93385 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Ι .1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΪΤΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΪΪΪΕΡΐΓθΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟί
ΕΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις ττί 7 Ιουλίου 1910—Αριθ. 47
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Πρωτ. ΐθ7 Δελτίον
» Διεκπ. 28 Μην Ίουνιος ΓΜΟ
"Η ΰγιεινή κατάστασις των ζφων έν τοίς Νίμ;Τς Χανίων,
Σφακίων, Ρεθ,ιμνης, καί Λασηθίου όπήρξε καθ* όλον τςν πα,ίελ-
θοντα μήνα Ιούνιον αρίστη.
Επι των βοών τού χωρίου Μαχαιρα Μονοφατσίου εσημειώ¬
θησαν κατά τό Ιον δεκαήμερον τού ίδιου μηνίς τρία κρουοματα
τής λοιμώδθϋς νΐσο.) «άνθρακος». Ή Κτη/ιατριχη Ειχηρεαία
μετα τής Χωροφυλακής χά ιής οίκκ.ας Δημοτ'κής Άργής
έλα6ςν πάντα τα κατά/,ληλα μέτρα κρός περιορισμόν τής νοσοκ
ήτις σημερον δέον να βιωρηθή άποσίισοεΤσα, ίιοτι ο,ιίεν νέον
χροίσμα ταύτης πρό «Τκο;( Ϊ6ο ημερών εσημειώθη.
Έν Χανίοις τί) 1 Ιουλίου 1910
Ό Δ«νθν·νττΐς
ΧΡ,
"Εθεωρήθη
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό επί των θί*ονομιχώ* Έπίτροπθ;
Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
γυήσεως, δι ής δηλοί £τι προσφίρε.ται ν' αναλα6$ την προμή¬
θειαν των ειρημένην υποκαμισων καϊ ίσαώρακων αντί 5 ο)'ΪΑατ-
τον τίς υπο τοθ τελβυταίου μεΐοδίτου προσφίρθίΐσης τιμής .
Ίδάντες καί τό άρθρον 14 τοΰ 356 Νομου
Άκυροϋμεν τα πραχτ'κα τής-,ε.ομένί.ς χατά ιην 26 Ίουνίου
έ. Ι. μ»ι:δοσκχς δ·α την έΐΐί ίν ϊτος προΛτ,()ειαν των άναγκαιούν-
των είς τού; οτ,λίτΐς τοΰ πζικοϋ όπ'κβμίϊων καί ίσω6ράκο»ν καί
Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφωνως πρός χίύς 5ρους
.•ήςίιαληφθβισης -ι —' άριίί. 37νϊ/ΐ7ο» * '· δια».ηρύξ««ις τής υφ' ημάς
Δ:£ϋθ^νσ^ϋ»ι;, ινερ^ηΐησομενης ιν(οπιον των υπό τής διικηρύ-
ξεως ταύτης οριζομ*ν«*ν ΕιτιτροτΓίΐών και «ν τ ι. Τι, ούιοΐς το~οις
την 28 Ιουλ'ίυ έ. { ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 9—11 π. μ
Έν Χανίοις τή 5 Ίουλιο.ι 'ΚΙΟ.
Ό έ*) των Έσωιιριχών Έπ
Ελ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ϋ. Πρωτ. 249
Διικπ. 166
Ό
Αριθ. ίΐρωτ. 4591
» Διεκπ. 2051
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ ΕΠΙΤΓΟΠυΣ
Λπδόντες ύπ' όψιν
1) Την υ** αριθ. 37"*/ι7ίη έ. έ. διαχήρυξιν τής υφ' τμας Δι-
ίυθύνΐεως, δι" ής «ξ·τιθ*το είς μειοδοτικήν δημοτ-ρασιαν δι έν-
σφραγισιων προ?φορών η επι εν έτος προμηθεια των «ναγχαιθϋν-
των είς τοΰς όπλιτας τού. Π*ζι;.οϋ ϋποκαμ.οων και έσωίρακων
2) Τα υπό τώ» Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης χαι Ηρ»-
κλειΐυ ^Λθίληθέντα ημίν υπό χρονολογίαν 26 Κυνιου έ. Ι. πρα-
κτ.κα των Έινιτροπΐιών αΐτινες συ.ιστηθησαν πρός ϊιεξαγωγην
τής μειοϊοσίας τα^ττ(ς, έξ ώ» δακ^ται ότι την συμ.φ!ρωτ«ραν
τι^η^ προσ^*ρεν ό Λημήΐ^ιος Καρϊαμαχης δίχθΐις να αναΚΛΐς,
την προμήθειαν των ως άνω υποκαμισων καί »σωδρα»ων ττρ'ς
δραχμάς ΐι' ϊχασΐβν μέν ι>πίκαμισον 1.77 δι'£*αστο; ί .σωδρα
κον 1.48, όστις και ανεκηρύχθη τ£/.ε^αϊΌς μιιοδοττς ύ-ο τ*ς
Ειΐιτροιΐίΐας τής συσταΐειοης *ν Χανιο ς Κ31
3) Την υπο χρονολίγιαν 3 Ίο/λιο>( .. ϊ. ϊήλωειν τςΟ1«.νστ.
Λου6α(,η, &μπορβυ κ«· χατίΐκςυ Χανίων, νομίμως χαι ίμ-ρο&ί-
κατατεθείσαν ημίν μετα τβΰ απαιτβυμινςυ γραμματιου εγ·
ν Μεγ». Βρύόκως Μονοφατ««ον
Λαβόντες ΰπ' όψιν το άρθρον 29 τού ύπ' αριθ. 2 π ί. Έκτ»
λεστικοϋ Διαταγμ»τος τού υπ' αμϋ. 81ό περι αγρο·υλαχτ;ς
Νομου.
! Ε'ιοοποιοθμο» πάντας τοΰς κατ:ι«.ους τοΰ Διημοι» Μεγ. Βρώ¬
σεως 2τι, όμζον.αι ημέραι κατα τ«ς οποίας αί παρα των Σ-αθ-
ι μαρχών ε'σπρ^χθίΐσϋ ίγροζημιαι θα παρΐδιίωγται τοίς δικυίου-
| χοις αί ΐ5και 3θ έχαΐτοιι μηνός.
Δημοσιεκθι;τω διά τ&ϋ παρίρτηματος τής "Επισήμου Εφημε¬
ρίδος τής Κυδερνήσιως.
Έν Μεγ. Βροσίΐ τη 29 Ιουνίου 1910.
Ό Δήμαρχος Μιγ. Βρύοιως
Γ. 2κονυ6ονλ»ανός
των Έλλήνων
Αρθ. Πρωτ 2120
» Διεκπ. 1245
γ ν Τνό^ιαττ τοί·
_ΛΗΗ1Ρΐυι
Έ-ΐειδ-ί) 6 ΊωιννΤ|« Θ. Κ-ΐαίϊχτ,ς χλγοιϊο» 'ΛΛΐχϊμκου Άπβ-
(ο:ιυ 'υχαι τ,5η Φυίθ.ιχο;, *ι»ιηιο^»ιτα' ώς ύπιιτιος τ>-ϋ δτι,
τ,ν 11 Φί^ρουίρίου 19'ϊ(, ΐ"-> οί /ο)ρο*υΛ»>ε·, Γϊϋ);γι'« Χατζ·-
διιης ?α> Ν χό«αος Λ«μ7ΐβ'.νος ουνε^«6ον ιντος τοϋ /ωρ'ου Άαι-
χαμ"&υ Άτοχ'^ω ςυ χαι Ϊζω6ι τού €ν »ύτψ χ«ρ*ΐ ι ου τβθ θ»ο-
£υ»ου Κίΐαοαχη "βν ιυγοοιχ!,ϋ»τ« έ»τ»Λμ«τι«ν Κωνσταντ Ήα.
Τσβυρλι«ιχη« ■» μετλγχγαιΐι τούτον 1(ς τον ιυ
τ
4*4
—«θμον των, ηπείλησαν «ύ'ους Ιι« τής οράσεως «δέν τόν πέρ-
νετι μωρι χαι χςμμ-αΤ'α α μέ κάμετε χαι ά σιπηθώ είς την
φυλαχην» *»ι ού ω η'αγχασίν αύ ο^ς να ι«Ρα>6ί|ωσι πραξ ν άνα·
γομενην (ί "α χαίηχοντα της ύπ»,ρ»σί«ς Το-
'&πειδη '.δ ινομημα τουτο προ6λιτΕ$τ«ι χαι τιμωριΐται απδ
τ' άΛρ« 169 εδ 2 τού Ποινιχοϋ Νομου, χα^αχτηρ.ζίτα ο» ώς
πλημμελημ*
'ΕΐΊΐοη 6 χατη"|θρουμ(νο. ούτος είνε άπων χαΐ αγνοεϊ'βι ο το-
πος τη δι»μ·"νης τού Ι
Ί όντ«ς χ*ι : άρϋροι 405 χαι 406 ιη ΙΙ;)ΐνιχή Δικονομΐας
Κ» οιιμεν τον 61 ημένον χ»τηγ.,ρουμΐνον Ινα εμφανισθή αυ'θ-
π*ιοσιοτ:ω ινωιι^ν ·>ου α ροατ^ρίου τοϋ Ι1ρωαο?ι 61 υ Σφχκ ών
-τν 21 ΤΟ., ί- ην ς Οχτωβρ'&υ ιού ετ^,υ, 19 Ο /^-*-£ραν Πεμπτην
>«ι ώ αν 9 τ· μ ινΐ ο >α3ίη ώς υται'Κ'ς της *χ-«(Ιείοη; ττρ>- ϊ
ίίω , »λλω Οε^ίΐ δ χασ() ερη^,ην συρφω ις ω 5Γβ ω 407 τής
Ι1οινι»η« Δι*ονορ.ια?, ου ; ο.ω. ίε χαΛθίμίν αΰΐ^ν όπως Αα6η
(■νώοιν 'ών γ, αψ τη 6ιχογρ6(ριβ^ · ν
Κν Βΐμω τ·^ 2 ΊουΑ'ου 1910
Ιυ. Λλαη ιτ'κΐις !
Νι^όλ Κ Λβμ^ριν^ς /^αιρυφ χατοικος Κμ,π^οσνβμου Άποχο^.
1 ι#>ρ τ 1]ϊν Χβτζιοοιιης · ο λ »
Λ-.Ο55- ι ι Γρυ/λακης » Αλ χαμττοο »
Γεω. ί Κ Λ«ο νης » » »
"Ε γ γ γ α·α
ΊΙ ΰπ' αυ'6 4 χά1 χοο/ΟΛ. 12 Φεβ.ι,υαΓ-ίου 1909 ϊ*6εσις τής
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩ-
Κ α τ ά
Των τρίτων 1) Κϋτιάχου Σα66αχη ΐμπίρου 2) Ιωάννου ΙΙιρο-
γιανναχη 3) Μιχαήλ Λ χαχτ έμιτορου χαι 5) Γιωργίου Τροχα-
λ»χη χαφφεπολθυ χατο >ων ϊπΐντων Χαν'ων χά!
Τοΰ 7ταο«μδχ'νο τος Ίκιαννου Χμμ ΠωΑΐουδαχη διχη^οροι»
χατοίχου Χαλτας
Έζίδοτο την Οπ' έρ θ 693 τοΰ 1910 δρι»τιχήν απόφασιν τού
ής το ϊιαταχτΐχον Ι^ει επιξ^ει ώς ίξής
Διχαζον ερήαη τω^ ένα^ομένων αοιι τω* τρίτων Κ. Σαβ*
6ά»η χαί Ίϋυαννου Περογιαν»αΛη
Λεχετ"» την υπο 20 Σεπτιμίίρίου 1907 άγωγην τής Άν-
ντϊς Λι-νχ«η >α-β Μι/ΐτλ χά* Ίουχννοο Κιοδα «,*η χαΐ χα-α
"ών τ^Ιτων Κυοια«ου 1α6'α>η, Ιωάννου 11ίρο-[ΐατ»χη.
'Κϊτ *υροΐ ττ,ν Ι!ς /ΐΐρας "ών τρ των Κυριι.ου
χαΐ
οϊ τ&ν τ,.ιτον
να πΑη^ωσγ, (!ς την
(757) μετα τοΰ

ϊναγουοαν ργμ η ^) μ
νομί(>ου τό~ου ιμι απο τις αγωγτς μέ/ρκ έζοφλήσεως.
Υ -όν τρί όν Γβω"γιον Τρογτ/αχην νΐ ΐΓΑηρώστ,
έ
Δι |Αΐ;7 ευίί'ΊΓω ίν -η
Έ Βκμω ^ύβτ,
Αρθ.
Ό Κίσ*ϊ"τελί.ίκ
Ε
'|ΐι~ο«της
•■.ακης της
"3Αο»τ»ς υ«' ?|«ι τ' άρίιρα *2 τού υπ' α ιθ. 816 Νομου 30*
τ'ΰδπ' ίβιϋ Ι τού 190» ι^χτελεστιχου Διαταγματος χαι 17 τοΰ |
περι Μ'xρ^δι*φορων Νομου .
Ό|.ιζομ€ν η *ερας επισ εψε,ος είς εχα^τον Δη^ον χαι ίχ&ιχα- !
τιΐι)ΐ των α ρ-ζημιοΐ»ν δια τού, ΰϊτοΛε'ϊΓημέ'θυ, μήνας τοΰ 1 ι1,
α ) Δι* το. Λημον Ρ.υβτίχων την ^ο Ίουνί>.υ την 6, 17 αι
29 Ί υλ'ου· ",» 12, 13, 27 χ«ί 28 Αύγουστου' την ,5, 16, 29
χαΐ 30 "· ΐπ (ι βρίου τιν 15, 16, 29 «α λ0 Ό-τωέρ^ου' την 15,
16, 29 χαΐ 30 Νο«μ6ρ£^υ την 15, 16, 29 Χαι 30 Δεχεμβρίου
6' ) Δια τ*>ν ώί,μ ν ι^λ τΐ*»α>ν την 8, " 15 χά 28 1/υΛίι.υ
ττν 10 »*ί '26 Αϋγ υΐΓς,υ την 7 χαι ϋ Σ πΐίμβ^ίου' την 11
»αι 25 Όχ'ω€ρΐςυ την 10 χαι 21) Νο»(*6^:ου ».αί την 10 χαί
27 Δε.εμίρκ-υ
γ' ) Δια τ'ν Δήμον Λ σιποκιυΑου τ^, '2, ι& χ»( 24 ΙλΧ'οο
'ήν 4, 5, >αΐ .0 Αυγουσ ου -ην 6 χαι 2ι) ϊίτ-εμβριου τη 6
χαι 2'» Ό,'ίΐνί ίου ιη» 6 χαι 20 Νο»κέρ'ου η 7 χαι 22 Λ&-
Τοπος ε*οιχΐαίΐος τα Δτμαρχιοχβ χατ»βτημαχα ία, ώραν ίνΐρ-
•ιως των συνίορ ών Οι« μέν ι ούς ~η· άς 1 υ ι.ν, Α_ι/ου«~ο·ν χαί
£ι.~-ί( 6ριΐ.ν ή ι η π. ιΐ δια 6ε .ου Λθΐν 6υς ,,. 9 ν π μ.
Ιΐ7(/·|γί/Α ιν -ην Ιν αντιγς^ψα, τ (/. ιίΟΛΛηα ' είς αι^ν υ, τα
,ι ο α της Β! ερ^ιοις τ/; ι>πιμ4^ί χ τώ» αηα*ρ/ιι. Χϊι ΐην Οημο
Ε Ρνθΐτ χοις τ^, 28 Ιουνΐου 1910
Ό
Χ. Λ.
έχ τοϋ έπιδιχα-
Η »ύ?ην ποσοΰ όα ιή υττ ά»ι6. 1124 -όν 1906 οπο¬
ίος τοΰ ΔίχασιηίΙου τούτου χαί τουτο μί/ρι τοΰ τοοοΰ των
757 καΐ των τό^ων τω* ϊπό -τς α ωγη .
Απ-ρρπτΐι την &>τι\ α-ωγη» ίκ ττρόί τοΰ τ (τού; Ι οαννην
Περογια»ναχην χαί Μ /αηλ Λ «αχη
Και ίτιιβτλλει εί ρΊρος τού ενα/ομέ»ου ύΐ'ίρ τής ένα,ουσηί
τα 6'ΌΤ-ιχα αυτής δαι-ανηαα'α δραχ πεντήχοντα (50)
Επ 6ίλ'8ΐ εί, 6α3θς των ενα-^ομενων ΰτΐιρ τοϋ κχ^μβχί-
νοντος τα διχισ-ιχα αϋτοΰ δαπανηματί δ,,α/μϊς τεασαραχον-α.
'Ε'ρ'βη απεφασ'σθη χα' ίόημοοΐει,ίτ
'Κν Χ^νίο'ζ τγ-, 26 Ι υν ου 1910
Ό Πρόεδρος
&'ιν. Ι ιαννακακης
Οτι ϊχριβές αντίγραφον
'Ε» Χϊ.ίοις τ^ 5 Ί^υνίου ΟΙ0
"Ο Γραμμβτείι;
Κωνβτ Νυστ«ρΐ>
Ότι άχριβες αντίγραφον ϊ· άποσΐΓασματ ιν τον ·»αο'
εΰρισ-ομένου Επισήμου αντιγρανου
Χανιά 18 Ίουνΐου 1910
Ο ^κϊς Αν ι-βζ Λ,ΐω &αΤ να—Λΐί,οϋ Χα^ίι>ν *'τηριΕ.υΡ ι/ Δι·
χηγόοος.
Αντώνιος Κατζονρ-' κης
Ό Β' Ι ρϊ|»μαΐιίκ
Ι Μαραγκουδάκης
Αρ'θμ. Πρωτ. 305
» Αποφ. 380
1ο Ει^ηνοοικεϊ)ν Χανίων
Δια τα>α
Δΐ/άζ ν έρήμην τού έν» ομέ ου χαί τοϋ τρ τού.
Δε/ε-αι -ην προκειμένην 6-0 /τονοίογ'αν ϊ Απριλίου 1910
αγωγην τι,ΰ εναγο·τος Ν χο/οΐ'υ Ν «ο)*χα*η έΐίπί'θυ -.α-ο'νου
Χαν'ον >α-α τού ΐνΐ ομενου ί."υιανου Σπυ ιδαχη χατοί ου Χα¬
νίων ήοη δέ Ά> ζα ύρε'ί>, >« τοΖ τρ'τιυ Μιχαήλ Χου^αφτχη
χβτο'χ'.υ ^Γ.η*ια, Κισσοΐί,ευ «α' ή?η Νεα. 'Τορχης της Άμί-
ριχης ώ β-|(τιμον
'Επΐί.υ"θΐ την ϊς χείρας το3 τρΊοο έΐΊβ/τβεΐτα»· Ι»πό τοϋ ίν*·
/
αγομένου
ων τοχων
Γο Δ καο'τι,ριον τ«ίν έν Χανίοις οωτοόικωί
Ιυγχε μενον ^, των Δι.καστών Μι/αηΑ ' ιβ.ναχαχη Πρόεδρον
ϋιτη η-ουι Μ «τια*! υ Λιβχ.«λ».χη χαι Ν 'θ'ιιου Παπαδακη
Παίοντοςχ^ι ,ου παοα -ώ 1 ραμιχατΐι ϋ^Η^ί Ιωάννου Μαραγ-}
οΐΛαχΓ, 1ο%*^'αιτν οηα&σ ^ »ν ,ι; ο( «ίρΐ,ίτηριον ώρ'ΐμιν^ Ι
ιβνυίιτ »ϋ ου την 12 Μ.ίου ϋιθ Γ/α οιχίοη ΐ"ΐ της υπό /οο- !
λογι^ν 2 > ϊιτπιμ&ρίίΐυ 1907 χα'αβ^ιΐηρΐϋυ βγωγής της Αί-Ι
♦ντας Λιοναχη χατοίχου λανίων.
Κ α τ α ΐ
Των εναγομέ'νων Μ·/>ηλ, Ίααννου Νι* Καρδα-αχ,η ως μό.ων
μίμων ΧΑηρονίμων τοϋ ιξ αδιαβετου κληρονομηθί τςς πα»ρόί
υ>- Νιχολαου Καροαταχη (εριως χατρί>ον τού μέ πρώτου
Λλ«ξ«νδριί«{ τ^ Αιγυπτου των δι λοικΰν «γνωβΐου ΐι»μονής χ«ϊ
/
'Τπ γοζϊϊ τον τρίτον ?ττω- έ τοϊ εισ /ιϊ-α, τού χοτϊσ
«ο>-ο^7ΐ.ηρωσ»ι τω ένογονΐι δι λογ·ιργ>ατ|*ί)ν τοί έ.
τον άω ίχ όριχ/μών 1 ι8, 70 απάντησιν αυτού μετ* των
«ϋτης κ»1 των χατωθι δίΐζομενων διχασ'ΐχών έζοδων χ«1
Κα-α ιχιιζει τον ίν«γάμίίΟν ότειλ την είς τ« έςοϊα τή; πα¬
ρούσης δ»χη; χαι κιτασ/εσεω, χανονιζΓμενα *ί, δρα/μάζ δέκα
τ^.ίί χά 25)οο (13,25)
Ο Ε ρηνοδιχης
Ε. Παδονβας
"Οί ά/ρι^ί, απ1σ-ίσμα
Δημοσι υβχ-ω τΊ παρον δια τοΰ Παραρτήμίτος ττς
ριοος της Κι,βερντ,σεως.
Χανία τι,
II
Ίουνίςυ 1910
Ο Πληρεξούσιον Αι-ηνΟ.ος τοθ ένχγοντος Νικολ. Νικθ
Α·
ΐρμμ
Μπρινιαχης
Έκ %οϋ ΈθνικοΟ Τνπογ^αφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς