93412 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 28 Ιουλίου 1910—Αριθ. ο2
ΆριΟ. Πρωτ. 2918
» Διικκ. '2138
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
Διβκηρύττει 3 τ ι:
Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρασίας κατ·ίι
τί υπό τής !>-ηρεϊί«ς τώ; Δημοσίων Έργων συνταχθέντα καί
υπότοΰ Διιυίυντοϋ των Δημοΐίων έργων θβωρηθέντα προΰπολογι-
σμοθκαί συγγραφι,ν υποχρεώσεων διά την σκυρρόστρωσιν τής όδοί5
Χανίων Σοΰδας ζπό τό τίρμα τοΰ κατασκευασβέντος ήϊη τμήμα-
ματις μέχρί Σαπονίποιείου Γεμενάλη κ*ί Σα.
Αρθρον 1 Τα £ργβ προϋττολογίζονται κατά την λεπτομερή
εκτίμησιν ί'·ς τό -οίον των δραχ. 19,000 ικριλαιμδανομένου τοΰ
ποσοΰ των δραχ. 2Ί0 8ι' άπροόπτο.ις δαπάνχς ίφ'ών ουδέν
δ.κχχ.α'ωμζ εχει ό ίρ ρλάδος. Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς
εκατόν είς άχ,εραίας μονάδας.
Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταΤς έ'ίραις των
Νομώ; Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Κατα-
στήμββι των οίχ,είων Νομαρχιών όΥ εγγράφων καί ίσφραγισμένων
προσφορών υπό ΐπιτροπής προεδρευομένης υπό των ο'ικιίων Νο·
μαρχών των οί/.ειων Είρηνοδικών καί ενός μτχανικοΰ ή των άνα-
πληρωτών αυτών ώς μελών την 5ίΟ Αύγοΰστου 1910 ήμέρϊν
Παρασκευήν καί ώρίν 10—11 π. μ.
Άρθρον 3. ΙΙαΐα προσφορά θ* συνοδεύηται υπό τής άϊιίας το"
επιτηδεύματος τού έργολάδου συμφοΊνως τώ 811 Νόμφ, ΰ~ό τα-*
προολιπομίνου υπό τοΰ περί δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δημο~
σίων Ιργ«*ν Νόμου πιστοποιητικοΰ κβί υπό γραμματίου βϊδαιςυντοί
την »Γς τι των δημοοίων ταμείων ή τής Τραπιζης Κρήτης κατβθε-
βιν, λόγφέγγυήεεως, είςχρήματαή όμολογιας τής Τραπέζης Κο ό-
της, κατβ την επι τή; έλϊόσίώς των αξίαν ποσο3 δραχ. Ιθθθ.
Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοϊα-
ποί σϋμμορφούμενίΐ πρός τάς διατάξεις τοΰ περί δημοπρασιών
και εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου καίλοιπ.ύς τής Πολιτείας.
Άρθρον 4. Ή δημοπρασία δίΐξάγεται δημοσίως. Ό έσφρα-
γΐσμένος φάκελλος, ίν φ είναι ίγκεκλεισμένη ή προσφορά, τίθε¬
ται όμοΰ μετά των ΐν τω ανωτέρω άρθρψ μνησθέντων εγγράφων
έντός δευτέρου φακίλλου, όστις παραδίδϊται ίσφραγισμένΐς ίϊς
ιόν πρόεδρον τής ίπιτροπής συνεδριαζούσης. Ό πράεδρος «ρι6·
μεΐ τούς φακέλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολού¬
θως άποσφραγίζονται οί έξω«ρίκοί φάκελλοι, ή δέ έπιτροπή ση-
μϊίοϊ έφ' εκάστου έσωτερικοθ φακέλλου, περιχλείοντος την εκά¬
στου προσφοράν, τό δνομα αΰτοΰ καί τόν αδξοντα αριθμόν τοΰ
«ξωτερικοθ φακέλλου καί καταγραφή έν πρωτοκόλλφ τα έμ-
**ρι*χόμ*να κατά τό «ρθρον 3 ίγγραφα. "Επειτα οί έν τί) αΐθούσΐ[|
τ'ίς συνεδριάσεως παρευρισκόμενοι άποσΰρονται, ή ϊέ έχιτροπή
«ξίλίγχουσα κατ ίδιαν τα ίγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τους
είς τόν διαγωνισμόν παραϊε*τέους σΐίμειοϋσα τούς λόγβυς δι' οθς
τυχόν θά άπέκλειέ τίνα των μειοδοτών.
Άρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4
προσφορά είναι άπαράδικτος καί έπιστρέφιται πρός (όν ίπιδόντα
ταύτην χωρίς ν'ανοιχθή ό περικλείων αύτην φάκελλος.
Μίτά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποκαθίστατειι
έκ ν>ου δημοσία, ό δέ πρόιδρος άπΐσφραγίζει τα των προσφορών
δελτία κατά την άριθμν,τικήν αυτών σειράν, καταχωρίζει τό περιεχό¬
μενον αυτών έν τώ πρωτοκοκόΝλω χαί άνακηρΰττει τελευταίον
μειοΐότην τόν προσφερόμενον νά εκτελέση τί έργον είς τιμήν
συμφερώτερων.
Άν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον προσφίρ»! την αυτήν
συμφίρωτέραν προσφΐράν, ή δημοπρασία έπαναλαμβάνεται καί
παρατείνεται επί δύο ώρας ό δι'ίσφραγιτμΐνων προΐφορών δια
γωνισμός μεταξΰ των προσΐνεγκόντων τάς αύτάς συμφερωΐίρας
τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άπόντες τοτε έπαναλαμβάνετβι
ή δημοπρασία καθ* όρισθησομένην υπό τής έπιτροπής ημέραν,
ήτις δέν δύναται να υπερβή την ίεκάτην πίμπτην άπό τής πρώ-
της δημοπρασίας. Η δευτέρα αύτη δημοπρασία θά ξ έγκυρος
μόνον εάν ό είς των διαγωνιζομένων κάμ^ έκπτωσιν μεγαλυτέραν
τής γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
"Αρθρον 6. Είς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι-
στρέφονται τα λόγφ ίγγ^ήσβως κατατεθίντα χρήματα, ή όμολο-
γίαι ίντός τριών ημερών άπό τής ϊημοπρασίας τη έγγράφφ είδο-
ποιήσει τοϋ πρΐέϊρου τής έζιτροπής πρός το!)ς δημοσίους ταμίας
ί] διευθυντάς των καταστημάτων ϊν ΐΓς κατετέθησαν.
"Αρθρον 7. Ό ίργολάβος Ιτόκειται εις τάς διατάξεις τοϋ «ρί
δημοπραΐιών καί βκτελέσίως δ)μςσίων έργων Ιπ' αριθ. 356
Νόμου.
Άρθρον 8. Τα πρακτιχά τής δηιχοπρασίας ΰπόκειηαι ε'ς την
έγκρισιν τοϋ επί των Έσωτερικών Επιτρόπου όστις έχει τό δι-
/αίωμα, κατάτο δοκοΰν αύτω, νά έγκρίντ; ή μή αύτά, χωρίς έκ
τούτου ν" άποκτά ό τελευταΐος μειοδότης ουδέν κατά το3 Δημο-
σίβυ δικαίωμα.
Άρθρον 9. Ό προϋπολογισμώ, καί οί ό'ροι των συμφωνιών
εισίν ίκτεθειμένα είς τα γραφεΤα των άνω Νίμαρχιών είς την
διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
"Αρθρον 10. Τα κηρύ/.£ΐα καίέξοδατΐΰ συναφθησομένου συμ-
βοίαίου έπιβαρύνουσι τ:ν εργολάβον.
Έν Χανίοις τή 24 Ιουλίου 1910.
Ό επι των Έΐωτιριχών 'ΕιΐίτροΐΓθί
Γ. ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ ·
276
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
——-■
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
Αριθ. Πρωτ. 2928
» Διεκπ. 2156
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττει ότι:
Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδΐτικής δημιτρασίας κατά τ«
υπο τής υπηρεσίας των Δημΐσιω; Έργων συνταχθέν.α καί ύτ:3
τοΰ Διευθυντού των Λϊ,,-οσ'.ων έργων θίωρηθέντ* ί'.αγρα^μιτχ
μετα τοΰ "ού'-.ολογισμβΰ, συγγρϊίίΗ υποχρεώσεων κα1 τ,κλο-
■μου ή κατασκευή άμ.«ι;ιτής όδίυ Βα.α,ιυ Κα ·,££) (τ^Ϋμχ απτ
χιλιομε.ρον 1 -ρ-350—4 γ-θϋθ μήκους 3150 μέτρων).
Άρθρ:; 1. Τα ίργα πρί,Οπολογιζ'.νται κατά την >ε7.-.3μερή
εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμώ; 20,000 περ!λαυ.6»ν:>|Αϊν;υ
τοθ ποΐοϋ των δραχμών 509 οι' α~ρ&3ττ:ους δαπάνας :φ'
ών ουδέν ίικαίωμα Ιχει ό έρ,ολάδος. Ή έκπτωσις γενησεται
επί τοίς εκατόν είς άκεραίας μΐνάίας.
"Αρθρον 2. Ή δημοττρασ'.α ενεργηθήσεται έν ταίς έ'!ρα»ς τώ;
Νομών Χανιών, Ρεθύμνης καί ΊΙρακλε.ου καί έν τοίς Κατβσ:Γ(-
μασι των οΐχείων Νομαρχιών δι* εγγράφων ν.αί εσφραγισμέλω,
προσίθρών υπό έπιτρίΐτής προϊδρευΐμένης ϋ-ο των ο'.χείων Νο¬
μαρχίαν ή τώ; άναπληρωτών αυτών των ο'ΐΛειων Πρ-έίρων των
Πρωτοϊ'.χώ» καί ίνϊς μηχανικοϋ ι, -ών άναπληρωτών αϋτΰ' ώ;
μελών την 20 Αΰγοΰστου 1910 ημέραν Παραΐ*·υή καί ώραν
11 — 12 π. μ.
"Αρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπο -ής ά;είας ;ο
επιτηδεύματος τ-ΰ έργολάδου συμφώνως τώ 8)1 Νόμ,φ, υπό τού
προβλεπομένου υπό τοΰ περί δηαοπρασιών/.αί εκτελέσεως Δημο-
σίωνεργων Νομου π'οτοποιητιχού χα' !πΛ γραμυατιου 6ε6α(ο3τος
την :ίς τι τ£ν οημοσιων ταμεαον ή τής Τραπέζης Κρήτηςχατά')5σιν,
λόγω ίγ'ί'υτ,αεως, ε·ς -/ρήματα ί; ό^ολα,ιας τΐί Τραπέζης Κρή-
';ης κατα την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοΰ ίραχμώ; 1000.
Είς τον διαγωνισμόν ϊυ;ανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδακΐί
συμμορφούμ:νοι πρός τ,ς *ιατάξείς τοΰ περί δημοτρασιών καί
ίχτε7.*σϊω, -ημοσίων έργων νόμου καί λςιπους τής ΙΙολιτειας.
Άρθρον . Ή ϊημοπρασία διεξάγεται δημοσίως. Ό ίσΦρα-
γισμένος φάΐ.£λλ:ς, έν φ είναι έγκεκλείσμενη ή προσφορα, τίθεται
ομ;ΰ μετα των 1ν τω ανωτέρω ά'ρθρω μνησθέντων έγγραφοιν ίντό;
δευτέρου φακθλου, όστι; παραδιδεται έσφραγισμίνος είς τόν πρό¬
εδρον τής ίζ'.τοοπής σι,νεϊριαζουσης. Ό πρίεδρος άριθμεϊ τους
φακέλλους -/ιτ τάξιν τής εγχειρίσϊώ; των, ακολούθως άποσφρα·
γίζοντα; οί ίςωτερικο'ι φά/,ΐλ/.οι,ή δέ έπιτροπή ση',ιείοΐ ΐφ' εκάστου
έσωτεριχοΰ ? ^-/έλλου περικλείιντβς την εκάστου προσφοράν τό ονομα
αϋτοϋ ν.αί τόν αΰςοντα άρ'θμ,ϊν τού εξωτερικόν φαχελλου χαίκατα-
γράφει έν πρωτοκόλλω τα έμχΐριεχόμενα κατά το άρθρον 3 Ιγ-
γραφα. Έτ.ειτα οί έν τ αιθούση τής συνεδριάσεως πιρευρισχό-
μενοι άποσυρονται, ή δέ ϊπιτροτή έξελέγ-χίυσα χατ' ίίιαν τα εγ-
γραφα άποφααιζει κατ' όνΐμα τούς είς τόν δ.αγωίΐσμόν παραδε-
κτέους σημε·;ΰσα τοΰς λίγους δι' ου; τυχ:ν θά άπέχλειέ τίνα
των μειοδοτών,
Άρθρο ■ 5. Πάσα κα-α παράίασιν των α,ρ^ρίύ'/ 2 3 καί 4 προσ¬
φορά είνε άζαράδεκτος καί έπισ-ρ4φβται πρός τό,ι ίπι^όντα ταύ¬
την -χωρίςν' ανοιχθή ό περικλείων αύτην φάκ.λλος.
Μετύ. τον Ι, εγχον των έγ;ί-ά*«ν ή συ εδρίασις άποκαθίστατβι
έκ νέου δημοσία, ό δέ -ΐρό::οος άπ:αφραγίζ(-.ι τα των προΐφορών
δελτία κατά τί;ν άριθμτ,τικήν αυτών σειράν, καταχωρίζ=ί τι περ-
εχόμενΐν αυτών έν τω πρωτ;χόλλω καί άνακηρυττει τελευταίαν
μειοδότην τόν προσφερίμενίν νά εκτελέση τό έργον είς τιμήν
συμφερωτεραν.
"Αν πλείονες των δίαγωνίζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν
συμφερωτίραν προαφοράν, ή δ-,,μοττραίΐα ϊπανϊ'αμδάνεται /.αί
παρατειν»ται ^πι δύί ώρας ό δ.' έσφραγίσμ-νων προσφορών διβ-
γωνισμος μεταςϋ των ΐΕρίϊενεγ/.ϊντων τα; αύτάς συμΐερω έρας
τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγ/α^ωτΐν άπόντες τοτε :παναλαυ.βάνεται
ή δημοπιιασα ί.αθ' ό,Ίσδ.-σίμ'ντ,ν ύχό τής επιτροπήν τ,,ίίρ**,
ήτις δεν ο-,ναται νά ύττερ^ΐη τί;ν "'ελάτην πεμ,πτην άπό τ?,ς πρω¬
τ )ς δημοπραηΐ:. Ή δίυτί.ι αύτη Βτ,μοπρασία θχ ς Ιγιυρίς
μόνο; εάν ο είς τώ; βιαγωνζ-.μί/ων κά.λτ, Ι/.πτω;ιν μεγαλυ¬
τέραν τής γϊ/ο,-ΐίνης κατά ~τ,/ πρώτη; δημοπρασίαν.
Αρθρον 6. Εις τοϋς κατα τ:ν διαγωνισμόν άποτυχόντας ϊπι-
στρέφΐνται, τα λόγφ εγγυήσεως Αατατεθίντα χρΓ,α,ατα, ή νμο-
λογίαι ίντος τριών ημερών άπό τής δημο-ρασίας τ$ έγγράφψ ;
ε'δοπο'.ί-,σει τοΰ προέδοου τής ίπιτροιτή'ς πρός τους δημοσίου; τα-
μίας ή διευθυντάς τώ; Ααταΐΐημίτων ίν οίς «τετέ»)η:α'.
Άρθϋν 7. Ό ίί'ίΛαδίς ύ-όχε·.-ΐ! είς τα; δια:ά;£·ς τιϊ τ.ιρ
1 Τα -ρϊκτικϊ τής ίηαοπραΐ·.ζ: 'ΰτόκεινται είς την Ι-κ,υ.; ι;ϋ
" 6τ:ι των Έσω ερι/.'~>ν Ί''πι:ρΐ1::υ οΐτ ς έχει το : π .^ ;>·κ
ιό 5οο ν αύτω, να ι(%3'λ% γ, μ', αύ;>, '/ωρίς ίλ ·:ι-.ι, ι
άπθΛΐα ό τελΐ.-αϊο;μ-ιιο*;:Γ(, ούϊε; /αχα το5 Δηαο; ~.} ;.■ .>γ.ι
Τ^1 ϊ'.αγ ^μ.ματϊ, ό ζρ^ϋ-ολογ!7αο;, το Γλ5';ν:;ν /.α -.[
Νομτρχιών είς την ϊιάθϊσιν των β:υλ;μιε'νων νά '.α' ·ΐ· γν'>
:ιν αυτών.
Τα κ ρΰχΕΐα Ιξο!α τοΰ
Έν Χανίοις ττ, ΪΙΓΐιυλίου 1010.
1 Ό επ! των Έιωτϋΐκώ- Ίίτ -Ροΐ,;
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΚΝ.Μ"ίΣ
Αριθ.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΤίΣΩΤΖΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ιπ' οψ ν
1) Ττ,ν ύ-Ε αριθ. ί4ΐ1/2οο» *· * ίΐϊ*ή?'·>;ιν ημών δι' Ό; '■■-«-
ν:'.-ί*ί:άν4τ^ η ςημςπρα ια ο·.* τ-,ν Α.τζΐΜυήν τοι ός;υ κΑι>η;
">ε;ύ, α, &πί ΐ-ϋ π.τα,Αοϋ Πλ^τϋ σ^ν.πείϊ τη, γίνο,λενΓ,, ί -
λω ε'οςύτι τ.ΰ ,ργολ;δϊ.ι Χρ. Μ.τσ;ταχη δι* ζί 'δ /·ί^ ετ
π.: ί;ι ετ3 να ινα/αί/, τ.,ν ΪΑτί'νεσ.ν το.) π;θ. μ νΐυ ίρ,;^
9. ι ϊϊίγ-ε τ.ί( έ χ..ί »: εΛ,α.νθν :ής -—ίθτφερββιοης τ.μή;
ύίό τιϋ τε ευτα ου με ;ίο .ου ατα την ϊιεςαγω,τ,ν -ής πρωτη;
μ3..ΐ^σ^.ς ή;ο. ά/ΐ'ι ς,ΪΛ,σ τ^., έ-.ατΐν &πί έλαττον τού ζ-ου-
πο',',γιΐθίντος πϊσοθ.
2) 1ά υπό των Νομ*ρχ.ων Χαή^ν, Ρεθύμνης καί ΙΙρϊ-
κλειου ύΐτί,βληθ-ίντα ή ών υπό χρονολογίαν 15 Ίο-λίνυ 1910
πί,α/.,ΐΛα των έπιτρ:πειών αίτινίς συνε»τά9ησαν πρϊς ϊιεςι-,ω
ΊΨ 'ήί 1·)·ειβ*οσια; ταύτης έξ ών δείκνυται ότι ή δη»5τρΐ:ία
ε'; την Νομαρχίαν Ρ-θυ,Α,η; ΐκηργϋβη μόνον ένώτΐιιν τ;ϋ Ν.-
μαρχου κ»ί τίϋ Προέδ;ου των Πρ,οτοδϋΐών κα'. ότι τυ: ί^ο
μέλη τής έπιτρίπείας ταύ-ης παρίτϋνον την διίξϊ-,ω,ην τής
ίπϊ ήμί;ε όν ώραν »'.·!έτι ·'πο τής οριζομένης υπό τής δι*χηρύ-
ζεως ημών ώρας. ν αί
Σχεψάμενοι
Έπιιίή κατά τό ά', θριν 5 τοΰ 356 Νόμου καί 'Ό αρθρον 2
ίής ΰίτ' άρ θμ. 1891/15·9 έ. Ιτ. ίιακηοΰςεως ήα,ών ή 'ηΑθίρϊϊ.α
Ιδ.ι νά δ'.ίξΐχθί) έ;ωπ[ον έπίτροιΐή; άτ^ριιίομένη; έ* τοΰ Νί -
μάρχου τοϋ ί)ρ-ί?ρου των Πρωτοδινών και ιοϋ α,3μο? ου μι;χ*"
νικ,οϋ έτί γίϋ ποικ.ΐυ.5 ου δέ ή ειρημένη μϊ'.3Ϊ";3ΐχ διεςηχεη
μίνο; ένώτ:.;ν τ;3 Νο1Αά^)χ^^ καί τοΰ Προΐδρου των Ιΐρω-
'Επειδή χατά την )κ' άριθμ. *4ϊι/ϊθθί ε. ϊτ.
ημίν ή δημοπρασία ίί.ι νά .νεργηθχι άπό ιί[ς 10 — 1 1 π. μ·
ώρας καί ή επιτροπεία πβρέτεινε, χωρί; να Ιι ίύ έ/ οααιιομα
πρός τουτο, επί ή'Λΐσίΐαν ώραν την διεξαγωγήν τής ότ,μοπραΐια;·
Έπειδη έ' εχ.α των ανωτέρω λ^γων ή προ*ειμ·νη δ/μοτρα··ΐ3ΐ
ίνί;ργήθη παρατυπως καί έν τοιαύτη περιπτώΐε. δέον «α έ~.«;«-
ληφ'ή αίίτ', οτω; διεξαχθι συμφώνως ταίς διατάξ:ΐΐ τού 35(3
Νομου καί ταίς άνω διαιίηρύξεσιν ημών.
Διά ταυτα
Ίϊόντες κίί τό άρθρον 14 -.ου 356 Νόμου.
Ά/υρ'Λμεν τα σχετι/.α πραιιτΐ'ά τής γενοΐλένης μ-.ιο?ο:ΐϊί
κατα την 15 Ιουλίου 1910 καί
Διατάσΐομ.ν την ϊπανάληψιν αυτής συμφώνως πρίί τ*')'
όρο^ς τώ· δ ■Άτφ''·'τΰν Οπ' ά :0·. '*9*/ι« ο καί * /κο8 *■ "'"
δ.ακ^ρύξί ο ■ ή »ιον >*· τα, ϊιχτίξϊΐς τίϋ 356 Νί^ου «νί^η'
θ/;σ μένην ί ωπϋν των οιά τής ανω ύιτ' άριθμ 181/ΐΜ9 '; ίτ'
ίΐίκηρυςί'ι,ς ή,ίώ> ώριτμί-αίν ϊτιτροπ«ιών χαί ίν τοις α)·ΐ'·>
τό-.-ις την 20 Αύγούστο.) 191'». ή λίραν Παρ3σ*ευήν καί
9 —Ό τ.μ.
Έν Χ^νίς!; τί, 23 Ιουλίου 1910.
Ό επί των Έσωτερικών 'Εττίτρ;-
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗ»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Αριθ Πρωτ. 3291
_ιεκπ. _^9* ' Λ ' -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Επαναλη-ττκής τελεχωτικίις δημοπρασίας διά τίιν
έκμίσοωοΊν τυχών άποθηκών έν Σονδα.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΙΙΠΤΟΠΟΣ
Διακτρύτ-ει ότι:
Έπειδτ, ή Ιπό το3 Ν,λολάΐα Ι. Άνδριαναν,η ■ΊροοφερΟζ.ΐσϊ
τ.μή των δριχμών 200 δ:ά την ί'ψ.ίσθωσΝ άπίθήχ,ης τού Δημο-
σ'ίυ έ·> Σίύδ«έπ'1ειοίϊ-.ηΛη χαχά 5 ο)ο υπό των Κ. θ Μη-σο-
τα,η χϊί Ιδραήμ Μοσ/ονά/η.
Έπειδη ή 4ιϊ5 το, Μι^ύϊΒως εζάνα προσ^ϊρΟεΤσα τιμή των
δραχμήν 340 ίιά την έλ,Μσ&ωσιν τής πρωτης πρός δ,ισμίς των
έν τω Νί.σταθμω ΣούΒνς τρ ών γαιανθραχαποθηιώΊι ΐπλειςϊο-
τήβη χατά 5 ο)ο ΰπ; το^ Ίδρατμ Μοι,χοναχη.
Ετ,ειέη ή υπό τού Άνϊρεου Κοχο)ά/.η π^οσφερθεΤσα τιμή των
?ρ. 'ίοθ 2ια ττ,ν Ι«μ.σθω-ιν τής πρώτης πρός ανατολάς των έν
Να,ίστάθ,ίψ Σούϊσς άπ θΐ,κΰν έπλειοδοτή^η κ*τά 5 ο)ο άπό
τοϋ Ιδραημ Μοσχΐναχη
Διά ταυτα
Ά>υροΐμεν τα σχιτιχά υπό χρονολογίαν 22 Ιουλίου 1910
πρα τιχά πλειοδοσίας χαί
άε> τν,ν διες*γίγήν ίιαναληκτικής τελειωνικής Βτ-
ς 8 9 την έ/μι^)ωσιν των ώς άνω άπ-Οην.ών την 8 Αϋ-
γοΰΐτΐυ 1910 ημέραν Κυριακήν κ»ί ώραν 10—12 ν. μ. ί> τώ
Νί,μαρχιαίώ Κιταστήμα.ι λα^ί^ν ενώπιον τή: ϊπ'τρο-είας τής
οριζομένης έν τω ϋπ' αριθ. ίίΜ/»111 *· ^· δι.κηο^ξ-ι ημών χαί
συ|Λ;ω.ως πρός τοος έν αύτγ} άνα^ιρομενους δ'ρους. ι
Έν Χανίοις ^ 27 Ιουλίου 1910. ]
Εάν ό^ τ«λε^ταΤος πλειονότης ή δ έγγυητής αύτ·ΰ άρνη»ώ«ι
να ύκογραψωσι τό πραχτ χον τής πλειοδοσίας καί τό συναφθη¬
σόμενον σνμδόλαιον εισίν αμφότεροι άπευθυνοι άπέναν-ι το3 Δή-
μί ^ τούτου δια πατάν α«ό τοθ α;7.'·*°ΰ μισβώματος ζημίαν έκ νέας
μΐδθίσϊιος ή ατ,' ίΰθϊιας δ αχειρισεως χωρ'ς νά ίχοσ.ν 'υι
ο^?εν ^'/α.!.ΐχιμα ΐπί τ;ύ τυχοντος πλ«.2νά;ματος, τό δέ κοτατεθί
μ: Ον τ σ.ν όγω '.γ'^ή^εως κ^ταπιπτε> είς ο;ελος τοθ Δί;μ
τουτυ ως τ.αχιπο/ ετ333ν ειΐιρατΐομΐίνον δια γρα.^,λατίιυ παρα
λαδη, τοΰ οΐκίΐου Δημ τ;>οϋ Ταμείςυ.
Ούίίίς σ,μψ φ σμνς ϊ^νIται α -^ίνΐζ άπέναντι το5 μισθώματος
Οί ίαβυοτί,ιοννξς πρό^ τΐν Δ^μον τουτο χεέη λτ,ςιπρόθίσμα
δΐν εΐνϊ ΐίκτ ι είς τ>ν ϊημοπρα;ία«, ιίίτε ώ; ίγγυηταί των μι-
σ ώ ών τώ ε ρ//',~ίνω; φόρων ό'αν τα χρίη των ύτερδαίνθϋσι
τις ο^ δραχα-ς.
II
κα,.-δ.λη τ:α μ'.σθώμϊ.ος Οα γίντ, είς 12 Γσας δόσεις καί
Ρα πλητον )/ται τί)ν τελευταίαν ή .ιεράν έϊάΐιΐυ μη»ος, ιιάσα δί
δ^σις '.ή καταβαΑλομΐνν) έμπροθέσ^ως καί)ισταίτ3ΐ τοκοφίρος
Γ.ρός 9 °/ο ίτησίω, να. άπϊ-.τη:1; κατά τάς ίια^ςί'ς τοϋ
IV
άρ β. 196 Νόμο^.
Γά πρ?>τ /.α ιή; πλειοϊ^σίϊς ΰποκεινται ίίς την έγγρισιν τοϋ
Δημ.οτ:>οΰ Σ^μ6ο^)ίο^ όπερ ίι,α ούται νά έγ*ρ·'; ή μη αύτα
χωρίς ό τβίευταΤος πλε'θϊίτ/); ν' ιζο*τα έ*, το το οΐιϊέν ϊικιίωμα
χατα τοΰ Δήν,ου.
Τα /.·;ρύ-/.ί.ΐί καί σ^μ.6;λα·-γροιφ!κά Ιξοϊα ϊπι6αρύνιυσι τόν
ΑΊ Φθ3θλ:γίκ.:π δια ιμήσεις χι ή συίγ^αφ- τώ' ^πιχ εώ εων
εί:ιν ϊλ^ Ο» μ-.ναι είς τι γρ.φ-;ον ιή, Δημ ρχ άς ε!ι, ιην ϊιάθι-
αν 'ών β5.ιλιμ-νω.> να λ/5^;: γ/ωτ
Β. 2ΚΟΤΛΑ1
Αριθ. ΠΡωτ. 714
» Διεκπ. 53 ι
ΔΙΑΚΗΡΥΕ1Σ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Δήμαρχον Άκρωτη^ίον—Ιούδας
Διβκηρυττΐι δ'τι,
Δυνάμη τί,ς ύπ' αριθ. 10 «. ϊτ- άποφαοεως τοΰ παρ' ημίν
Δημο.ί*.ίΰ Σ-,μίοιιλ'.ου νομίμως ίγκρ θείοης ϊ.ά τής ΰπ'άρ.θ. ]
Ε2ό ί έτ. απ^άαεως τ',ς -ε&· Νομαρχιας Χανίων έκτιθ^ται ;
ίίς φανεράν πλβοο^οίϊν κατά τάς ίιαιάςεις τοΰ ΰπ' άρ-θ. 356 '
Ν^^ο^ -έμ ϊημίπραίΐών ή ΐ'ί έν Ιτος ά-ιδ 1η Σε-τεμδριΐ^ ,
1*310 «Αμσθωσις των κατωτέρω δημ,τικών φόρων ζτθί: 1
Φ:ρος άγοραηωΛτ,αίβς κτη>ών 2 %, φορος ζυγιο^, φορςς σφα-
"χίίο> >αί '/.ατααλ»σςως κρ?α ο;.
"Ορϋ,εται πρώτη ιιρο-φθίά ώς εξής, όρΐς ά- οραπωλησίας
ν,-.η-^ν ό'ραχ. ίΟΟ, ειρ: ζυγιου 2?αχ. 250 καί ·όρίς ιιατανα-
)ώσ ως νρέατος κη οφαγειου 2ροχ 5,000.
Ή ι:ν ε'ΐίϊοΐ α δ εςϊχθι,ΐετιι έν τώ ίν Σο^δα Δη;λαρχιαχω
ι-α;αΐ ί,μ^τ ι,ώ ιο/Έ,τ.τρ.πή", άπ««τϊλο.»,ΐ8νη έ*-.ο3 Αημά?-/ο^
Άχρω:>;;ίο.—Σουίβς ώς Ι1ροε?ρ=υ, το^ Πρ^5Ϊρο^ τυ Λ,,μο-
τικοΰ Σ^δ^-'ίου κ^ϊ τοΰ Ρραμματέω; το3 Δημοϋ ώ; μ?/ώί,
-ντ,ν 1 Αύγ-ύϊΐου ΙϋΙΟήμίραν Κυριακήν κϊί ώϋν 8— 12 π. μ.
Ή πλειοίοβια έποι.ϋ «μβαιεται ίάν ι τος 5 ήΛ-ρών «π'» τής
— ίίανν ,ς ίυταΛ^ρώϊίως προσνέρ-ζ, τις 5 °/ο τνύλαχίστο; »πι
τλεον τίς ·ίε>ίυ*αΐ:χς ·κρ;σφορας.
115. πλεΐϊ!ο-.ης ινα ννη ί*Ατί~ς όφείλει νά^κα ϊθεσ;, ίί; τί
Τί,ΐ£ΐ} .5^ Δπ,αϊο τί^τϊυ λόγω ίγγϋΓ,σ:ως ?ιά μ-ν τ:1; φ^ρο^ς
ά',ο^ΐιω η υς «. τ,ω/ >α ζ,γ -^ δρ^-χ 20 ϊι'έ'κ·»:τοΛ ί^α δέ
τ'ύ βόίίϋ; ,-α^^'ί ι«);ι:α.^ κ« σί^γ^Ιυ 2 χ/. "2*^0 Ι.'
ά^αχ-μ^, τ, Ιν 7ί-[ψ Λ.~υιι) .ις «τ.υτρίφι,σ-τα ^Γΐ-σως ^ε-ά
την όΓ στι>ην ,αταιυρω-ιιν είς τος ά-.οτυχ«»τας 6.Ϊ» 8» τ«υ. ϊ-'.
τ^xο,·^αϊ θί σομψηφ αθξ εί, ττ,ν πρώτην ϊοσ.ν' ρος ■Iϊ^·:^11 δ 8/
νά ηρο»αγάγη άξ·οχρίων ίγίυηιην ό-τ ς Οα πρϋυπογραψτ, τό
πραΑτικον τής πλ*ιοδοσ!α; καί τ ο σ^να|θησ3,^.ϊνον 6λι»
σ^νε^θ^ν^μ£νο; ε'ς άπάΐα- τάς ΰ-βχρ.ώϊ,ις τςΰ
διχαιώματος διαιρίσϊως ή διζήσεως.
Έν Σο.3α τί) 21 Ί^
"Αριθ Πρωτ. 98^
» Δ'ε/.π 566
19ίΟ.
Ό Δήμαρχος
Κουργ«.ρ-»κης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Αήιιαο^ος Ί £ () α η ί τ ο α ι;
ίϋττ»ι δ'ιι,
Έ·χι&ΐντΐι είς ίίνεροιν -λειοίζσίαν οί ^ημοτικοί φίρο'. ζυγίου,
σ*α)ε')-', κατανα ωσδως κρέατ^ς καί άγοραπωλησία; χτηνών συμ-
φώνι»ί χο'"ς ϋπ'αριθ. 9'8/564 έ'. Ι όροις τού Δτμάρχ.υ Ιίραπέτρβς
κ>-α-.0·.μ,-νο'.ς είς τβ ά'χε"ον τοΰ Δν,μο.» Ιε^α'ίτρις ών ϊό-
νΐνται νά λϊδωα'. ·;νίΓ.σ ν ^1 ίν;ία^ερομ;νοι.
Ί1 δτ,υιοπΐασία ϊι:^-χθί,σετϊ βανερά ϊν 'ώ Δ-υ.ΐρχΐί*.ώ Κι-
τΛστίμϊνΐ Ίερβκς-ία; τγ(»9 Αΰγ5^στ9^ 1910 ημέραν Κυριακην
καϊ ώραν 10 π. μ. ενώπιον Έ-ιτροκΐ'ς άπιτ=) :>.μένη; υπο των
κ. «. Δη,xάρ-χ3^, Ε"3η-οϊ *ου κ/ι ίνος Δηα.;τΐ'θΰ Συο-βίύλου.
Ίεραπετρ5ς ?7 Ιου" ίου 1910.
'() Δημαρχειι>)ν Ιϊραπέτρας
Άλής Κατογλ κη ,
II
α £> ό υ α μ η α
Ινς το ύπ' ά ιθ. 49 τεϋ/ος τρίτον φύλλον τοϋ Παρχρττ,-
αχτος της Έφο /έριδος της Κυβερνήσεως έν Κρλτ/ι Ινθα. ίοη-
υοσιε/λο'ό ΰπ'αριθ. ΙΙρωτ. 2Λ3 Αποφ. 412 άπόφχιΐς τοΰ
Είο ■νοΐιΐΑείου Χχν ών πα.ρ:Λ/·ρΟίΐ τό ονοα.α.τεπώνυ,υον τού
ίνα-ρμί'νου είς το διχτ*ΑτΐΛΟν τής αποφάσεως Αχιυετά.
την φοάτιν Γίωργίου Ί, ^φη«χ κχτ'-ίκου "Ανω Βχρσχαο-
νερ^^ 'ΡεΟ^,ΛVί!ς -οοίτίθίντχι «κατά τοθ έναγομένου
'Α^ΐίέτ Σωχιαθιανάκι έκ τοΰ χωρίον "Ανω
Βαρ(ίιιιο>έοοι' τής θ
278
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
καταρτισθείσα συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καϊ χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καί τφ δπ' αριθ.
697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νόμψ καί Ισχύβυσα διά τον μήνα Αυγουστον 1910, πλήν τοθ ελαίου, οίνου χα·
σάπωνος, διά τα δποΐα ϊσχύει αδτη επί μίαν αριμηνίαν, αρχομένην τή 1 Αύγούστου 1910 καί
λήγουσαν τη 31 Όκτωβρίου 1910.
Φορολογού(ΐενα ειδή
κατά
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Ε{δη φορολογοίτ(ΐενα £π! τή
Ιναντ» τιμίων.
Α'. πρός 13 τοίς
1 "Ελαιον
2 Σαπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοΰ 5'
αύτω περιεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιο
γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,631} 2 -χ
λιογραμμα ελαίου. ) 0,6392X0,98
3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή έτίρφ έκχυ
λίσματι ξυνώ....................
4 Ελαίαι μαύραι....................
5 Ελαίαι πράσιναι ϊν ξηρά καταστάσεί. . .
6 Ελαίαι έν ξηρ^καταστάσει πρόςάλεσμα. .
7 ΈλαΤαι έν ίίδατι ή έν άλμ^ (κολυμπάδεί
τσακιστές)
8 Οίνοπνΐυματώδη ποτά, κονιάχ, ροΰμι,ήδύπο
τα, οίνόπνευμα, μαστίχα, κατ' άναλογί*
τής παραγουσης αΐτάποσότητος οίνου, υπο
λουομένων τριών χιλιογράμμων οίνου βΐ
έκαστον χιλιόγραμμον αυτών ) 3X0,12—
9 Ρακήή το^α μέχρι δεκαέξ βαθμών,κατ'άνα
λογίαν τής παραγοΰσης αύτάς ποσοτητο
οΓνου, ύπολογιζομένου δΰο χιλιογράμμω
οίνου εΐςίν χίλιόγραμρακής.)2Χθ,ΐ2.—
10 Πετμέζι, αναλόγως τής ποσότητος το
γλεύκους, εξής παράγεται, ύπολογιζομέ
νων τριών χιλιογράμμων γλεύκους είς ε
χιλιόγραμμον πετμεζίου. } 3X0,12.—
Β'. πρός 11 τοίς ο/ο
11 Βαλανίδι μαυρο 6ρ«γμέ»ον.........· .
12 Βελανίδι είς Ρρύμματα έκ πρϊστριβής- . · .
13 Βαλανίίι.......................
14 Ββλανιίόκουπα...................
15 Κικίδια..........................
16 Μέταξα.........................
Π Μέλι..........................
18 Κηρός .........................
19 Μ«λόπηται......................,
20 Δείκταμος........................
21 Λάδανος.........................
22 Λιναρόσπορος.....................
23 Δαφνόφυλλα......................
24 Α'ιθέρια ίλαια καί άπς^τάγματα, καραμπά-
σι, δαφνελαιον, φασκομηλίλαιον.......
25 Ροβάσταγμα, άνθόνερον κβί λοιπά τοιαΰτα
ϊευτερεόοντα προίάντα..............
Γ'. πρός 10 τοίς %
26 Σταφιδες εΓδους σουλτανίνης ξελυκισμέναι.
• » » άξελΰκιστοι. .
28 Σταοίοες ξανθαί ςπλυκισμίναι (έλεμέ.)____
29 Στατίβες ξανΦαί άξ«λύκι-Οι............
98
63
65
40
18
ϊ
27
36
24
36

9

12

14

06

40
22
1
00
4
20
1
65
2
60
5
30
—·
23

10
5
10
1
30
_
82
_
75
_
35
32
Φορολογούμενα ειδή
Άτο/.άθίρα ξανθών σταφίδων
Σταίίίίς μα3ραι..................
Κο,ι/οολια /[λιασμέϊα...............
ΚοοΑθολια τρυπ^αί^α καί δί«λ5. ..
Κοο/.ούλια σχ,άρτχ.................
Κοοχοολήθρα/ΐίΐι πατιι τί3 κϊζβνΐίϋ
Χϊνδράϊα μά
30
31
32
33
34
35
κΛ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50 Κίτρα
μη οΓνου
Ύνρό-:»δα οίνοο
"Οξος
Άμυγδαλόψυ/α γλυ«Τα
Ά
ψχα π:κρά
Άμύγϊαλα «ν ·λοιω
Άμύγδαλα έν φλβ,ω (άφράτβ)
Χαρούπΐίΐ
ρ
Έλαιοπυρήνες
Γλυκόρριζα
Λεμονάϊα κ«ί τΐορτοκαλάϊα
Πορτοκάλία
51 Ο
Α'. κρός ί» τοίς °/β
ϊνοι
.....................
52 Πιιρηνίλαιον, παρ3γίαϊνον ίια
κατιργασίας......................
53 Σάπωνΐχπυρηνΐλαίου,διάχημΐκήςχοίτβργα-
σίας παραγομένου, κατά την άναλογία1
μόνον τού έν α3τώ περ:εχ:μένου τοιούτου
Ε·ς 1 χιλιίγραμμον σά,τωνος έκ ·ϊτι>ρί]~|
νελαίου λογίζονται 0,6392 χιλιόγραμμα)
ηνελαίου. } 0,6392X0,55=......|
πυρη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Κΐδη 4'ο.ιολογοι>!_ιϊνα κατά τεμάχιον.
54 Δέρματα αίγοπροδάτων............
5ο » βοών καί μοσχαρίων.......
56 * ζουρίδων...............
57 » άρκάλων καί αίλούρων.....
58 "Ικπβι 4 % κατ' εκτίμησιν..........
„.. . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
ϋϊοη φορο-λογ^ν,ΐίνα κατά Χ«λ»όγρανίι·ν.
Έ
Ου 1 υ
αί αΐγοτριχβς (τρίχα).
ρς, άθότυρος, ά;
61 Μ^ζ■;9ρ^' καί μαλάκα
62 ιΜιζ.Ορα ςεινη
63 Γιγς^ρτι
ς, ά;9όγαλον καί βοΰτυρος
λά
καιά
15
25
40
45
05
23
55
05
85
35
20
10
03
04
62
30
30
18
12
55
35 —
ΕΙόκρακιέος
Φαρός
30
60
20
15
10
05
10
02
50
Έν Χανίοις τξ 27 "Ιουλίου 1910
Ό εί—ι τ«ν Οϊκονβμικών Έκίτρβκος
Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς