93435 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1910
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
τ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ
ΤΡΙΤ ^~
Έν Χανίοις τί) 6 Αύγουστον»
ΑΡΙΘ.
Αρ.ϋ. ίιρωτ. 3436
2393
_ϋ.ΐϋΥ*1.1

II
1» υ Κ Μ Ρ Γ ϊ 1 Σ
«,αι
ι
ν τελειωτική,^ οη,ΐΑθχιυα,υΊαΐ, δια τη.»» ίκμί-
αθωϋιν τού φορου Λ,αχανικων και όπωοικων τού Νόμον
Ηρακλείου και, τής αγοοα·, Άγιον ιΝικολάου.
Ο Ε11Ι ΤΩΝ ΟΙΚθΜΟ-νΙΙΚΩΝ ΕΙΙΙΓΡΟ11Ο21
Διακηρυττει 6'ι,
Έπειίη το Οπί τοίί Χαραλ. ΐλ.ολίταλη προΐφιρ'ίέν
των δραχ. 3500^ ϊια τ ,ν έκμαΐωσιν Ό φορ,υ Χί,ανι,ώ/
όπωριχών τού Νομο"; Ήρακλε.50 >πεΐ}$οτί)θΐΐ *ατα Ο υ/ο
το3 "Αλεξ. Καρέλη.
Έπειδη το υπο τοΰ Κ. Ν. Μιχ/, .6'/].*«)τρ2κη
μ.σθωμα των ίραχμών 1)00 οια την '/μ'σ ώσιν τ^
ϊανικων χ.αί ό-τι.Ί-ικών τής αγοράς Άγι,,υ Νι«,ο ά
>η!)η κα α 5% υπο το3 £τυρυ Ι. Γ αρίή.
Δια ταυτα
Άχυρουμβν τα σ,,ϊτα» υπο /^ονο αγίαν 28
-ΐραΐ.α, /αί
τ/)ν διες^γωγην .παναΑ,ιΐ .τ *ών
, οια την ίΛμ.σιωτΐ/ ΐών ιίι. ί μ φί^υ γ^νησο,Λϊ'
την 14 Αύγουϊτου ι91Ο ή,Α ραν Σιίο^η :Δ ω?ι> 10—
π. μ. έκ ιω ΝομιρχιαΑώ Καΐαΐτ'ΐμιατι Ηρακλειΐυ ι α
φο^^ν Λαχανκών τ^^ Νϊ^ού Ήραλ .βι^^ «.λ »ν τω Ν:,«
χι*Λψ Κατίσϊκ)Λα;ι Λασηθιου 5.ι χϊι αυτόν φ:ρι> τ^, αγ^κ
Αγ. Νι/(.ολα^^ ενώπιον των 'ι]-·,ι.ρ:Γ.ειών των ορ.,ίΑϊκο/
τη λ-χ' αριθ. *666/ΐ8θ ·· ϊ 'Μ^^ ^ ϊ
τους ιν χ·>% αναφερομίνοκς ορους.
Εν Χανίοις ττ^ 4 Αΰ^ουστου ' 910
ί-ϊ'ειΛο-
1^^Λίου 1910
Λε ωτ./.ώ^ 5η-
ίν
Β. Ι ΣΚΟΥΛΑ!
ιίρι
3427
Δακπ.
II
Ρ Ο Κ- Η Ρ ΐ' Ξ Ι _
Κμι τι»πώαεως ν.αι συροαφ νς τ όν Ι ΐτι.νο('οα Μιιι
παακτικών της Βουλής ο > ϊυνο;υ)ν ,Α'. τακτΐΜτ
και Α'. "ϋΐκτακτουι της Λ' ΐηι/Λ-υτι* ς ΙΙι-ριο-
ΰου το« ι>τυυς 1907
Ο Β
Διακηρυττει ότι
τού ΰτ' αριθ. 350 Νομου τ; τυπωοις κιί συρ^αφη των ΐστενογρα-
φη^,ενων πρακτικών τής Β^Λής 36ο Συνίδων (Α'. Τα«.τικτ;ς και
Α . Εκταιτου) τί,ς Α'. Βουλβυτικής Π«ριθδου τοΰ ίτους 1907.
Άρθρςν 1. — Το ί,,γ ν τουΐο άτΛρτιοθησετΊ ϊα 300 φυλλων
τ π-γραφ κώ; έν ολψ τΐίριπθύ, »ξ ώ^ 125 π8ρ■.π^^^ ^, Α
Τα τικής Σ.ν^!ο^ κ ι 115 περιπου -ιής Α . Έκτβχτου, ε'·ς
500 έ'χαστ.ν τ^πογρ!)ίφικον φύλλον «ξ όκτω σελιδων,
-οί ίξωφΑλβι. (λβυκοϋ και χρωματιστου) έ'αστου τομςυ
εις σχήι*α τέταρτον.
Ά^θρίν 2. — Δι' 4/.ατ*ραν των δ^οειρ(]μέν1>ν Σ^νοϊων αποτε-
λεσϋιτ,αϊΐαι ίίι^ τίϋχος ικ. 500 άνταυπαιν (σωματων).
"Λ^Οεον 3.— Εκάστη σελίς άπο;ελ·ΐται έκ δυο στηλών,
εχ,^τε. α υ των σχηλώ* έκ στιχων 62 έκάσΐη, ήτοι «ν ό'λψ ίκβσιη
σ-/-ίς ϊα σ.ίχιον 124, π'ην των ίπιχϊφαλιδων συμφωνως ~ρός το
παρ- τοι ε ,ιθεωρηττ; των ίσχενογραφημίνων ιΐραι.τικων ύπο-
δειγμα
Άρθρον Ί.—ΙΙρϊΟεσμί/ -νάρξεως τής άνω ιϊρημένης εργα¬
σίας όρ'ΐ,εται η 2" Οκτωδρίοι» 1910.
"Αρΐρον 5.—Γ'.μη επί ϊγ, &α;ει τής όπ ίας γ*νησετΐι ή με'θ-
οοτικη 5)^ο-:ρχσια ορζετϊΐ τ3 ποσόν δραχ^ών 40 δι" έ'καστον
τ^τ;^,ρ φίλον φ^λΛ^ν, υμπερ'.λα^βανομίνης και τής δατ.ανης τοΰ
χρω α ϊ-οΰ ^ςωφ^Λλο^ έκασου τάμςυ.
"Αρθρο' 6. — Ή ϊημοπρασ·α διεξαχθήσεται δι' ένσίραγίστων
τ.? σφ-ρώ-, σ,ιμφωνως πρός τάς ίιιτ^ίςει; τού ύπ* αριθ. 35ο
Ν2μ.^, *ν Χα.'.ις κ-χι ίν^πιθί έπιτροπής αποτελούμενης άπο
ΐ;ν Ν^μ-ρχ,ν Χανίων ώ; 11ρο=.ϊρον, τόν Έ-όπτην τού Τυπο-
γραφίΐ^ κα χ:ι Ιί,ιρη/οίικην Χανίων ώς μελών ή τούς ν:μιμους
^να^λορω-α, αύ;ών τ>,ν 23 Αύγούίτο-ΐ 1910 ημέραν Δ:κΐέρΛν
και ώ^α^ 10 — 1 1 π μ.
Άρθρον 7. — Λί προσφοραι γενήσονται κατά τυηογραφικόν
λον.
Άρ(1,3;ν 8 —Οί μειοϊόται δέον νά «?.* διευθυνταί καί ιδιο-
χ,τήται άνεγνωρυμ ν^^ τυπογραφειου έν Χανυις.
Άρθρον 9.— ΙΙάΐα π,-οΐφορβ θα σονΐδε^ται >πο γραμματίου
ι4»6λιοΟ» ος την εί- τι τ.^ν δη,Αοσιων τβΛειων ή τής Τραπέζης
Κρήτης *.ΛΖχ)ίν. Αϊ-ί.) εγγυήσεως, είς χρήματα ή ομο^ογιας
τής Τ ατ ζί;, Κ^ήτη; ι.Λχα την επι τής ίκδοιτεως των ^άξιαν
60). Ούϊ'.μ-α προσφορα γινεται δεκ'η, ά μη
ί 9
Έ»τΜ»«τβι είς μεΐίδοτικήν δημίπρααιαν κατα τας διατα;*ι4 όψει τό συΐΑ?έρον τού Δημοσίου.
γρ^ ς
"ΑοΊρον 1 Ι — Ή ίηλΐποαΐια δ*ν εί ε τίλί'ωτΆή. Έχομε¬
ν ω: ;αν ϊ/τ-ς ες Γ,Αειώ' απο τής λήψεως των πρακτικών τής
δι)*;*- σ^ς £? η^ "Ανωτέραν Λι-^0^ν3ιν τώ» Οικο»ΐ.μ«κώνί·ν
γιν») εις το^ Ε -ιτροιτον των Ο'χον3μι*ων ν»α πρ^σφ5ρ3ι ανωτέρα
τή; το,ι αντκηροχΊεν 5ς τϊΛί'ταιου μϋίϊοτου τ^λαχιστον 5 %
επι τοδ όλΐλθυ ΐϊ-σου, δύναται ό Έιτίτροτ.ος ούτος κατ' ί'ικΐιαν
*ρισιν να ίπικ^ρωσ^ ή ν' ακυρωσο την δτ,μοπρασια/ λατίνων ίιπ'
ό ό έ ύ Δί

Ί
»9β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έάνίντός τής έν λόγφ ίξαημερίας γίνη τοιαύτη πρ;αφορα »ίς
τόν επί των Οικονομικήν Έπιτρβπον β ά ικυρωθή ύπ' οιύ,οϋ ή
ϊημοπρασια καί θα έιαταχΐ'γί ή έπαν^λι ψις αύ .ής τελε:ωτικώί
"Εάνόμωςή γενομένη τελευταία προσφ ρά -'.ατά την ίί'ΐνάλη-
ιπιχήν ταύτην δτμοπρ«σίαν 8έν είναι συμβευουΜ είς τό -Αημο
βίον ό Έπίτροιΐος επί των )!»ονομιχών δύνατα 'βτ' οίκε'αν χπ-
βινν' ά*υρώστ& ταύτην καί νά ίιαταξχ; την «ί; τ ο Κυίίρ ητι/ον
τυπογραφείον εκτέλεσιν τής εργασίας ταύ:ι,ί >ωρϊς ό μεΐ'ϊο.ης
νά άιι&κτα ουδέν ϊιχαίωμα κατά τού Δημ.οσί'-υ.
"Άρθρον 11. Ό μειοίότης ύποχρίοαται να συμμορφωνηται
ακριβώς τ.ρός τούς κειμίνους νόμ*ι>ς και την τ.αρΐιΰσαν σιαχη* υ;·ν
χαί νά παράσχη κ.ιτά .ήν συναςιν των συ,. 6ο>α.ων άςΐ3χ;βων
έγγυητήν. Καί ό μεΐίδό'η; κ?ί ό έ^γυ τής αύτο' ίΐσίν ά/λη
λεγγύο,ς ΰ*εάθυοι άπέναντι τοΰ Δημ'σίο^, βνευ -; κίϊΐ'·,.ΐ!,·υς
διαιρισεως ή διζήσ^ωι; δια την άνΕλλιπί «φί-.^θ'-,ήν τώ, ο.α>· ,ήι,
τε παρούσης δια,τ,ρυξίως κϊί τή:, σχετιχή; συ-|^ρ^τής
"Αρθρον 12 — Ή συγγρ^φτι των όρω· των ευμφων ών ηχ'
ώ; κ*ί πάντες :ί φβοοι δημόπΐι τί κι»ί ϊημοτικοί Λ
χ.αί άν ώσι β-χρύνΐυσι τίΰς μισθ»τας
Έν Χανίοις τη 29 Ίου'ΐου 1910
Ο Ιΐρόιδρος
■}· Ο Κυϊιβνιας καί Άποκορωνο.) Τα Μελη
ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΙΓ. Ν. Φουρναράκης
Α. Κουντα*ηί
Ιωάν. 1 αγανάκης
Ιωάν.
ι. Ηρωτ. 20 Π
Διικπ. Γ296
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΚ10ΔΟΣ1ΑΣ
Λαί:ν
Ι.
των
δεΐγμβ τής ϊ»ι.τ*λϊΓ6ησομένης ίΓ1
λάβωσι γνώσιν αυτών.
Άρθρον 13.— Τα κηρύχεια χ,ϊί ίξοδα τού
βυμίολβιςυ βορύνουσι τόν έργς/αί^ν
Έν Χανίοις ζγ 4 Αύγουττς>.> 1910.
Ό επί τα>ν '>1χονομιών Επ
Β 2ΚΟΤ^ΑI
το
μίνου
.,ς
τς
μίνγ..,
Αριθ. Πρωτ. 272
138
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
Ή Ένοριακή Επιτροπεία Χανίων ΙηλοΤ ο'τι ίκτιθΓ,σίν είς
φανεράν πλε.οδοτικήν δΐμοΊΐρασίαν σ^μ^ωνως τώ Νόμψ -ην ί>-
μίσσωσιν των εξής Ένβριακών κτηματων.
1) Τής κάτωθεν των Ιΐαρθεναγωγηων μεγάλης άπο6ή/.ης.
2) Τοϋ παραπλεύρως ταύτης ΰπ' αριθ. , 5 μαγαζίΐου.
3) Τοϋ παραπλεύρως τ-ύτου ϋπ' άρ.θ. 33 μα,αζείο.,.
4] Τού άνω ιιανώμπχς της Έπισχ.οηης έχοντες ϊδυιτίραν
«ίσιδον, πλήν τής όϊ ϋπ^ίθχας αίθ&ύαί;ς και τού παραπ' εύρως
ταύτης πρός το Ιΐαρθεναγωγεΐ.ν μέγα. ου ϊωμαιιου κ»ί υπο
τον όρον ότι όψίπβτε ήθελε ζητηθι;, υπό τής Ενορ Εττιτ ο-
■κείας δι' οιονδήποτε λόγον πρός χρήσιμον ίησιν, η έν.οία^ις
ταύτης θα θ&ωρήταί άκυρος και ό .νΐικιαστής όφ&ι/ει να Ικ-
κινωστ; αυτήν αμΐσως.
5) Τβΰ ιν τίΐ συνοικ'α Α^άπ Τζαμ-.σί μαγαζείου.
6) Τής άνωθ*ν τούτου οικίας.
Ή ϊκμίίθωσις γίνεται από 1 Σεπτεμδριυ 1Ί10 δια ϊύο
έτη κεχωρισμένως όι' έιιαστον τ^ύΐων, πλήν ^οϋ ύτ;
ύπ' όψιν τα υπο 7ρονς"λο-;ΐαν 31 Ίου/ιου
ιοοοΐιας ΟΊ» την νατ'ϊίφισΐν μίρους -ου πρ-
τ χους (Κουμ-Κοπί), * ά :ήν έ'νω
το/^ως, κ^θ α β δίίς ϊνεφβΜσθη κατα την ε'ρτ,-
μειοϊοτης
Ιΐροηιύσσομ», νίαν μ€ΐοϊθΊ«.ην δημοπρασίαν έν.ργηθτσο-
μένην 'τν 7ην Αύ^ουστςυ 191" ήμίραν Σα66ατεν *αι ώραν
10— 1 π. μ. 5ν -,ώ Ν;μα,-χΐα/ψ Καταστήματι ενώπιον της
ν.μίμοϋ ί'^π,τροζε α», καί συμφωνως πρός τος έν τί ΐ": ?(.'*.
)8°"/ΐϋ7 4· ^· διακηρύςει ήμώ' κ^ί τ-· σχίτι*η ύιτό χρονολ.
10 Ίουνίο» έ. ε. σ^,γράφη ύπο/ρεώι,εων ανα·;ραφομένους όρ/ΐ>ς
καί συμφωνίας.
' Έν Χανίοις τγ 3ί Ιουλίου 1910
ί Ό Δημαρχεύων Χανίων
Έ. Μουντάνης
Λρ. 'ίςωτ. 751
ο Διεκπ 554
ΔΙΑΚΙΙΡΪΞΙΣ
Έπαναληπτικης τιλειωττκής πλι,ιοόθιθίας δια την
σιν των δημοτικών (^ορων ζυγιου, καταναΑώοεως κ^ι>ι-
τυς, οφαγευυ και άγοραπωλησιαι, κτηνών δια το άπο
Ιϊι Σιπτεμβοιον Ιϋΐυ μέχρι 31 Αι γουθτου Ι9ι1 χρο¬
νικόν όιάυτημα.
Ό Δημαοχος Άκρωτη^ίον—Ιοώδας
Λ»6οντ*ς ί>κ' όψ.ι α.) το ΰπ' άριίϊ. 746 τής 1ης Αύγού-
στου ». Ι. πρακτικΐν πλειοδοσιας δια την ϊκμισθωσιν τοθ φόρβκ
ζυ^ιου κ?θ ό ουδείς προσήλθε να πλειοδβτήση.
6' ) Την υπο χρονολογίαν 3 Αύγούστου ί. ί. δήλωοΐν τού
Νικολαίυ Ζαχαρ^ιθϋίακη νομίμως καί ίμχροθίσμως κατατί-
θεϊσαν δι' ής οϋΐος ίηλϊΐ Οΐΐ προαφερει 5 "/ο **ί ιιλίον της
υπο τού τελευτ^ί^υ τίλειοδοτου Εμμανουήλ Μαρου προσενεχυι-
χη ας;ο·
υποχρεουμενϊν ανευ τοϋ όΊκαιωματο; τής διζη-
σεως και διαιρεαεως δια την κ.ταδ'-,λήν τοΰ μισθωματο; κ,ϊί
διά τας συνεπείας εν κεριπτώτε. κ^ιθ^στε ήσεως αύτοΰ, ό'ν
θέλει ύποδιίςει χατά την ενέργειαν τής δη^οπρ.σίας.
Ή ϊημο*ρ«.οια ένεργηδήσίτα! είς τό Νομαρχιακόν Κατά
στημα Χανίων την 22 Αύγούστου 1910 ήμέρΐν Κυριακήν
ίηλίϊ ο.ι προσφερίΐ ι»
λιυτα ου πλειοδότου Νικολάου Ζαχαριοίΐδαχ.1]
ίραχ 360 τβΛίυταιας προσφορας διά την έκμισθωαιν τοΰ ο,"
μοτικΐϋ φορου άγοραπωλησιας κτηνών καί
δ' ) Την υπ αριθ. ^/^ %ής 21 Ιουλίου ί. Ι- διακήρ-ί'ν
ημών.
Δίακηρ^ττομεν ότι,
εις φανεράν έτια«χληπτιιιήν τελειωτικην
καί ώραν .0 —11 π, μ. ίνώπον «πιτροχεια; αποτελούμενης ί.κ
τού Νομαρχου ώς προεϊρου, τοϋ Ε'ιρηνοδικο.· Χανίων, τού Νϊμι-
μηχανικου Χανίων ή των νομΐμων αύ.ών ανατΐλ.,ρω'.ών καί ενός σ'αν *ί •κμισϋωσ.ς των ώ, α^ω είρηται δημοτικο.ν φ ρων Τε .
μελους τής Ένβρ Επιτροπείας Χανίων. αομϊντ, τι,^ 12 Αύγουστ-.υ 1910 ήμϊραν ΙΙεμπτΓ,ν καί ώ?«ν ^
ις ί μ. μ. ίν τώ ίν;αϋ6α Αημαρχιακω Καταστημ»·1
.ν ττ,ς Επιτροπείας τής όριζομενΓς έν τϊ,, ώ; ανω £ΐ
Ό μισθωτής ύποχρίθϋται ί'ις την συντήοησ ν λ^ϊ παραδοσ ν π1'· -ω4
τοΰ κτήματος είς την λήξιν τής ενοικιάσεως έν καλη κατα- 'Μ
στάσει.
Τα πρ*χτικά τής πλειοδοσίαν ύπόχεΐνται είς την έγκρισιν τίς ?εΡ*μ·νους δ'ρους.
Ένορ. Επιτροπείας Χανίων ήτις Ιχει το δικαιωμα ».ατα τό Έν . ουία ττ, 4 Αΰγουοτου 1910
δοκοΰν αυτή νά ίγκρίνϊ) ή μη αύτά χωρίς έκ το^το^ ό τε· '
λευταΤος πλειοδότης ν' άποκτα ουδέν δι«.αιωμα κατ' αυτής. —,^
Τα κηρύκ«ι« καί Ιξοδα το8 βυναφθηβομένου συμ6ολ«ίου, *
ρηιαι δ αηοοξει ήμώ^ και ουμ,φωνως πρός τοΰς *ν
Λ.γμ,,ρχος
αν*-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ί
«97
Αριθ. Πρωτ
» Λιεκπ 366
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΚΑΑΟΧΩΡΙΟΥ
Διακτΐ'ύττει ότι οβτη» «ιιηί.^' '" »ίι""»" ν ι"-» -.-ι·--» - - --- ■ ,·
, , . · ή «α* *ντ.Λ 5β/, επί πλ'ον ύτο τ,ϋ Νικολαου Λ;ρατζα*η κατοι-
ΈχτΙβεται είς φ^νβοάν «λ·ι:οοτΐ'ην δτμίπ-.ασιαν η ««ιικθω- «" "« Ο /, «ι **·
σιςτών έξίς ϊη,οτι*ών ,,ρ.,ν τής επομένης ο'χονομικ^χοή- «» *« «^" ·
σεώ- 1910— Όϊ 1 ήτοι 1) σ»τγΕίυ κα'ι καταναλώσεως κρ*-.ο . .ς. -
2) ζυ ίου κ,! 3) άνοραπω-.η,ίας ζώων, «.-_ ως "ή - τί Άκυοοϋμ.ν τα σχετ-χ* 4-ο χο,ν,Χ,γιαν 25 Ιουλίου 1910
ίου ■τΐίσιερ&εΐσ.' τιμή των ϊραχμώ> 660 διά ττ.ν έχμίσθωσιν
τοϋ ϊινΑθτκοΟ φο;^ σφίγκου καταναλώσεως κρέατος *« ά-|θ-
Ο'πωληϊ'-ας κ·η·ώ , χ.αί έπειδ» ή 1—ο τβϋ Έιμΐνο^' Μιλω-
■,ακη ν.ατοί5ίου Καπελ^ίΐυ -τρΐΐφείθεΐσα τΐ'χη των ϊριχϋώ' 640
δα την έκμισβ. ΐιν τ:υ ϊημοτΐΑίί φίροο ζυγίου, ΐπ"ιβ(οϊοτή£.η-
εξής ό'ρους
1) Οί -ά
2) Ή ί
μΐτι Άρκ».. ,.~ — - —........,-·■·.* , _ ,
Δημάβχο. Άρκαλογω'ίο'-', *! ό"3 νιι'μ. υ αυτού ι
ώς προιδρου, τ-1 Ν·»Λ«υ Π-τβί-η Άγα τ Χι^νάκη 8η-
μοτικών Σ^δούλων κΊ ^ΰ γοα->μ>-ίωί· τοθ Δήαου ώς μελΛν
την 14 λύτύστδυ 1°>Ό ήΐΑέοιν Σάο«"Ον «-ι ω35ιν α. μ τού
μΐνθι'άρ·^. 1ου 5—3 το3 υπ' νριθα. 2-;υ 3—4 κ~ι τού υκ
άριθμ. 3ον 4—5 όπότϊ νΕνήσρτϊΐ ή τυοοσ'οοι-ή κατακύρωσ ς.
3) Ή ίημοχοασία ίπαναλαμδ-ΐνετα! ίτ> ίντός πέντί γ^'.
ά*ο τϊ|' έπομένηι: τίίς πριτωρ·ν?ς *«««υοώσ·ι»5 ποοσφέο;ι τις
3 ·/. έτ ' '
·Ό ι ίνώπ όν τή- Έττρο-ίας τ^ς όρ ζομίνης έν
ταίας προσβορας.
4) Πας πίΐ'θδότης ίνα γίντ ϊεκτός, οφήλει να
ίγγυττήντ-5 οτ.ο[™ τό αξ'.ό'Γεων «ίνα * Έπιτίο*-,·, »>^«-
συνυΐίθΥΕάτΗ τα ποακτί-ά τίΐί πλειοϊίσίο-ς και^το συν^η-το- |
μενον σ;α6όλα.ον.νκ«! θ, .ύβίνη-ι '''«^"«,™.! Γ^™'!" Ι ΧΪ1
τοθ ενοικίβττβδ, ά'βι· τοθ ϊιι
5) Έν ϊ -εοιιττώσ»! άονη·»., »........... λ , ;
ικογρά!» τα χοακτικά τί!ς πλειοϊοσία, *οί τό συν^θησοαεν,ν | χ8ι>
μισθωτήριον Ιγνββφον 8 τε υιβθωττς χ* ένγυητ^ς βυτοο εισίν ■ --
άλλη>ενγύως δ—ΰθυν;ι άπέ^αντι το" Α·1"·"" *"" Τί"'ν β"Τ1
δ τούς Ιν αύτη
Έν Κβσ'ελλίφ ττ, 99 Ιουλίου 1910
Ό Δΐααο'Λ .
Ε. Καμπουράκης
Άο'θ. Ποωτ. 375
* Δ'εκ. 249 '"
' "* Δήααονος
ΓνωστοποΐεΤ δτι,
"Υΐ9 των άγροΐυλίκων το?3 χωοίου
έ««ς« μης
ηί υπογοεοϋται
«« ΤΡ»
Ιλαττον τού άογ^οΰ α'ί^ωμΐιτβί, γωρ'ζ νϊ
δικαίωμ.» επί τιδ τυγ.όν πλεονάσιιατος. __
6 )ΟύΪ6ίς σϋμψίφ'συ.ος δύναται να γ!ντ,ι απέναντ( τού αισ^ω
ματοςδι' οίον ίήποτε λόγον. ,
7) Ή *ατα6ολή τοδ μισθώι*ατος θα γίνηται *ι« (!ω?ε*α ατ
νιαΐας ϊόσ.ι,, ών εκάστη πλ^οωτέα ε'ο ή τ^λος «««^^
Διά πασάν καθυ7τΙρτσιν"ϊόσ8ω- τινοί β μισ^
είς την πληρωμήν τόχ,ου ϋπεονιμεοίας 9 /„.
8) ΑΙ προσφοραί λονίζονταί εις αχ·β«^ς . -
σας ίοαγμάί, είς άς βα καταίάλλν-τατ καί τό μισθωμα ποός το
Δημοτικόν ΤαμβΤον. , , . , -
9) Ή Ικμίσβωσΐί θά ίσγύτ επί !ν Ιτο«; «ο^.νον Μ* τί|ς
1 Σεπτβμδρίου 1910 *ίγ.οι 31 Αύγοΰστου 19 Μ .
10) Τα κηρύκεια καί «μ6ολα·θΥθ«Φΐκα 8ιχ««ω|Μηβ ^"Ρ»
νουσι τον μισθωτήν. , , , »_
11) Τί «ραχτικβ τί|ς χτταχυρώιΐ·»-- υχοκκνται «,_ την -
κρ,σ,ν τοΰ Δη,,οτ«κο3 Συμβ^ίο·, «τ.ρ >«- «τ« ^^^
μή αύτά, Υ,ωρίς ό τελ?υ-αΤ-ις ■κλί-ο^τη' ν απο τα ουδ,ν ίΐ α.
ωμα κατά τοδ Δήμου , . , -
12) Αί φ3οολογ!κη5ατ-μή«^, χ-, 'ϊ »ν·τ«β· βροΐ *-ρ« τϊΐς
είσπράξειος «ών Ιχα(««β»μέν«- .οβΜ*. «1^;«·β·Ι|ί-*β: 'ννΓ*
Δημ,τικώ Κατ,στήαατι. κ« δύναται Ό ροιΛ6νι.νο; να λα6τ, γν«
«ιν αυτών.
Έν Αρκαλοχωρι τή 2« Ιουλίου 1910.
Έμμ
ν ϋ)^!,».... ... Λ____ ,Γ ιόβαινας το3 Δήμου
τί" Νο ιο3 Ρεθύμνη; ?ΰρέ6η «ν τή θέσει ΡουσΙαΤς
π ή: περιφερείας τοΰ ωο -^ τ3ύτου, Ιν ποοίατον
>α·ϊ Τήν 31 Ιουλίου έ. ετ. ες γεν/ί>νλ6ανόν κοκ-
ζεί6^πσο*ό/"'ρον ιαϊ^' ενός αονίου αρΐενικοΰ οψίμου
τό» άπωλέσαντα ηύ'Ό νά ϊμφονισθη ενώπιον τού
'ϋν'άπϊ τής ίημοσι-ύτεως τ^ς χαοο.ΐαης μ^τ^ τώ«
'ΐοϊεΐ'."κών κυιΐότηΓ/;ς κ»ί των ;?**αίν τής ϊ ιτοοτής
τό π ρϊλαβη, άλλως ίκ.πθ!ηθήτΐτα· ποό; όυΐλος τοδ
Τx,(^είο^ Λατ*ι»ίων.
Έν Άργυρο-όλει τη 1 Αΰγοΰστου '°10.
Ό ΔήΐΛαον.ος Λαττιΐοίων
Εύστάθ. Παπαδάκης
1909
•Αρ-Θα Πρωτ
.V
ί Αποφ. 40
Τό ΑικαότΛριον των έν ΡεΘύμνηο'Σννέδοων
Συνχβιμενθ
Ίϊίιν την βι*ο«ραφί«ν...............................
ΣΐΦθίν χατά τόν Νόμον........ .....," ' " ; " ' "
•Επε^ίή τό μέν ρ.υλ.υμα τής π.ραπομπή, «»~«ρο·»«»;«κβ·ν -
τ*
1
1π'κρτα

ής
Αριθ. Πρωτ. 396
» Διβκπ. 296
ΔΙΑΚΗΡΪΞΐΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΕλ. ΔΗΜΟΠΡΑ-ΗΣ
Ό Αήααρχος Καίτελλί«ν Κχόόήηου
Διαιιηρύττει ό'τι:
ή ή υπό τ^α Άννιονίοοφουρναράκη κπτοιχου Καστελ-
τά κλήβεως πρ^ έμ9άν13ιν .,ο,,β,ολληβη-ν χ*
α, ,,α^»; χ«1 ίμπρ «έ3μ^= £ί> τ« 6π6 τού Νβμ υ
α ίη 8·4 τον έγ-ώ^ου νθ, δια^νΐ» «-ηγ.-^. όν
^ «Μ! Δε^μβρίο» 1909 ««.ρ»ν «,οϊε.κτικ.. ,
· υ Κού-ουπα χ*ί τού ύχ' αοιβ 100 τη; 7 Δεχ£!Α
εν τ.ύϊ« Γ μή 4μτ«ισ»εΐς δ ούτος
8* έκ τή? ένώκ.ον τού Δι,,σ,ηρί'-υ τούτου ο,.ξαχβείση,
χος Μ»ΐ6«ίου Μ
ζωήν τοΰ α
χΐταλαβοντος «υτβν
«98
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΡΏ5
28*
Έπειϊτ, ή πράξις αυτή η; 'ένο/ος άπε?ίίχ**τ· 4 *«
π^ςβλέπιτβι ν«! τΐυι. ριϊται άτΐί) τ» αρθ»* 47. 39, 31 χ-
τοΰ Ποινιχοϋ Ν(5μου,
Δ'ά ταυτα
Ίδ%ν χαΐ τ& άρδρον 71 τή- Ποινιχήί Διχονομία' ώς
ήδη ϊιά τοϋ ίπτ' «ριθμ 796 Νίμου.
Δ'χοζ'ν Ερήυιτ,ν -ου ^ατγ)· ο οί " Ι ου Ρι ?ά*ΈμΙ· Ρισβ«νΛ'χτι,
«-ών 55, γβνΜτ,θίντί» >«ϊ χα-οινοίντ'χ; έ·' ~ΐ ιτ'ί/ε' Ρ'ίύιινν,
αγσμου, άνρβμμάτου, *ρεοΐϊώλου >βΐ Μουσουλι;ά^ου το ©οτ,σ'βυι »
Κηρύσσει αυτόν ενί^ον τ°δ &τι τή~· 17 Μοο-ί υ 1°0°ν *«Ρ!
ώραν 7 ττρι'ϊντ χα'άττν 6ϊόν 123 τή τ-'λεως Ρ«θύ"ν> τόϊ-
τίχή Γιουσοΰ* Καικτβνιίχτ,ν «ο'τοιχΓ,ν Ρεθύμ^ης έπιτΐΛΐ'ί χατ'
αύτοϊ 5ια μνΐί μα^αίρα χαθ' ή· ω:αν ?ΐϊ>>ετο Ιξ(, 6β^ »τς
οίχίβί τού χ»ϊ χΒττνεγ.ιν ού ω έιττά Γίύματϊ, ) να-Γ> τ^
άριστβρΆ άντιβρ/ίνιον 2] χβτά τ&ν άριστερόν β'«γ'εβ 31 νατά
τλν θώραχ» χατά τνν αριστεράν μ*ΐ^αλΐ8χήν γραμμήν. 41 χα'ά
τί) £ίζΐί>ν ύτ^χ'» ϊρ,ον ϊτ! τϊ; ΰπατιχν; νο'ιρβί 51 >»ιι» ττν δίξ'άν
^ογώνιαν νώρβν 61 χατ» ττ,μ βειστίίον; π" ««,'οτν -ου ιιε-"Ύα-
οτρίου χώραν χά) 7) χοτά τον άρ'στ*ίϊ>ν μ·»)ί!). όλλ' ^οίνεξίβ-
Ο κ, ηθέντες
Ίωίννης Ι. Μπ;ιλά/.τΐς >ά: Β^ιαοο Ά~')ι''!'ώνου
Μιγ^-, ■) Ταν. Κλιπίκ' £ » Έμτρίσνέρου »
•τ ' Λ Τ ΓΡ ί* ' ώ
Έγ τα»α
Ή ') ' άρι'ν 54 κα; -/ρ>ολ:γία 13 Σε-τίμ6ρίθο 1909 έ'
σς τ?Γ "/(')ρο^/"'»ντ - ΐίϋ ΣταΒμοΰ ·' μ'-.ροσνίρ.υ, ήΰπ'άρί). ί)·ί
>αι "/ρΐνο" ονβν 14 Σειΐαβ 6-' υ Ι9' 9 τςυΰτη το^ στίθμο; Βα
μ.ι. υί ο>ίκ'*ηρο, ή *ν«-ιΐ^ ϊ·,;--ραφί(7
Δημ;?ιε·ϋθτ;-ϋ) έν τή Έιΐισημφ Έφημερίϊι.
'ί' ν Βαμω ο. δηαιρόν,
Λ. "ϊ. ί*ω"ΐτανχένου
η456
βχοτΐαΰ τού
«Ις τβί ©ι. βί τοΰ -εθοντο» προστρ?ξοτ &
χ»! ή^
δβσμά διαρ/^'βε 8«χ«πίνΐί ( 5) έτών κα!
'Ρπιίάλλ5! είς βάο^ς Βυτηΰ τα ττί δίχτ' δ?τ
είχβσ' (20' εϊσπ^αχτε'ας ΰτέο τοΰ Δημοσίου ϊι«
α'« αυτού χρφτττ,σ&ως.
'Βχο^δη ίιπίφνσ'τβη νβΐ έίτηυιοσιεύθη.
Έν Ρίβύμνγ) "% 96 Μ«5τίοο «910.
Οί Εύνεδϊηι
εί-
Τ ν " νόιιατι τον Πα«ί>^Γως των 'Ψ
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΡΠΙΚΡΙΜΑ
'Ρττει?ή ό Ιωάννης Σταύρ
γ
'Αντώνιος ΙΙεοπκόνη
*Οτ( «
άντίγραειον.
Έν Ρΐθυμνγ) τ7, 34 Μαίου 1910
•Αριθ. Πρωτ. 2437
Ό Γ
Ε. Μ
Ε Μ
τ) Στ*υν1'»ν-
ίη ίυγόδικος,
ώ* ύπα τ'ο* τοϋ ότι, "'τό χοινοΰ σ^*έοον"·ος κινου·
11- μίνς μ=τ' ά'λ) ,·«, συν-'πεφίσ'πο" τϊ'ν ίι-τέλεσ'ν ττ'ς έτομίνχ;
όξτχοίνου τράξϊως κ»' έ'νίκοτ «-αυτής συνωμρλόγησαν τρο' »λ
λή^ουΓ άμοιδα'οιν σ'!νϊρουτ;ν τ^τοί την νόχτα τής 5—6 Ίβυν'θΐ·
1 Μ Ο, έντός τοΰ γο)9ΐου Λιτσβρϊίϊί' Άπικοοώνου τΐρομεΜ-ελετν)-
μ^νω' κο·ί ^σκεμμίνω; ίτρουίλ'ίτισε τί-ν ομοχώριον τού Μιγαήλ
Ιωσ. Γλυνια'άχην ^»ά ράίϊου ίΐΐϊ ττ'ς κορ'.υ>Ϋις τής
' ρ»ν. επί τοϋ δεξΐοϋ ώαου, επί τγ^ ϊ?.ξ οί- ώμοπλατ'.νήί χώίαζ
5 κϊί έ""ί τ**ς ά'ΐσ^εοας τοιαύτης νοστσαντα Ίν των τραυμάτων
' τούτοιν χχ· ά· ίκα«ο·'πρός »ο;ασίαν χαταστάντα πλέον των τριών
καί Ιλατ όν των τρ;άχ'·ντα ήιιερών.
Έτειϊή τό «νόμηυα τουτο πζ>^6λέπ?τιχι ·«{ τιμωρεΤται ά πό τ'
ί ά;θρ'/ 57 κ*ί 307 «?. 4 τοΰ Ποινικοΰ Νόμο, γαρβ'ίΐτηρίζεται δέ
. 1436
Έν Όνόματι το» Βαϋιλκως των Έλλήνω
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΤΜΑ
Έπειδή ό Θεμιστοκλής Στυλ, Τοουλιτάκης. κάτοΐκ-ί
Άποκορώνοο καί ίίϊη βυνο*(κος, ■»α-ηγ;ρί''τα' ώ; ')τνΐψι
ό'τι, ύ*ό χοινο·5 συμφέροντος κΐ'θύυενος υ,ετ* 5))-..ν συ«"ϊ*
την «ντβλεσΐν τής έτοαένγις άξΐοπιίνιυ τράΕϊίος ν«ΐ Ινεχΐ ταύ¬
της συνΓμολογ^σαο μβ-' οτ'των όμο'*»ίαν αυνδριυ/'ν ίτοί, Τήν 11
ίΪ 1909 ' έ Σ
1909,
τοΰ γωρι'ου Β;'μου Άζοχοπ'ινου, {ν γνο'τει »ΰτίγνι,>ιιόνως ν*ί
άνευ τής σονκατΛθ'σΐως το" Ιγοντος ϊίκαίωμο' Ιωάννου Μπου)-
λακη, κατοί*ου Βάαου ΆποκοΓών^υ, Ώ^^αν ε^ την ίί'ϊτοντ'ν
τού. Ινα κριόν, ά?ίοίο 25 ?ραγμών, ϊιά νά τόν
ώς ΐϊίοκτησίαν τού.
Έπειϊή τ'ο άνίιιημα τοδ-ο ττοοβλέπεται κα' τίμοοεΤτ,, 4,
αί 3 το
5 Νδαου,
*έ ώς
ό τό-
Εειϊή ό κα-ηγορούμ·ν»ς ούτος «ίνε 7ΐτών καί άν
πος τής ίιαμον/ί τού.
Ίίόντίς κα! τα άοΛρα 4Π5 καί 406 τί!- ΤΙ"·νι*ί!ί ΔιχονεμαΓ.
Καλούμεν τόν είρηα^νον κΐτηγοοούκενον "να ?ατονισ"ή α'το-
προσώποις ίνώπ:;ν τοϋ άκοο-ιιτηρίιιι τοθ Παατοίιγε'κν Σβ^κίων
την ϋ τού μηνός Νοεμβριού τοΰ ίτους 1Ο1Ο ήμ^ίαν Πέμ¬
πτην καί ώραν 9 π. μ. Γνα ϊίχασθίί ώο ■όπ'ίίτ"ς τή; ίκ-εθίίσης
πράξεω; άλλως θέλει δικασθή έοήιχην συμφώνως τώ άΐθρω 407
τής Ποινικ/ς Δΐχβνουιίαο, βϋγγρόνω-; ?έ χΐλοίίμεν αυτόν ίπως
λάβη γνώσιν των έγγράβων τής δικογρ*:ρίας.
Έν Βάμψτή 26 Ιουλίου 1910
Ό Εί»αγγ«λ€Οων Σφακίων
Έπειδή ό κ«τηγ3ίούμρνος οΰτος «Ινε άπών καί άγνοεΐται ό
τόΐϊος τής ϊιαμονίΐς τού.
Ίίόντίς »αί τ* άοΐρα 405 καί 406 -ϋς Πθ!νικ·?ς Δικονοαίας,
Καλούμεν τόν ειρημένον κϊτηγο^ού^ϊνον Γ α εμφανισθή £>υτο-
χρο^ώπως ένώτ-ον το3 άκροαττιρίου τοΰ Πρωτοϊικείου Σφ«ίων
την 25 τοΰ μηνός Νοε^ρίου το3 Ιτους 1910 ίιμέραν Πέμπτην
κν ώραν 9 π μ "ν* δίχρνσθΐ" ώ^ ΰταίτιθ'; τής ΐκτβθείσης «ρά·
ώραν 9 π. μ. "ν*
ώ^ ΰταίτιθ'; τής ΐκτβθείσης «ρά·
407
ρ μ ; τής η ρ
ϊεως 5λ>ι.>ς θέλει δικασθή Ιρήμην συμφώνως τΟ άοθρω 407 τ?ς
Πΐινικί'ς ΔΐκονομίίΧί, συγγρόνωί δέ κί»λοΰμεν ^αύτέν δπωςλάδγι
ννώσιν των έΝγράίωντής ?ικογρο''?!ας.
ΈνΒάμωτή20 "Ιουλίου 1910.
Ό ΕΊσαγγελίύων Σφακίων
Α. Σ. Κωνσταντίνου
Οί κληθέντες μάρτυρβς κατηγορίας
Μΐ/ατλΊωσ.Γλυνιαδάχηςκάτ.Λιτσάοδας'Αποκορώνου(άδικηβε1ς)
Κωνστ. Αρτ. Άρκολάκης » » »
Δημ Έμμ. Άνδριανάκης » » »
Έγγραφα
Ή ΰπ' άρ θ. 36 κα! χρονολογίαν 7 Ίουνίου 1910 έκθεσις τΐί
Χωρο* λακής τοΰ στβθμοΰ Βάμου ή υπο χρονολογίαν 8 Ί»""
^-ίου 1910 το'οώτη τοϋ ίατρού Άντωνίου Παπαδάκη καί όλόκλη-
ροςή σχετική ϊίκ
Δη«,οσιευθητω νομίμως έν τή Έπισήμω Εφημερίδι.
Έν Β'κω αυθημερόν
Ό Ε;σαγγελεύων Σφακίων
Α. Σ. Κωνσταντίνου
ΓφΤΙΜΡΡΤ'3
Αριθ. ΙΤρωτ. 2457
» Διεκπ. 1450
Έν ""Ονόματι τοϋ Βο*ιλέωο των Ελλιι-νων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΓΜλ
*Ρπ«ιδγ· Ό Στυλιανός Σϊϊλινΐ'οτ^κτς «ά-β'κοο Μεγάλων Χω¬
ρίων ΆιτοκΓρώνΐυ χβ! ·}*5ν) «'γόϊ'κο*·, κ/>τηγορ»Τται ώε ί.ταί-
τ·θ€ το3 δ-ι, δ";ο νοί^ου1 συΐίφ^θΓνοί *ινο''ψ?νοί μβτ' άλλων
συνϊΤϊφάιτσαν ττν ίκτΑίοιν τή;· έτομέ·.τς άξ>θ7θίν:υ τράςειος
κα'ίνενί» ταύ'ΊΓς ^υνι,'μο} ό'ΊΠπ^ν τοόί ΐ)>λή}ους αμοιβαίαν συ·-
δρ'αήν ξϊίΐ ττν 5 Μιρτίου 19Ό, ίχ τ?ο Αέσίως «Μαμουνό-
λαννοί» τί!ί ΐΓερΐίεορ'Όί τίΰ γωαΌυ Στόλου Άπίκβρώνου, ίν
γνωτκ οΰτοννωμόνι·ς χα' άνευ τής συγ¥ στάσεως τοθ ϊ-νοντοί
£ικα!ωμα ίϊιεχτήυονος Ρΰστο»τΙου Μαλεκά'/ϊ). χατο''*ου Ν=ου
Χωρίου Ατοχοοώνου Ιλαβεν τίς ττν κατΐγήν τού μ·'ν αϊγα,
αίίαί σραγμ.ω'ν 30, οΊ* νά τ^ν ?·ντ παρανόμω- ώς ίοΊοκτ
σ'αν τού
Έπε'ϊή τό άνόιιηυι-ϊ τουτο πο-6'λ έπεται χαί -ίμωρΐΤ-αι ί-'θ
την 23 τού μτν^ς Νο·μ6ρ:ου «3 ϊ'ευς 1910 ήμε'ράν Τρίτην
να' ώραν 10 τ., μ ίνα δικασθή" ώς υπαίτιοι; τίς «κτε*«ί;η πιΐά-
ζ-ΐι>ί, άλλως θε/εί δικασθή ίρήατιν συμφώνως τ5 άρθρψ 4^7
τΐίί Π ι-'ΐχής Δι,ονομια-, συγγρόνακ ϊέ χαλοΐμιν αυτόν δ'παις
ίάβτ, -ννώ-ιν των έγγραφον τής δ*ογρ"»ίία$.
Έν Βάμω τί 14 Ιουλίου 19(0
Ό Δημ:οιβν! Κατήγΐρίς ΒάΐΛΐυ
Ν. Ε. Άβτρινός
της Γ. ΙΙαπα2:γ((ινγάκ»ς
- Μαλϊχά»ηί
Μ-.θυ'.ής
τ' ΐρΰοα 1 ? χαί«3 τ-ΰ 665 Νί
ϊέ
έ ώς
μ
*^ ό χα-ϊίγ-οοΛμεν3θ ο'τες εινϊ «πύν ν.ιί αγνοεΐτ»! ό
τού.
ΐί κα'· τ' όρΰοα Ί05 χαί 406 τή^ Π-
τον ε'ρνμΐνν "ατ''νορο'Ίμ5ν3ν Γ
Ιίώπιον το-ΰ ^
Γεώ γ »
Στίμίτ ς Λε»αίδης
Άρμίδο' διχδστιχός νληττρ παρα-γέλλετβι 8πως £ν άντ'-
τον τ-,3 ταρ^-τ:; τοιχοχολλτ,σιτ, δ-μοίίως ?ίς την τελΐ^ταΐ'νν
κατοΐ'ίαντ ΰ νατη-Όοουμίνβυ χαί έ'τε:ον τοΐίθκολλήση «ίς ίη-Λί-
σΐον μί'ρϊς τί"ς ίΐρατ τοθ Ε'ιρτνοδι»ε'ου Ράμβυ.
Έν Βάικρ α!ιΑγ·με·όν.
Ό Δημόσιις Κα·ήνΓρος Βάμου
Ν. Ε. Άατρινός
αύτο-
η το" Πρ','τ'
τί·ν 95 το3 ιιτινός Νο;α6ο!ου τοϊ5 ετουί 1910 ή
/αί ώραν °.ην π. ι». Γ-α ί'*ασΊί) ώ' δ—οί-τί
τοάζ'.ΐΛΐ, άλως ήέλ-ι ϊΐ'^τ'ΐή 'βή ιινν συκτώνως τώ α
Ί07 τίς Πθ'νίκή; Δ'κο^ουΐ'αί, συ·'/»4νως *ε
Άο·θ Ά-οφ. 498.
■ Τό Λιναίττ·£>ιον των «ν Χανίοις Πρωτοΐνκών
Έν Βίμω τ7 28 'Του' ίίυ 1910
Ό ΡΊγ
Α. Σ. Κο>νσταντίνου
Οί χ^ηθιίντες ΐΑσοτυρ'ς 1''?·!ηγο^ί-'^
Ευστρ. Μίίλεκάκ^!; χάτοίχοί Νέου-γωρίου Άποκορ. (5?ικ»ΘγΙ:^
Δημ. Γ. Παζαδάχη: " Προβάρκατος »
ΣτυλιανΥΐ Α. Σαριϊάχη » ΜενάΧα Χωοάφΐα »
'Τ άν. Ιω. Τσάκαλος » » » »
"Εγ γρ αφ α
Ή ύπ* άθίθ'ο.. 7 χοί γρονολογ'αν 17 Μαρτίου 1910 Γθ'σ^.
• ς Χωρκρυλακής τοθ σταθμοθ Στύλου χαί όλόκληρος ή οχε
δ
γρφ
Δημοσιευθήτω νομίμως 5ν τί Έπισήμφ Εφημερίδι.
Έν Βάμω αυθημερόν.
Ό Είσαγγελεύων Σφακίο>ν
Α. Σ. Κωνσταντίνου
Αριθ. Πρωτ. 134
» Διεκπ. 925
'Ρν Ονόματι τοϋ Βασιλέως των '.Ελλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
Έπειδτ) ό Κωνσταντίνος Α. Άγγελά»ης χατοικοί Άλη-
χάμπςυ Άιτςκ'ρώνου καϊ ή*η άγν(όοτου δ'αμ-.νής, λατϊ,γοριΐται
ώς ύπαίτ,ος τοϋ ό'τι, την 14 'Λπριλίΐυ 1908 ίντός τού «> τψ
χωρ φ Ά/ηκαμπ^ κειμίνου κα*ίεν«'.ίυ τ&ΰ Γεωργιου Λεχανιδου,
"υροβδλών δία τοΰ περ στρόφου τού ίϊς τόν άίβα ίτραυματισε
διά το■^το^ έξ άπροΐες-.ας κ»ί άνεπιτηϊειότητος, κατά τόν Βεξιόν
όΐθαλμόν, Γ'(;ν ομοχώριον ;ου Παναγιώτην Παπα!ο,«ωργάχην,
έκ τούτου π/ίον των τριών ημερών.
ί
Διά ταυτα
Δινάζ ν Ιοτήμιην τίΰ χ»τηγορο>ιμ'νί>υ 'Αρβ* Χά άν'Ανμίτα ή
Βιρουτϊ) τ/ΐικ χατο,'νου "Ηραχλε,Όυ χ«1 ·ϊ)ίγι ί/νώστου ϊΐαμονίί.
Κτ!ι5τΛε, τούτην Ινονον ίτι >«τ« τί>ν μ-ηνβ Σεπτ,«βριο τοϋ
Ιτουί '908 ϊιβχοττίνων 25 μανβ'ραί ά£ί« δρ«γ 80 α; παρίδιοχιν
ι!ί οΰτ^ν |ν Σμύρνγι 6 Ιχιϊσι διαμ'νων Χουιΐίΐν Ναζιίχ·ης ίπω-
παοα^ώστ τβύτβς ιί' ι^ν 'Λ/μίτ Κημ-πβλιδόχην ίν Ριθίμ^τι ■-
τ£νΓά:τσε -βύτ«Γ ίπΐ σνηττω τού νοτ σΐΐοσ-ερι^σγι τούτων τον
Ιϊιο»ττμινβ ίνιυ άποζγμκίσιοχ· χβ? τβί έττώλησεν ·1ς τρίτους έκ'
οιχαιώματι ίδιοχτησίας χβ! Κβταδιχϊζει τ&ν >τρυχθίντ« Ιννον
>«ττ)νίΌ'ΰι/ί.ον Άράπ Χασάν Άνμ^τα η Βιρουτη ιΐς φυλάχισιν
2 μτνών
'Κϊβ'βιη ίκιβιαν'σθιι χα' «δημοσιευθή.
'Κν Χ-τν'οι; -ή 17 Ιουλίου 190.
Β τοϊ; Γρ«μμβτίω«
Ι Μαναρώληΐ
δ Β τοϋ Γραμμβτία.';
Ι. Μ«ναρϋ')λης
Μ. Γιαννακάκη^
IV.
ΠαΛαΠΛκηΓ
Ε. ϊβιοαδόκης
Ότι «
"^Εν Χανίοκ
7 Ιουλίου 1110.
! ΆοιΟ. Άποφ. 477
' Τό Είριινοδικίΐον Χανίων
! Συγκιί»·νον άπο τοϋ Είρηνοϊίχου Ίο)άννίυ Βίνέτιχου ·τ«ρ!ίντο
χβ' τιΰ Γρ«ι^Μ*:έϋ>^ Κων". Γ Κωνσταντινιδη,
ί 5 ονιλθ^ν Ι^ιβιτί^ω^ ίν τώ δωματίω των διχσχίψΐων αΰτοΰ.
5 σ/,αερον την 17 Ιουλίου 1910, ΐ«« ίποφβνθϊι π·ρ) &ρισμοΰ των
Έπειδή τό άνόμημα τ^ϋτο τρο*λέι:*ται καί τιαωρείται άπο .
τ' άρθρα 310 τού Π;ιν;κο3 Νόμου, χαρακτηριζεΐα! δέ ώς π>ημ- |
5 ρώ , των ώρών, χβϊ' άς ί» ίο/ων-αι αί συνΐδβιάσεις, χ«1 των
, ώοων, χϊβ' άς το Γρ*Φ»ΐον (ά μίντ άνοιχτι,ν
Λ«6ών ϋπ'?ψ·ι τα άα^βα 14° χ»! 76 τοΰ δογανιβμβ! των Διχΐ-
στηρ'ων χβ) 158 τϊ|ί Πολιτ Διχ
ρ
μελλημα.
Έπειϊή ό χατηγςρούμενος οϋτος ΐίνΐ άπω- χαί αγν;εΤται ό
τοπος τής ϊιαΐίονής το^.
Ίϊόντες κ-ι τ'άρθρϊ ΊΟΓ» χ,αί 40ο τή; Ποινΐλή; Δΐχονιμίας.
Καο^μ£ν τ*>ν ιίρηαίν-ν κατη (Όρ;ΰμ£νον ινα «[λφα.ισή^ αυτο¬
προσώπως ένώιιιον τοϋ άχροατηρίου τού Εΐρηνεδιχείου Βαμου
!
Ό.ίζιι ήυίαχ; πί^ς ΐχδΐχχτιν των μίν πβλιτιχών
' την Δίυτίρβν ίϊάττη'; ϊζδομάδος, των δέ Ποινιχών, Γήν
χαι Παίασχευτιν ίχάιττ,ς ί^δομάδβς. (7>ραν 5* ένίρζιως των βυνΐ-
δριάιιων ττν '^ τ μ
; "Οίας δ» χ«^' άς το Γπαφιίον τοΰ Διχβστηείου τούτου βά μένη
Ι ϊίθΐχτον, τάς ιργασίμίυς ημέρας άκο τής 8—12 ». μ. χ«1 ««^
3ΟΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
της 2—6 μ. μ. >ατά δέ τάς έξαφίσ'μου; ημέρας άπί, τη. 9 — 2
"' ·*" - τ
Διατάιΐΐ' ό ω; ή παίΐϋτα ΐσγΰγι ίπό 1ηςΣ!ίπτδμ.6ο''υ, ^ε>' "Ί?
χκί χατοτργεϊτϊΐ -δία επι τού προχ* μένβυ προ βνϊστέρ· άποφϊθ'ς,
μέχρι3; Δΐχϊμβρ'ου 19Κ' *«!
Παραγγέλλιι τή. ίημοβ/ιυτιν τγμ τ-βρούστΐί οττφι) χαϊ οί ως 4
Νίίαος 6ρίζι.
Άτεφασ'σβΥ) >α! 'ξ«ϊ(ίβτΓ| ίν Χβνίοις τ?, 17 Ιουλίου 19(0.
Ό Είρτνϊίχγις Ό Γρ«αματε'.
Ίωόν. Βενέτινοΐ
"Οτι άχριβΐ; ΐ/'ίγοαφον
Έν Χαν'βις «ύθημίρόν
Κωνβτ. Γ. Κωνστβντινίδης
Ό Γραμμ*τ«ύς
Κωνστ Γ. Κω/σ ανινίξη-
Άριθ. Πραζ 38
Ό Είρηνοδίκπς Καλ»»»" χωρίου Πεδτάδοΐ
Λαβών ΰπ' δψει τό άρθρον 1 τθν 'ακ' »£ θ 137 ί. Ι Νομ:Ρε
τικού δίατα>ματος τό άοθρον 22 ι;ίθ ύπ' άρ.θ. 8!6Νόμο^ χαί
τάς λοιπάς αύτοϋ ϊιαταξίΐς.
Ορίζω ^μερϊ^ ίπισκίψεωΐ ε'ι^ εκάτερον των έν τή περ·φερεία
τοθ Εΐρηνείικείου Καλοΰ Χωριο.. Δημων κ»ί ϊλδικάσεως των
ά ρ.ζημιών ς,ιά τούς μϋνας Α3ΐουστ'..ν,Σεπτέμβριον, Όκτωδριον,
Νοέμβριον καί Δίκέμδρ όν 1910.
Αον) Διά τϊν Δημ ν Μοχοδ
Την 7ην κα; 16η Αΰ'ουΐιου, 3ιν κιί 20ην Σεπτεμίρίοιι,
1ινκαί20ην ΌΛτω6ρίο^, 5ην χά 24ην Ν^ε^,βρίςυ, 3ην ^2.! '.Οην
^ν Διά τόν Δήμον Επισκοπής.
Την 9ην χαί 20ην Αύγούστου, 6ην καί 17ην
1 Ο 9
η
6ην καί 15η
Δ
γ η
ο, ΙΟην καί Ι9ην
ρ
υ, 8τιν
η η
Πτν Δεκεμβριού
Τοπ^ν ϊκδιχάσεως τα δημοτικά καταστήιλατα των ώς είρηιαι
δήμων καί ώ=αν ένάοξεως τώ συνεδϋΐών τι ν 9 ιι.μ.
Παραγγέλλω την «ν άνιιγράφω τοιχοκόλλησιν τής παρούσης
ϊ'ις άιταντα τα ■χωρία των άνωτίρων 'ήμων ττ] έττιμϊλίΐα των
θ'»είων Δη^άρχων ν,αί την δια τοΰ «αραρτήματος τής Εφημϊ
ρίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτν; δ1ΊΑΟσ;.«^σιν αυτής.
Εγένετο καί εξεδόθη :ν Καλώ Χ ·>ρ·ω τή 24 Ιουλίου 1910.
Ό Είοηνοϋικης
Κωνστ. Κουλούρας
"Οτι άκριέές αντίγραφον έν Καλω χωρίω αυθημερόν
Ό Γραμματ*ϋς
Έ. Νταφώτης
τοΡ Έβνικοΰ ΤνπογραΛείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς