93417 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΙΑΕ.ΑΕιΟΝ ΤΗ- ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΓΑΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑΟΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ν ΗΡΗΤΜ
τρίτον
Έν Χανΐ'.ς τη 31 Ιούλιον 1Μ1(). -ΑΡΙΘ. 53
'ίξιΛ. Ιι^υι". 3550
> Διεκπ 1578
Π Γ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Ό επί τής Λ'καιοούνη Έηίτ^θΓος
Λαέβντες ύπ όψιν τας ϋποβληθβ ιες ήμΤν αϊτησϋς.
«'.) Ύ%ό χρςν·Λ. 3ι)Μαίου ΙίΜΟτοϋ Ιω. Π ωχά*η χατοι
>ου Άρδϊκτιυ Αγ. Βατιλειου αίτομίνου όΊτω; τοϋ Λοιποί ε«
ρει τό οικογεν£[αλόν τού έΐωνκμ'ν «Ιΐβπϊδάκης».
6 .1 "Υπό χρονολ. 1 Ίοΐινίου έ ί. τ'.ϋ $φιππου 'Υ^νωΐΛ^τβρ
χβ^ Κωνοτ. Ανδρ. ΔβΐΑουλάλη, έ* Σ*μαρώς Σφακιων, οίτου
μένου όπως αού λοιπού «πονομαζεται 3ια το-> ο'ικ(,γ«νιια>ιοι5 τς
ίπωνυμου «Κατσανεδακης».
ί .) Τ ν β.πό 7 Ιουνιοο ». Ι. τ3^ Κ. Κτεν*έα*η, καΐο.κο
Χαλέ^ας, αί[4υμέΐ3υ όπως τοϋ λοι .ο» φίρει τό ίκι6ι;ον «Λυ
ίί ΐ
Δι
ά τ χ 0 τ α
ι να,
ί ώς
> ρα
! χ-
Ι τή
;/ίν το ι/ίτι/.όν Ι/τό νρονολ 22 Ιου)'ου 1910
(.Λτικ·!ν τλίΌ^οτ άς κ*1 δ'.αΓατ7οΐΑεν ττ,ν διε^χγωγήν έπα-
γπτΐΛτς τελίΐω-. ι/.ής 8η;ο.οτρχσ:χί διάτήν έκμίιτθωτιν τής
άνω ο*Ί γ-ντ,σθ|Λ£νγ|ν τλ;ν 8ην Αΰγ ύυτου 1910 ήκί-
1 Κ.;ριακ/)ν κ*1 ώραν 10— 12 π. μ. έν τώ Νο αρ-
/ω Κα'-α^τήμα.τι Ρεθΰιχνης ινωπι&ν τλ,ς Γτπτροτεΐα;
όριζοΐΑί'^ης ϊι τ7, ϋπ αριθ. 30Γ)1)212Ι ι. ?. δια-
ύ;ιι ήαών ( Τε >χ Γ'. ΐρ^λλ 49) χ.αί τυμ^ωνως πρός
■ ς έν αυτή άνχ^ερο;/.ε«υ- δ(.ους.
Γν Χανίοις τ(, 30 Ιουλίου 1910
Ό Ίΐι»ίτρβτ·ς
Β· ΙΚΟΥΛΑΣ
ό .) 'Γην ύπ- χ ονολ. 8 'Ευνίο^ ί. έ. τού πεζ.3 χωρ3ΐυ>.3-
κος Ιω. ΣκυλουροικΓ, απβ Λο^σα/1έ·ς Κισί-ΐ|ϋ.!ΐυ,αί[2αμενου όπως
μετ^νο/ιασθ^ εί ί «1/ο^νακΓΛ».
ΙΙρθΐκαλοίμε- πάντας το^ς ί/οντ*; εϋλ;γο^ς αντ ϊί,ήιί'ς κίτά
τω^ μίτονομοσιών του-ων επω, ϋπς6ά*ουν δνστασ.ις κατα αΰιών
«νώϊπ,ντής καί'Γ,μα; Άνωτέ,'-ας Διευθύνσεως ενΐος 15 ημερών
βχι τί!ς δ»;ΐΛοσι»-33ω; τής π.ρϊ^η', ίν τι ΕφηΑεριί'. τής Κ^-
Δ,ίχτ 2325
Κ1ΤΕΡΑ ΔΙΕΥβΥΝΙΙΣ ΟΙΚΟΚΙΜΙΚϋΝ
υ
υ κ ιι ρ ι £ ι σ
Χ^νια τ=25Ί5υλί·>υ
V.
10.
Ό έκι τής Δι/αιοσ-ΐνης Έπι.ροτιο·;
Γ. ίίΐΥΛΩΜΟΠΑΝ,ΜΗΙ
ρ.Ο. Πρωτ. 3337
» Ααχ.π. 2326
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Π Ρ Ο Κ Η ι· ϊ Ξ 1 Σ
ς τελϊ»ωτικη.« διια'πρασΐας διΛ την
ω($ιν «ΙκΙας νόν η|ΐοόίου έντος τοΐί
·>{»ον(>ιυΐΓ Φορτέϊζας 1'εΟυμνης
Ο 12 Π ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜίΚΩΝ ΕΙΙιΤΡΟΙΙυΣ
Λιακηρΰττει δτι
'ίίπειδη τό υπο τοΰ Τααα.νο·,/-,/ Σίρχφ/; ΛατοιΆου Ρεθύ¬
μνης προσφερθέν ετήσιον μίσθ^·-/α των δ ρ 5 /. 10. 50 δ χ
"Γν έκαίσθ ·>7ΐν τής Ι-τίς τοϋ φ)^υ:'Ο^ Φορτ = τ,χς ο!/.'χς τού
Δτ(μο·5>ου έ-λίΐοδοτη&η χ.ατχ 5 0)0 υπό τοο Ά/ή Κ
Έπανα/ηττικής τελί'ίοτι/.ής ϊημο-ΐοασίας 5ιά τ^ν ίκμιΐθω-
αι/ τού ^6ρου λαχα^ικιο/ κ ιί όπωρΐΑω^ των Νομών Χανίων
— Σφακιων.
| Ο ΕΊΙ ΓΩΝ ΟΙΚΟΝθΜΙΚΩΝ Ε111ΓΡΟΙ1ΟΣ
Ι Δ'.ακηρ^ττει ότι :
] Έτειίτ, ή ^-' τ:3 Ιοάοου Καλλιτεράκτ, προσφίβθίϊσα
τιμ) των ζι/. 326Ί0 *ΐ3ΐ την :κ^'τθωϊΐν τ5ύ φόροι λανανικών
!ν.αι ό-τωρικών τω; Νομώ/ Χα'ΐω/ — Σφακίω/ έπλειο!:τή4η κιτϊ
5 °/0 ^"ί Τί5 Νι/.ί/.. Κλώνίϋ xα:';ικο^ Χα/ίοιν.
| Δ ι / τ α ύ τ α
Ι Άχυροϋμεν τό σ·χετι/.ον ^■,^ο χρονολογίαν 28 Ιουλίου 1910
, πΐα/τι/ΐν πλΐ'θΐο-'α; ν.χι ϊιαταΐσομίν τη/ ί'.εςαγ^γήν έπανα-
ι /.η-τι/.ί;ςτ-'ί'(ΐτ:/ή: ίημ>-:ραϊ·.χς 5'ά -ί;ν έκμίσθωτ'ν τού ?:ρ3.)
ι λα/α/ΐ/.ώ/ και ΐ::ωρι».ών τι.κ Νςμών Χανιών — —ΐα/,ιων γεννη-
| ίίμ:νην την 9 Αύγυσ-υ 1910 Γ,μΐραν Δί^τέρα/ καί (,ίραν
10—12 τ. [χ. έν τώ Νο,Αϊρχιχλώ Καταστήματι Χα/ίων ενώ-
πι:- τή; επιτροπείας τή; όρ ζομί^,ς έν τή ϋ-' άριβ.^ *βιβ/«43
έ. Ι. ϊ'.α/ηρύ;Ξΐ ήμώ/ κ^ι ^^;^ι^/ώ/1); πρός τονς έν α!ιτή «να-
φερομέ/ους ΐρους
Έν Χανίοις τή 29 Ίϊυλίϋ, 1910.
Ό επί ιω. θίχονομιχών 'ϊ
Β ΣΚΟΥΛΑΣ
-ΕΚ! . ί
5180
Άριθμ. Πρωτ. 3338 ϊ
» Διεκττ. 2327 |
ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟίΚΟίΙΟϋΚύΝ
11ΡΟΚΗΡΪΞ1Σ
Έπαναληπτικής τελιιωτΛκης δημοπρασίας διά τϊιν
έκμίσθωσνν τοϋ Μεγάλου Κόυλε τοΰ Δημοσίου |
παρά τόν Λιμένα Ηρακλείου.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ
Διαχ.ηρυττει ότι: *
Έπειδη τό υπο τοϋ ίΐ,δουάροΌυ Ροζεμποΰχ προσφιρθιν
μίβθωμα δρ. 35 μηνιαίως διά. την ικμίσϋωσιν τοϋ Μεγα,λθυ
Κόυλε τού Δημοσίου πα,ρά τον λιμένα Ηρακλείου έπλειοδο-
τηβγ) κατά 5 ο/ο υπό τού Γεώργιον* Μηλιαδου.
Διά ταυτα
Άκυροϋμιν τβ σχετικόν υπο χρονολ. 22 Ιουλίου 1910
πρακτικον πλειοδοσιας κ,α,ί διατάσσομεν την διεξαγωγην »πα-
να,ληπτικής τελίΐωτικής όημοπρα,σίας γενησομένην την 8
Αύγού,ρτου ΐΰΊΟ ημέραν Κυριακην και ώραν 10—ί2 π. μ.
ιν τψ Νομ.α.ρχια,κ,ψ Καταστήματι Ηρακλείου ενώπιον τής
ϋπιτροκιιας τής οριζομένης έν τώ ϋπ' άριϋ. ^'/ϊιϊι 5· *·
δΐΛκηουςΐι ημών (τεϋχ. Γ' . φυλ. 49) κ,αι συμφωνως πρός
τους *£ν αυτή άνα.φερομ6νους ορους.
Χ*νί« τ$ύθ Ιουλίου 1910.
Ό επί των θίχονομικών Έκιτροπος
Β. Ι. ΙΚΟΥΛΑΙ
Ιί α
α
Ή είς τό ύπ' αριθ. 49 τεΰχ. γ'. έ. 6. φύλλον τής
Επισήμου Εφημερίδος δημοσιευθείσα προκήρυξις ημών
«τΐερι εκμισθώσεως των ίϊς διάφορα μίρη τής Νήσου οίκ.0-
δομών τοϋ Δημοσίου» φερει αριθμόν Λθϊίΐιχΐΐ;» χ.% ουχί
>()ϋΐ)2ΐ*1 ώς εσφαλμένως εσημειώθη.
('Κχ τού Γρ»φιίου τή{ Α. ώ. των υίχο«θ[ϋχών)
Έν ϊό ύ*' «Ρ'1*· 1910)1230 έ. Ι. διακηρύξη τοΰ Δήμου
Λ*νιυ>ν, ίι» την επί έν έτος έκμίσθωσιν των δημοτ. φορων
·,.ι;ανα .ο)ίί>ϋς κριατβς καί σφαγγειου δημοσιευθείσα έν τή ύπ'
51 ·υλΛψ Γυχβς Γ . », Ι. τής Επισήμου Εφημερίδος' άνε-
ίραφη ί*. υβϊγριφικού σφαλματος δτι,θέλει γείνη ή δημο-
λ,?·ϊιλ την ζθ Αύ^ουστου ε. έ. ^ντι τής *5έϊ /%.ύνούστου
έ.έ.» ώς έχει ορυβξ; δια τής είρηϊ,ίνης διαχηρύξεως.
Έ» Χανίοις τ0 2« Ιουλίου 1910
('Κχ ιοΰ (ραφιίο., τής Δημαρχίας Χανίων)
Αριθ, ίΐρωι. 295
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΙΙΛϋΙΟΔΟΣίΑΣ
Διαχηρύττει ότι,
Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 7 έ. έ. άποφάβεως τοΰ Δημοτιχοΰ Συμ-
6ϊυλίου εγκριθείσης παρα τής Σε6. Νομάρχας Χανίων, έκτί-
(ιεται είς φανεράν ιΐΛειοίοσ.αν κατά τάς ίιαταςεις τού ΰπ' αριθ.
Β5θ Νομου περι δημοπρασ.ών ή έκμιαθωσις .ώι δημοτικών φ:-
ρων τής χρήσεως 1910, ήτοι:
1) Ο «όρος άγοραπωλησιας χτηνών πρ&ς 2 % έ*ί τής άξίας
των κωλουμένων βοών, (κπων ήμιονων και όνων χαθ' ϊλον τόν
τόν Δϊ^ον.
2) Ό φίρος καταναλώσεως χρέβτβς έν τ^ άγορ^ί ΒίυχολιΔν
ήτοι β*ό τής ^ ΚουκουδοΟ τόν ρύακβ μέχρι Καμάρας 5 λεπτβ
κατ' οκάν ιφ' άκαντκν των σφαζομένων κρεάτων.
3) Ό φόρος (σφαγείου) επί των σφαζομένων καί χωλουμένων
ζώων έπίσης έν ττ} άγορα ΒουχολιΔν πρός 5 λεπτά κατά κεφα¬
λήν επί των έριφίων, άρνίων, χβιριδίων μέχρι των 5 όκάίων,
έν. ίέ των μ*γάλων αίγοιτροβάτΜν 20 λεκτά κατα κεφαλήν, 30
λεπτά επι των μοσχαριων ι ου γάλακτος καί 60 λεκτά έκί των
μιγάλων βοών χ«ΐά κεφαλήν.
4) Ό φόρβς ζυγίου έν τη άγορα Βουχολιών επί των πωλου-
μίνων κατά φορτιων ή;ϋ ΐλαίου οίνου δημητριακών όκωρών γεω-
.ήλων καί λοΐπών πρ:ίόντων τρός 5 λεπςά άπό 10 όκάδ·ς μ;-
χρι 50 ό«.άίων άνω των 50 όκαίων χαί μέχρι τής ζυγήσιως των
100 Λιπτά ίθ έξαιρουμένων των άχύρνν, ξυλανθρακων καίτης
έλαιοπυρινης διά τα ό~οϊ« θά (ίσχράττηται 5 λειτά δι' 4κασ"ον
φορτιον κατ' άποχεπήν.
Ή ένβικίασις των ανωτέρω φόρων γενησεται άχ6 τούς εξής
Όρους /.αι συμφωνίας.
1) ϋί φόροι ούτοι ίνοικι^ζονται είτε ολοι έμοΰ είτε χ«Ί ΐβΊα
βχαστος.
2) Οί ανωτέρω φόροι θά εισπράττωντκΐ μόνον έν τή άγορα
Βουκολιών πλήν τοΰ φόρου τής άγοραπωλησιβς χτηνών όστις β»
ι^πρατιηται χαθ' όλον τον Δήμον.
3) Ή πλειοδβσια οκξαχ6ηβεται φανερά έν τω Δημβρχιακω
Κατ«σ-.ήμ*τι Βοΐ/Χολιών την 21 Αύγβύστου 1910 ήμίραν Σάβ¬
βατον /.αι ώραν 10—12 μ. μ. ενώπιον £ Έϋΐτροκής αποτελού¬
μενης >* τοϋ Δημαρχου ώς Ιΐρ-.είροιι, κ*ί δυο μελών τοϋ Δη-
τι>.ου Συμ6ουλιου.
4) Έ«ν έντ;ς έξ ήμίρών από τής ΐροσωί>ιντ]ς κατ»χυρω-
σεως ι ροσφερ-ς τις 6 9/0 επι πλέον τής τελευταίας προσφοράς ή
δημοπρασια έπαναλαμβάνετιχι τό άμέσως ίπομινον Σα(ί6αΐον
ήτοι την 28 Αύγουστον 1910 ά''ευ ιϊ;;·.ι;έρας προκηΓύξββς.
Ιΐά^ πλί,ιοίόιης Τνα γινι^ δ·/.τος ίεον όπως προκατββά/^ είς
το Ιαμίϊον τοΰ Δήμου λογψ εγγυήσεως ίι' όλους μέν τούς φο-
ρους δραχ. 40 δι' έ'καστον δέ φόρον δραχ. 10 καί νά προσ«-
ϊί άςι&χρεων ΐγγι,ητην όστις θά συνυπογραψτ) τό πρακτικών
πλειοόοσίας καί τό συναφθη-τόμενον συμ&ολα,ον θά εύθΰνηται δέ
ούτος δια πάσας τάς ϋποχρϊώσεις τοϋ έ»οιχιαστοΰ άνευ 3ι/ϋΊω-
ματος ίιαιρέσεως ή διζήσεως δι' όλον τό μ'σθωμα.
5} Τό ανωτέρω καταδληθ ν ποσόν των 40 ίραχμών δι' Ολο^ς
τους φορους καί 10 δι' έκαστον μενε1. πρός οφίλος τοϋ Δϊ/ΐΑοτικοΟ
Ταμειου έν περιπτώσει καθ" ήν δέν ήθελεν προσελθ«ι ό μ.ίοΟι»>ττ;ς
μετα τοϋ έιγυητοΰ αυτού έντός δύο ημερών άπό τής είς
κοινοιιοιησεως τής όριστιχής καταχυρώσεως πρός σύνταξιν
απαιτουμενου ενοικιαστΐριου συμβουλαίου.
6) Έν ·ζ περιπτώσει αρνηθή ό τελευταίας πλειοδάτης
τού έγγϋητοΰ να ύπογραψιβσι τό *υναφϊη-ομενον συμδάλα^ν,
κλην της απωλείας τής ανωτέρω προκαταδολής δ τε μισ&ωτης *»
έγγυητης εισίν άπέναννι τοΰ Δήμου ύποχρβί,ι δια πάσαν αυτού ·*
νεας ίχμισθωσεωςή λ^ιι λ%' εΰθειας διαχειριοεως ζημίας επί ί'λ
Λατον τοδ άρχικοΰ μ'βίωμετος χωρις να έχωσιν »ϋδεν δικαίω)**
πί τοϋ τυχόν πλεοκάοματος.
Ί) Ή ίκμίσθωσις θά ΐσχύς άπό 1 Σεπτ«μβρίου 1910 μ·ΧΡι
τέλους Δΰγούστου 1911.
8) Η καταβολη τοΰ μισοώμαεος γενησεται &ίς ϊσας μηνιοώί
δοσεις πληρωτεα εκάστη είς τό τέλος εκάστου μηνός.
^9) Αί χροσφοραι λογίζονται είς άκεραια; μονκόας χ^.ί είς χρ"'
σας ίραχμαςείς άς θά κατοδάληται τό μίσθωμα &ίς Ταμείον το3
10) Διά πασάν καΐυστέρηβιν πληρωμάς δόβεώς τινος ό μισθω-
τής καί έγγυητης ύποκεινται είς τάς ίιατάξεις τού ύπ' αριθ. 1^°
περί Δημοστων καί Δημοτικών έσίδων Νίμου.
^ 11) Τα χγερόχεια καΐ συμίολβιογραφιχβ οα«ιώμ«α ραρύνο^'
τόν ένςικιαστήν.
5 Τα πρακτιχά τής κατάκυρώσεως ύπόκεινται είς την ϊγκρι«'»
τού Δημοτιχοϋ Συμβοολίου, 6'π«ρ δικαιούται «ά έγ*ρίντ 3 1*1
αύτά χωρίς έκ τςΰτων ν' ^ποκτ^ ό τελε-χαΓΛς ούβεν
ί χατά τ«ϋ Δήμου.
| Έν Βίυχολι«ΐς τί 15 Ιουλίου 1910.
ί Ό Δήμαρχος
! 1. Η.
Διεκπ. 227
Ό
ΈκτΐΙεται «ϊς φανεράν μέν πλκοδεσίαν ή «χμ,ι*βωσΐς των έπο-
μένων δημοτιχϋν φόρων τοϋ Δήμου Νεαπόλεως ήτο: α'.) Κα¬
ταναλώσεως κρί'ατος 5 λεπτά κατ' όκβν 6'.) Σφαγ*ίου 2 λεπτα
κ»τ* βχαν ν' ^ ΆνββαΐΓΐιΐ/ιΐηιτί/γ· !Ί.ιτλμ 9 */. ·«·! -Λ- ΙΖ'.~- _.-.. ',
δέ νά χνάπτωνται καλώς καί έγκ*ρως ^ς δέ χαί τακτικΑ;
οίεβνοί δπως βωτίζηται επαρκώς ή πόλις άλλως υποχρεοΰτα»
ό έργολάδος είς την πρός τ·ό Ταμείον το3 Δήμου καταβολήν
Ιραχμ&ν ϊύο^ 8ι' έκαστον μ,ή άνα—όμενον φα»ον κββ,' εκάστη»
εσπέραν ώς αποζημίωσιν.
η'.) Πασά προΐίήχηΐ) αφαίρεσις των ϋπαρχόντων φανών σ^ν«-
πιφέρ*ι αυτοδικαίως καί την ανάλογον έκ τοδ δλου, μισ,θώματος
■Γ
V·—
Τ#.·τΙΜ Λ ΊιΙιε.ΜΜ»ι Χ» «* —Ϊ*μμ>ι λί ** — &..__./______ _ _^ _ _ _*._../
Ι
άξίας των ί ?κπτωΐιν ί) ΰ'ψωσιν, διά ιώεαν 8έ καθυστέρησιν των «ρημένων
όων πληρώνεται νόμτμ,ος τάχος ΰκ'ν τοϋ κϊθυστ&ρβΰντος ί*-
κ»τ' δχαν γ'.) Άγοραιτωλησίας ζωων 2 % επί
πωλουμένων ζώων δνων, Γππων, ήμιόνων, βοών καί άγελάδων | δόσε
τ) των άνταλλασσομένων τοιούτων έξ ών τό μβγαλυτέοας άξιας Ι Ι*13Θ
καταίαλλων τόν φίρον δ'.) Φόρον ζυγίου των ε'σαρμένων έν ' β ) Τα χηρΰκεια καί συμδολαιογραφικά ϊθίΛΐώμΐτα έχ(6α-
Νεαπόλει παντός εΓ8:υς έμπορευμάτων συμφώνως τώ ΰπ' άρί". ρΰνουσι τβ!)ς ενοικιαστάς τα πρακτικά δέ τής ενοικιάσεως δλω»
40 τοδ 1906 διατιμήσεί τοδ Συμδουλίου Ιν σχέσει πρός την 'ΰπ' των «ί8ών ύπόκ«¥τιι είς την Ιγχρισιν τοθ Δημοτικο8 Συμδου-
αριθ. 38 τής 16 Σεπτεμδρίου 1907 άιτίφζιπν αΰτοΰ, είς μευϊο λίου, όπερ δικασταί νά ΐγκρίν^ ή μή ταΒτα χωρίς έκ τούτου
τικήν δέ δημοπρασίαν έργολαδικώς τόν φωτισμόν τής Νεαπόλεως , β«5*ν νά άποκτα διχαίο»μα ό τβλευταΤος πλβιβδότης Λ -----*'
διά τής συντηρήσεως των τοποθε-ημένων χαί έν καλή *αΐαστάσει ; τ1ίί Χιϊτβ τ°δ Δημου.
ευρισκομένων τριάκοντα φανων 8ίά τό επόμενον οικονομικόν Ιτος
ήτοι άπό 1 Σεπτεμδρίου 1910—31 Αύγούστου 1911 δυνάμει!
τής υπ' αριθ. 16 έ. ίΐους αποφάσεως τού ΔημοτικοΟ Συμβουλίου '
Νεαπόλεως υπο τούς έξί[ς δρους. |
α'.) Οί ανωτέρω φόροι ένοιχιβζοντβι 8λοί όμοϋ ί) καί ίδιαι- '
τέρως έκαστος, ι
6'.) Ή πλειοδοσϊα ώ; καί ή μειοδοσίαι θά δΐίξαχθή" έν τώ Δη-
Έν
Νεαπόλει τί 26 Ιουλίου 1910
Ό
Νεαπόλεως
Ν. Σέργης
Αριθ. Πρωτ. 582
Καταστήματι Νεαπόλεως ενώπιον Έπιτρ.)πείας αποτε¬
λούμενης έξ ημών ή τού Δ^μαρχιοκοΟ Παρέίρου ώς Πρ»έ£ρου,
Γραμμ,ατέωί τοΰ Είρηνοδικείου ν/χι ΐοΰ
Νεαπόλεως % των νομίμων αυτών άνβίπληρ-ωτώνϋώί μ«λών, νιμ
■ην Αΰγούστου 1910 ήμέοαν Κυριακήν χαί ώραν 9 —12 π. μ.
?ι ίλους τούς φόρους, κατοκυρωθήσο/τα' 8' ούτοι προσωοινώς
έχ' ονόματι τοΰ τελε,υταίου πλειοδότου οί έσταρες πρώτ:ι φόροι
«π' ονόιιατι ϊέ το3 τελβυταίοο με:οδόΤου ή ϊργολτιδΐλή συντηρη-
σις των φαν5ν.
γ'.) Εάν έίντός τριών ή*«ρών άτό τής «ροσωρινής κατχχυ»
ρώσίω; γίνη παρά τινος νία προσφορβ Ο β/0 .επί χλέον ώς κρός
την πλειοδοσίαν καί ίλατκν ώς ιρός την μειο'οσίαν των ή"2η
προσφερθε«τί>ν τιμών τότε ή «)ειο8οσία κα! μειοίοσία θίλίΐ επα¬
ναληφθή έν ιω αυτώ τόκω ενώπιον ττι; ίύ-ής 'πιτοοπ:>ας κ^ιι
*α:ά την αΰττν ώραν την επομένην Κι·ρια*ήν ήτο· την 8η ■ Αΰ-
νούσ-ου έ. ϊτους.
ί'.) Διά νά νίν^ 8ε«.τός πας πλε ο'ότης ή μειοδότη, εί, την
άνωτέβω έκμίσθωσιν πρέπίΐ νάνβιαδάλτ^ είς τό Δημοτικόν Τα¬
μείον λόγω έ'γυήσεω-ώς πρός μέν τ5ΰ, ϊιά πλβιοϊοσ α, .ν.:
κ'ασθησίμβνους φόροο'; ίσον ποι ν πρ^ς το */}« το' π,'^'β'Ό-
νισθίντος υφ' ημών μιτθώματο;, ώ; πρός δέ την μίΐοϊοιιαν 3κ.α
την συντήοησιν τώ« φϊνών δρϊγμά; 20, τα π^σά δέ -αύτα χ»τ '-■
π'π'-ουσί αέν υπέρ τού ΔηΑοτ'-κου ΓΓ?μ4[ου, έν β π*ρι" ωσ·-ΐ
αρνβΤται 6τε7ίυτ«ΐος ΐΓλβιοίίιη- ή μίΐ δοτης νά προσ-λββ πρ ς
σύ^-οξ'ν το3 μισθιοτνρ'Όυ τ^μ6ϊΚ'^'.^^, όπότε Χίί ϊπ^νι/αμδα-
νβ:αιή δημοποασίαίίς βάρος κιί διά λογαριασμόν των -.:'.^ωρ!νώ'
^οίχιαστών Ιν περ'πτωσεΐ ζημίας τοΰ Δτμ^τ'χοΰ Τϊμειου, άπο-
δίίονται ϊ* όι*ι»ς τοΐ^- δ'χαιούχοκ; έν τΛ χ-ριπτωτει ι-, όριττιι.η
ένϊθγηθ-7 έπ' όνίμϊτι αλλων ώς τελίΚιαων ΐπ*ρ-
', συμψτ,ίίζονται δέ τ» >;ρη %χ .ά χχοάόΐλα ταΰ μ.ν
ι πλειοίότου βϊ- την πρώτην οισΐν τ.ϋ ϊε τοίΐύτϋϋ μει;-
ί'-του άποδίδίνται άμΐ τή σανά^ει τ3ν αταιτ3^μϊνων Σ./-μ.6ο
λαίων.
ε'. Αί προσΦθβαί λογ·ζοντοίΐ β;ς άχβρα'ας μονάδις κα! ί'ι; όλοχλι-ρίαν τ|-
7Ρυσας 8ρϊ-/μίς 'ατχδαλ^ο'Αϊνχς ε'Ί: τ5 ΤαμεΤ^ν ϊθΰ Δή^ου
βΐ; δώδεκα ίσας δίίΐΐς χά! είς το τελίς έλίστου μτ,ν;^ α-ά
τ'ν αυτόν δέ τρόπον θά έν«ριεϊταί και ή πληρωμη τή^ ρργο
'αδιχής ηυντηρήσεως των φανών ούϊίνος ατΐλ^τοις συ,Αψη-
?''μαύ §ιΐιτρ*Γομέ.νου ά ίίνη άπίνα.'τι τής ίν /,θ;ω ίνο'.-ι ΐ-
σε ·>ς ο'λων των είϊών ϊι' οίίν?ή-τοτ= ) 4', όν
γ'. "Υποχρϊθΰ.ντίΧι οί ένοι*:»ΐται, όπως -ο·ράτχωΐιν ίγ,'.ι·;)
Τ'ς μεθ' ών θά !>πογ.ίάψ«>σ: τα σ·/ΐτι/.ά Ι,'γραφβ *αι ϋ
ωτ'·ν άλληλεγγύως διό·/ρε:ι άΐιίναντ! τοΰ Λήμυ να^ τ^^ ;.-
* ρ'ό;*Λτος τής διαΐ-έίεως ή 8 ζήσεως ?ι' 5ιλ5χ''ηρ^ν τό μίσ·1α»·'.χ
μ "άχών τ^χόν τόκων κ»! 1ςό5'.>^ αότ"3 μέ·/?·ς οΊσχερΐί; :?>-
.) Παβα φθ,ρά ή1 κατιαΐροφή των φχνώ» βαρύνει τόν ϊ?-
γολάόον ηλήν τής- ές ανωτέρας 3υν4μενί
€ Άποφ. 301
*Ο Δήμαρ^ος Σητείας
Π ροκηρ ύ σ-σ-11 ό'τΐ :
Δυνάν-ίΐ κ«1 χοός εκτέλεσιν τής ΰπ' αριθ.
χαί γρονολογίβν
23 Ίουνίου 1910 άποφάτίως τοΰ Λη'ΐοτικοΰ Συμδουλίου Σητϊίας
έγχριθίίσ^ς νομίμως διά τής ϋπ αριθ. 211 ί ?. τοιαύτης ττ]ς
Σβδ. ΝθΜαρχί*« Λσηθείου.
Έντίθίται είς Φανεοάν μειοδοτικήν δημοίΓραιίαν χαί συμφώνως
πρός "■»; *ι«τίξ·ίς τοΰ Νόμου 3Γ)β ■?) ίχμίσθωσις τ·ί)ς άνάψεως
%ά ουνηοήσκιΚ των ΔηΐΑοτίχί5ν ϊανών τής Κωμοπόλεως Ση-
τβ'οίί άνίονομι^νΜν είς 46 τλν αοιθμό^ υπό τούς έςής δρους:
1) Ή ίΎΐ'ΐοταα'ιχ ένβρνηθήτίταί ίν τ^ α:θούση το·1 Δημαρχι-
«/.οΰ Κατνστήυιατος Σητιίας την 8ην Αόγούττ-υ 1910 ημέραν
Κυριοιχ·!;^ ν.Ί ώρ*ν 2—5 μ μ. ένώτΐον έπιτοοπϊίο'ς άποτελουμί-
νηί υπό το3 ν.. Δή αο·χβΐ)οντ9· Υητΐίας ώς Ποοέδρου, το3 Είρη-
νοδ'νοο ΣητΓΐας χαί ένόο μίλους -ο3 ΔημοτκοΊ ΣυιιβθΆίου Ση-
τείαί ώ' •ιελ'Λν ν) *δν νοαίμων αύτίν άναπληρ,Λτών.
2) Ή ?'άοκ.=!α τής ίνΆ'.ίΡώτΌ)» Ισε'αί ένίαυσία άρ·χο«ένη
άιτό 1ης Σί.·"·ιι6ρίβυ 1910 χαί > Λγουτα την 31ην Αύγούστου
1911.
3^ Ό ςυοινιιττης ')πο7"·οΰτ'νι νά διο·τηοή πάντοτε τάί ΰέλους
τΛν ΦβνΡν ?ν χαλή Αθτταστάτί' χτ' χοί^αοά!;, οΰ'τως ώστΐ τό ίξ
αυτών ίξίθγό'Αβνον τώ- ν» φιώΐί^Τι κ>λ'ϊ»'. την πόλιν, νά ϊίδτ) ϊέ
είς -Ός ^αα,π Λρ«ς 'β άνάλο'ον τώς οπεο άναλογεΤ είς τοΰς
δ'ϊ»ίθ"υ- το- των μη-^οινίταοϋ- α'αλόγως τοΰ μεγέθους των,
Ιψ'ΛΧκ άτχζ Τί(- έδϊ^μιάϊος νά πλύ·η 8η σαπ(ι)νά$α- όλόχληρα
τα σώ'*ατα τί5ν »»νών ίντόί ν»ί 'χτό; χαθώς χΛί τοϋς λαιχπτί|ρο';
το>ν, νά άνάπττ τούτους κ«Λ* εκάστην έΐπέροιν ήΐΑ'σεΐο,ν Άρα*
με.τά την ^τιν --οϊ ηλίου χαΐ νά σίύντ; ΐΰτούς την ποωίαν ήμ(-
πνοΜ πρό -ί]ς ανατολήν, π)ήν τΛν ϊιά τής ΰπ' αριθ. 86 τοί
1Ρ06 ί-οφάτ^ως το3 ΔτΐΐΑοτιχοΰ Τυμβουλίου Σητβίίΐς άνα?ερο -
ιιένον "Γ"Μ-~ΐτ}(.)ν, χαθ' ά- ο; «*νΐί οΰτοι δεν θά ίνά'-τωντοι καθ"
άτό 1η·- "Αχοθϊου μέγρΐ τίίςλθιτ': ΣβτΕτεμ-δοίο^
ποό τΫ^ πανσβλήν'.υ, μίαν την πανπέληνθν χαι
δΰΐ μετ" αϋΐηΜ ήτοι ίπί έπτά τμέιας ναθ' ί·Α*στον σί^ηνιατκόν
ιιήνα.
4) Ό έν^'χηΐστής Ϊ5ϊί>ει κ*-θ' ίλην την νύκταν νά έττιτηρή
τ»4ς φανούς τούτουί ίπως ή ^ε'τοοογία τού φωτός γίνεται κ*»ο
νΐχΏ; νά ίΐν *έ >ν άοτίΐ», "να 4ν Τϊρΐιττώσει κιθ' ήν διοτρχο^σης
τής νυκτός βίτϊ ί/ τοΰ άέοο« είτε έξ «Χλης α'ιτίας σίεσ·ί κανείς
φαν'ίς νά το-ίιίνη άμέσως είς τη» αναψ'ν τούτου χαι αντικατα-
στο-σ ν τοΰ φωτ'ε, διότ' -τσα ^α;
'π'μελής 4χτ*λρΐ!ς θά χ-»θ(στα ϊ^τον ο
μ.ή ίναίί'ίντΐ! οα'Όν ποιώς ή ί-ντφθίντα μέν άλλά σδεσθέντα
χα' μνι άντ'κατο·σ-αθέντος τοΰ φωτός τούτου. 8/ έίαιτην νύκτα,
ή) Ό ένοικιαστης ϋπίχρεοΰται ν? ίπιμελήται π^ρί τής καλής
Ίς -τοΰ &ριν το-ιΐα χα'- μή
Ί-ί'/ρεωνείς την ιληρωμγν
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ&2
περιποιήσεως καί διατηρήσεως των φί,νών τούτων, δ ότι 7 άσα
ζημιο *ρ4ελθ:ΰσα έξ ΰπαιτιότητος α}του εϊτ; έξ άλλου οιονδή¬
ποτε δαρύν»! αύ-όν χαί μόνον, όστις όφειλιι 'ήν αύ:ην ημέραν νά
άντικαταστα κάντα θραυοθί'ντα έ—£ των φανί,ν τ.ύτων ΰ'λον ή1
λαμπτήρα ή καί μηχινισμΐν τούτων δι ίΐΐων έξόδων, πλήν των
φανών ίχιίνων οΓτινες Θϊ πά&ωσ'. ζημίαν «κ τής πολυχρονίου
"3[6ής όπότε βϊρύνηται διά την ίπισχ,εοήν :ο Δΐ·μοτιχόν ταμείον
καί τότ* πάλιν όφείλει ούτος νά καθιστα ίύ6ϊ],Λε;30ν γνωστόν τοοτο
ττ) ύτΐηρυια τΐ3 Δήμου ήτις θίλει φρ-,ντιζϊΐ παραγρήμα την ίπι-
σκευήν τοΰτ«ν.
Ο) Έν τ) περιπτώσει ό ενοικιασταί π^ροίμίλήσ^ αήν άνιτψιν
φαβιών τίνων 9, κϊί άπέχει ν.ζΗ' ολοκληρίαν νά άνάψτ, τούτου; ό
Δήμαρχος δίχαιοΰτοι νά άνα^ίστ, την ίνϊψυ τ'. ύτων είς άλλοϊ *ρό-
, πον την ?ε αμοιβήν τούτου καίώ; καί τα ά'/Οα ίξΐδα τοΰ φω-
τισμοΰ θα εισπράττη ιτ»ρ αυτού «χ τοθ
') Τα έν*/α των "νωτίρων π^ραββσίων τοΰ μιαθωτοΰ ΐτίιβλ-ι-
θησόμενα λόγψ ιποζημίώσίω·; ή κβί άλλης αίτίας πρόΐ.ιμα ή καί
αλλα ίςοϊβ πληρωθ'ντα ϋπδ τοΠ Δϊ,μοτ'νοΟ -αμ ίοϋ δ,ά τή
άν/ψιν των φανώ. ό Δήμαρχον διχα ?ϊτη άνευ ίΐατυπ'ί'-ειυν '.ά
διατάσσγ, την κράιησ.ν αυτών άτ.ο τοΰ βν.ι» υ κυ'ΐιστών α^τώ
μόνον γνωστόν τοΕτο.
8) Ό μισθωτής θά τΓ'ηρωθή τό ιιοσΐν τού είς αυτόν .>.»τ''*..ί-
ρωβέντος ΐνοιχίου παρα τ;ϋ Δημ?>ιχο3 ταμείον »ις ϊώϊε«ις Γσας
δοσίκ κατ ανΐλογίαν, ά"/ά παντοτβ θά κ^τεΐται είςτό τα^ιΐον
τοθ Δή.ιου μία δόσις ήτκ, θά διατίθεται διά τας τυχόν «πό
ζημιώσεις.
9) Τιν (νοικιαατήν βαρύνουσι παντί· τα πρός άναψ'ν των
φανων τούτων ύλικα άτινα όφι'λει νά προμ··,θ«ύηται έ*, των καλ-
λίστων των ίν τϊ,άγίραί ταύτ^ Ιτ.αογίι όν.
10) Ό μισθωτής ύ-ςχρ* ούται νά ιΐαραίώσ(, με:ά την >ή?ιν τής
μισθώσιως τούς φανοΰς ΐς ήν νι?τάΐτασιν τοΰς παρέλαβεν καθότι
ίν περιπτώσει θραΰσίως τ) φθοράς ύπόκειτοι τις αποζημίωσιν
συνίυβυνομένου καί τοΰ ίγνυητοθ.
11) "Ινα^ γίνζ τις δε^τός είς την δημο ρααίαν όφειλίΐ νά προ-
χαταδάλτ, είς τό Δ»μοτι/.1ν ταμείον Ζ·αχ νΟ λόγψ ίγ-,υτ.σίω,,
αΓτινΐς θα ίπιστρ->φώσιν ίΐς μέν τους άιοτυχόντας κατά ΐόν σ.νί
νωνισμόν ίντϊ.ς τριών ημερών άπο τής ϊημίπρασιας είς ?έ τούς
ίπιτυχόντας μ»τά την σύνταξιν τοΰ Συμδολ&ιο-ρααχ. ϋ έ :γράφου
θα καταπίπτωσι δ* ϋτ:έρ τοϋ Δημοτΐιΐοΰ ταμ« ου, ίν η πβρΐπτώσει
ό ένοικιαστής άρνηθί νά σιινοπογραψ/; τη ίνοιχιαστ/ριον Σ,,μδό ■
λαιον ■( άρνΓ,θή νά «ναΛ^δτ, την άν*ψ ν των φινών ήν είν= ΰπο-
■χρίομίνος νά άναλάδτ άμέσω; άιο 1γ;ς Σε-πεμ&^ίου ί.ί. ίν
ίναντία >ι περιπτώ«ι θά ίνεργεΐται νέα δημ'προσία »;ς βίρος
αύτοθ ύποχρεομίνου δι» πασάν Γηυίβν ζροσγΐνομένην τω Δήμφ
είς αποζημίωσιν.
^ 12) 'Οένοικιαστής όφειλει νά π-ριυσιάβ/; άξιίχρϊωνίΊγυητήν,
ου τό άξιίχρεων β* «γ>?ίνο ό κ. Λή^αρχος, ϊ7τ(ς %ι συνυπο-
γραφτ;, τό Σι*μ.6ολαιογραφικόν ^γράφον κβί ίστις θά είνε συν-
υπεΰθυνβς μετά τοΰ ίνοικιαστού ϊ:ά χασάν αποζημίωσιν ύ-έρ τοϋ
Δήμςυ άνευ τοΰ ϊΐχαιώματος τής ίιαιρ.σεω. ή διζήίκκς
13) Η ΙηΛοπ.ασΐΐ ίεν ίίνι τ;λ-ιωιι«ςή έπο,Αϊν ος εάν τις
, ιντοςτίς νομίμου πρ5θεσμ-.ας των Ιξ ημερών κ;.ί πρ'-σ-
5 /0 ϊιτι μ*ΐ:ν τής υπό το^ τελευταία μει;δίτου προσ-
φερδείσης τελίυταίΐς προσφορδς, ή ϊαν ού*είς προσίλθτ, με>5-
δοτης χατά την δηΛοπ-ασ'αν ΐ, εάν η προσφε θεΤσ. τε/'ευτβία
πβοσφορα βΐωρηθή υπό τοϋ Δη^::[νοϋ Συμ6θϋλ·ου άνύμτορος
διά τό Δημοτικόν ταμείον, αΰττ, ίζανοληφθήσίτ»! /αί -εν'ήσε "^
τελιΐωτικώς την 22αν Αύ·,ούστου 1910 ήμΐ3βν Κ^ρΐα^ην χαί
ώραν 2— Ό μ.μ. ενώπιον τίς αυτής ώς άνω απ τροπίί*,- ί'ν τώ
αυτ(? Καταστήματι καί συμ»ώνα'ς π:ος τ:ύ; Ι ο;ς τής ταρούσ.ς
διαχηρυξίως άνευ ετέρας ιΙδαποΎσεως.
14) Τα πρακταά δπό*εΐνται είς τή* κοισΐν τοϋ Σ^μ6^υλί3υ
όπερ δύναται νά ίγκρίντ, ή μή αύτα.
15) Τα χηρΰχεια καί Συμδολαιογραφιχά εξοδα «ϊαρύνουσι τόν
«νβικιαστήν.
Ο Δημα ■/εύων Σηΐίίαί
■ Ι.
Άριθμ. Πρωτ 583
! » ^εκπ. 302
Ι Ό Αημορ^ιίων ϊητείαο
• Προχηρύ'ϊσΐι ότι
| Λυ.άμΐί! , αί πρός έχτελβιτ* ττς ΰπ' άίΐθ;/. '9 ο-Ί )βονολογ/«ν
: 23 Ί·:ι>ίου 191 Ο ϊ^θφάσίως τ^ΰ ^υ^β-.υλίου Σ-ητί'ας έγχριβιίβης
]νοιίμω^ ίιά τή, δπ' »ριθ 211 έ. Ιτ. τβιΐότΓςτή^ Σεβ Νομβρ-
I
χίαί Λ«5η6'Όυ.
νως ιτρος τας δια-»ίξί·ς τοΰ Νόαου 356 ή έχμίσθωικ ταν χάτ»6ι
• 5ναψί!>ομένο> ϊ'Λμο'ιχών φό^ων ίοΰ Δτμου τούτου ττς /ργ)σίως
ί 1910 ητο-
Ι 1) Ό φόοος σφαγείο,υ χαΐ χατ- νοιλο' σεως πά,τος *,?οΌυ5 χρ·ί»τ"ς,
| Κοιμ'"ΐ'ι516ΐ ταύτη. 40 λβπ-'» έφ' εχάσιης χ»φ»λ"ς των σφ«ζομίνΐυν
2) Ό ϊ>όθκ>ς ζυνίιυ ω: 1>ει οοισθτ υπό τοΰ Δημιτιχοΰ Σομ-
βουλ(οι> δυ%άαει τής ΰπ' αριθ ?Γ'της 1 Μικρι (ου 1907 ϊποΦΜΐως
α'ίτοΰ τ.οτ'ποιηθείοτη^ ?ιϊ τη,- δπ' όριθ. 17 ττΐζ 23 Ίουνίου 1910
Ι τοιαύτη; τοΰ ϊύτοΰ Συΐίβ'υ^ί·υ όσον ϊφορ^ τον πληίωτέον φόοον
ζυ-'ίίου ϊΐτϊ τοΰ χίτ:ου άιτό 1)2 ·οϋ λεπτοΰ χατ' δχαν Ε'ί ')^,
ίνίυ *ϋδύ η: τ>,ΰ Δ·η·ίου *ι* οιανδήποτε πΐοάίειψιν τοΰ ^ίΐχιοι-
σ'θΰ "ίκΐ' ΐϊσπραζιν τοΰ εόοου τούτου οΊ' ε{«νδήτοτ( αιτίαν
3) Ό φαρός δύο επί τοίς ΐχατον επί τής άγοραπωλησίας τ«ν
έπιτοο-
4) Ό φίοο· ζυλ«νβρο'·/ων 1)2 τ·ΰ λίπτοΰ χβτ' δχάν.
5) Ό γάλακτος να) γα)αχτειών εϊδΊΰν τοΰ χαταναλιβκομίνίυ
έν τν Κα>ι οπόλβι Σ·ητ«'ΐς ήτοι 1)ΐτου λεπτοΰ 4β" ϊ*άϊτη όχϊ
νά,Αθιτος χβΐ όξυ-^άλου, 2 λειττά !«' ίχάΐτγ,ς ό»ϊς τυοοί, μ'ζί-
} 6) Ό ίν6υο»ν 1 λεπτόν χατ' ο άν
7] Ό >α-/»νΐϊών χα' όπ»)οι>ών 1 1 )2 0)0 των χατι-νοιλιΐχο-
ι μινο" ίν τϊ| Κωαοπόλει Στ,τε'ϊί.
« Η οημοπρασ'α των φό^ων τιύτι.ιν 'νί^νηή^σίται έν τί,
5 "·βί Δηυ,αρ^ιχίοΰ Κα-ασ-^μο! ος Στ"··'^ς την 8 *ΰ·
, 1910 ή ίραν Κυοια/τν χβϊ ω»αν 9—12 π. μ. ενώπιον
» πίΐας ϊπι-,τελ'υιχέ ής ΰ-^ο τού χ ΛημαβΥβύοντοΓ Σητείας ώς Πρ·-
: ίδςου τοΰ Κίοηνί-δ'χου Σητε'ικ; χαί έ^.ς μέλους ιοΰ Δημίτιχοΰ
ι Συμβουλίου ώς ιιβλών η τΐον νοαΊιων αΰΤών άναπληρωτων
| υπο τουί χατωθι άνα(ρ£οομένους 5οο»ς.
ι 11 Ή έχμ'σθωσις Ισίτοη ίττι«'α ίρ/.ιΐιέν'η άπλ 1 Σ*ττ(μ6οίου
• 19 0 χαϊ /τηνου—τν 31 Αΰνο-Ί'ΐτβυ 1911
. 2) Πας πλειιδο' ής ?να γίνη ?ε^της είς την οημοπραβ'ον όβ«'-
; λ(ΐ ν» χατοίθίσν) άπόοίιξιν τοΰ Δηυ101· χοΰ εΙσπΓάχτορος χα' *«-
| μίου τοΰ Δήμου -Όΰ-ου "(ο! χαταβ'^λτς )όγω Ιγγυήϊΐως «ΐί το
^ ταα»?ον τοΰ Δηαου ποσοΰ Γσου ■πολζ το «'χοστόν τοΰ πεοϋπολο-
^ '·ισβ»ντοι: 8ι' ίχαβτον ^όρον
Ι 3) Ή έ^αίσθο,σκ τ-ΰ φόρου τούτου γενησεται Ιδίο/: εκάστου.
6—τζ ό*εί«ει νά παοουϊιάσττ άςΊόν/ρίων έννυΤ|Τήν
Δτμβρ/ος Σητιίας, όϊτιί θχ
πλίΐοΗσίας καί τί) σχιτι
όν
] ι) Πά: ιτλεη?(! ,,ν
ου τό άςιό ο«ων 9ά έν-ο,'νγ) ο
συνυπογΓϊψ·, το τιριχτικον
Γυμβόαιον
5) Ό μιΐθωττς χαϊ έγ· υητής βίΐ'ν άλληλ*γ-νύ(ος σονυπιϋβυνβι
ΐπ^νιντι τοΰ Δήμου άνίυ τοΰ δι·ακί>,ι«τος τή^ ?ιαιρίβ«ω; η
6) Τί ζα-α'-ίθτισόαενα λόγω 'γγυησίως ποσά έ«·στοβ»ή"θν·Γβι
είς τοίκ ϊποτυ-/ό/-αΐ: «τα τον συ ·α·-ονισμον ίντός 3 ήμιβρων,
ε!, ^έ τοίκ ννα·ηοονΟέντας ορ>.σ-^οϋς μισβωτά·
σιντ«( χατά την τ«λευ-»ίθ!ν Ι
Η
το
Έν.'στη δόσις ή
οοί χαϊ ίπαιτητή »α-ά
Ούθϊ'ς συψλ
ίχάβτου μηνή·.
μή χ«τα6»Όΐ*ενγ)
) μρ
τον δπ' ~*ιθ.
7)
σίΐί
8)
ίι'
ι')Ι Δίν γνονται ^ι-ττ ΐϊς ττν δτηΐΑοττοοΐσ'αν οί
τ4ν Δίιιιν ποσόν ίνώτεοον τ.Ιν 50 ϋρα^μίΤ,ν έξ
δημοτι>Ον νό ών
11) Λί "ροσφοοαϊ λονΐζοται
σις ορανμιχς,
12) "(Ι Κημοποασ'β ίέν εΐνϊ- τελειωτιχή
τ-7)ς ν^αίμου ττριβκτΐΑ'βίς -ών !ξ ήμίρών >
ν χα' &κι:θ(μΐ"'(Τ|> 5 0)0 επί πλέον -ή ύκό
πλιιοδότου ■ποοσ»^^ίι'σ1η^ τ«λιυτα'οΐς
ς μονάοας
ΐπομίνως έαν
τ:οοσ»ϊρίιίσης τ«λιυτα'οΐς ττοτφορΐί, ^ .
χατά την δημθΓ;;ασ·.α^ ουδείς ΐϊοοσελθη πλε-οίότης είς ί'ουί "*'
Λ τίνα; φόροος, η ίαν ή προσφιρθιϊσα τελβυτα'α πρΐίΓθορί δ«ί
ώ
η ή ρφρι
Τϊλιοτβίων ΐΓλβιο$οτ3ν θεωρηβϊ|
ΰ —"(*"
883
βουλίου
είαί ίσύμφορος 5ι« τόν Δΐμον τούτον,
χ,ι γ.νηβ.,«, ,.>%ί 2
ώ
έττανα- ?
, Ι9?Ο
ν
ΐ >
Μ·ητ«
ημέραν Κυοιαχην ,«1 ώοαν 9^ 12 π. „.. ένώ*(5-, τη, *ΰτής ώ; « ,γΓ Τ^ Μη Μ,ς
4 "*. ° "ίΛ6υτ^°ί πλίΐθϊοΐης αρνηθή ,« υϋθγράψο τα
α*·Ί«α η α ξ ό αύ Σ δόλ ό
ημρ „ η ΰτής ώ;
4ω έπιτ^πτ,ς έν τφ αύ'ώ Καταστήματι 'αΐ συμφώνως πρό;
τοϋς όρους τΐ,ί ταρ-υση 2ια».ηιϋ/ς5ω.;
13) Τα ιιρ»»τι»ά ττ,ί δημο'β «βίας 5-5'«ινται £^ την χρ'βι»
ΰ Δ Σβ 1>ηίΐ!ας οπεο Γΐί,ϊται ναέγ»ρΙν»ι ί)
ή
τοΰ Δη*οτι«οΰ
μή αύτά
ον» /ωρΐς
ή
. ^ί ης ρηή υγρψο
κρα*·Ί«α η α σ,ινταξφ τό απαιτούμενον Σ μδόλβιον το ποσόν
τ*5.3 θιζ συμχερι/.τφθή ώ; πρό'θδος τοϋ Λημου, έν το'.αύττ,
πίρ ττ^τί' ή τιλίΐοίίσία ίπείνίλαμϋνϋται ιήν 2| Λΰγούστου
19ΐ1 ή Σά66 ί & 24
ο 2— 4 μ μ ίνώπ όν
ή ψ φ ήμ /ρς ήμ ί &ρ ο 24 μ μ ίνώπ όν τής ·ΰ
ά άπο»τ(ί ίι τελε··τοιΪΊς π·ιιοί(ί:ης ούιέ* χατέ τοΰ λήιιου [ τής ίΐιτριπήζ υπό το^ς αύτούςόριυς /.χ ε!; το; ΐύτόν τ;χον άνβ.»
14) Εν γ, περιπτώσει _1 τ·Α.,»ιοϊ «Λ«ιο*·ότη. α,.ηθϊ, νά «υν- πατ,ν ζημί* χΟβχ-.ι1ηφψ τώ Δήμω έ* τή; νέ^ς έκ^,θω-
υπογράψη ο ττ»ιχχτι,ον Ληα»πίαβ άς ή το ί/ιιυίίιοτηοιον >-υμ.- „-,,- -/,. ,* '· ' - ·»> » · -
οολαιον '-ντος γτ,; τανΰτ-,σομιίϊ'ί',ς προ^ισμίας, Τ) *ηίΑ0"-ρ«α'« ιπα" >_-,... '
• ιά πδσχ» ζημ'βν ήτι; ήθ.)4 πβο^ύψίΐ έκ τϊ.ς νέ«ς εο-^βΑιόεεω, ! _ , ^ ϊημ^προσίχ ?*ν «ΐναι τ*λ€ΐωτ:*ή εάν ΪΜΤβς 5 ήμε-
ή ^πίυ9ιί«^ ϊιτ/ίΐρίσίως υπό ν;)·: ^ήμ'ϊυ επι ε·'^το·. το" άρ- δων α:ΐ3 τ?? ίίρώτι;ς κι-ικ ρώ»ϊι.ις πρθσφέρει τις 5 °/β £·'ι
χιχοΰ μισβώμϊ^ος, νωρις νά ε/η ουδέν ϊι«α{ω^α »π". τοΰ τυ/ό»- πΛΐ^ν ·ί· -"λι-α^ας πρίσο'ρα; ό'ότί έτ:»ναλ«μ.βάν«,τ.' ώς ϊνω
το« πλίςνίβματος, έν πάψ/ πΐϋπ*ω«ι χοΐ έν γι άχόμτ δ μ ι- ' τ·ρω *!-ηται
*θωτή κιτ|3υνίγι ϊχπτωτος ϊι' »ίο.5'Λ7ΐ5Τ?, λόγον τί 6π' αΰτο^ χά- "Ο-./) Η
ταβληθέν ποσόν λό·νω β-»γ9Τ|σϊω; έχπΐπτει ΐϊΐ.ός οφ»Αον τοΰ Δή- ' ϊθσ»ΐί -"'ημχτ
[ΐοτιχοΰ τα(*ίίο«. ί Ιθν) Έχάστη ϊόσιΐ: χη χ,ατ^βίλομίν^ έμπρββΐσμως χα'ιΐ-
15) Τα χηρύχ.ι* χ*ΐ Συμ6ο.αΐ3-ρ«φι>ΐ "εςοία βαρύνουσι τον '„„-·., τοχ9,έρ5ς „»! 8υν«.,νη >ά είσπρ«χ^ *«« τάς ϊιατά-
Ινοιχιαστήν ξ41, 0 .· · ■ θ ^,β Νόμ-υ
Έν Στ,τεία τη 15 Ίουλ ο» 191". ω ι -- ^ ■ . » . . ■ ■ -
' * Π Λ Ό '>γ : ' ν τ (α '' πριχτκζ -.τ,ς ·Ελϊ(03ίσ·.ας υπο/.ϊΐ·ντα· ΐ'.ς την «·;-
Π. Οετρύκικ;
»ίς
τοϋ Δή «ίκο3 Συμδουλιιυ όπερ ϊ'.καιοϋται νβ έγκρίνη
ά
Άριθμός 9
~~ Δ~ΓΧ~Κ Η Ρ ϊ Ξ Ι Σ
Ό Δινμαρ^οζ Γ*4ρτ'·ν·ις
Διακηρΰττει ό ά,
Δυνάμει τής ύπ' άο'θ. 9 ! Ι-. ί
ΓΙ ά χηο^κεια χΐί τι!ξοδ»τ->; συντχχθησο ιένου Συμδολϊίου
ρό ο σιν τόν ένοΐιΐιαα"ήΜ.
Έν Άμ-ελούζω τί 22 Γυίου 1910.
Ο Λήμ^ιρχος Ρ-.ρτυνο·;
μ ή ωί τοί ο!x.ί5^
Δημοτικηϊ Συμδουλίου εΊκριίϊ'β1»-," διά τής ϋ—" λοιΟ ^^/ιυ
αποφάσεως τή., Σε6. Νο *.α3-/ιας Ήρίκ'είοο ^χτ'θϊτ-ίΐ ίί", »»-
νεράν πλβιοίββίαν έχμ ο0ώ7«ω; Λ^ί-.ά' ΐ'α-άςεις τ;ϋ ίιπ άί'.Ο.
356 Νόμου πίρί ϊημ·-πρασιών βί δτμοτΐΛθί φόοοΐ
ζυ*;ίου, άγοραπωληϊίαο ζφων χαί κατ*ν*/.ώσ«ω χ?έατο;
τούς εξής ό'ρους.
Ι) ά
Αν» ίΐ ω
277
,τ·.? 133
Πί'ΟΚΙΙΡΓΞΙΙ ΜΚΙΟΛΟΣΙΑΣ
. Ι>0 τής
'Γ -■»·'■■,■ι"'," , , „ , „ «, . , , .. ί Δ,ιναμιι χ Ί πρός ίότίλισιν τί, Ιικ'
ΐον) Φόρος αγοροιπωλησιας ζφ όν ι "/ο »πι τ?ς αςιας οτ*ι ^ΐ)|() ά- —λ-ϊο- -'ϋ Δηι^ΐΐλί -.ια
τ«(3τα φέρωνται έν τ^ ά' ορά Μο ρών τρό^ πώλησιν.
2ον Φόρος σραγείου 1'' λεπτά κατά κεβίλήν ^εγάλω; ζ'.το-
προδάτων επί δέ των μιι ρών των βηλαζ'ντων ό λεπ-ά, 40 λε-
πτά επί τοϊ μοσχαρίβυ, 80 ίτί τοϋ βίΌ, κ« ΙΟ'εττάϊφ'
εκάστου ■χοίρου.
3ον) Φόρος ζυγίου επί τ·7ν άχολο.Βω/ «ιδών ό'ταν τ*'".τα φϊ-
ρωνται είς την αγοράν Μοιρών ιτρυς πώ-.τιν ή-π ίπ· -α·)το>
τώ* ϊημητριακών καρπών έδ οδ μων Α«ΐ επί ιτάνΐων τ(·>ν κι,χΐλϋν.
Επί των ανωτέρω ζυγιζ;,Λί'νω/ ί ίν ;χ.ΐίΐττς θ-λ". λαΑ6άν = ΐ ί);ίρτων ^ϊάτων μή«οϋς Π/Μ Γ.
ϊιχαίωμα ζ· γίου άπό 10-— 30 όκάίων'εκτ- δ αι·ό 30—6() 2., ίίρολήί ι* *Δ τζτ. 0.^::, σιϊηεών ;ι»/ήνων «πι των
όχάδωνλετ.τά 10 άΐϊό 60 όά*ω> έ'ω; 1·Ό λί.τ:τα 15. γΐκο.ών τυος Οιιςγα-ί'ν των ^α;ω .ί; ό/.ετον.
4ον) Πλήν δέ των ανωτέρω «ό^ων τής ίη οιια, αγ-ρϊ; Μ'-ι· 3) Το χιπ-,ιί/ -τρ:, /ρι',τ./ '.κ,ι^:· .0/Μ.1.
ρών ό ένοικιαστης θά λαϋδΐνΓ χ,ι«ί τ ν φ5'ον ·ιθ ύιΐοι-ίγου ό ^ Έπ.χρ/ομ* :■·' άλ^.3υ «.^ί αϋβ-α·.^ (πε α-τ:) 'ιϋ/Μ.ΐ.
τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοϋ Δήαυ Γίοτ^ο; Οϊ ό-'3(, ζρο'ε- ^,] 'Α,γο
γώς δι* άποφάοεώς τού. _^ θϊν τή-
5ον) Ή διάρκεια τής έ/μισθώσιω-, '-ττ ι
νομιμ- .ς.
. ιΐ)ϊ·?.ι εί", φανεοά; ι·ΐ'?οτ.*.',
^ε'ς τ:0 ^π' άρι1)^.. 356 τα έςής δημοτ.*..- έργα ήτ; .
. Ή έπισ'.ε^ή :ής ί.·α..3 φο^τάνα «ϊς τ: -χωρ-.ον
Ένδειξτ;
ύ ό-/ΐτ-'-'
μ άς (ί ? , (ϊί·. τυ^
ίτη ιν τώ- ι- ρώ/ χ ι
ήτο; άπ« την 1 Χεπτεμβρ'ου 1Μ0 ·Μί-- -Λ 31 Αύγο,στο^ϋΐ 1 ·
6ον) Ή ϊημο-ρϊτιϊ διεςα/.θ ϊε-χΐ -1ν : ϊ',Αθσα -γο 5.Μοι¬
ρών χαί ϊξ'.»θεν τοϋ Κΐρηνοϊιν: ϊα--5 Κ*τ;.τ·μα ϊς -ην 1 Ί Λ> (>
γούστου 1910 ή)*έ«ν Σάίί«τΐν χ« 'Ίβϊ'·1 — 4 μ α. ϊ/ωιο;
έπιτροπής έποτβλου·ιέ»γ?ς άπό το.' Ε·'ρτν-δι-ου Μΐ-.εώ' ήτ ^τ3υ τ;
κί»λυΐ!Α!νου τοο άνχπληοωτοϋ (•ύ'ΐ'». 'π; τ5"^ Λημαρ/ ^ Γβ,-τυ-
νος ώς Προέδοου κ-χί έ/ος οιι·:τι·/ο . Σ-ιμίού'θυ τι·"
κου Συμβ^υλίου Γόρτυνος.
Τ'ν) Πάς χ)ει:*ότη; "'α γίνί- Ιν/.'.:- όίί'.λΐι ~;μ:
Β).
Ο'
"7)
^ϊ.ο ). 3ι'/Μ·-·
Κ~ ιι.-.ϊι, ί(,ς Β:υ; ι» ^.
"ώ.* γ
.-ί)ς
2^/Μ.α.
Ένδειξις Γογων
μέτρω,
/
γ
τό ■»^ν
-Ο ;τϊ'.
/
-ρύ:ον την όφειλήντου ε! τΊγχάντ ό;ε'.λϊ:-: -
83ν) Νά χϊτ»Β-:— λ->γψ ίντυή«Ό 2^ τ
ρους δραγ. 50. τό ιτοσόν το3·.ο ί)ί £■ ιιενει ~
ϊίς τό Ταμείον το3 Δήμου Γόρτυκίς ·*α· το οτ::·.:ν
' 1-
*.'υ- ΙΟ'Μ.Γ.
·ιο ητ
/Μ λ.
ί »*'* *ό ^ ' Ιί ' -■> -> λ -
,- μή'.:.ς 10,'Μ.Ρ.
884
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
«ΑΓ
ΙΒ*£μ
ΙΓ ϋ1ΙΤ»~ηûëι Τ
,. ,_ , * ι» ο Π -1>- 461
5)( Επισκευήτη'ς υπαρχούσας βρώσεως κατ* α-οκριττΐν 8ρ. 20 ' —ρ'»· *-" ■■______
Γ . Έ—σκειιή τβθ* ύϊραγωγεί.^υ είς θέσιν «Σχυλβκατήφβρον» 1 » Διεκπ. 305
τής περιφερείας το3 γωρίου Δαφνδν.
"Ενδειξις έργων
1. ΈκσκβΦή ίίίνο ς ΐπϊ ι/+κ»υς 48 μέτβων κ»! μίσον (5#
2.5 Κυίικά 8* μέτοα 180/Μ
V
2. Τ?κϊκ«?ή τε'οιξ το3 δπάογοντος βοίατος 25/Μ.
3) ΎποστΐοιΡ'ι; των γωαάτων πίοιξ τοθ Φ'ίατθί 8ια ξηοο-
λΐθθίθμί'ς 20/Μ.'.
ί) Προι*ήθεί9( μεταΦορα ΐθαΐΓδϊΦ^ι χα' τοττοθέτητ'ο σι ηο'ον
σωλτ)νων ϊίαΐί'τρου Ιβω—ριντιί τ(5ν ίόο ίντιών 48/Μ Ρ
Ι,Ε ττ . « » » - # ι , () 00>ί
2.00X1.50=9/Μ.' Κυβισαβς τοιγ·*οιί«ί 35/Μ *.
6) Τοπβθιττισις 3 γΐυρνών χα' χα'βτσχειΑ αυτών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ1
Διαχηούττει «τι
«ίί φανβραν πλειοδοσίαν κ«τά ■»*; ίίατάξιις τοδ
7) Εί
'ί'κ?ο"ί
ου χωρητι-
. οιγ' άρΌ. 356 Νόμου —οί 8ηιιβ*ρασι*ν ή εκμ'σθωσις τς8 «ορου
ι τ5ν έ?ί?ί 8^ΐΛθτΐνών »&β'»ν έτΐ έν Ιτος αιτό 1 Σϊΐττ·ι»6ρίου 1910
ϊως 31 Αύγ-υστου 191' ήτοι:
' α'.) ΤοΒ *ασμο3 ίχί άνοοαιτωλησί'χς ζφ-ν 2 % επί τΐ|
• τω1» πω"1 "υ'οένί.χ· /αί άντΐΧλασσοΜ^'ων ζώων έν τώ
1 Πεύ'ω ίέ'δρ'ν όιιωνΰΐΑ'υ Εΐρηνοϊικείου).
• 3'.) Τ'3 ίβσμοϋ καταναλώσεως κρέατθς 5 λιπτά νατ' οκάν
1 /Μ
χβτανβλ(σκομ^οι)
βν τώ αυτώ
τ«ί τα
>ρχι«κα Β.,τ.-ί,ααπ ϋ»ν«ν «^«ον> ίν'τρβ*.* «-"«Αβυ- , φορτ[ων |ν τ3 γω {ω -,.^, ίξ,,ρο(ίανων τ(7>ν μή πρϊς πώ>η(Τίν
ί-ί έχ τού Δ-ααογου Αντ Λ νανι «5 τοο-ίρ-υ χ« τού | ,^^,^ να) ίξ7,0^ναν φ,ρτίων ώΓ %α τών -^υσοξ6>ων
Ρβέϊρίϋ τβυ Δταοτ«^ Συα6-ολιο·· χ. Γ.ω^'.,^ Π. Β«οΓαγ« ( ^^ -^ ϊα^ο(3 ^, %^χ^ τ^ ·ξβγβαένων προϊον{Μν ίχ
ος Ζιυιχδουλου ο'χ^ϋντος ?ν Δ^φνΛΓο %νι τ^υ 1 ρα·ΑΐΐΛτέωο τού ί -» «, γ. α £ »α « λ ^ ' τη· λ α ..'* -
/ »εν « — ν »» . *~ . «η ι . 1 τον οοιιιον το3 Δήμ'υ Αοοη', Φα·)?αγκ'ον. Ταοης Φορ?ίας,
ετα' ν> ■'ώ Δ*-
ι*»ρχιακ5 Κ»ταττήαατι Λα«νων ίνώ-ιβν €τ'τρβπγ)« «ιτ'3-ϊΧου- )
αίνη
προίί
ενός Σίυμ.βοϋλ3ΐ.ι ο'χίαντος *ν Ο^φνβίΰ κ^ί τοϋ Ι'ρα'ίαατίακ τοθ ! ^ ., _ α ι »α « λ ι ' τη» λ λ ·'* -
., Γ,, α — ν »- . ^- , οη α » - ! τ(ι)ν οραων το3 Δήμ'υ Αοδη', Φαναγκ'ον. Ταοης Φορ^ίας,
α,τίΐιου Μίνωος Α. Π»>λιου?ο:·«η ικ ιι»»ων ττν "ν Αυνουστου ϊ — - »^^ ^, , , _ '■;.,/,
, - , , Τ, , . . ; , 1. . . , ' Τίοτ^ών χαιαλ'ων π"Ρ«»ιο>ν τοο Δήμου μερδν κΐτα την ισχο-
ϊ.ί. ημέραν Κυρίαχήν ογτγο πρω'ας μίγοί τίς ο α α. αιτό τού; ; » ,
• ο^σαν ο'ίττ'μνσίν.
ακολούθους ορουο καΐ συιινωνί^ζ. «ττ ^ % , ι . % * ,.Ν «
ιλ α » · ι · »> » ' Η τλεΐοοοσ'α »Γνησετβ· υτο τουτ εξής ορο»ς·
1) ίλ!β να νντ τις βΐχτ>'ς «ο μ!ΐοΤοτη '^'ν να ταοουι'£ϊστι η Λ, , . , Λ _ ϊ·, ~ α » ·*' *„«».«/.
, , , . ,~ , , . , , « «χ 1) ('ι βορ'Ί ου*οι ί"μ·σθ3ϋντα! ολθ' ομού τ) κβί ιοι« ©χίστος.
εγγυηττν ου 'ό τξίόγηίων χρίνη η '-ίΐΓοπη "στί" «α συν πό- ? ον·ιΐ%*'»κοι > -α ίϊγ-
,, , ί , , ' ,! , — .,, , *.■■ ϊ 2) Η Ίτλ«·ο8*σ'α ΐιβξ-ζγήησετβ' «ν τω Δηιΐίτργίαχώ Κστα-
γοβφτ τα ιτοακτιχα ναι το "ΐινα»θ^σοι/ΐϊνρν ζυμδόλον κα· 03; , , λ» ι, , ηιη λ ι ' ν · > -.
. ,. , .. ., , , .- ττ^μβτι την Υ" Αυνοίσΐθ') 1ΗΙ() ίυιί:αν Κυοΐτκην ναι ώραν
?!ναι συνυπε'ΐβυνβί εΐί ΐΓαταν τού ΐΜ>3θοτου πρός τον Λ'αον «λ ι ο ·/ » »·'· > -»*'
, , »»/ », ««.»/ 1"—ι* *·Ι* εν&Μΐιον βπιτβοτί)-ο»τΐ'~/θ'ι»*νΐ(!ς «*τΛ3 3τ;-·αρ-
υΛ·ιτγβ*ω!ΐ!ν ανίυ'ικβτίΐ.) *οτος ?ιβ·ρ*σίιιιί τ, ϊιΓήσ'ωί.
2) Ο «ργ"λά65ς ΰτΓονρεο3ται ν' άιτοτ·η/>τώ'7Τ| τί1 ΰπ' ι?ΰ
αναλιπφθησόμιενον Ιργον από
λουί ΣίΐΓτίαβρίο ' *. ί
3) ΡΤ ίχτέλεσις επ!
αΧΧτζ ίργοΕίτΐίτο ίοτν δέν π'
κατακυοώσεως μέγρι τέ-
ν β9»σεβν κι! πάτι'ς
ποο·· τοδν τβνόναο τή-
νρ9ί»*1ο, Ψ π7*;ρα>ι>νι ττρόί τον ίονολάίθ' && γινντα
πρόΰ τν"« ίχτίυησιν τοΰ ΔΎΐμο*ηγθ'νιχο3 ό δέ ^">γο'ά6
χατά τού Δ-^αου ϊύναται ν» Ιγτ ό·παί~)ιτ(ν. Έν περιττώσει δέ
χαι ϊέν λτίθ3σΐν ΰτΐ* ίφει Ί 'όροι 'ίΌ σ1^γγοο(Ρ^^^ κτΛ' ήν χοτί
ταοουσιβσθτ χανοτεγν'α Λ ?ργον Λ» 7ονίίητοτι ανεκτί)εστον
ί) Εάν ό ί«-"λά6οί άίνηθτ, ϊι' οιίμ&τιγο'-ϊ >όνο«· νά ί-τε-
λέσΐί) εν μέρει ^ ΐν ίλω την βνβληΐθΓΪ'Ό'ν ύπ* αΰτΓϊί ίογοΊΐίαν
ίϊδτΥΐ θα ιτεοΐτ*ι7—ϊι ίπ '^ίλε'α ν" ^ημάργ^υ κ«ΐ δαπάνη τού
ιτίΐ*ου δίϊ λογαρν[ίχσμ^ ν τ^3 5ρνοβ6*υ ναϊ το"3 ^ ^γ ιητ"3 α'-
*οΰ ·*λ*λ*ϊ*β^γ'Ό'ς σ·ονυπίυ^ύνί#ιν πρΓς οητοΓτμ'ο>σ'ν,
51 π πΛος τ^ν «ογο^ίίδιν ^·λτ!0ΌΆή τΛ3
ιτοσΛ3 θα νίντ ε'ί δύο ίίσεΐΓ. + —
ιιέσα το3 τε"* ετίΐνσ3ανου ϊογιυ τ*1
Λα -'ίντ, κα'α την πτο-''1 »6^ΐ« τ»ίν ?ρνων χ'ίί =■ τ"ί ' ην-; ·ΐε*-5
ττ·ν αΓοτβΓπ-ΜτΓν βΰτί'ν
π) Η [ίεΐ^ΪΓσίκ *ρν κνα· τί')ί(,ι)τΐχγ1 ί^ν 'ντό; 15 ήμ«ι"3ν
οίττο τ^ς "-ρο)τνζ χο!τ3ϊΧ'·^(ι>'είΰς τοί-ουιτίΐσθ ^(ζ νν ΐΓρ"3"ζ;^ρρ'
γ) επι τίΐς "//, μΐίον -τ; ττο
!·' ?> ■» -^ ίρν-ι την
20 Αύγ^ύστου 1910 ίνώ-"ν τί!
7) 17 ΊΓοΐ(»τίά τί·ς ι»
γο" ώ: Π"θ/δί:·3ΐ>, έν?ϊς Δηΐϊοτιχοδ Συμδθ'Ίλου χαί τοΰ Γραμμα-
τοο Λ^μοι» ώς
Παί πλβ'οο^τηί ίνα γίνη ϊεχτνί ϊεΌν νά καταθίβι;) Χό' ω
20 εί· τό Δημοτ κόν ΤαΐΜΪΌν «ίτινβς
χή; κ!»τοικυρώ'εο>«, ν.ί *έ τους Ιπι-υ-γόντας θά σ«ΐΛ1"
ε'ο την τΕλβυτϊ^ϊν δό^ιν το3 ΐ'ίσΛώΐΑατος νά ιτροσκγά',η ϊέ
αξιό/ρεων Ιγνυητήν οστΐί θά ποοσυπαγράφη τίί
ττ^ΕΕο^οσίας χλϊ τό σιιναΦ^ησόμενον συμβόλαιον
ε'ς τιίσαί τάς" ΰτογρεώσεΐί το3 ίνοικ'ασΐοΰ άνευ το3 ξικαιώματίς
τ9!ς διαΐιέσίω ή1 τίίο ίιίήσεως.
4) Αί ποοστοοβ' θά νίνο)νται ε!ς άκεοαίΐίς μονάδας *«ΐ «'«
Υ3ΐ)π3?« οο*ν.μάί είς άς θά κατίδάλληται καΐ τό μίσθωμα είί τό
ΤοϋίΤο» τ'3 Α·?!'Λ8υ
5) Ή κ*">63'>.ή τοΰ αισθώμ'χτος "ά γίνει είς 4 Γΐας δόσεκ;
ήτοι την 30 Όχτω6ρΌυ ν,! 30 Δ-κεμδ-ίοι.. 1910 τν·ν 30: Ά
λ!ου κα' 30 ΑυγούστΓυ 1911. Π5σσ δέ δίσ?ίί μή
ιχέν «μποο^εομως -Α0(θ!ττιΐτ·3ίΐ το-Όφόρίς χαί άιΐαίτητή κατα -α
6^ Οϋϊίΐς αν±$ΐΎΐ$'αμΛ€ *ύνΛτα! νά γίνη ?ν«ντ( ταΰ μ>ι
ϊι' -ίΐνίήποντί 7όγον
7) Ή π'λεΐοϊοσίθί δέν ει>ϊ τίλίίωτική *αί έττοινίν(*ς εάν
Ο ή'ΐίρών '™ό τί1ς χ5-7ωρ!ν·?ς κΛτΐ!^υρώΐβω€ χ'-ο^φϊρ'ϊΐ τ'ς
' , ϊ τουο οτυτους οοους.
ί σ) ϋαν ο τελευτϊΤος τ:-είοοοτ»'ς η ο !γγυ·ηττς αυτυ»
^Λτι ντ ίιπ3""θ!ϊ1/οΐΊ· τό Γεακτ'κόν τ^ί πλειοϊ^σίοίς καί τό
ττ;ν !τ!τβ-!Γτ
' η-ον-5 ουδέν
81 Τα
χα·
71 Ο τροϋττίλιγΐσΐί-ς νν Ι συγνοαφΐ- «>ιάϊτου των όνω
ιω ίργοιν «ύοίιχοντα ΐίί το νρϊιρ'Τ,ν Τ^(3 Δηιαογ ί^υ εϊί την
(θέσιν των (5"υλοιιΑ''.) Ίνι "ίατίωτ' "'νΛ-"ν 5*τών.
Έν ΔαφνβΤς τυ" 20 Ιουλίου 1910
Α Ξενάκης
ν.
ίτί τοΓΤ τυγβν ιτλϊονασματ'ίο, ή 8β κατ*τεθεΤσα είς
Τον τ:οκ>τα6ολή ϊέ« ϊτϊΐστρ£9«-αι άλλά μίνει πρός ό
9) Ο κρίγ.χλ'Ίιχ' τ»·ν νέαν ΐΓλεΌ^οσίΐίν ιΐλβιοϊάτης
όρ'ατίϊό-. μ'οθϊ -ής «άν ιιατά την ϊ(ίξα·Υθ|*ήν
?έίΐ ποοτ^εβή -ροιΐΦορά '-^ωτερ3 τής ΰπ' αότβΰ προσφεοθβισηί·
10^ Μίγρΐ τής ί ίθ!χ·ά-«(.)-; των »όρων τούτων *έλο»>σιν έξ—
λθ ΐ! ϋ'σττοαττόΐ'ρνοι «ββά το3 Δήι»ου 8ιά
ΛΪν τοΰ μισθωτοδ' Τα οΰ'τω
V
είσιτρβ^βνισβμβνα «α
^ «ς την πρώτην δόσιν τ·Β μ:»θΐώι»βτος άφοδ' πρ
Τ*-
ά»»'ρεθώσιν ώς ϊςοδα 3 °/ο ·*ί των ε'ισπραχθΓ,σομέ'νων. !
11) Τα κηρύκεια δίκαιώματ* καί τα Συμδολαιογραβικά Ιξοϊβ
τόν βνοικιαστήν.
' 2) Τα ίΐρχχτΐλά τής κατϊχυρώσεω; ύπέκειντϊΐ ι'χ την ϊ>*ρι-
β.ν τοΰ Δκ)μοτιχ'.ϋ Συμδουλ ου Αγ. Βα.!λείου τό όυοϊον Ιχιι
τό δίκαίωμα νά έγ*ρίντ ή1 μή «ύτά χωρίί ίκ τούτων ν' άπο*τα
ό τΐλβυταΤο; πλε'.οϊότης ούϊέν διχαίωμΐ *ατά το" Δήμΐυ. ' .
Έν Αγ. Βασιλείω τί) 22 Ιουλίου 1910 ·
Ιωαν. Π.Σ. Βερυκκοκάκις
«5
Α,ριθμ. Πρωτ. 424
* Δΐεκιτ. 240
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ο
12) Τα πρακτκά τής χατακυρώσεως ΰιτόκϊΐντ»! είς την Ιγ-
χρισΐν το3 ΔημοτίΑ.5> Συμδουλίίυ '&ρ-£Ανϊ&>, ό';τερ δικαιοδ-
ται νά έγκ,ρίν— {| μη αΰτά χωρ^ς έ* τούτου ν' άποχτα ό τελευ¬
ταίας μει,δότης οΰ5έν δικαίωμα Λατά τοΰ Δ^μου.
Έ» Άρχαναις τή 1 ' Ίο^λίιυ 1910.
Ό Δήμ«ρ;ος Αρχανών
Ι. Καλπαδάκης
Άχριβές αντίγραφον.
Εν Άρχαναις τί 25 Ιουλίου 19ΐΟ.
Ο -Γραμματεύς
Χ. Ι. Μιρκοοημηΐράχης
■^.ρ Ο ΐΐριθ ι «}θ4
ι; ίκαίσθ(>σ(: των
ντ' ό/.αν
νωπών
-;φ
*α'ι
50
Διαχηρύττει ότι
Έχτίθεται είς ιτλβΐ'.δ.τι*ήν
ές>]ς φόρων.
Ι) Φθίίς άίοραπωλη^.ας ζφων 2 '/„ επί τής άςας
ά.ταντων τώ; τφαζ^έ/ων και ιω ο^αίων
παστών.
3) Φόρ^ς σφα^είοι* 5 λεπτά «,ατά κ?φχλή; α'ι^ο-τϋοβά'ον
χ ίρου μ?/ρι 4 όλαϊοί 1 'Κ'-πχχ επ ,ιε αλων ιο ο;τιον,
Λ-πτα επί εκάστου μ,ίσχαριου μ%χ^ι 40 όάίων μία
επι εκάστου βο-ς.
4) Φορος ζυγίου ου ιό ίι^αίωμα θα είί-ράττητ^ι σ^μφώνως
ιτ] διαΐΐμηαβΐ τοΰ Δϊ,μοτικοΰ Συμδουλιου. !
Ή δη^οιιρααια γενησεται ϋπ1) τ&ος εξής Ορους '.
1) Οί φοροι ούτοι ίκΛυθοΟνται όλ;ι όμοΰ χαί ίδ'' ε'καστος ,
καί (ία «ίαπραττιοντ^ι ίντος και κατΐ την περιφιρίΐαν τής Κω- ]
Αρχανών. ί
Η ΧΛίΐοδο^ια δ.ΐςαχίήσίτ^ι φβν*ρά τ/ϊ' 22 Αύγούπτου 1
(■,μρρυ,ν Κυριακήν *.αι ώραν 10 — 12 π. μ. '.ν τώ Δημαρ- (
Καταστήματι ϊνωπον Έπηροπής άιοτε' ου·»ίνης έ* τοϋ ι
ϋημαρχου καί Ειρηνοδικου Αρχανών ή ■'ο^των ϊ.ωλυομίιων |
των νομιμων αντιπρόσωπον αυτών και τοϋ γραμμϊτέως τοΰ ι
Δήμου. Ι
ί) Πάς πλειο:οτης ίνα γινΐβ 2ϊ«.τός όφείλει νά προτ^γαγίί
άςΐΐχρεαιν ϊγγυη^ην όστι, θα ουννπυγραψ^, το πρακΐΐκον π^ ειο~ ^
ϊοσιας και το σϋνιφθηνόμενον συμβόλαιον θά εύθύντ,'αι ϊί ϊϊ' '
απάσας τας ϋποχρεωσίΐς τοϋ ίνθ(κ:αστίΰ ά»=υ δι/αιώ,Αατ'ς δια.- {
ρία-ίως ή ίιζήσεως.
4) Ή πλειοδοσίβι έπα-ναλαμβανεια: εάν τις έηό% -ρ ώνήμε-
(.ών αιι-Ό τής χρονολογιας της προσωρινάς καα/.υ,νωαεως προσ-
φερϊ) 3 °/ο *π' πλέο» τοΰ τελευταιου άνακηρ^χθί.τος πλειοδό¬
του την άμέσως πρώτην Κυριακήν.
5) Έν τ| περιπτώσει άρνη^ο ό τελίυτ^Τίς να ύττ^νραψτ, τι
σι>να?6«5σόμ«νο^ συμδςλαιον ό τε μυθωτ',ς «-"Ίί ό ΐγγυητης ε·σ''
«πίναντι τοϋ Δη^»·ο^ ϋπόχρβοι δια ζαΐίαν αύτοϋ έκ νέας μισθω-
οιως ή καί άπευθείας ϊιαχε ρησεως ζημίαν επι Ι^αττον τοϋ αρ
χικοϋ μισβώματος χωρ'ς νά έχωσιν ούδ:ν δκαίωμα 5ΐτι τοΰ
πλεονάσματος.
6) Ή ίκμισθωσις θά ίσχΰΐβ επί £ν έτος αρξαμένης άτό 1 Σεπ-
τεμδριου 1910 μίχρι τής 31 Αΰγο.'στοΛ 1911.
"ή Η καταδίλ») τ^■^ μίςθωματος Ηλ -'ίνητα: εις ίωδικα ίσας
ϊβοεις ών έιιαστη πληρωτεα είς Τί;ν λήξ ν έοστου μηνό,.
8) Ουϊεις συμψτ,φισμο^ έπιτρέ-ίΐχ άπ-ναντι τοϋ μι:Θώμα:ος
ϊι' οίονϊηιΐοΊε λόγον.
9) Αί προσφοραί λο ιζοντϊι >;·ί άκερϊ'ας μονϊίας και εις
χρυσΐς δραχμάς είς άς θα καταδάλληται καί το μισθωμα είς το
Ταμείον τοϋ Δήμου.
κ .«■?/■
νόν
Ο Αήμαμ^ος
Γνωβτοποιεΐ ότι :
Ό «κ το3 χωρίου Λιμπινΐα^ων τοΰ καθ" ήαας Δήαου "Ιωάννης
Σπαν^^δάί'■1ς τρο 1[)ημ.*ρώ; συνίλΐδίν έν τ/;, χ:ηματι*ί) περι-
ίερεια ·οΰ ιίρημίνίυ χωριιυ, ίύο άϊίσποτα, θηλ^α τρο6ϊτα, έξ
ών το £ν είναι λευ/ον, μ^υροΐτι-ο-ν, β«τσ ^ο, τοϊβάλ·ο «ηισης
λευκόν 1ίς!ο χουτσαύτι, αιΛφςτερα 3έ χούΐοϋΛα, όπερ παρεϊωλεν
είς τό Δημαρχείον Κ2«τίλ/^ίο^ πρός φύλαξιν.
Ιΐροσχα είται 6θ«ν ό άπ«λέαας τ>υτα να πρυσίλθτ, εις τό Δη¬
μαρχείον Καηελλίου ίντός άκτώ ή^βρών λτΑ τής δημοσιεΰ»»ως
,ή; πίρεύση, ίίς την Κφη ,ΐριία τής Κυβερνήσεως και τε 'ρ«-
λαβη ταυτα ά^' ου πρώτον ,λάς άποίε'ξ°ι τ-,ν »π αυτών κυριό-
τ/|τά το^, καθότι ·ταρελθ;ϋ4η^ τής 2νω πρ.θεσ,/.ίις θα ίκ,ποιη-
0α>3ΐ πρός όφελος τού δημοτιχου ταμει'-υ Καστ«Λλιου.
Έν Κ^στελλιω τ λ, 25 "Ιουλίου 1910.
Ό Δήμ9ρ-/νς Καστελλίου
Ε. Καμ ουράχης
ιΛ. Ιΐρα
585
ιρέθ-η
« ,„·■·.,.-. τοϋ χωρία-
έςης χαρϊχτηριστιχα
10) Διά πασάν καβ^»ίίρησιν τ.ληρωμής δόσιώ; τινος Ο μι-
σ()ω;ης καί ΐγγυητης ΟπθΑίΐνται είς τας ?'·* ι&ί τού ΰπ' αριθμ.
Ιθό περί δημισιων καί ϊτ,^οτΐλών έσοδιβν Νομΐυ.
11) Τα κηρΰκεια καί συμ6βλαιογρα·ικα ίικαιωματα &αρύνβ«σί
Τβν ενοικίασιν.
[1*ρα τού Ίωχννθυ Γ. Νιιη|οράη αγροφύλακος τής χτηματι-
χτς πιριφ«ρ»ια, 'ΑχΛ^οίω» ·> χιΐδ' η(.α Λημου άνιυρίθη χατΐ
τ ί,ν 10 ι^ϋ.1Ο'^ ε εί. ττλρ» τί^ν ί)&σι
Κυμθϋργιωτοΐ) ι.» ·π;ο6χτο χοέ-ίποτον ι
άιπρθ», χίρου/ΐΑθν άοαμον, [ΐ«υρομ.ι»ιθ>.
Ιΐροσχυλίίται 69ιν ό ο.·.»·; νωρ ζω Άτο ω; Ιόιο χτήμα να τ.λ-
ρουυΐϊσθί, ίντος 8 ί-,^ε;ών ίπο ττ,; οτ,μο^ιεάσιωι τής πβρουσηι,
ί·, τί, ι'πιαη|ΐω ίϊ,^ερίθί, εν τ,-, αίξΐου»*) τοθ Δημβρχιαχου
ΚιταΊττ,μίτος 1·ητ'ε'»ς φΐ'ρων μ«ζϋ τού τλ >0|Αΐ[χα ακο'ειχτιχ»
μέσι λ«ι Ιςοοα ^ι« οοφ^ς ιτ?ος παραλάβη- «Ά/ ως εχποιηβησετβι
κρός ίφίλο, τού Δημοιιχ.ϋ ΤοΐίΛί'θυ «·>' οί προηγουμένως άφ«ι-
Έ«
Ιουλίου 1 Ο Γ Ο.
Ό
ημρχ
II.
ΙΙετοικης
Αρ 0. Ιΐρω-τ. ί68ο
ι ΔιεΛπ. ο131
Ενώπιον το Δ»κα»ίτι»{>ιον των εν Χανίοις
Έφώ
ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
ΓοΟ παρ' Έ^έταις Γίνικοϋ ΕίΛαγγελέ^ «,·
Πρός τον έπ( συνιργεί» ζψ^χ" οπή; χ.ϊτ,γορούμίνον Εμμανουήλ
Γ. Σιρ γα πρώΐ). κίτοιχον τοί χωρίου Πλατάνια τής *λ«.·/>
Άμαρίου τοϋ Νομοΰ Ριίύμνης χαΐ ήίη »"γοδΙ*»υ +. . .
Κβλιΐσαι νά έμεο«νιββ?,ς αύτοιΐροσώπως ενώπιον τον «τκρο«τηρΛι»
«86
ΒΦΗΜιί
τοΰ άνω Διχ«στηο'ου την 3 τοϋ μηνϊκ Νθίμβρ'ίυ τοί ί-^υς 1910
ήμ ρ*ν Τετάρτη- χαΐ ωιΐν 8 χ. μ δπότε *βρ£)ίύϊ·ται χά! ή
υπο τοθ Νομου όοιζομέ-η -(ΐίμηνο, πιοθίσμ α, *ρο, συζή.τ,σι* τί
ίφίβίώί Τ5υ υπο /ΐονολί,ίβν 1 ' .πρΐλ("υ '9Ό καπ τΐ, 115
τ ο ν Χτ'υς 1'ΧΡ αποφάσει τοΰ Π.>ωτοόιχΐ ου Ριθ ;μ.νη;, ά/·ω· μη
έμφϊνιζιίμινος 6έ/ίΐ £ιχ?σ6ϊ ίρήμην
Δηιιοσιΐυίητω το παρον δ'ά της 'Ειπσή-Όυ 'Βφηαεο'ο'^;.
'Β· Χβνίοις -7)16 Ί'Μ^ο^ 1910
Ό Είσχγγβλίίκ τώ* Εφΐ'ών
Γ. Πλονμί5ης
Αριθ. Πρωτ 6888
'ϋν Όνόματ» χοϋΙΙαοιλέως των
_ΔΗΠΐΡΐυΝ --ΙΚ
*ί -.-^α ιΐρωτοδίκακ Χανίω
ϋλλήνων
ιυπον
ιών/ί
ϊ'ναστικος κλητήρ ζαραγίίλ'εται όπως ίν «ντι-
ς τίΐχο*·».λή-'η είς την τε>Γ^ταί«^ /.Λ-,οΐ'ΐαν
ν /αί ε'τεϊ5ν τοιχο*ολλί]" είς ϊημοσια μ·ρη
ς αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Πρωτ 7081
* Δι**. 4409
Έν "Φνόαατι τοϋ βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΙΙΡ1ΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
Ό «ιρά £§ρωτοδίκαις
'ί>ϊίδη δ Ί^ι,ντ,
3
) οί θέ/ε β
Διχο-οιιίτ;,
Έ- Χ*νίοι-
Έίτειϊη Οί 1) Β αζης Καοϊ^τζίς
2) Δημήτρΐο, Μουτζόπο.λος ϊμτ;β ς Κϊτοικος Πειραιώς
γοροθνται ώ; υ~α ιιιι τε3 ό'"ΐ 4* ιυ3;αβ-ο>ϊ μέν» τού Ν κολάιυ
Έ Χατζηδοκη κ»ΐ '·π6 «[νού ουμ^ίροντ^ς 'ΐνυμεν,'1 συν-*7τε-
φ,σισαν την ίκν«λετιν τή, έπίμ ν- ΐςΐοποίνίυ π-^ςεωςχαι εν:»*
τώτης συνομΛογήσαντες αμ:ι4α αν π.ο; ά-λή/ους συνδρομήν
Ιιχ τού υπό χρονολογίαν 5 Απριλ ο^ έ Ι. πρωτ.χολλο.* ύπογε-
γρ?μμέ?ου παρ ού;ών (των ΑβτηγοΐΓυ^ένων) έ-.δοθέντος ίν
λανιο.ς την .0 ιδιου μτ,νϊς καί ίτους εοος τ^ν Γεώργ όν θ,
Κιτ^α*ιν καί τής υπό γρονολογ'.βν 15 Μαίου έ.!, άγωγής των
βπίυ&.ννΐΛενη, -.νωπιον τ.-ΰ ΙΙρ&τΑι».ε υυ Χα»ιων μ. έ .ιδοθε σ·",ς
ί' ΐΐιιρ ι*ϊ τ/-,ς Έλλάϊο; π;ός τ:ν είρημένων Κατρ&λΐν ιην 24
Μ αί υ έ Ι ίν γ,ώ.'ει και έ προθεσεως έ:υκοφά τησα» καί έςυ-
6 ισαν την τιμήν ·ο3 ^ίρ(;μενο^ Γ. Κϊ-ρ-*η ^οσαψιντες ε ς
οϋτό» «γ'.ληΐΛατίι·*; πράςεΐς α?τιν?ς ίαν ήλήθευβ' ήθίλ ν ίκβ-σϊΐ
αυτόν εις άνακ,ισ.ν ι τί τ-αραδάσει των δ ατ ς»«»ν τ.α ;π' άριθ,λ. (
;5 Νομ.:«, τώ^ άρθρων 1*29 χ* 312 τοΰ ύτ' -ριθ. 313 Νό^.υ
έν σ^νϊιασμώ πρ:ς τ' αρθ>α 371 καί 373 τοΰ ΠοΐΜχοϋ Νομου,
τοϋ -·ρθρου 424 ι» συνϊιασμω πρός τ' άρβ^α 247—257 τοϋ ]
Ι1οιν:«ΰ Νόμΐυ κϊ 385, ϋ86,' 388, 389 τοϋ Ποινικοϋ Νόμου
ίίτοι άνεγραψιν είς ταείρη-ίνα δικόγρα^α ό':ι π-ρΐϊ'πισίν ουτο; ·
ίίς τό έγν/ημα τή; Ναυ-απατη , τής λαθρεμποοια; τίίς έξαφα-
νηοεως έγγραφον οι' απβτης χαί τής 1πεξ>ιρίσελ,.
Έπε'ίη τό ανομημα τουτο προδΛέτΤίτ^ι χβι τΐμωρεϊτϊΐ άπϊ
τ' βρθρα 57 335 ίδαφ. 1 κα 2 και 336 το^ ΙΙί! «51 Νομου, χά
(ακτηοιζεται θε ώς πλγ,μ.^,έλημα.
Έπειϊη ό κοτη ,-ορουμενο. ούτοι είνε άπαντες καί ά ,'ν είτα! ό
τόπο; τής διαμονής των.
Ή:ντ·ς καιτ' άρθρα ίΟ5 και 406 τής
II
ι ·χή.; Δκ:ν.μ·α;.
Καλούμεν τοϋς είρηαίνους κατηγορούμενους ί'να ίμφανισθώΐιν ζαύ αυτιά ρ'υ
ένώι.ον τοδ άχροατηριου τκϋ ΙΙοωτοδ/.-.ιου Χίνιων την )2 τού Ή ύ-' ίΡ·
μηνός Νοεμβριού το^ έ.ούς 1910 τμεραν Παρ σ*ευήν κα! ώρα^
8 π μ. ί'νΐ διχσσθώΐιν ώ; ύ-αί-( ι τή, έχτεθεΐσης π:άξίω , άλλ»ς
υ», εί δικβσίιώ^ ν ίρήατν συμφώνως τώ άοθρφ 407 τής Π οινικής
Δ./.5νίμ αι, σ>)γχρίνω, Ιί Λα,.^ώμε^ αότοϋς 6πω, Λ«6ωίΐν γνώσιν
των «-(γράφων τής δικογραφίας.
Έν Χανίοις τί) 13 Ιουλίου 1910
ϊ
Ό Είσαγγίλεθί Χανίων !
Γ. Σκουλάς ;
Οί κληθέντες μάρτυρες ;
Γεωργιος Κατράκις χάτ5ΐ*5ς Πειρεώς
Έμμα/ουηλ Φ3»ντζεσχ.άκις κάτοΐιΐος Χανίων ι
Χαράλαμπος Πωλογεώργης » ν ι
Νικόλαος Π'στολάκ'ς » » ;
Γεώργιος Κουρχούτης » » '
Ιγγραφα «ρός απόδειξιν
Τό υπό χρονολογίαν 5 Απριλίου 1910 πρ-οτόκ.ολλον υπο ,'ε- "
γρααμίνον πΐρά τώ> χατπγορουυιένων Καράντζα κ.λ.π. :
Ή 6χο χρονολογίαν ?2 Μαίου 1910 άγωγη των χατηγορου- ί
(ΐέν«ν Καράντζα κ,λ.Λ.
η
ύ>« ιΐι, τιί Ο ι
σ·»θ'χ'α Μίΐ:*νΐ
ήη
30 Μαι^υ 19(0 π ρ
εΊτα Χανίων έιχ:μ
ώραν
έ ω-
>αΐ
όν
χ ^'αΐ'αντι τι ιο. 'ω'τρτΛν χ?[= ασ^'ν -
'ί!πει$ή τ. ίνιμΤ|[α.α τοθτο ιΐρ ,ζλίπί-ϊ' κ
αρήςχ 3 7 έδ. 4 τεΰ
II
^ ι ν ι χ. ύ Νίμου
ώ; 7 ληΐίέμ ημϋ»
'Ιίτιι^γ, δ ατη·γ--ο (ΐεν ί υτο εί α ~τ
πος τη: ειΐ -ο^ :ς τού.
Ί)6ντε-καϊ τ' άιθρα 405 «αί 406 γ?ς 11ο νιχί, Δι.ονομί»
Κί Ο, γ» ι-^ν είοημέ ο χϊτηγιρού(Λενον { * «μφινισί* αύτ^
πί.07ωπα>. ένωπ'ον τού αχ;οΐ ο οίου Τ'Ο Ιΐ3ωΓθ;·!«εου Χονίων ιτπ
τιί ■•οεΐτβί ίπο τ'
^«ρα-.τηρίζϊ-«ι ;.{
χ»> ιγνοεϊ αι 4 τβ-
18 ιου μηνός Ν ιμβ^ι,υ τοΰ Ι ου; 1910 *
ώρχν Η τε. μ {-« 6 χααθί. ώ; 6παί-(.ς ττ,ί
) θέ β ίρ> { ην ευ.ιε;ώ/ ,« ΐ«
ω δέ ύ ώ
ρτν
Πίικ.-''-ην χ»1
ζ ποά;.= ω; ά1
Ί07
19 Ίϊυλ'Όυ 19*0.
Οί
ντ«λά«ης
λ
Άχΐίέτ
Ρονσο Ι'. Π
'ΑΛής Χατ ν
Έίμ Ι Πι.τϊλάιης
Ά δο 'Κμμ Χριι:ουλάχης
"Εγγραφα
Ή * , ι >τ
Χϊ.ίων
• λ 85 ίιθϊίΐί τοΰ ^--αβ/οΰ
Ό ϊ !σαγ 6/ιίις Χανίον
Γ. Σ-κονλα'ς
Χΐν ών
Δίχασ^ηί
Χαν'ων
Ι.θί-ΐί
Άρμ-ίί-ο; δ;αΐ-ι »; χλη-ήρ π3£θα--γ£λλϊτχ· ό'τακ Ι 'ίντ'τυ-
ν τοΰ πα··όν-ο -οι/ο',λ?ήση είς την τελευτα'αν χ«Γθΐχί«» τ0"
τοΰ πα··όν- /
χβτηνορ-ο·Αίν υ χαί ίτ οί,
^ Έν Χβν'οις
ί
ϊτ,μοσι*
Ό Είσαγγϊλ&ΰ;
Γ.
Χανίων
Ιϊ
V
Μέγεθος Γραμματοσειράς