93400 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ -5Ε £ΛΛΑΔΟ£
1ΪΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΦΗΚΡ1Μ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 17 Ιουλίου 1910—Αριθ. 50
Άρ,θ ΙΙρωτ. 2771
» Διεκπ. 2296
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΰΣ
ςακηρύχτει ότι
Έ/,τίθετχ: είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν,, συμφώνως πρός
τας ϊιατάςεις το3 Ιπ' αριθ. 356 ^ερί δημοπρασιώ» καί έχτό
λέσεως δημοσίαν έργων ν ομού κα'ι χαχά τούς ίι-'υ τής υπηρεσίας
των Δηαοσίων "Εργων συνταχθΐ'ντας καί υπο τοϋ Διευθυντού
των ΔημοσίωνΈργων θεωρηθεντας δ'ρους συμφωνίαν καί σχετικόν
τ-ροσΐίβλάσίω; ?πί τής γεφυρ^ς Γαράζβυ.
"Αρθρον 1. Τα Ιργα «0τ· προϋ-ελΐγίσθησίν κατά τί,ν λε-
πτομ'ρτί «τίμησ.ν είς τί ««ν των ϊραχμων Ί704 χαί 5°/ιοη
καί δ'.'' ά^ρίιοκτα Ιςοΐα δραχμάς 45^/.»'.5ιι/10Ο. Επί τυ ^οεΓθΰ των
άπροό-.των ούδε; ϊ:*α!ω·,*3 Ι/.3·. ό «ργολάβος.
Ή έκπτωσις γενησεται επί τβϊς °/ο ε';ί άκεραία; μονάδας.
Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ένϊργηθήΐεται ίν χαΐς έδραις των
Νομών Χανίων, Ρίθαανης καί Ηρακλείου λαί έν τ;Τς χατα-
στΓ,μασι των οίκείων Νομαρχιών ενώπιον =πι:ρ:πών ^γχ5ΐμ.ίνων
παρά των οίκείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των άναιληρωτών
αΰ!ών των οίκείων Ε;ρην;5ΐλών καί ενός μηχανικΐΰ ή των ανα-
πληρωΐών αυτών ώς μελών τήν 5 Αΐγούστου 1910 ημέραν
Π·'μπτην καί άριχν 9—ΐθ π. μ.
"Αρθρον 3. Είς χον ίΐαγωνισμον δύνανται νά λάζω^ι μίροςκα1
άλλοόαττοί βυμμορφουμενοι πρός τ^ς διατάξίΐς τού πβρΐ δηαοπρα-
σιών καί ΐκτελίίβίο; δημοσιαν Ιργων νόμου κ»ι /-ν.-.οϋς τής 11ο-
λιτείας.
"Αοθρονί. Πάς ίρΐολαβνςϊχων τϊπροσόντα -ίΰ ϋπ' *■>>.%■
356 νίμου είναι δεν;;ς εις τηνϊημίπραϊΐχν α^ «:ίί·ίαγΓ, :','>
άϊίΐαντοΰ «πιτηίεύματϊς τού συμ-φώνως τω 81 1 Νόμω^ν.αι γ?αι**
μάτκν πιστοποιοϋν τ>,ν είς τι Ταμείον τϊ3 Δημ:-·ίο η τ^,ς Ι οϊ-
πΓ,ης Κρήτης κατάθεσιν, λόγω ένγυήσεως, _ ??*χαών 2ο().
Είς τ;ΰς άττοτυχόντας /.αχα τόν όιαγωνιΐμΐν .πΐί.ρίφθι'χα·. α
λόγω εγγυήσεως κατατεθέν:α ίντός τριώ* Γ,,^ίρών α-.ό τής με:β-
σ»ων εισίν ί/.τίθειμ.ένα είς τα ^ραφεϊα τώ ι» άνω Νομαρνιών είς
τήν διάθεσιν των βουλομένων ν* λάβωσι γνώσ·ν αυτών.
Έν Χανίοις τ? 14 "Ιουλίου 1910
Ό επί τ(7)ν Εσωτερικήν Έπίτρο-ος
Γ. ΜΤΛϋΝΟΓΙΑΝΝΗΧ
'λρια.
2188
ΛΙίΤΘΥΝΙΙΙ ΟΙΗΟΝΟΜΙ^Ν
Δ Ι Α Κ Η Ρ Ι Ξ Ι Σ
ΕααναλιΐΊΐ11 ιι; πιιοιΙι,ΐιΐΐνΓιι; ιΐιι;ι >η μιΊιί,· ι>ι■ ι την έκ-
ηιίΟ ·>Κν χού Λι'κιοιι ύπι των λιινιι ικων ι:αι Λπιυρικιόν
"τοΓΐ Νομοϋ Ρ· Οι'πινη·;
Ο Κ111 ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΠΤΟΠΟΣ
Διαχγρύχτομιν ότι
Έπειδή ή κατά τήν 11 Ιουλίου έ. Ι. ϊΐίςαχθεΤσα δημοπρα- '
σία ϊιά ην έκμίσθωσιν τού φόροα κα:αναλύϊ£ως επί των λαχα-
νικών καί όπιιΐρικών τοϋ Ν;μο3 Ρ,Ο^μνη; ίνηργτ,θη παρατύιτως
λό',ω έλλιπιΰς συγκροτήσίως τής ΐ-> τής ϊηλΐ-ρασίας Έπιτρο-
πϊί'α'; καί παρατϋπου προσωρινήν λατακυρώσεως ίπ ονόματι το3
Ιωάννου Κΐ»γ2αδάκη προσενεγκίτος ττοσόν μι/.ρότερον τής υφ'
ημών ορισθείσης πρώτης πρ5σφ·ράς ι/, δραχμών 0000.
Δια ταυτα
;ά πρ
ιής ΐνερ-τ,θείσης
ϊ α:άσοομεν την 5ιεξανω-.τ,' ΐ«νρ
ί ? >
προσωρινής
*;ν Ρεθύμνης νίνη---μίνης την
Ν
"Αρθρον 5. Τα πρακτικα τή; μειοϊί«ας ύπ;«ιντα: εις τη»
Ινκρισΐντοΰ επί των 'Εΐωτερικών Έικτρόπϊυ ό'^τιςίχει το 8ι"
καίωμα, κα'.ά το ϊοκοΰν αΰχφ, νά έγ/.ρίντ,, ή μή ^υτα, χωρις «.*
τούτου ν" άποκτα ό τελευταΤος με:οϊότης οΰϊέν κατα τού Δη¬
μοσίου διχαίωμα.
"Αρθρον 6. Τα κηρΰκεια καί^ Ιξοϊα τού συνχβθησομένου συμ-
δολαίου έκιβαρΰνουΐι τόν εργολάβον.
Άρθρον 7. Ό πρϊυπολογισμός καί ό συγγραφή των Οποχρεω-
/αώΚήμτι ΡεΟ. : ής ί.·.ιταον τής ίν τ?,ΰ~ »ριβ· ™ηΙη/.Λ
τ'ης 18 Ίουνίου 1910 1 *ηού;5ΐήμΜ' ('ΰλ-·( ;ι2 τεΰχους γ ._
'^~ισ. Έφημ.) ά*ατ*ρ5.Αίνης Ε-.ιτριτ.ι,Ιίς /αί .τ.ο τοΰς ίν τη
πυμνησθίίσει ϊ'.ανηρυςϊΐ ^/αγραφομένους ορους.
Έν Χανίοις 17 Ίουλίοι 1910.
";■ 'γ1 -τώ/ Οίχ'νου'χώί Έ*{τ»οιιθί
Β ΙΚΟΤΛΑΣ
986
-ΦΗΜΕΡΙ_ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΒΟ-
Αριθ. Πρωτ. 3117
» Διεκπ. 2180 ,
ΑϋΠΤΡΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0ΙΚ0Η0ΠΙΙΟΗ ;
ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ
Έπαναληπτνκτις τελειωτικΐΉ' δημο-ρασίας διά τίνν
έκμίσθωσιν τού φόρον λα^αννκών κα ό~·> οΐνων
τής· Επαρχίας Ίερ-ΗΡτ·.κιν κ αι των αγυ-
ρών Νεαπόλεωΐ καν Ση *χ3*όγκ»ν
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διβχηρύττιι ότι:
Έυειδή τό υπό τοΰ Χαρα/άμπιυς Ι. Κ:?νά:ςυ πρυφ-.ρίίν
ποσόν των ϊραχ. 1001 ίια -ήν ίκμ'στ>ω-'.ν τού" φ:ρί.. λα*/ανικών
καί όπωριχών ϊής Έπαρχι«, Ιίρατϊέτρα·; έπλςιοδοτή(·η χατά
Γ)'/Οΰπό τοϋ Δνμητρίου Κουγιουμοι,τζϊΚΥ), το δέ ύπ5 τοό Ν. Φ.
Μεΐι,μαχη προσφερβέν ποσόν τ>>ν ?ρβ"χμών ^ 350 δ.α -ή ίν.-
μίβθωσιν τεύ φόρου της άγορα; Νεαπό1 ίυς 1^- ί'.βίοτν,ήη κατά
5°/#ύτΌτοϋ Νικ;λα;υ 1. Τζ/χμπβρλά/η /οί ;ό ΐιπ: τ3-> Στυλ.
Φρουτζή τ.ρ:σφερθ«ν π^σόν τώ* ο^αχμών Ί0 ίιά .ήν ϊκ^ί.:ϋωσιν
τοΰ αΰτοϋ φόρ:υ τής άγΐρας Σπιναλίγκας έκλε'.ζίοτηθη ωσαύ¬
τως χατά 5 % υπό τοΰ Γ. Π Φαϊτάκη. #|
Δ ι ά τ α υ τ α |
Άκυροϋμεν τα σχ»τΐιά υπό χρονολογίαν 1! Ίυλιου ι91 '' .
πρακτικά δημ:πρασ:ών -/αί ϊιατασσομεν την ϊιεξαγωγη^ ίΓ.ανα - ;
ληπτικών τελειωτ.κών ίηιιοπρασίών 8.ά την ί/μσθ.^σιν τ.: ο φ:- .
ρου λαχανικίιν χαί ό-ωρ./,ι.ιν ττ,ς 'Επαρχίίς Ί:ρα»$τ:ας καί
των άγΐρών Νεαπόλεως >· ι1 Σπινα'-ογκας ΐνεργ/,Ο/,σομένων την
28 Ιουλίου 1910 ήυιίραν Τετάρ-.ην κ.ί ώραν ίθ —1*2 π. μ.
«ίς τα μερη τα όριζομινα έν τή ύπ' αριθ. 2661») 1843 1 έ.
διακηρΰξει ημών /αί ίνώπι:ν των Έπιτρο~ε'ών .ίϊν νριζο,^νων
ϊν τη αυτή δ'.αν.ηρύξει ϋαί συμφώνως πρός -εοΰς ίν αυτή ^να-
φερομί'νους άρους.
Ώς άναπληρωτής τού Δήμαρχον Κριτσας μέΜυς -ιής'ΐίπι
τρΐπιίαι δια την ΐκμισθωκν τ.ΰ *:ρ;υ τοιν άγοεών Ν
καί ΣπιναλάγΑΐς όριζετιι άντί τοΰ Γραμμα.έως %
Ό οίκονομικός έφορ^ς Λααηθίο..
. Έν Χανίοις τή 16 Ιουλίου 1910
Ό επί των Οικονομικωσ
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Δήμου
Αριθ. Πρωτ 3118
ΔιικΐΓ. 2181
ΑΚ.1ΤΕΡΑ ΔίΕΥΘΥΝΐΙΣ ΟΙΚΟΝΟΦΙΧΠΚ
Π Ρ (. ΚΗΡΥΞΙΣ
ΈπαναληπτικΛς τιλεΐιύπκΛι,· διιιιο^ραιΐίιις ο ι ά τιιν ιΗ:μι-
σθιθθιν τοκ ψοοοτ' ί;;ΟΐΊΐλ'ΐ'ίιΐς τιιΐ' Ν'οιιοΓ" ΊΙο,ικλείοτ1
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡι >ΠΟΣ
Διακηρύττίΐ ότι
Έπιιϊή ή υπό τ:ΰ Ιίραημ Σκυλιανάκη χ.α-;ΐ)ΐςϋ 'ΙΙρα-
κλίίου προσφερθιϊσα τιμη ιών ΐραχμών 3*2·0ϋ ο:α την ι*μ·.-
σβωαιν το3 βόρου ίχυυαλ',ιιας τοί Νομ:0 11ρα·^'ίΐι:υ ϊκαϊι.Ϊ;-
τήβη κατά Ο ν/9 υπό τοΰ Ιωάννου Μ^ιάκη κατοκυ Ηρα¬
κλείου
Διά ταυτα
Άκυροϋμεν τ: ΐχετικϊν 1π; χρονολογίαν 8 Ί:->λι;.> ι'9ΐπ
πρακτιχόν πλει:δο:ιας χαί
ΔίατάΓσβμιν την ^-.εξαγωγήν ίζαναλτ,- ίλής τ= =·...>τιχϊ,ς
δημοπραΐίας ϊνϊργηθτ,ί^αιένης την 28 Ί:υλιςυ 010 ήμ-ραν
Τετάρτην χαί ώραν 10—12 ζ. μ. ίν ;ω Νομαρχ1.. χώ Κατα¬
στήματι 'Ηρΐχ**!.:^ «νώπιι^ τής Έ-!τρ:-ίΐϊ τ , :ρ:ζ--' -ντ,ς
ίν τή -ιπ' αριθ. ^'/ίβοβ *· ^Τ· δ(α/ηρυςει ημών αί :υμ;ονας
ό τούς «ν αυτή άναφερομενοτς όρους.
Χανία 16 ^Ιουλίου 1910.
Ό επί 'τών θΐχονομΐχών 'Ιίπ.'τΐ
Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
Αριθ. Πρωτ, 3108
~Ί> Διεκπ. 2170
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Νέας δημοπρασίας διά την έκυ.ίσθωσιν τοΰ ^ρ
λαχανικών κα όπωρικών τώνΝου-ών Χανιά ν—
Σφακίων, Ηρακλείου της 'Ρπαρ^ίας Βιάν-
ναυ και τίις αγοραίς Άγιον Νικόλαον
Ο ΕιΙΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ύττει ο'τι,
/ατά τάς ϊΝίργϊ,θείσας δτ,μοίρασ'ας την 11 Ίουλ.βυ
1910 δ.ά την έχμί:θωσΊ>> τίΰ φςρΐυ λαχανι>ών χαί όκωρικών
των Νομώ»· Χανίωι—Σφακίων, Ίίρχκλείου, τής'Επαρχίας Βιάν¬
νου ν.αι τής άγςράς'Αγυι» -ΜικοΛαου ουδείς προοήλθβ πλειοδότης.
Διά ταυτα
Δι?.;-σσομ*ν την δ.εςαγωγήν νίας οημοπρασίας δια τή' ΐκ-
ιΐ'σθωσ ν :'-ΰ ώς άνω εορου των Νομών Χανίω>—Σφακίων,
Ηρί'λίΐου, ής Έπ^,.χΐίς Βιάννου κα; τής άγορας Άγίου Νι-
-ΛΛ~} ϊνεργηβη-ομε'.η^τήν 28 Ίθϋλίυυ 1910 ημέραν Τετάρτην
>αί ώραν !1ι—12 π. μ. έν τοίς Ν:μαρχιαλθΐς Καταστήμασ:
Χανίων (.ιοε τ;ν φόρον λαχαιΐκών κ^ί όπωρικών των Ν^μών
Χανίων — Σφα.'.ίων, Η(/ακλείου διά τίν αύ:όν φόρον τ&3 Νο-
μοϋ Ηρακλε'&υ, ϊν τψ Είρηνοδιχΐΐακώ Καταστήματι Πεύκου
διά τον α'.τόν φόρον τή; Επ^ρ^ίις Βιάννου κ«ΐ έν τώ Νο¬
μαρχιακώ Καταστςμ,ατι Λίση'ίιου ίι» τόν αυτόν φόρον τής άγο-
ρ«ς Άγίου Νικολαου ίνώπ,ον των Έπιτροπειών των όριζΐμένκν
«ν τή ύπ' ά,-ΐθμ. 36δΟ/ιβ« έ. έ. ίιαχηρυξει ημών καί συμφώνως
πρός τούς ίν αύτη άναφϊ.τομ-νου, όρους, πλήν τοθ 6 ό'ρί^ όστις
τρίποποιεϊ.αι ^ν μρ.ι ώς έςΊτ,ς.
Πρώτα, πρίσίοραί όριζονται διά τ';ν φόρ;ν λαχαν.κών λαί
όπιορικών -ώ·/ Νομώ* Χανιω.· — Σφ^χίαιν δραχ. 32,000 χαί
"Ί* τόν το3 Ν:μιΰ Ήρ?κλε·.υ δρϊ/. 32,000.
Ώς άνα~ληρωΐης Τ5'3 Αηα,άρχου Κρητσϊς μϊλίυς τής Έ*ι·
τροΓ.ίΐα; δ.ά την ;*μ βΐωτΐιΐ τοο ρρο^ τής άγορας Αγ. Νί-
/.ολβου όι"ΐζ*ται αντί τοϋ Ρρχ,Λ^αΐέω, το3 Δήμ,ο^ ό οί"Αον3μιλ.:ς
Ιφορος Λασηθιου.
Έν Χανίοις τίό 16 Ιουλίου 1910
Ό 'Ετίτροπβς
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
Αρι9. Πρωτ. 1779
ΤΕΛΩΝΕΙΟΛ ΧΑΝΙΩΝ
Δυνάμει τοΰ άρθρου 128 τοθ ύπ' αριθ. 413 τελων. Νομιυ προ-
γούοτςυ ώραν 9—12 π. μ. κα'ι τότ.ος τό Τελωνειακόν Κατά-
στ^μα Χαν'ων, ήτοι:
Φα/.η Σιόχος, Μί,ν.ΐν, Χρώματα, Ζϊθοο, Χαρτόνια, Χάρτης
τυιτο,'ρρίφ. Χαρτης πε.;ιτϋ'-. Χ:ρτον ξυρόν, Λουχουμίων κολλα,
λΐελανη τ^ςγραφ-χή, Λαμορίναις γωνιβσμ'ναι, Κασμήρ'-α,
Οςφ:ρϊ·.α, Τσίθια χαί διάφορα ψιλικβ.
Έν Χανίοις ττ, 12 Ιουλίου 1910.
Ό Τελώνης Χανίων
Κων. Ν. Φραγκούλης
τοΓί 'Ρ"βνι«ο Τν«ο^α6ί(ον
Μέγεθος Γραμματοσειράς