93403 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΛΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΙ40Σ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΐΕΩΐ
ΕΝ ΚΡΗτΜ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν ανίο·.ί τη -3 Ιουλίου Ιν) 10—Αριθ. ο Ι
II
ο ρ ό ρ α π α
Είς τό ύπ'άριθ. 48 (Τεύχος Γ'.) φύλλον τής Έφημεριϊος
τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ίχ. παραϊροΐΑ/,ς εις τό τελος τοϋ ,
τριτου ορου τ/*,ς ύπ' αριΐ. ωι/,»87 *ροκηρίιξεως ημών, Οτι τό
συμβόλαιον τής τρομηθιιας δι*ρ*.εΓ μ'.χρι τής 31 Αύ.?ούοτου
«1910» άντί νά όημθίΐε^θγ, «ί9ΐ1».
Χανιά 22Ί'.νλ·βι» Ι'.ΜΟ.
(Έκ τού Γραφΐίου τής Α. Α. τής Δικαιοσύνην)
-ου;
ν τί,
Ν.
νίοις
μα-
Ά,,ιβ. ΙΙρωτ. 1978
• Διικτ.·. Ϊ'Ζ5ϋ
Ο ΕΠΙ ΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ Ν ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττει ότι,
Έκτιθεται είς φανεράν μευδιτιχην 8ημοι:ρα*α
χρος τάς διαταςεις τού ύχ άριθμ. 351) Νίμο.. *αΐ ύπ^
κατωτέρω όρους ή «χι εν Ιτος -ρΐμηβίΐΛ ;ώ ^να,χαι.^σ
Χωρβφ«ΛακΛ χΛοινων ενεργηβηοομενην ίν ταίς β'ΐρακ, τ».ν
μών Χανίων, Ρ«υύμ.νής «.αι ΊΙρ»/.'·«.ιο. ν'«ί ϊν τ;ϊ,
κοϊς καταϋΐ»,μ«σι ενωπ^ν ίπ.τρίπώ» ^Γ..τε^β^Iι*VI,ν ίι Χα
μϊν από -.όν Νομάρχην ώς πρό.*ρον τον πρ:ισ:νινιν
τικόν τής Οίκονομικής ϋ-τ)/«ϊία; τής Άνω-.Ε-ας Δ οικτ,
τής Χω'ροφυλακής καί τό · Εί^ηνοδίλ-ν Χανίιβν ώ; μι/τ ή
τούς νμίμο.'ς αότων άναϋ^ϋω-θίς έν 5ε :·Τ; . οΐ"9Ϊ; Ν.
»%α τόν Νομάρ/',ν ώ, πρόίίρον, τ-» ίίλΐΓον
Είρην«οι*ην ώς μιλη, ή τ^ς ν:μιμυς αύ:ών ρ
κατ» τϊ,ν 12 τ»ϋ μηνός Αίγ;.»:9υ ι,Μ?*> ^'^-^-'^ '*· ώρα
9—10»/, *· ν-
"Οροι βυμφωνιών
Άρθρον 1. Αί χ/αΤναι χατασΐιε-αίδΓ,σίντΐι ίς ιρ.ϊς ο.ΐ'.ια;
«ρος την τού τιμχχου τοθ «ρ2 τη Άν^ιτιρί Δ.ϊ.6^ϊ·ι των
Εσωτερικώ», τΐΐ; Ν;μ«ίχια·.ς κιι Άνωτ.ρ* Διοΐ'ήσει τή; Χω-
ρ*φΑ**ής καί Πϊ',κ , ιτατ·-βτ>-νο.ι ώ; .-.υ ,ο-ο ϊί
ίβ' ής ΰ-άρχΐ' π·»αχ-ς ?ίί:υ:α '.η' σ;ρν;
των Έσι*τ«ρ.κών %ιΊ τής Άνω:«ρ«ς Δυ
λαχής χαί ΙΙίζιχ:ΰ ι; ή; ί^ρτϊτ^ α αί τ: ι-
-«ως Ι
«9 1
μ--Τ- |
..αι
ϊι τι·,ς
(ρμ
Ώ; ΐρός τα λοιπά ϊ!.·3ν μιρη ήτο: ϊ·.πττΐι=-·; 3/,τΛ
φήν, κςα6 ι κ.λ χ. έσονται άπολ^το; δ>:.α >ι /λ»Γ»·. "'--;
τούς βρους τοϋ ύχ' άρι^· 1Η «3 Ικ^ς 1903 Ηγε^β.ιού
Αιαταγματος.
Αί ϊδιότητες τής έρίας Ισονται α! άκολΐκδίΐ ιχι τιι,ιας
ΐ5 ύ·«χ.
οί.) Χρ**ματισνΐ)ς σααίερϊς (Άλιζορίνης).
ξ,'.) Δυναμομ»τρικη ά»τοχ») κατ' ί/άχιστον κατα ετήμονα 37
χιλιςγράμμων.
Κατα »ροχί,ν 2 ι χι/.ιΐγ^αμμι^ν.
-['.) Έλζστ. ότη; κατά στη(*βνα Ί8 χιλιοστομέτίοίν.
» » χρόχην 43 »
5'.) Κλωσται χβτ» 3ΤΛ,μο»ζ 18 χλωσταί
» » χρόκην Π »
ε'.) ΤφΛνΐις ϊ.μητος διαεταυρωτή
^ .) ΙΓ.ιοττ,ς μχλ/ιου μΤγμα νόθου -ιαί γνησίου ίν χλεα-
νανμω τού τελευταιου.
ΑρΘρΐν 2. Τό μτ,χος καί ιτ'λάτος των χλαινών κατ' αναλο¬
γίαν πρός το άνάστηλΐ των άνδρώ» κανονιζοντβι ώς εξής επί
έχαπης έχατοντάίο,.
3·"> '/ι το3 α' άνασΐήματος.
4Γ»·/. »
V-
ς2()% » γ'.
ον 3. Ό ^ργολάδο; /ποχρ«.3ται νά χαταακ.«υ^ζτα κ·ί
ιϊτ, εκ, την Λ»ι>>:ιραν 5ιο;-νηΐιν τής Χωροφυλαχής τβς
χατζ το ίτη^'.ον χρονι/βν οιάϊτιμα τής ιργβλαβ'.βςέχαστοτε 8Γ
έ,'·,'ραφ9υ προσχλτ',ΐίως τ/ς Ά>ωτίρα; Διθ!».ή-ί(ύς τής Χωρο-
ής χαραγγε/.ςμινας βύτψ χλαινΐς «ντό; προθσϋΐ«ς άνα-
^ ττρος την καταοκυην ϊ£»« (10) χ'.αΐνών ϊι' έαατην
νν τ,μιραν >.-ί αρχβμεχης μετά ίνα χ.αίή'.ιυυ μήναάποτής
έπ.ούσης τή^ Λΐ,ψ-ω; ·ΐ,ς έγγράφΐυ πρ'-3ΛΑην·(ως.
Ο .ργ:/.α6ο; -,ρό; τ-ϋτΐις ΰηι·χρε9ϋ:ζι μ''/-ΐς ότου έξαοφζ-
λιΐθτ, ι-, πρ9^ηθΐϋ των )"ϊΐνών 8·ά *ζς έργολαο'α; νά κζ:«-
σ/.ιυϊζτ, νλ^ινα; συμφωνω, τ'βς -ούς πα;θντζς όρου; Ψ> ίγ-
πϊργ,'ΐ/.ϊ 'ί·,; "Λνω:ίρϊς Δυι/.τ,σΐως τή. Χωροφυ-
, ζ με-.» ι^,ν ν.ηξ.ν τή; έογιλαδιας ύπ9ιειμε»ος είς πζ-
σας α, ί.ατις.ις τι·,ς παριυσης ϊιχκ.ηρ^ςίως.
:ν 4. "Αχ:σϊΐ α'. Αϊτασ/«υ3«η;ομιιναι -/>«ΐνα: ϊ«θν να
Οώϋ. ίν ι»- νή^ψ Κρρτι;, άΛ'.ως ϊέ
τα>. Εί, ^ζρ-ς .-^ ..γ;λ^^ «ίσ.ν νχανΐαι τζ
ν>.3 τΙ/.η ι.α ^2 ί'ι χ^ηςθΛίν- Ομχβ π-ίς >ζ:ζβκευη/ των
ο», α ω ί> αιν*·>ν
"■>ρ(>?ϊν Ί. ^^ , ά'ωτατ:ν ό'ριον τυ.τ,ς ί«.αΐτης γ,Μΐ'ης όρι-
ζ*τζ , ζ'.ΐί.τ, των 8, '/βώ' 'Ρ'3Γ*5ντϊ Ιί'τω'ατον θ;ιον τ,ν
κβτα3κιυα.ί)-,σομ ι·>ν /λζΐΛ.Ίν όριζετζι τ, ποσότης των 300.
Άρ(»ρϊ' 6 Ή ις-λι-,'; ς κϊι ΐΓ*ραλ.«6η τ'·»ν χα?αϊι!ομιν»ν
χ/ιινώ/ «ιλει -.νε;γ«Γ:θζι πζρ' ιχι-ρ-.χ^ς ίι^ριζομί'ης ■>%'-. τής
Άν τιρζς -ϋίίχήϊΐ ■>; τή; Xω;^φυ^7X',ς, ανατΐΛηρούϊτ,ι, τ» Οί-
κονιμ.κ'-ν Σ^μ6ιυΜον τι» ο^σι» τού ^ρ^ολ^6ίυ ή τοθ αντιχρο-
Έν -.?! Έπ.τ,ίοχή ταύτς Ίά λίμδάντ; μίρος χ»' ό
τοϊ ίν Χ^ν'Όις Λ',μ-.σίίυ Χη^είου. ώ;μ·:λος αυτής, όστις Θϊ
έςετάζη »α· τας χημικάς ;8ΐ9τητας τής ίρεας κ« *α ί,ί6«οΤ τβ
έξαγομενον ϊι' ΐκΜσ*ώς τού.

ΒΕ ΝΗ'
Δια τ-ν ς Γκ» -ή% >ρ.^, ε; ή, ι ο^σ «α ;σι α» )ή α κ
γω χ/ιΤανα' γίνΓ,υιταΐ /ο^σι; -α-β τής 1κ- -."'. τ*ντός
προ», τ^ΰτο μ,.-'υ ·*η 3ονα.·-ν.ι τ--> ϊ- ο^6ο.> να
εμϊ ίνστχσιν >, -ρ3, ^ν τρο-θ' '',, >ς « ς«ως
η Ίν*τρ9·τ.' ί/_ϊί τί *'ί»ιω.α α λαδτ *->ο ή ΤΛΐΐς
τα* *,-»»
■? ατ5«.ο^ΐζ| ταυ"α, άπω, ,ΐίβζ α) ή *. -ι τή "- 3 ,η -ι ή ο
και νής ί/γενε καταϊκε^, τ τ*» ά ευ - η ω*ής τής
«.τω π-ος τ-» ερ;θ αδον.
Μετα τη* »ςί'ςγς'ντ> ^εν -τΛ , -υ *ς τ.υ, ταρί τ ,
*αρα/α^6ανϊΐ η Ε^ιΐοοτη χ, ϊ. μη τλ ρο τα 2ι ρ
ΧΊί-ι^τ .φί; προ, .ο ί /.αδ-ν, ;?ο Τ3 ηραο. -, ΐ
αυτών τ-·ν -τφρα Τϊτ "ί)ς η τ άς
Άρΰρ * 7. Η ρ *%η ή γ τι, ν ; χλΐυ""^ αί
»ν όλω χ ι ν 'ογ3 " ■ ί^ο ■> |ι*λ, ,ίιδχ ^ τ 1-1 -ή
, ;·α -.); * ίλ ^ £, . - ν υ -ζί ολ ■■ ·> 3ό
'« ">'>ν ι ηνί,μ ίυν ι-:ι ^
μ υ Ε/ / τ,ν χ.; Δημ-σ υ Κ τ ής ή γ
Γρβ^ε--, Κ ·η «5 τ =ν '' ·■« 2^-ί »'τ-β«ϊ ν >ρα/μών
πίν ϊκ ΐ«- (ά' Ο £ /?τ,·**τ- ί μ. / - τ^ς Ιρατιζτς Κ^
ής «ι α -τ/ ι·ι · , ·»!οσ*ος "ών -ς'ϊ>
Γ-ι ν^αϊ-ιο' τ: τι ίΐ --;ίφετ»ι πρί*. -ούς αχο"κ/5ν α^
μέν με 3*: ι, ϊαΐσ μετα ν «.'τα ίοακν -εο, ϊί -ΐν α -
με"· -ο «>»/ηρωοιν ϊ-οβών ών αν
, τ - ις ρ »νίδ·ιχ τ,- μ«»ος ρ 3λΐ6:ς ν- ,^ο^
νυΤ| ς άς /ρί^ . ςΓτ νς να δη/ωσοσ κ*- -τν
: ί / 2 ; ο ι »γ^υ«.
γνωσ ν - ν'
*νι ρ^ίϊ3^ ϋ, α;τ ν δ ι ίίκ 3'
τ^, ε, ^χ^-ί, τ ο υ ο/»α6 υ
Έν περιπτώσει δέ α ορ'ψει) χ αν ν ε ώ ο
βών προ, τα, αδ.,3 » η *νν, τ , τ^ϋ «ο-Ό/ ζο^κ η «Π
αυτβ^ τ ο, τ -τ. υ.ίη/ ο ζντΐ ...,-,υ ϋ ν κο / ο» ή η
απ^σι.* τίθ'θ^^ίιΐενθι, ο, ς πϊ »/> ·3 ε »ί γο'αβ ,> α-2
τήι, ϊμ'ϊρ^ι;* μου αν ΐχατϊστ'ΐίως τούτον ο.ι!ε ί^ο ώ' >ι
σεως ταύτης.
άς ^/3ν ατ3θοιφιη3ομ-νας //αι/ΐς 5 :ρ (ο α ος οΐε / ι να
-τ ,ΐ{, ίν ος -. οθ; ,ι α, ·: μ : ί(,
Ο;ε »ε
αστ, »„.
-ρ:ς -ο Λτ;Λ-σ
ί α > λ ι ι^ως οί 20Ίϊ οε-','ς μ-τ' α., -υ λ-α ίΐ,
ϊ η 'β η 3' εν /ο^ί. οί 'α πΐρ2 ^^ενοι -ο- ε-ι^ρνιττμαίς, χ,
ι 3 α,! ί ζ σ ■>- ~- ής άλ/η νσΐααια», δ τη/ ικριί',
ν α ϊ"33 ^ τ&ν ιϊκ/' τω ι- α~ ^οώ* ν Τ(Γ>ν -*ΰ^ριω-€0)/ το-
Π, γ ρ'Λ,,ί ϊ η ίΐ.Ό'αν ϊ νι/τα1 να >α6ω-' μ«ρος '^ι
η α' ν -ο ^μυ-; ί .ι ! . ι ρ ).; Ν μους -ή Νπι/
- ν ' ι ) ρ 3/α6 , δ ν 3.ν» αι να • •./ωρί,σί ιι,
, £τ*ρον Γη; -εο^ε ΐΑ^νην 'ρ'ολ^δ'^ν ουτΐ τα ·* τουτης α*οροεοντα
, _, α ο -ϊ )· ;-ΐ:/ ΐοΐι: τολ αν.> -ή, -ηρτσεΐικ των ιν άο'ίρψ
- ■>
Ε
ι1) α .οί) τ:Γ)
:^ν ' Ι ι Η τ ρ μτ ι/,ς άς άς -ιν πα-α το3 ι;γ.λ--
3 ι 53-ε^υ ν ΐλϊ>-τ3 » //αι ών δίΑίΐ γινίοΐιαι δια ,ρημ,α-
/ ϊ όν τλ Ι πι ρ.-υ ι- ών Έσ·Τ«ρι»ώ , ίπ όν
μαρν^Χχνων-ρο, Ον^« οτχι ο- -ής Ιν >- ^5ήσε,ς ματ '■»·'!·- μ»νων ,-ι-*?»-« «ρηο.ο> ^ «(,α/αβ^ς -«
τής λο,β8 Λ,κ ς η α ο^ρι^-ς α^ χ Ι ήτ. 56 ^ τ - -« ^ '^' *"'" :Τ(" Ι* *" ^ ^μα ι ^ * σβνο^ "" ()^-'»^
να ο-ϊερο τον μη/ϊ πό ^^ς «ς -'^ έργ λα όν ϊ γ α-ο; οίνο *""*^ -"'"-' ^ ^ωΡ * 'α **
ις -υ ερι απθίρ'ψ ωί -ρ »
ίροι 8 Ε ν " ι ΐλαδ δ
»ντ3ς τής -6'θεσμΐίς ·ς -ι Τ33
Ληρ^ςε(ύς ορ.^ομ /ής α π α
ή ϊ* άς ·»ϊρ ^«λλ
τ αδ ?η ι ο
^ί > 3 ή π'-ο
: Λ,σ3/ /^;ν ι» ν
ή ρ η χρ
>αι τα η ^^ την Ανωτ Δ ο
τω ανωτ-ρων π«ο ττ)ς -ναρ
Γ. _ ' · =ρ ολαϊ'ί άφε /1' α χά ουσΐίϊστ ες
. / « ^ν αν Δ οι>τσι τή- λ'· .-^/Λκή την «ρέ·»ν εξ ής !*»'£'
"δια- / σ ευΧΤΓ τ? αι άς -ρ: ή ί ατξεοις τής κϊταΐχ υή»,
ί α-'τ^,ιχ "ω' ';!τοΐαν')'- η αομ ίχ ί~ι τής ττα,-α αόι- ο) α/ω Επι" ογτ,
ώ,- -ή, Ανωτ οα Δ' α' νη.,-^η . ος ι οντ ς ϊοου Ε -εί π~ω«' α-οίρ ψ- ς
,ηΐε,α, τής Κ «,ο^λαΛης Λ «^,,ή > '», αν ι 2τ ,ι ϊ 3η »/ -ς °'Ρ / χ - ο.ειλε- ν αν ΐ/υπο τ,3' *υ ην 8ι '-ίκα; π/η ^^σ ,
τή. υποτο Νομα χου-^/Οη ομιν') -οοθε ■' ς-ο/-ν»βρ- "ύ: ταο'ν α- οοους προ τής /■ ερας λιΘ ην υτοχρϊθ^βι ε ς
ρ φίηαο,Α νας χαινις, η ι ν δϊν - οσί/θί, ./ ^ 48 ω ών /' ς -»;α337'ν - ο^?ι
πρός ϊ ο κοι 3ΐυ ]»! ^ς 'ή, ί-ΐ' όοαα > - ^ *«τ·» ρωσκ^ς - ,ς ^ '" α'υ ανί"?
*ο ολαδ α, ττ^ο σο/τίξιν τ^ οικειου ύ'^λαδ ' ν ■•-ω!· τ*1»
.-υ αν,, τροσηκο στ; 5 δ'λ ο ,γ^ »νης α τ /; ηί — ^ ^ "-Ρ πτο« ° ·ΡΪ0Λ δ^ ^ Λε ποιτσει ίνα ςιν ής κ* ?-
κ-τωϊΐ ής ι γολαί λ; 3, α^ί αΓοφχσοω, ο^ Ν'.μ^ρχ ^ σ ^^ "ώ/ παραγγ λοπολ ν ν χ,,ινώ/, πρι ή -ΐαρο^ασχ την
Χα ω π.ολ'λο;, εη )-,ο τ3 Ανω εοο Λ 'κη ι. ' Χωρ3 ·βε»ν ε ς -ην Άνω ιΛΐο »ησιν .^ Χωρ^^λ*λή *Λί απ.ίανΒι'
φ^Λακή /αιΐ'ντ ι** ών ^Πεζκ σ^Α.ο'»ς ο α Ο ω ·48 1 «^μ^ο « Ειιτρ γτ -«π η /α α/ ϊ,λοπ) ο. α.τ/ς, κοι ο-
το ύ-' αριΐμ. 35Ί Νομου ? ο ; το ,γο £(·ν ο οτ?ς ' -»- π 1νϋΛ ν0-' ίυ "Ρω' ο"*·» τΐ"^ τρ^ «λο , *"ΐ =ν ή πεοιπτω
τεθέν τ αρ βΛίο /ρηΐΑ*-χον πό ν -ερι.ρ/ετα »- 5 /ο, ^ο3 σ" ** * τΥ)' «^Ρι- Ψ ν τι), «ο* * ->-ο τ/·, Έπιτροπης ο ρ οΛ.ι-
Δημοσ ου 00^ 4 ν ϊν " ' σ ησι τα,την α/Λα μβ--ιχειρ τΟγ αυτ^' τρο>,
Άρθθίν '*. '"]αν ο 5ρ ολα^ κ ρ /Η* ί* χ ,το, ή 'ν,> -ο *·ϊτασχ*;Γ,ν ιω/ //αι ώ-, ι>ω «α 1τ ς ο α π οστιμου α-το
Διοι ϊ,σι -ήί Χωρ^υ'αιιή- ατοτι/ ^ρισ' ι Ον ?5,ο'ιο, '"υ ^ί01 ^^ 4ρ^/α>ν επιδα/ λ-μένου αύτω υπο τδυ Νομαρχο"
Έπΐτροπ υ έ/«ι το ί'ΐια'ων»· να ~ρομη')ίϋ·}Γ -ϊ ναγκτο·-» ς •^·ίν'») Λτο-ΐν ι γ^^^οϋ ής Ανω.-ρ^ν Διοικήσεως τής
ιι;, Χω ο^υ/α ής χλ»ινα. «Γ^ε . τ^ς α οα, α ε Ο* -*-α •^■(1>' Λ·* { Ρ°-> *·»!·»' ·κοε ^ως ν*ρι ο^ «αραπτωμα'ϊί τ0·'
/ότι παρ α)λο^-ρ - Λ^ 6οο αι*ιΐ Θ^]-^μ£/ο^ ? α α«ί ^*^^ ω '^Τ-' °^ ϋ 'Ρ ί ο,,Αΐνη ί,'Λΐσις τ/;ς ίμ^ας -εν «πο Αε εί
νισ^ου 5νϊρ ηϋησο ,ου ί-μ.σΐικ αν -οΰτο »π τ γτ, ο /03ν ί και * '
εις -ό Δημόσιον ιί' ε ίκ τ^ πτο^ηθβ α των 7*νθ /ών ! τήί χνο- "*■''
ρας «π βυθ- άς εί-ε .ν. τ?ζ ν'5- »ργο ^αδ ■». *π όν μϊτ α'
μ» μ«Υα'ητίρ^ν -ι τν ϊ-α βΐρ^νεί τ:ν ί/,-τωτ ι «ρνο ?6ο
πρ^ττε-α' Οί π-ρ αύτοι» α> υ5>ω; ϊ .ι ι β^σ ι τώ λ υι*ν ν
μων της ΙΙο/ιτιια
Άρδρον 10 Ο -ογολϋδος ^ α ί ν-ί ϊι^ρ ? ?ν ι,λ1
οπω^ ανατ ηροΐαϋ,ο/ α *~ ^3 λ ν», λ μ6«ί /·, -χς σχ·" $/ / "^Ρ0- -1·· νί(ίϊ
σβς ιςροςτην--ο.ίθεα» / α ο ο ε ντ ς Κ ,,τ-3 ί Λυ κηι.ως 1 α έ, οα τ,
τη^ Χωροφ /α/ή, -α' ιΐβζκο^ ^^ πκοι ια α /.ατα τα; παρ^"θ
σεΐί Απ3ϋ3 «ςοντ ς το - γ / 6>υ 53-ί 3ε / ώ^ι-ιη ^^' "υτίΐ α -
τ κλητος ή αποκ ιαζη ΛλΙ 3 ουθ-ς τ^ουτο α ανΐκο νωι>ις
'ής Άν ,ι^ρας Δι:,χ.η3 ω, -ής ΧωρθΦ^λ»κής «αι α Λαι ιπι-
τροτής γινονίαι ποος την »~ ο τΐον Δημ,^νιχην ρ/η* Λα'οΐτα-
ρΐ-ναι Ιγχυροι απί τής ίιΡ»έρας τή·- .^'δοσεως
Αρθρον 11 ( ί βουλομενο να / ^6ωσ ,* ρ>ς είς την πρϊχει-
μ»νην δημίπρβσια» ό^5 ς.ΐι ϊ,ατην άλρ:βή »Α~Ληρωσίν των Ιπς-
ής ταρ//α6(,ς τι ν //»ι ών Έχιτροιτί,ν το ιικα ωμα
ί; τίς // ι 7. ω μη τ Α
ή οΌνηρυΗ- ος σ >ιπε α κα
" - *
ή ί ► μ
Η ιιι ρ.ικ τή, Ανω.ερα, Δ οιχ.ί,σεω^ ιτ,ς Χ>.ροφιιΛαΛής
Ι - ο ί» ωμα να παρα.οΛ^^ ι/1, ιΐ' ρ^?Ί' τον /λα νων ιβι
»α ο ν§« Κνϋι-, ε , ιο/ 6ργολα*,ν ττν ϊ ορθιυσ ν ιήί χ;κώς τ /Εν
ι'τ / ^^,ίν , ίρ αο ^ς νποχ ^..^μίν α ιι^του 0 7.ως α1
ο. τα /τ((^ κ·ι κάς λοι^α »πι6Λρυνο«ο(
^ν Χ^ν οί, .γ, 'ϋ Ιουλίου 19»·)
Ο «τι -ων Εί, ιτίρικών
Γ ΜΤΛΟΝ'ΧΙΑΝΝΜΙ
Πρωτ 4979
· -22.ό 7
Ο ΕΠΙ Τ>ν Ρ^ΩΤΕΙ'ΙΚΩΝΓ Ε
Διακ^ρύττει ότι,
Έχτ
χχί !ιπ
~'.7ν
ί-.ι.>ρ
5ν Νομώ
ΕΦΗΜΒ5ΡΪ2 ΤΗΙ ΚΤΒΕΓ-ΙΗ2ΕΩ2 269
| ϊέν δ,ίναταί πό" ν» ΰπ$ρ6* τΗ αή"να άπο τής είς το·' Ιργολά-
ίο · !'··:άί»υ κ'ΐν.ι.ίή-εω; τοΐι -βο' ά-ορρίψεως π. ωτο*όλ)ου.
φ ή; ορρίψες
; "Αοίο ν 4. 'Ρα, ' ΐρνολαδο; δίν άντνα-αστήστ; ΐντος τής ΰ—ο
Ι τού ανο>τίρ .· α θιο> Τίΐσίιίντί- τρρ βτμίας τού: τυχόν άποο-
; £(ϊθϊν-α· -/ιτ'·νίς ώ· άνα'α Λΐτ>ϋΐ,ς, ν) δεν πΐραδίϊτ, ίντές τί'ς
2
ιΐκοΐς Κ^τ^-ήΛχσ·. κ»! ενώπιον Ε* ροπή, ιτ.ζ-χι 9,··έν-ς ! ;"' ^«-ν- Χ'νι... πρβ'^ -υμένης ύ*Ό τη. Α--ιβτ--ρις Δΐίΐ-
ίν Χά/ μ: μ-ν «Ό -όν Νο · ϊ-,.τ» ώ" ίΐ,οεϊ, ν τ~ν "-Τσ-ά ^~ρ"ί5 ^ ΧωΡ0}Λαχ?' τ-^ωνί^ -ώ Λ^ρ.) 48 εγ3 «π' 3οώ
αινον Ά5·ω*>--'-- ν- ^κ-νίΆ-χήί ^η· -άς τ-ς Άν., έ-α ό > ' Ν'Λ^· ίν το'*'''γ' ?ε «ρ-ωσ£ΐ το Λόγω ί ίγυοδι,σι*;
Λ.οικτίΐ» -ί; Χω8^.λα.ή; **' τ·«ι Ταγαάτ^ Π-ζ»:, κ« *™~™· ,"* α, 33 7.Ρ*-·τ>Λ> ~--·«-ν κ,ταπι-τει υ «ρ τ-Λ
τϊν Είήηοο·.κην Χ . *> ώς -' αγ *τβ τ.ύς νβ*· η; ,ύ-ώ. 'Ί'»» *·*■■!·« ο >-.-Λ*6: κ,,Γϋγβή 5-^τω.ο, η Ανν,τ. Λιπ-
ν»"ΐ; τ'.ς ι ι /.α·.ής νίογεΤ /.ατοτ.> (γ'.ρίσεως τού επ·, των
ια 3υ η ϊ'3'Γα τεναι συμφωνως
ρ ρ
πρός 'γ.ν το > -Τ.1Ζ1 *Τ Αν^τ'ρα Ιιευθυ'Ίε -ών Εί.» ΐρι/.ΐκν - ι ,
-αΤς Ννμ ρ/ί ις ν-ί τ- Άν Δι^χήσβ τι;, Χωΐοφυ. η·ι. ; κ-.-α· " Α-05;ν 5. Π έ^γο ά::· 1-ο^εο-τι·νά να-.ασκϊυϊζη χ τώ-
νί *^» ^ θν α^ γε λέ'^ώ τ%)'ι τ*ς Άνω
ΐπ'τί·,ιΐΓυ δε'.ΜΑ^το" Τ: Ιί^αΐ,ί^ των ύ"τ"ρ:ααο.ατων ν"^ κτ»κ.ω κ·= β9ων .
Κβ -ϊο σύ-η'ίτς, ό ^τ.άι·/' ι ϊίς τ'··'ς κ τ2σ*ε.ι:χ α*ιο.ς -ί-τώ^ας , Ρ^1» -* %ί1α'> χκ
Ώ; τρςς '-ά λ:"ίτ; ••'τι'ν μέ η ήΤ0! 'Όσ ίσί -, »> μα ' - - , Λρ',■:^ ). Ο ^'.γ '.
6ί> κλ«. ϊσ^ν αι «τ,λ-τως βιοπ τ:ο-ς «ί». οο ^ τοα ..χ' .,ι·,. ' ^ ^γ9""β4 χς 'αλ'ύ 10 ' Γαρα τ^ Λ^?£ ^""Υ;°
ι * Γ ν·ί^ -1- '-|1 'ι»""
η
Δ·-;ικ*·,σεως
Αί Ϊ6ι5τητε. τή' 'οέ>ς ^ί^ν να εϊνα α; ί·όαεν3ΐ ϊτ:1
5X15 ύ5- :
» θράκην 51 *
Έλ*"'τ(κότγς κατά στήιιονα 5ο γιλι-.ΐτ^^
» ^-κην 21 »
Κλι>σ·α' ίν ένί τετρ ■•■Ίυννώ εκ»τοσ :μ τ-ω
κκιά σ'ήμον τ 10
χιτα κγ4 ην 14
Π5!"'ης ιι/»λίϊιι Μ^γμα '.θί,' καί γ ησ ;»/ έν "/.ίβνβϊΆΐυ
άό^ς ό €;λςι να ,α α
'υ,γή 'μΛ'Ο^ων έΕ όλο>.^τρου.
Χ^ωι ατισιιέί· Στ·»6*ο ς ί'Α'ιζϊ ινη).
"ΐφανίί'- Όααλή Ιι-στϊυιωττ
"Α·θίθν 2. '(' 4να'ΐ·'ν1'ΐ
-.π ςηαιο
χά: τη τ υς «χαστ-.τε - ηίγγεΛΑϋ5»5^^ αυ ω 7 τω άς κιτα
τί- ί ^. τ ά "ε ι ■- τ:~ ά^! ριυ 2 τή- -τ-ρΐύτη- ϊ'ίτνη; ξε.. ς μ'χρις "ΰ
_ έξ.σφιλΐσθή δα «α: «,:γολ δία- ή ΐΓ'-μΓθεια τώ. χι:ωνων,
5λ/ ω- ύπόχίΐΐ)! ίίς τάς ΐι* ά|5' τ ου ά^Γβκ 4ΐυ τής πϊρ^ύ-
σης θίΛκηΚΐί^εω*.
Ά'&ρο 7 Ό έ'γ;/ο^ος όίεί"'ί; ·ά ϊ ορ!3τ άν*ίκλητο> ό'κ^ς
άντ Γρ-ι αΰ-ίν έν ΐτο οί το^ λίαββντ τάς σγετι άς ποος ".ήν
— - νί-ε,Λν άνα>;· ώϊ·ις τής ϋ-ηρΐ'ία- ·ή' Ανωτερ ς Δι ικτ-
Νθλαί'υ ί-ν ?έν ώοίσθτ τ.αρ' α!ιτ^; -ν-ίν"η·ο; ή ϊτονισΐίζτ- χαι
ό ό; ί·εΐ: τ'·οϋ-ςι αί ίνακ' νώΐ^ις τή^ Ανω 50?: Δ ι/.·,σ.-ως
»7ΐ αλλ^ι 'ί;! ;-ε ; ν'νίντα. -ο:α τνν ;ΐΓ·.'έπ ι» Δτμοτ·ιςτ,ν Αί"
"Λρί'ρον 8 Οί βίυλ'μ'ν; νά λίϊωοι μο: Κ ·'~' τ.ρο... ι
μενν ^',-υ:-*:· ίαν όφει)ουβ> ο>ά ττν οκειδ·" έ —Χΐ:ω-ι των υ .ο
■.•ατϊΊί εως Τ~Άε ζ*
ή- Τ ,-ε;,.
'^Λλτ
Κρ τ-
,(.ι κα' ^αοαδί4τ *"' τίς ά-οθή ί τής Άνοκ-ρ ς ιοι- 7 ε
νφεω!Γ τή' Χωροφυ *'ήί -ο τ ί'άΐ οτί - ' 4γ- ρίφ= ο -. "ν. ή :ν:ς^" ^' λΛτ κ'
σι-ω-τ* Άν^.- ρ-ς Λι-κήσ ω » α ν-.λλ .έν > '-τώ /ιτώ ττ '■' 7(3, -'5^:α> -ιω (.-> Ι1) ^,
ναα »αϊα"'"'·ιιάζ(ι»ν τοοτοο ~.,μ$ων.»- ' ρ- -^ς ' ν5·α; τ.( ".ε 1&*τ:ΐζη Κ τ, *■; -ιτα "τ ."■ η
γντ- να'- τ'ά 'ν τ- τ-ρσχ>.··.«■ ό ιζ'.μ,ε '^αέ^ '^ ' ^ * Τ
V
^ι>ατ· ν τ1-'^ ^ "■■ ^/Τ "'/ο ^έν τ υς
^" ΟΟί ,2,Π !->.υ. ,ν μιΐθΐθ > ίνι.ς 'ρΐώ .....-- - —-'-'-*- '~-ί~'"
τω άξ·α -
«ναλογςΐνσης πρός την
ος ?ε
δι' έκαστην εργασίαν ήμ 5αν άρχ - -ν- ε-ά |.« ,χ ή-^ ^ ^"«ϊει-/^ 5'- ν := ϊ αίο με-α ττν ο Α· ρωκν απ.,-ων
ΙΑ^νϊ Λ τί Ο ΤΥ]ς £Τ51ί ΐΤ,ζ Τί'ς /+ί1ί£ϋ> ^ Τί) "γΡ?^0' "; Ο ί ^.
γ
Άρ')Εο· 9
ή =ί·
λα(μ6άνο^τϊ· π ./ Έ-ΐ'.ρ - ς >*'■ -: --= ', π ?;^ το Ο κο-ο '· «ί ■» 'νΛ-''' ?υτ-»·κ-·ιω· -ν. ο ένη- τή ϊ!«τίξευ'ς των βρ-
μίνου Σ.μδοΛ'ί'υ τή- Χω·):»! λακή ή τ ■ 'ν α·μων α -·, ά α- θ;ω 49 χ ' 50 ^' ύ-τ' ά ·θ. 356 Ν: ο·- _
-ληοωτ«37 κ«'· τ-3 ^ιε θ,ν-ο; χ .3 λ- ο ιο, Χη^εί- γ■> -ν
"V»»
ο. 'Ο Ό ί-_ο -6--ς ί-ν!, » - ϊ ε ■/ 5ί . ^ς ετ-.Γο
1_!______· _: ι,^,-ΐ.» . ί _,ί -,,,^,- -,. Ά-η-ι η· ι3 Ή .·. 3τ- τί-- γ » αι (".ν ϊρ α^'αν ΐ^τ' τ / ίυ η; α--ορ-ον α
επι πά ονσ·χ -ιϋ ί'^-λαδ ι υ; τ^ »>-.- ο3 >>-ου αϋ ου Ή :3τ- ''-- ^ ' '·** ".ν '
·ρ,ι1Τ,Λπ^. ϊγ(( τ·5 ί>,,,ίωΛβί -, '/ί-'.-, *ύο γ το-Τ, ν ήν.ς 5Χ $ · ^ιώ α -η ·Ί
6 υ ιιολ '.ϊ
ίυ τ,;
ω τ"ν
(.
-λ ο; ι
τα.ά-
Οί ιΐγν3ΐ'·α '^-οΐ -ην Λ'αχίθ" παοχ";-ν ε ϊ^τγ- π ρ*7
λνωτ^ο»" Διε θύ ~.ι
λχ, δι 7 ά
χίΤ·ν '^σω ί
*' ?6;ν. Κχί οτ3θ .ς μ.-ν χιτώ ι, ίΰοη - '··'~ ι-,
"κ-ο τό ί ΐΐσημον δεΤγχχ τ.ο.Λ.3~· αμβ.ν ' >' είτα ε
1 ηχα; τ'- Άνί·>τε'οας ι·'ν.ήσε το ί 2 λο: ς^ ΐ---β'
νά λάίτ ό «ρΓ-.λϊβ, ή ό ά^ λη-" αύ ί ϊον; ι υα«ν-.
?ν7'; / δ;ά *!x^^7XΕ>^ο^ χ^ΤΛτρ ς ί'ς ρ>· ις Ύ" ^ -Ρ ,' .6ο.*.
των ά ορρ'ΐτ''έν ύν */ι ών _ /) Επ τί"* τ "ίησ τ,, ΐ^ρ
τής α.-οίρίφί(ι., πρό. πέληψ'.ν τ ής ίΑ :«.--?" π-" -» ι^ εω; χ (';
α'-ών πρός πϊράϊοΐΐ·» Τ^ύς -υ/ Μάπ^ρρ^-. ,^.ί»:υ; ,. ώνι. ο -άς ν^ς -.«..*,ε^
ίογ:λ^6-ς ό,;"· ί >άά'τικα·α-τ ι-ϊ ν ", " -θϊσ^ία γλ ό -«.νης Α 'ι^ο · '.ϊ. Κι' , , ^ , . .
αΐτ.ΐ 5-~ τοΕ Νοααρ^ου Χ αν ω,, -ρ1 ς όν .νακΐινού-βι 1π: ., καί α-.λοϊατ:· ιυ^μ-.οφ υμε^ πρός τ;,ς αατας-ΐς τ ο, υι
Ανωτ. ΛιοΐΑήσ.αΐς της Χ· μιφυλ,ΚΓ'ς ί άιτίρριψις αυτ/|, αί ήτ!> 3ϋ6 Ν^μ.υ κ/ι / ο ττων Ν:μων.
:ο. έ ν5λι-
ίι>, //τώων,
-, ν
ν '.ν-*ι'θ.'' ών ττ,ς
' ό ό'λ τ- τ . . ίιΐ .μ νω - ί
: ίουΜΟ^ -ής Χ·>? ?/α ή; ή τ>. ν α.ο,· λνρωτ"5ν αύ.οΰ.
/ Ά:θ., ί Τ· ϊ'τδϊ -: Σ ιιδιυλ . αϊι τα χτρύ«■ λ ϊ-
.ν-;· ά6 ο;..ς άπ;--ε τιΐ βις αιά-
ϋπ* 1-ρ Ί. 3ί)6 Νόμ:^.
'ί "ών τμόν ίυ',ανχαι να Αβϊ^σ' μ?ρ:^
£70
ι»*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΪΒΕΡΝΗΣΒΩΣί
"Αρίρον 14. Ό έρΥΌλ»6θς όφε'-λει νά παρουσιάση είς τή«
Ανωτέραν Διοίχτσιν τής Χωροφυλβχήί τό ϋ'?ασί»α έξ "5 θίλε'
*7τ«σκευάσ(, τού- -χιτώνας ποό τής ένά:ξ*ως τή-: κατασκευάς.
8ιτως αποφανθή ή άρ^οϊ'α επί τής παρι'λιδής ώς άνω Επιτραπή
άν πληροΤ ή μή τούς παρόντος όίθ'ς. Έν "3ΐπτώσε( α~οορί-
ψεως ό «ρ γ·ολάδος όφείλει νά άντι*αταττήση αύ-5)
V
ίχέροα πλη-
ρουντος τούς παρόντας όρους προ τής ημέρας *αβ' ήν ύποχρε-
οΰται είς παράδοσιν καί νά παρουσιάση και αΰτό πρό τής ενάρ¬
ξεως τής κατασκευής είς την Ανωτ. Διοίκησιν νής Χί·>-ροφυλα-
κί[ς 8πως ένεργιτθώσι τβνωτίρω.
Έν ύι π«ριπτώσβι ό ίργο·>6ος ήθελι ποΐήσβΐ Ινκρξιν τΐί νατ*-
σκευής των παραγγελθησομένων χιτώνων πρ'ν ή" παρουσιάση τό
ϋ'^ασιια είς την "Ανωτ. Διοίκησιν τή: Χωρ'φυλ^κής κ»ί άπορχ'θη
ή άρμοδίτ 'ΡΙχιτροιΐή περ'ι τής χαταλληλότυτθ'- αύτοθ κ->ιν>πο·οιτ
μένου τού πίωτοκόλλου τής πρός αυτόν χα> ^ν ν| πίριπτώσε; ιιβτά
την απόρριψιν χγΟ ίιφάσαατος όπό τής Έπιτροπίίς *> έογολάίος
δέν άντικατασ-'ήσζ; τουτο άλλά α'ταγειθίσθί αΰτό πρός «τα-
σχευήν των χιτώνων τιμωίεΓται ούτος διά προστάτου ί"ΐΐό 50
μίχρι 200 δραχμών έπιδα^λομίνου αυτώ υπό τού Νομάρ¬
χου Χονίων κατόπιν έίγοάβου τή* Ανωτέρας Διοικήσεως
τής Χηρβφυλακής «ρός αότϊν ίχδ«σ«·>ς -ερί τίϋ παραπτώαατος
τοϋ ΐργολάβίυ. Ή ποοηγί^μίνιτ; ϊγϊί'σ'ς τ ιΰ ΰφάσμ-ίτος δέν
άποκλίίβι είς την ίύ τής παραλάβη: Έπΐτο-χήν γο διχ*'ωμ.«
νά άπορρίψγ, ^05- ν>τώνχς ώς μή 'ΧηιοΟντοί το'ί ΰφάσαατβς
αυτών τούο ό'οηυς τής ί 'ίκηοΌ^ίως συνεπ>ία άλλαγή; αϋτοΰ
καθόλου ή έν μερ«ι.
Ή ύπηρεσί-χ τή- Άνωτίρας Δίοιχ,ήτϊως τής Χωρθϋαλακής
Ιγει τό δ'χαίωμα νά παρ*κολουθή την ραφήν των χιτώνων κα'
νά ΰπβΪΜ^νύ»} είς τον ^ργολΐδον την ϊ ίρήιοσιν τ9ς καλώς τυ·χί
έκτελουμενης εργασίας νπ-χβεουμιένθ) νά σ^μμορ·ροί3;α: ποος τα
τάς δϊηγίας τής ύπτρεσίας.
"Αρθρον 15. Ώς ανώτατον Ϊ5·ον τί'ΐής ϊρίζεται ή ποσότη
τώιΐ δρχγιιών Η δι" έ'χ.ι-ιτ·5ν νιτώνα. Κατώτ-ίτον ίί όριον των
κατασκευασθησομίνων γιτώνων όιίζεται ή ποσότης των έπτα
κοσίων (700).
Έν Χανίοις τί] 19 Ιουλίου 1910.
Ό επί των Έσωτβριχών Έιτ(τροπβ
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΙ
Αριθ. Πρωτ. 1900
» Διεκπ. 1227
Ό
εί βτι:
Χανίων
την ϊνωσιν τή; Ιβ«> κ«' ϊζω τΛίοΐί χατά τό δπλ τοϋ
*Αντω"ίου Μουντά»η π>«τ«γ·ίντΐ· τ' "ΐ ή Δβ
Δηαοβίων Ιργων
ο ΐ
εί;
η έχτ(ιι.Υ)ΐιν ΐί;
130. 18 8ι*
τα
γρφ| δχρίώββων χ λ. *.
Τό έργον ποοϋπιλοτΊΐΉ! χΐ'» την
το τοβίιν των 83«^μι·ι» ?650 εί ών ξο
ιίπτους ϊαχάνβί έφ' ό'» ούϊέν ί·.χ«·'ωα«
Ή εχΐΓτ«*βΐί γενήσετβι ·ιζ το'κ όν εί; «χ«9«'α£ μο"ίδ«ζ
μβτι τή Νομαρ^'«{Χα (ών την 31 Ίουλ'οο 1940 ήιχίοαν ^ά65ιτιν
χ«1 ώραν 10—11 κ. μ. Ί ,,Ί'πον Έ«'τίθτη χτ»ιτ(ζομίνί|ς 4χ
τοΰ χ· Νβιχά·νου Χβν'ω·* ώ; τίοίϊοου ^οΰ Εί»·»|νοϊίχοι> τοϋ Δη-
μίργου χά! τιΰ Μηχ^νιχοϊ τ·ϋ Δήμοο η τούτων χωλυομένων
δπλ των «-.«ληΒωτών το>ν
Ή 1·ημοιτ·!*»{« ίπ«ν«λ«αζχνετ«! «άν -^ έντ&ς 6 άπο τϊίί
^βονολογίβς ταύτττ^ ήα.ϊ3(ο> πβοιοίβτ) 5 ο)ο 4«! ϊ*ϊττον '-ής χιτά
την ποοσβοινΐιν χ«ταΰοωσ·.ν τΐλιυτα'α; π3οσ·ορϊ,
Πά; ?·γολά6ο; 1/ύ* τ» ιτροβΊντα τοϋ δπ' ίοι^ 356 Νίμίυ
είνε δίχτί>ί «ι; την ^ηαοποΐι'αν άν ποθ5«νΓίγγ) ■χβατ.αα.άτιον τ'.ττο-
π-ιοΰν την ε?: τ( Τιαεΐον τ*~> Δηαοίίου η «ή; Τοατίζηί Κοήτης
*ατάθ·σιν λιίνω εγγυήσεως ϊοιχαών Ϊ50 ΕΙ,; τούς ί*»τυγίντα;
χατά τ^ν όκιγωνισαόν έπ!στοέ»ο»-β·. τί λί/ω ένγοηιτεω; χατα-
Τ«&ίντα ίντ^ς τριών ήμ«-.ον ϊτ6 τϊΐ ^η Λΐπο»»'«:.
Τα ϊ'βνράμ,ιχΐίτ» 4 πϊοΰκολίγΐ'Τ'/.όί ή συ·'νρ*οή -ών ΰτο-
ί χ. λ χ. »1σί χατατεβειιι,ίνα ιϊί τό Γουοιί'ίν Τοϋ Μτ,-
τοϋ ΔτίΐΑθυ «ί{ την {χ9«9ΐν των βίκλοιι,ίνω* ν» λάβωσι
αυτών έργ·λάβ«·ν,
Τα «βαχτιχά τής Δημοπρα«ία; 6τιί«ίΐ.τ«ι ίίς την Ι'χρισιν
τςΰ λημ;τ.«ΐ/3 ΣυΛ6ο^λια^ η τί,ς 'Κκιτ^οπΐιβκ ΟϋΓθϋ ^π; ϊχΐ[
')> ?ΐΐΐ ωχα ^α''·ϊ τί 8ί·ηΰ- «ύ-γ; να £γρ!νγ] ή μή χύτ* χωοίς
τού ου »' άτ5τ^ 6 τίλίυίϊί',; μειοϊίτη; ούϊίν χ.»τΐ τοϋ
/·)υ ίιχα'ωμβ
Τα ηού('« ^χ' ε;οδα τοΰ «υ.βφθησιυιέτου τυμίολ»!ου έργο-
ίία·: «πιβαου.ουσι τον έργδλαδον.
Έ» Χχ-ίκς τ^ 17 ΊουΑίοο 1910
Ο Δημαρ/ίύων Χχνίων
Ε. Μά
Αριθ. Πρωτ. 1915
» Διεκ- 1235
ΔΗΜ.1ΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Διακήρνξχο πλειοδοϋΐας
Λαβόντες ύπ' δψΐ-· τα ΰ-ττο -χρονολογίαν 10 Ιουλίου 1910
πραν. .; χ τή-^Έπ'τρ-τττίς έ-ί τίίς τ;λ-.ιοϊοτ κψ δ.,μοτΐρασίΐς κρός
ϊΑ'^ίσθωσιν των δημοτ »όοων ϋ.ατ^να>ώσεως κρέατος χ.αί σφα-
γίίο^ βτι ίν ίτοςάπό 1 Σεπτεμδριςυ 1910 καθ* ά ουδείς ένεφα-
ν'σθν κατά τη· εΐρηΛίνην ή·ι*ρ{ίν π', «ιοϊότης.
Προκηού-ΐσομεν ν^αν πλβιοδοτιν.ήν ϊηιχοττοασίαν ίιεξαχβησο-
μένηντήν?Ο Αύγοΰστου 1910ήμέρ2ν Δευτέρα;χ«ίώραν 10—11
π μ. έν τφ Νθί*5ργΐϊκώ Κϊτ«ΐτ»'ματ: «νό-:ίον τΐςνομ μου Έζ·-
τρο-ΐ-'ας κα; συμφώνως πρό: τάς ίν τη ΰπ' άρ:θ. 13ίι/«ί ί· ί,
ΐβίβ' ξ"' *ιμ/ΰ" Χ3ί! τίΤ? σγ*τ!ΧΤς '^' »Ρ'β· «ρω'·. 1637 κβί
1θ38 συγγραφΐΐς ύπο-/ρίώσ*ων ά.αγραφομένο,ς δροις καί συμ-
Φωνία- -ΐοοποποιουμίναις κ»τά τούτο δτι ώς κατωτάτη δεκτή
προσφορα -.ιναί ϊιά μέν ^όν φόρον καταναλώσεως νρίατος δραχ.
31,000 ϊ!α ίέ τόν τοϋ ο-,αγΐ.'ου δρ. 15,000.
Έν Χανίοις τν) Γ>0 Ιουλίου 1910.
Ό 4ημαοχε6ων Χανίων
Έ. Μουντάκης
τής
Ι* β-
Αριθ. Πρωτ. 1367
» Διεκττ. 1127
Ό 4ήηαρχοΓ Ηρακλειον
Διαχηούττβι ίτι; ·
Έχτί»»τ«ι »ίς φοινίοάν πλίίΟί τι*ην δημοπρασίαν ενοιχιάσιως
«υμΦωνως πρόί τίς 8.—ά|.«,ς τοΰ Νόμου 356 .2 έΕτ,ς οί " '
τού Διημιυ Ήραχλείου.
Ο Τό ίντα- τίς πό)
πυ,,ης Χ,ν(ω. πρώτον μ«,4ζΛ, βιΛ0 ,3βν πρΐ)ς
χτησίαν τοϋ Δήμου χγϊ ϊρ^μ0ν.
2) Τό π.ι,ατλί,οως τ,ύ-,υ &.·ϊτ,ΐ', μ,.γαζεϊον «υν>ρ*ϋ)ν μέ
^ιο*τητ(ιν( τοΰ Δήμου χβ! ίρ!αβν.
3) Τλ κάτωθεν π-οί την πλατίϊ,, ,Άαπά) Άλτΐ» τίως Δη-
μ«ν·ίο» γ,ονια,ον μαγ,ζεϊον «υνορ.ΰον μϊ ί8,οχτη»(αν τοϋ Δήμου
4) Μ παρα τβ τεω; Δηαοτχ.ν χατάστημα Άποβήχη βυν-
οοευοο- πρός χτηματα ο^μ«ν«χής Έ,ορ.'ας, Δήμου Ηρ·-
5)
"II
παρϊπλιιί ως τίς χ>ω·
«Χ'.'.-έρωθίν α» ίδιοχτησία; το
6) Έ ϊίς την ~.ύτήν 85'σιν
ϊιοϊ τ-»ιτίο'ς τού
7* Τό ϊναντι
Διήμου
8) Τό
3
το,
'.ον κα
μαγαζείον
τοΰ
( 9) Τί ΐ|ς τό εσωβεν τοΰ
ι^βΐίαν «αί ίρο'μ».,
10)Τό ίναντ, τ,: Τ.^«,
■οί ίξιοχτηιτ'ϊν ^-οϋ
συνορεΰον πρός
αύ-ο
Το
ως α»·
χα
.
ηιαστάς.
;3) Το άνωθεν των $ί5 τ.λ.,,-ίω, μαγ«ζ«ϊον άνώγ.ιον.
Η «λι.οδοσία γ.ν^..τβ, 6πό τού; .ζή, 0>υς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
~-Α ^ ι
δημοπρασ'α ήά
το3 ύτ'
Η πλειοίοσια β« Ιι&ιΠι εί« τδ Νομο,ρ,ιαχδν Κατάστημα Κ«ί ϊ,ά μέν τ-ύς &*.' άβιβ. 4 καί 7 φ&ρο^ς ή
Ηραχλείου την 3ϊ(ν Αυγουστ^υ γιιεράν Το'-τ,ν χα'ι ώο^ν 10 — 12 * · · -. > *
κ. μ. Ινωκ.ον τής χομίμου Έπ'-ροπής άς ,ήν 6>ζ « 6 ΝΜμος ?"? ΐΓν^'Τ ««""^ '*τ* «« *'«'
ο^κ Π αρ ο. οοο Νομου, ί " ίε. τοιΐ', αλ/ο;ς Φίρι ι Ο
"Εκάστη των ά/ω ίρω οίίοδομώ" ίν-Ηχΐϊζε-βι χε/ωίΐβϋενω βΎω»1 μ«^_ ^ώ'ΐίντής ίτί τί1; πλϊΐοϊοσιας ΈπιτροτΓ?ς Εις
ίι' ! Ιτος ί,-πο 1 Σ.-πτεμβιίου 19ίθ εω. 31 Αύγουβτου ί> 11 ίκοστ-ν^ό-ον ί»ειτεττβ^ γωρ-σιη 97'ΰτσις.
Πά; πλειονότης όφείλί: α ίχΐα,'ίΐ-η ιΐ; -δ ΔηιιΛιτιο Ταμε'ον ' ^'ν) "Ελν»στ:ς -λιοϊότηο οί» νί γίνχι ί«'-ος «/ς τΫν ϊτ,μο-
ιατικ, ν
»
»
Πρν:τοί--ϋ: όφίίλε' -ά -«ο-ί-ΐ
τ3ν 3 υ τί ν τ'ο~3ν να
ορ 0. 1 φόρους
Δρ^γ,μ
800
»
10
Ο ^
»
° ί)00
Β >
Τ,
15Γ.
» 5 »
300
» 6 »
1,300
» 7 »
150
ΔημΊα
λιίγψ έ·» υ^σβως ϊρ«^ εϊχοσι
Τα πρ-ϊιτκά τηζ ΐτλειο^οΐίαί ΐιπόχΐ'.νν είς την ϊγχρισιν τίς παβά χινι νιτοσττυατ· *?- Κρη-[*ή
Μο··ίμου 'γ1 πιτρ^πτις τοϋ · τμοπχοί Ιΐυαβουλίου "ΤΙ αχ)β(ου ή-ις Ι ·γύη·υιν 3;ιζ:υι$ν^ν
εχ»ι τ6 αιχαίωμβ νά ένχριν/|η μη αύτά /ωΐ,Ις ·* - ΰτο« ν'^π - βιβ •'ίύς Ιτ' »ρ 0.
λτ^ δ τ$λ£υ*>.ΜΪος πΛευ^ντ^ ού έν χατχ ιοΰ Δγμου ^ι^αίωμαε
ΊΙ πληρωμή ■"■ών ίνοΐχίων θά γίνε.αι β: Γσας μτνΐϊί« ϋαβιι;
ΐχάστη των δπ;(ων θά πλη^ώνητί ^ είς το τ«λς εχά^του μ·"ίς
ιί; τό Ταμίϊον τοΰ Δ-^μο ΟύξιϊΚ σι.»ψτ,φιτι·0€ 8ύ ατ?ι νΐ ν'νη
τ^^ί η μδίωσϊ> τοϋ βνηκΤίου υι.ί'ΛώΑΧ1*Λς ^ζ οΐχ(7^ήττο ϊπο-
)ύτως αίτ(«ς
Ραν λόγω έβα5ΐχθ(·η- τ^^^ ρχβί'Όυ ής πΊ*£ως γίνγ; άνάνχη νά
χατίίίίρισοϊ, οΐιοδομη τις ε τώ 7*α>Τ!ιΡω δ ένοιχιασττ υΐΜ- "ών 67θ'Μν ό'ίζΐί ή συν ρα?ή των
/ρεο«ται να ίγχιταλίπγι αυτήν χΛιωζ, άα,ϊ ιΒοπ^ηθτ έγγμ^Φως 5ο ) ^ί -υνανω [*'μ-ν-' ν»! , 'γγυη-α!-(ο^ ότβι"οον νά Ια-
ΰπβτοΰ^ήμ.00, ,ω^ις ν/ !χτι κατόπιν -ύ$ι ,π λυ „,, 3ιχ* ωμ·» ,,ν σήίδ> ϊύ.^ροσωπω {| ί,' «',ϊ,χ^ τλχ*εϊον)σίο·ι
ίπι ζτ,μίωοεως οί ^ ίο δτ,π τε λό^ον
"Ε αιτςς έ'ϊΐχιασ'Λ, δπο/οίθϋτα1 ν» ^αο 3/ 'ξίχ.ί'ο* έν-
γυητήν ο δπ-'Γίί θχ συνο^ιγΡλφη τ?ϊ 7Γρ3χ ι όν ττ4- πλ'ι'δ'σ ς
χαι θά ηνκι >·λλ·ηλίγ·'ύικ >ιτί τ3 νο -α -ι ΰιτι^υνΓ: ^ρ^ς
τον Λΐμιον Ήοα^λΐΌι, ?ιά την πληριιμιίν ( ~ϊ νοιχίου.
°ί ίν^ιχιαϊΓα' >πο/ρ·οΰν(«( να να^ν^ο>ΰαη · ·νοιχ(»ΐθ ν-α
είς ήν τ» παρίλβζον χαλην «ατϊτΓασ'ν, ο»τ«' — /ο^οι α«τϊ -ών
έγγ»ητών των εΐ' ιποζηχώ«ς δ'ά -τοισζ > ι ί χβ! Βλαίην
υπαι ίίΓητο" των
ίλ1 αί ά
ΐχαι ν"·ί σίτικα
Δι» τόν αιέοον ζ^ !ο> ό ΐνοικιασττς '*έον νά Ιγτ, ύ·π' όψει τό
-γίΐΑ'νν τοΟ 0-ΐ6'6»σμο3 μ-γρι το" *ίίσ«ιο- τΐ1^ φοΛολογίαί
3ί"αΌΑ:ν-υ £'ς -ήν ~ λ ν ο'νου
7ον) Τό Δτμοτινόν Σ μ6ού">'ον 'Ηρ■'/ί6ίο^ ή1 ί,Μόνμ-ς
τ'τοοτ'ΐα ί-Ίφυλάΐϊίται τό δ καί μ-· τή- τ»7 κης ή μή •ί-'χρί.
έ άσττ- ττλ'ΐοίοσ α- *α: ίκΐστης άσταλ'ίας ■»'ϊί ί·ά ϊύ-
Τ* χη^-ίίία, χά ι εξοία Γοΰ ηα αψ ηβομέ.'υ σι>ιχί0λβ'ου β ριί- να-!ϊ( αν Ό' Ο τρ τΐ^ρά
'Ε. Ηρακλείω τη 2 Ίουλ'ου Ι'ί'θ
Ό Δήμιςχος Ή
ο"ν τ'« σνετΐ' ' σ^μ6ολιϊι1
' (ά γν·>*:αι «!. *οτ€ΐ; χατα
Άριθμ. Πρωτ 1412
» Διεκπ. 1160
Ό
Ηρακλείου
1 ήμ.5*ώ^ δίον νο
Ι 8^ν) ΑΙ -)
ί τίς συγγραφί'ς
931 Λί τροσφορ,ί Οά γινι>ντ»ι δ''ό'^ον τ3 οϊκ·ν:μ'.κ.όν Ιτο' ί
δέ ίπό 1η Σίπτ·μ5ο'-ιι 1110 -νο( τής }τιν αιής τοοιυλδο-
λ«ί3^ ε'ί-ρα7"'Ί"ό λ%νιι ύπ' τοΐ Δ^'^υ φό ο' οπ·>ί*»' 'ί όο'ΐ
)όαε'3( υπό των Φθθθλονο ιμιένων Λα ανήλο.ν *'; -- τ·λ»υταΤον
ιτλειοοότνν μετι την αφα^ε7ΐν -μ» !;ι?.)ν τή; ετποτςε'ος,
οτΓ(,)- τΐΰ-ο όοίζεται ^ια τ^ς σ.)γγοαΦ'5'
Έν τ*ι;'·ττώι ι μί) ίγιΌίσ·«ιι ποΐ'τιχίΰ τή, Ϊημ9-ο»σί·»ς ί?ν
άπαντα οίϊεν»α-7 ττ3 */ίιο^ ϊ' αί ιΐα,α ϊ "■«' οτ 'Τ;ς τ/εο ι ι ο
?ιβ τής συγ-
Διακηρύττει ότι > «π';),.α !)».»■■»■' ι/» -»■(».,.
Έκτίθΐνταί είς πλε'οϊβτικην ίηαοπραοιαν ,:ρός β'νΜίββίν (ίκ ] '0=ν) Κ^τά -ά >3(Γα ί»! σ-μ,ωνιαι ρ^μ^ον-αι ™ τι
χώρησιν) συμφώνως κρός .άς ίιαταξ.ις (-.3 Ν3ικυ 856 οί επί- · γραβ-ίΐί τίί: ό-ο α ηι«ι δ ιχ- ^ να λ«5' -β; 3 ,^υ
μ*νο. ϊημ.τικ^ι φοροι τ&υ Δήμ-ο Ήρα* ..ίΐυ τοΰ ο?κον-μΐΛ-3 | άιΐό τό γ^ϊφεΐ.ν το. Λ. ι -λο ου τιί ^ημ3^ ιι*"'!ί)·
ϊτους 1 Σε·τε^6οιου 1910 ίχρι 31 Αΰγ^στου 4911. ] Έν Ήρχ/.>ά(ύ τ 1δ Ίου>·υ ΚΜΟ.
τε,,οοιου 1910 ίχρι 31 Αύγ
Ι· Ο δϊμθΊοιός ψόροε. '/ϊ °/ο *π' ι^ν συγκομιζομενων
ίντων τής σημερινάς περιφερείας τοϋ Δήμου ΉραΑ/ιιου
3υ τ&υ ^λαιο^ καί ΐών ί ,αιών κ.αί ό φο^^ί ι
:?,ς 1 '/4 °/0 επ1 τώ^ αυτών κριϊοντων ίφ' ώ* Λί^δο
και τό */, "/,
2. Ό φαρός αίγοπρνία.ΐχν και βοών
3 Ό β ν /ιΐσ· ^ κο = ϊτ3£
4. Ό φ5ρος /αΐανίϊλώαεως γάλα/τος.
ί>. Ο φίρος άγο(.απωλι,Γΐ7ς ζφων, οίος ?χει -ρισθι,.
6. Ό φορος ζυγιοιι
Ο φορος θιατρων
Ό
Μ.
ται Ι
! Άρ·θ.
ν Δ-^-τ 602
'() Λι'ιμαο η Ρεθΐ'ανη·
Λ 6;ν-ες 1>τ' όψ·.ι
α ) Τ- ύιτ'7.ι(ι ΙΙρωτ 13Ί1 κα'· χρο»οο-;ΐαν 10 Ι&.
) Πρώται πρ-σίθραί ά,ω τώ» οποίων όφ« 'κοιυ να τ/ει- | 1." 0 πρ^,τ όν τ ς ,ι:ιτ:ο~.1',. .π της π/ ·ιί -3-.'ηής οτ
! ρο^ο^■^κ μ'ζ.μί/'κν τ.,-ΐοντων Ο Δ/)-'3υ '.ή; " εο Ρ-' ι
) / ιίχΐ τί)ν ινο(χιασιν ών φ ι ών του'.ων έ;2 το »~- ' ^■ϊ'Γ
6ο ο^ 19Ο'ι ι*ε,ρι. τε/.ο >, Αϋ;>υ:'3^ ι(.Μι *τηα£ν δ β;1
3Ϊ συναγων ζο^ενο: όριζοντν
Δια το^€ ύπ αριθ. 1 ιοροι
» τόν » » 2 φόρον
Λροχ 10 000
» 100
» 4-2.ΟΟΟ
°,000
» 4,00*»
» » » β 5 »
» » » » 6 » * 22,ι ·»0
» » » β 7 » » . ,8Ο'Ι
3ον) ΊΙ δημ.,.ρασια γενησεται ιις το Ν:μ-ρ*ιΐ'βν Κιτ:
στημα Ηρακλ.ιαιι νην 2ίν Αύ|θύσ 3υ 1910 ημί^αν Δ>ν-εο
*« ώραν 10—12 π. μ 5α τ^ΰς ύπ' λο . ,2, ί, ·ο, / 9■?'■·>
11» δι τοΰς Οπ'άοιθ^. 3 , αι 6 ΐορους την ίιαν Γ,α^ρζν /
ώραν 4—5 μ. μ. ένωπο' των νομιμ>»ν 'Εκι
1 ·'■ ' ' ' 356 Νόμίς.
δ- -
των ο>ι^ν Φ.ρ«> ί 2 ο ί« 1 Σ πτε ιρ ο. 141 ι μ 7" Τε --"ί
Λ>ο^το^ 1911 δ·.ασ:ημ .
ί>' ) 'ΐ,' Ι- α -θ Πρωτ Μ',ί , *ι /;3.3/. 12 Ί3/α· ^
*· -τ
^ ^7ίτι3^ γρϊΑματ υ τ ^ Ιί
«410 ϊι-.ρ.' ν-ν '"'
ι^ν Ρ
νη, ί'ΐ
ω* ^^^€Μ:,
ω;
Ο*1
την
272
νροϊόντων ϊιά το 'ϊπο 1 Τε
ΚΦΗ*α_ς ίώ 'ί'Ηϋ „ '■'■
βι. 1901 μίχρι -«" - Α''- **'■'"*"
δ τι ί> ΐΐλε τ«ϊο πλιι^δ-ίτης χ«1 * ϊγγυη·
άέ
ιτροϊδντων ** τό άπό 1 ^τφί^υ 1»ϋ ' μίχρ. τ*»* , Λυ- -/ ^.Γ^ ^^εν-,,,,,; 6«υβυνο, .πίν.ντ, *οδ Λήμ.-υ
νί,υιτοι- 1910 ίΐήσιςν ϊ'ϊστημα αντι Γ> 7ο ί7ΓΙ ·**«ν τή" -ου . ,^ ^, [Χ»,ώμΛ.-ο τϊ,ς διαιρεοίω; η δίζοσιως.
τελβυ-αίου τ? «ϋϊότ^υ Στυλ"*νΓ^ Μ. Φο?γ*1*ία'Τ προσ?;*ας , ^ Έ«ν δ -είευ'αί » τ'η »'· ;ιν μίτά τού έ/.υτ-ίί ούτ^-ϋ
έκΪΛβ-/. 300. ά, ην)βι ο ■,πν,ί.^ϊ. -ό
Ίϊοντΐς τρ ά*ρρα ' 4 «αί Ρ>9 γο3 λ5β Νόυ.ου "»· -ό Ϊ-.9.3*3 χυ.,βό>τ-·* »ιν> ΰ-ιύ'υνοι ίνα τι τ-ϋ Δτμ/υ Β'ά -ΐϊ αν ί» ιης
τής :·π' άί-ί». 1Μ1/«. τής ^7 Ίο >«ί-5υ 19! Π σντπ*^ ΐιν*ηρ'5- · ν|ας ίχα ,θο'χΐεω' ή' ίτ' ίύ'ϋ'Χ'· ϊ-ΐνει; -«ο « ϊ-'λ^σβι τω Δή-ω
ξεω- γμΛν. ,η : αν χ-> ■: ουτ,ι . .. ε/ωτι νυό»
'Ακιι-ο*··*·*-Ό ΰτ-'Ογ?·Θ π-ωτ 1ο/' καί γοο>β>ογίϊ·, Ό Ίϊ.) ν-σμα") .
19Γ>~ρ·-ντί/:ντί!' Έπ'Τί^ί'ί ίπί τΛί *" ««ϊοτι»^ ϊπλο- ") Ή ί""·Ρ «'' «» ΐΙ·ε τϊ-εκ.
3 ί ·ίζ!ο ιπί -β·Ί-η- π»'.»ίλ9τη ίγ τ. '
—λ'ην τήί τίλρυτΐ! α; 7τρ07Φη3ας -■τ-' α
' ν ά.ευ ί'Ε3ϊ 2
ρ^σ'α^ ίι» -ήι- «ι
3ί3 φό *ο ι α "θ~
ΐΐ" τί: "ΐ/εως
δι*"! >"« «π' γοΟ ϊι/ιο-
ιι,' ωί ·ΐν βν-ν
τ(ΐΛΤμα 5 ο|ο επι
. , » - σ ο έποαένί Κυ
δ ι*:·· σι · δ·α .„> .;. ....,.-.'
τ*"ν 5*ι*ισ"()ΐ>σίν το^ φ*
όντ··!ν ϊιό; τ: ά-το ?
στου 191-1- '-τή-ον *·
ίέν
1^09 μ?χ« τέ11 ο ο Αΰ ό'-
13) Τα
χ^5' ί ών ~τ, υτε αυτ ν ^ι
χαι.
οθωσ'" "-ώ" α') ών φόρ ιν ϊί~ ^ τ-ό ^ Χ'βπτ-α'5Ϊ5υ 1910 μ -χ- !
τί1)ου; Αύγίύσ ου 1911 'νεργ*:θ*·-5υ5νοί 1",το"^χς -ήν φ Ί Έ Βρ»/ τ -ι τ7 4 ; 'Τί-ιΗ υ *910
Ί υλ'Ό'ΐ 1910 ίι-'.ίρ^ν τ^υρ'«»^ν κα· ώο^ν 1^—11 τ α. έν τώ 3
Νοιιαοχΐ'»ι·5 Κ''τχΊ"τ'*·±~*ί Ρ&Ο'ίμ ·> ς ΐνώ^'-ν 'ΐΐς Γ'"-!-ρ'"τής ^ν
ττ'ΐ» τήί Έφ·τμ,»3'ίχ τ·»1 Κ'.6"^νϊί3*ί>κ "ν Τ^.-ή-τ, Τ 5 'Ο' Γ ·
φΰλΌν 46 -ου 19ΐ0ι αί συμ?'ί>·'(ι)ί Τ"- τοο- '■■ ^ύ-τ* ινΐίίεοο-
«507- καί τώ Μ^ν,ρ 356.
Ρεθύμντ; τή 1=2 Ίο^ί;·, 1910.
Ό λτ'-αογϊΰων Ρϋίύ !νΛ«
Δ. Γ. Α'φάκης
Ό Λτ,ιαρχος Βρ/αιίου
Λρ;!ί. Ποωτ. 342
~ Λ-.εκτ 24"ίΓ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΤΟ_ΣΙΑν
"Γ* ΔήιιαονοΓ Καότελ^ίον
Αριθ. Ίρωτ.
Αιεκπ. 199
ΔΙΑΚΗΡΓ3ΙΣ ΔΜΜΟΠΡΣΙΑΣ
Ό Δή«αον·)ο
η ημρ
άξί- τ»δ δτ1 ίρ.βιι 356 Νίμ-,. *«> ίηαο-'ο-σιών ί- ί,^
των 'α-ο>-;:ω Δτι/ο-ΐ'ών Φοοων -ΐ' νρνβε ,χ 1 '"9—19' ■
Δι? ηρυττει ότι,
'ρχνίθετα'. είί ^λβΌΪ·τ!"ήν δηΑΐ-τρασίαν ή ΐκμ-ίσθ^σ'ς τον
'ής οΊημ-οι'Κ(Λ% ιρόρων.
Α'.) Φινος ΐγοοαπ ιιλητίας κτην.^ν 2 τοίς °/^ ϊτΐ· Γής *ξί*ς
Ι αυτών.
Β' ) ΦΟΓθς «ατοϋΐαλώίίω'; ϊ.ο'9τος 5 λβπ·ά κατ' ο .ΐν εφ
τ λν σφαζοΐλένω·· ■ αί-ω'ί ουμ£'νων /ρεάτων
Οί δ »ο ανωτ-οω φο·;οι ^α κισ-ς'ατ^ω^.α1 *ν -^ νωμοττ^/ει
Κα"τϊλλ'θυ >» 'ν τοίς πίρ ς ■νωρίοΐί ΚΐλουΒιανών. Δοαπαν'κ,
ίο, μ^ν ι Κο'ενι, Κα'ίίία »αί Ρο65 η Χώνην Νω-ηγπων
τ"' ύπ' άβιθα 11 τοϊ 19ί*7 ά'θφάϊ'ΐ τίθ Λ>,-ο .-
συ ■
ΠΟ"—
Η δημΐ—ατίθί « ^ι'^τ0Vσ; αι
21 Οί
■/ΐι 35 ό'ά?(ύν. *αί μίαν δρί->μ/ν α«ω ιών 35 ό>αϊων.
' |ξ°" 'υ'· «άριν. 17 τη 7 Ίουλι^ 1903 ΰπ'" άοιθμ '26 τής 24 Τ υ ιου
:. --,-.>-,.. ,- «ί|ι906 α- βίϊββι τού
0"Τ'ί-> "»ν Β"*ν/-ΐ(ο> '1 '' ^ ν £ ν '
1) Ή π' ;'-43σ'αδιεξ-χθήιε α! *α ε ά την ?5 "Ιουλίου ί0!"1
'όν φόοον -ει· εί-τη ^ήμ?,α,> Κυρ'.αιςτ" καΐ ώοαν 2 — 5 μ.μ ίν τω Λ •.ϊρχ'*''·ω κα-
ή >ν κ · υ ο! δ« ,ίτ''ν'τ{ Καΐτελλίου κ»! ένώπΐ'ν έ-;ιτεοπ>;; ^πο.'εΛ'υ ,ίΐτε,
>ΐΐε 5 α? > η νίϊ αι ο · ςχ τ:ϋ Ληυάο/ο; ώί πθ3=δρυ τοϊ) Ε!ρηνο?'.73υ Κ*'*τ*λλιο^ τ,
το ν? 'ΐΛ^υ αύτ^ΰ ίνα-'Ίίΐ'ωτού γ.ι ίιΐ^ς Ατ.μ,',τι .ου ου1!· ουλου
ί-| - - - -
Β3«νοη''υ ώ; ιτο^έ^Β'.υ -ο" το^έ'ο-ν'ΐ τιϋ λτ ,ιτκ^ΰ /^υ - *
/α' -ου Γοβμμια-ίω- τοϋ Δνι>ο» 4 ι 3) Πας ιε-^ιοο-ότης ίνα άντ) ί-«τΌι. ό»εί>βι ά
51 ΑΙ πρΓσ^^ρσϊ β) - 'νωντ^ι ^!ί ίχίοα ΐς ι··>ν*ίξ;ς ν?) »ι^ γ υ_ ^ αζ'-ό 'ρεων ;γ.|)γιτήν ό'οτις θά συνοτ^^',άφτ, τ^ -^ο',ίίτικ'ν τής
δκ^ ?.£ανμάε ; τλΌ^ΐίοΕ'·, **> συντα/θησ^;χεν-ν σ^^β^Χαιον, θά βύ^'ύνΤΤ^ί ^ε
β) Ή χ»^αβο;ή τοΰ α«ΐ9ώι«.ατΓς Ο» νί-.·») ε!; ίϋο Τττκ: >ότ*' Ε ' απάσας τα; ύζο·χρ£(.')τε!;· τ;3 ένοι.ι>στ 'ι άνευ ίικαιωμα.-'
£« τ. μέν ιτβώ-η -ήν 15 ΣβΛΐτ.αβοΌ·" λ 5έ Βευτ='ρϊ ττ . 30 *ια"έϊ«ι - ί! ϊ'Γτ-νί.) ί ·■'- ά γ-ι ■ ΐ-τ6ί»λτ ϊ^ τώ Ταμ«ο>
Όχτο,βοίου '910. ' Ι-ιτ ι Ίθ -; •-Λ-'· -ι - ί· '"-* "-'-γ- ' ιτ'ό.'τα ά'-'
7) Πασά 'έ 5 ί τις μτ ια ·χ£χ"ί' ουΙ>-η *μ.ΐΓ·)·>Αέταω- νιθ'σ α-α· - , γ > *,"'*"'
--/.οοόοο'- -αί ίπα'-η—ί- "ΐτ' ·ν- ;, ?>. -~ ' ' 4-,ρ ( οα '"' τ'-1Ρ-ψη»'Λ''ντα εις τ'* -ρωτιτν δοειν.
«ΐτβ 1*/α Ϊχ»ιτ-ο βΰ-ώ.
3) "Εχαστο. ιτ'ρεΐτωγβ'Ί; Οά ν^·α^άλ>
• ΌΐχΐίπτΓ,ν τϊ: ■"■ίοιβιοΐ'αί '^·' η ■ ?:·»!
έ βοο^τ,μκϊτΛΐ Ι; τόν ( -:ν(3Ετ^ίν ττζ πε;
χ-τμά -ίυ.
4 *Η 8"* μ· ^οΛ'ϊ/δ; διεζα θησίτα'. έν τώ
,,,,„„_ Η πλε'οϊοιία ίχαναλαλδάνε.αι όν ««5: 6 ημερών απο νρ3"
8) Ού*,»- βυμψτοισ^^ 'π.-βΓΤϊτ'/·. /π£ντ.-ι τοϋ ΐΛΐ,τίώαατος ^λθ,'ίας τής ποοσωίινής 1(.αΐΐί.^?.^■^εω; Γίθσφέρτ, 5 '/· ~Λ
ϊι' "Τονδηνιτβ λβνο
τ:λίΓν> 7-.ϊί τί^ί»'τι.ου ■■ναίίουγίΐίντυς χλϊΐοϊότου.
9) Πά: π'!«ιοδ'ίτη; ?να ν;',γ) ξι«-ί> όϊ;·"1;! *7 ";-ιντ·.νάγγ| »>- ' •"'Ί Έν η τε3 -.τώτε'. ίο,-ηΓί7( ό χΐ-λε,,τΐΤκ "λ ίοΪ3 "·. ν» υΐί'
νΐίίΐτή», ου τ)> άξ·.ό/οεον ένχο'νη · έ^ΐ'οοπη. 5τ =,: ι)ΐ συ^υιο- ' Τρίψη τό σ^νταχδησόμενϊν συΐΑδόλαιβ* δτβμιτίω'-ή; *»« ίγ^ιγΙ"
^βίψγΐτά πρΐ*πχά ϊής -.ίλεωδο.ία; χαί ε., συναφθησόμενον Συμ.- τή; εϊνΛ. αί.νακ.. τοιΐ Δή,α,ο^ ύπιχρε.ι δ ά πα**ν ζημ;*' *π'
Ι ατ όν τοο
-«*■ ^-.Λ-^ϊ
'τθω Αϊτο~ χιοί ς α Ι/ωΐν ίϋ'ίν δι-
έ-ί -ου τυ^.ν ος ~/εονασλατος
6) Η ^α σθωτ ς θα ΐί-χοη άτίο 1 Σεκτ ,Αίρωυ 1 1θ ε'ως
31 ΑΙγ.ύσ^ο.» 14,1.
7) Η κατϊδιΓ η το.ι μιΐβωματ^ >αγιντ( «, ϊ^ϊς ;-^ μ/·,
δ] Δια -αι^ν χαθυατίΐηΐ ν ηρωμής, χοΐί ς ι^ος ο *."-
ΟωΓ'·-. *α ί 5 γ^ττ ύ-.ϊ «:>νται εις τα. * "τνξε , 'ίο - '
λ ιθμ. 196 Νοαου ιτ*ρ. δτΐΑθ^ιων χ7» ?ημο-•"ΐν ίσο>ω Νλ, >
9) Τ? πρ τ/α τ*, ^-ϊΑ^ωυο π: «ιντ^ ς την!
,'υτΐν " ^ μβίΐΐΛΐ „ ίπερ ϊ'.^αιίΛΐ' κ 5νχρ> τγ, ι ^ αότΛ
γωρ ς 3 τϊλ οτ.ϊ ς «ι: ς-η: ν ,πί/τα -ό^εν * /* ω
ι·
-
Ό) Τα χηοι>»4ΐϊ δ χαιωμβτα χαι τα «
*0) Τ ι* ν αί : "ών 'ίων τ*; μι-θιίΐ*ο;
;' ό ^ ,με -, / το ,ρχτεο Λη.* ο
!! ι Τα ' ρ ϊ'α /αί σ μββ'αι. οαφ α τ / ·> β *ί ν ^ τ
ή
Ι ν Καοτελ/ΐ' τ ίθ
9ι('
Ο Δή αργο Κοοτ'λ >ου
Ε. Καμπουράκης
Αο Ίμ Π^ωτ
- _~^ ί73~
Ι1ΐ·υ_ΗΡι_1ΐ ΠΛ,.ΙΟΔΟΙΙλΣ
Ι^^τι^εται εί, φ.νε α» π εΐ'. ι ην 6η ιοπξ,αα ν λ;
"ιϋ' ε,τ^ 6τ)μοτινών φό,ων
Λ ; ϊ-γΑ 6'υ χαι χ»ι*ν
1> ;ι Ζυνί.ου. χά
αι, ζωων
Λα Χ υσΐ|1 11,» 1 γ». -»Γ|ν Ι όν α , ■„! *1 /ω,/ .ι» 1 χΜμ-
ι ^ ..κ, χαι β » τ , περιφερί οί. ΙΙλχ/(' Κ ·>2 Τ^ιυ ω
ν μί τ υ, ε^η*, δ^ο^ς >~ί σομ^ω άς
1) ' ι ·υυ αί αι πε^ιΦ^Γει*' έ*μ.υ υ τα ε/ ι ιααενο, η »»
' Λ» η πε*ιγΐΓβ * Κ* - * Τ υ ω» *.ου 'χ ε'ϊιρα" Τ) α
ρονο ύ-ρορο^'.υ ιγ ϊ>, ιν ι τεΙ-Φ--&οιο^ιο 11Α^ι^ϊς(ϊΛ6ι^^ι^ϊί·
τωντίχι ϊϊι-νΈιί οί εχ »ιτοουμενοι 3> ^υ
ι) Κις φο ο» (.«,ε υ οπΐΛ.ιντϊΐ ^ο»υ ιϊ . ιον « ^ ιι α ίι*
ε , τα» -ι ,μινας δυκ ττεριφίρΐ α, π^ ,ΐι'ΐ, υ/; .&
* π.'ΊΟ ια λ 6 οϊα εί ιοι,χτ τχι ι -ών / τΐ|μ ω* υ ω/
εισ. υσ &' ι υ ςι..->ι., των
1 '&ν ι) ; ) ω Ι (,υ.Κ.πί|Μ*»« 8έ £ιιΙ ί Όϊ Ο δθ ·. Ο
ΐε υ εί-, ό ^υ.το» ,π« ριν α: χά πά» α τ« π ευ ε α
κιί -*» [-"Υ- ο* 9»Λ^II(3η με ^ρϊ θρί α -ΐνυΐον . ^, ο /,ς .-,,
π^). Α Λ;, ( ^ £ -. Ι. φ ΒΐιΧ, ΚϋΛΙίμΟβ^Ι^α
υ 1, κ' , .γ- * τ ν Ιε-α Μ Ρι>ν αί υ
/α- κ Γ υ ιΐ| ικ ϋ ω α·ϊι^ι ών τι ο ι /{,->'!& ,0-
με.^ *αι _ α α/ς μ» « * ' ' ο Μ| ϊ11^ Ρ& ' ^ χ?
Γϊτι , ιτιο^.νο,ί.,.ί-0 ι υ ^ =υ ■* ε « ζψΐ »' ϊ »
-ι ϊΛ οχο^ε - 6. ι. εί, ^ς * 6 α . -ι ^ υπ3*ε » ιι εί
τ» ν πΛΤ) ^^ γ, φο^ου, ο>, χ ι τ οΐο κ^' "'^'·1 ϊΐ"^1'υ
Ο υ ιος - .ι ζω υ 7)ίεΑ τ>» ίΐί, ε α / ο,
Ο Ί ι ενοΐί ι^ ρί α. ι ι (» Η ', ' '>' Ι £-π ι·» Ρ -"
ϊίΐθ ΙΑ /Οί Οί ι τ^-γ ^^ι^ίΓΤΓΟΟ 1^/1ι
7) Ή Λ*τ»6οΑ -ου μ σ. ^ ο, ·>- γ γ, ϊ " "^ ,ί
τςν Τ^ΐχΐΛν " ^υ ^^μ υ ε ίγ·· ί ι *■ " ι ν/ ιΧ Α·- -■*"* =
!ϊ ιλ ϊ τ,ί τ,, μ , υ '' "~* ηχ α ί
Ο .. ΟΙ.ίΧΊϊρ ' ϊι-λι «■> ^ / ·> ψ*· 1 '
ί.) ιΚ εί, υμψη» σμο, π ^ τιι α. .ι »»'Τΐ ' μηθα)^ ο
Οι' ^ι>»^·ητιο-£ Αογον
Οί π . ο ο α ινα } -α,ί οε . , ν π*, π σ ^ν ο-
Αο ι ν πρ2ΐ*^ ^ωΐ > . )/ - »ι Ί » , ■■ ' " ϊΓ
Δή ^υ ϋα ειν ι συ υ^:^^2υ ι ϊ/Αη^ε γ υ ι ί ι> - ι ι ω
* α-ϊ'-», αυτ ιν τ λ υπ / ..α.^ , χ αν υ ,> ι α .*ι .ι γ
?α Οι, , ιω , "ΐρο ί αΤ /. υ ν* χ α!ι- υ ε ,
μ«4 5 , γ ? όϊ. ν «κ *. * ι» Π*» «, Κχ>ί6α, -ν-" ':ι-) "
Οποϊϊι θϊ,Λουσ ■· ίτΐιϊ'ρ^φ'ι ν- ~* τη Ατς ι εν τ τ,ς ^οιτ'- ι
«ις τ-υς πΑίΐ^ο ησ»»τ». ί χ^ ν, 5 ε- ■ μ * -" -,, μ- α
ττν σύνταξιν οί οί Συμ*> λ -υ εί εχεΐ' '«, 515 ονόματι των
οποίων εγίνετο τιλιιωτιχ , χϊταχυρωσις.
εςοδ»
Η) Τ« πραι ι χ ττ,, Ινοι ιχτε ο, ΰπθίίΐντα ίϊς - η> ϊγλΐ" ν
-/« Ληαο ιχου Συ^β^υΑ ου, *ι:·ρ ϊι/) οί. κι να £.γχ(>!νη η μη «ι» λ
/,ωο ί ί τού ου ν' -τοχτϊ ο ι»λίυιϊιί- πλειοίοτηι, ·ο· -έν ί.»«ί-
ωμχ »λτ· 'ου Ληαου
'2ΐ Ή ί»3ΐ/ ϊΐτις 9ίλ»ι ινίρ'ηίή έξωή»ν Ον Δημ«ρ^ίΐαχοϋ
Κ»-ια^/-μ»- ς τη» Ι Λυγ"υσΐου «. Ι ημέραν Κυ ι»χτ(ν, χβι ώ^*ν
» - ίί »νωπ όν »-ιιΐο'πΥ|; αποι^Α' υ»..νης ί τού Δηααρχ^υ
νο υ^6 - υ ω, ϊροιο^ου, τού ίΐΐι ηνοδιχου ΚίΑθοι.^αοίου λ τινί
~>* ^(ΐ ιΐι ν ακ ου ανί-ιλη-ω ώ , χαι " ί. ιχ τώ μι/ών ν,υ Δ ·
,αο ι ο^ Συμβ υ/'ου Έ^μ
V
Λ υχα η
13 (α -ο, ϊς /;λ 3 >> ϊ"-1 ~Τ)» ττκυ ιοσ'ω; η'ί λ» πρ 5
/] ϊ|μ 1Τ ί(7 ϊ θλΑει Γ 1 ναΛΤφΟη ^ϊλ* ^ ι ς
Ϊ4] βν η -83 ΤΓίθυ γ »ι '4υ'~ϊο πΑ=ΐ'>''1 χι αι οί «ν υ»-·
χυιώ αον^·ϊιοσιν ν τυ-'Τ ^ο3Τ ^ κ ^ι^ιατττο όν συ,Α^θΛΐχ 'ϊ ,
ο ι «ί ^ ' ^υ ών α α 'θ,ιΐσαι δ-α,μκιι «.»- τ Γ-ουο » υ ε ι ^
Λ Α3ΐ>, >αι ε» δτ,χθΓ3% ι ί)»Λς ^νίογΐ^, χα6 ή τ^ τυ/ » ι,
-υψίν ι« Τ,ς -τ^ωτη -κ ι γ,μ »/Α^ι«χ υ*ο/ρ» ΰν ί- / λ/)-
■ ώ,ωιι εί τί-ν χ', « , / ν . τ^ -„ /ι ΐ' ώτιν 5υ ^ι ί ε
1 ) Η υ- ρ 6 :3 τ υ ' ου ι ·>4 ΐπ φισ - Λ - ^
ΐ )„ ζ υ'. .> ή ονθ' ζουϊ* ο^ %>■ ηΐθ.» ■■ ; 9; ι ε .ι τ (Τ ι
εί ο γ»»" :ον ο^ ϊ.ημ* /«. υ αίς γτ, ιΐ^ί - ν 3 ια χι"ιμ
να ^^ζωί » ννώϋΐν αΰ η;, 1-3 ·; π ιη η λ» 1*ον^ ο ί λ υ-
χ .ι/ι* 4 β ; η ο αν ών ο ,.ν Οχ ιιβπ-ϊ ι, α ι4, , ζ
γε'θ; εν μόν^ν Αεπ όν
Ιΐ I^^/υμ6α^ ω ,, 16 Ι υ ι ου Ι 910
Ό Λ μ,^ρ ς οαι .ί>Λ, ου
ί. * ν ναιίτιΐΐα» ι
Μεχ,ΤΓ. 1 / ·♦
ιίιθίνΐΐι Γ_Ι_ ΙΙΛΙίι ·Δ >,, ^
εί ^ ιι £ΐ α μ ^ ο *; ϋο.. ΐαΐκι^,οι·
ϊ υ ι τ ε ι ότι,
>ς .ιπ' «οί ι 17 το.ι ι -χ χ > τ: Λ ι -ι-
^υ^.6 υΛ ο ν;μ,Αω,> ρω') ι , χ τ, ^ ? ι Ι 18 το^
6 -ίπ ^λσ«ω, τ ,ς Χι-6. Νί χ ^ >ν ω», χ υ ^ω^ ς
ρα μ^5.:τΛί,/ ίη>.-·:ρα^αν ί, Ί ; ι γ, υ ,ρ . ,
φϊνών ν τ Λ, /ω,Ανπ^ ι Κο ^^ τ., Οί -μ. "ί Ο
φω'ια,
ί, Ο μιο-ω ^ ι./ .' ί χ υ ζ ι ,',,ε/_, "'τα-
σ^ι, τ^ς οδ ■>, της Λωμ.^ »υ οί, τ , 6 μ/ί-ς ϊτα τ.-,ν το
/ι,ν τ ,, αν>ις ω, τ-^ -, * , ωρ^ ν ιι> α
(.(■"υ,ώσει ί)* εί ττ/η 6 / ^ ιϊ> λα ^ λ. ι^ , ι-
ζ 1ι^ ω^^ως θ->./ ίί ι^_ ^-Δα
] υι ^.ιν- ') ν ι Γ ■> ί χ τι/ χ * λ τ^ ιτ,^
3 ^3ιν τνν η/. ο,, * αι ^ν /ιΐ ^ ;■» ./ ^Ϋ^^~^/^^ις'^ζ^
ά) Οί ϋ7Λο (τ,α,ι ι το>. ^Λνώ '>α /. ι ιυν.
ι ^α Οιόν,.Λΐ ο.ι, χ
Λ-ως Χά. μ>
Ί; Ό μ.- Λ ς
[. ■»
φα
/, ι ν2 ^-α, ί, ι.υ ■{''■· ί ;ι, τον
ημ . , 5 Λν αΟιχ/ ^ χ ν α^ / *6>,, ^ι^τ ,
α ι.. /■, = ~τ >; α γ, -- /.' ο ^ ι ο , ωστε νί
^ /ττω ^ ί ι υ, ι) Γ, ι .6 '){ , - τω' π,.
ι λ ο/ .,-α εί, -_*.. γ ', '' /ι."τ 3 'Λ^.-ν ,ί,^τμ.
τα. ε
,μ4 -κ φι/ , ο Ο- 1 > >λ ·.*-., ./, >^α
^ μ ,λ» ,>α"ί·;,ν("Αρχ/ττις"/η ων·Ί
υ^ Ο )--/.ι, υ γ ν γ, τ ί τ^ /- ο,
7/ 1*ΐα ίί^-ί Ο ^/ ^ ,, ]-(, φ >ί ~ / ο ί, ε , τ-ο, φαί;^,
ί^ρ/,^^Γ,, ., ^.σ'υω,, -ί' ,τ 6α ^ ε α ν/Λ-ισ-ι/ι)ς τ-
8) 1ο ϋΐΐθαΐ α Οί Α»τ-6α λγ,τ^ι .α α μΓ,»α, χαι εις το τί/ο,
ε/Λστ.υ μην^ς ««ι τοϋ Δημο*ι» ΰ Ταμίιο^
^,ιοχρ α»ν »(μΐΐι(( όστις !)α ευθονηται δ α πασάς τού" μ σβωτου
τας υηο/ρ*ωΐ.ις »ν.υ τοο δικα.ω,χατίς τι)ς 'ιαρ.σΐως χαι διζή-
274
ΕΦΗΜΕΡΙΣ . 'ΐΗ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
_-
σεως, πρ.ς ϊε ύκοχρεοΰται "νΐι κατα9«σ·£ είς το Δημοτικόν Τα
μεΓον εί*οσι (20) δραχμάς αΐτινες βιλουσι μέν ίτιστραφή με
ττ,ν λήςιν τής '"δι-ιμοπρασιας είς τοΰς μευϊοτήσβντας χ*ί μή
ά'αδε.χβεντα», μισβωτας, μ»τά την ίΰντ^ς ν δέ τΐ5 Συ,ιδϋΛαίου
βίς ικεΓνιν ι- όνί,χζτι τ:ί όπχιυ ί,ίνΐτο ή όρυτοιή χΐται^·
Γ*»σις. Άρνο-,λίνου ιΐΰ μειοδοτου να συν;αξτ, ιό ΐχετικον σα^.-
δίλαιον αί ίπ αυτού *7τ-»τε·ίεϊαα! 20 δρ^χ. ί)α Αατα~ίπτωσ;ν
νιΓ.ιρ τοϋ Αη^υ χαΐη μ*.οί.σία )ϊλ«ιίκΛναληφ6ήε ς
10; Η ικμιιθι».ΐις γινεται επι ϊ' έτος ήτοι άτί Ι
δρ^υ 19ΐΟ μεχρ! 31 Αύγουστον 1911.
Ιΐ) Ή όλΐλΐ; ίακανη ;.ροϋίΕ4/,για^η είς δίϊχ-ά;
3 α; πενς,,/ί,ΐα 'ν45ΐ')
1-2) Ή μιιοδ^τια γεντ,σοτα την ι Αύ,ο.στ.υ ! Ϊ4 Ο ή>β^'ν
Κυριακην -αί ώρ.ν3 — 6 μ..-ι. έν τώ Λ:μ,α;χ:α.ω Καταστήματι
ΚοΛυ/δαρίου, *.Λ ενώπιον ,πτρ-ττή, αίτοτιλνυαΐνη; ;*.το^ κ.
Λη,ιαρχί, Κ.3/.υμ.όα?.^ν» ώ; Ιΐϊοεβρο;, ;οϋ «. ΕϊρηνιΛκου Κο-
λυ^βαρ'.ου ήτ,νίί των ν:μ μων βιύτ:)" ανΐτιλτ,ρωτών κιί τού έ*
των Λε/ών τοϋ Λημιτΐκού ϋΛμίουλ $■> Έίλμ. Κ. Λο^)ιίκ!.
13; '^ϊν προΐτιδώ^ι κα' έ'τίρςι φ2ν;ι ή έ των υπάρχον ών
θ'γαιρεθ'οϊΐ τίνες τό μυ^α»^» θίλϊ' αύςΓ,θή ή ϊλϊ"τω()ή αναλίγΐι);
τ ο 3 μ σΐίώματος επι των οπαρχοντων 1 1 9ϊνών, ί/.-:!-:τ;μ£να)ν
«κ τού όλι/.οΰ ποσΐϋ δραχμών 30 δια τον /.αθ ;ι«μΐν των
ςίών.
^ ρ
χΐντες φανιί ή τινές τούτων όντιλατααταθώσι 5;α λαμ7,τήρων
σ^σ-ηματος (ί,ΙΙλ), ή συνομοΛογηθΓσςμίνη μισθωσις 6α ϊιαλ^ηται
ως πρΐς τοϋς άντιχατπ-.ηθησ^μενυς φανοος απο της «·,μ«ρας
- Γ,ς τοποθετήσεως των νέων /.αμπτήρων, χωρις ο με.ίδοτης νά
αποκτά δικαιωμα τι κατα τ3ϋ Λ«;μου.
15) Έαν έντϊς ες Ημερών άπο ιής κζταιυρωΐεως ήθίλε
φ=ρΟ»; Ζ3«5ν 5 % *Χι έλαττον τής τελεταί*,; τροσφοράς ή
/νει επαναι\?ίΐή τελειωτικώς.
Τα Ληιύλεΐϊ και τα
σι τόν τί/.ε^ταΓ:ν
ι .) Γα τραλΊΛ* τής ϊη^οπραΐΐας ύπόκειν:αι εις την |(·ν.ρ σ·ν
τ } Λίΐ,ΑίτΐΑΡιι ^1^,Αό3^'ι3^ 51Ααι^^μ·ν5^ να ίγκριν^ ι; μη αύτα,
'χ"»ρις *«. τ3^I^υ να ατ;οκ.τα ο τελευταΓος μ=ίο3οτης ίιια.χίω^χ τι
χχ.χ το^ Δημου.
Έν Κ5Λ^(Απ*ριψ τη 16 Ιουλίου 1910.
Ο Δημαρχος Κ3λ^μ.6αρι«υ
Ν. Ι. Άναστ-ααάκςς
ίΐ
ρωτ.
θ2
ΔΙΑΚΗΡΙ'λΙΣ
'ώπαναληκτικΐις τελειοτικίχς δημοπρασίας
Ό Δήιια^/οΐ, Ίνναχωοίων
π δψ»ι την 71 άπ,,φΐσι* τού Δημ;τ. Συι*63ίλίθυ
*'.' ή; α/.^ρ^ϋ5^^ το ϋπ' αριθ. 75'2;383 πρϊΑ-ικόν ίής Επ: ■
τ^-ί,ϊς τής 5ι^;Λγο^σ^ϊ ΐη/ πλειοδ.σι-ν ών τε δη>οτ. και
τώ» :ί5 Τ^ίμ^.^^ τής ροφ,ι.>:/.ή; βίρων »~: -.«ν υγ·Λο>Αί
ζ-μ.·-νΐί>ν θ-:ρνώ/ απ φΐιν3Ζ5ρΐνώ/ προιο/;ον ώς άκ .δώ, άν/-
φέρ^νται ταυςαίίς την ΰπ' αριθ. 712)^62 πβοιήρ,ςι, ημών.
Δια ταύτα
'.Ενώπιον τού ΙΙοωτο&ικειον Χανίων
Ά ν α κ ο π η
Χατζή Χισ^ν Χατζη*ντ»χ5ΐ*άκη κα-.οικου Χανίων. 2) Άρι-
φες Κ.ςικ.αλο·π3ϋλας συζκγιυ Χατζη Χαοχν Εντεχΐμάκη χα-
τοίχου Χανίων.
Κ α τ β
ίιν Τού Κ ινω^ελοΰς Τα^ειο^ Κρήτης έ?ρ»υ5ντος .ν Χ8-
νΓ,3:τ χαί ί)·-ρ3αωποιι^.1νου ι-:; τΐϋ Διε^θυντΐϋ αύ.οϋ Ι. Σ. Πα¬
παδακη ιατο ι:υ Χ^ν.ων ώς ϊττισ-ΐυδοντ-ς δανΐ'.στοΰ, ώς δϋ-
δ^χυ των ϊικα'ωμ.άτων καί ύ-;γρ€ώ:ιων το ■ νιως ταμειςυ -ών
ζ^,τάςΐ(ι) '.τ^ ΙΙα'ί'.ϊ: Χω,'ΐφ^'οχής Κρήτης.
"'ον Τώ^ έφεΐΑετών Ρ]μινέ>, Αΐσές >α· Άλή Σαπανάχη ώς
δη'ΐεν ■/.λ'-ρ. ΐμω" τής θαν.ύαης δ/,()εν -τρωτίφειλιτιϊος Χαλι-
μές Μεμ σάκη όνων αγνώστου νυν δ αμ:νής.
3ον Εμΐνίς Σα"3υ.ί·η, Μεχμίτ Άλή Τοο.μπατσάχη ώς
έγ υητώ' αγ.ώστίο ίομι,ντς.
4;ν 'Γ3^ ϊΛβυττ 2^ π*ει-ϊο;ου Κο νωφελοθς Ταμεί;^ Κρήτας
έΒρίύίντος έν Χαν οις »οί
Κατα τ-ς ,π άριί. 2 19'. 1 τή; 4 Ίουλ ου ΙΐΜΟ ΐ,Η3ζ*Η
τ;λί σ·η- ασ ;ΰ τ-ϋ Σ^ι*6 /αιογρά^ου Χά ίων Ι. Κοντ.ι5άχη χά;
το ι δα τ υτ!ς γκςμέν υ πλΐιτ.',ρι.ϊσμι.) τή; ίν αύτ" π«ρι
γρα*-μεν? ς οίνιας.
Τί άντιόΊ/ςν Κΐνωφελές Ταμείον έκθινο-οίησιν είς τοΰς
άν,ι αν;»ερομ6νο^ς ίτθίν Μελέτας -ήν άπό 15 Δεκεμ6ρ ου
19''7 ΐ-ταγήν αυτού 4* -ζ άναφιρε· ότι δυνάμει τοϋ Οπ'άριθ,ϊν
2409 τ'ς 21 Ίουλ'ου 19)1 σ^μίθΛαιιυ τοϋ '.Ιως συμίολαι-
θ}·ρά:ου Κανων Μουσταφά Γ^σ.υνα η? ίβφαλμειως ϊσο»
άφ-ρα την •/οο'ολογ'.αν ϊ ο ι τό συμίολϊΐον τοηο ΰπ' αριθ
240.) ίίναι τού Ιτο,ις 1891) ή Χαλιμέ χό γίνος Μορ-
πά/.η Αλή %> δτ,θεν «κληρονομησαν οί έ-ιτασσέμενοι ό^ει-
λετιι ώϊϊ λεν =ίς το έν λόγω Ταμείον ιών σ-ινταξεων «ν
ό'λψ ϊραχΐΑ»ς 930,50 χατά τό« ίν τη βιτιτοιγή /.ογαρ!5συ.ϊν
έπ.τϊττοντο δέ οί ;ν λόγω δ/;6εν όφιι/έϊίΐως ϊήθεν κλτρονό-
μοι, να πληρώσωσι ,ο 5ν λο ;φ ποσόν, άλ/·.>4 ότι θά ΐξεποιεΤτο
έν π'.εισττρ:«σμψ η έν ιτ, άνακοπτομέντ, εκθέσει περιγρ«φ·.μΙνΓ(
'ί«α, ής είμεθα κύρπ κ,ι >ατοχοι ι-ι πλέον ή1 ίίΆοσι έτν.
Σ.νε-εια τής ϊν λ^γψ ιπ'.τ.γής και τή; ί^ακοΛουθησάσης ϊια-
δ'./.χσιας «λεΐ"τηρι;σμου ίγένετο ο έν λθ"ΐφ πλειβ'.ηριασμις
8/ άναλοπτςμβν ήϊη.
Έΐϊΐδη τής ίχπλει:ΐηριαο()ε!σης οϊκε'ίς νόμιμβι κυριοι >«ί
χϊϊΟ'/οι είμεθα ημείς ίι' ύ, λο^ους αναιέρομ»ν έν ταίς
προτασεσιν ημών.
Διά ταυτα
κην Γ!λ-: ωτ /η·, ίημ
ι. Ι, -,αίραν Κυρία,ην αί
ώραν^Ι —6 μ. μ. ΐ,,μφών,ς τή ρηθείΐτ, ύτ' αρ.ί). 712)362 προ-
κηρυςει ημών τασΐο^ίν-ϋς δροις και συ ι,γωνια'., πλήν ττ;ς Μ>-
δολής των ίοσεων αϊτινβς θα εϊνϊ ή μέν προπη την 1 Σεπτεμ
6ριου ή δευτέρα την 1 Ό*τω6ρίΰυ καί ή νρινη την 1 Νοεμ¬
βριού. 5. έ.
Έν Κεφάλι τή 14 Ιουλίου 19]Ο
.ενοί πάντα ϊσχυρισμόν των άντιδιχων. Αίτούμεθα νά
γιντ, ',ίϋ,τη ή πορο5σα μ. ς.
Ν.* 2',ιρωϋτ, τ, αναχοπτομ-νη έΆθισι, πληβτηριβσμοϋ ώς και
ο δ'.α τα,ιτη, γε·>4μ5νος πλε'.σ-ίΐριασμος ώ; **ι πάσαι αί γ?νό·
μεναι δι' αυτόν έΐτιϊοσεις κ^ί κοινίποιήσεις /αί
Ν,·. καιαΒ κασθί) το άντιϊ,κον Ταμιΐον ε τϊ ϊικαστκά Ιξο*«
καιτ?λη /.αι την :ι/.ηγορΐΑτ,ν άμο.δην κυρίαν τ καί πρόσθετον.
Αο'Λ-οίιο; κλητηρ -.^.ιϊοτω -;ν:6 πρός πάντας τούς χλΘ' οί
ή τ.ί ο.σχ κ·Γλο.ιμ.£.νου,, πρός συζητησιν αηής $·.ώτι^ν τοϋ Πρω
το3ι«ιθυ Χανίων την 29 Ο/.τι, βρίου 1910 ήμερα Τδτάρττ, κ»ί
και ώ?» συ.ηθει των συνεϊριών άλλως διχΐίθήσονταΐ έρημην
Δή Όσΐιυθήΐω δϊ δι* τής Έ?ημΓριδο; τίίί Κ^6ϊρνί)σί«>ς δι»
τοϋ άγνω^τ,ϊυ διαμονής Έμινές, Αϊτέ Άλή Σαιουνάχη κ*1
Μεχμετ Τζωρτζααπατζακη
Χανιά 10 Ιουλίου 1910.
Ο πληβεξϊΰσι ς των άνα-Αθπτόντιον κΐί καλοοντων Διχ.ηγορο;
Κωνστ. Μ. 4ε>ούμης
Ο Δημαρχος Ίνναχωριων
Χ. Ι. ΛΙά
α^
Μέγεθος Γραμματοσειράς