91370 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ντ'/
ΒΑΓΙΛΕΙΟΝ ΤΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ
•.Ι. έ.
■«
^ "·■ „ ' , , · } ; ΐ,ΛΪ1Γ4·*»Ίί
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤ8ΕΡΝΗΣΕΟΙ
ΕΝ ΚΡΜΤΜ
ΤΕΤΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Αριθ. Διατάγ. 11
Έν Χανίοις; τή 10 Φ*6ρουαρ.ου >Η2— ΑΡΙΘ. 10
ή φράσις «τή γνωμοδοτήσει τοϋ Πρωτοδικείου έν τί) πβριφερεί*
τού όποίου έγ/.ατασταθήσονται».
Άρθρον 3. Εις τό α'ρθρ. 15 τού αύτοϋ νόμου προστίθΐνται
* έν τέλει τα εξής." «Άλλ' ή έκ τοϋ ά'ρθρον 23 τού Ποιν. νόμου
ανικάνους τού μάρτυρος δέν έπιφέρει την άκυρότ/)τα τοϋ συμ-
βολαιογρα^ιχ,οϋ έγγραφον, έ-αγομε'νη μόνον κατά τάς περιστά-
σεις την π ιθαρχι*ήν ΐΐμωρία; τοο συμίολαιογράφου».
Άρθρον 4. Τί αρθρον 37 τοϋ αύτοϋ νόμου άηιχαθίσταται
ούτω : «Τα β'δλία Λαί πάντα τα λθ'πά ϊγγραφ* φυλάττοντβί
-αρά τώ ίβ ω συμόίλαιογράφω Άπολυθέντος οριστικώς, ΐϊαραι-
τηθέντος, «πίθανόντος ή εις ά'λλην χεριφε'ρειαν μετατιθίν-
τος αυτού, ταύτα παραίιδονται είς ενα των άλλων συμβολαιο-
γράφων τής α!»τής περιφερείις, δριζόμενον υπό τού έχί τ1]ς Δι-
καιοσύνης Α Διευθυντού χαί έν ελλείψει τοιούτων ε'ς τόν Είρη-
νοδίκην. Ή παράδοσις γίνεται διά πρωτοκόλλου, συμπράτ-
τοντος τινος των δικαστικώ/ ΰπαλ/>ήλων, ό"ν δρίζει δ Εισαγγε¬
λεύς των ΙΙρωτοδικών, καί τ33 παραλαμδάνοντος. Ή σφραγίς
τού άπ;λυθέντος, παραιτηθέντος, μετατεθέντος ή αποθανόν¬
τος άφανίζεται υπό τού Εισαγγελέως των Πρωτοδιχ,ών, συν-
ταττομένη; εκθέσεως. Διορισθέντος τοί διαδόχου τού, τό αρ-
χεϊον παραίιδεται, έζιμϊλεια τβ3 Εισαγγελέως των Πρωτοδι-
κών, είς αότΐν, συνταττομένου όμοίου, ώς ά'νω, πρωτοκόλλου*
έφ' όσον δέ; διορισθή τοιούτος ή τής θέσεως καταργηθείσης, τ^
χργ^'.ο^ παρτμέ^ει καρ' ω αρχικώς ώρίιΰι] υπό τού Α. Διευθυν¬
τού καί άν άλίμη ή καταργηθεΐσα θέσις ήθελε άναυσταθί), πλήν
άν πρόκειται περί άρχείου ταραδοθέντος είς τόν Είρηνοϊίχην, δτε
τουτο παραϊ δεταιείςτόν διοριΐθέντα συμδολαιογράφον.
' ·7ί3λϋθ.ν-ος, παρβιΐηθέντος, μετατεθέντος ή θανόντθς τοθ
Συμδολαιΐγραφούν;ος Ε'φηνοϊίκου,τό άρχεΐον δι' δμοίου πρωτο¬
κόλλου παραϊίδεται είς τόν διάδοχον αύτοϋ καί μέχρι τ»]ς ύπ'
αυτού άναλήψεως ϋχηρεοίας εις τόν γραμματέ'α τού Ε'ιρηνοίι-
κειου».
Άρθρίν 5, Τό παρόν Διάταγμα ίσχΰει μετά δεχαπέντε
ημέρας 'άκό τής επομένης τής είς την Επίσημον Εφημερίδα
καταχωρίσεώς τού.
Παραγγέλλεται ή δημοσίευσις το3 παρόντος Διατάγματος
κατα·/ωριζομ.->ου έν τί) Έπισήμψ Εφημερίδι.
Έ; Χανίοις τη" 9 Φεδρουαρίου 1912.
'ίΐ Ποοίίωρινη Έπαναίίτατικτ» ΚυβέρνηΛς
Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΓ ΛΛ .-Λ
Η ΠΡΟΣΩΡΓΝΗ ΕΠΑ.ΝΑΣ1ΆΤΙΚΗ ΚΪΒΕΡΝΗΕίΣ
Έχουσα ύπ' όψιν τό άπο 30 Σεζτεμβρίου 1908 ψήφισμα τ?}ς
Βουλη*ς καί τό ά'ρθρ. 13 το3 ύπ' αριθ. 93 τού 1911 ψη^ίσμα-
τος τής έν Κρήτη Συνελεύσεως των Έλλήνων, καί τα υπ' αριθ.
4 καί 5 ψηφίσματα τής Έ-αναστα-.λής Συνελεύσεως, προ-
τάσει τοδ επί τής Δικαιοσύνης Έπιτρίπου,
Άποφασίζει καί διατάσσει
Τροποποιήο'εις είς τόν περι Συμβολαιογράφων
νόμον (Κανονισμόν των σι/μβολαιογραφεί'.υν)
"Αρβρον 1. Τό αρθρον 3 το3 περί Συμδολαιογράφν, ν νόμου
άντικαθίσταται διά τοϋ έχομένου :
«Άρθρον 3. Έν τ») περιφ;ρεία εκάστου Ε'ιρηνοδικείου διορί-
ζβτ«ι είς τουλάχιστον συμβολαιογράφΐς έόρεύων ο,τοι» καί τό
οικείον Είρηνοδικεϊον, πλήν άν άλλως περί τούτων ορίζεται έν
τοίς νόμοις. Μή ύπάρχοντος συμβολαιογράφου έν τί) Ιίρα τού
Ε'ιρηνοδικείου, δ Ε'ιρηνοδίκης εΛπληροϊ καί τα τού συμίολαιο-
γράφοι» Ιργα λαί εχει πάντ-ί α!ιτθϋ τα δΐλαιώματα καί τάς όπο-
χρεώσεις. Κωλυομένου δέ ή μή Ιπάρχοντος τί3 Είρ^οϊί/.ου, έκ
πληροΐ τα καθήκοντα τχΰτα ό γραμματεύς τοϋ Είρηνοϊΐλείοΐ),
καί τούτου μή ύπάρχοντος ή κωλυομένονί, ό Εισαγγελεύς τώ,ι
Πρωτοδικών όρίζει προσωρινώς άναπληρωτή" δια πράξεως τού.
Διορίσθέντος Συμδολαιογράφου έν τή 'έϊρψ τοϋ Ε'ρηνοϊι/.είου
τούτου, τό συμβολαιογραφικόν άρχεϊον παραδίδεται εις τούτον
έπιμελεία τοθ Εισαγγελέως.
Όσά/ΐις τις των συμβολα'ογράφων κωλύεται δι άσθένειτ^,
άπουσίκν ή τίνα άλλον λόγον πρός εκπλήρωσιν των καθ^κίντων
αυτού", καί δέν ύπάρχει άλλος μή κωλιιόμενος συμβο/βιογράφος
έν τί) αΰτί συμδολαιςγρα?'.κϊ) έ'δρα, άναπληρο^ται ο3ΐος υπό τοθ
Ε'ιρηνοδίκου. Τβύτου ϊέ κωλυομένου ή μή ϋπάρχςντος, άνα-
πληροθται υπό τοθ γραμματέως τοο Ε'ιρηνοδΐΛείίο' χπί 5ν ό
γραμματεύς κωλύεται ή δ'.ν ύπάρχει, ό Εισαγγελεύς τώ^ Πρω-
τοδικών διορίζει προσωρινώς άναπληρωτί)ν διά πράξεως τού.
Επί των τοιούτων άναπληρύτεων 5έν άπαιτεΐται ή παρά¬
δοσις τοϋ άρχείοι» είς τόν ά>>οπληροϋντα. Αλλ' έ-ί προσω-
ρινών παύσεων ή μ»κράς άπουΐίας δύναται νά διαταχθή υπό
τοθ Εισαγγελέως των Πρωτοδικών ή διά πρωτοκόλλου προ-
σωρινή παράδοσις είς τίνα των ά'λλων συμ6ολαιογράφιον ή τόν
ΕΊρηνβδίχην άν δέν ύπάρχουν τοιούτοι, συμπράττοντος δικαστι-
κοθ τινος ύπαλλήλου, δν δριζει ο αότός Ε'ισαγγελϊύς, καί τοϋ
παβαλαμβάνοντος άναπληρωτοΰ».
Αρθρον 2. Έκ τοϋ ά'ρθρου 5 τού αυτού νόμοο άπαλείφβται
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ί « ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Διατάγ. 8
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
1 Π ΠΡΟ--ΡΙΝΗ ΕΠΑΜ-ΤΑΉΚΗ ΚΥΒ£ΡΑίΙΙΣΙ-
"Εχουσα ύπ' δψει τό υπό χρονολογίαν 14 Ίανουαρίου 191*
Ψήφισμα τής 'ΕπαναστετΓΐκή'ς των Κρητών Συνελεύσεως καί τό
άρθρον 3 έδάφ. θ'. τού ύ*' αριθ. 413 Νόμου, προτάσει τού επί
των Οικονομικήν Ανωτ. Διευθυντού.
'Λποφαόίζει κατ δταιάάΰει
Έπιτρέπει την άτελί} εισαγωγήν έν Ρεθύμνΐ} υπό το3 Ιω.
Γρηγοριάδου ενός γεμιστί)ρος άεριούχων λεμονάδων γκαζόζ
μετά των έξαρτημάτων τού.
Είς τόν αυτόν επί των Οίκονομικών Άν. Διευθυντήν άνατί-
6ησι την δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τού παρόντος Διατάγματος.
Έν Χανίοις τί) 7 Φεδρουαρίου 1911.
Ή "ροΛωρινίι ΈπαναΙτατικη Κυβέρνησις
Γ. ΠΛΟΤΜΙΔΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Άριθμ. Διαταγτς 4
Έχοντες ΰπ δι^ιν τό ύ-' αριθ 123 κ.χί χρονολογίαν
2 Αΰγούστου 1911 Διάταγμα περί έπαναληπτικώ» έξε-
τάσεων των άποτυχοντων εις τρία (/.αθήμα,τα κατά τάς
διδασκαλικάς έξβτάσεις τοΰ παρελθοντος Αόγούστου όρίζο-
μεν ταδε.
Αί έπανχλνιπτΐΛαι έξετάσεις θά ενεργηθώσιν έν Χανίοις
Ρεθύμνη, Ήρα/ΐλδίω /οά Νεα,πόλε. κατά την 19, 20 *αί
21 Μαρτίου ενώπιον των κχτά τόπους ίίδικών έζετασ-
τικών 'Επιτροπε ών.
Τα δι' εύλογους αίτίας κωλυθησόιιενβι. μ.έλη θά άνα-
πληρωσγ) ό άνωτεροί της Παιδείας Διε^υντης συμφώνως
τώ 2 άρθρφ τοθΰπ'άριθ 112 της 11 Ιουλίου 1 θ 11 δια¬
τάγματος.
Έν Χανίοις 31 Ίανουαρίου 1912
Ό Ανώτερον τής Παιε^ Διευΐυντής
Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΙΣ
Ά ,
3 Κ (
1
V,
»
Έκ τοΰ Έβνικοΰ
. Α.
Μέγεθος Γραμματοσειράς