93370 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΑΧΙΛΕΙΟΝ Τ'« £ΑΑΑΔΟ£
1ΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 2ο 'ίουνίου (910—Αριθ. 44
ρ.θ,Λ. ΙΙρωτ. 2 749
» Διεκ-. 1904
Σϋ Ο!Κΰ.Ο£ΐ!(αΝ
Ίερι έκμισθώσεοος τού φόρου ΐχθυαλιεία_ Νομοϋ
Ηρακλείου, Γεωργιονπόλεωςκαι Χώρας Σφλκίων
Ο Ε11Ι ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ Κ111ΤΡΟΠΟΣ
Δι αχ,ηρ 6 τ τει ότι,
Έχ:ί:)ε:α! είς φα.ερόν δημόσιον πλειοτι-,ριασμόν έΑμι^ίώσίως
ό φ^ρος ίχθ^αλιείας συμφώνως τω 5 ι' άριδ. 356" νομώ τ.βρί 2η-
μαποασιώκ*ί τγ παρουαιτ, δακΓ.ρύΙει διά τας έπομένα; περιφε-
ρείας άκί,τελουμένΛς άπί- τα άνί'/,αθεν γ/ωστά όρια αυτών-"
'ϊ£ν τώ ί^ομώ Σρχκίων
1. Ρεωργΐουπολεως.
'2. Χωρ,*; Σφακιων.
Έν τφ ^α»μφ Ηρακλείου
Νομού Ήρακλίί-υ.
ΟΡ01 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Ή έκμίσθωσις ί)ά γίνη υπό ""ούς αχολούθους όρ:.>ς.
1 . Ό ένοικιαζάμίνος φόροςσυνίσ.-ΊΤ-ίΊ είς 20 ο)5 επί τής άξιχς
των χονδρ'κώς έν δίμβπρασίϊ. πωλο.μ*7101·1 '·7.^ων· ^1>» :°ν ?'"
ρον τ^Οτο» ΰπέκιινται κΐ οί έκ τού ίξωτερΐλ-ΰ κομ:ζ:μενί·. ν ■.'—ο ι
'-χβύς. -Λ 03τραόο·ρμα %%ι τα μαλά/ι».
2. Ή ίημοπρχσί» τής ένοο.ιάσεως "ών ώ; ίνω πίρ'φερει-ιν
8ι«ξαχ6ή«τΛΐ την 8 Ίουάου 1910 ήμ*ρ-ν Πέμ-τ·ν %; ωρ-ν
'Ο—15 ιτ. μ. ενώπιον των κατωτέρω ϊπιτροπϊίων.
Έν τ^ Νομώ Σφακίίών
-'ΐβ 'όνίόρον ΐ^θυαλιείίς των πιραλίων Χώρας Στα-ίων και
ίΐιαΐτερω; διά τον αυτόν φόρον των πϊραλ·ων Γεωργΐίυπόλεως.
Τού Νομάρχου Σφακίων ώς Πρ:&δίθυ τοό Είοηνοδίν.ίυΒα-
μου καί τού δημάρχίυ Βάμο.ι ή των νΐμίμων άνατληοωΐών αυ:ο ν
.ώς μελΰν.
Έν τώ Νομώ Ηρακλειον»
Τοΰ Νο»ίάρχ υ ΉραΑλείευ ώς !Ι?ο-:*-:υ, τοί Λιμ*νά5>ο-
*■*■ τού Ε'ιρηνοδίκου Ήρακλιίίυ ώς μελών ή των νΐα'/ων α^ο.ν
νλ
3· Π5ς πλ«;δοτης ϊεον να προκχταδ. /.>;, είς τι των ^
τ-αμείων νής Πολιτείας, είτε βίς' τό Κεντρικόν κατάσττμ» η^τα
'^οχα-ασιήαατ. τ?,-. Τραπέζης Κρήτης. "' ηψ έγγυή;εως .. = -
'όν ϊ53ν τούλάχίσίον πρός τό είκοσιν ;3 π,ίθΰπλζομει
μ·'·ο6ώ·Αατος συμφώνως τοϊς 9 καί '2θ ά'ρθρο-ς τϊϋ
Νόμου.
·''■ Αί δημοτι,ρασίιι'. ίεν είναι τελειωτιναί.
0.
; εάν ίντός £ς ήιερ2ν άπ~3 τή; λήψ-ως τώ/ π
χ. ικώ; τή; δ',μοπρατ'3ς είς την Ανωτέρα/ ώΐίΰθ^νσιν των Ο
νο,Ανώκ δέ; γίνςβί; τό,ι Έτί:ρ·>τΐον τώ/ Ο.'χο'β.Λΐκών νίί ττ
φο;ά άν.ι-τί,-.α τής το3 ά■»κ^ρ.ιχ9ϊ/τος -ελ'.υ:βίυ πλίΐίίό
τ;ΰ«ά-/ιστ;ν καυά 5 ο)1 ϊ-.Ί τοό ολικοΰ πισού δύνατιι ό Ε
τρο-.ος •/.·τ'θ'/.ε'αν κρ'σ.ν νά ίχικορώΐ',, ή ν' ά«ΐ'ρώσ(ί την
μ5-ρ)ίοί.'.ν, λχμβάν(ι)ν ύτ' όψει τό ;υμφϊΓον τ;0 ΔηΑζσ.ου.
Έά/ 6,*ως ϊντός τή; ίν λόγω ίςΊημε.πϊς γίντ, τοιαύτη ~ρ
φορχ είς τόν επί ιών Ο.κονομΐλών Έπίτρο.-.ον, Ο' άχυρι,ιθί,
αΰ;ςΰ ή ίΓ,μοπρασίχ καί Οά ίιιτχχθζ ή έκανά/,ηψις αυτής
!ιπ
τε-
Έϊν ίί κιτζ την ου ω π,ηΛη,-^χΟεΐσα' : τίνχλη-ττικτν
Λ,ν δη^οτϊασίΐν πρτπίνεχβώιπ μυθ ·Ίμ*τ3 άσύμφιρα βίς τι Δη-
ιιον, ι— φ^λά^'α*( τουτο είς έα,ιτΐν τ> ϊ'./-·Ί,)μ.χ τ;ς «ϊ.υ:·'..·ςω;
τή; οη^πΐραΐίας ί,.ϊί·.ης . αί τή; όπ' ι)'·ύ»; είο-ττράςεως ζο) φ,-
ρου, χωρίς ό τϊλίυταϊις -"'. εοο:τ»!ς νά ίτΐοκτα οιονδήποτε ϊι-
««οζημιώΐεως κΐτάτϊ; Δημοσ'ου.
5. Η ϊνοιχίζ3ΐς 0/ '3/ύ{, διά ούυ ?ιη, άρχό,:.·ν* ά-ο ποιό¬
της Σΐπτε^δριου 1911) καί λήγοντα τέν 31 Αύγουστον Ι'ΙΙν'.
Εί; τή/ πρώτην δ5ΐιν τού μ σ))ώματος ()ζ συμψτ)φιτβϊ| ό βόρις όν
θά εισπράξη τ; Δι;μ.-.σι;ν άίό 1 Σεΐΐτεμδίί^/ 1910 μί'χιι τή,
έγ/ρίσίως τής όρ'.σίθή; ϊ.αταιΐυρώσεως τή, ζ·εΐίδβσίας ε ϊυ.
μίρ·" τυ_ ό; ϊίν ί-χί: -γίνϊΐ έν τώ μίΐαςϋ τ:ιαύτ{, »Λ9> προ^.;ιί-
νω; »ρατηθώ3ΐ τα νόμ μα Ις:ϊί εϊσπρϊςίως χβί /ωρίς νά ϊι-
χα.;ΰ:»ι ό μ ι'.'Όχής ν' αταιτ' δι' οίονδήτ:;;: λόγον ττ:ρ:~λί-ν
τώ,· ιΐστ;αχθέντων μίτα τη; κ^αίρεΐίν των τοι.1-α»ν ές:!ω/.
6. ΑΊ -ρο3φ:ρν. λο Λζΐντα; ειςάχίρϊϊζς μ-.νάιαςχαί εί; δραχ¬
μάς εί; άς Ίΐι ·Ααϊα6άλλητ^ι κχί τό μ'σ3ω;Λΐ ~ρό; τό ί'ν.ίΐον
ταμβϊΊν.
7. Ή χι αδ;λή νού έΐ^ιίου '-ΐισθώ,Αατ:; (»α γίνητα 8*ς ''■>
χζ ζλ; δο-»:ς ώ/ έχίτ-η πληρωτεα εί; ίήν λ^ξιν £/.άΐ.:υ
;νός.
8. Ούϊεις συμψκΐφισμόί ϊύνβτϊΐ νά γίνι άτένχν:1. το; μ'οθιό ■
ματο; ϊι' οιονδήποτε λόγον.
Οί μισθωταί υποχρεούνται να σ;μμ;ρφώνωνται ίπαχριδώς πρός
την παρούσαν ϊιαχήρυς'.ν χϊι νά παρά*χω«'. κατά την σύνταξ·.'
κων σ;μ6;λϊ^ων άςιο/ρί:;; έίγυήΐβς. Κΐί ο! μισθωταί ϊέ /αί
οί ϊγγυηταί ^ϋτών είναι άλληλίνγύω; ϋττϊΰβ^νϋ άπέ/αντι τ:^
...... ά'ν;.> δ/.7ΐώμ.3τ?ς ϊι.ΐιρΞσεως ή ΐιζήϊίω.', δι' όλον -.ό
μίβθωμ» μ.».τά τώ; ένϊεχομίνων τόχω/ ^-«ρη·μ.ερίας χά. ίξόθοΐτ
εκτελέσεως, μίχρ'ς όλοΐχιρϊϋ; ίςοφλήσει*ς, χαίώς ίμ διά την
ίνελ' ίπή εφαρμογήν τώ/ ό':ων τής ιταρούίη; Ο:α/.ηρ^;εω:, συμ-
ιίνω; κοί το"; ύκ' αριθ. 190. 20'» κβί 24 1 νόμ,βι; καί οίψϊή-
ιτε άλ'/ω σνετΐίφ Νόρφ.
ίί). Ό ίν:ελώς είτε έν μέρει άποχρύψας άφορςλήτους ΐχόεϊς
*ωρίϊ α συμφώνως ιω αρ.θ;;:> 403 τοϋ ΙΙ:ινικοΰ νόμου,
Ι ί. Οί |ί!σ'ω:αί 6^ο·χρεοΰντα! νά παραδώσωσι καί εις Τν
^
942
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕι
Δημόσιον άνήκοντα Ίχθυοπωλεΐα, είς ήν κατάστασιν θά παρα- νία? )!«>. ήδη φυγ!δικος λ-ϊτηγορίϊται ώς ΰπΐίτίος τοΰ ότι έν
λάβωσιν αύτά. νώσίΐ αύτ· ν_'μό'.ως Χίί ά :υ τής συ/*α*αΐ}έ?»ω; τοΰ έχοντος
12, Πρώται προσφοραί δίδονται αί εξής. 8ι*«'«{ΐα ^ιον: γ, ^.νος ε"λϊβ£ν β ι- τήν.κτςχην : ου ξίνα κινητα
γ._ ιθΐιι__)Ο4Ο Λ-ημβτα ητι·. 6'τι νήν 16 Ι ·υ'Όυ 5 005 εχ ττ.^9
ί Κάμτ.ων Κϋ6ωνί«: &^Ί^:εβε τρείς
τού φόρου ίχβοαλιείας Ηρακλείου διά τί" (τη 1910-1912 ->«;« ή^'· ότι νήν 16 Ι.υ,.'8«, 100_5 ϊχ _ττΛ Μ««ς εΜβ.νίϊουε
9
ίραχ. 29000.
τοΰ φόρου ίχθυαλιείας Σφακίων διά τα ϊτη 1910 —1012 ^ ^ ,.^^.^, ώ. ίδ,.οχττ,ο',ν τού
ίραχ, 250. 'Κπκ'όή .ι -1νόμ/)μα -(ΰτο π:ο€λέπβται
τοΰ φόρου ίχθυαλΐίίας Γεωργυυπόλιως διατάίτη 1910—1912 τ' ά3βεβ 1 2 χ&ΐ 3 τοΰ ίπ' ΐο>θ 66δ >
φρ
χ. 150.
13. Τα κηρόκεια καί Ιξο?α των συμδολαίων βαρύνουσι τούς
μΐσθωτάς.
Αντίτυπα τής παρούσης εδρυνται είς τάς Νομαρχίας Σφακίων
καί Ηρακλείου.
Έν Χανίοις τη 24 Ίουνίου 1910.
Ό επί των Οικονομικήν Έπίτροπος
Β. ΣΚΟΤΑΑΣ
ϊέ ό ; π/
ί,ί ίιοιμονης ·ί5υ.
'Πόνβ, »! τ' άί
:: οϊτα·; είνί
ίν
λλ τ,μο>ρ!ΐτ*ι άιίι
4ου /^«ραιτηρίζΐτχι
αΐ άγνοεϊτΛΐ 6 τίπος
Αριθ. Πρωτ. 253
405 >λι 406 τής Ποινικής Διαονομίας.
Καλο^μίν τόν ίίίηϋίνο/ χατη/ορού^ενον ?/χ ίμφανιοβ/] αυτο¬
προσώπως εώι;ι.ν τοΰ ι>.Λ^οχ"ηρίου οοΰ Πρωτοδ'.χε'βυ Χανίων
τ ήν 'Ί τοΰ μη ος Όχτωοο ου .ου ϊ τι; 1310 ημέραν Πέ.Απτη
/ΐϊ (όρκ'- 9 τ;, μ. Ί'ϋχ 8·..·.ϊ«βή ώ{ ϋιυαίπο; "ής έχτεβείτης
ζίως,ά'λω, ΰίλίΐς ϊι^βσ^ί'ι ;^Ύ^*η ώ
Ποπχτ,; Διχο>ομ(«ς, συγ·/;ό/ως δέ
γνώσιν ών εγγράφων τ ής δΐίογρϊίρί
'Κν Χβνίνΐ; τή 23 Ίου.ί'.ι» 1910
ή η ρ
~ϊ> χ?ΐ)·ι> 407 τή-
υ οπω; ίδ
» Διεκπ. 151 ,
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΝΕΑ.Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό ώήνιαρ^θί; Καατιανον Λ>ρ.·.,:,ος
Λαβόντες ύπ' όψει τήν ύπ' αριθ 282 έ. Ι. απόφασιν τής Σε6. Ιωι' ^ "
Νομαρχίας Χανίων, δι'ής άχυροΰτ&ι ή ΰκ' αριθ. 2 έ Ι άπό-
φα=ις τοΰ Δημοτιχευ Συμ6ουλίου Καμπανίίί.
ΙΙοοχηρύσσ-ιμεν νέαντελεκύτίκήνϊημοπραδίαν ίνεργηθτσομίνην
τήιΐ 4 Ί;υλ'ου 1910 διά τήν ΐχμίσθωσιν των τ« Δ
φόρωνκαί των ^όρων τοΰ ταμείον τής άγροίυ/αχής τίς
τού 1009, έτ,ί των Οε:ΐνών αΐ,οπροίατων χαί β'ών, ο.Γ.Τ___ν
τοΤςόροις τής ύπ'αριθ. 169/86 τής 6 Μαίου ί. ί. δ.αχηρυξεως
ημών.
Έν Καμπανδ τί) 21 Ίουνίου 1910
Ό Δήμαρχο;
Δ. 1. Κανθουδάκης
Οί /.λ/,Οένες ρ. ρ
Μ Μυ (■ .η >ί--Λί->'
Ό Β!σ»γγεΑεϋΓ Χανίω.'
Γ. Σκονλας
Κυ~ω
ΉύΓ1 ',') 4 4 ϊ, εχ()3ΐ·.: -.(,ΰ Στ
Άο όθ'.ο ο »αττιιόί
ϊ Κίμκων
η:ϊ| πχρΐγγέλλί'ίαι οπω ε» άντί-
τΐροιΐ:.; τθ'/. ^λ"/]*») εί; την ιελίοτβίαν Γ*τοιχί»
Τί-, οΓ.ν>;έ/-υ χαι |:"ρον τ'ιχι»ο>.3ιιίσ7| είς δτμόσα μέ,·η.
Χϊ. οί,, αΐ>ιΛί ά ·.
Ό Κίϊίγγελεο; Χανίων
Γ. Σκουλάς
'Λρ.Ομ Άποφ.
Αριθμ. Πρωτ. 255
■» Διικπ. ί33
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. 11Λ.ΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Δήμαοχος Παναγίας Πεδιάδος
Διακηρΰττει δ'τι,
Τ ό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ιΐοωτοδικών
Διά τ κ ΰ τ α
Λι .άζο ■ Ιρήαην τοϋ χατηγορίυαέΐου Βασιλ. Κου μ α Πελίχα-
νχχη γς.ντ,ΟίΊ ιόγ »ίς Άίήναζ κ:;: π?οσωρ'.νίόί χατοΐ«οΰντος ιίί
Χϊ.ιϊ, Ε,τών 2^ ήίη φυ^οΒ'. ου χαϊ Χρι® ι».ν$0 ορθο8(ί5ιυ ΚτρυσσΕΐ
τοι,ΐον Ινονον ίν; διαχβτίχων ςίνεν χινητον χΐϊ|μΛ Λ«ί επί σχο-
ί >' αιτοβτιρήβν) τοΰτον ΐΐν ίβιο/.τήμονκ άι«υ τής άπβζϊ,μι-
τ«ς
φώνως τώ ' αριθ. 152]77 τής 20 ·Α*ριίβϋ 1910 σχ.ταή ' Κα'ταο χάζ',, το/,ηββνβί *τ* Ί,
διακηρύξη μου.
Δ (ά ταυτα
η
,. ί ΙΙ{λίχ«νάχτ,ν είς ^
'ΐίχ^'θη ϊπ!φασ;σ9η χαί έο
ΐν6ς
Διατάσσομεν την επαναληπτικήν ϊημ-πρΐαίαν ?ιά τήν έχμί- ' '^ν ΧαΛ-κ τϊ| 28 Μϊϊου 1910
σθωσιν ■ 3ν ώς εΓρητ». φβρω, τΓ; π.ριί·ρε1;ς το3 χωρίου Πανα- Οί Αι,ασταΐ ' Ό ·Τ]Γρ«ιιματευί
γΙαςτουΔημοί τουτο; την 7η, Ι^λί:ϋ 1910 >μήαν Κυριακήν Μ. ΔΑΪΚΛΛΑΚΙΙ^
καιώραν Λ— Ο μ. μ. ίν τώ Δνμ«ρχιαχώ Κ^τσστήματ! ίνώπον Γ ΜΙΧί-ΛΟΚ ΛΑΚΗΣ
έιςιτροτε·3ς τής οριζομένης ίν τή «π' άρΐθ. 152]77 τής 20 £· ΑΓΚΤΣΟΤΛΑΚΗΣ
Απριλίου 1910 δίαχηρύξίΐ ημών χ«ί σ^μοωνως -ρός τούς έ» Άχριί-'; ά-·!—*γ«ϊ
αυτή αναφερομένους δ'ρΐυς.
Έν Παναγΐα τη 20 Ίουνίου 1910
Έν Χαν ου τί»
II
Ιουνίου 1910
Ό Δήμαρχος Παναγίας
Μ. Καλογεράκης
Ό Β- τζυ Γ
Ι. Γ-
Αριθ. Ιΐρωτ. 6149
Αριθ. Πρωτ. 2009
» Λ,::κτ: 1179
Διεκπ. 3905
ν «Ινόματ» τοϋ 1.«ί,λέως των Έλλήνων Εν ' νόιιατι τοϋ -*·**»λέ«ς των Κλλήνων
ΚΑΗΤΗΡΓΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΔ " ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕαΐΚΡ1Μ-
παΐίά Ποωτοδίκαις ανίων Εκίαννελεύί· . ^ν.61^ & Μαεϊςς^Χ^ηστ. Πανηγοράκης, ι-άτεικος Παίίοχ*»-
πΕ.ϊ,, ι >ι,^ „„'-■,. , ^ ' * ^ Ρ :-> Δ-~.'.βρώνου καί 'ί**ΐ φ-γί-ικος- κατηγορειται ώ; ' ι*11105
*..Κ 4 Ιωάννης Λβχ,λ:.:.ννν χατο..χΟς Κάμπα,ν Κυ5ω- ϊο3 -τί την 13 ν5πτεμ · -:,/ Μ ,α'ϊ ,!ς ^ Οισιν .1^5..
~«-τ_ -~-*£-^. .
3*
τής περιφερείας Π«ιΐοχωοί;υ Άτΐίκορώνου, ίνώ ό χ
τού σίίδμοΐ Φρι "Απο·.ερώνο;, ΙΙμμ. Γ. Τσ5υροϊια>'ακης
κατϊσχη εν δπλον οΐτι'/ααΐ;; «Γκρα-) ίίς χείρα; τού πατρός
τ:υ Χρήστου Πανηγυρίχη όν συνελαδεν βΐς την εϊρημέ^ν *εΐι>
.['αΐιτοφόρψ παρανόμω·; όιτλοφ3ρ.νντα, οχω; τ!ν πι,.εμχοδ'σΓ,
είς ιί,ν :/,πλήρ ^σιν τώ» .-ατά το3 υί·- τοο 'Κα.μ-νουήλ ίλδηλω
δί-σών πρθεσίών νού, ά?ήοισι β .«.ως ίκ των χε ιών τού1 είρη-
,ίίνο* χωροφολίκος >ο, ώ, α'ν,υ, ,α^ΐχίθέν ό'πλον, άντιβ.ας
υτω κατ' «ύτον /.^ ανΛ.'χ«σα; -,ο3τ5ν είς *.·α-ρ3πί(ν πράξεως
ιαγομένης είςτι,ν υπηρεσίαν τθνΐ.
Έτειδη τό άν:μζμ* τούτο πρ;6λίπετίΐ λαί ;ί[*ωρίΤτ*ι ά« τ*
άρθρα 171 -ού1 Ποινικοΰ Νόμο^ χ«ρακϊηριζ*-αι ϊέ ώ, πλημ-
μέλημα.
"'ΐ/πειδή ό κατηγορ«ΰ.ιεν;ς οΰτΐς είνε απών κ*ί άγνοεΤτβι ό
τ:ΐΓ3ςιτήί*διαμ3ντ'ς τσθ.
Ιϊόντβς κα! τ' άίθρα 405 καΊ406τής Ποινικής Δ:κονβμίας.
Καλο3μεν τιν εΐρημέ/ον /α:η ορίΰμ,ενον ίνα ίμφανισθί] αΰτο-
πρί:ώπως ενώπιον τοί ά/.ροα:ηριου τού Πρωτοδικίί-ου Σφακιων
".ην "21 το3 μηνός Όλτωδρίου ΐϊΰ «τ:υ, 1910 ήμίραν Πιμχτην
, αί ώραν 9 π. μ ί'α ϊ'κοθί ώ^ ο-«3Πος^ ',/,ς &/.τιθΐίϊης κρα-
ξία.·, άλ') ως θέλει δΐΑαΐΓ,ίί ίρ^μην συμφώνως τώ ά ίοφ »07
τή; ΐίο'ν Λή; Δ^ονίμ,ί^ς, 3υ/χρόνω; 'δτκαλΐύμίν κΰτόν οτ»»ς
λα6·-| γνώσιν τώ) έι^ρα^ων τ·*ς ϊι/ογρΌφίας. » '
Εν Ββμω τϊ) '& Ιο-νίοο 1910 ι--«"ο*:
ι Ό 1?.ϊσα·)γελεΰων Σβανΐων
Τίτος Πετυχάκνις
Οί Λλη(ίίντ«ς μαρ;υρε; /«τηγοριας
'Γμ-> Ρ· Τσ;οροΐ[->κα -ί χω-·^ '>>ξ χ-':ο!χ«ςΦρϊ Άπ^ορων.·
Ιω Δ. ΜαΌίίακης Ένω,υτάρνη; * 'ίίμπρ:α,ίρου »
Γ Χ'ρηστ Άπ.στολα ι* άγροφϋ^'*ς » Νιρονωριου »
Έγγροφα
Η ύ*' αριθ. 61 καίχ.ο^ολβ^. 1Ί Σετϊΐιμ6(ίίου 1909 1κΟ·σις
τής /αροφΛακής τί3 στβθ,ιο!) Φρέ κϊί ό' εΛηοος ή σ>
οπω έμφαίΐσβήί αύΕοποοσώϋωί ίνώτιον τού ϊχοοα-
αηβί-υ τ(ΰ Δ'.χαστηοίου τω/ έν'Λυθΐ Πρωτο^ικών την 21 τ»ΰ
μη Οϊ; Όίτωβ^ί-υ τοϋ ετου; 491'' ήα'ρχν Πίρπτϊιν χαΐ ι1(>«ν
8 κ μ. προ, συζήτηι·/ τή; υπο χρονολογίαν ?0 Ίουνίου ί909
ίφέβιώ; ηι·α, χατχ τγ^ 5π" ϊριθ^ί. 244 'ΐς 16 ΊοοκιΌυ 190^
ή Ε5ί Άώ δ
ρφ
Δ -μοσιβυθήτω ίΐ τή Έι«σή.ίψ Έ·ημ«ριοι.
Έν Βάμφ αύ^Γμ-ιρ'βν
, ,, Ό ΕίσΐγΊβλε^ων Σφ·Άΐων
Τίτος Πετυχάκης
Αριθ. Πρωτ. 1996
Δ·6π. 1174
ν ^Ονόματι τού 1*αί*^έως των
Κ Λ Η Σ 1 Σ
τον ΐτΐΧ ϊντισΐάϊίΐ κχ ϊ τής
νόν 'Πμμκνουήλ Ν Σχοΐ)ΐίλι«ρά/(ην χ/τοΐιί'Μ' Πίμονίω- Άπο-
Ό,.ώ/ου χαΐ ήδη άγνΜΐτου δϋμονής
Κ;:λϊϊσϊΐ οπω; έμφχ/ισθ'.ς αΰ-οτ;οσώπω; την 2 τού ιιηνος
Όχτοζρ,'ου ~ιθ ίτου; 1 1ϋήμί=»' Πίιπτην ιϊ όοΐν 8 π. μ
ένώπκ -ςΰ άχροαττρί.υ το^ Πθ(οτο'ί'χείου Σφΐχ'ων —?^ς «κολο-
ι«ν χΊπίραΐ-έρω ':υζ':ι"η5> τής ^^οτ!>'ν'υ ττράξίω; τής ανα-
9ΐρομένης είς τ>> χθ'νοΐτόιηβέν ύ :' ί,ιΗμ. 2820)1711 τής 1 „' Λύ-
νουστου 1909 χλη'-ηριον θίσπισ,Α'ί αβ',
Έν
τή 17 Ι^υγίου 1910
Ό Είσαγγ·/>εθων ϊ
Τϊτ
έν τή Έπισήμω
αύ*)η(λίρόν
Ό Είβαγγβλίύων Σ
Τΐ-ϊ. ά
Ο. Πρωτ. 1997
Δ:εκ- 1175
Έν Όνόμ,τι τοϋ Βα 'ιλίωι- των Έλλήν.,.ν
Κ Λ'Ίΐ _"ϊ Σ
> Ε»«ίαγ', Γλβΐ'»; Σφακίων
" , τ·;/ '- 'Λο Ο'τ ' '>■,,'-? Ί'Όν Γι όργιον Χ.
Αχο- ολί,Τν ,5,,-.ί0, Κ.'/.', 'Α :οορώ ;υ χαί ήδη αγνώστου
•ιβμο,ής.
'Κ, Βίμω ., Π Ίου»ίου 1910
; Ό Είσαγ;ιλ«ύων Σΐοχχίων
Ιϊτ. ΙΙετν^άκης
ΔΓ,μοσι*υί)/·τω έν τή 'Βπιβήαω 'Κφηαερ'ΐι
"Εν Βάμω αΰθηιχερίίν.
1 Ό Κΐυαγγ«λ«ύων Σφΐχίων
» Τ|·«. ΙΙ«τνχάκης
| ____________' > ϊ -τ. ί
Ι Αριθ. Πρωτ. 191 'ν""'
» Δΐ5νπ. 166
Έν "Ονόματι τοϋ Βαιίιλέαχ; των Έλλήνων
ΚΛΗΤ11ΡΙΟΝ ΕΙΙίΚΡΙΜΑ
Έιειίη Σόφια χήρα Ε. Νεονάκη, τβ γινος Κατσοΰλη,
/άτοι/ος Άογυρ:ΐιτ.ο>εως καί ήϊη άγνωσιο^ διαμονής, κατη
γοριϊτα'. ώ; ύτα'ττος' ιβ3 Οτι κατά την Την Νοεμβριού 1909
•ντ'-;; το^ χωοίυ Άρ'ρρουπάλιαις "κοιί ίξωβι τής ο!κιας τ^ύ
Έμμα ουη'. Ν*ονά«.-^ εξ^όρισ* τοίίτβν /αι την σοζνγόν «υ Άν¬
ναν τ ',νος Κατσαράχη διά των έξη; φράσΐων ΐγαμώ τίν
θ»ον τ.^1 τοθ κ«ρα;α τού ά.ίρος σοο χβΐ σ»να πβΐιτάνβ τκ6υλη-
κοπ-ία» κα σ^γγρονως έπετείη κατ' σύτίίν διά λίθιίν.
Έ-:5 ϊη το άνόμημβ εουτο προβλίιτεται χαϊ τιμωρεΤται «πό
τ* &?ΰρ* χ 01, 690 το3 Ποινικοδ Νβμου, χαθϊ»τηριζεται δέ ώς
πλγψ,μέλη/α. _ *'
Έπειδη ή κατηγορουμενη ούτη »ίνι ά—ου»·; καί άγνοείται ό
τόπος τής οιαμονής της.
Ίδοντες κ«ί τ' «ρίρα 405 καί 44)6 τής Ποινΐλής Δικονομιας.
Καλ "νεν την ε''ρτ)μένην χατογορουμίνην Τνα ίμφανισθί} αύτ«-
ζροσωπως ενώπιον τ:^ άχροατηρ!.3.> τςΰ Είρηνοδΐκείου Ρου-
ΐ,ι 30ην τυΛ ^η»ός Σ«πτ«μ6ρίου τβ3 ίτους 1'ίΙΟ ήμ-
Πεμπτην κιί ώρα' 9 π. μ. Γνα ί[κπσβ?| ώ; ύπαΐτιος τί]ς
ίίη; πράξεως, ά'λυ>ς θέλίΐ δ.νατ9ή ίρήμην συμφώνως
τώ ί
ρ
Ί07' ττ]ς
ς Διχ.ονομί»ς,
; ίί κα-
λοδμεν αύτη* όπως λά'τ, γνώσιν των ·γγράφ>ον τής δικογραφίας.
Έν Ρουστίκοις τή 15 Ίου»ίου 1910
Ό Δτ,μόσ Κατήγορο; Ρουστίχων
Ανδρ. >φηνιίί
ι> ι "ν
II
ί. Ιπ
Ο! /.λη6έντΐς >ορτϋ?«ς
Έ[^'^.ο^νο^Γ,λ Νεο 'ης κάτοίκος >Α5'^υρουπό^ί«ς
" ννα σ^ζυγος Ε. Νΐίνά^η τό γινος Κατσβράκη »
Ι.ϊίήνη χή:α Γ. Βαρδάχη κΐτιιΐ'..ς Άργυρ'υπόλβως
Άγλΐία Ρ. Νεονάχη » » ·
Άρμοϊ οί ί'νΐαστικ-: κλιτηρ παρχγγιλλιτβι όπως ίν α»τ(-
τοπ:ν το^ -αριντος τοιχ^κ3Αλ()ί(; »'ς ττ,' τΐΛΐ^Τϊίαν 'κατοι-
κίαν τή; ι%τηγ5ρο^μένης Ααΐ έτερον τοιχοχ,ο'-^ήτ^ ε!ς τό ϊη-
μοτ'ωτΐοίν ΐΑίρος τοί3 χωρίου Άργυρουιτόλίως.
Έν Ρο,υτικοις αύθχμιρόν.
'() Δημοσ'θς Κατήγορος
Ανδρ-
Αριθ. ΙΙωωτ. 334
•Εν 'Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
κΛΗΤΗΡΙΟΝ "εΙΙΙΚΪΊΜΑ
'«. Δημόόιος
Έ «·οή ό (Ί ο?ι> :ο; Γεωργ βί&5ωρί>γς τίως χίτοιχος Φ«-
νΐίωμίνΐ); ΙΙι^^κττ'ιΐβ ς χ«ι ή?/; •«γνώ«ίθυ ίΐίμον^ί, χατηγο-
ρ£ι-*ι ώ{ ύηοιίΐιίί τοΰ ό*ι την Π Αύγ,υττο» 1909 «;«;1 ιβ(
8—9 μ μ· «;»τ.λίί« [ην αχονΛθυ6θί ας·6χοι*Ο» κρασιν,
244
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
έντος τοθ χωρ ου Φβνίρίομένης Πυ?γιωτίϊβης χά! έν τώ χϊ^ιρϊ-
νβίφ τού Στϋ ίνου Θΐ5δωοί*η, ίπραμί βτήτω; είς β?«σα»ν ψυ-
χικής δρμης ^ τ είς χπϊρασΛίυχβτο,ι; ο.απληΐίιίμεύς, έά
τΐ3ϊ δ·. ράβδ^' καΐ λίθω; τ«ϋ; β* Φκνίρωμί'ντ, Π
Γεώργιον θϊ»Μορ»κην πζτίρχ τού, *ατά τό* ?ιςον
Στέφανον θε ϊωρΛκην ιΐϋώτον Ιίϊό* τού εί; οιάφ^ρα
σώνιατός τού > ·1 Λϊω'ίίχ Φΐ7«ίδ*σ>ιαλίϊΐ .-.α** ίή
κ»1 άνω>ϊν τ1--1 μίτώπϊυ έξ' ών τραυ(Λ.άτ·ν έϊθση*χν
κατέστησαν ά 'χανοι πρός έργαβΐβν, πλεο/ "ώ* οιώ
το» των τειάχοντα ήμεεών.
'Ειΐίΐζή το άνομημα τουτο προδλίπϊτα: χαΐ τιμωρεϊπχι άπό
τ' ά Λρα 30? ϊδ. 4 τού Ποινιχοϋ ΝΛμου, χαραιιτηρίζεται δέ ώ;
λ
ελα -
Έπειδή ο χατηγαροομενος βυτβ; ίΐνβ άπών χ«( άγνοεϊται ό
τοπος της διαν'-·νΤ(.
Ίδόντις χαί τ* άρθρκ 405 χαί 406 τής Ποιν.ΛΪ,ς Διχονομίας.
Καλοΰμιν τ όν εΐρημίνον χατηγορούμινον ίνα έμφανισβ^ αυτο¬
προσώπως ϊ.ώκιον τοϋ άχροατηείου τοΰ είρηνοίιχείου Βόρειον
την 1 τοΰ [«.ηνός Όχτωβείοο 1910 ημέραν Πα·α»χ*υήν χχί ώραν
■ ιτ. μ. Ινα όιχασθί, ώ; δπαίτιος τή*. έχτιΦείσης πράξιω;, άλλως
(?έλει διχαββϊ, έρημον συμφώνως τώ άρ9»ω 407 τη; Ποΐνΐχής
Διχονομίας συγχρόνως £& χίλοΰμιν αυτό; όπως λάβϊ) γ,ώσΐν τω»
εγγράφων τϊ,- διχογρκφίας.
Έν Τομιτα.ίω 1$ 16 Ί·υ*ίου 1910.
Ό ΔημΟΓ. Κϊτήγθίθς Βόϊ;ων
Γ. Δ. Τόικριτό'άκης
ΟΙ χληβίνΓίς μίρτυρ:ς
1) Γΐώργ. θΐο5ω3Ϊχης (παθώ ' χάτοιιος Φανερωμένης
2) Στέε>. Θΐαδωράκης » ο »
3) Λεωκ Φ.τσοΒααχαλάχης > » »
4) Χρήβτος Σαβ. Κοοντυ^ραχης > »
5) Παϊλος ' >-ιμ. Φουρφουριαναχης κ »
Έγγραοα
Ή ύπ' ά;ιίμ. 48 τοϋ ·>'Ο9 ϊχβειις τοϋ χ. Στ
Τυμπαχί; υ.
Άρ,χόίιος ιΐίΧϊΓΐχό; χλητήρ πκρβγγίλλεται βπω; Ι»
τοϋ παρόντος Γοι/οχολλή«>) ιίς την τελευταία/ χχτο'.χίαν τβϋ χα-
τηγορουμίνου κι |τ»3θν τ«ιχοκβλλή«γι ιίς δημοσία μ'ρη.
Δημοσιευθήτω τό πχο&ν διά της 'Βπισήμου 'Κφημιοίίο; τής
Κυβερνήσΐακ
Έν Τομπχ> ία> αϋΐημερόν
Ό Δημίβιος Κ*τήγορος
Γ. Δ. Τόικριτόάκης
4. Λιάτόν Δήμον Γεωργιουπόλεως,
Την Ιην λαί 15ην "Ιουλίου, την 5ην κ*ί 19',ν Αΰγοΰβτοο τί,ν
2«ν χά! 16ην Δεκεμβριού την 7ην καί21ην Όκτωδρίου, την
Ιΐην κα'ι 25ην Νο:μ6ρ:»υ καί την 2ανκαί 16»ιν Δεκ*μ6ρίουΐ910
ήμέρΐν Πέμπτην καί ώραν ενάρξεως των Συνεδριών την 9ην μ.μ.
Τόπΐ; δέ τα Λημοτικά Καταστήμαΐα τή: Επαρχίας.
Προσδιορίζει ημέρας έίτ'.σΑέψείος ίν τοίς ώς είρηται Δήμοις
τάς αύτάς ώς άνω ήμέρχς καίι&ρχν 2 καΐ ήμίσΐιαν μ.μ.
Παραγγελλ·! την έν άν:ιγρίφιι> τοιχοκόλλητιν τοϊ παρόντος «ν
ταίς ίδραις Ααί είς ό'λα (ά χωρία των Δήμων, τής "Επαρχίας
Άιτοκορώνο» έπ'.μελεία των Δημάρχων καί την δημοσίευσιν διά
τής Επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Ό Έκόπιης
Ν. Αναστασάκης
Αριθ ίίράξ. 5
*Ο ' ΐπόπτης της
β
Άριθμ. ΙΙρωτ. 115
» Δ 5"κ^ Τ0~
*'> Έπότ:της 'Αγ^οφνλακιΊς 'Λ,ποκορώνου
Λοιδών ύτ όψει τα ύπ'άριθ. "22 τού ΰπ' άρ:Ο. 816 Νοτίου περί
άγρΐφυλακής Λαί30 τού ύπ'άρ.θ. 2 τής 1'» Ίανουαρίου 1909
Κανονισΐ.κοϋ Αιατάγματί; τής Έκτιλεστικ,ής Έπιτροπής ϊν
σι/»*οϊσμώ π,οςτό ύπ' άρι9. Πον άρθρον τοϋ ϋχ' αριθ. 1 Ί4 Νο-
μου νερϊμικρ^δια^ορων.
Όρίζει ήμιρας ίκ*'.«.άσίω; των άγροζημιών ίν ταίς ίδραις
των Δημαρχι )ν τήςΈπϊρχίας Άποκορώνου διά τό δεύτερον εξά¬
μηνον χαί άπό τής 1ης Ιουλίου 1910μέχρι τί]ς 1ης Ίανουαρίου
1911.
1. Διά τό Δήμον Βάμου.
Την 13ηνχ«27ην Ιουλίου, την 1 Οην καί 24ην Αύγούστου,
την 14ην καί 28ην Σεπτ·μ6ρ£ου την 12ην καί 26ην Όχτωβρίου
την 9ην χαί 2 ίην Νοεμβριού καί την 7ην χ«ί21ην Δεκεμδρίου
1910 ήμ^αν Τρίτην κα' ώραν ενάρξεως τ*ν συνίδριών 8ην π.μ.
2. Διά τόν Δήμον Φρέ.
Την 6ην καί 2θην Ιουλίου, την 3ην καί Πην Αύγούστου
την 7ην κβί 2 Ιψ Σειΐτεμδρίου, την 5ην κΐί 19ην Όκτωδρίου,
την *2αν χαί 1·5ην Νοέμβριον καί την 14ην χαί 28ην Αεχεμβρίο^
1910 ημέραν τής ίδδομόϊος Τρίτην χαί ώρ«ν ϊνάρςιως των
Συνιδριών τή 9ην τ: μ.
3. Διά τί» Δήμον Άρμένων την 9ην χαϊ 2?τ.ν Ίβυλίοι», την
13Γ,ν καί 27ην Αύγούΐτ:υ, την Ιθην καί 24ην Σεχτ»μ6ρίου, την
Ιην καί 15ην Όκ,τωδρΙΌυ, τή» 5ην καί 19 Νοεμβριού χ»ί την
3ην καί 17η Δεκεμδρίου 1910 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν
ενάρξεως των Συνεοριών τήν9ην *.μ.
? Λαβών ύ—* δψ«ι τα άρθρκ 22 τού όί' αριθ. 816 Νόμβυ
! περί Άνοορυλακή'ς καί 30 τοΰ άπ' άρ.Ο. 5 Εκτελεστικόν ϊια-
' τάγιΑα::;, ώ; καί τό άρθρον 17 τοί περί Μΐ',ροδΐίφορώ; Νόμ^υ.
• Όριζει ημέρας «ρός ίκϊίϋχσιν των άγρ .ζη^ίών δια τούς μή
$ νας Ιούλιον, Αδ,'ουστον, Σεπτέμβριον, Ό^τώδριο^, Νοέμ^δριον
* καί ΔεΛϊμβ.πίν τοΰ Ιτοας 1^10.
1) λ'ά τιν Δήμον Βραχασιου.
Την 1 κιί 16 Ιουλίου, την 2 καί 16 ΑΰγούϊΓθο, την 2 καί
13 ΣίΐΕΓεμδρίου, τήνΐ λ?ι 18 ΌχτΜβρίου, τή·- 1 κχί 15 Νοϊ;α-
βρίου λαί την 3 καί 20 Δεκεμβριού.
2) Διά -νόν Δήμον Νεαπόλεως.
Την 5, 6 καί 21 Ιουλίου, τ λ, ν '*, 18 καί 19 Αύγουστον, την
4 χαί 16 Σιπτεμδρίου, τή; 2 χα'ι 21) Όί,τΛβρίου, την ο και
17 Νοεμβριού καί την 7, 8 καί 22 ΔϊΚί,Λβαιου.
3) Διά τόν Δήμον Φευρν^ς.
Την 8, 9 Ααί 23 Ιουλίου, την 7 κϊί 21 Σεπτίμβρίου, την
5, 6 καί 22 Όλτωβρίου, την 5, 6 χαί 20 Νοεμβρίου καί την
8 καί 23 άεκεμβρΐου.
4) Διά τόν Δήμον Χουμιριάχβυ.
Τή, 13, 28 κ«ί 29 Ιουλίου, την 9, 10 καί 25 Αυγουστον,
την 9 χαι 24 Σεπτέμβριον, την 9 καί 27 Όλτωβρίίυ, την
9, 23 καί *24 Νβίμδβίον κ«! την 13, 14 καί 28 Δεκεμβριού.
5) Διά τόν δήμον Κρητσα;.
Τή·> 16. 30 κϊί 31 Ιουλίου, την 14 καί 28 Αύγουστον, τή»
11, 29 χαί 90 ΣεττεΐΑδοίου, ;ήν 15, 29 κ*ί 30 ΌΛτΜδρίον
την 13, 26, κΐί 27 Νοεμβριού καί την 17 χ,αί 18
, , μρ η
"Ωρας ίνάρξεως τώ> Σ;ν£δρ:άϊβ'ον δ'ά υΛν τβυς μήνας Ίοΰ-
λι:ν, Αυγουστον χαί Σΐττίμδρ1.ιν την 8 π. μ. διά ίί τ5υς μή¬
νας Οχτώβρυν Νίίμδ^ όν κχί Δΐιιέμδρ όν τί]ν 9 ι. μ, *αι τό¬
πον τα δημοτιχά καταΐΓήματχ των έδρών τώ) Δήμα»/.
Διπτάσσει, 8τω; αντίγραφον ταύτης το'.χοκολληθ/ί έτιι*«λ«·-?
των οίχείων Δημάρχων είς όλα τα γωρίϊ έ*άστου Δή'Αα^ και
εις τα χεντρ'.χώτιρα μέρη αυτών καί
Εντέλλεται την δημοσίευσιν τή; δέ διά τής Επισήμου 'βφ*Γ
μερίδος τή: Κυβερνήσεως.
Εγένετο καί έξιΐόίίη
Έν Νεαιτόλίΐ Μεραμβέλλου τη 17 Ιουνίου 1910.
Ο Έττότττης τής Αγροφύλακος Μεραμβέλλου
Κ. Μ. Τσαγκαράκης
Ό Γραμματεύς
Ε. Χ. Βλάσβηί
το» Ίϊβνικοβ
Μέγεθος Γραμματοσειράς