93380 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/7/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ίΤΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕφΙΪΕρΙΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν ανί-ις τή 1 ΊουΚου 1*>10—ΑΡΙΘ. 46
Αριθ. Πρωτ.2820
» Διεκ-. 1959
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΗΟΚΟΜΙΚΟ'
ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
Έπαναληπιιντις δημοτΐοασίας διά τί>ν έκμιΠθαχην τον
φό ου επί των δτνμητρτακών ηοοίόντων διά τη έτος 9'ι
Λ*ΧίΚ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ύπ' δψιν την ύπ' αριθ. Μ%β ^ ^ Ίουνίβυ * '·
Απόφασιν ημών, δι" ής κγιρύσσετοι Ικιτωτθς τής μισί>ώσειΚ τοθ
ίόρου ϊτμητρΐιανών τίς οΐχονομ'κής περιφερείας Έννία Χωοίων
ό μισθωτής Κωνστ. Σ. Μπερτίος, όίτε άρνησις νά σ· ντά?η
τό σγετικόν μισθωτήρ όν συμδόλα'θν, καί διατάσΐεται ή ίττανα-
ληψις είς βάρος τού τ*ς πλβιοδοτικής δημοπρκσίϊς διά την έκ-
μίσθωσΐν τοΰ φόρου τούτου.
Προκηρύσσει
Έκτίθεται είς φανεράν έπαναληπτικτ;ν τίλίΐιατικήν ιτλει-,ϊο-
τικήν δημοπρασίαν ή ΙνμίτΛωσις τοΰ φόί"ου ΐπί των δή ιητρίακων
ποοϊόντίβν διά τό ϊτος 1910 τή· ΓΪιονομικί'ς περΐφερεί-ϊί Έννέα
Χωρίων Κισσάαου συμ?ών,>ς Τοΐς 6ρε(ς τίΐς ύπ' αριθ. '^α τή;
27 Μαρτίου 1910 ?ιακηρόξ»ω·: ημών καί ίνώπι-ν ",ς ?ν τϊύτη
όριίβμίντις Έιτ(τρο"ίας τψ- Είοη ΌΪ'νείανή' τερΐφβοείας Κα-
στελλίου Κισσάμου την 10 Ίουλ'ου ί. Ι. ήμέοαν Σί66*τον'κιί
ώραν 10—12 π. μ.
Πρώττ; προσφορά όρίζεται τό ποσόν των δρτ/μών 1 502 δυνά ·
νά'ίλαττωθή υπό τή- άρμοδ!ας ίπιτρΐπϊ'ας συμφώνως τή
'ϊτΐκή δ(ατάξεί τής ΐΓρβμνησθε'ση(; δΐακηρύξιως.
Έν Χανίβ(ς τή 99 Ίουνίου 1910.
Ό Ιπί των ΟίχονοΐΑΙχών 'Επίτροπος
Β.ΊΚΟΎΑΑΣ
φόρου ϊγοραπωλησίας κτηνών ι'πί ίν Ιτος άπο 1 Σεπτεμ-
δρίου 1Ρ10.
Ίϊόντες ναί τό άρθρον 1 4 τοθ 'π' άριθμ. 35Η Νόμου
) ΆκυοοΰΐΑεν τα πρΐκτιχά τί!ς Ιν ~ρο*«ε' Α«νω πλε'θδοσίας καϊ,
! Δια*άσσομ?ν την επανάληψιν ιχΰχ·,ς ίν-ργηΓ!ί;Γθ-ίνης την 10
Ι Ιουλίου 1910 ημέραν Σίδί^το^ ναί ώο ν 11—12 π μ. έν
' τώ Νοναε·)(!α>ώ Καταστή «ατ', ί%ώ-ι ν ,ής νον».ίμιου ίπιτροπής
ι καί συμφώ'ω. πρ ς τάς ίν τί-, ύπ' άριθμ. 1396/88Λ ■ !-· δΐϊΛη-
1 ρύξίΐ ημών καί τη σγετ'χτ τί ύπ' ύν'θμ. χμωΐ. 1')·)'2
Ι συγγραφής άναγραφομένοις ό'ρο'ο και συμφωνίαι--
Ι Έν Χανίοις τή 29 Ίουνίου 1'ΜΟ
| Ό Δημα:χεύ(ον Χανίων
Ε. Μουντάκης
Ι.
Άρ(θμ. Πρωτ. 2723
» Διε/.π. 1106
ΔΗΜΑΡΧΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
Διακήρΐ'ξις —ίνενοοοίίας
Λα6όντες ύπ' όψιν τά υπό γρονολο ^ίαν 26 Ίουνιου 1910
πρακτιχά τή Επιτρο-ής ϊπί τής π)Ίθϊι-!/.ή; ϊημ-πρατίας
πρός ίχμισίί σιν των Δημ:τ τόοων καταναλώσεως χρεατΐς
καί σφαγίΌυ ί^ί εν βτος άπό Ι Σειττί·'6ρί υ 14 Ο ναή ά
ούϊείς ενεφανίσθη κατά τ;, '''ί;η^.ίνην ήμΕ3«ν πλεΐίδοτης.
Πρίκήρύσσ:μ«ν ν'αν πίπ&ο·:ι->.Ύιν ϊϊίαοιτ.οασί?ν διιςανδησο-
μένηντγ-,ν 1 Ο
Ι'-ΜΟ
ν ΪΥίαοπο ς/η
Σίίίι ^ν αϊΪ ώοιν 8—11
'Αριβ. Πρωτ.
Διεκτϊ. 1105"
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ιτακήονξτς έπαναληπτικΛς -τλειοδοίίας
Λαβόντις ΰχ' όψιν την άπό χρονολογίαν Ϊ8 Ίουνί;^ »9'0
δήωσιν τοΰ Άντωνίου Ι. ΧριστοδοΑάκι -ατοίκου Χανίων !η-
λοΐντος ότι χεοσφέρίΐ 5 °/0 επί πλέον τής ύχό -ού τελευιαί:..
-/ειοδότου Κωνστ. Ν. Ξινιϊάκη προσενεγθίίτης ί* ϊρ 3375
τε/.ευταίας προσφ;ρας κατα τ^ν ΐν:?γ,0ε^αν την 26 Ί^νί^υ
'9ΙΟ πλειοδοτικήν δηιχοπρασίαν πρός έκμίσίωσιν τού ΑηΐΑοτικΐΰ
ηντ, ή
' π μ ϊν τω Ν3μ.5ρν.ΐ2/ώ Καΐ»σιήΑατι ένώπι-ν τής ν|Α·..;^ Επι-
• τροκε'α-. ν ί 7^.^'όνο^-- π-'ί *οϋς έν χ' ιτ' αριίΐ. 395)88·!
| έ. Ι. δ αχ,ηούςι'. ί;ιιών Λ»ί ταίς »/βτ[κ·ίιΤς ΰπ' αριθ. ιτΐωτ. 1637
κ»ί 1638 σϋγγοϊραΤς ι>πο·/|»'ώ-ΐίϋ>ν άνκγραΦ-ιμίνους ορο^ς /αί
συμφωνίας.
Έν Χανίοις τή 29 Ί^νίΐυ 1910
Ο Ληιιαρ■χϊ^ων Χανίων
Ε. Μουντάκτ4«
Αριθ. Πρωτ. 1221
535
Διεκπ.
Ό
9 Ίου/ίθυ ίΐθ
; Έπ-'ίή χβτά την έν«ϊγγ|'είιαν τον 9 Ίου/ίθυ
ί σία διά την ξ«μ!ιί·οΐιν τκΰ Ο'^ρθυ επι τώ» αίγοτο ίάτ
, τού φ^οι> ΐπι των σ« 'χοιιιζ .αέν,ο. προιο/τω. τοΰ Λι,μου τή;
¥
Ιΐρωτ άζητήτων
-ο, έρΐ£|. 113 ιοϋ 5— * οριβ. 413
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
ϊ ΝέμΓ.1 χτ,ρύβιομεν άζή-ιητα %'α κότω(ίΐ σ»μ«οι.μ5νο ΐμπο.'εύμε-α εΰ^ΐ6»όμινα έν τγ άπίθή*τ, τοΰ τελωνί[α/.ο3 >; Μ
ρλοβ οι· Ά[ίτ^ -9ε Τί[:[([
ε'βς τού ίφ' ημάς 'Υτοτιίωνϊίοκ, αττ
ύσης τής νθμίμου τροθεσιπβς άτ;ό τγς «αραλαδήι; αΰιών.
1
Ο-
«β
Ι
Τού χοΐί·£σαντος πλοίου
Ίών Γιο^ιίωΛ τΥ δεΐαάτων
Τού έμπορί- ύματο%
Παρατηρησεις
Ο νομα
Σημαία
Πλοίαρχςς ή Κιδερνήττ^
Σημ.
Άριβ.
ϊίίοος
Ποσόν
Ε ί ϊ ο ς
Π ροίλευσις
Π αραλήχτης
1
*^_
Έ/ληνική
Μάρκος Φραγκούλης
Τ,μ.
3
ΣιΙηροσωλήνες
Ίεράπ«τρα
-Στυλιανός Μπολίνης
Έν 1ϊρ7.χέτί? ττ] 26 Ίοονίου 1910.
Ό 'Τ)τοτελώνης
Κβραγοαννοίκης
'ϊ' "■>
ΤΗ2
2ΚΙ
Μ
Αριθ. Πρωτ. 1217
» Διικπ. 531
Ό Δήμα^χος Ρεθύμνης
Άχυρωθέντος, λόγω ά¥υμ·νρου πρεσ·ορας τοϋ ύπ' αριθ. Πρωτ.
11 !Μ> τής 1
V
ΜαΙου ϋ>10 π?ατιχοϋ τής Επιτροπείας επί τής μ*ι-
οδοτιχτκ βηι*οπρασί»ς βι« την χατασχευήν τοϋ Γ. Τμήματος τής
δόου Γσαρου »ν Ρεθυμνγ) προκηρυσβομεν, συμφώνως τγι ύπ'αριθ.
101 ε. ίτ. ίπβφιβει τής Έπινβοπε{ας τοϋ Δϊεμοτ. Συμββυλ'ου
Ρεθύμνης χυρωο»ισ{) οί* τής ύπ' ά,/ΐθ. 372 έ. ε. άπο·ιβεως τού
χ. Νομαρχου Ρεθήμνης, νέ·» μειοδοτικήν δημοπρασίαν χατα τάς
διααξεις τοΰ ύπ' αριθ. 606 Νόμου χ«Ί κατα τούς υπό τέως Μη-
χβνικού τοϋ Δήμου Ρεθύμνης Ιωάννου Σΐ«γχαλη χαί υπό της
Διευθύνσεως των Δημοαιων έργων 9εωί.ηθ>ντ«ς ορους σνμφφνιών,
«χεδιαγραμμα α χαι οχετιχον προϋπολογισμόν δαπανης ίι« την
κατασκευήν τβί Γ'. Τμήματος τής δθίϋ Τσα,,ου έν Ρεθυμν») ίπό
τής δδοϋ 23 'υκΜ»6ρ{οό μέχρι της Ό','ΰ Δεμερίχ
Άρθρον 1. Τα ίρ^α προϋπελογίίθησα. χατΐ την λετ
έχτίμ·ησι. τον αυτού Λΐη/^χνιχοΰ είς δραχμάς 10,844. 13.
Άρθρον ϊ. Ή Δημοπρασ.α ενεργηθήσεται $»υττι«.ή ίι' έ»σφ^α-
γίστων προσφορώ* ώ, τδ ά^θ-ον 10 τού ΰπ' ,ίριβ, 356 Ν'ιίμου δρί-
ζει εν τώ Ν^μαρχ αχω Κχτχστή|ΐ.χτι Ρεθύμνης έκώπιον Έϊι-
τροπΐ,ς αιΐοτεΑουμένης εχ τοϋ Νομαρχο» Ρεθύμνης ώς Πρόεδρον,
τού Δημβρχνυ Ρεθύμνης ΐοί Είρη¥θ*!»·;ι> Ρεθυμ.ης χαί τοϋ Μη-
χανιχοϋ Ρεθύμνης ώς Μελών ή ενώπιον των νομίμων αυτών ίνα*
Κληρωτών τη> 17 Ιουλίου 1910 ημέραν Σάββατον χχί ώρ«> 10-^
12 π. μ.
Άρ&ρο» 3) Ιΐας εργοΑάβος ϊχων τα προσοντα τβΰ ύπ' άρι6.
356 Νομου είναι οεχτος εΐςτ^ν δη^πρκΐΐαν ίχν π^οσχγάγ^ γραμ-
ματιον πιστοποιοϋ» την «Γς τι Ταμείον τοΰ Δημοσίου ή τής Τρ«-
πέζης Κρήτης ή της Τραπέζης Αθηνών ή τού Δημου τής πόλεως
Ρεθύμνης χαταθεσιν λόγω εγ,-υήσεως Οραχμών πεντακοσίψν π«ν-
τήχοντα (αριθ. 550). Είς το>ς χποτυ^ον;ιχς χατά τ^ διαγωνι¬
σμόν έπιβτρα^ήτεται ή ΛίΐατεΊείσα έγ^ύηοις έν τος τριών ήμ-
ρών απο τής μειοδοσιας.
Άρθρον 4.) Εί; τον διαγωνιβμον ϊυ'χγται νά λάβωσι μέρος χαί
άλλοδαποί βυριμοριρουμενοι πρός τας διαταςεις τοϋ 356 Νί|.ου χαί
των λοιπών Νόμων τ^ϋ Κρατους.
Άρθρον 5) Ή δημ.οπ«ασ.α οέν είναι τελειωτΐΑΤ}. Έν έντός εξ
ημερών από της προσωρινήν χ.αταχυρώσ»(»ς γίν^ βι. τ;ν
χον νέχ προσφορα 5 τουλάχιστον τοίς εκατόν επί ε-βττον τον
την προσωριν-,ν χατακυ^ωσιν εχ πλειστη λ σματος ή δ'
έπαναλαμ^χνεται ενώπιον τή; αυτής Έπιτρβπής χαι υπο τεΰς χυ-
τους 6ρ&υς έντός 15 ημερών χαι δ προ^χλεαα, την νέαν ταύτην
μειοδοσίαν αν«χΤ|ρυτβετ«ι τεΛευταϊος μεΐοδδτης εάν /.ι-ά ταύτην
οεν π^οσφερθη προσΦορα έλασσον τής ύπ' βιυτον προσφερθεΐσης.
Άρδρον 6 ) Γα έζο-ιχ τού συμέΐλαίαυ χά) ή χμοοβή τοϋ χήρυ-
κος επιόαρυνουσι τγν έργο/αβον.
Άρβρίν 7.) Τα. π^Λκτικα τής α!ΐο}οσ·*ς ύπιί*ίΐντ«ι είς την έγ¬
κρισιν τοΰ ΔημοιΐΛθΰ Συμβουλιο» Ρεθύμνης ή τής 'Επι-ριπε'.αί.
Έ* τη; έγχρΐσεω; δέ ή χχυρώϊεΌς των τρχίτιχώ.· τής όρυτι-
κής χατακυρώσεως δ τελευταϊος μειοδίτης ουδέν χατα τοϋ Δή-
μου οιχαίωμα αποκτά.
"Αρθρον 8) Τ» «χεοιαγριΐμμα δ προϋπολογισμό χαί ή συ^γραφή
των ο^ων καί υποχρεώσεων τοϋ έργολάβου εισί κατατεθι>ιμ.ενα
είς το Γραφείον τής Ρεθύμνης είς την διάθεσιν των βουλομένων
νά λάβωσι γνώσιν τ&υτων.
Έν Ρ»θύμνγιτ|ΐ27 Ίουνίρυ 1910.
Ό Δημαρχεΰων Ρεθύμνης
Δ. Γ. Λεψάκης
942)402 έ. ε. διαχηρύξει ημών (Π«ρά»τημα τής *
Κυβερνήσεως έν Κρήτγ) Τ»5/ος Γ'. γώΐλο» 88) κεχΐ «·|
πρός τούς έν αυτή κναφερομένους ί^·υς.
Έ» Ρε·ΰ(ΐνγι τ^ 27 Ί.υχίευ 1910
Ό Δημ«#χεύω*
Δ. Γ.
Αριθ. Πρωτ. 1220
» Δΐίκ-. 534
Ό
ή χατά την ενεργηθεϊββν την 5 Ίουνί·ι> 191· δημεΐί·**
σίχν δια την έχμ^αβαΜν* τού^^» ίγβ|*ΐν4 4«ί χττ,νών τού Αη-
μου τής πόλεως Ρ»θύμνη διά τβ άπϊ 1 > επτι,ιίρί.υ 1910 μϊ^ρΐ1
τέλοΛ Αύγουσ.τ«ο 1941 δι**ΐϊ)μ« ού4«κ ηε>«ΜνΑ$( πλ·κ,$ίτης ώ.
ται «χ ~« δπ' άρι(). Πρωτ. 1(.·70 τήί αΐτής /ρβ»·λ·γ»«ς.
βχεΐιχού χρ«χτΛχοϋ, διβτασβομβν ττ,ν 4ι«ξ«γω^ήν νίας^ϊημοτι·*-
οίϊ π;ος έκμίσβ*>σιν τού «άρο* τούτου χά ·* την 10 Ί·υΛ'»υ
190 ήίΐέιϊθίν Σαδδβτον χ«ί ώί»ν 10 — Η π μ 4ν *^1 Νομα··
χιΒιώ ΚατασΐήμΜΧΐΐ Ρεθύμνης χζι ένιοκινν τής Ήΐΐίΐοόπήΐ. -τη:
οριζομένην- εν ;ί, 6τ' αριθ 950)4 ·3 έ. Ι. δ«χιΐ^ι^·ι ή^» (ίΪΛριψ·
τημ« τή: Έ?ΐ||»·ριδΌς ι (ς Κυκ^-τ,σίυβί «» Κ^^ΐφ Τεϋχτκ Γ.
φύλλον 32) χαΐ συμ^ώκω; ποός τούς··»» «ι*ΐ^.4γ··Λ|β(*»»3υς Ι·;».;.
Έν Ρεθυμνη τ5) 27 Ίνυνΐ«μ 1910
Ό
Λ. Π.
Αριθ. Πρωτ. 1113
» Λιεχττ. 532
*Ο Δήμαρχος Ρεθύιΐνη,ς
Διακηρΰττ«ι ότι,
Έπβιδή κατά την όρισθεΓσαν την 12 Ίουνίου 19ΐΟ·4ημριτρ#-
σίαν διά την έκμίσθωσιν τοϋ ζυγίου τοϋ Δήμον τήί πθΑΛ^ς ΙΊ~.'
ούμνης δια τό άπό 1 Σ«*τεμ6ρϊου 1911) μ«χρι τέλους έ*τα)τ-
στ»» 1912 διετ«ς ίϊάστημα ουδείς προσήλβ· «λειοϊότϊς «η
έμφαινεται έ* τοΰ ϋπ' άριθμ. Πρωτ. 1115 τής αυτής χρ**·-
λογιας σχ^τικοΰ πρακτικοϋ διατασ«ομε» την ϊτεξαγωγήν νεας
Δημοπρασιας πρός έκμίβθωσιν τοΰ φόρου τούτου κ-χτά την Π
Ίουλίβκ 1910 ημέραν Σάοδατον χαί ώ;αν 10—12 κ. μ, έν τώ
Νομαρχιακώ Καταστήματι Ρ*θυμνη^ καί έ.ικΛπιον τής Έπιτρο
πής τής οριζομένης £ν τη ϋπ' αριθμ '*8/*»8 *' **·
ημών (Πβράρτημα τής ΈφηΐΛερίδος τής Κυδερνήσειι^ έν
Τιΰχος Γ'. 1910 φύλλον 32) καϊ συμφώνως πρό; τ^μς. έν
άναφερομένους όρους.
Έν Ρεθύμντ) τή "27 Ίουνίου 1910
Αριθ.
1219
Ρεθύμνης
» Διεκπ. 533
Ό
Διαχήρυττιι διι
Έπειδή χαΐά την ενεργηθείσαν την 12 Ίοονίου ϊ 910 δημο-
πρκσίαν διά την έχμίσθωσ>ν τοΰ φώρου χρέατος βφα/είου χαί τοϋ
ϊικαιωματος των χρεμαστκών νού Δ^μου τής πόλεως Ρε8>μνΐ)ς
δια το άπο 1 Σεπτεμβρ.ου 1910 μέ/ρι τελου; Αύγούστου 1911
ού;ίί; προσηλ:ε πΛεΐοδδ^ης ώ^ έμφαίνεται εχ τοα ύπ'
Ό
Ρεθύμνης.
Δ. Γ.
Αριθ. Πρωτ. 37 "' κ'* "
> Διεκπ. 15
*Η, Ένοοιακη *Επιτ{>οπεία Νεαπόλεως
Δ ιακη ρ 6 ττί ι ότι,
Άνα6λεί6είσης νομίυιων λόγων ίνεκα τ(]ς μίΐοίίτιχΐή.Ιγ'Αο'
πρασί?ς δια την άιοπϊράτωσίν τού οίκ,οδο^ιχβΰ μέρβυς τοθ ϊ^
ί Νεαπόλει Καθείριχοϋ Ναού τής Μεγάλης Παναγίβς τής >ι;-
μοσιευϋϊΐσης »ν τώ ΰπ' άριθμ. 32 (χε^χος τ^ίτο*) τής Ϊ9 Μβίου.
έ. Ι. φύλλω τής επισήμου εφημερίδος, ενεργηθήσεται αδτη τ«-
λειωτική έν Νεαπόλει τή 25 Ιουλίου 1910 ήρέρα Κυριβκή
τοϋ ,ορ,Γυ το,του,.τ» την 17 Ί^Λ^ 1»«0 ήμ,ρ«ν 2*6-β.. ϊνωπί?ν «*"Ρβ««« «παρτίζομένης «πό τον Νομάρχην
*«1 ώραί3—5 μ. μ. έν τώ Νο,ααρχικιω Κβταστήμιιτι Ρεθύμνης ' Μ»» «ί--(«^Ρ»*. Τ~, Πβ«βίί>ον τώ» ΙΓριβτοδτκών Λασι!θ;ο^
*«ί ενώπιον τής Έπιτροπής τής οριζομένης έ/ τ|| 6π' «ριθ. ή τους άναπληρωτίΐς «ύτών τβν «ρμβίιβν μηχβνικβν, καί τβν έ»
3Κ2
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΗΡΝΗΣΕΟϊ
μβλδν τής 'Ενορι«κή·« ταύτης Επιτροπείας Ιωάννην Ε.
ξά
Έν Νε«χόλει τη 57 Ίουνίου 1910
Ό Πρεεϊρος ~
Τ Ό ΠΕΤΡΑΣ ΤΙΤΟΣ Ι. -, Κα9φε-ζάκης
Ι. Γ. Τσεχλάϋτ^,ς
Ι. Α. Αλεξάκης
Ό Γραμματεύς
Ν. ΊΓαμπουρατζάκης
Άριβ. Πρωτ. β863
4058
Έν
τοΐ?
των
ΚΛΗΤΗΡΪΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
'Π παοα Πρωτο&ίκαις Χανίων
Έπειϊή ο Ιωάννης ΚαλαΦατάχης κάτοικος πΐώ^ν Παλβίθ-
νι-ίβτρου Κισνάμου καί ήδη αγνώστου ϊΐαιιο«ή;, χατηγορείτα:
ώς ύπαίτΐες τοΰ ίτι την 23 Απριλίου έ. Ιτ. μεταβάς εί? την
Ιέσιν Τ«ιλαντούριϊων τό άλώνι» τής «ρι»ερείας τοθ γωρίου
Ανω Παλβΐβκάστρου Κισσάμου, έκ πρίϋΐ'ίτης απεφάσισε χα
ΐσχεμαένως έτραυιιάτισε ?ιά ράβίου την Μαρ'.ΐν Νιχο^άου Συν-
ΐΓευϊάχη εύζυγον Ίακώίου Καχουνίχη «ι·: ϊίάφορα τοΰ σώματβς
της μ,ίρη έξ Αν τραυμάτων αυτή ίνόσησε καί άνίχανος πρός »ρ-
■'«σί»ν ν.ατε'στΥ) χλιίον των 3 καί ϊλασσον των 30 ήμεοών.
*Ε«ειίή τό άνόμημα τε3το ΐΓροίλί'πεται καί τιμωρεΐται οτπό
τ' 5ρ·ραν 304 «δ. 4 το3 Ποινικοΰ Νόμου, χαρακτηρ'ζεται δέ
ώς «λημιιΛημβ.
Έ«ειϊη ο Κατηγοροΰμενος ούτος είνε «των καί άγνοβίται ό τό-
*« τ#ς ίιομβνής τού.
Ίδοντες χτΐ τ' άρ·ρα 405 κ*'. 406 τίς Ποινΐκ*|ς άικονομία'.
Κβλεδαεν τόν ΐ'ιρημένεν κιτηγορούμενον Γνα ίαφ«ν(σθή »ΰτο-
πρεσώτως ενώπιον τοΰ άκροατηοίου το3 Πριατοϊ'κϊίίυ Χανίων
"ήν ?8 τ»3 μηνός Όκτωίρίου τοΰ ϊτους 1910 ήιχίρβ'ν Πίμπτην
ΚτΙ ώ»«ν Ι χ. μ. Γνε; ίικαβθτί ώβ ΰπαίτιος τής έκτεθ»·'σης ιτρά-
?-ως, άλΧ(βς θέλκ οικνσθή έρήαην συμφώνως τώ άρθω 407
Τή"ς Ποινικής Δικονομίας »υγχοόνως δέ καλούμεν αύτίν δτως
λάβη γνώσιν των «^γράφων τήί ϊικογβαφίας.
Έν Χανίοις τ?) 30 Ίουνίου 1910.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
ΟΙ χληθέντες μάρτυρες
^Ιαοία Ν. Σαντζουλάκη σΰζ. Ίακώίου Κακο'ΐνάκη κατ. Πβ-
"λ κοκάστρου Κισβάμου
Μιν/αήλ Κ. Λουδάκης κατ. Παλαιοκάστρου Κισσάμου.
Στυλιανός Β. Μυλωνάκης » » »
"Εγγραφα πρβς άπόϊειξιν
Ή ύιτε χρονολογίαν 25ΤΑπριλίου έ. Ι ίατροϊικαστιχή ϊκθε-
β:ς τοΰ Ίατρο8 Νικόλαον Ι. Λιγιδάκη.
Άριιόδιος 8ικα»τικβς κλητήρ παοαγγέλλεται δτως ίν άντίτυ-
τβν τ·Ι παρόντος τειχοκολλήση είς την τελιυταίαν κατοικίαν
τν3 κκτηγεοευμένου καί'ϊτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
"Ο Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
'Αρι>μ.Πρωτ. 4107
» Διιχιτ. Ϊ69ί Ι
Έν "Ονόματι ιοβ Βασιλέως των 'Κλλήνων ,
Κ Α Η Σ Ι Σ ί
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης '
Πεες τον επί άπεκλανήεη είς άσέλγειαν κατηγοροΰμεννν
Εμμανουήλ Ν. Βαβουράκην κάτοικον τού χωρίου Σακτοόρια Αγ.
Βασιλείου καί ήδη αγνώστου ϊιαμονίίς.
ΚαλεΤσαι δτως έμφανισθής αυτοπροσώπως ενώπιον πΰ ά-
κοοατηρίου τοΰ Διχαστηρίου των ΐντ*3θα Πρωτοδ'κδν την 25
τοΰ ιχηνός Νοεμβριού το3 ϊτους 1910 ήμίοαν Πέμπτην χαί
ώραν 9 Π. Μ. πρός συζήτησιν 'ής υπό χρονολονίαν 2 Φβδρουα-
ρίου 1910 ίφέίεώς σου κ»τά τή; ΰπ* αριθ. 23 τής Φεδρουα-
ρίου 1910 αποφάσεως το5 Είρηνοϊίκβίου Σπήλι άλλως βέλιτε
δικασθή έρήμην.
ΈνΡεβύμν^τη 25 Ίουνίου 1910.
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
Ν. Γ. Παπαδάκης
Δημοσιευθήτω νομίμως ή παροΰσα έν τη Έπισήμω Εφημε¬
ρίδι.
Έν Ρίθΰμνη αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
Ν. Γ. Παπαδάκης
| Αριθ. Πράζ. 7
Ι *Ο Άναπληρών τόν 'Επόπτην της Επαρχίας
] Ρεθύμνης Ειρηνοδίκηο Ρονίτίκων
: Αϊδόντρς ύπ' ίψ:ι το άοθοον 30 τοΰ ύ-' αριθ. 2 ΐκτελε-
στικοΤ Διατάγματος τοΰ 81 ι Νόνιου κα! τ" ά^θρ 17 χαί έπόμ,.
' το3 δπ' αριθ 140 Νόμου.
| ^ Όρίζει
! Τακτικάς δικίσΙμ.ους ποός έ*?ίχίτιν τώ» «γροζημιιών δία τόν
' Δήμο/Ατσιποποΰλου την Πα;ατ*ευήν έχάστης έ6ϊοιιά5ος εκάστου
μηνός, διά ίθν Δή^ο^ Ριυστί.ων την ΙΙαοαΐΛε^ήν τής β' ϊ6ϊο·
' μάδο; εκάστου μην'υς καί διά τόν ΛήΛ^ϊΐ ΛΛΤΐΓχων την Π-ρα·
' σκευήν τής γ' εβδομάδος εκάστου μη-ός.
) Ώρας συνεδριάσΐων την θ π. μ.
: Ή Ίσχύς τοΰ παρόντος άαχετα, άπο τής 15 Ίΐυλί^υ 1910.
Δημοσιευθήτω κα! τοιχοκολληθήτω τό παρόν δπως ό νόμος
δΐατάσσει.
Εγένετο καί εξεδόθη
Έν Ρουττίκβις τη 16 Ίουνίου 1910.
"Ο Είοηνοδίΐ,ης Ρουστίκων
Ι Α. Χ. Σαβοργ2άννής
ι "Οτι ακριδίς αντίγραφον
: Έν^Ρουστίκοις αυθημερόν.
Ό Γραμματεύς
Σ. Σ. Τσαγκαράκης
Έκ τοβ ΈθνικοΟ
Μέγεθος Γραμματοσειράς