91351 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Α

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
^ίν^
ΒΑΧ1ΛΕΙΟΑΙ ΤΗΣ ΕΑ·ΑΔΟΧ
■"ν-.·.;*
ΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ν Κ Γ» Η Τ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 12 Ίανογαρίου 4942 — Αριθ. 2
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΝ ΕΓΠΤΡΟΠΗ
Έχουσα ύττ' όψιν τό «-ο 30 Σεπτεμδρ'ιοο 1908 ψ',φισμα τής
Βουλής καί τό άρθρον 13 τοΰ ϋπ' αριθ. 93 τοΰ 1911 ψηφίσμα-
τ;ς τής έν Κρή:τ] Συ^ελϊόΐεος τώ* Έλλήνων, προτάσ=ι τού
επί τής Δικαιοσύ/η; Έπιτρόπου,
εί καί 5ιατάιίο*ει
Τοοπο-οιήσεις τάς ΠοΑντικΛς Δικονομίας.
"Αρθρ;ν 1. Το έδάφιον 6 τού ά'ρθρίυ 1ί7 άντΐλχθίστα α-,
οΰ'τως :
6—Επί ή,Αεδαπών δΊατριβ:ντων έκτός τής Κρήτης, είς τόν
Είσαγγελέα έκείνίυ τοϋ δικαΐτηρίου παρ' ω ή όΊκη είσάγεται ή
μέλλει νά ε'ισαχθί) τ) είνε έκ*ρεμτς ή όπερ εξέδωκε την από¬
φασιν" καί άν πρ5κεααι περί Ε'φηνοίικείου, εις τον Ε'.σαγγελέα
τού Πρωτοδικείου είς ου την περιφέρειαν άνή*ει τό Ε'ιρηνοδι-
κεΐον' επί δέ δαογράφων άναγομένων είς έκτελέτεις, άρμίδιο;
Εισαγγελεύς είνε ό το3 τόζου τής εκτελέσεως" επί άΆλων
δέ έξωϊΪΛων κοινοποιήσεων άρμόόΊος είνε ό τοϋ Πρωτοϊικείου
έντόςτήςινεριιρερϊίαςτοθ όπουυ είχε ο ήμεβατόςτην τελευταίαν
έν Κρήτγ; διαμονήν, καί έν ελλείψει τοιαύτης ό Εισαγγελεύς
των Πρω.οϊικών τής πρωτευούϊης. Ό Εισαγγελεύς όφειλει,
άν δ ήμεία-ος διατριβτ, έκτός μέν τής Κρήτης άλλ' έντος τίθ
Έλληνΐχοϊ Βασιλείου, νά πέμψτ, άνευ ά/αβολής το παραΒίθέν
ύτω έγγραφον είς την Ανωτέραν επί τής Δικαιοσύνης Διεύ¬
υνσιν δια ν* άποσταλί) εις τόν καθ1 ου άπίυθύνεται. Το έγγρα¬
) ς
φον δ"«ν γίνεται Βεκτον υπό τοϋ Εισαγγελέως άνευ τής
ταδολής των απαιτουμένων δ«πανημάτων, άπ^ρ κανονίζονται ύπϊ
τής Ανωτ. Διε-θύνσεως τής Δικαιοσύνης. Άλλ'εάν δήμεδα
πος σημειοϋταιώς διατρίίων εις τόπον κείμενον έκ,τος τής τ» Κρή¬
της καί τού Έλληνικοΰ Βαηλείου, τότε τό δικόγραφον παρα-
μένετ τΐαρά τω Εισαγγελεϊ άνευ προ-ια:α5οων καί ά'νευ
περαιτέρω διαβιδάσεως παραδιδίμενίν είς τόν κιθ' ου άπευθύ-
νεται όταν ήθελε παρ' αύτιϋ ζητηθί).
Καί πρίσίτι, άν δ έκτός τής Κρήτης ίιατρίδων ήμίδαπός
κατά την τελευταίαν πρό τής ένεργιυμένης κοινοποιήσεως δε-
κα-ενταετίαν είχεν έν Κρήτη κατοικίαν ή διαμονήν, τό 8ι-
κόγραφον έπιδιδεται είς εν» των έξ αΐ.χατος κατ ευθείαν
ή έκ πλαγίου συγγενών τοϋ τοιούτου ήαεδατοί μέχρι τίτάρτ
βαθμοθ συμπερ'.λαμδανομΐνου ή έξ άγχιστείας μέχρι Ιευ-.έρ
έ ΐ ά έξέλ δά θνά
ή γ γγ
βαθμοθ συμπερ'.λαμδανομΐνου ή έξ άγχιστείας μέχρι Ιευ-.έρΜ
βαθμοθ συμπεριλαμ5ανομένου, κχΐ άν έξέλιπεν διά θανάΐουδές
ου παρήχθη γάμος, κατοικοϋντα είς την αυτήν Είρηνοίικεια-
ή έ έό ή δοίας χα:ω*ει ή δ·£^νε τελευτίΐίν
ο ρήχη γμς,
κήν κεριφέρε αν έντός τής δποίας χα:ω*ει ή δ·.£^.νε
έ ήμίδαπδς πρό τί|ς έκ τής νήΐο« άπίδημίας -».«" έν έλλείψΐι
δέ τοιούτου συγγίνοΰς ή άγχιστέως, τό δικόγραφον τοιχοκολλά-
ται εις την θύραν τοϋ Ε'ιρηνοδικειου τούτου.
Εάν δ έκτός τής Κρήτης διατρ£6ων ήμίδαπδ; Ιχη έν τί) Ιϊρα
τίδδικαϊτηρίου ίιορίσει δικασπκόν πληρεξούσιον δεχθέντα τί·ν
εντολήν κΐΐ γνωΐτον είς τόν κοινοποιούντα, τότε ή έπίίοσις γ(-
νεται μίνον ϊίς αυτόν.
"Άρθρον 2. Είς τό τίλος το3 άρθρου 170 προστίθενται τα
έξής^
«Εάν δ προεϊρεύσας αποθάνη ή Χ'ολύεται Ι* τινος περίστα¬
σις νά υπογράψη τζπρχκτικά ή την απόφασιν, ταύτα ύπογράφον-
ται υπό τού άρχαιοτέρου ή τού πρεσίυτέρου την ηλικίαν τακτι-
κού δικαστοθ έκ των συ^μετασχόν:ων.Έάν δ υπό τάς αύτάς περι-
στάσεις μή ύπογράψα; είνε Ε'ιρηνοϊίκης, ύτογράφονται ταυτα
ύτ.ό τιν:ς τώ/ νομίμων αυτού άναίΐληρωτών, όν όρίζει δ Εισαγγε¬
λεύς των ΙΙρωτοδικών».
"Αρδρον 3. ΊΙ έν τώ άρθρω 191 καί έν έίαφ. 6'. φράσις
«έά όμως δ ϊαϊικος κϊτοικϊ) έν τί) άλλίΪΛΐτί]» άνηκαθίσΐίΐτΛΐ
οίίτως:
«Εάν δμως δ ϊιάϊ'.ϊο; κατ:ι*τ] ή 3'.ϊ;χ:'νη έκτός τή"ς Κρήτης».
Άρΰρ^ν 4. Ή έν άρΰρ'ύ 466 παράγραρίς «Δ·.ά τού; έν τί)
άλλοίαπή κ%τοικ)3ντ»ς ή ϊ χμίον:ας ώ; κα! τ;υ; αγνώστου
ίιαμονή; ή αΰςησις αίίτη εΐνχι είκοσι ημερών», άντικαθίσταται
οϋ'τω :
«Διά τούς έκτός τής Κρήτης Αα:οΐΛ5ίντχς ή διχμένίντας ώ;
καί τοΰς άγνώΐτου δια,Αον^ς ή αΰςΓ,ιις αΰ':η είναι είκοσιν
ή'»ερών».
Άρθρον 5. Ή έν αρ^ρω 495 φράΐις «ϊιά τοΰ; έν τή άλλο-
δχπί) διαμένοντα;» άν:'.κ»θίσί«χι οΰ':ως: «ϊιά τού; έκτός τής
Κρήτης διαμένοντας».
"Αρβριν 6. Ή έν χρ'ϊρφ 582 φράσις «ή νόμιμος πρός ίφ«-
σιν προθεσμία ϊιά τοΰς διαμένοντα; έν τί) άλοϊαπί)·, άντικαθί-
σ:αται οΰ'τως:
«Ή νόμιμίς πρό; Ιφΐΐιν προθίσ,χία ϊιά τοΰ; διχμένοντας έκτος
τής Κρήτης».
Άρθρον 7. ΕΊ; τό δ' έϊάφ. τού ίρθρου 315 τού ·κίρΙ έχτε-
λέΐίως τμήμχτος προστίθενται τα έςί)ς : «Άλλ' εάν αί αποφά¬
σει; των μή εγχωρίων ϊικαστηρίων έχουσι έκϊοθή" έρήμην Χαι
εναντίον τινος όστις είνε ήμεϊαπό; ή έξομοιούται έν Κρήττ) μέ
ήμεϊαπόν καί όστις μετέχει ή φέρεταιε'ις την δίκην ώ; κΰριος διί-
δικος, προσεπικαλού,Αενοςή όπως δή λ ότε άλλως, τ ιτε ού 2ε μίαν
1 α'τιΐ έν πάσι; περιπτώσει έχουσι ΊτχϋνΧαί ή υπόθεσις χρήζει νέας
1 σ^ζητήσεως κΐί αποφάσεως ενώπιον των εγχωρίων δικαστήριον».
] Άρΰρζν 8. Το άρθρον 318 τού περί εκτελέσεως τμήματος
άντικαθίσταται οϋ'τως:
' Άρθρον 318. Ήπραςς τ^ς περιαρής τού έκτελεστηρίοι»
τύΐϊοι» ώ; καί ή πραςις τή; άπορρίψΐω; τί}; περί τούτου αίτή-
βεως νρΐσόάλλΐντ» δι' έφέσ;ω; έντός «ΪΛθΐιν ήμίρ-όν άΐϊό ττ]ς
Γ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ4
κοινςποιήσεως ή, τοιαύτης μή γενομένης, έντός είκοσιν ημερών Άποφαίνδΐαι «αμψηφεΐ
«πό τής ίπιταγής ενώπιον μέν τοϋ Πρωτοϊικείου εάν «ρόκειται Έγκρίνει, όπως διά Δκχτάγματος χορηγηθί) εκτακτος πίσ;ω-
περί πράξεως Ε'ιρηνοδίκου, ενώπιον δέ τοϋ Έφετείου εάν πρό- σις) £π£ τ0ϋ· Εϊδ^οΰ Προυπολογισμόν των έςΌδων τής Ανωτέρας
χειται περί πράξεως Ιΐροέδρου πρωτοδικών. Η έκτέλεσ ς δέν Διευθύνσεως τής Δικαιοΐύνης, τής χρ^ιωζ το3 1911 υπό ίδιον
άναστέλλεται' άλλάτό κατ' ίφεσιν Δικασ-ηρίου καί πρό τής έκϊι- κεφάλαιον καί ά'ρθρον, έκ ϊραχ τριών χιλιάδοιν τρΐακοσίων
χάσεως τής έφίσεως δύναται επί άπ/οά μή κοινοποιουμέντ; άνα- (3,300) «δι επ σκευήν τοϋ έν χω Λιμένι Σητείας κτιρίου τού
φορα νά διατάξη την αναστολήν. *------.........'
Ή πράξις το3 Προέδρο,ι τών'Εφετών προσβάλλεται έντός
των αΐτών προθεσμιών καί μ έ τάς αυτάς συνεπείας δι άνακοπής
ενώπιον το3 Εφειείου.
Προσίολή το3 έκτελεστηρίου τύπου ίι' αύτίτελοΰς άν^κοπής
ή έφέσεως είνε άπαράδεχτος εάν ίχιρ προηγηθή άνακοπή κατά τής
έπιταγής % κατ' άλλης πράξεως εκτελέσεως ο τί ίι' αΐιτής πρέπει
νά φέρωνται καί αί χατα το3 Ικτελβστηρίου τυπου ένστάσεις»
Άρδρον 9. Ή ίσχΰς τοϋ παρόντος άρχεται μετά ϊέχα ημέρας
άπό τ»;ς επομένης τής έν τϊ) Έπισήμω Εφημερίδι χαταχωρίσεώς
τού.
ΠαραγγΙΧΧΐτΛΐ ή δημοσίΐυσΐς τίίπβρίντος δια κα;3χ"ωρ;σίως
έν τή Επισήμω Εφημερίδι.
Έν Χανίοις τή 11 Ίανουαρίου 1912.
II
'£κτέλεΙτ«κη
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Γ. ΠΑΟΤΜΙΔΗ2
Ι. Α Η2ΤΧΑΚΗ2
Ι
ΔημοσΌυ» χαί
Άνατίθησι την εκτέλεσιν τής παρούσης αποφάσεως είς τούς
επί τής Δικαιοσύνης καί των Οίχονομικών Έπιτρόπους.
Ή Έκτελεστικτΐ έπιτροπη
Γ. ΠΛΙΥΜΙΔΗΣ
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ό ΓραμμΛτεύς
Π. Χ. ϊΜαρχ,αντωνάκης
"Οτι άκριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τ/] 4 ΊίνουβρίΌυ 1912.
Ό Γραμματεύς τής Έκτελεστικής 'Επιτροπής
Π. Χ.
Αριθ. Πρωτ. 6443
» Άπαψ. ίϋί
Α2ΓΓΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ό Λΐομάογπς Ρεθι/μνιις
Λαβόντες γνώσιν τής ανθυγιεινάς κχτατΐάσεως των λαχανικών
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
Η ίΚΤΕΔίΣΤΙΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ . , .... 04 . λ
και γαλακ-.ερων υπο τας συνΘή*»; υπο Λίς οι:;ίχς πωλώνται
ϋπ' όψιν το υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμβρίου 1908 ταυτα έν τη" άγορα τής πόλεως ΡίΟ^μν/^ς άπο?*5ΐζ3μεν καϊ δια-
τής έν Κρήτη Βουλής των Έλλήνίαν, τό ύπ" αριθ. 87 τάσσομεν :
Όίί 19ί 1 Σλ ' α'.) Οί πωληταί παντί»* εϊ$3ΐ>ς λί/.»νικών ή όπωρικών υπο-
επι των οποίων έναποθέτου-
ψήφμ ή ρήη ή ή, ρ
τί)ς 21ΐ|ς Όκτωίρίοΐ) 19ί 1 το»3τον τής Συνελεύσεως, τό ύπ' ) η
6301 τί)ς ^28 Νοεμβριού 1911 ίγγραφον τής υπηρεσίας των χρεοϋνται νά τοποθετώσι τα κβΐ επ ω οων αποθέτυ
Δημοσίων Έργων, τό άρθρον 3 τού ύπ' αριθ. 93 τοϋ 1911 σιν αότά είς ίίψος 50 έκατοΐτών "0 μέτρου υπέρ τ>)ν έπιφάν*ι«ν
ψηφίσμβτος ττ]ς Σίνελίΰσεως κ*ί τό άρθρ. 36 το3 ΰπ' αριθ. 737 τού δαπέδου το3 κβταϊτήμχτος αότών κα! έντός τοθ καταστή-
Νόμου, προτάσει των επί τής Δικαιοσύνην καί Οίίβνομικών ματος.
"Επιτροπών στηριζομένη επί ττ)ς ύπ' 251 το9 1911 4μΟ?ώνου β'·) Οί «ωλτ1τ*' ™τ'^ ίί53υί γ*λχκ-£?ών ί?είλ3υτι να
αποφάσεως χ'Ψ,ς Έκτελεστικ»!ς Έπι:ροπί)ς. ?*/ωτι ταδτα έντός άγγείων καθζρών κ^ί έντό; π?36η*5ν συ,ο-
ψ * προφύλαξιν ΛότΓΰν άπό τα άνβ^,ϊΐνΐ μ3λύσ-
άρθρον «δι' επισκευήν τοδ έν Λιμένι Σητείας κτιρίου το3 ' Ή ίσ'χϋς τής παρούσης χ?χετ3'- μ-:ιτά δέ« ή.Αίρ*; άτο τής
Δηαοίΐίϋ». ^ δημοσιεύσεώ; της έν τϊΐ έπισήμω εφημερίδι, ή δέ 'μέ;ιμνα τής
ϋις τους α^ους επι τής Δικαιοσυνης κ«ί των Οικονομικωσ άΧρι5ο3ς έκτελέΐεω; άνατΛεται είς τα δημοτιχά κοιί άα:υνομικά
Επιτρόπους άνατί)ετίΐ ή δημβσίευτις κα: εκτέλεσις το3 «αρόν- δργανα τής πόλεως.
τος Διάτάγματος.
Έν Χανίοις τή 2 Ίανβκαρίοΐ) 1912.
Ή Έκτελεϋτικτΐ Κπιτροπη
Γ. ΠΛΟΥΜΙΔΗ £
Ι. ΗΣΐΧΑΚΗΣ
Ν. ΓΙΑΜΑΑΑΚΗ2
Έν ρ.^.^ τ 30 Λεκεμίρίοι» 1911.
Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΛς έντφύη* όριβ. ?Ο0 της 28 Δβκεμόρίου 1911 πρακτικφ
άποφάαεως τής ΈκτκλεθττκΛς Έπττροηής.
Στυλ. Γ. Φωτάκης
Άκριίές αντίγραφον
Έν ΡεΒΰμντ] αυθημερόν
Ο '
Στυλ. Μ
Ό Ύπογρ»μματεΰς
Στιιλ. Μ. ΙΙ
ι
'Η Έ π ι τ ρ ο π η
α ύ£' ?ψιν >ι% ϊγγραψον τσδτο τής Ανωτέρας Διευ¬
θύνσεως τής Διχαιοσύνης ύπ' αριθ. 7ο17;'ΐ49ι έ. 2. τό ύπ' αριθ.
6,301 τής 28 Ν«μίριΌυ 1911 έγγραφον τής υπηρεσίας των
Δημόσιον "Εργων τό άρθρον 3 τοθ όπ' αριθ. 93 έ. ε. ψηφίσμα-
τοτ/ς τήί Σ»νελει)σ6(ι— καί το αρθρον 36 τοί 6π' άρι8μ. 737
Νόμς».
» ■
III
!■■
II
■!* ........... .........' Ν. '^.1^^-^ ^^^^^^^'
Έκ τοΰ Εβ-νικοΟ Τν»'
Μέγεθος Γραμματοσειράς