ολί)ς πρός αντονς δημοτικών έσόδων, συμφώνως ταίς διατάξεσι
τοϋ άρδρον 2 τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Άρθρον 9. Ή Ίσχΰς τού παρόντος Διατάγματος άρχεται
άπό τής δημοσιεύσεώς τού.
Είς τοίις επί των Έσωτερπών καί Οΐκονουιικών Διοικοθντας
Έπιτρόπβυς άνατίθεται ή δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόν¬
τος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τί] 7 Μαρτίου 1912.
•Εν ονόματι τού Βασιλέως
Ή 'Ε-αναο"τατικ ι Δτοικητικη 'Επιτροπίι
Ό Πρόεδρος Τα μέλη
Μ. ΗΣΥΧΑΚΗΣ Α. ΚΡΙΑΡΗ5
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
"Αριθ. Πρωτ. 762
471
Α2ΤΓΗ0ΜΙΚΗ ΔΤλΤΑΓΗ
Ό Νομθοχπς Ρεθύμνης
Μεταρρυθμίζοντες την ύτ' αριθ. ^^ τής 31 Ιουλίου 1910
άΐτυνοιιικήν δ.αταγήν δημοσιευθίϊταν είς τό ΰ-' αριθ. 4ί> τής
19 Αύγούστου 1910 φύλλον τή; Έπισή:*οϋ ΈφηΑερίδ3;.
Ά ποφαβίζομεν
Άπαγορεόοιεν έν τώ μέλλοντι πιός τάντας τοΰς
γεΐς λαχχνικών καί όπωρικών τοϋ Νομο) Ρεθ^Ανη:, νά -:'ισ-
γωσι ταυτα είς την πόλιν Ρεθύμνης^ δι' ά7>λης ι'ιϋθ) Ικ-3ς
τής διά τής Μέγαλης Πόοτας καί Ά χμου ΙΙίρτΐ; έξϊ-.ρΐϊίΐ
των διά θαλάσης εισαγομένων.
Ό χιχίαόάτης τής παρούσης θά τιμωρήται ώ
οίρβρφ 13 τοθ ϋπ' αριθ. 455 Νίμου.
Ήάκοιίής έφϊρμογή κχί έκτέλεϊΐς τής παρ
εις την επίβλεψιν το3 έκάστο-ϊ μισθωτ^3 κ*ί £ΐς :χ
κα'. άστυνομικά όργανα τής πόλεως,
Έν Ρεθ5μνη τί) 27 Φείρουαρίου 1912.
Ό Ν;μάρχης Ρεθύμνης Ό Γραμματεύς
Σ. Γ. Φωτάκης Ν. Σκλαβάκης
Γ
Μέγεθος Γραμματοσειράς