93388 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

48

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ
ΡΑΡΤΗΜΑ ΓΗΣ ΕΦΗϋΕΡ
ΕΝ ΚΡ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 12 Ιουλίου '±·>10—ΑΡΙΘ. 48
3331
Τί 8 7"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΜΟΣΓ-ΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
μειοδοσιας* διά την προμήθειαν τοϋ άοτου
των φυλακιο'μένων της Νήσου
Έχ,τ.βίται εί, φί.ρρ^ν μ:·,*5;ι;χν συ^φώνω. πρός τάς διατά-
ξεΐς των ΰιΐ' αριθ. 356 κχί 507 νόμων ή π?.,μ.ηθεια τοΰ άρτον»
•χωριστά διά τεύς κρατουμενους είς τάς φυλακάς Χανίων, Κ~-
στελλιο'.» Κΐϊϋίμου, Βάα,οι, Ρ*θύμ>ηί, ΊΙρ&Λλ ίθ-, Αγ .ι
Νιχ,ολάου χαί Νεαπόλεως Μεραμπέλλου υπό τοΰς εξής δρ .υ :
1) Ή μίΐοϊ;σια ενεργηθήσεται συγχρόνως ι'ις τος πρωτευ-
ούσα; τώ/ Νο,ίών Χανίων, Ρεθύμνης και Ήρα/.λβίου καί εί;
τα Νομαρχιαχά /,αταστήμ,,τα, ένώπΐ'ν έπιτροπ/,ς, ήτις θά άτο-
τελπται άπο τόν Νιμάρχην, των Είσογγϊλέ^. των Πρωτοδικών
χϊι ατό τό# Ειρηνικήν τής πρωτευούσης τοα νομ υ ή ί%ο ι Λ>ς
ν:μ'μοϋς αναπληροί τάς αυτών, την 26 Ιουλίου 1910ήιιέρχν τής
εβδομάδος Δευΐεραν καίώρϊν 10—12 π.μ.
) Δ ά ί ό ί ό όό ά
)
ήν θα συν-
κα8αρο3
^υρΐΛννς ^οι/ι»μαν καιωραν 1υ—Ι^π.μ.
2) Δ ά νά γινγ κανείς ?εκτός είς τόν όΊαγα,ν.σμόν, πριπβι νά
χοιταθίσΛ, 4Ϊ, τι ταμείον το*. Δημοσίου ή τής Κρηχς--.-?,ί ίραπέζτ,ς.
λόγω ίγν,,τ,σίω:, ίΐν μέν βέλη ά λαβΐΓ. ν,-έρ^ς ί.ς την κ.εΐοίο-
σίαν ίια την προμήθειαν τοΰ αρτχυ των φυλαχω. Χανίων δραχμάς
πεντακοσ άς (5·Ό), Ρεθύμνης τετρα>οσίας (400), '.
ιτ*ντα/οσίας (50 ), Νε.ιΐο7*ϊως, ή Α,. Ν
ϊιακο'ίϊς ('.'ί'Ο) και Καοτ» λιου Κ στκμου έκακ
3) Η πνμή^ε.α άρχετα. άτό τής ημέρας ι
ταχ'ίή τν5 8^μ6ο>^σ'^ν τή π^μηθεα; μ·:τά τού ι.
δ;του καί ϊιΐρ/ίΤ μέχρι τή, 31 Αΰτούστου ίΰΐΐ.
4) Ο ά,οτος θ» ιΐ 31 καταϊχευ-σμέ;ος βκο ά· --,-· ,-
σίτου, ποιότητος ΐτης τουλάχιστον πρ-ς άλόορα Β.^ίλας Νο 5
κ«ί Νί 6 άναμεμιγμε α νιϋτά ιό ήμισυ ϊς έχ.α3του ίϊ5ου, νυ
ιίνοΐ άπηλ/ α μ=νος άπο ·πα.αν ξενην ούιίαν, λαθισΐώσ-ν ούτον
ΰπόςΊνον ή τΐΐΑρον νή; γεΰσιν ή έν γένει έπ:6λα6ή διά την υγείαν
τοθ άνθρώπου καί νά είναι χαλζψημένος.
5) 'Ο χρομηθευτης ύ~οχρεοΰται νά μεταφίρεΐ, ι?ι«ις ^α-ά-
νβις, τόν άρτον ε'ς τας φυλακάς Άαι να "αραί'ϊγ, αυ"^ν εις τόν
Έιιυτβτην—Γραμματία ·!) Έπισΐάτην τώ* φιΛϊ'ύν ό'ατις ύπο-
νοεοΰται να '-ξε'-^γχΤι τ β $>ίρίζ τοΰ έ^κστοτε ταραϊ'.ίομϊίου
άρτου.
6) Ό άρτος έπιήεωρίίται καθ* έκαστην προ τ?;ς πβραλαβής
αύτοΰ ύιτό τοΰ αστιατρου η των ιτ.ο τού ϋιΐααγγ*/ εως των ιιρω-
τοδικων πρίκ τουτο ίίίι^ώς ίνταλθησομίν^/ πό: ωπω , ^δσον
"ίτό* διά τάς φυλα/ιάς Χαι'ων, Ριθόμ'η;, Ήρκκλειο^ Αγ·
δαών οαον άφορά τόν διά τάς φυλακάς Καστελίου Κισσάμου
καί Νεαπόλεως.
7) Έ*ν ό «ρτο., ί'ϊ, χριθ(ί κατά την επιθεώρησιν σύμφωνος
τ· :, τόν 'ίζ-.ι Ί*.ν τί,; παρούσης άπορρίπτετϋ, ογοράζεται ϊ» ο
όναν/α ών ΐιν ιήν ημέραν ϊχείνην ά'ρτος υπό τοθ 'Ε.πυτάτου—
1'ραμμντεως ή1 Ε·κ[στάτ~ϋ των φΛαών 1/ τής άγΐρα; διά λο-
γα-ιασ.λϊν τοΰ ■!τρομνθε^ ΐθ, είς όν οΰδβμίχ δικαστική προσφύγη
επιτρεπ χαί /αΓα τής αποφασεϋ.ς των επιτετραμμένον την έχι-
(ίεώρηπν τ:0 αρτου.
8) Ή πληο'»μη τής άξία; τοϋ «ρτου είς τον προμηθευτήν
γί.ί,ται 5Ϊ, τ. τέλος εκάστου μηνός, ύποίάλλοντ;ς το3 ΐίρομη-
·.? Ό *'ά χ?ς Λχΐζ, 1'ισαγγελιας ΐών Πρωτοδιχών τάς δ·πό
' ο". Ε-.ισ ατοο— Γρσμμ^τ5ως γ. Επιστάτου των φ^α»ών διδο-
; ϊνας α^ω τ,μϊ,ρ σίας αιοδειξεις παρολαβής μιτά καταστάσεως
ι/ναλυτΐλής τοΰ καί' ήμερβ/ ·χορηγο.μ.νου άρτου, ΰπογε^ραμ-
| =,γ,; π^ρα τοΰ προ[Λ.^&^^·:>^, 3ε6α ουμΐϊ^ης διά πράςιως τοθ
ί.χίίο) Είσαγ ^ελ-.ως ιω; Πρΐι>το3ι ών όσον άρορά τόν διά τάς
ουλα*άς Χανίων, Ρέθϋ^νης, Ηραχλϊίίυ, Αγ. Νικολάου καί
Βάμο^ άνϊν/,αιοϋντΐ. υπό δ '.ών ο'κβιων Είρηνοδι.ώνδσον άφορα
ι.ν δ:ά τις φυλακάς Καστελίου Κισσάμου κ«ί Νίαπ6λε«ς.
Έ* τή^ άξ α, τοΰ αρτ.υ άφαιροΰνται τα έντός τοΰ μηνός ίαπα-
νηθίντα τ^χον κατά τβν Τον οίον τής παρούσης διά προμήθειαν
έ*, τής ίγοράς α'ρτου πρό; αν;'*«ΐάσ:ασΐν τ^χόν άπορριφβέντθν
9) Τα ΐ,ρακτ'κά τής μειοδοσιος ύτιβίίλλονται 'πβ των Νο-
μαρ-χών είς τ ν έτ.ί τής Δικαΐΐσύνης Έχίτροπον δυνάμινον κατ'
ο ν.ι'αν χρίΐιν νά έγ/ρίνη την μειβϊοσίαν ή ν' άχυρώσΐβ ταύτην άν
δϊν είϋίΐΑΤ, αυτήν συμφέρουσαν ύιΐέρ τοΰ Δημοσίου.
10) Ό τρςμη'ίε^ής ίιπονρεοΰτβι νά παραϊίβγ, άρτεν καί μετά
ττ,ν 31 Αύγούιτ;υ 1911 με τάς αύτάς τιμάς ίφ' ίσον
προσκληδή πρός τί,ΰτο.
ι 11) ΊαΙξίδατοΰ Συμδίλαιου καί τα κηρ^ΚΕΐα β
τόν προμηθευτήν
ί Έν Χανίο'ς τή 12 ΊοΛίου 1910
Ό επί τής Διχαιοσ,ινης Έιΐίτροιτβς
Ί Γ. ΜΥΛΠΝΟΠΑΝΝΗΣ
Άρ.Ο. Ποωτ. 3332
" 1 Δ'ε/.τ. 1487
Γ,ναί,^ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΙΚλΙΟΣΥΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ι Μειοδοσίας δια την ποομήθειαν τοϋ ίίοτου
των φυλακισμένων Ίτζεδίν.
Έ«ι6ετ«ι «Ίς ϊ»νεράν μειοοοσίαν συμφώνως πρός τάς διατά-
ξε ς των ίιπ' αριθ. 356 /.αι 5()7 νόμων ή προμήθεια τ«3 άρτον
Ϊ ΤΗΪ Κΐ ΡΕΡΝΗ* . ΩΣ
δια τοϋς κρατούμενοι είς τας φυλακάς Ίτζείίν ,,πό τοΰς εξής 1) Ό Δη.οτ·Λ.ος φόρ»ς 1 % »τ.ί τυϋ ΒεΛαγιδίου, "/αρουπίου,
ο'ρους: ' οίν «·/ ι ' πνΐυ.
1) 'Η με,οδοσία ένεργηθτοεται συγχράνω, είς -άς ιτρωτευ 2) Ό φορ^ς τής ά-'-οφυλαχής '/ϊ '/ο
«V
απάντων των άνωβ:
;ας των Νομάν Χίνιων, Ρεθύμνης *αΐ Ηρακλείου και ,ίς άναίίοςμε ω «οιβν-ων.
ουσας των Νομάν Χίνιων, Ρεθύμνης *αί Ηίβκλειοϋ και_ ,ις αναίίοςμε ω «οιβν-ων.
τ~ Νομαρ/ια/α Κ ταστήματα ,νώχιον Έπιτροπής ήις 6ά 'ζπο- ί Η ·>μι '«-νίς ίύτοι 75ν;;ϊ-,-ΐ £>το τούς εξής όρευς
τε/ήταιάπο τόν Νομάρχην, Είσιγγελεα των Πρω ;ϊί*.ών *αί ί) 'Η Δτ,ροπρασια ί.ίξα 'ήοε:α ίν ,ώ *»τμ5-ρχίι?χ ι Κα; -
άχο τϊν Είρί;νοόΐλην ίής ΓριοΤίΐιυσης τΐϋ Ν μ 3 ή ' τό ΐίΰς ΤΛ,μ^Τ' Άτπικπ'/λθυ ίνώπιίν επιτροπείας ΛΤαρτ ζίμένης ...
νομί'*ους αυτών αναπληρωτας, την 26ην Ιουλίου 1910 ήμε ου - Δήμαρχον ώς Προέίρευ, - ο3 Προεορου τού Δημόται
ραν τΫ5ς έ6*ομαϊ-ς Δεί.τέραν χαι ώρα·> 10—12 π μ ' Σ μ6 υλίου ναΐ έν'βς Δημοτικοϋ1 Συμδούλου ώς μί/ών την 1
2) Διά να -,'ΐν/; τις δεκτός είς τίνέια-τωνισμ ν ιτρεπε' 'άλ τα- | Αΰ ούστου 1Γΐ0 τμ^ρχν Κυραλκν κ^ί £ραν 9— 12 χ.μ.
θέστ, είς τι Ταμείον τβυ Δημοσίου ή τής Κρητικής Τραίϋζης > 2) Οί φορ,ι ούτοι Οα κλη,ωίωντα! ε(, εί?ος ΰ-κο των παραγω-
λογω *>■ ν^ησεω, ^ραχ. 500. } γέων ?ιμιτώ^ είς .ί^^ ϊν;[/ΐα'Τ9ς τϊξς πίρ(©ερόΐ3ς ίνθα καχοι/.εί
3) Ή προμηοεια «ρχετοι «πό τής Ύ,μ-ριχς, > θ' γ,ν θα συν- ι ό π»ρ»γωγ£υς, οΓ 2ε έτερίδκϊ^θ'θίΐ -'ς τοΰς ενοικιαστάς τής πϊρι-
ταχθή τό συ .εολαιον -ής - ρθιλί.βε.ας (.ετα τού τελίυΐαιου μει^- ! φερϊΐας ε1.; ήν κ-ϊνται τλ ·τήμ«τά νων.
δοτου κ«ι δ οργ,ιΧ μεχρι τής 34 Αΰγ^ύστου '910. ' 3) '(> Λ'"|μος δΊαιρϊ',αι ίίς Γε* ε περιφερβ'ίς ήτ.'
4) Όί,'ις 6α είναι κατβσκρ ^ασμενος χτ.Ό αλε^,οον κα6α.ΐΰ 1) Ά σ.π.ΊΓϊΰλο-; Γω«ατα, 2,ν)Πρ ν = . 3ο>>) Ι'εράνΐ Βίδέρων,
σίτοο, 7::ιο-τ,-;ς ίσης τουλάχιστον πρός α βυ-^ Βραί.'ας ^3 ό | -Ίιν,Ι ΜϊτοΜα Κά ο> ΒιρΜμίνίΐΐν, υον) Γων.α "Αγιο^ Άνδρίίς
καΐ Νο 6 ?ναμεμ·γμενα κατα το ήμισι £{ έ/,άστου ίί'Όυς, γ'χ ( "Δ ν ο Βαρσαμονε-ον Μονν-ά;(,.
«ίνα: ά-ηλλΑγμίνος ί πό πασάν ςΐνην ούαιαν, α'/ιστίσα σϋτον ί 4) 'ϊ φορ' ού ι έ/μ σ5ο3νΤ*. χϊτά κερΐφεροίας.
πικρόν την γε-ισ.ν ϋποςινον ή εν γενίΐ έπιδλα&η δια την υγε'αν τού 5) Πας τ:λε'οδ:τη·; ί!« ν» γίντ, ϊίΛτβς δέον νβ κατααεσς λ·*·;ω
άνβρώπο ι χβι νά είναι καλοψη^ενος. ^ έγγυή"ί.ω- ϊίς τόν Τ μι. ν τοί ^τ^α ίι' έκίΐτην πβριφίρΊ^ν
5^ Ό πρ'μτ,θίυτ^ς ύποχρεϊ.τί,ι να μεταφ=ρ(, τόν α^τΐν, ιόιαΐς ! ίραχμας δβκα (10) αί ινες ί"ΐστραψή ονται, [ίβτά την ίριστιχν
δαπάναις, =ίς τας φυ/ακάς Ιτζεδίν καϊ να '.αρ^ιξ^ αύ^ν εί _ κ.τα/ι'ρω'ΐν είς τούς ά-οΐ^χςντα, μετ» τ^εΓς ήμέρα , «,ΐς δ«
τόν ττρίΐσταμενον τής ^ρουρήσ-ως των φυλα ών Α·>·)-π.μιρι*ρ ί ο^ι, ιπι;υ/ό τ^ς θα σ^μψ()φ:εθώσ.ν εις την α . δί€ίν τού μισ'ίω-
■/ον ή* ίϊς τίνα υπο τού Ά θυπομο:ραρχο -ουτ:^ είίικως πρό; Ι μα :ς ν> προσαγάι (, 3ε καί άξίεχοει ν έγγ.ηττ,ν ό'ϊτ,ς 6ά πρ^σ
τουτο ΐτίΐθρτιζομενο^ 'ΥτταξιαματΐΑΟν, ύ-οχρί-ϋμΐν,,,ν να ίξ»- , υΓαγράψξ, το πρ«χ.τ:νόν τ?ς πλΐ('δ;σ.ας κ*ΐ τό συνειφθηίόμινον
-νόι. £-
τό βαρος -ου ε. άστοτε πα,-αίι'-αβν". άρτ-'^.
6) Ό αρτος ϊ-ιθ ^ρεΐτ^ι Αα(>" «Ααστί·(ν πρ- .;ς -α, αλ 6ι ς 4 Α,αΐ.θν. ανε^ ίνα οΐΑ-ίω^αΐος οΐπ.ρϊ^
αϋτοθ υπο τ;ΰαστυϊάτρου ή τϊ>>ι Ιτγο Εισαγγελέως "ώ/ Προ 5- ! 6) Λ! ζροι«:ρ ί Οα γινο)· :αι ίίς
δικων Σ^αχΐων ειδικώς πρός τΓ.το ϊν αλ6^3^μ νων
7) Έά« ; αρτος δεν χριθ'; κ» ά τη^ ίπ.Οιοηηιτιν
ί, ύχ..χρ»ώ55ίς τοϋ ίνοι
ωςή1 διζήσΐως.
ρρ γ άκε αίας μονάία; κα είς
?ρα/μα- είς άς 6α κ^τ·ί«λλη-α! κα! τ0 μίοτθωμε; είς το
/ οί Δή ου
7) Εα« ; αρτος δεν χριθ'; κ» α τη^ ιπ.θΛω^ηΐιν ■υι ^,, Ταμείθ/ όϊ Δή ου
~ρός τον 4ον όρος τής παρούσης άπορρ'.πτϊται, ά'ν^ο.ίτ^ί οε ί 7) Ή Α5τα6 */η ί~ ■ μσίί,'μιτςς Οά γ^ν^, ίίς ?ΰο (2) Γσ^ς
άναγκαιών :ιά τ'-ν τμεραν έκίΐν.^ν άρτ:ς ,πο τού τ.^.ίΐ ί .;ν»υ * Όσΐιΐς ήτο: τγ,ν 3* Σ«~-&μ6ρ.;ϋ -/αί "Ο Νϋΐιδρ ου έ.Ι. πασά ?ε
αής φρουρας .ών ^υλακώ^, Αν&απομο'ρ?,' ου '/- ' > '-ίί έι ' ^όϊΐς μ/; ναταδαΛ/-μένη 5Λ'ΙΓρ:&ί5/ω; καθίστατα· τοκοφο ;ς »α!
* ;ής
την έχιθεαρηΑν τού 5ρτου.
3) *Η χ/η? >μη ^^ ς άς άς τοΰ α^τυ ι,ΐ, το. π .μι* ο -τ ■ >
νεται βιςιό τίλος ΪΛ^στίυ χτ, ός, υττίβαλΛίντ'ς'-ϋ γ,.ο^ί/6, ;υ,
διά -ής Ε/σί-γε α, των Γ1ρω;:2ικών -φακων. *λ ύ-ι -οί.
παραλα(.6αν ντοςτο τν, . ατ* τοα'ρυ,^ν 5 της -αρ^αί, , δ ς,λ-
να,ς «'τω τ,^ερησ άς ά" ^ «'ς?ις ^^ρα/α6.,ς μετα .τα τ 7 .-
άναλυτικής τ^^ κίύ'ημέραν χορηγ^μίνο. αρτί,υ, ιιπί-,.γ.αμ ί-
»ηί παρά τοθ πρ,>»,0 υιού >αι βε6αί(,υμε«ηΓ ν -ϊ τ.ρΛΐΐι», οΙ
Είσαγγε"/?ας "ών ΠρωτοόΊκών Σφακιων,
Έλ τήςας'ΐς τού αρτο.) άφ-ΐρςθντα' τ? -..λ
η ρτοκοφο
-( ,.,- τα τ άς *. -τά'ιΐς ι-.ϊί π' άίΐ&. 196 Νόα υ
8) Ο!ι5ι - σ^λψί-3 ςμζί 3;να·α · α γι /; άπ.ναντι το3μ:σ'ώ
ςς Εί (,ί^',ί'π- ε '/ογ.ν
9) Η π/είς.'ο-ιια! ίέν ^ίν^! -ε/εωτίκη έπομένωί ΐόν ΐνιος
(0) ήΐ'ϊρών ,π. ιί|ς ζροσωρ'ν
Ι °/ ί
σ 5^ ■>
ν -Λ
ι*,- προΐί-ορας
.τ,ν
άρθρον τής ^αρο^^,^ς >..Γ·>νη&=.ντα ίντός το3 μτ,ιός δ:.
(>εια^ ίκ τής αγςράς αρ-ου τ-ιχΐν απ.ρρΐ''£ντ ι,
9) Τα π,:α/τι>α τν(4 μειοδΐσιας ύχοέΛλλςντα·. υπο το,
μαρχιών είς τ:ν ίπί -,ή; ^.Α,ϋσ^νης Έ?:ιτρ;~: ·Ί.-ΐί
κατ'οίκ'αν κρίσιν ν^ έγκριντ; την μιις'ί,αι^, ή 'ά» [(ϋ^^
αν ϊίν ε^ρισ/^ι αύ,ην συμφ.ρθ'σαν υπέρ τοΰ Δημ^σ ου.
10) Τα Ιξοδα τ^^ σ.μ6ολα'.ου κα: τα κηρυκεια 1'^αι^^ν.υσ. ;:ν
χρϊμη6ε>την.
Έν Χανίοις τή 12 Ιουλίου 1910.
Ό επι τήί Λι*^^^υ^', Ί - ο
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Άρ.Ο. Πρωτ.
_ τ?,ς -ελευ
'/ε5ϊ'-σα ' α ίκυίΐϋτΑΐ, ϊχανΛΛβμία,εταί ίί ^υτη
μ Τν & ϊ;ο.ε;7 χ~·^ τ ^ -;ρίΐτης «νωΐΐον τής αυτή; 'κ.τοΊτε'ος
-31 τ.ο τούς α.''ίυ ό '..^
10) Έ-ν ό ελ υ-αϊο τ'ίίθ'ίτιτ;^ ^) Ιγγυητής αύ-ο3 )^φί.^
νά ^-' αφ->η το -ρ;/.;ΐ ν -.Τ.- -,λει'ϊ.είίς Χ3ΐ τς συνα^ ι σό
-,ό ι'.ί μ ν υ, 6ολ?·θ' ε'σιν '"μ;5·'-;'! ;-^ι;0^^ο άτιί'ναντι τ;ι Δ.,μου
' ι -'.-' Ο Γ!α ~77,ν ;-ι -ο, .:,»; υι^ϊω^ατ:; ζηιιια^ έκ ιέας μιοθ. "εω-
η 'π ε *ι~ζ >-!^/ε! ι-εα.ς ■/ ,ο ς ν; ε/α>οιν ούϊεν :κ ιωμα ιΐι
-3 τ ,3 το, -'.'ν-.σμ.α ο; , ς ·> ,ί .(> Τ α 6'. ιό Τ' ίϊ^'
3-! ^ 1' >α-Λβ3 /; ίεν » . σ ε-. 6,ι>. άλλα μ ν ι κρ,ζ ό^ελο-
;3 Δ -· ς υ.
) Ο "οοσ^αλ μ ·ς - ν νέαν τ υχ/;; πλίΐοϊοσιαν άνακΓ;5--τ
"α Γ !Γ!" ώ ·σί τ, έ λΟΤ5, γ.ν ^ εξ»γωγ·ί-ν αυτής ?£ν
ρ&η α ε σσων το^ !»-: αύ·ΐΰ π ο ΐεΓδίίσης
1α 'ρι-χτι/.α -,ή ,α-α-. ρωσΐως ΰπίΚίΐν-,-ι υπό τ ν
:ίο έ- τρ- ε1·: ή ;γο α ΐ-ναται νά -τ;ι·/υρώσ'ί·, ίύ'.α
ι*'ς α^τ-ρ ν τφ ή ω {; α άυρώσ' τιΰ-ΊΧ ώ άσ^φορί·.* '■'
Δ ± -χ(, ο τελίυταΓίς π^ειθ?οτί;ς νχ άποκτά ουδέν δικαιωμα
ί,ν.ρ'σ
* Δι^π. 189
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
♦ο
Διακηρύττει ότι
Δυνάμει των ύκ' αριθ 19 καί 22 :.?. άπΓ5α--αν τ^" π -/
ΐμϊν ΔημοτικΌ Συ 6:->/:ο ίπ: υρω%ί·των νομ μω, ',τζο -ής '
Σιβαστής Νο, α:-χ "ί Ρϊ^υ^'νης ϊΑτί'ίεται ε'ς φ^ερο ι λ ·. .- αν
συμφώνως ταΐ ΐαταξίσ'. -ο^ ύ-' άριΛ. ^."ι6 Νο ς^ ~ϊ:ι 8^μ3-
πρασΐώ ϊ έχμισθωΐις των /.ατω.ερω δημβτίΑών βο α ν ~:ϋ ν-'υι-
1910 ήτοι Ϋ ' " *
Ιςοδα
* '3ΐ Τα
ι , ,
■ ϊν χ αστ·ν /; τ ='ςϊοτι
; 'Ε^ Ά σι-ο^Λω τ '2 Ί:/Λΐου 19)0
Ι Ο Δί)μαρχςς 'Λτσιΐο-ΐ ύλοο
τ:ν
Χ. Μ.
τοΐί *Ε«ν.κοι?
Μέγεθος Γραμματοσειράς