93365 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
• - Λ ». 3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;
,ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 25 Ίουν.ου 1^10—Αριθ. 43
Αριθ. Ιΐρωι. 4280
ε *ιιχπ. 1938
Ο ΕΠΙ ΤΩιΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λ«6όντ«ς ΰπ' όψει
λ.) Την ΰκ' άρι». Μ91/ιιη «· «· διακ,ήρυξιν ημών δι'ής έξε-
τιθβτο είς διαγωνισμόν μιιοοο.ΐιιής δημοπρϊσι*ς δι' ίνβφραγι ·
στων ιτρβσφορών ή έκμίσβωσις τής μίταφοράς τών^ ταχυδρομιον
σάκκων καί φακέλλων διεθνών καί «σωτεριιιοί καί λοιπών ειδών
τής ταχυδρ^μικής καί δημοσίας υπηρεσίας έν γένει διά δυο ίτη,
άπό τής 1 Σβπτ«>»6ρίου Ι9ΐθ μέχρι τής 31 Αύγοΰσιου Ι9ΐϊ.
6'.) Γάίικο των Νομαρχιών ΧΑνι.«ν, Ρεθύμνης και Ηρα¬
κλείου ύποβληϋεντα ημίν υπο χρινςλογΐΛν 8 Ιβ^νιου *. ε. πρα-
κτικα των Έπιτροχειών αίτινες συνέστησαν πρός διαξαγωγήν
τής άνω μειοδοβια,, έξ ών δεικνυται ότι δια μ*ν το τμημα Χα¬
νίων ούί*ις προσήλβε μειοδότης, διά δέ τα τμήματα Ρε^μνης,
Ηρακλείου καί Λασηθιου π«ρο.»σΐ«σ6ΐ(σ*ν μευϊόται δ α τό πρώ¬
τον 6 Μιχαήλ Π. ίΐενθε^υίακης, άντ·- δραχμών 10,000 ετη¬
σίως, δια το 8«ύτ·ρβν ό Μιχαήλ Γ, Μΐκρακης άντι οραχμων
12,ϊί-ι5 Λαι διά τό τρίτον ό Ιωάννης Γ. Κοκολάκης άντ>. ίραχ-
μών 7672.
γ'.) Τηνόπο χρονβλογίαν 12 Ίουνίου ί.ϊ. ϊήλωσιντοδ Ιο»»ν-
νου Μΐτθαιβυ^ιρατακη νΐμιμως *αϊ ίμπροθ.σμωί χαταΐίθιΐσαν
ϊι'ης δηλοί Οτι άνα«,*6άν6ΐ την μεταφοράν της αλληλβγραφίας
τού τμήματος Ήρακλβ.ου υπό το-ς ορους τής 2ια*ηρ^ίως ημών
άντι 5 '/„ Ιλαττον τής κπ* τού χί'.ευται.υ μειοδοτου Μιχ. 1.
Μακράκη προσφερθεισης τιμής καί
ί',) Την ύκ' αριθ. 568') «. έ. γνωμοδότησιν τής Διευθύνσεως
των Ταχυδρομειον και Τηλβγραφων,
τ«ς ίιαταςεις τίς ύπ' «ριί. ■Μβι/ΐΜ9 ·· *τ Διακη·υξ«»»ς
καί τους προσηρ-η^ενους Ορους, οημΐσιιυθέντας μιτ' αυτής έν
τφ ύπ' άριβμ. Χ6 της 10 Μ*ίοι> ι. ίτ. φυλΑφ τοί Ρ'. τϊυχο^
τοΰ παραρτημιτος τής Έφη^ιριδες τής Κυ6ιρνήσεω% έ-»
Κρήτ^.
Έν Χανίοις τ-ή 23 Ίουνίου 1910.
Ό βπΐτών Έσωτιριχώ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Έπειδή τα διά τα τμηματ* Ρεθήμνης καί Λασηθίου «ροσφερ-
θΐντα ποσα κρίνονται ασ.·μφορα ίιά τό Δημόσιον.
Έπειδη δ.ά τό τμή>α Χανίων ούϊείς προσήλθε μειοδοτης και
" Έπειοη 6 "Ιωάννης Μ*«Ο. Στρίτακης προσίφιρ» δι* τό τμήμα
Ηρακλείου έμπροΟίσ,*ως καί νομοτυπως 5 ·/» «λ*ττον ττΐς υ«
τεϋτελευτβιου μβυδοτου Μιχ. Γ. Μακράς πρ3σφ«ρν*ι»ης τιμής
*ών ίραχμών 12945 ετησίως. ,
Ιίοντες καί τάς σχετικάς ίιβταξεις τοϋ ύ« αριθ. οδο Νομου.
Άριβμ. Πρωτ. 608^
ΔΗΛΠΣΙΧ
ΤΗ_ ΤΑΧΤΔΡ0ΠΠΙΚΗ1 ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦίΚΗΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
Φέρομεν είς γνώσ.ν τού κοινοϋ δτι κατόπιν ιυνιννοή'ϊίως
μιτ·χ τής Ρέντης Δ εοΐυνΐίως των Τ*χυ5ρομιίων κχΐ Ττι-
'λεγρχφω-ί τος 'Κ.Α,λα^ος, έ4χονίαθη άντα.λλαγϊ) Τηλε-
γ^αό^ικών ΈπιταγιΛν μετιις'ύ των Γρχφίίων Άθη-
•νών, Κίρκ,ύ^ας, Πχτρών, Πειρχιώς, Σύρου κχΐ Βόλου άφ'
ενός κχΐ των Γρχψίίων Χχνί'ον, ι-Έθύλνης,' Ιΐρχκλιίου, Αγ.
Νικολάου κ.χι Σητείας άφ' ΐτίρου Αχι δ τι ίνχρςΐς τής νί'χς
ταύτης ϋπηρειΐίχς γινοΐίτχι άττο τής 19ης προσιχοΰς Ιου¬
λίου.
Ή ήμϊτί'ρχ ύτ!Πίίΐίχ ένβργεΐ η&η άντχλλχγήν τηλιγρα-
φ·.κών έπιτχγών μετχ τής Α'γύττου, τής Αύστρίχς, τής
Βουλγαρίας, τής Γαλλίχς, τής Γερμ.αν.·»ς, τής Έλβιτίας,
τοϋ Ήνωμέν^^ Βχιιλιίου ής Μεγαλης Βριττχνίχς καί τής
Ίρλα,νδίας, τής Ίτα,λίας **1 τής ΙτΌυιο.ανίχς.
Έν Χανίοις τή 21 Ίουνίου 1910.
|'Ε» τής Ταχυϊρυμ. χ«1 Τηλεγρ. Λιιυίύνΐιωί
'Δχυροβιαν τάπρακτικάτήςένεργηβείσηςκατα την 8 Ίουνιου
«. Ιτ. μειβδοσίας τής μϊτ-αφορας της α*ληλογραφιας δι άπαντα
τ« τμήματα καί , 4κ
Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής, »ν«ργηδησ»ι>ενης την 1Ο
Ιουλίου έ. Ιτ. ήμερ*ν Π«μ*^ *« ώΡβν ΐ0"~Κ* π>, *' *ν1>"
*ιβν των αυτών Ε«ΐτρβ*4ΐών κ*ί συΗ.·ών»ί *«β παγτα κρός
Αριθ. Πρωτ. 351
» Διεκπ. 269
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ο Δήαα^χος 'ΡογδιΑς Μαλκβι/ζίον
Έχοντες ΰπ' όψιι τή» ΰπ' βρι*ι. 13 τήί 15 Νο§μ6ρ(ου π. Ι
άπόΐαβ'.ν τοϋ Δημοτιχοϋ Συμβουλΐου τοΰ Λήμου Ί'ογοιϊς χο·ω-
θιϊΐαν νομίμως 6ΐζ τή: ΰπ' αριθ. 348 π. ε ακοφίνεα»; τή; Σΐβ.
Νομαρχίαν Ήρα>ΐ)ίίου.
Προχ'ηρυσαομιν δ" 11
Εχτΐδΐΐϊΐ ιίς φΐνΐράν μιιο&οβίιν συμφώνως πρό; τές ίιβτάξκί
τοϋ ύπ' αριθ, 356 Νόαου ή χατα«κ(υή χ«1 έπισχιυή λιδοΐτρώ
των (χαλδιριμί(β«) και ένίιβν 4χ6ρ«/ισμών τμημπτιχΰς επί των
ι*
«ι
538
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΒΡΝΗ23ΕΟ-
ΐξής Ετιμοτιχών δϊών 1) 'Α/λάδα^—Βρύσ»α.ς—Ήραχλιίου. 2)
Άστυράχι ϊω? Καμαράχι—-ΉραχΛίίου 3) Γωκιώ» —Ήρκχλΐίοι»
4) Μόν*,; Ήρχλειου χαΐ ειδικώς έχί τώ» εξής Ιίσΐων «Πλαχ«»
εΤσουρΙστρα» χ«1 «Πλβχαλωνα», χ«ι 5] Κιραμοϋτσι—Ηρακλείου
είς Καστέλλι υπό τού; εξής όρβυς χκι συμ·α)νιας.
Άρδρον 1 ΊΙ προυπολογισΐεισ» ϊϊ-ΐανη ο.' |*αστον .ών τμη-
ιχατων ωρίσθη, ίι« μέν το Ιον ιίς οραχ. 466, 40 οιά τό 2ον
οραχμβς 470 δια τδ 3ον ιίς δρα/_. 676, 2υ όια το 4ον 515, 20
χά ι δια τό 5ον είς δρα^. 105,00
Άρθρον 2. Ή μειοδοβία οι»ξαχΟή»«τα» χατά τ»τρ. μέτρα λιβο-
στρώσΐως ίνωπιθ» 'Κπιτροπής αποτελούμενης υπό τοϋ Δί
'ΑριΟμ. Πρωτ. 3310
» Διεχ,π. 2179
Κ Λ Η Τ Η Ρ 1 Ο Μ Ε ίΐ Ι Κ Ρ Ι Μ Α
Ό παρά τοίς έν Χανίοις Κακοι/ογιο >ίκαις
γενικος Εισαγγελεύς*
Λαβών ύπ' όψίΐ τό «πό 2 'θΛτωδρίου 190ό ΰπ' άριθμ. 423
βούλευμα τοΰ Συμδο.ιλ',Γυ των έν Χανίοις ΓΙίωϊοδιχ,ών ίι' ού
βμ
Γεωργ ος Ρ. Φουρναριικ ς κατο'.λος τοΰ χωρίου Σπήλιο^ τής
ημέραν Κυριαχιιν χαί ώαχν έ—
VI
π. μ **ι , , ., - π ι ' > α'■* ■ '
ΙΓ ν * ' ' η μοσιου τή, ΚρΉίΐΑης Πολιτειας ηθέλησαν να εισαγαγωσι μ»τ
Εις Γον .(«γωνισμόν δύνανται να λάβωσι μέρος χ ο ι ' «λλων ίιαλϊμδ^ είς την παραθαλ^ Χ> τ^; Μανής Γων,α,
άλλοοα,ΐοι συμμυρφουμινβι πρός τας δια-αξί« :οί υπ'α^ιΊ 356 Κισσαμθυ ανβυ τελωνίΐακ^ ίατ,-Α.ΰ τουμ-ΐε/.ί θάύ χΐΛ,ιογραμμων
Νόμου χ. λ. π. τοϋ Κρατιυς ', ζξίΛζ δ?αΛ>· 1211 άλλ' απέτυχον τού σ/.:π;ΰ των »* Λόγων
Άρθρον 4. Ιΐάς μιιυθοτης ϊ.α γίνγ) ίϊΛτο; ί'α τον ίιαγωΊϊμον (χνεξβρτήτων τής ΟεΛΐ,σεώς ών ήτ3ί κα,ϊυργή.ι.ατος προό ετ.ί-
ρρ μ
Λϊον να πΚοσ*γαιγγι «ξιο^ρκυν
δττιί οα
με'νθυ και τ μωρουμεν^ο Απο τώ» άρθρων ι7
^ 38
Κγγγι ^ρ γ μ μρμ ρρ μ
τα πρβχαιχα χαι ιο βυν»ΐ(,(>Τ|θθΗ»»ο» βυμ6ολ«ιον 6α ίί,ί όϊ βυν- -^0 Νόμου, τό «Ορον ΐ38τ;ΰύτ' άρ.θ 413 Νό(*ο^ καί ών
υπευίυνος οια πϊΐ«ν .ο, μιιοίοτου πρός το, Δ,·μον ύκί,χρεωβι, άρ6ρων 49, 57 καϊ' άϊϋ ι ου Πό ν Νθμ-ου.
δ 6 ζ ά 1906 κατ,γορ-αν μ,υ.
. Άρθρον 5 Ή Ο7)[ί.οπρασια (έν εί.» τΐλίΐωτιχτ,, επυϋ,ενως «α>
εννος 3 ήμιΓων απο ττ,ς πρβσω^ινης χ«τχυρωυ«ως
τις 5 »)ο Ιλβττθν της τελευταίας προσφοραι,, ή' ή προ«*ερβεΐ4α τήί διαμθνής των.
οί μνησθέντίς εϊνα φυγόδ
αγνθϊΐϊαι ό τοπο.
οια τίνα των τμημαων
τροπης, ίπαν«Λαμ6ιν·ται «υτη ΐνωπιον της αιιτΐς
τΐ»·.«ς τ»Λΐιω(Π*ώς την άμΐβω; ιπομενην Κυρ αχην 2ο ι&Ιου
μηνός χχΐ ώραν Β —12 π. μ.
"Αρθρον 6 Τα χηρυχεια χ. λ. «ζοόα βχρυνβυσι τού,
λ (1
ή
ει των άρθρον 408, ίθό κα'ι 409 .ής ΠίινΐΛής ΔιΛο-
ι- νομιας.
τούς ίϊρημένίυς Ρ.
II.
Φουρνϊρακι.' χ.αί Δ. Τζινην
να εμφανισΐίώσιν αυτοτρΐίώπιος ^νώ .ιον το3 Λ.'.ροΛτηρ β* τοϋ
Κα*ουργ:οδικειου Χανίων την 23 Όκϊβορ.ο ι Ι9υ ημέραν Σα6-
Ι Ν
πΛηροφορι.ς ο,ναντα, οί ρΌυΛομε,ο, να ζη.η,ω,ι παρα 6ατον χαί ώρχν ) μ.,Λ. „, παρίχ£ύσεΜ( χϊ ή παρά ,βί Ν;μου
φρ
τού Γραφείον» τού Δήμ,ου.
'Κν Ρογδι| τ}) 14 Ίουνΐου 1910
Ό Δήμ*ρχος
Γ. Ιΐ&
Αριθ. Ιΐρω-.. 3268
» Διικπ. 2146
ΚΛΗΤΗΐ'ΐυΝ ΕαΐΚΡΐΜΑ
Ό παρά τοίς έν Χανίοις ϋακοι/μγιυδικαις-
Γενικυς
όρ ζομενη τριμηνος πρου.σμια λογςζομϊν) άφ ής εγίνετο ή τ&λευ-
•(Λία των πρός τ:ιχ3'.ολληΐιν Λαι 3ΐ),*ίσίϊίσιν τού παρόντος υπό
τοΰ Νομου διατεταγμένων πραξεων, ίνα δΐΑασίώσιν κατ αύ:η/,
, άλλως μη ϊμ^ανιίίμάνο; κιτζ την ρφίϊαχ* 3ι.*σ:μον τοΰ Κα-
κουργοδΐΑείου, θέλει χα?» τόν Νο«ν δικασθώσι έρήμην.
Δημοσ.ευδητω τό παρίν εις τή; Επίσημον Εφημερίδα.
Έν Χανίοις τη 13 Μ*ίου 1910
| Ό Άνιισαγγελεΰς των Εφετών
Ι Χ. Ζουρέδης
Αριθ.
3272
ι Λαβών ύπ' όψει τό αιΐο 8 Αυγουστΐυ ί907 ·>;(' «ρι«. 560
^υλευμα τού Ζιίΐμ6ουΛΐθιι των «ν Χανίοις Ιΐρωΐοίί/ώ^ ΟΊ ού ό
ϋαβιλειος Νικηφορακις χατ..ι«.ος τού χωρίου Λραχ,ώνα τής ίπϊρ
χιας Κυοωνιας τού Νομοϋ λανιων παρ*μτ«μ^(ίΐ] «νωπΐυν τοΰ
Καχουργιοβιχειβυ Χανίων δια να έιχαοθ^ ώς υται.ιος τυ ς,τι
μιτ' αλ,Λθυ την ·31 Οκ;ω6ριου 19Ο5 ε* Δρακώνα Κυίω^ΐΐς
ιφονιυοαν ίια πυρο6θλων οκλων ττΛηρυΐν ττυριτιίος και σφαιρών
τον Γεώργιον Ιΐιρπινιά ή ιοι χαχουργηματος προί 'ΐΐςομίνου και
νιμωρουμενου Λπο των άρθρων οί και '^88 τού Ι1;ινχςυ Νίμου.
βιωρηαας την απβ 10 Σεπτε^δριο» 1907 κβτηγορια/ μθνΐ.
_Έτΐ*(ίη ο μνησθΐις είναι φ,ιγοοΊχος και αγνοεΐιαι ο τοΐιος τής
διαμονης τού.
Δυνάμει των άρθρων 408, 4υο και 40^ ττΚ Ιΐβινικής Λικϊ-
νομιας.
Ιΐρβσκαλώ τον ειρι]μ·νον
νΐΐθή αυτβτιροσωπως ινωπον τού ι
κειου Χανίων την 1ο Οκτωβρΐίυ ΙΚΐυ ημ»ραν
ώραν 2 μ.μ. ό:« παρεΑ«ϋσ«ται χλι η παρα τςυ Ν;μ;υ ορ.ζομίνη
τριμην»ς πρίθίομια λς,γι^ομινη βφ η; ιγενετο τ, τ»Αε«ιαιβ των
πρός ΐοιχοχίλΑησιν χαι δημοσιεϋοιν τού πιρο,τος υπό τςυ Νο,Λου
ίιατε-ταγμινων πρας;ων, ίνα οιχαοθι; χαΐ αυτήν, άλλως μη ιμ
νι^όμενος κατα την ρηβεΐαβν ίι,οσιμον τυ ΚϊΛίυρι,οί.λε υ,
Λ«ι χατά τον Ν:μον ίιχααθ^ ερήμην.
Λημοσιευ&ητω το χαρ;* είς τη* '^π.^ημον ΕΤη,*£ριϊα
Έν Χανίοις τί) 13 Μ^ίου 1910
Ό Άντισαγγιλευς των Έφί·,ών
Ν. Ζουρίδης
» Λιεκπ. 2ίοϋ
-ΑΗΓιΐΡΙϋΝΕαΐΚΡΙνίΑ,
*Ο παρά τοίς έν 1 ανίαης ίακοι/νογιοόικ ιις
Γβνικος
ότι
«μφα-
Λαβών ύκ' όψει τό ι~ο 19 Άπρι/,.ου 1ο07 υπ' αριθ. 1ο*
ρουΛευμα ,^ί Συμόουλι^υ τω* ϊν Λα^ι^ις Πρα)(3θ.χυ>ι ίίι ου ο
ΛΐιχαηΑ Ιωαν. Κλτσουλης *α:οΐλος τού χωρίου Καμπους τής
ίπαρχιας Κυδων.ας ΐίυ Νομοϋ Χανίων παρεμπ*μφοη ί
τοΰ ΚακουργιοίΐΛίΐου λχνιων οια νί ΟΐΛασΟ^ ώς ύπι,ιτυς
την 7—8 Ίουνί.υ ι90θ έν 9εσίι «'Λχλαιΐηίε» Κβμπων
νιας «νηρβαε δια μαχαίρας τον αϊελϊθν τού Φανου,-ΐβν Ιωαν.
τσουλην ήτοι καΛουρ(ηματος προ5λ*πομενου και Τιμωρουι
9ο § 1 τθυ Ποινΐί,οϋ Νίμου.
«"«21 Μαίίυ 1907 κανηγοριαν μ5ϋ.
ϋί ίίΐθ/] 3 μνησθί'.ς είε φυγοϊ.κος αϊ αγνοεϊται ο τοπνς
ίιαμ;νι;ς τού.
Δυναμ,ι των άρθρων 408, 4θο και 409 τής Πϋνικής
Αί ομ.ας.
»-ν Μΐχαη%1. Ί.χςi„^,,Γ|, να -
τοϋ ΛΛροινηριου τού Κα.θί
Χανίων '// 19 Ολτωβριου 1910 θμ*?αν Τρίτην και ώ=α ό τε μ
ότε ιΐαρ-λευσ^αι και η παρβ τού Νομου οριζομ,-.νη τριμΓ,νος π?»
(»ε:μ·.α Λο,ι^μίνη αφ ής «γενίτί η τελευταία των ττρος
κθΛΛΓ,οΐν Ααι ΐη,ΐΐσιβ^σίν τ^υ παρννϊίς υπο τοΰ Νομου
μενων ,τρβςεων, Γνβ δικασθή κατ' αοτην, άΑλως μη ^
τΐν
ΡϊΙ ΤϋΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
2X9.
νος κατά την ρηθίΐσαν
Ν
τοΰ ΚαΑθυργιο*ικ*ιου, θίλει
ρ ο
χοτα «ν Νόμον ίιχ,ασθί) έρήμην.
Λημοσιε^η:ω το παρ.ν 4ί« τής Έπισή^υ
Έν Χανίοις τίΐ 13 Μ«ιΌυ 1910 '
Ό Άντεισαγγελεοι, ιών Έ$«χκν
Ν· Ζ
ΛριΟ. Πρωτ 357 7
» Δ,ιεκ,π. 2365
Ενώπιον τού Ατκαό'τη^ίου τώ,ν έν
_Λ11ΓϋΡ1Οι
Νοαου ^ιζιμινη τρ'^ιη,ο^ ι»ρο9»θα.ί|£, προ: β^ήϊηβιν τής
φ σκυ ϋχ6 χοονολογίιν 18 Λπρι,Α «υ Ι4Ι0 χ»ια, τή» 6»'
«ριίί. !67 ιο; ετ^υ, Ι Μ·1 άπο^αηΐυς τοϋ [ΙρυΧΐ&.κι,Ιου ίφ^-
χΐιο. άλλως μη »(Χ3ρρινιζόμβοιΐί 9ίλ« ς
Λημρσιιυ!)ή-ω τ6 ττ«Ρ6. οιά ττ,ί 'Κπμ β
ϋ·. λβν οΐί Τ|, 20 Μ«ίου 1910.
Ό Ά·»τι-ΐΐ γελΐίκιώ* Έφΐτώ
ι>.
ριθ Πρωτ 3580
'ί^έται*,· ΐε,νχκ-ϋ Εισαγγελέως |
Ιΐρος τ3ν ίπι ζωοΛτονια κατηγορ3υμ»νον Ιωάννην Έμμ. ί
ΓρυλΛαχ,ην πρφ^ν κατοΐλθν τού χω-ΐβυ Αληλαμπου τής βπαρ-
/ιας Άποκορωνου τού Νομ.ου Σφακιων και ηδη φυγοοΐλου. "
Καλίΐσαι να ϊμφα·ισβκ)ς α-)Τ3τ;ροσωιΐως «νωπΐίν τοϋ αλρ3α-
τηριου τού ανω ΔίτΜυΐηριο.1 την υ τουμη/ος Όκτω;ριο-> 1 ο ι Ο Κ»
ϊ,μεραν Γϊταρτην /.αι ώραν ο π μ. οκοτε παρϊλ-ατεταί και Ρ ■'υ
γ, υπο τ3α Νομου οριζί,^ί^ τριμη/ος πρίθεσμια, ^ρος σαζη- '^'0,
τησιν τής ίφβΐεως σου /.ατα της ϋπ αριί)^. ς2ό7 τού ετοϋς Ι Μ·)
αζ3φασϊως τ^^ Ιΐρωτ50"ικ*ιοο Σφακιων άλλως μη ϊμφανιζομι-
νος βελϊΐς δικασΰς ίρημην.
Δημοσιευθήτω το παρον δια της Επισήμου έ»ημεριΪ3ς.
Έν Χανίοις τί) 20 Λΐαίου 1^)111
Ό Άντισαγγελβυς των Έφιτών
Λ. _ι. Ζουμίδης
τφ,ν,ε* Λανίοις
ΚΛΙΙΤϋΐΊϋΛ ΕΙΙΙΙνΙΊΜΑ
παο' 'ί^εται^ Γενικοϋ Ειο"αγγ»ϊλέα>ς
ύ Χ*, ω* "«οιι
«α
ών ής
Λαγ «&ιω-
1ας τοϋ Νο-
ν .Τ,,
'Κν
τ/|
θΐί^, αυτοπροσώπως ινιοπιιΐϊ τοϋ αχρ^ατη-
|^ ου ε ην Ο τού μη '% Ο ΐίυόριυυ ιθ> Ιτίυς
)» **ι ώ·»ν (ί π μ ο-.θιί π«ριλ«υσιται
6λ£,1(ιι»() τριμηνο, π^ο'κομ α, πο4ς αυ-
σου χ*τ» της υπ' αριθ. 83ϋ το« Ιτοος
ΙΙρι»(^Οιχΐι.ιι Χιχνιω», ιλλως μη έμφχ-
παρον οιαι τ ',ι, ΐπισημ υ
0 Μ.>(ς)υ Ι91Ο
Ό 'Α»τ4«*γγ
Λ. Χ.
'1.φιτ
Αρ.ι/ ιίρω-ϊ 3ίί60
>- Διεκπ. '"263'Ί
Ενώπιον τοΰ Αικαιίϊη^ίου τών^έν Χανίοις
ί Άρ.Ο. ίίρωτ.
Ενώπιον τοΰ Δτκα(τ ιιωου τώ% «ν

Ι]
Γου «αο' '_
Ιΐρος τον ίπι ζωοκΛοπί) κατηγορ3^1Α^νο/ Εμμανουήλ 'Λναγν.
Μαρι/αΑη πρψην ΑΛΕθΐΑθν τού /ωρι3^ ιία^* τής
Ά^ολΐρωνου τού Νομου Σφαχ,ιων λαι ηόη
Κα/.ιΐσαι να -μφανισθ^ς αυ;3ΐΐρ3σωπως ίνωπον τ;^ ακροα- Γ ι^ΧΑ4ΐσ)_ ,Λ
τηριο τού «νω ^ΛΐΑασ.ηριθνΐ την Ο τού μηνός Όκτωδριου τοϋ αιϊ|ίΛου τ ^ ω
έτους 1 υ λ υ ημέραν Ιεταρτην και ώραν δ π μ ΐ-3Τί παρε- ε[οι)ς ι^ιο ΓιΑ.
λε^ι^εται και η υπο τ3υ Νομου ο^ίί,ο^^Γ, τριμην:ς πρ3θ«3,χια ο»--.ι χ^ ή υ·υ
πρός συζητησιν της ·φ:σίως τού κατα νής υπ αριθμ.. 1ϊ>^ τ:"ϊ συ,τ,τΛ,αι» ιγ|, .
τϋφ ^σίως το^ 11ρωτ3θΐ/.«ΐ3υ Σφακιων άλλως μη χ«τ* .η, υι χ,
οι· ι ου Λ-νιω»,
ΚΛΙΓΠΙΙΊϋιΝ Ε111ΚΓ1ΜΑ
Α ού παο' Κ^εταις Γεντκοΰ ί'ύι
,/ λ^υσιί» Μοι-..νο λοιι Ι) Λνή,/»«
χ*-οι »υ, ^ιηΐ, η, &α%^^ ίς Κ
λχ ί(0Γ| φυ.^ο *ους
Νο-
ιω; 6ν
το« (*·η>6
£ (
* -υ. 1 ι* ΙΟ «π^χσιως -βν»
ίμφανιζομε.ος θήλεις θιχασϋς
Λημοτιευθητω το παρο'θΐα τής Έπισημο» εφημερίδος.
'1-ν Χαν.οις τ/", 11 Ί3*ινΐ3. 1^10
Ό Άντισαγγελευς των Έ^
Ν. Χ. Α!·ουριδης
'ΐ!ι,
Αρι«. Ιΐρωτ. 3435
» Αιικπ. "2"2(ϊ7
Ίίνώ.-ϊΐον το«ί 1ιι«αί:»ϊοί(»ι/
Χανίοις 'Κ >ετών
έν
Ό Άντιβΐ ιγίλιυ, τ«ον 'Κφετώ»
Λί. Χ.
ΑρΌ. Πρω-, 357 4
Ι Λ·**.. "2 ό ό "2
Ενώπιον τού ΑικαίΙτηοίοι' των Χανίοις
Ι'αίί λ
επι
τι-
Γενιυ
Α5 Ο·
1150, το' επι ζ(>>ολ3) η?
χχ γ, π.ώτ,ν >α-οιιον τού /υι,ι,υ ΚιΓώ» Άαχυφΐυ η,
ό Ν Σ^οιχιων χβι 'ΫΆ φυτθΛΐχου
αυΐοπρο ω->^ «»ω αο -οί ϊ/οοι-
» τοϋ μη 6, 'υΛτωδριου το« ί:ίυ,
ο π, μ.
ΚΑΗΤΗΡΐυΝ Ε11ΙΚΙΊΜΑ
ί'οιτ τταο' *Κ^έταις Γενικόν Ε
11-0, -ι» 4ΐι ίΊΐ^π» ζ,χ ζωο λ -ίς χϊ-τ,νίρο (λΐ·ον 1 ιω:,ιθΛΐ
» Έαμ. Ι ;«*ιϊΧ'ι' ΑΕΐΓοτι/την ττ^ώη· χϊτθιχο. τ.υ /ωρ ου Κι/υ-
! ς'χ τ·, 'Βίχ,,χιιί Ατο θίώνου τού Νχ,νθϋ Σϊΐκιων χΐι 7,5η
ου
££ΛΛΐϊααι νχ ε^φχ^ηίΐϊι, 3υτ^ποοη(ι>χος ενώπιον το^ ϊκροίτη™
ΐ ι (11Α -λιι^ε ^« Τ Α ϊ Λ. .τϊυ χχΐ 0),*Χ*8ΐΓ·..ιι.0ΤΤρίι ΪΙΛΟ-^ ΙϋβΙΤβν *·»
| 1 .71
V
*||— , ι ·.»*»!- "■*. «'ρ— * -^ -
ή υπό η
240
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΓΒΕΡΝΗ£Εΰ2
τής έ?ί··ώ »>υ χατά τής δπ' χβιί· 208 τού ίΐβυς 1909 άπο·ά- κου κλητή"ρος Ηρακλέους Ανδρουλιδάκη τί) έπισπεΰσει τοΰ
«ως τ·0 Π»ωτ.>δικείου Εβχχίων, «λλιο μ,ή ίμφχ/ιζό>ινος βίλΐι. Χατζή Μουσταφά Σαλάκη πρός είσπραξιν «χρ' αύτοΰ δραχμ. 60
έρή *ην.
ημιευθήτ
Έν Χανίοις
διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Μ«ΐου 1910.
Ό Άντ!ϊ«γγ*λβί>; των Έφιτών
Ν. Ζοιτ{ίίδης
Αριθ. Πρωτ. 3574
» Διεκπ. 2*6υ
Ενώπιον τοΰ Δικαστήριον των έν Χανίοις
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ |
Τοΰ παρ* Έφέταις Γενικοϋ Εισαγγελέως 3
^Προς τον έπϊ )*ιχομ,αρτυρια χατάδιχον Εμμανουήλ Ιωαν. Γυ· |
πζχην πρώην χα?οιχον τού /«βρίου Μ.}υζου">ά Άχρωτηρίου τής
Επαρχίας Κυδωνίας τοΰ Νομοΰ Χχνίων χβί ήδη φυγοδίχου |
Καλείται να ε^γινιοβί^ι αυτοπροσώπως ϊ*ώτΐίν τοΰ χροατηρίου ;
Τϊΐί ά'α> Δκ*τ:η;'.ου ήν 6 τοΰ μηνός Όίτωβρΐου τοΰ Ιΐους 1910 |
ημέραν Τετάρτην χχΐ ώραν 8 π. μ. οποτ» «χρΐΑειίσίται χ*ι ή υπο ;·
τού Νΐμ-ιυ όριζομένη τ ί Αηνος πε.»95*μ,ι* πρός συζήτησιν τής »ψέ- ί
νβώς 0ου χ^ττβ της ύπ* οιριί. 833 τού &'θυς 1^09 ^ιτοοχΦβιος τοΰ «
11^ ..τ^διχειου Χανίων, άλλω, μη ίμφχνιζομΐνος 6ίΛ«ις
τάς οποίας ώφειλεν αυτώ καί είχε παραδοθή είς αυτόν αυθημερόν
ώς μισεγγι/θύχον πρός φΰλαξιν μέχρις έκποιήσεως Ααί.
ι ϋΚαταδιχάζει τόν κηρυχβίντα ίνίχον κατΐ}τηρούμενον Έμ^ι.
: Γεωργαράκη ή Παΐπαλακη είς φυλάκισιν ενός μηνός.
ι Εκρίθη απεφασίσθη καί έδημοσιεύθτ]
Έν3Χανίοις τ^ 3 Ίουνίου 1910
Οί Δικασταί
Γ. Αΐιχελουδάκις
Λ. Βιτβικουνάκις
Χ. Εΐλουμιβάκις
Ό 'Υπογραμματευς
Έμμ. Καλλιτίράκίς
"Οτι άκριβές άπόσπασμα
Έν Χανίοις τή 14 Ίουνίου 1910
Ό Β. τοθ Γραμματέως
Ι. Μαναρώλης
Δημαβιευΐήτω τβ «αρ6ν ϊιά ιής "Επισήμου Ήφημιρίδος.
Έν Χανίοις τί) 20 Μ*ιου 1910.
Ό Ά»τΐ3α/γ«λεϊ»ς Χανίων
IV.
Ζονοίδιις
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Τή; ϋπ' αριθμόν 89)54 τοΰ 1910 ό ριστιχής αποφάσεως τοΰ Εΐ-
ί Καλόν χωρίου ΠιοΊάόος,
Αριθ. Πρωτ. 6961
» Διικπ. 3778
'^ν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμιι των άρθ^ω
Καλονμΐν τ6« ιπΐ
405 χαΐ406 τής Πίΐνιχής Λιχονομίας.
χατηγΐρουμενον Σταύρον Μ Πά-
| Διά ταυτα
! Λιχάζον έρήμην τοΰ έχ τώ' έ ναγομένων Νιχολάςυ Χ. Τυλ-
? λιαναχη.
| Δέχεται ώς βάσιμον την άπο 26 Απριλίου 1908 άγωγήν ««?!
3 χύρους χοχΓασχίσίως τού «ναγοντος ΓεωργΙου Μ. Δεττοράχη χά-
' τοΐχου Μοχοΰ Πιδιχδ^ς χά τ» τώ» αδελ^ών Γεωργΐου, Ζαχαρίου
ί καί ΝιχθΑαου Χ' ΤυλΛιανχχη χ«τοί*ι>ν τώ» μέν 2 χρωτων Ά6-
I
δου Πβό.άδος, τοΰ δέ τίΛευτοιιου τής Νήσου Καλύμνου, ώς χ/η-
ρθ'ό^ωιΐ έξ αδιοιθ»τοι> ΐθΰ ποιε Χαρίτωνος Τυλλιανάχης πατρός
| των χαί τοΰ τριτου Ζχχαρίου Ιΐχβτχαλίδου συμβο^αιονροφου Κ«Λθΰ
' χωρίου 11εοιοι8ος ώς τοιούτου.
ί 'ΓΛοχρεοί τοΰς ϊνα/θΛί^ου, όρίΐλέτχ; κχτχζχΚιΐν τω ϊνίγοντι
έν ίλω δρ»/. ίβτΐβίΑΐιχονγ* επτ» »· ό/•δ^ήο.τοι δύο λ^πΐα (77,82)
συζήτηειν τής ώ,- ιΓρι-,γ»ι χξιοποι^βυ πρχξίω; τή,
φβρομένης είς ^ό Κλητηριον Επ χ ιμΐ μ»ς 6τ' άριί 9524)565? Ι
τής 25 Αϋνουστοϋ 19ϋ9 ίλΑω; βίλ·ι διχχσβ^ ερήμην. ι
Έ» Χανίοις τ>) 10 Ίουνίου 1010.
ΌΕίββγγιλεϋς Χανίων '
Γ. Σκονλάς ]
Άβχόιιος διχχστιχθ; χλητηρ ιταραγγίΑλιτ^.ι οχως Ιν ΐντίτυπον ·
τής ΚΛρουσης χλήσεαις τοι/οχολΑ/]σΥ) ιΐ δηιχοσιοτερο^ μερο, τοΰ ι
/αιβΐου τού χά ηγυρουμΐνου χαι Ιτιροο είς τη· ίορχ» τού άχροατη-
ριου τοΰ Πΐωτ^διχΐίου Χανίων.
'Κ. Χανίοις ανιημιρίν.
Ό Ε'ΐχγγελβύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
διά λογαρ ασμόν -ών ανωτέρω όριΐΛΐτών τα 3)7 έχ των ιίς ;
τού ιύρισ0(*6νων Λρ. 16ΰ,Βι) ήτοι δραχμάς ΐ6οΌμιίκ.ντα μίαν χ«1
γχ 'ίκΛΐοβΐΛ (χριΐα.. 71,40) ανηχουσας τού; ζν(ι>τε(.ι>>
π,ίός μίριχ/)» «ζΐφλΓ,σι» τή, ρηϊείσης ΐχ-χιτήΐιιο, τοΰ
«νιγοντος.
ιτροφαοινώ; έχτίλ·ίί·ήν χαΐ ά/«υ
ίγ/ρχ^ιυ βτηριζομένης τή; απι»ιτη«*ι»{
Τίι>^ £εα /Ομΐνϋθν ΤΛ της ΙϊΧύΟΙί&ΊΙξ ΟΙΧΤρ
ίζοδα τού ίνα (Όντος, (ίλΤ κχΐ αμοιβήν νόμιμον τοΰ νληρεζουσίου
Οιχηγόρου τού «χ 4ρ«χ «ν 6λω τριαχο»τ« όχτω (ϊριδμ. 38) χ«νθ-
νιζομενα.
Άποφαινεται την
] Έρίθη άπ.φασίσβΐ) «αί £δημ3σί«ιί9η τή 27 Μχρτίβυ 1910
έν Κχλω χωρίω Πεοιάόος.
Άριθμ. Άποφ. 310
Γό _>κα*·.ήριον των έν Χανίοια
Διά ταυτα
Δικάζον έρήμην τοϋ χατηγορουμένου Έμμ. Γεωργαράκη τ)
Παο-αλάκη κατοίκου Σοΰδας τής Κυ3ωνίας καί ήδη αγνώστου
ίιαμονής.
Κηρΰσσει τούτον Ινβχον δ'τι διακατεχων ξένον κΐνητόν κτήμα
καί έ*ί σχοπω ν'άποστερήστ; τούτου τόν ιϊιοχτήμονα άν«υ άπίζη-
μιώσιως το άπολλετρίωσΐν ήτοι την 5 Ν)βριβυ 1909 έν Σοΰ-
3α Κυ3ωνίας παρεχώρησεν εις άλλον επι δικαιωματι ίδιοκτησιας
Ιν κάρρον διτροχον (Σούσταν) άξιας 100 δ·αχμ. ένω τούτο εϊχε
κατασχεθί) έκ χειρός τού έν Σοΰδβ Κυίωνίας δια ττ)ς ύπ' άριθμ '
3025 τής 4 Νς.μ6?ον 1909 Μίον*ς
Ό Είρηνοδίχης
Κ. Κονλονρας
Ό Γραμματεΰί
Σπυρίδ. Ε Φουιτουλάχης
Δημοσιευθήτω ή;ε δι* τής ΐτΐϊήιιιου ίβηαβ^ίδος τής Κυβερ¬
νήσεως διά -ο» «χ των ώς άνω όρβΐΑίτών μβυ ΝιχΟΑαον Χ. Τυλ-
λιβναχη χάτοκ/ν τής Νήβου ΚίΑιμνου της Μικράς Άσίας πρός
γνώσιν τοκ χ*1 ίΐα άς νομίμους αυ.ιπείας.
Βν Κχλώ χωίίαι τϊ| 29 Μίΐ,υ 1910.
Ό τού παραγγέλλοντες Γεωργίου Μ. Διττοράϊη πληρεξούσιοι
διχηγιίρος.
Μ. Βλαστός
Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τνπογ^αφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς