93360 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

42

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΜ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 22 Ίουνίου 1910 — ΑΡΙΘ. 4-
Αρι). Πρωτ. 3686
» άω. 1844
ΑΝΟΤΕΡΑ ΑΙΕΥβΥιΊΓΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΙΙε». επ νναλη,πτνκη,ς τελειωτικής δημοπρασίαν
έκμισθ ισεως τού φόρον έπ των συγκομι-
ζομέν >ν δημητρτακών παωΐόντων διά τδ
έτος 1910 των κατωτέρω Οίκονομικών
πι ριφερειών των Νυμών Λασηϋείου
και Ηρακλείου.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΙΙΓΡΟΙ1ΟΣ
Λαβόντες ΰπ' ό'ψει, ότι επί των έτομένων οικονομικόν χερι-
φιρϊΐώ ών ή χλειοδοτική έκμισθωσις ένηργήθη συμφώνως μ;
την ύτ,' αριθ. ϊ0*&/ΐ3«ϊ καί χρονολογίαν 1 Ί;υν.ου 1910 ημετέ¬
ρα δκκήρυς.ν δημοσιευθείσαν έν τω ϋπ' αριθ. 34 βυλ. Γ .
'Γί>χ. τού 1910 εγένοντο νομίμως νέαι προσφοραί κα:ά ο 9/0
επί πλέον τώ» προσφίρθίΐσών υπο των τελευταίον πλευϊοτών,
ήτοι :
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΕΙΟΥ
Τής Επαρχίας Βητείας
1) Αΐετόχια Πί«ϊκο*εφί»λο> υπό τού Ζα·χ. Ε. Ζα-
μ-ετάκη έχ'ι τής έκ δραχμ. 200 τί'/ευ:αίας πρίσφ;μ5ς.
2) Αγ. Στέφανος υπό τού Γεωρ. Ν. Κορνελάκη επί
^ς έκ δραχ. 550 τελευιαίας προσφοράς. >
3) Παρασπόρι υπό τού Ί^ίρΑν- Καρτσίναιΐη επι τής
έλ. ϊραχ. 100 τελε^βίας προτ^οράς.
4) λΐΐγκασ^ς '■>-'. τού Ίωϊ/. Άϊϊ,α/κγ, επί τής =/. ϊ?ϊ·/·
161 τελευταίας προσφοράς.
_^5) Σίτανος υπό τοθ Ιωαν. Άϊαμάκη επί τής ?α δραχ.
*'ϊ τελευταίας προσφοράς.
6) Άζοκέραμος υπό τού Ιωαν. Άίαμάκί) επί τής έκ
ϊραχ. 121 τεΛευταίας πρβσφορας.
Β'. τήτ Έπσρχ^ας Βιάννου
1) Κάτω Σύμη ^ό τού Γεωρ. Ε. Χαμηλάκη έ-ί τής
'χ. ίραχ. 100 τελευταίας προσφοραί.
ΤΟΤ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γ'. τ?1ς Επαρχίας Μονοφατσίου
1) Χαλαβό ύ«Ό τού Μπεντείή Χαλαΐανάκη επί τής έκ
ϊ?ν.· 511 τελίυταίας χροσφορας.
Δ' ατάσσομεν
αχ^ έ*αν*ληπτική τελειωταή ίημοΐραΐία εκμισθώ¬
σεως τοϋ φορ.υ επί των συγλομ.ζομίνων 0Γ(μηΐρ'.αχ.ών προιοντων
δια τό ϊ-.ος 19 10 των ανωτέρω αναφερόμενον οίκονομικών περι-
φερειών των Νο,λών Λασηθειου καϊ Ηρακλείου.
! Η επαναληπτικΓ, αοτη τεΛί'.ωτική δημοπρασια διεςαχθήσ*-
ται, είς τάς βέρας τάς έν τί, ημετέρα ύττ' άρ.Ο. '^'/ββΐ τής 21
Μαρτιου 1910 δια-.ηρυξει άναφερομενας καί κατ' οικονομικάς
περιφερείας ενώπιον των πρός τουτο έπιτροπϊΐών άς όρίζβι ή
ειρημένη διαλήρυςις ?;μών.
, 11Ρ.1ΓΛ1 11ΡΟΣΨΟΙΆ1
ι
1 Κατα τάς έπαναλτ,πακάς τίΛειωτικβς 2(]μοπρα3ία; τής εκμι¬
σθώσεως τού φορου επι τ 5ν συ^κομιζομίνων ό"ημητρι«».ων «ροι·
όνΐων τω ά/ω;ίρω ά/α,ερίμεν'ον τ;5ρΐ};ρϊ·.ων όριζονταΐ
ώς πρώται προσφοραί α! τελευ:αιαι -ρ:σ^>οραί κατα
τάς προηγτ,Οευας και αΑυρω'Ι.ισας οημοπρασιας σ'^ν τ|) προσθηκτ,
ποσ:ύ 5 % καθ 5 ιπλειοέοτήθ'! νομίμως.
Οί προκαλίσαντες τας ίτ;»ναλη-τικ.άς δημοπρασίας πλειο-
δ;ται δια των υ~' α!ι:ών γεν. μένων προσφορών κατα 5 '/4 ί·^ί
' πλέον θ' άνακηρυ/Οώσιν όριστικοί μισθωται έαν κατ' β^τας δέν
προσφερθώΐι/.ρευΐίνες πρΐο^ίραι των ύπ' αυτών προσφερθει-
ι σών και εφ' όσον ουντρέχίυσι/ οί οροι τής παρούσης ώς και τής
προηγουμένης θιακηρ^ςεως ημών.
! Κατακνυωαχς των δημοποασιών
ι Ή ίρισϊΐ/ιή καταΑ^ρωΐιςτών ίημοπρασιων τής ίκμισθώσίως
τΐύ φ;ριυ έ-ι των σο-,'ν.οΐ'.ιζ-Η-ΐνων ίημΓ,τρια/.ώί -ροιοντων γ«-
νήσεται.
' ΙΌΙ'ΝΟΜΟΙ'ΛΑΣΙΙΘΙΟΙ'
! Α' - Τής Επαρχίας -ητείας.
Τώ/ ΟΊ/.:ν:,λ·/.ώ/ -ίριφερ.ιω/ ύαί τους αύςίντα αριθ. 1—0
ττ,ν 1 Ιθ-ι/.ι;,. ήμ:?»' ΙΙ-μιτην και ώρα 8 - 12 π. μ.
Β'. Τής Επ ιρχίας Βιάννου
Τής υίΑ5/;,Μ/.ής περιφίρια; *4χτια — — *μη την 1
Ί:υΑΐου ήμιριν Ιΐίμπτη/ /αι ώρ** 8--12 -. ,α.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΙ' Ι1ΡΑΚΛΕΙΟ1"
Τής 'ϋπαρχίας Μονοφατσίου
Τής ϋΐΛ.ί'ί,Μ'-ϊ'ό π-:ρ.5ςρϊ·.ας Χαλαΐο την 1 Ιουλίου ήμί ·
ραν Πέμπτην κ»ι ώραν 8—12 π. μ.
"Οροι εκμισθώ
κειμ
Οροι εκμισθώσεως
Οί άρίΐ συμφώνως -ρ:ς τυ, οπϊίθυς Οα ίιιςΐ/θώσιν αί πρί-
μεναι έπα/Λ/,ηπτΐ/ΐαϊ τίΛειωπΑαϊ ΪΓ(μίπρ«ϊΐ»ι είναι οί αύτ:ί
οί αναφερίμενΐι είς την ,ιπ' άρ.Ο. *'"/β|7 *■**■ χρ^-^ογιαν 27
Μαρτίου 1910 (φύ/.. 14 Γευχ. Γ'. τ^ 1910 ίιαχήρυςιν ημών.
Έν Χανίοις τ^ 21 Ίίυνΐίυ 1910.
Ό ικΐ τώ» Ο1*ονομ»κώ» 'Κ«ίτρο«*«
Β- Ι. ΣΚΟΥΛΑ!
«34
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 2421
ϋ Δΐ£*π. 2007
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ
Δ ι α χ τ; ρ ύ τ τ ε ι ότι:
Έχτίθεται είς μειοδοτικήν ϊημοκρασιαν, συμφώνως πρός
τάς διάταξις το3 ϋπ'άριθ. 35·) περί ίημΐπρασιών καί εκ¬
τελέσεως δημοσίων έργων νόμου καί *ατά τ;ΰς ύ~ο τής ύιϊηρίσίϊς
των Δημοσίων Έργων συνταχθϊντας καί υπο τοϋ Διευθυντού των
Δημοσίων Έργων θεωρηθίντας όρους συμφωνιών και σχεΐ.χον
προυπολογισμόν 3*πβ»ης ή κατασκευή άποδ/θρας είς την παρα¬
λίαν (Μύρθ'.ο) Πλβκια.
Άρθρον 1. Ταέργα ταυτα προϋπελογίσθησϊν κατά την λεπτο-
μερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των ίραχμών 4530 και δί' ατρόιπτχ
ίςοδα 1470. Έπϊ τοΰ ποσοΰ των άπροοπτων οΰϊέν οικαιωμα Ιχ«ι
ό ΐργολάβος.
Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς °/ο 5ί «*6ραί*ς μονάδας.
Άρθρον 2. Ή δημοκρασια ένϊργηθησεται έν ταίς έ'δρα'ς των
Νομών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί «ν τοΓς καταστή-
μισι των οίκείων Νομαρχιών ίνωπ'.ον επιτροπών σ^γχειμένων
παρά των οίκειων Νομαρχών ώς προέόρων ν) των αναπληρωτών
αυτών των οικειων Ειρηνοδικών καί ίνός μηχανικοϋ ή :ών ανα-
πληρωτών αυτών ώς μελών την 15 Ιουλίου 1ϊ)1Ο ημέραν Πίμ·
πτην καί ώραν 9—10 π. μ.
Άρθρον ά. Εις τον ϊιαγωνυμ:^ δ^^ανται νά λάδωπ ν.έρΐ'ί
και αΛΛοδαποι σ,^μμορφούμίνοι πρός τάς διάταξης τού π«ρι δη¬
μοπρασίαν καϊ εκτελέσεως δημοσΐων έργων νομου χαι Αοιποΰς
τής Πολιτίΐας.
Άρθρον 4. Πάς έργολάίίς έχων τα προσόντα τοΰ ΰπ' αριθ.
356 νίμου είναι δεκτος είς την δημοπρασίαν άν προσαγαγτ;
την άϊειαν τοϋ έιτιτη'εύματός τ3υ συμφώνως τώ 811 Νίμψ
καί ('ραμματιον πιστοποιιϋν την εΓς τι Ταμίϊον τοϋ Λημςσ ου ή
τής Τραπέζης Κρήτης χατάθεσιν, λογφ εγγυήσεως, δραχμών
300. Είς τού; άποτυχοντβς κατα τόν διαγωνισμόν ίπιστρέφονται τα
λόγω ίγγυήσεοιι κατατεθεντα «ντός τριών ημερών άπό τής
μΐ'.οδοσίας.
"Αρθρον 5. Τα πρα*τιχ.ά τής μειοδοσιας ίοΐοκεινται «Ίς την
ίγχρισιν τοϋ «ττι των (^τικτιρΐκών Έπ:τρόπο^ όστις ίχιι τό δι-
καίαιμα κατ» τό οοκοΰν αυτώ, νά ίγκρίν»), ή μη, αύτα, χωρίς
ι*, τούτου ν' άποκτ^ ό τελευτιΓος μειοόοτης ουδέν κατά τοϋ
Δημοσίου οϋίϊν δικαίωμχ.
Άρθρον (ι. Τα Ληρύΐίΐΐ καί Ις;?α τοϋ σ'^ναφθι;^οι/ι5νο^ συμ-
6»λχΐου έπίβαρΰνουαι τβν έργολάόβν.
Άρθρον 7. Ό προϋπολογισ,ιός καί ή συγγραφη των ΰχο-
χρεώσεων εισίν ίκτ(θ«ιμένα είς τα γραφεϊα των άνιο Ν
είς την διάθεσιν των ββυλθμίνν νά λ«6μ}ι γνώσιν αυτών
Έν Χανίοις τή 19 Ίουνιου 1910.
{ κατατεθεΐσακ μετά τοϋ άταιτουμένου γραμματίου ταρϊχαταθήχης
Ι 8[ * ής δηλοί ϊ'τι προσφέρίΐ π«ντ« τος ίχατον επί έλαττον τής
Ι υπό τοΰ τβλευταίοα μίΐοδοτου κροσφίίθε'σης τιμής πρός άνά/ηψ'.ν
* τής προχειμενης εργασίας.
Ίδόντες καί τό αρθρον 14 τοΰ 356 νόμου.
Άνυροΰμϊν τα σχ-τκά πρα*τ'/α τής γ«νομ=νης μίΐοδΐσίας
κατά τθ» >4 Ίοονΐ.υ 1910 ίνω^ίον τώ» ίπιτροΐϊίΐών αίτινες
| σ,ινεστάθησαν ττρος τουτο *αί
ι Διατίστίμ,εν την έ^χναληψΐν ίύτ^ς σ^ιΐφωνως τ^Τς ?ρο·ς τής
{ ί'.αΛηφ^εισης ύπ' αρ·0. 1ί91/·5ΐβ'· -· ίιβκηρύξεως τής Ανωτέρας
Δ'··υθύνσΐως των Έσωτεριχών καί ταίς δίαταςεσι τοΰ ί(56νομβυ
' ίνεργ/;9ησ;μ5νκ/ν έ ώ~υν των 4ιβ της έίαχηουςεω; ταύτης ωρι¬
σμένων ΐπιτοοπειών χαί έν τοίς αύτοΓς τόποις την 1 5 Ίο,ιλΐςυ
, 1910 ήαίριιν Πίμΐτην καί ώραν 10—Π π. μ.
, Έν Χανίοις τή Η Ί;υνίου 1910.
Ο επι των Έσο>τ*ρ:κών Έπίτροιτΰς
Γ. ΜΤΛΩΝυΠΑΝΝΗ*
Αριθμ. ΐϊρωτ. 26ό6
» Λιεκττ·. 1843
Ό ίιιΐ ".ών 'Ετωτΐΐΐχών Έ
Γ. ΜΥΛϋΝΟΓΐΑΝΝΗΣ
Αριθ. Πρω-Γ. 2422
2υΟ8
Ο ΕΙϊΙ ΤΩΝ ΕΣ
Λαβόντες 6π' δψιν :
) ' αριθ. 18Μ/ΐ519
Κ[1ΙΓΡϋΠ0Σ
ύ« αριθ. 18Μ/ΐ519 «·,*· ϊίϊκήρ-ξιν τής Άνωτί3Λ;
Διευθϋνσεω; των Έίωπρίλών ίι'ή; ίςετιθϊτο εις μ,ιοίΐτικην
ίημοιτρασιαν ή κατασχευή τριτό;«υ λι(>ιν')ς γ«?υ?α; έπϊ τοϋ πο-
ταμοθ Π λατύ.
2) Τ« υπό των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης καί ΊΙρα-
κλείου ϋπιδληθέντα ήμΓν ί.πό χρονοΑΐγίαν 14 Ί;^νι3υ 1910
πρακτιχ.α των ίπ τριπειών αΓτιν.ς σ^νεσ-ί0η^αν πρός Ϊϋςυγωγή*
τ^ς μίΐοδ:σίας -α^της ίς ών ϊϊίκνυται οΐι ϊντργη'ί^'^η- τζς περί
{■,ς Ο νόγο; μειοϊίσίας ν3μίμως προσίϊίρθη ν'άναλάβί; -ηνίχ;ί·
λεειν τής ίρΊχίσχς ταύτης ό έρνολα6:ς ΆΧΐςανϊρος λχρία,-η;
άντί δέχα πίντί τοΤςέ*.ατόν ΐπί έλαττον το-ι προϋ^ολογίσθέ/τος
τΐ:σ;ϋ όστις χα'. άνΐχηρύχθη τϊλϊντϊϊος μίιοίότης ϋτό τής ειΐι-
τροπείας ήτις «^εστήθη έν τώ Νομώ Χαν ών
3) Την υπό χρονολογίαν 18 Ίο,ινίου 1910 δήλωσιν το3
έργβλάίβυ Χρήστβυ Μιτσοτάκη νομίμως καί ίμιτροθίίμως
ΙΙ«ρ τής καθ' άπασαν τίιν Νήσον εκμισθώσεως
τοΰ έη της καταναλώσεως φόρον των
λαχ,ανικών καί όπωρχκών
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΠΙΓΡΟΠΟΣ
Διακηρώττει ότι,
Έκτίθεται «ίς φανερά.· πλειοϊοτικ^ν ϊηυιοπρϊσίαν, συμφώνως
τφ ΰπ' αριθ. 455 Ν^|*φ«ϊΤ:ρι φ^ρ^λ^γ,ας των εγχωρίων φυ-
σικών «ροίοντων» τω ΰτ αριθ. 35η Νομφ «περί ίημ^πρασ ών
κλπ » και τοϊ; ό'ροι^ τής ΐϊαρίΐύστ(ς δΊιχχ.η:>υξϊως, ή έ*μιο6ωσις
τοΰ επί τής καταναλώσεως φ;ρο-> *πι τιδν λαχαν κων καί όπιο-
ρ:κών όρ!ζθΑ«νου «:; 10 "/ο ί-χί ;ής νιμής εις ήιΐ πωλο^νΐαι »αΰ"
τχ χονδρικώς «ίς τούς μεταπωλητού υπο των παραγωγέων (άρθρ·
9 Νομος 455). Είς -;ήν χα-,ηγορίαν τ3ν λα/ανικών ύηάγονταΐ
τα δ(« καλλΐϊργειας παραγόμενα *ν τή Νησψ λ«χανι«.Λ, πλήν
των αγρίων ή αύείφυών χορτων, ώ; καί τα χλωρά ίσιτρια»" «;ς
την χατηγίριαν ί$ τώ* όπωρΐιιών «τα όπωρκά χλωρα ή1 ί!?«>
τχ ^εώ,Αηλα, κρόμμυα, /.άΐτανα, αι πρός βρώϊΐν άποκλϊΐστικώς
νωπαί σταφυλΐΐ, τα πβ^εν,α, τα καρπού^ια, ικ δ» ΐών έσπίρΐ-
δ^ιδώνταξυνίΛέ,Αθνα, γλυχολέμονα, νεραντζ.», φράπαι καί γλν
κΐΐορτακαλα» (άριβμ.. 8 Νόμος 4ίί5/1
Τα ανωτέρω Λαχανιω και τα ώς όπωριχά χ*ρακτ.-(ρ ζό,^ενα
φορίλογ^ϋντϊΐ, ό'ταν μβτ*φερωνται δια ξηρβς ή ϊιά θαλάσσης
πρός πώ^,σιν εις τίς κατωτέρω ίνωϊερο,,ιένας άγοράς καί Λεν-
τρΐ. Τα «ιχξ φορολογη'ίέντα έκ των λαχανικών καί όπιορί'Λών,
ί«ν φςρολογοϋνται ίκ νεου μίταφίρόμενα είς άλλας άγορας, το3
φορου δέ κϊταβαλλομέ^ου ίν τω τόπψ τής καταναλώσεως, ^άρθρ.
8 Νομος 455), φορολογοΰνται καί είς αυτόν μιτ»φερομενα χαί
ΑΛ-αλυκόμίνα αύ»θι άλλ' ίπιΐτρέφίτ^ι έν τοιαύτη περιπτώσει
Ό έν άλΛτ;, άγο-α κατα6λν;θείς φόρος.
ΑΡΟΡΑΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ
Έν τώ Λίομώ Χανίων
Εί; την πόλιν Χά ίων μετά των πρ,ίαστίίων αίΐής, «ίς ^-,
κω,Αοτΐο',Εΐί. Χαε-α^, Σοφίαν, Κολυμ,-χρι, Καττίλλι Κισσά-
μ:υ, ίΐϊλϊΐνχ-οίαν Ιελ νού, ίί; τάς έ'ίρας των Είοηνοϋκίΐω;
τοό Νο^οϋ Χανίων κϊί «ι: τας «6ίομ,α3ίαιας άγοράς Βου/ΐολιών,
Δρα/.ώνας Κ'.σσάμου καϊ Κανϊά^υ Σ=.λιν5υ.
'Κν τώ Νομώ Σφακίων
Εί; Τ εω · ·ο πολν, Καλύΐαις Χώραν Σφακιων κίί Βάμ°ν
Έν τώ Νομ^ Ρεθύμνης
Ε·'ς τ»;ν πόλι, Ρίίύμ.η; μ,^ά των προαστ-ίων αύτί;.·, ΙΙερίο-
λια Ρ*0ΰ,Αν^ς, Καστέλλι ,νΐυλΐτοταμ}.), είς τάς ίϊρίς των Είιη
ί Ν3 Ρ% κχ'ι είς την έδϊομαίι,'ίαν ά
Έν τώ Νομώ Ηρακλείου
Είς την πόλιν Ηρακλείου μ·τα των προβϊτεί«,ν
ΚϊΒΕΡΝΜΕΕϋί
288
Αρχάνας είς τάς έ'ορας των Κίρην: δι* εκκν τοϋ Ν.μβϋ Ηρα¬
κλείου κε» την ί55ομαίιαιαν αρρβν Άρλίλβχ*»ρι·υ,
Έν τώ Νομώ Λασηθίου
Ηίς Νεάπολιν, Άγιον Νικόλαον, Σπιναλο ?Λαν, Ίιρατ
Λιμένα Σητείας καί εις τάς έ'ίρας τώ» Ε'.ρηνοίι*«ι«ίν τον Ν. μ
Λβεηβιου.
Ές'ίΐρο^τα, τ?)ς ρίρολ^γιας τ* ά,ρ.β ή «υ>·>β-υή χ5ρ;κ, χ*ί
τα μ*νΐίρινια, ϊυρ;ο*αΐ5ΐ *«. Λ..ρα, ω, φ,ρολθίΌ,^ν* κχι«
την εξαγωγήν, (εφθρ. 1. Νό^ 455).
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
'Η «κμίσϊωσις γϊνηυβίϊΐ ϋκο τού., έςής όρους'
1) Οί ανωτέρω φορίΐ ίνοΐΑΐα>,»ηα. τώ» μ* Νομώ' Χανίων
χαι Ζιφα*ΐων ό^ΰ, έχζστο.» ΟΊ τώί Νομών ΡβΙύμνης χαι Ήρ,ϊ ·
χλει*υ κεχωρισμένως κ«ι τοϋ Νομοϋ Λασηθιου εχαστης επαρχίας
ίδιαιτίρως.
2) Ό φορος ε'ισπράττεται δ.ά όιπλοτΰπων αποδειςειον ίπί ττ,ς
τιμής , είς ήν πωλώνται τα ανωτέρω *ίοτ) χονδρικώς εις τους
μεταηωΛ.ητας υπο τώ» *αρϊγωγ·ων, Αατίόαλλίταί δι υπο να,ν
(Μταχωλητών, όντ»ν ι,πευβύνων «πέναντι τοϋ μΐσθωτ&ϋ.
Ι^βν παραγωγιύς τις πωλήση «κ ιών ιν λ&γω εΐέών απ"
ευθβιις λανι>ώς, τότ*τόν φόρον κ^ταθΛλλεια^ιόςό .ταραγωγε^.
(αριθ 9 τού Νάμου 455).
ά) Έν περιπτώσει ίςαγωγής ίκτός τής Νήσου λαχινι-
ή όπωρικών έ» των ανωτέρω χατ^νομαζομί/ω;' όφειλ»ι ό
προσαγαγ^ εις ιο οίχεΐον Γελΐίνεΐβν την καΐα τον 2
όρον τής παρούσης δ'βληρύςεως όιπλο:υπον α.π;δ£ΐςι» τής κατα-
δίλής τοϋ φόρου καταναλώσεως Έν ελλείψει τοιαύτης απο
δειςεως τβ οικείον τε/ωνείον είσπράττει δ.π/οϋν τον φόρον τβ^τον
(αρθρ. Π τοθ Νόμ^υ 455;.
4) Έαν λαχια·»ιιι.& ήοπωρ.Αα εκ τώ/ ανωτέρω μν
ίξαγωνται τής Νήσου ». μ ρών άλλων ή των £ν τ/} «
τ/]ς παρςΰστ,ς 8.α.ηρύςίως όριζομ·νων καΐα6αλλετ»ι ί'.ς τα
Τ»Λων»Γ.ν ό δι' αύτα κίκανονΐσμένος φ^ρος, όστις ανήχ.ει &ις ιό
Δημόσιον, (όίρθρ. 12 τού* Νόμου 455).
5] Ό οπωσίή«5τε άΐιοκρυπιων, ώς και ό «ντ.λώςή ίν μέρι.
απβλρυπΐων μεταφερ&μενα υ,;' αύτ^ϋ λχχα^ικα ή όΐτωρα.α, ή
όπωσύηποτε ύχεκφυγώ,ι ίν ολψ ή «ν μέρ.ι τον επί ιής χ,ζτα-
ναλωσεως φόρον τιμωρεϊται δια των έαομενων ποινων: 'ί:3 φ^-
λοΐί,ισβως μέχρι όυο μηννϋν, δια ΧΛηραιμίς ίηλοϋ φόρου και οια
προστιμου 20 — ϋθ ίραχμών, ου το ή,,ιαυ ί«ι£ικαζ«ταΐ ως α-
μ&ιβή 4ια τής καταδΐλαζαυι,ης τον ϊνοχον ατ.ιφαίίως εις τίν
τα τόν παραβατην.
ίβ πρίς ϊκί'.Αασιν των Τ8ΐ3υτ«ιν ύΐΓΟ&ίίΐων ει»^ι ο
η τής τ.εριφίρείας, έν η ίΛίβε χώραν το αδικημΐ,
όστις όφειλει νά έχδίκάζ^ την ^πο'-ΐεσιν εντος 6 /;μερών, αφ η,
ίγ»ν«·{ο ή μήνυσις, η κλη«:ς ί« πρός τον κατη-)θρου^«ν9ν δ.&ν
ν« κοΐνοπβιήται το^ΛαχισΓον προ 48 ώρών. (άρθρον 13 Νο-
μςς 455)
6) Πάς πλευίοτίΐς δ»ον να τϊρβκιιταόχλλο ιΓς τι των θϊ,μ.5-
σΐων Ταμειων τής Κρητική Ιΐολιτεια; είτε εις το Κ-.ντρ..ν
Κατάσ-ιτ,μα, είτε εις τα ύποκαταστημαϊα τής Τραπέζης Κρη-
της, Λόγωίγγ,ιήσεως, ποσόν 'ίσ^ν τούΛαχιστον πρός το ί'.κοστόν
τού πρίΰΐΜΛογιζο,λβνου μυθώματος σι.μφωνως τοίς άρίροις ^
καϊ 20 τοϋ υ—* αριθ. 356 Νάμου, όριζομενον υπό τοΰ ΐΐρϋδρου
'ήί οΐΑϊιας Επιτροπείας κΛην τοϋ μισΰώμαΐος τού φορθϋ .ών
Νομών Χανίων καί Σφακιων, Ηρακλείου %α. Ρεοϋμ^η ίι' ούς
°Ρ'ζινται αι ες·ής τ;ρώιαι προσφοραί
Χα»ίων κβι Σφακί«ν......... 350^0
Ηρακλείου................ 33ϋ00
Ρεθομνης...............■
■ 1) Είς τόν διβγωνιβμίνν εισί δίκιοι κίϊ άλλοϊαΐοί
αενϊΐ επακριδώς πρός νην παροϋσβν δια/ήρυίιν, τον !>*' α
356 Νομόν κα τοϋς λοιπιύς νομους τής ΙΙθΜτίας.
ΔΙϋΞΑΓϋΙΉΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΙΙΡΑΙΙΩΝ'
ρωτοΰ,
το· τοο
! Εις
Ι ι* τθ) Ν
Ι Αγιου Ν .ι" κου,
| και τοϋ Δημχρχ^
ί Ρ^: |Α,»αΐίΐΐις ούΐο
ί Δια τ;ς
' Εν τί) ϊίραέΛ
! λουμινων »/. τού
8) Ή ϊημιπραβίβτών περιφερειών εκάστου Νομ;ύ ώ; ώ/.οθ/;
εν τώ όρψ τής παρούσης διαΛηρυξεως Ο ά διεξαχθή :ην 11 Ίου-
λΐ:υ «'. ί. ήμίραν Κυριακήν και ώραν 8—12 π. μ. ενώπιον
εξ Έπιτρςχειών :
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤϋΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Έν τώ Νομώ Χανίων
(Διά τού; Νομούς Χαη·»ν λ«ι Σφακίων, ίν Χ«νί:ις είς τό
Νομαρχιακόν χαταιτημα Χβνίων).
'Γ«ϋ,Ν>.λ-ρχοΐ) Χ«>νων ώς ιιρ:.έϊρ.)ιι, ή το3 νβμίμου αύτοθ «να-
, τ;ϋ Είρηνοίιχου Χανιών ή τουτβυ κωλυομένευ τού
ΐΑίυ α^τοϋ αν»*ηριβτβΰ, «αι τοϋ Ρβαμματΐως τής Νομάρ¬
χας Λόΐνιων ή ιθ,ίτου *.ΐΛ»Λυο,Λ» -·υ τοϋ Υπο,'ραμματέως βύ-
ίή, 0); μΐ/ών. ,
Έν τώ Λίομώ Ρεθύμνης
(Ι'ίς το Νί,.ιαί ,ιαν.ν Καταίτημα Ρίθύμνη;)
Τοΰ Νομαρχου Ρείιυμν ·,; ώς Προϊδρου. το., Εϊρηνο3·*ου Ρε¬
θύμνης ί; τούτου ΛωλυοΊνθΊ; τίϋ νομώ» ου ίίυτιιύ ανα-,Ληρωτβυ
χαι τού Γρα,Λ,^Ατεως τής Ν:μί,,χι», Ρεθύμνης, γ] τούτου κωλυ»-
μίν.υ τοϋ Γ~5γρα.Α;Λα;τί;υς αϋτι*(ς, ως μϊών.
Έν τώ Ν»ομώ Ηρακλείου
(Εί; τό Νιμαρχι-'Λον Καταστημ* Ήρ;/'είςυ)
Νίμαρχου Ήρχχ'ειοα, ώ; Προϊ*ρο^, το. ϋίρηχοϊίχου
χϊ: τοΰ Γρ:μματίω". τΐ;ς Ννμαρ^ί.-, Ήραχ/είου' ή
^ωλϋθμ--νο^ τοΰ Ύπ γρα^-μα.εως "·ύ:?ς, ώς ;. «λώ>.
Έν τώ ΛΙομφ Λασηθίου
(Διά ,ην Έ-.:'νχι,ϊϊ >1ερ-ιμχε/>λ3υ)
"Α,'Όν Ν:.3λαίν, 5νωιτ:5/ Έ-ι.ρίτ'ίς άποτιλουμένης
ΛαΐΓ^ί.ίϋ, ώς Πίθΐίρου ΐΐϋ Κϊοηνίδ κου
ί", όν ί ■:^>^^^).ί.ζ,^ τΐό Γραμ'>ατΐως αυτού,
Αγί-υ Νΐχολϊίυ, ή τ^ύτ^^ *ωλυ5μέ^υ, τοϋ
ως (Λίλών.
Ιίϊπαρχι , Ιίραπί.ρα, χαι 1'ηηίας
σΐης ίξ αύιών, ίνώ,τιον Έ-.ιτρο«ιιών άποτε-
,.. ., ίxIιο^ ΚίθΓ,νοϊκου, ώ; Προιί,ο:υ, τοϋ ο!*είου
!! 'Υι.οΐίλων-υ, ή τούτου χ>. υθμίν-υ, το^ α^ιπλη οϋντος »ΰτόν,
; χλι τού ■>. .ή ϊ ρα Δη^άρχ^υ, ή τουτυ χι. λυομίνου, τοΰ Ρ(-αμ·
^ μΐτέως αϋιου ώ; μελών.
Κλι ϊια τας 'Ειαρχιας Β άν ου /.αί Λα ηβ ου
1 Έν τή έ'ϊρα έλαατη; ιςαύιών ενώπιον Έτΐιτιοπε.ών. απαρ-
( τ.ζ5μ.-:νιΐν «α το) α (γ ίίρί Κο.,νοδ.κβυ, ώ; Ιΐρ3ϊθθο·ο, τού ίν
ί τ, ί'ίρα-»κ!ιΑαρχ>υ, ή το^ ο^ Λι)ΐνθμ:νίυ τού ίημαρχ,αχοϋ ΙΙ^ρί-
^ 'ρου χά. το-υ Ρρα^ματ:α>ς ΐοΰ ίν τή Ό:α Λι,μ,οϋ ώς μ*λών.
Ι 9) Αί ώ;μ πρασιαι 5*ν είναι τελιιωτιχνι.
] Έπβμΐ',ω έαν έντό, ίς ημιρώ,ι άπο τής λήψ ω; των ·χρα~
1 κτικών Ετ,ς ίη,αίπρατ.ας εις τί;ν Άν,ο'έρίν Διιύυ^νσιν τώ/ Οίκο-
ν5|Α'.*ών ίίν γινς εις ο, Έιτι.ριπίν τιον Ο.χονομιχών νία λλ;·
τού .αχ'στϊν 5 '/0 επί τοϋ ομχ°^ 'οΐου, ίύναται ό Ειτίτ.2'.~;ς
ούτος κα: βιχειαν χρισιν να ΐπ.κυρωσχ; ή ν' «χ-ιρώσι; την οημβ-
πραΐίαν λαμ(ανων ύπ' όψϊΐ τό συμφέρον τοϋ Λ^ι^^.^3ι^^
'Εϊν ΐντο; -ής ςν λογφ ίξιηαΐριις γίίΤ; ι-ιαύτγ| πρςτϊοοα
ίίς τίν ίπί των Οα .νομι/ώ/ Έπΐ'ροπβν Κα αχυρωθ^ ϋπ' αΐιχοϋ
■ ή όημοπρασια «αι θα β(ζ;χχ)] 1} »πα/άληψι; αυτής τελίΐ ·τι·/.'·)ς.
{ Έαν όμ.ι·»ς η γΐνθμίνη τ λίυταίϊ προοφορα χαιά την έπβνχλτ,
πτιχην ταύτην ϊημο~ρασ αν ίεν εινκ συ,*φ€ρουσα ε'.ς ιο Δημόσιον
ό 'Ετιτροτΐίς ί-ατών Ο.χον;Γ χώ ί^ναται χά: ίΐ-ε·αν /ρ.σ ν ν'
αχυ;ώτ; τιx^:·1ν "α να ϊ'.α'ας·^ τ*ν απ' εΰθίίας έ* μίρου; ~.ϊί
Λ*,μ.σ.;υ εί τ ρας ν τού φιρου τούτου.
Ή ϊχμισθΐι»ϊΐς θα ίΐ'/ύ/, δι εν έ:ος άρχό^ίνίν ττ,ν 1 Σε--.:^·
βρίου Ι^ιΟ χαι Λήγον την 31 Αύγούοτου 1911.
Είς την πρώτην δοσιν τοϋ μισθωμΐΐος Ο» συμψ/]»ισθή ό ;ό?ος
5ν 6α βισπ^ςτί τό Δημίιιβν απο 1 Σίπτε,^βριου ί !0 μίχοι ;·ή:
κϋνθ'.ϋηΐεω, τ/,ς εγκ.ίΐίως τ',ς ορ'.ττΐλί], κ*.α/.;ΐώτίω τί[,
πλειοοθίΐας, εί, οΐα μερη 3ίν Ιχ*' ;ίνγ, τυχ'.ν έν τω ΜX^ι^ τ.;-
(αύτη, αφ' ού πρίηγουμενω. χρατηθώΐι τα ν:μ μα έ;^α ιΐσΓ,-ϊ-
ςεως, τού μυ ωτοΰ μη ^ικαιο^μ£νο^ ν' ά-ϋτησ^ οί οίθ'δή- ; ;ε
Λ3 [θν περιπ^ίον των απ' ϊύθίΐας υπο το3 Δημοσίου ώς άνω ^
είσπραχθίντων μ«τα την άφαιρ«»ιν των νομίμων ίξόδων.
11) Αί προσφοραί λογιζοντβι (ΐς άχεραιας μονοϊας καί είς
δραχμϊς, είς ά; θβ καταδάλληται καί τό μισθωμα τρός τβ
•ΪΜΤβν δημόσιον τ«μεΤ»ν.
236
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒ_ΡΝΗ_Βίΐ-
12) Ή κατ«6ολή τοΰ μισβώματος θά γίνηται είς ϊώίεχα Γσ«ς
ϊόσεις, ών ίιαετη χληρκιΐέζ εις την λήξιν εκάστου μηνός.
13) Οόίείς συμφηφισμ^ς δύν«ται νά γινττ) απεναντι τού μισϊω-
ματος 8ι οιονδήποτε λόγον.
14) Οί μΐί()»»ται ϋΐΕ3χρ«»5/τ« νά ίυμμϊρ^ών^ινται ακριβώς
χρό; Τ5ΐ)ς *5*μ»ν9.ι; ν3μο-ις λ«ι τη* «χροϋτ·*» ο«*ηρυξΝ και να
πιρ«σχω»ι κειτα την α.>ντχςΊ* τώ σομ63λαί»>ν αςΊο 'ρ.ους έ·"
γυητας. Και βι μ·.σθ»ται δβ και οί ίγι'ΐνη-Λΐ αυτών «υ.ν ά/Λτ,-
Λεγγύι»ς ύίτ»«0υ ·( ατϊϊναντι τού Δη,Αοσίϊΐ», ά'«.> ίιχ,βιωμαίτο;
οΊαιρισεως ή διΐ,ησεως ίι' όλον το μιοβαΐΑα μ«τα των «νδεχο,Αέ-
νων τ3ιια>ν υπερημερ.ας /αι ιςοίων «χ,τε/έσεως μιχρ ς ο/,οσχ*-
ροΰς έςοφλήσεω, *αθω, κ*ι δα την άνε νλικη έναρμογν,ν τώ*
όρ»ν τής π*ρ.6>ης δΊακηρύξεως.
15) ιλι'«στονο,ιική. 4'«τα[ής τί)ς Νΐμ'ρχιζς ΡεθΛμνης 6ι-
λκ απαγορευθή, »τι τ*ϊς «οινΛΪ, τ,ιυς πρβ6λ*ΐΓ5με;α'.ς υπο
τού α'ρθρου 13 τοί ϋτί' «ρι*. 455 Νομου, ή εισ^χυγη Λαχαν;λών
και επωίΐκών δι' είίθίων αλλοιν. πλήν τώ/ ουο παλαιών «Μί-
γαλης Ιΐορτας» χαι 11:ρτας Άμΐ*3υ», τ»~ί Λη.Αοΐιου μη χ>%~
λαμ6αν:ντο, ούίεμΐΛν άπίνβντι των μισθωΐών ευθύνην πρός
φρούρησιν των υπαρχουσών νυν πυλών και άλλων εΐσοίων κΐΐ
των τυχόν ανοι^ησομενων (ν τψ μέλλοντι ταιουτων.
Το ίημόαιον ώΐαύΐως ίέν ύτοχρ»οϋται να διατηρ^, χάριν των
μισβ»τών, χωροφυ/ακας ή άλλους υπ»λ/ήλ3υς τ.υ ε'ς τας «ίρη
μενας πύλας χαϊ ειΐοί.υς τής πόλεως Ρεΰυμνη,, ώς και εις της
υπαρχούσης και βνοιγτ,σιμενας εισοίίυς τή, πόλεως Λανιων, ίι
ών Οα *ισκομιζωνται τ« φ^ροΛογηίεα λαχίνι/.ά και ότωρικα, οΰίε
ε·ς τα λοιπά φοροΑ^γ'-κα χβ^τρα ΐπαρχ ών.
Ι υ) Τα κηΐυκεΐι και έξοδα ίών «νοικιαστηρίιον συμ6ολ>ίων
βζρύνουσιτους μινθωτάς.
Ανιιτκκα τής παρούσης εΰρηνται είς τ«ς Νομαρχίας καί λοι-
πάς αρχάς ινωκιον των οποίων 6α 4ιεξ«χ(ιώσι βί 3ημοπρισιαι,
Έν Χανίοις τί) 8 Ίουν.ου 1909
Ό ίπι των Οίχ ινομιχώ.· '
Β. Ι- ΙΚΟΤΛΑΣ
Αριθ.
. 3225
Δΐίκ. 2ΐζ6
ΚΛΗΤΗΡ10Ν ΕαΐΚΙΊΜΑ
εν Χανίοις· Κακουμγιοδίκαις
λ
Λαβών ΰπ' οφ.ι τό άπ« 5 Ί3υνιου 1^07 Ο·—* αριθ, 54 βοΰ-
>ευμα τού ΣυμίθιΜΐου των *ν Σφακ,ιοις Πρωτίϊικώ' 2Γ ου 6
Γεωργιο, Χριστ. Κ.υφιχ,ις ή ΝίΑθλουδαχΐς κ«ϊβ!Αος τού χωρί¬
ου Λειβαδιβ τής Επαρχίας Σφακιων τοϋ Ν^μυϋ Σφακιων ιταρί
πιμ^ΰη ινώτΐ,ιν τοϋ Καχ,νυργϋ^εΐίυ Χανίων δια να ϊικα^υ^ ώ,
ύπαΐΜί,ς τοΰ ο ι την 9 Μαραου 19 .16 μετ" αλων ίν τή θε α
«Δ'α».ιμη» Άγιθυ Ιωάννου των ΣφαΑιων ννηοβ7ε ίια
και τον
ότλου
υ άτο
τον Ιωάννην Μ ΰοτζακη καί
ΣτυριδωναΒ-ν-ζαχ./) δ α τ.οΰ πλήρους χυριτιόΌς /.χι ^
τού, ήτοι κα*ο^ργήματος π.ίθ6λ»π3(Αίνου /.αι τιμω
τώ» άρθρων 57 Ί9 και 2«ί3 τού Ηοινιχο^ Νομου.
Θίωρήσας την άπό 19 Ιο^νυυ 1907 κοτηγςρ.ιν μοο.
Έκ«ιδη ό μνητθεις »ινσι φυγοδικίς χαί αγνο-.Γται ο τοπος τής
διαμονης τού
Δυνάμει των άρθρων 408, 406 και 409 τής ΠοινΐΛής Δλ-
χονομιας.
Προσχαλώ τόν εϊρΓ,μένβν Γεώργιον Χ). Κουφάκη ή Νικολου¬
δάκη να έμφανιβθ^ αύτοιιροΐωτιως «σω-.ιον το3 ακροαιηριου τού
Κακουργοδιχίιου Χινιων νην 18 Ό*:ωοριου ΐ9ΐθ ημέραν Τ«-
ταρτη καί ώραν 2 μ.μ. ο;« παρελίύ^«ταΐ καί ή χαρ» τοϋ Νομου
όριζομένη τριμηνος προθίσ^ια λογιζ-,μενη αφ' ιτς «γενετο ή τελευ¬
ταία των πρός τοιχοκολλήση κ» ίη «οσιευσ.ν τού παρθηος ΰκό
τβθ Νομ»υ βιατεταγμόνων πραξεων, ίνα ϊΐΑαοθή κατ' αύτην,άλ¬
λως μη «μφανιζομ^νος κατα την ροθίΐίβν δικάσιμον τ«3 Κακου-
ργοδιχειου, θέλει κατα τον Νομόν δικασθή έρήμην.
Δημοσιευθήτω τό παρόν δ.βτής επισήμου εφημερίδος
Έ» Χανίοις τή 13 Μαίου 1910
Ό 'Δντισΐχγγελεΰ; των '
Ν. Χ.
'Αριθμ. Πρωτ. 3291
κ Διικπ. 2170
ΚΑΗΤΗΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜλ
> η%ρά τοις έν Χανίοις Κακουργιοδίκαις
Γενικόν Εισαγγελεύς·
Λαδών ύκ'όψει το άιτο 39 Α^γούστου 1906 ϋπ'άριθμ.^ 159
ύλευμα τ ΰ Σ μδουλίοο των ·ν Σφακιοίς Πρωτοίικών δι' ου ό
2) Ά
βμ μ ρ
1; Γεωργιος Μπρείολογος κατοΐίος Άσκόφου καί 2) Άντώ-
νιο; 'ίΛ μα. Καπετανάκης κάτ:ι*ο» τοϋ -/ωρ'θυ Καρίίιανών τής
έπατ/·ας Κ σσβμ-υ τού Νομου Χανίων πα?ϊΓ.£μ?θησαν ίνωχι:ν
τοΰ ΚαΛΐυργοδίχε,ου Χαν ών διά να δικασθώσιν ώς ΰπαηκ,ι
τ;υ οί >ην 9 Όκτωίο'.ευ 19^5 έκ συιτάαεως συναπεφάσισαν
κΐί έφοε^σ'ν Ιςωθεν τοϋ χωρ ο,; Μεγαλα χωροφια Άποκ»-
ρων;υ τον Σταύρον Σμια.,αγ^ην ήτ;ι' κακσυργήματος ΐΓ>ί6λε-
•τομε ου /αί τΐΛθ)1;ουιυ.ίν;υ από των άρθρων 57 καί 2ο5 τοδ
ΙΙ.ίνιχοΰ Νομ,ου.
Θ.ω,-ήσας την άτο 13 ΔεΑεμδίίου ΡίΟ6 κατηγορίαν μου.
'Επϋδ·] οί μνησθέν :ίς εί^αι φυ,ΌΪΐ'θΐ καί άγνοοεΤταί ό τό-
πος τής διαμονής των.
Δυνάμει τ^ν άρθρων 405 '06 κ*ί 40^ τής ΙΙοινικής Δι-

Προσκα *ώ τούς είρηΆΐν'υς Γ. Μπρ'δολόγςν κ"ί Άντ. Κα-
'ανϊχ,ην να έμ;«νυθώ3.ν αΰ;οπρ:σωπω; ενώπιον τοϋ βχροατη-
ριου τυ Κα>.ουργιοοιχε ο> Χανίων την 20 Ό-ιτωβρίου 1910
ημέραν Τέταρτον καί ώραν 2 μ. μ. ο;ε παρελεύσεται καί ή
πζρ:* τοΰ Νομου όριζο,^ενη τριμηνος προθε;μια λον.ζομένη α/
ή; έγ»νετο ή τίλιυταια των πρός τοιχοκολλτσ.ν καί δημοσίευ¬
σιν τοΰ παρόντος υπό τού Νίμου δ!ατεταγμϊνο>ν πραξεων, ινα
ί'κϊσοώσιν κατ' αότην άλλως μη ΐμφανιζομενοι κατά τί;ν ρη-
θεΤσαν ίΐκ^σιμον τοΰ Κακοαργιοδικειου, θέλει κατ« τόν Νόμον
ϊρημην.
θήτω το παρόν διά τής Έπίσήλου Έφημερίοος.
Έν Χανί.ίς τί) 13 Μχου 1910
Ό Άντισαγγελευ^ των Έφετών
Ν. Χ. Ζουρίδης
Άριθμ. Πρωτ. 5908
Τ
Έν όνόιιοτι τοίί Βασιλέως των ΈλλΛνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής ΙΙοινικής Διχονομ'ας
Καλούμεν τον *πι χΛοπ») λατηγορούμενον Ι1αν:εΛι) Ε, Σο-
φβυΛακί} π.^ωην κάτοικον Ρεθύμνης καϊ ήδι) αγνώστου δ,αμονής
ινα προ^ε/νθτ αύτοπροσωΐϊω, την 14 Όίτωδριου τοΰ ετο^ς 1910
ημέραν 11ε,ΛχΐΓ(ν καί ώραν ό" π. μ. ενώπιον τοΰ ακρΐατηρίου
το; ΔικI^τί(]ριο^ τώ/ ίΊί.α3θί Ιΐρ^τοό *.&/ π?->ζ άτολογαν τή,
ώ; ει,,ηνιχι α;υπο νθΛ πραςΐως τής αν ,φερορι-νη; «:ς το κα-
τηγορηχήρ.ο/ μας «' άριβ^ι. ΐ3'Ί1βχ τής 1ό Φεβρουάριον 1910
άλλως θϊλεις όικασθί! έρημον.
Έκ Χανίοις τ^ 17 'Ιουοιου 1910
Ό Είσαγ ελεύς Χανίων
Ι . _ικουλάς.
Άρμόδιος 3 κ^στιχος κλητ^ρ π»ραγγέλλβται οιτ^; £ν αντί¬
τυπον της ~αρ ύτΐ]; *Λ/}σϊω; το!χ3/ο*.Λήτ(ι ε , το ίημοσιώτβ-
ρον μ·:ρος τού χωρίου τού κα η /οροομέννο και ϊτερον είς την
ίόραν «υ ακροατήριον τ .0 11ρωτο5!*£.ί ^ Χά ίων.
υ
Χ
ανίοις αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς Χαν'ων
Γ. Σκουλάς
Μέγεθος Γραμματοσειράς