93347 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΙ. ΕΛΛΑΔΟΣ
πλΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗ τ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Κ ν Χανίοις ?, 18 Ίουνι.
ΑΡΙΘ. 41
Αρθ ίΐρωτ. 222
» Διεκπ. 143
Π Ρ Ο Κ ·ί Ρ Υ Ξ Ι Σ
Έπαναλειπτνκής τελεΐΜτικης πλεχοδυσίος
Έ~6ΐϊή ό διά τό τα,.1 ίον τής ά ·-2?/Λα,ής χαί ό 2η)Α:τ κ'ος
«π τώ/ '.ϊρ'νών >ής τρεχούσης χ.ησεο>ς 1909 — 1 9 ι Ο
«πλ-ΐίβοτε'.θη ΐμτ^θείμως κια ο "/ο «τι π ί ν δ:α -. ν τίριΐέ-
ρ:αν ί ρυμ; υλιανα ή όποίι δ.ν γ.ατ^^/.^ρώ)^ι ό''στι>ώς χ.ι-3 νΓ,'
γενομένην π .-γε,ί.στϊραν πΛίΐνίο.ΐΛην οημιπραΐιαν των λ;ιπων
π.ριφερειών τ&ϋ Λήμιου.
Άκ.ρουμεν τα σ-χετικχ-ρ*κ·(κα τής π'ει-δ^σιας ώς πρός την
ώ; α 'ΐιΐ είρ»τ»ι Λε,ριφίρβιαν Γρ-υπ/λΐ-ΐνα. κιΐί.
Δ ατασσομεν την έπίναΛ.τ,ψν ου~ή. τελε'ω ιν.ώς τ, ν . Ί Ί-ο
ν·-; Ιϋΐθ ,%ερ;ν Πεμπτην /.αί ώραν ΐθ π.μ. μεχρι 4 μ.μ. 5ν τω
Αη^χρχιβχφ Καταΐ ;Λατι Κο/.υ.Α5αρΐ9ν, κα ίν'ι·π 5ν ~ής ίν τί)
ύ-'άρβμ,. 198/' 28 ».Ι. τ:ρογϊ»ετ έρα 7ΐρ κτρ!ιξει ήχώ» οριζι-
μίντ,ς έΐϊιτροπίίυς, /α σϋμφΐυν«ς τρός ·νευ; ίν αύ-ή αναφερομέ¬
νη, ορους.
Έν ΚθΛυμδΐρίφ τί) 14 Ίΐυνί υ 1910
Ό Δή^ϊρχος Κ,λυμ,βαρου
Ν. Ι. Άνασταβίίκις
μετά τοϋ ά.τα,ιτοσ(α.5νου γρ|
δι ού -ροιφερί'. το νοΐΑ μόν ύΐϊίρθίμα δ.α τε τον φόρον των
Οίρινών ίΐρ_νΐοντων Λαι των αίγοπροβχτων τής οΐΑθνομική;
περιφεριιας Κρου?τχ.
15ο/τε, Ααι τα., σ/^τικας οιατζς.ις τυϋ ϋπ' αριθμόν 3οΟ
Νομου ώ, κ,χι τή, υπ'αρ.Ο. 74 ^*.5 ι. ίΓ. διαιηρυ;ιως
ϊ)* έπχνχλη-τικί; δημ&-
■^ρχτ άς 6 α τ/) ί εΛμιοΟωιιν το)ν ανωτϊρω δ^μ^τ>κων φορων
ενεργη £ΐτ-;λ;νων ^νω~ο/ τος αύτη, ί^πιτροπί α, κχι υπό
τουι, 6ν τ(, ^τϊ' χριθ. Τι 1^3'2υ ;. έτ. ( "1^3 ^ ικτ^ια. Εφημ.
τί /-; 1". '^(^//ον '2^ον ε. «τ.) δ ΧΑϊ,ρυςΐ' ημών μνημονιυΐ-
ι^ε'νΓ,υς ό^ο ^ς την 27 1^^-»ιο^ 1)10 ΛΛίρχς Ιν.γ.χ.Λι-,ν ίν τψ
έν Άγιω ιΝ.κθλαω Νο;Λαρ/!ακώ Κ
Έν Κο/)τσά τ/) 7 Ι,υνιο.»
Ό Λ/ι
1 εώργιος'
Κ
ρητσχς
Αριθ
Αριθ. Πρωτ. 5.53
ι» Δ·5αχ. 143
11 Ρ υ Κ Η Ρ Γ Ξ ι Σ
ν τέλει,ιδοτικίν. μειοοοείας
» Δΐίκ,π. 426
Δ 1 Α Κ 11 Γ 1' _ 1 -
Επαναληπηκ"ς οηυ.οτϋΐιίίας διά την έκμίσΐωσιν
των δημοτικόν |>όυ αν επι των ϋευΐνών -οοϊ-
όντων της χρηαιως 19 )1>—9 Ό
♦Ο
Λχ^όντ'ς ύτ' δψ=ι.
α.'.)Τ/;ν !τ:' χοιΘαο^ 5 «ετ. ά τ ',ιΐιν το1^ οί*ειου
τ αοΟ Συΐίβθ'/λιου ό ' Υ); το1 τ. η υ;Ό'. .χ «ϊ^ιτΐ'.α ζρΐΑ- /.'
τής κχτά την 30 Μχίυ 191 =νςργτ(). τλ: θΜλ',-^-7'χ: ί -'
την £Αα:«ϊ'.ωσιν τ(ον όθ^οτΐΑών φθ-·ων έττ'. των 0ί.11"θ' -;οι
θντων τής έ'ρετει ής συγΑθμιίϋίς υς άχι των χιγοτϊ-θοχτυν
Ζτε κρ 'ίίΐσης άΐυμοορου τής ό: ΕΑΧΐτ^ν ο'κονοιιικον ~Ερ;-
ταιων πλειοδοτών πλήν τής περ φερϊ-'χς ΙΙρναςδ·'ηί υ^£-
υ.'χν εγένετο προιφορχ·
β'.) Την ϋπ' αριθ. 3836 άχι χρονολβ.ίας 5 Ίο^ν ου έ =τ.
1 τού Γιωργίου Ί. Κονρ νού νομ'^; κχι ΐμπρ5665μως
ί;,.^ /.,τ'
V
ϊνίργί,Ο-ίτ*» ,Α.ι-.^,- γ,τ,ι ΐ/Γ(Γϋτ:^ασ αν ;γ),
"3 Μα: κ ί ε. πρις «.α >.«.^ί;ν δ.α;.ί:ω .ί%*αΑΐα)ΐ* ίη,Αθ,ιχών
ίΐώ/ ,ι) τ-ρ^.ω ι, -/.^ρι,^ΐΛΐν) είς τα :.α^'Λ..·>. ·/»,. α τιϋ Δ'(-
,α;.» -ύ ς :~αρ^^ α-Ο', ί,.γ2Λλ6ο, οπω; μ£.-3ΐτί(οί, *ις τα /_ω-
.ια Λ 5*,»;, ΣΑ- ■•■χ, Ί'αί,ι^,α, Γ,ρ-τ;^, νΐαχα:;.», "Ι,ι ϋαΛΙ-
ώ·.ε καν Λαγ;υ α.
Δια ταυτα
1ϊθ/-ες ·α»ι ά; :χ-' κ^ς ϊια:ά;» , Τ3θ ύπ' αριθ. 356 Νν,*ο^
Λερι ϊΐμί ?*' ών
_ϋλ;α3ΐ:^;ν .ί-ν ϊ.' α/ι,π;./.ην τ* ίϋδίΤίΛ,ι,ν μειΐδ^ιαν
«ίί,,γηθ τ^,λ ντ,' ',τ,' 27 Ίΐ;/.ιυ Ι.ίΐϋ ήμ·:ραι Κ^ρια^.η' >αί
ώ ζ' ι1·) -ϋ "·Η·· *ν τΨ —'.ί131ι'Χ!*'Ψ κα;αατί,ι>α ι και ίνωκιον
τ ς α.αίε:ο,Αίν ,ς Επιι.-.π.. ς ιΐς τ',ν υϊ' «ρ.-ΐμί» Ιθό/ΐϋΟ τι,ς
^■^ Λπ^ΐΛΐ}* 1^10 πρςκίίρ^ςίως η'ών κα. υ,Α^ωΐω, τνίς όρςιΐί
τα^τί;, ϊν'^α -.ρϋ αλΐ^η^ι οί β.υίομ ή
Έν Σχον-5 η Π Ί»^ ΐί^
Ό ΔήΐΑΐρχ., Σ-/:ιν.5
Έμμ. Χανιαλάκις
μΚ ^
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Άριθμ. Πρωτ. 273
■ Διεκπ. 154
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΠερΙ έπαναληπτικηςτβλειωτνκη,ςδημοποασίας εκμισθώσεως
φόρον συγκομιζομένων τοϋ Λιχμου Τουρλωτής
Λαβόντες ύπ' όψει δτι ίπί των επιμένων περ:φιρειών τς3
Δήμου Τβυρλωΐής ών ή πλειοδοτική δ(]μ»πρασι» ίκμισίώσιως
ένηργΓ,θη συμφώνως μέ την ΰπ αριθ. 1ι7/μ καί χρονολογίαν ()
Μιίου 1910 ημέραν διαχήρυξιν τ^ 23 Μαίου 19ίΟ, εγένοντο
νέαι προσφοραί.
1) Εν Μέΐ« Μολιανα υπό τοϋ Ν.κ. Γ. Β«ρδάκη κϊτά
5 */· *π' τί!ί ** &ΡαΧ· 195 τελευταίας χρβσφοράς καί 10 ο/ο
υπο τ*ΰ Παντελή Ανδρουλιδάκη.
2) Έν Έςω Μουλιανά ..πό τοϋ Έμμ. Άντωνΐδάκη κ«τά 5 °/«
ιπί τής έ* δραχ 200 τε>«.ι;ϊί*ς προσΐορας.
3) Έν Μίτοχιοις υπο τοΰ Ιωάν. Μαρουκλί] κατά ο °/# έ.ιί
τής έκ δραχ. 85 τελευταίας ιτροσφορας.
4) Εν Λάστρω υπό τοΰ Νικ. Ι. Σαχκ9δάχ.η επί τής έκ δρ?χ·
150 τελευταίας προσφοραί κα,τά 5 β/0.
5) Έν Σφβκα υπβ τβυ Εμμ. Ι. Παπαδακη επι τής έκ δραχ-
μών 105 τελευταίας προσφοραί κατα 5 β ο·
Όρίζομεν την «ιτχνάληψιν των δημοπρασιών τούτων τχ, 17
Ίίυνίου 1910 ήμερβ ΙΙίμΐττζ καί ώρα 9—1*2 π μ. ένερ-
γηθησομένην έν τώ Δημϊρχιαχω Καταστήματι Τουρλωτής,
ότε χ*ί Οπου καλοϋνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν
Έν Τουρλωτή 28 Μαΐου 1910.
Ό Δήμαρχος Τουρλωτής
Ιωάν. Κασσωτάκης
Αριθ. Πρωτ. 3198
~.....7'Ϊ
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
Ό Λάρα τοίς έν Χανίοις Εακονγιοδΐκαις
Γενικος Εισαγγελεύς
Λαβών 6π'ϊψ«ι το άχό 18 Μαίου 1907 δπ' αριθ. 324 βού-
λευμα τοϋ Συμβουλίω των «ν Χανίοις Πρωτοδιχών ίι' ου &
Ιωάννης Στ«λ. Μπατάχης χατοιχος τού χωρίου Κ«μισι*ν« τής
επαρχίας Κισιαμου τού Νομού Χανίων πΕχρΐπίμ^η ί^ώχιον τού
Κκχουρτιιδίχιίου Χανων 6ια να ύιχασθΛ ώς υπαίπος τού ^-ι
την 20 Αι}γούσρ;υ 1905 μετ1 άλλων επυροβόλησ,ιν εντος τής
έν Κ«μισι«»« Κ σΐχμου οί/ία, τού Γίωργ. Λουλιουδχχη ίπως
««αιρέαωσι τούτον ή τίνα των μβλών τής οΐχογ»νείας τού άλλ'
«**τυχον Ι/ίχα ανεζχρτήτα,ς τής θελήσεως των ήτοι χαχ,ουρ-
γηματος προβλεπομένου χΐί Τνμωρουμένου αχδ τα χρ«ρ 47, 49,
66 57 χ«ί 2«341 τ«ύ Ιΐοιηχού.
Θεώρησις την *ιτό 16 Ιουνίου 1907 χαττιγορ'αν μο«.
'ΐίιτειδη 6 μ^ησθείς ιίαι φυγοοιχος χχί άννοιΐτα; 6 τίτος
τής ίι«μο»ής τού.
Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαι 409 τής 11οιν.*.ής Δι-
χονομίας.
Ιΐροσχαλώ ιον (ΐρημέο» Ιωάνντ^ν Στυλ. Μπατχχη νά $αφν-
9γΐ αυτοπροσώπως ενώπιον τού >χρο*τηρ!ου τού Κ«χουογιο-
ίου Χανίων την 25 Σ]ί(,ίου 1910 ^μιρχν Σιοζχτον χχί ώραν
2 μ. μ. ίτ» πβρελίυσ&ται χαί ή π«ρα τού Νομου λ^ιζομένη
τρίμηνθι, προ»«5μ·ΐ Λθγιζ^μένη ·>φ' ής έγε»4Τ0 ή τίλιυτα.αί των
πρός τοιχοκολλήση χαι δημοσίευϊΐν τού παρόντος υπο τού Νόμου
διβτεταγμίνων π,,άξιων, ?ν« 6ιχ»σ&?| χβτ' αύτην, άλ*ως μή έμ-
φανιζόμενος χατ« την ρηθείσαν διχασιμον τοϋ Κ»οι>ργιοδιχείου,
θέλει χατά τον Νόμον διχχσθή έρημην.
Δΐ|μοΐιε»()ητω τ6 «χρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
'Β» Χανίοις τ» 14 Μβίου 1910
Αριθ. Πρωτ. 3741
» Διεχπ. 2473
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΛ
Ό παρά τοϊς έν Χανίοις Κακον^γιοδίκαις
Γενικός Είίαγγβλευς
Λαβών ύπ' οψ«ι το ίπο 13 Απριλίου 1910 ΰπ' άοιθ. 253 βού-
λιυμα τοϋ Συμίβυλίου τώ/ έν Χανίοις Ποΐϋτοϊιχών οι' ου οί 1)
Έμμ. Α. Πχπκδίμα-ώλης χάτοι:ο; Σχραχίνας, 2) Γεώρ. Μ.
Κου θορίδης, 8) Μιχαήλ Α. Πινταραχης, χάτοιχοι Αγ. ΕΙρή-
νης Σ«λί»ου, 4) Γεώρ. Α. Παπβ5αντωνά>ης χίιοιχος Καχοδι-
χιίου ΣελίνοΜ χά! 5) Γεωρ. Ν. Τζΐνβχάχης χάτοιχος τοΰ χω¬
ρίου Πατΐμίδβς τής »πϊρχί«ς Κισβίμευ τοϋ Νομοϋ Χανίων
παρεπβμφθησαν ενώπιον τβϋ Καχουγιβδιχιίου Χανίων διά »«
δκασ9·ο»!ν ώς υπαίτιοι τοϋ ότι τή'
II
—12 Νοεμβριού 1909 (ν
Κΐνιιχάδω Σιλίνου ίιϊ τ:υροίόλω^ ίτλων εχ ποομελίτ'ΐις άπέ-
τειναν τόν Άρτέμιον Π«π»ίανην χ«ϊ άιΐεπειράθ·ηβαν νά φονεύσωσι
τοϋς Νιχολ. Μπασιαδ»ην ΜανοΰΒθ» Βεντζάχην χαί 7 άλλοΰς άλλ'
ϊπίτυχιν τίϋ βχοπού -ών τρΐυ ^ατίσαντες μονιν Τόν Μ Βοτζα-
χΐ)ν ήτϋΐ χχχ·υρ'ν'τιυχτω προβλιπομέχιΐν χαί τιμωρουμένων απ6
των άρβρων 51, 47, 49 109 χαί 288 τηϋ Πθ'νιχοϋ Νόμου.
Θΐωρίίσας την ι πό 15 Μ*( «1910 χατηγοειαν μου
'Βκΐίδη οί μνησθέν*·; είναι φυγόδικοι χαί άγν?ιϊτ*ι λ τότΐο? τής
διχμονή; των.
Δυνάμίΐ των άρθρων 408 4(16 χαί 409 τής Π ινιχί,ς
Διχονομίας.
Πρου.αλώ τοϋς ί'ΐ£τ_[Λ.?νους ί^ωτέρω χ»τ·ηγο·ουμίνους ·>« έμφα-
νισθώσι αυτοπροσώπως ενώπιον τον αχροαττ,ρίου τοΰ Κ'χουγκ οΊ-
χείου Χανίων την 18 Όχτωβρίου 1910 ήμϊβ«ν Λει»τέραν χχί
ίιφ&Ί 8 π. μ. ίτε Ίταρίλίύσεται *&1 ή πι«ρϊ τοΰ Νόμου θριζομένϊ;
τρίμηνο; προ6εσμ(α λογιζομένη βφ' ·ης»γί%ιτο ή τβ'ευτίί* τώ»
τρός τοιχοκολλήση >α'ι δημςσίευτΐν τού πρρόντος δπο τοΰ Νόμ,ου
διατβτογμένων πράξεων, ϊν« διχαβθώσι κατ'οιύ ήν, άλλως μή έμ-
φανιζόμενοι χ;τα την ρηθεϊσαν διχασιμβν τοθ Κίχουργιοίιχβίίυ,
θέλει χατά τον Νόμον διχασθώτι έρήμην.
Λημοσιιυθήι-ω το παρόν δια τή; 'ΕΙπισήμσιι Εφημερίδος.
Έν Χανίοιςτ^ 7 Ίουνίου «910.
Ό Άντισαγγιλιϋί των Έφετών
Ν. Ζονρίδης
Αριθ. Πρωτ. 3705
« Άποφ. 2481
Ενώπιον τοθ Δτκαϋτηρίον των έν
Χανίοις Έ^ετών
ΚΛΗΤΗΡΐΟχΝ Κ11ΙΚΡ1ΜΑ
Γοϋ ηα»' 'Εί>έταις
ϋ Εισαγγελέως
Π?ος την επί μοιχί οί. Χϊτηγοοοι,μένην Βΐσιλιχήν Νιχο)ιδάχη
συζυγου Έμμ Ι. ^..ΐθνθυδά»η πίώην χατο;χον τοΰ χωρίου ΆδεΛ*
της ' Επαρχίας 'Ρε9υμ»ης τού Νομοΰ 'Ρβθ.μνης χαϊ ήδη φυγο-
οίχου
Καλεΐι?χι νά έμίρανΐΊθ^ς αΰτΰϊΐοοσώτΓως ένώπ'θν τοϋ άχροα-
τηί'ου τού Γχ/ω ιΛιχαστη^ΐνυ τ^ν 6 τοϋ μηνός ΌχΓωβρίου τού
ίτους 1910 ήμιέραν τετχβτην χ»ι ώϋΐν 8 π. μ δίοτε παριλεΰ-
σεται χαΐ ή 6πό τοΰ Νόμου δαιζομένη τρίμηννς προθεσμία, πρδς
αυζήτηϊΐν τής έφίσεώς σου ΰπ6 χρονολογίαν 27 Νοεμβριού 1909
χα:« ττς 6π' αριθ. 436 τού έτους 1909 ϊποφασεως τού Πρωτο-
οιχ,ί'ου Ι'εθΰμντίΐς. ί'λω; μη έμΦαν ζομίνη θέλίΐς διχασ9/| έοή[*η»»
το παρον διά τήν 'ιίπιστιμου Εφημερίδι*.
Ι 3 Ίου»ίου 1910.
Ό Άντισαγγ»λβύς των Έφιτών
Ν. Χ. Ζονρίδης
Δημο
Έν Χανίοις
Ό Άντιβ«γγ»λεϋς τώ* Έφε-ών
Ν. Χ. ίίίδ
'Αρ.Ο. Πρωτ. 3194
» Διιχπ.
V
101
Ο
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΠΚΡΙΜΑ
τοίς έν Χανίοις Κακουργιοδίκοις
Γενικάς Ελ
Λα6ών ύπ' όψει το ύπ' αριθ. 101 χαί 615 τοΰ αριθ. 1907
Βούλιυμα το» Συμβουλαί» των έν Χανίοις ΙΙρωτοβιχΰν δ«' «ν ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
228
Κμα, Δ. Εγου:ομαλάχη χά'οιχος τβΰ χωρίου Καλάθιναις τής
ίπβρ/'α: Κισσάμου τοϋ Νοιιο» Χανίων «ϊρεπίμφΐη ενώπιον τοΰ
Κϊκ"οΐγιο^ι*β'οο Χανίων δια νϊ δικασθή ώς ύιτβ'τιος τοΰ 3-ι την
22 Νοεμβριού 1906 έν τη θίϊίΐ 'Φονίσχου τον λάκνον» Καλά-
θίΛΐις Κισσάμου απεπειράθη μ·τ' άλλων νά φηνεόσωβι τοϋς Ήλίκ
Στοματάχην χ»! Χοϊιβτον ΛϊΤά*ϊ!ν άλλ' ίπέτυγον τοϋ βχοποϋ των
άπϊ> οίπα άνίξάρτητα τής βίλήσεώς των ητ^ι, χαχουογτ.ματ·Γ
προβλεπομένου χα-,1 «·ιιιωρουιιένου άπ« τώ* άρθρων 49 57 χαΐ
288 τ»ΰ Πΐκιχοΰ Νομου.
©«ωρήσας την ίπό 3 Ό^τωίοίου 1907 χα$ηγορί«ν μου.
'Ειτειίτ) δ μνηβθιίς «ινβ φυνόοΊχο; χαϊ ίγνοεϊται 6 τ^:ς τίς
διαμονής τού
Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαΐ ^09 τή; Ποινιχήί Λιχ·>-
νομ'ας
Π
Ιΐρωτ 1721
ώ τόν είρημένον Έμμ. Δ. Σγουοομαλάχη' ν» ιμφα··
/ισθϊι αΰ-οτΓθοσώπωί ίνο'νπιον το~ Κοι*βϋ5νιο5ιχϊ{ου Χιν'ων την
22 Σβτ,:τ«μζρ(ου 1910 ήμ.έρ*ν Τβτάο'ην χκ! ωΐαν 2 μ μ ίτε
παρβλΐύσ,εταΐ χαΐ ή πϊοά τοΰ Ν(ίμ.»υ όοι^μιίνη τίία,Ίήνος προ-
6εαμ(α λονΐζομίνη ίφ ής ί ίνιτο ή τελεοτκία των ποος τοιχο-
χιίλλησιν χαΐ ίηιχοσ'ϊυσιν το« πβοοντος ΰιτϊ» τΊ Νόμου ?:ατε-
ταγμένων π5·ίζϊον, ί'να 5ιχ**9ί χατ' αΰττ.ν, άλλως μή έμφκ-
ζ4 ά ί ϊ ίά Κ^ί
ρ
θίλίΐ χ»τά τόν Νιίμον ίιχασβή ^ρν)μΤ|ν.
Δημοσιευθήτω το παοόν 5ι« τής 'Εκισήαου '
Έ.· Χανίοις τί) 13 ΜϊΤου 1910
Ό Αντΐββγγίλίύς των 'Ειρετών
IV.
Χ. Ζονρίδινς
Αριθ. Πρωτ. 1722
» Διεκπ. 1019
Έν "Ονόματι τοβ Βασιλέως των Έλληνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
$ή ο Μιοϊσος Ί. Διχονομάχης, χάτθϊχθί Κΐλλιχρίτου
ν, χά! ηδη βυγόδιχος, χβτηγοθίϊ'α! ώς ίιπαίτιος ■'θΰ $τι
29 Ίουΐίου 1909 έχ τοϋ ϊάσου; Καλλικράτους ^φαχ'ων,
ίϊ; τίιν κατοχήν τ^υ, έν γνώσβι, «ΰτογνωμίνως χ»! άνευ
της σογχιχταθέσβως τού ϊγοντοί 5ιχ»'ωϋ« ϊίιοχτημονις Νίχολάοο
Στυλ. Βροινδ, δ*ογωοίου τού, ιι(αν α!ν« *£(«? δ»»/μών 20,
?ι« νά ττ,ν ϊ/γι «α5αν(!μ»ς ώς ίξιοντγιυίυν τού
ΈπΕΐ'ή τό άν^κημα τουτο προ6λί«βται χαί τιμωΡίϊΤαι άπί)
τ' δρθοβ 1, 2, 3, τοΰ 665 Νομου 371 χα' 373 τοΰ Ποινιχοϋ
ΝόΐΑου, γαρβκτηρίζίται 8έ ώς ιτλγ|μαί)γ)υ«
Έκιιοή ί) χατηνοβούμινος ούτος ΐΐναι άπών χοΛ άγνοιϊται
δ τίκθζ της ίιαμονΐϊς τού
Ί8(ίντες χαΐ τ' άοθρα 405 χαι 406 τίς Ποινιχ^ς Δι*ονοιι.ίας
Καλοϋμεν τΊν ε'ιοημί'νον χαττιγοροόμινον Ινα έιχφίνισίΐΐ αΰτο-
τροσώϊίβς ενώπιον τοΰ άχροχτ·ηρ'ου τοΰ Πρωτο5ΐϊίίου Σρ«χ(ων
την 23 τοΰ υ.ηνος Τίπτεαβοίου τοΰ "τού 1910 ήυ.εοο'ν ΙΙίμ-
τττΐίΐν χβ'ι ώρβν 8 -κ μ..
V»»
8ι«ασθ?| ώ: υπαίτιοι της έ"«6ε(ιτης
■η8άζ»ο»ς' «>>,«; θίλβι διχαβδΐ έρήμνιν συαφώνως τώ 5:βίω 407
τηί; Ποινιχτις Διιονομίβς συγ/ο!νω{ δέ χαλοΰμιν αυτόν οπο;; λάβγι
γνώσιν των (γγρκοων τ?|ς οΊχο^ραφίας.
Έν Βάμω τη 29 Μ*ϊου 1910
Ό Κ.ϊσαγγελιΰί Σφακίων
Ε· Χλαποντάκης
ΟΙ χλιτ,βίντίς μάρτυρες
Νικόλαος Στυλ. Βιΐνΐς ίάτοιχος Κϊλλΐοάτου; Σφακίων
1018
"Εν Όνόματι τοθ Βασιλέως των 'ΚλλΛνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έιΐει8ή ο Μϊνοϋσος Ι Διχονιμάχη;, χάτοιχοί Καλλικράτους
Σφακίων χαΐ ·ζ8ττ1 φι>~ό5ιχος, κβτηγορΐΤταΐ ώς ΰπϊίτιθί τοΰ ίτι,
την 29 Ιουλίου 190!), ένω οί χωοοφύλαχις Γιώργιος Π. Μβυρο
γιαννάκης, χά! Ιωάννης ΐίουλαό'αχης, χβτείίωχον *ν τ$ βίβίι
ίΜπούμπουλΐ», τής περιφ·ο«ίας Καλλικράτους, ?»α τ6ν βυ)λ»-
βωΐι φυγοίι»οϋτ«, ό-ως τοίι; άνβγκαα1»! νά χαραλε,ίψωσι πρδξιν,
όναγομίνην είς τα ερΓα τής ϋπήϊίσίας των, ήπείλησε τούτου:,
πυίοβολήβας κατ' υύτών ΐπανίΐλημμένως διά τοϋ οπιρ μιβ' ίαυτοϋ
ε»ερε πυροβολου βίτλου αυβτήματος «Γχρα».
'Κπε[5ή το ίνόαημα τουτο χροβλέπετα. χαΐ τιμωρεϊται ά»ό
τ' άρίρα 199 έϊ. Ι τοϋ Ποινιχοϋ Νόμου χαρακτηρίζεται δέ ώς
πλημμέλημα.
'Επειοή δ χαττιγθ3θύμ«,ος ουτβς Λιι άπώ' χ«1 άγνοεϊταΐ »
τίπος της οΊϊμοντίς τού.
Ί5όνι-ες καΐ τ' ά-θρα 405 χά! 406 τη; Ποινιχής Διχομί««.
Καλούμεν τον ΐίρημίνον χατηγοοούμε»ον !να βμφΐνισίή «ΰτο-
ΤΕροιώκως ενώπιον τού ά>Όθύιτηοίου -ου Πρωτο^ικείου Έφ&*ίύ*
τή» 2ί τοϋ μη.^ς Σίπτίμβιίοι» τοΰ ίτου: 1910 ήα=ρ»ν Πέιι,πτην
χαΐ ωρα 8 π. μ ίνα διχ«σ5?| ώς ΰπΐίτιος τής έχτιθίίΐης πρά¬
ξεως, άλλως 6έλει ί'.χασθή έρήμην συμφώνίΰς ιω άρδρω 406
τί,ς Ποινιχής Λΐχονομίας, συγχοιίνω; 8& καλούμεν λΙιιο/ 6'πω;
λάβγι γνώσιν ;ώ" εγγράφων ττς διχογοαφίας.
•Εν Βάμψ τΤ; 29 ΜαΙου 1910
*Ο ΕΙσαγγβλίϋς Σφακίων
Ε- Χλαποι/τάκΐιί
Οί χληβέντις μάρτ>ρ»ς
Γεώργιος Π Μαυρογιαννάχης χωροφύλαζ χάτ. Πατσ:ανβΰ Σε)«χίων
Ιωάννης Δ Πουλα5άχης » » » »
Νιχόλϊος Στυλ. Πβπκίάκης » » Καψοδάίθυ »
Κβν«ταντϊνος Ίϋμιχ. Φίΐσχάκης » » ' »
Εμμανουήλ Ν. Κβοιίδης > » » ·
"Εγγραφχ
Ή ύπ' αριθ. 42 χαί χοονολογίαν 31 Ιουλίου 1909 τής νωρο-
φυλακής τοϋ ϊταθμβΰ Π«τβι*νοϋ χαΐ δλίκληοος ή σχ«τι*ή ϊικο-
γραφία.
Δημοσιιυθήτο) ΐν τή Έκιαημω Έφημιΐρίδι.
Έν Βάμω αυθημερόν.
Ό Είσαγγιλεΰς Σψβκίων
Κ. Χλαπουτάκη
η ψ
Πέτρας 'Εμ.. Γ«ρεφαλϊχ»|ς » » »
Ιωάννης Πουλ«'ΐϊχης γωίοφόλαζ χάτοιχος Π*-σ ίνοϋ 1·Φχ*ίω
Γίώβγιος Μίυρογΐοτ.ννάχης » » » »
"Εγγραφα
Ή ύπ' αριθ· 39 χα! χοο^ολογίΐν 30 Ιουλίου 1909 ϊκβεσις τϊ
"χωροβυλ«νης τοΰ σταθμοΰ Παταιανοΰ Σφαχίαν κ«1 ολοχληρος ή
ή
γρφ
μή- ω έν τ% 'Επισημω
Έν Βίμω αύθημΐρίν.
Ό *ίίΐΐνγίλεύς Σφαχίων
Ε. Χ5.α«ουτόκιις
Άθςΐθ. ϊΐρω- 5747
» Δ'.βκττ. 3639
Έν -Ονόματι τοϋ ΒαϋιΛέως των ν
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των χρ^Ιρωι 405 χαί 406 τής Ποινικής Δΐκονομίας.
Κιλοϋμεν τ:ύς επί άντ στάσει κατά τής άργής κατηγβρουμέ-
»ους Ιωάν. Ν. Γ"λανάν.η Λαί Έμμ. Γ. Γαλανάκην πρφην
κατοίκους Μάλίμΐ Κυ'ωνίας χ.αί ή5η αγνώστου Ιιβμονής ΊΊ/α
προίέΛθωσι αυτοπροσώπως την 23 Σιπτεμ^ρίου τοϋ ϊτους
1910 ή*έρα Πεμπτην κ*· ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοΰ άκροα-
τηρίυ τοό Λ **σ:ηριου τ"ύν ίντα1()α Πρυιτοδιιών πρός περαι¬
τέρω συζήτησιν τή; ώς «Γοηται άςοποινου πρείξϊως τής άναφε-
ρομιένης βίς τό κλητήριον θίΐπαμά μας Ιττ' αριθ. *"Ι^ τή; 21
•Ιανουβρίου 1910 άλλον; θέλουσι δικβσβή έρήμην.
Έν Χανίίί; τί, 12 Ίουνίίυ 1910
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Άομόϊιος δικαστικός κλητήρ ιταραγγέλλετα·. όπως έν αντί¬
τυπον τής παρούσης κλήιεως τοιχβκολλήΐτι είς το δημοσιώτε-
ρον μερος τού χωρίου των κατηγορουμένων κ*ί έ'τερον είς
την έ'ίραν τοϋ άχροατηρίβυ τθ3 Πρωτίϊικείου Χανίων.
Έν Χανίαις αύθημί·όν
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς ■
_824
Άρ-.θμ. Πρωτ. 1851
εφβμ&μσ .
κτ. 1090
•Εν Όνάιιαττ τοί"' Βαίι3,έ«·> ιΑν Έλλιίνων
ΚΛΗΣΙ Σ
Ποί>? τ^ν ϊτγϊ ζωζν)οΐίτ, χβτηνΓρ-,ύαε ο- Λ«»γί*αν Σπύρ" Νι-
χο)»χ-?/ην χάΤοιχβ ί
?τωί 'μφα ιοβϊς βΰτθ7Γΐ-,τώτ»ί την 7 τοϋ (■Ύΐ^ϋς
Ό»τιοε*οΌυ τ"ΰ ϊτους '^ΙΟ ήϋίοίν Πε'μττγιν χ»! ωρχν 9 π ι»
ϊννττιον τοΰ Πίωτ'-ίΓχΐ'βυ Τφχ·'ων ττοΊί γτο'^ν'ϊν χα> ττβο-ι-
τ'ιω »υ£ιίτγ)τ.ν τΐ,ί άξ,»*·ο'ν·υ πϊ'ίίίοκ τί; ίν_,ΐ£ί3''μ{ν'»ι:; ϊϊί τλ
νοινο— ,τθέν ί,π' ^ριθ 22871Π77 τή« 24 Ί(,υ·Λυ Γ-09 *}η-
τιίίΐ,Γν «π'χϋμ'ί «>? ί^λΐ,' θέλίΐί ίι ατίή ·}ήϋ·ην
Έν Βάμω ττ Ο Ίοονίου 1910
Ό Ρ!σανί)£ΰί Σ"!ρ»χ'ων
'Ρ. Γ. Χλοίΐ
Έν Βϊμω ί»ΰβημ£3^ν
Ό Ε^ινγεΪΕΪκ Γφαχ/ο>ν
Τ. Γ
Άοιθ. Πρωτ. ί885
θ. Πρωτ 3861
>» Δεκπ 1831
' ν *{>όμ«τι τ«.ϋ Βαο'ιλε'ωΓτών Ελ^.ήνα,ν
Κ Λ
II
Σ Ι Σ
Δυνάα»; τ3ν άοή.-Μν 405 καί ΊΟβ τής Ποίν.κής Δ χονμί-,ς.
Κ"λ-.5μϊ' -όν ίπϊ λιήοειχ-ορία κιτηγορούμεν;ν Γεώργιον Ί'ε
νάρην πλοί--·χ;ν "ρώτν χά οικον Κατλ·'μν3Λ Τθ/ρκίας καί τ,δ»
άγνώσ-ου ϊ"ΐι;νής Γ.α πϊοσέλθ^ ϊΰ-οτίοσώπως -.ήν 8 Ίουλί-.ι
τ-3ί'.;υ; 1*Ϊ'Ο ήαέοαν Πΐι*~την κτί ώραν !■· π. μ. ενώπιον τοϋ
7κ;θϊ*η:ί;υ *τΰ Δ'χα'ττρ'"υ τώ; έντυύθϊ Π.-οτοδκών πρός
-;ερατ:ρ(,
'Κν ΌνΛί ατι τοΓ' Β «ίιλεωί των'Ελλήνων
Κ ΛΗΣΙΣ
Πϊ^ί τ&ν έπ' ζ'Λΐ^λ'ΊΓΟ χϊ—η^οΐι ί'^ενι · 'Τίοά·- ■»)·■« '^ϋ Μοτ-
·ο,)ίν χάτ^χιν ' /'ας Ρ-ο·/ιε')η; Σ^Κ''ων «ι! ηίη 'γνώσ"υ
Ϊ!»Βονη^.
,> συΓή-ησ'.ν τής ώς εΓ:τ,ταρ άξι-.ποινο^ "ρά'εως τής
άναίεοο ίντ? ε'ς ό κλητήίΐον έπίκίΐμϊ ημών ύπ' ά.ίθ. 3Μ3/1889
τής 99 Μ;ίΐυ 19·'9 βλλως Ρίλϋ δ.κασθή ίρ
Έ- Ά ιω Νικολάω τή 2 Ίουνίΐυ 1910
Ό Ε'σ«γν
Ίωάννηο Γενεράλη^
Άρ^ό^ΐ'ς δίκασ'κός χλητήο παρϊγγέλλ^εταΐ όπως ϊν άντίτυ-
I
π:ν τής π ρ;ύσης χ,λήσεως τοιχ^κολλτ,στ, δημο;ίως εις την τελευ-
ταί»ν χ.α οικίαν το·3 κατι;γ3ρΛυ,. ένου κΐί έτερον είς τή1* έδραν *τοΟ
| άκροα-ηΐίου τοί Πρωιοδικίίου Λα;ηθϊίου.
Έν Άγίω Νικολάω αυθημερόν
Ό Ρίσιγγε/ εΰς Λασιβίίου
Ιωάννης Γέ,νβράλης
247
Τό Επέτειον Χανίων έν ό
Ο«-ωβ=ίου -ΰ *τ'υς 1910 ΐμι^ν Π-'μπτπν /«, £,«„ 8 π α.
»ν,.ιπ,ον τοϋ τνο-ατγ,,/^ ^ΰ Πρω^ί,γε/οϋ Τα,α,',,,ν πρβ: άπε-
λ-ν,ν χ.'^ο,ιτ.-ρωβυζ,ί-ίΐν -*Ε 4ξ.β-'ν,ο —ίξ,ω£ τ». 4νβ.
! --------------------,----------------
| 'Λν'- Ζγΐ"^ '^ος, Μ-ρ^ου Σ Λημη-ρα/.ί,η Κωνστ. Γ. Παπι-
, Ιω Α. Σα-,ιν-ί-.σου Χίί Πε-ρο^ Τ-τβοά η.
βρ4ντβ(; -6Βτ. Γενικβϊ Ρίοαγ^ελβωί Χον'ο-ν ΓΙ Σ
Β,'αω
7 Ί,υνίου 1910
^ 7 Ί""
Ό Β·«γ
Γφχ,ί
«βημε.βν
Ό
Έ. Γ.
Λ>?ών ΰχ' ςψε. %1 άοθρ. 1 19 τ»-3 όργανισ^οΰ των Δ;κ?!
Οϊ ζί ϊκαοΐ'Λον πρ^ς συζήΐη^ιν των πίλίτ'κών
1 άπό τ?ς 5_ Ο^το-βρί-.υ 1910 χαί ί-εϊβ-ν τό Σά66:
| εβδομάδος αντί τής Δευτ:ρας, ώραν ϊέ ενάρξεως των «υ1
Ι σεων την '0ϊ;ν χ. μ. κϊί
| _ >ντέλετ?ι την ϊηΑοσίευσΐν τής παρούσης ίά τής Έπ,βήι>5^
Άρ.θ. Ποωτ. 1720
'Κ.ίτετο κ^ί εξεδόθη 1ν Χανίοις τ- 7 Ί,υνίο 1910
Οί Δοαΐταί
—. Α. Χαρ^λάπης
Α. Γ. Ζηλήα.ων
Μ. Σ. Αημητρακάκης
Κ. Γ. ΪΙαπαη-ίκΛ,ς
'ϊω. Λ. —αουν^'τσοί
Π· Τατχοάκης
Ό Ύπο^ρομματεΰς
ενώπιον τού ««ρο-τη^ίβυ τοϋ ΓΙ·ωτ9Ϊίκ=ίϊυ Σ*α«ων πί'-ς άπ'ο-Ι ·» . Σπ. Ε. Χαραλβμπάχη;
■ ' Ακριδίς αν-ί-[
ϊ Λιεκπ. 1017
'Ρν '°νόαατι τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τόν ΐπί ζωοκλοπή κατηγοροΰμενον Ιωάννην Έμ. Μα-
νωλέν κάτοικον Άγ''α; Ρίυμέλης Σία/,ί ών καί τ,Ϊγ φυγόίικον.
ΚολεΤσ»! όπως ΐμφανίσθ'ς αΰτοποοσώπω; τήν'ίθί,ν τού μηνός
ΣεπτεμοΌ'.ουτΐυ Ιτοϋς Ι'ίΙΟήμί-ίν ΙΙίμττ/·ν χά! ώίΐν 8τ,ν π. μ.
Σ α
λογίαν καί περαιτέο,ο συζήτησιν τής ίξιοποίνου πράξεως"τής ά α-
Γ.ί0μίηηο€ίί τ0. ν™"·*·*1»'"*' °^· *5β%,5ΐ τής 15 Δ,κεμ-
ίριου Ι!)1)9 κλητηρϊον ίπικρ·μα μ-ς, άλλως'θίλεΙς δ.χςσθ^ έρήμην.
Έν Βάμω τή 29 Μα?ου 1910
Ό Είσαγγελιύς χ"«
Έμμ. !"
ΕνΧανί.ιςτή ΐθ Ιςυνίιυ 1910
Ο Γραμματεύς
Κ. Χρΐστίνακης
'ΑΡ^'^ Άτ-?. 85
, - .γ- , ,π > 1 Τ ο Α·.κιιίτί>ριυν των έν Ρεθιίμνη
τω νομίμως ή ταρ:υσα «ν τη ' π'ΐημω Ιΐφ^ΐίερ ϊι. | " ^ " ■
Έν Βάμω αύθτ,μίρόν | Συγ«ε'μίνον χ.- λ...................
Ό Είσαγγιλΐύς Σςχ*.ία
Ίϊμμ. Χλαπουτάκης
>( Σχίϊθέν χ,Λτα τ^ν Νομόν
_ ϋπιιίη ΧΑη-/,ρ[νν έπίχρ:μχ ί^μοσυυβ/, χ«ί
ΐις τ« υπο ΐ0·: Νόαου δρ,ζ^.·.β μ^?η 8ιί ΤΟν ^γνώ5τ,υ
. -αϊηγορουμενϊν, ώ; ϊ€..νυτΛ1 |* τοϋ υπ· άρ1ϊ «95»
; Νοεμο,ΐί,υ 1909φύλλου τή- 'Κπ·.σημου 'Κ.τ.αίΐίίο; (Τβυχ Γ
τον υττ αριθ. Λι,χκ. 549;ί τής 27ης Όχτωδρίο, ...... ""*
γίνο-ΐίνης ττράς««>; έττ·δ-5βΐ,ο: τής 3"
Κηοΰσσβι ούτον έογ_ο το3 ότι Ινφ ο Χ «άν Άγ_ΐΑ
ί».η, χατοιος Ρε'ί^υ.νη; ίΐγ_« •τϊραϊωΐίΐ «οί δΐ'*π'σ;ϊυ')-Γ αυτώ
τΐ« '4 - »ατβτ,.ν!5 Ι:,νί5υ ή '5 1.3.ί3. 1407 ώ - δηα. ,σιψ ΰτηο*".
ίμβοίευ 19ϋ τ-ουτοι», τού Μ«. χ.-η-ήοος Δηαητο Κούνουπα «... »,.„_,,* „, „", , * „.,.,, 3: „„, *„,„-,, ίι', Γ,Οΐ
παίήλίεδέ »α· -ό ά^ιτούαενο, τρ'μηνΟν η ,,χΐν ?,ά,-η1ζ ,«) ^ 0Ι. 3;·*^"'*ω * * · 8,*χ«5 «> **« "■•'-'»--!*" _ν'; «>1"'
μτι ίμφΐνΐίΐε'ί 6 χα-ηνοίοόμε ο- νχ-ϊ ήν -^α'ρΐνή- -οΖ &ιχζ- Κ °' _'*τ^βΤ'ν ^!α: Λ"Ό»χτ* >ί, ^ 3α:3 , Τί)ν ΐλΐ" α!Γ.33>ϊΐ ν
τττ|ο''>'' τούτου τυνι5ο?»Τ'ν &.ισ9'Γ«ΐν π-ό; συζγί "η ην τίς χα-' ϊ;.τ·^σϊ>' τϊς 55 ω' ϊ^οτίρα Ο, Ο) 5ίϊ(Αϊ; «,Χ'ί-
τιίτου
κ τω χ
π αξιν,
χ η,
'ΕΐΓβιί/) ή πικχειιιέ η πΐαΊ', ·η· χ^'νετϊ' ζΌ^ος >> χχττ,νιοΓν·
μ.ενο, πχδλέΐ-εται χαΐ τιΐ(ορ>ΐ?«ι άπο τ!» |»θρ;ν ?82 το« Πϊΐν,
Νιίμου,
Διά "Λχίια
Δχάζον έβ^μην το~ χατηνο-ουαένου Ιω-· ν«υ Μ Κανίί^ιβυ
νατο'κοο τοΰ χωο'ου Μέοιονος 'Α'ΐίΐίου χά! ή'ίη άγνΐόιτ·· 3ιχ-
ή
η
αΊλ-/ζΐ( τι Χί]3;/θίντί ϊ οχ ' ΉΑΑΐνυήΧ Άντων -
Α-ίΤθ!;ον Αγ 3α Κ'α'ΐ Ρ6 ίϊ ά
'.υ ϊ α^5^ή., ε1-- τρ υιτ,νον
Έ^ο'Βη ϊτγ ?ασ·σθ* κ··ί ■1
Οί &./,3!ΐτιί
μ
Κη'ΐ'Ιϊ'Τίΐ α'ιτβν »νο/ον τοϋ ί·ι, χα-« την 20 'Ιουνίου 1908 βϊί
ίεσι» «Μιύίκα» τή^ ιτεΐΐβεοε'ΐς ν» /ω^ίθ'ΐ Μ«.οίο^^^ '
ήσέλγησ»ν ϊπ? ένϊις 7Γίο5ά-»υ ι ήχοντ-« είς ττ,-· Χ,υβή.
Χ νπυθ'^ίνη χ4ν··ι*ο Μέρ ,·νί Άμο·ρίου χαϊ.
Κ -«δ'χάζ«ι -ό Η-η'υ/ίίντ» ε"/ιν »«τηνοοΊί·ίε ιν 'Τίβί τ >Ι.
Καν?άνΐον «άτοκον τ'ίΰ Χο> ου Μΐ'θΛνς Άαϊ^(··^ χά) η5η ιννο>-
"«τ.
' ντ
Μιχ. Οϊνθερουδάκης
Ά οί
Ό
ΐί! Γ2 Απριλίου
Ν.
Ν.
Γ)
ή γ
τα !!;■>$« τϊ? Β'χης 5οα/αχ- 10,50 ί'τποϊκτ-α; χΐί ϊ,ά τρι^ή/
αΰτιΰ ^
ηρ,
την ί»τ σιν των χνωτίΐα ποινώ/ τού, χχ! είς ίξ·ίμηον Ίί-ο
έή
Τό
εί α ν3ν
η
Ρίθύμ^τι τη 25 Φεβρ-ιυϊίίου 19"0
Οί ΔιχίΕ-τταί
. Κολοκοθ1-
Έν Ρίθύμν»; α>, 12 Απριλίου 1910
Ν
Ό
Ν Κοιϊ ν
'Κίν την δι,ΐνρ>φ,αν καί, σχϊφ9ϊν ■%-* ">* Νό όν.
Έ~:ι?η χκ α τ;" *3[-ηγ33'^'^ι νο^, *ϋ •"^ι/.ο^ντος, έξίίί^η ή
11 ^εκβα&ρ-υ 190') ίλή-Ί; ~ρος ίυά'ΐ·.; ίτ.ιχ3/"·λ'ήθί)
«ι; τί"ν Τιλ'^ ιία α^τ^ΰ λϊ'.3'*ια/ /.α ε'" χην έ'^ρϊν τ3?ί Δΐ/·ν-
ίιηρίυ τ,ό-.οι ώ; ?ί ««.ι ;χ των ύ-τ'ο νρο'ολιγιαν 17 *α· 21
9
Αριθ. Άποί). 82
Τό Αικο»τήρι ντώνέν Ι εθιΐιινη ίίρωτυΓηκών
* Ι ά-(αΑ. 1 τή, ί! Ί,νθ.»* · υ 1910 φΑ>ον τ^χ Π'. τ^ςΈι-
I
χ·»ί αί νό-*',Λ3!. πίός ί?ι.*'τ.» αί;-1), · *:α -ην 5ν -ή ά^γ* τι";
ι πϊρ3,σης νού.· ιως όρ ίΗ&ϊί ιν ίιατμ^ν ιυ,βίΐ,Α'.ι , ο)εν μη
ϊς Βινοσ-*ο- ίστίν ϊρήαην
Λής 3ιαί'.ΛΧ3 άς ΐ-ί^ΐ''/θί) ^/ τό
ι
η β:ι ό ** η■'φ^ο^μ;ν^ς -α-ά τό ■ έν τω Α ~τ,3 φ ί-τι ■
; άνϊ5«-~ία.·-ν5' τίπο · ια χο5ν; -ςε-'λεσε -ην ά-^δ^θ ΐ-
ιΐί-ι π:(·Ό π:3;ιν, έτ30ΐ /ω; δέ-ν νά ν,ν,ρτ/β' ϊ· ονβς ΐτί
ι νατά τόν Νόμον.
Έπ.ιΒη λ>ηιή'!!3ν ίπι/ρ'αα ίίημίσιευθη κ^ ϋί'*/_ο
είς ά υπό το3 Ν3μ.3ϋ όιιζ'μενα ιιέ?κ! δια τ^ν α ■'»>- | "Κτ-ειδν! ή π ,ί^ιϊ Α3^·υ «.>; -
στοα διαΐΛθνή- /ατη*;θρ5 μ»νον ώ» προνι.ύ'ΐτει »* τ3^ Ι»π χ' 6· > ται !ιτ3 των α Θ;μ), ' "2, ο λα; 7 ο » υΐε /ρ θμ.. 66ο -«3
95 τής 14 Νθίΐιβρ^ Ι9θ9φύλ|> τή Επ ση·Α'υ 'Κϊ μ£-.ιθ;ς
έ-:* α
ής ρ φ
(τε.-/. Γ.) τα όπ' βριθ'Α Δ'ε^π. 5180 ■> ής 27 Όκ:-ϊ.ι
1909 τοϋ οί/·είϊυ ά β;τι/.ο'3 δ ιν 'ϊω- 2'!
ρήλθε ?έ χαϊ ά
ϊΑφανισί'ε'ς ό
Ρ'θ.) τοοτο^ συ'ίδρ'α
αύτ^ϋ κατϊ;·[θρ·αί, έι/
Έπειίτ ι* τος ΐνώ
τρίμηνον
10 α έ·"'7Γίυ ~ύ' ?^ο ιο ών *ί; ϊια'-
»ά 15 «.χ-.τ. τ,4 ι.ι ι» ' Λ '.ϊττι-Λ ^ ^3ϋ: υ /ίτ ' -·> τ^ν-λ^^
ν ίΐ7νΤί; ./, /.ι '-η ',^οι/ί.· 160, 5 ΐν -α ; .(. ί]) ί -'ς .3/ κ. «-η 'ΐρ >.μ·ί3 ή : ι
"ιη; ι.Ο Δ Λ^^.?)- ' τ-, % τ-'. ~^-", ■'ί*~> ύ-' κ* νή
",ι)-ΐ)ΐ.^ :·ί τχ'· ? "Β-ΐε'4·ι ι» ώ, α τ ι ο ζΐο ν · τ -ι- ■> νΐ· ίτ ι -α-
ϊτς* Λ«ί,, |*«ζη^)' ·
λ τ ι
ση!Λ.ε3ί»ι ά^ςϊεικτικτίς 8'β'ί,ασα; /αι 3· ί' τ,, έ.^^,^^ κ*τα | Ειβ'θΛ, '! έ ίζ^ολ3Λ-? κα:ι:3"αΐ Αίνοι στερ ΰν ν τό·> »ν
ο κατηγο ο ·υι:νο-' ίΓ·;τεεσΐ '^ν ~> τ^ /..-;'^^^^η^ιω | χ,α'ω ί·ταν.
άξ όπϊΐνιν -3άςν, Χ3! 8:ο ό'πω·; 1··!^3^·/;0· ?>ι'~ ] Δ' -"Ότι
·5ς συμφώνως τώχα·:ΐΓ,γ3ρ7;^ριι> ί Αικχζ:ν :Γΐι)ν "ΐ-ι αιτ'-οοο^ι
Έιτείϊν ή τ:ρ;χ«!μ*νκΐ "ρ5ς ς, η: ?ν3·/ος χ·ίε-ΐ 3 *ϊ'ηγ-' ικ·-3ίό Λί' ?*^ -^Γϊκΐαν κα> ήί) ^τ^^γ^.
το χ/)?" 9ι Τ0.» Κ-,ρ - ο ι *' ' "Ον οτ' "η ^ —1'· Όκ,-ο δρίου Ιι·(Ι
ί τ'ς'ίΐϊί*»; «Ρ δχ.ι» Ττί; ■τ«ΐ'?«ο( ι, Καλλ'-α7θ;; —3:
"ιχΐχκ 5^η> Τ-;^/'■
Δ'ά αϊ*.
^ ω ν ->νω- έλΐ6ίν εί, τ-ν χζτ3γή το , αύτιγν ^μ
ρη,Αΐτν τοΰ
ο»» Άγι3ο
δίαμονής.
ι5γ '■*■ .ω- ' 1'/·>θλ
V
τ. Β" 'Ί/ν'α'α η »ί"ο ' υ Κ Γλλ Λ3^το.'. Σιτ
' 13 πρ3να:α ^ξ^ς πρ:; δϊλί δρΐχμώ^ εΛ,ασιθν, τρείς τρα·;
1. '
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
χά! ίόο κοιούς »ξ'«Γ ιτο^ 15 *ρ*γ». Ιναστβν, διά νά τα
τα~τ« »αί>ί»νίιι·>ς ώ- ΐϊιοχ·Γησ'αν τού* νοι,
Μ6
ίΐί την
τον ό·δ"'8·ίντϊ Μιγαήλ Άν
εξ ιιτνών
ωΐΑ^ν ϊραγιιώ» Μ ί)0 δι'
ά?!αν τ'Τ>ν αή β"»ΐ"οα9^ντ«·ν «κ τ5ν χλ«-:έντων, 13 ποοίβτων
τηυ, (ίς
■? ϊημ,οτ'χ} ΐτ
ίίσ-''βν·'έ'·)ν ?·ά τί'υ-ΐ ·?
ς Ί.5ν φυλτνω» Ιρ·'β τ>ΰ δτ"_ΐ'σ'ου
μ«το· ττν ?κτ(«ν τή; '-ίΐνή'; τού, τϊαϊαοων
-ιν τ'3ν πολιτικών ι»'5το"ί ί'^αιομα-
Έν
? ?Γθυ; α "λ τή; ίχτίιτΓ'Λ- τής τ"ΐνή"ς αύτοΰ.
μ
Οί
2°· Άτρθίου 1910
η
Τ. Πετυχάκνις
Ε. Μ. Δασκαλάκης
Έν Βά'/ω τ7 1 'Τ-υν-νυ 1910
Ό Ρρίτιΐ[ΐττίύ" χογΙ ά. β. ό
^. Ε.
Άοιθ Ποωτ.
Δημοσιβυίήτω τ"ί π*οόν ίν τη Έ
Έν Βάαω τή 8 Ίουνίου 1910
Ό
'Κφημερίϊ'.
γβ^ίυί Σταιιίων
Χλαπουτάκης
Ί. Ά—οφ. 77
Τό ΑικαΙτνιθιον τΛν Ποωτοίτηκών Σφακίων
Συγκιίμίνον κ. λ. ιτ
Συνεδρίασιν κ.λ.π
Ίδόν την δΐχογρββίαν κηί
Σχεφθέν χατά τόν Νόμον
Έπ»·ϊή κατ» τοθ κατη^ορουμ'νο) φ 'γισικι'ντΛς »;*δό9η ή
άπό 4 Φεϋρουαρίου '9 0 κλήσΐς ποο- «μϊάνητιν ϊ
ε'ί ττν τελευταίαν ίΰτοί! «βτο'χίαν χ»ί εί- την ίδο* τοΐ
'·τ»)ο!ου τ»ύτοι. ώς δΐίι«νίτ·»( ί -ών ΰιο νρονολογί*ν β χ*ί 8
Φεβρουαοίου 1910 ίύ·> ά-οίετ(ΐιώ τώ» άνρο-ιιιών ϊ,ανομέί.ιυ
Ν. Βοτζάκ») κϊ· Λ Τιιννϊτνη %■% ϊϊημοί'ΐύθο »·': -ό )*' ί:ιθ-
μ.νν 7 τίί· 15 φ'δρουαο'ρυ 19(0 τβυγ. τ*, φύλλον τή- ««ηιβο'
Ϊ5ς τή: Κ >β«:ν·ίρεικ: ΐν Κρήττ, «-ηοήθ^ττν *έ χαί χ'· νίμ·α-ι
-ιός 'ΐιφΐντσ'ν «ΰ'θκί, χΐ-α τή» >ν τί ά? /τή τίς ταΐούσ ς νο-
ιι αω; όοΐϊθεΤσαν ίίχάσ'μ,ίν προήετμ'ΐι, ό'Λεν νιή 5Ί«-»νσθεϊς
$ χβσ»ίος εστίν Ιρήυιτν
Έΐείδή έ* τ9*ς ί-'ίόπιον -5(1 Δικτττηιίου Τίύτοκ δίίςα 'θϊ!ση;
ΐ"Γ0*εικτικτ1ς 8 α^Γκββ'οΐς ά'-εϊ«!νΐτ; ν ι! τό Αικκστή'ϊΐί
ίτί ό χττη-'ΰρού ιβ»ο·: κ>-ϊ τ*-ν ΐν τώ "ίτ'γ^εητηοίω άναϊεϊό-
ιι»νον τ^τον χϊί γ-ό/·;ν ΐς-τίλπί "■*■« ϊΐΐ3?:4«Τσαν αυτώ άς'ϊ-το'-
ν>ι ιτραξιν ίπίμίνω- διον» ά χηοηγήή Ιίογος συμφώνως α« Α
·ϊή ή
οιΤτα' ΰτό των άίήρων 1, 9, 3, ΐ' 7 τ;ΰ ')π' *->ιθ. 665 π
Έ-«!Ϊή όοιζΓμίνης τής ά;:α: των χλα-Είντων ζώ'ο !« /
1,^^^ 70. χττά την χοίσ'ν το3 Διχϊστηοίί) τούτο^ δέον νϊ ίτ'.-
6"-ηθή «ις τόν xατ1^,γ2οο^μίνϊν ή ϊζ ττ $ί-ι: -ϊύτης
Έΐϊίίδή οί επί Γ,ψοκλοτή χαΐαϊϊκϊϋόαενο! στεροΰντΐ'. των
έν τοίς ίρίοοις 21 καί 52 τΐϋ Ποινχ;3 Νόμου άνα^ρβφβμένων
? καιωμάτΜν.
Διά - α Ο τ α
Διχάζϋ»ν «οήΐΛ,ην τοθ χα-ηγοοουιιένου Στΐυρια οθ Γ. Ζούλη
νΐτοίχου Άσχύτου Σφακίονκβί ηδη «υγοδίχ,ου.
Κηρ6»~ι χοθτον ίνογον το3 δτΐ την 19 '1;>λίοι 1906 ΐχ τής
θέσεως «Στραβοκόδια» τής *«ρ(φερβίας Άγίου Ιωάννου Σφακίων,
ίν γνώσει 2λ*6εν »Ίς την κατοχήν τού. αύτογνωμόνως κο! άνευ
τής συγκΐταθεσβω; των ί/όντων δ'καίω'Λα ίδιοκτηιιόνων Ίωυήφ
Ρ. Δϊληγ'αννά/η καί'ΡΙμΑαίΌυήλ Ι. Μαλ'?ί*η κατ5·κων Άγίου
Ίωάννο.ι Σ^αχίων. δ5ο κ-ϊΐούς έ'να τρά·Όν. ιιί*ν αί/α καί |ν έρί-
(70^ 5 ά
^ ς ρ
»'5ν ά'ί-ΐς «ν ολφ ϊρα'/μώ έίδίμήν.οντα (70^ 5 ά να τ^
νόιΐ(ι>ς ώς ΐϊιολτησίβν τού καί
Κα'αϊικάζϊΐ αυτόν ?Ϊγ βΆίκ'σιν έ-'^ς (1) ίτου:; είς την πρές
τούς άδικηθίν-α; Ίωσήτ Γ Δεληγιαννάκη κ*ί Εμμανουήλ Ι.
Μαλίΐάκη χατυίκουί Αγ;ου Ίο)άν-ου Σφακίων πληρωμήν δραγ-
μών έίδομήκοντα (70) ϊι' αξίαν των χλαπέντων ζώων των, ε!σ-
ή ( ξ
ν.·»ί διά μηνιαίαν προσωπική; κρατήσεως τού εις κατα-
γά ^κ-ός των κ.ιλο'χών ?ργα τοΰ Δηαοσ'Όιι % Δημόται,
άμέσως μ'τά την ϊχτισ'.ν τή; πο'ν^ί τού, καΙ'Ίς τάνόϋ'μα Ιξοϊ»
τ·ϊ·ί δίκηί έκ ?ρα·χ·-Λ·ών το'άκοντ·* (30). ΰιτέρ τού Δημοσίου Τα-
μίίου, ε'σπτακτέων ν.αί διά μϊϊν"ϊίας ιτροσωπίκής κρατήΐεώς τού.
Εκρίθη άιτείβσ:σθί! κι! «δημοσιευθή.
~·Εν Βάμω τή 20 Μαίου 1910.
ΟΊ Διχ*σταί
Ι. Καψάλης
Ν. Σαββ**κη« 'Υ)Γραμματευς
Α. Κατσαράχης Ε. Μ. Δασκαλάκης
Ότι αχ.ρ;6ές απόσπασμα
Έν Βάμω τή 5 Ίουνίου 1910.
Ό Γραμματεύς καί ά. ά. ό βοηθός
Σ. Ε. Φραντζεσκάκης
Άοιθ. Πρωτ. 1864
» Δΐίκ. 1100
Δημοσιευθήτω τόπαρόν έν τή Έπισήμω Έφημερίί!.
Έν Βάμω τη 8 Ίουνίου 1910.
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Έ. Χλαπουτάκης
Άοιθ. Πρωτ. 1158
» Διεκ. 1089
Έν Όνόηατι τοί» Βασιλέως των
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
ή Η Μουττιΐφαί Μουβ. Χα'-ζηταλάχης ϊτώ ?5
! Χί ή
»νίο>ν *αί ή5η άγνώΐτου βιαϋθνή:.
Κϊτηγοοεΐτβι ώς ΰπα·'τιος όη την 8 Φεβοουαρ'ου 1911 έν τή
δώ Χϊλβτ»; Χαν'ων ίπίτίΊι άο'νω; χατά τοϋ Ιωάννου Στ«-
ϊνάχη
Επεΐδή τ^ ΐνίίαηαα τουτο κοοβ',ίπϊτβι χά! τιμωρείτβι ΐχο τ'
^ΐα 207 τοϋ Ποινιχοϋ Νίμοο, ναρατηοίζ3Τ«ι 5έ ώί πλημ-
?νε άπώ καί άγνίίΐ'-αι ο *&~
πο^ ττ)ς ^ιαμονϊΐί τού.
Ί':(^ν■^«^ χαΐ τ' Ιοβοα 405 χ«ϊ 406 τη« Ποινκής Διχονβμί«ί
Καλοθαιν τ>ιν (ίρημένον *Iτηγο^ο1^μενον ?ν« ίαοοβνισθΤι «ύτο-
■»οοσιί)·^ω: ΐνωχιον τοϋ άχοοχ-ηο'ο ι τοΰ Είοηνο?ΐ'ίίου Χανίων
-ην ?4 το"ί μη/όζ ΣίπτεαβοΌυ τοϋ ϊτουί 1910 ή^εΐτν Πίμιτττιν
-αί (οίΐν 8τμ Γν* ϊικϊΐίί ώ; ΰττίίτιος τή; έχτεθϊ'ΐηι: ι">^'
,ιω; άΧλω; ίέλ$ι βικΐΐίή ίοηΐίην τυϋ,^ιόνω; τώ άίθ^ω 407 τή:
Ποινΐίής- Δ(»ονοα'α: ου '/ο4* ,ι- 81/χλοϋμίν χύ-
γνώτι. των
Έ Χΐν'οις ττ 10 Ίουνίου 19'0
Ό Δημόσ
Κ. Δοννάκης
Οί
1) Ί·.>άννΊ,ς Στυλ.
1) Ί·.>άννΊ,ς Στυλ. Στεοχνϊχης κιτοκος Άϊ-οίχου Κι««ίμοι^
•2) Ή 'π' τοιίμ 112 έ. ί. Ϊ493ΐκ Τής Χωροφυλαχήί ^^
--αβμοϋ Κί/τίΐχο^ Χΐ/'ων.
'.ΚϋμοΙιο ίιχϊστιχοί χλητήο π«^ανγΕλλιτ»ι ίτως Ι» 4ντίτ«·
τον -οί ιΐαοό-τοί τοι/οχο/λήΐϊ) είς την τ,λιυταίαν χ«τ·ιχί*ν
τοϋ «ατηγ^ίουμίνου χά! ίτερον τοι/οκολλήσΐ) «ίς δημοσία μί21)
Έν Χΐνίβις
Ό Δημίβιος Κατ/,γορος Χανίων
Κ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΪΒΕΡΝΗ2Εϋ2
227
•Αριθ, ίΐρωτ. 1156
Αριθ. 'Δποφ. 10*7
Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
-ΛΗΤΗΡΙΟΝ ΒιΙΙΚΡΙλιΑ
Έ-κιιο'ή & Άχμε* Μαυροϋχ Με,υρουχάχηι, ΐτών 20 κάτς,ιχος
Χχνίων χαι ήδη αγνώστου $ιαμ.ονή χα'η^ορ»ίται ώς υπαίτιοι ό'η
την 26ην ΔεχιμΓρίου 1909 Ιν τή συ>.οιχίθί Άγίους 'Λναρ^ύρ'υς
τίς πόλεως Χα»ίων ί|Ίτ» διά λ«χτίσμοιτος χαί τοΰ γρόνΐου "ο*
'Τπινωμοτβρχίιν Άναγνόστην Γιαχευμ δοιχη, ώς χαί τόν νω.ο·
γΑχχ,Λ Άρι«τε(ξην ΗαραοΊκτανόν ίν τή έχτιλϊΆειιών χαβηχόν-
τβ>ν των.
Ή'πειδή τ$ άν5μη«.α τοϋ-ο ποοβλίιτίται ««Ι τιμω^εΐτκι άπδ
ι' ά:9ρα 160 *αΙ 161 τοϋ Νόμου, χαραχτηριζϊται δι ώ? πλημ-
λ
ημ;
Έπιιϊή δ κβτηγορούμϊνο; γΙ>» άπών »«ϊ ΐγνοίϊτϊΐ 4 τόπος
τής 8 «μ® ή; τού.
Ίοόντις χ«1 τ' άεθρα 405 χβΐ 406 τής Ποινκί,ς Διχονομ'ιΐς
Καλοϋμιν τόν ιίβηαένον Ινα ίχφχνπ>ΐ[ αυτοπροσώπως ένώ-
πιβν τοϋ άχροχτηρίου τοΰ (ίίοτιν-οΊχί'θυ Χανίων τή» 1Α τοϋ
μηνός Σίπτιμδρίου τοϋ ίτίυ; 1910 ήμέθ'ν ΙΙέμπτηκ χ»-, ώοκν
ι* π. μ, ϊνα 4νχ»σθή ώ: ΰπ*ιπος της έχτεθίίσης πο«ξίω?, »α-
Λως βέλει διχ«σ!){> ίοημην 5ΐ)μφών·Λ·ς τί)) άοθρω 407 τής Πο·-
νιχης Διχονομίαι; β»γχο(ί»ως δέ χαλοϋμιν αΰτ6ν ο'κως λΐδγ) γ^ώ«ιν
των εγγράφων τής όκογία^^α;·
Έν Χανίοις τή 10 Ίουνίου 4910
Ό Δτιμόεΐ'ς Κατήγβ·ος
Κ. Αουνήκης
Οί χ^ηθβντες αάοτυοις
1) ΊΙ ΰτ1 αριθ. 860 τού 1909 ίκβΐαις τή: /ωροφυλκής
τοϋ Κ«ν-οιχοϋ ί τϊΘ »οϋ Χαν(ω«.
2) Ή τχ»τ. ίατρ-?ιχαστιχη ίχβεσΐί.
Άρμόίιος οιχαστιχ^ς χΑητήρ «ΐραγγέ^Αϊτβι 5ίος Ι» ϊντίτα-
Γθν τοϋ παρόντος τοιχθΛθ*λη:χγ) ·ίς την τιλιυτα'αν χβτοιχ'βν
ιοϋ χαΐϊιγρρβυμένου χ*1 |τ«ρον τοιχοχολλήστ, εί; δημθβιι (αΙΡ'»).
Έ* Χανίοις αύ$ημ«βόν.
Ό Δημιίσιος Κατή-νθρος Χα>ίν>ν
Κ. Αοιτνακης
Καλιϊνκι οπνς (μφκισθής αύτβπ·οσώπω την ?4 τοϋ μην*5
ϊ«πτ«μδρίοι> τού ετους 1^(0 ημέραν Πέμπτην χά! ώραν 8 κ. μ.
ενώπιον τεϋ «χροβτηρίου τοϋ Κίρηνοδ.χιΐ^υ Χανίων πρβ; πιοβι-
τίρω βυζήτηαιν τή; «ξιοχοίνου π^αξεωί τής κ>«βιρομίν>.ς ·Ι
τό χοινοττςιηθέν ΰπ' άριΦ "31)ίί)5 τ ,ς ιης Φιβρουχρίου 1910
χατηγοβητηρκίν μας άλλι»; θιλιις $ιχ«α4ί| ίρημην.
Έν Χβνίπς τί 10 Ί·υ»ίου ΙϋΙΟ.
Ό Δη^όσιος Κατή·)ορβ Χανίων
Κ. Λοΐ'νάκ>ς
Άρ^οίυς δΐχκ3πχ6ί χληττ,ρ καραγγίλλ(ται όπως ϊ αντίτυπον
τή., πχρουαης τοιχοχο/λήχη ι'ι·, τή» τ*>(οτχίαν χχτοιχίαν τοϋ
>αττ,γοίου-ΐ.ίνου χαί ίπρον τοιχοκολλήση ΐί; {ημόιια μέ^η.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δυ)η09ιο Κατίγορος Χ«νί«ν
Κ. Λοιτνάκης
Άρισ. Πρωτ. 1150
ι» Διικπ. ίϋϊϊ
Έν ϋνόπατ» τον Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Αριθ. Πρωτ. 115*2
Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
ΙΙρος τ», ιτ: ϊ6ι>ω ί·:ιόίΙ»ι *( ρ ηρμ η
(Λ,ητ.ιον Λ. Φΐιυιαχην οτών ^0 κάτοικον θ«ριβ·ου κ«1 ή·η άγ-
νωιΐου οιαμι,νη;.
όπως εμφχ. σ6^ς «Οτοπροΐώπως την ^4 τοϋ μηνός
ιοϋ Ιτου; Ιϋΐυ ήμιραν 11έμπτη> «αί ώρ>ν 8 π. μ.
,νωί-.ιυν τού ιχροχιηρ.οκ τι>ϋ Ι2,ίρ#|'«οι ειθυΧχ,ια,ν πρός ««ραι-
τιρι» βυζητησιν της αςιοιχοιν^υ ^ραζΐως της αναφιρομίνης είς
το χοινοποιηοέ» ύπ' αριθ. 33ο)29:>7 της Ζ6 Νοεμβριού ΙΊΙΙιί) χα-
τηγορητηριον |Α«ς, άλλω, »»Α»ις οιχβββ^ ίρηαην.
Έν Χανίοις τγι 10 Ί.κνΐον 1910
Ό Δημίίιος Κοπήγορος Χκνίων
α. .Ιοννακικ,
Λρμόβιος άιχαατΐχό^ χΛητηρ παρανγίΑλιται Οπαις Ι» αντί¬
τυπον τ·',ς παυουατι, τοιχοχολΛ/]α|) (ς τη> ιΙΑ«ιιτ«Ιίν χατοι·
χίαν τ.^ χαηνθρθυ|>Ιένου χαί «Πρνν τοιχοΑΛΐ|9|) ·ις ίημοσιχ (Α*ρη.
Έν Χανίοις αύ«Τ)|ΐερον.
Ό Λημόυιος Κατήγορες Χανίων
Κ. Λοννακης -
Αριθ. ΙΊρωτ. 1147
» ΑΐςΑΤί. ι υ7»
Έν "Ονόματι τού ΒαοΛ^έως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Πρός -ό# «ι: πβρ»*ϊσει τ»υ 330 άρβροο τοϋ ΙΙοινιχοΰ Νόμου
χ«τη;ορο«μινον 1'ιώ.,γι.ν Γ. Γϊΐ,χχχην χχτοιχον Κούμ Κ«πι
χιιι ήοτ§ χγνωιιου οιϊμ&ντ,ς.
Κ.ί* »ια*ι 6πα>: ιμφα.ιςϊβί «ύ.υτ.ρΐιωιτω. .ην 24 τού μηνός λ"«-
7ΐτ»ρ.ζ(,ι*υ ιου ϊ ούς 1 410 ημέραν Πέμπτην *αί ώρα» 8 π. μ
συζήτησιν τής αςοιοποινου πρχςκβς τής αναφί(;θ(ΐι- _ (νώτιον ιου κ·ρ χττ,^ίυϋ τού Ηφη»ο>ι»ΐ'.ου Χανίων π^ός π^ιρ»-
χοινοποιηβέν ΰπ' αριθ, Ι8·ί|168 τή; 1'9 Ίουνίου τιρω βυζητησιν τη; χξιοτοί.ου χ^χζΐω. ΐη, *ϊ«/ΐοομ»/»)ς «ις τό
---------- ' ----- -1"1 - "-ίι--- ί..--1!» ί-.ιί.ι«ιν ■ --,,οΛ^,ηθ!. ι»π' χριβ 1 Ί(9,υ()8 τη,
II
.ν1^^^ι^ 1ί)'.«χ------------
Πρός τόν επί πβρχνόμω δπλοφορίψ χατηγορούμίνον 'Ηλίχ '&¥■?■·
Χίιλαδιχην έτών 27 χάτοικον ΜχραΑίων Σιλίνου χ«! ήοη άγνώ-
ϊΐου διβμονής.
Κχλίΐσβι Οΐίΐθί. »αφανι»5ής αύτοπροσώπακ την 24 τοθ μτ,-
»*ς Σιπτιμβρίου τού ετους 15) Ο ήμίρα* Πάμπτην χ«ί ώ,ίχν
8 ιτ. μ. ενώπιον τού α»ρ9Βτ/)ίΐου τοΰ Κφηνο-ι«ε£«υ Χχ-'ων π&ος
ΐϊαιριταίρω
*Τις «Ίς το
, μχς, άλλο», 9έλ«ις
Έν Χχνίοις τγ| 10 Ίουνίου ΓΗΟ
Ό Δημίσιος Κατήγοβος Χά ίων
Κ. Αοννάκης
Άρμο*ιος διχαοτιχός χλητήο 7ΐ3οαΤγ{'λ·τοιι οτως !ν »ντίτυ-
~°' ν/|ς πΐροβσης τοιχοχο ληση «ι; την τελ«υταί«ν χί^θιχ'α-
τοΰ χβτηγορουμίνου χά Ι Ιτβρον τιιχοχΛΑλή— «ίς δημοσία αέρη
Εν Χχν βις αύθη ιιρίν
Ό Δημοσία Κατήγορος Χα/ίων
Κ. Αοννάκης
__Αριθ. Πωωτ. 1151
»" Διεκιτ. 1082
*ϊ"ν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
'Τ'ός τον επ! παρανόμω 6πΛοφίρί* χ*ττ,γθθθΰμ«ον Ίωχνντ,ν
Γεωργβρίχην έτών 3« ράπτην χάτοιχον Σουδας χαι ήδη
τηριον )*%, άλλως θέλεΐι, 0ΐΛααί>η Ιρ^μην.
'«ν Χβ.οις τή 10 Ιθϋ.ίου 1910.
Ό Δημό>ιος Κβτήγορος Χ«»(ων
Κ. Δοντνάκης
Άρμάόι ς Ά'ϊ;·.ιχος */η:ή^ παια^γι-Αλΐται ίΐτοις Ιν ϊντίτοπον
τή; π/ρθΛ-κ!., τ«ι/_ο*ο/.ήΐβ ιις ττ, τΐΑίυ,α.«ν χαι'οιχια» τού χχ-
τηνορουμίνου χ«ι *.·ρο« Τνί^ίΧθΑΑηινι 6ίΗ οηιχοϊιΐ μί^η.
'Ι^ν Χανίοις αα6ημ*ρον
Ό ΔημόΊιος Κβτήγορος Χ»νίω*
Κ. Δοννάκης
Αριθ. Πρωτ. 1153
. 1084
Έν "Ονόματι τοΰ Ι(αΐιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τόν «·τ:Ι άδίχω ί-κιΗέβιι χ«-ηγοοούμ«νον Χου«ιΓν Μου«τ.
Μεμισάχην χάτοιχον Κούμ Κακί χαί ήδη αγνώστου 4ι«μονής.
228
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ιΐϊ:»α€ρ(ου τ·ϋ Ι.ούς 1 ΜΟ ήα»
■> ώπιον -ιΰ )·»«τη· »υ τοί Ε!>3η*ε
·ίτ«.»ω «υζηΐητι» τή. »ς 3*οίν»υ π αξ
-ί ,θι.οπ»ιη»ι &*' ι?ι* Π0ί)ΙϋΜ τ»-,; 13 Άπ
«τηγο^τ,τ',ριον μςτ,ί, «Ίλω »έλιι όιαο6ή ι,,ηαην.
Κ Χα ; ς -τι 1 κ Ί ι.ί·>ο 1910
Ό Λ'ΐλί,ιι^ Κϊΐή,Όίβς Χον ι>ν ϊ ^α,ού
Κ Δονν >ν.η , δΛ τίν
μη.ος ^Λ ϋρωτ. 115 Γ
*_*_ : « ^.-κκ. 1088
η; ιίί : *Εν'*?νό»ιατι τοϋ Ίαιίχλίιος τό&ν Έλλή%ων
"υΐ; ΚΛΗΤΗΙ'ΐυΝ ΕΠ1ΚΊΊΜΑ
Έχιι&η ο Κυρίανς Γεωργ. Λουλά, ίτών 45 κάτοικος Άι-
(5*1 ^γ
η, γ-Αΐ «ω; £'
ι» τη; πϊϊ υ?η{ το'/ιολΛησ|Ί ιίς ε ην ΐίλίυτ*(ΐν χχ
.υ χ»τη?(ι5 υμ.ν.υ λϊι ί ε? .ν το'χοοΛ'.ή-ττ) ί; 3ηΑ γ:ι ί
Έ. λ»> ,ι, »ύ*·. ιί; »
Ό ΛηΛΐι Οί Ινα- ,;ΐ:!ί
Κ Δοννυνιι
; -ι'
; /ατη-ν·3ϊϊΓ;α ώ; Ιτα
όίφ Βζ:3;ί
ιοχ νο^
Λρ:
. 1149
,ΙίΛΤΓ. ΐϋϊθ
ών
4 ν
ιίαιΐΐι ;ο Ί
■ 5
ία·
νω

Λ
η Σ
Ι
V
1 ^
Π εί.
. ^
' επί ά 'κ ι. ι
ε. ,_
ι ηηγο
εκθν
Ίωά .
,η-
Κ.
-β,γ
ι^νχ*
ην χαι,,χί,ν
ι. δ
χω
:.ο;.
'. Ά.
^Ιιΐ'ϊ
-,3 *ί
.ώ-
.υ έ
ίια(χο
"1-
Καλ
ιι %.
«ύ'ΌΤΐρθ'Τίι)
'ω;
τ^ν
- 2 4 "-ού
1*Τ
'„
ι τού ϊ υ; 1

/ ίΐν
ν~ η
ι χά
1 ά α»
8 ι
.μ.
1
» Τν«
Γ

ΐ!.1ρι|·
•οδιχ»
ΐ
ιω ■ π Ο
ζή-
ις>ιοιτο·ν ·υ π:
510,
. τή
ι ν.*,
ίί. τ;,
χο
ν Ο-
( ,Ε'.ΐ*1; :Ό ά ^^ΐ^χ
1 φιονιβ; λτο :' α'ίΐϊα 207 -ο^ χρ
. .«ι ίε ώ, ιληι*μϊ/ημ3τ.
Έπ«ι4·) ο κίτηγ-ρίμίνος ούτο; εινν! άκώ' κχί ί,γ/ϋΐ.α: ό
τοτός ϊτΊς δυμ;τς τού.
'1?:>--ς χζί γ' χ?')ιχ 4 )Γ> ->αί 405 ), ΙΙν.νκι,, Δ '.ονϋίίς.
; Κχλ^^ «ν τον ·'ΡκΐΑ ">» ί^',θρ^'Λίοί ϊα .^.-ίΐνϋΊ^ α^:;
ώτ.ον τ^^ αχ.ι.'ϋ-η^'.>υ το^ ΒΪίρ·;ν5ίΗϊ"3υ Χα.·',Ί>ν
ίς 2]ϊτ;ί^ο Ηοο 1,-*μ) /;α£3 »ν ΙΙι^,ττιν λι ώ ιν
Β τ μ. ,ι ο,Λ,ζΐΐ'ι λ, ί» ΐ^.τιος τ ; 'κτ·9:'σ»ΐ; τοίξΐι> ί«>ί,
'ίίΛε; ίίϊ,^ΐϋή ϊΐημ,η* ίίνμ.Γίό;^, τώ άρθ:ω 4')7 ι*]; ΙΙίίν.Αής
Δ'κ-νο.ιχ' σ,ιγχ^ονω; 3* χ.^.Μ.'μ.ϊν αιτιν δτως λα6- γ-'ώσ.ν
των ίγγϋφων τής ίι-ςγραφ.οί,.
ι^ν Χανίοις τή 10 Ίυυνίου 1910
Ό Δημο-. Κα ιτγίρος Χα·-ί·>ν
ρ
.ην *4 ί.3
,,,, „, ■ .,- .. . , .,.. . Οί ■λ.λη,ίντε,
• ιηιι» ι»" *"ΐΓ ϋ!8ΐ^ϋ26 χηί 25 Ν·ε^6,ίου 1409 Χ'η- '
,'θί --π ,κϋ! ιί.ι· «Α.ο, α»Λ*ι; -λχ.ι;')~' ΐ'^μ'*. ' Ι »ΐννης Ι Γ1 'π',ν^ιι,.η; «α;
Έν Χαν'οις τΛ 10 Ί »Αυ 1910 ■ ^| '' ^Κ0 '^Ζ ?* "*'τ· *
Λητηρ "ΐ
ιιι ,-ης
«ί-η/ίίϊ',χ *ο
ιϊ» Χανίοις αύ
Ό Δημ 7ιος Κατι-, ςρ;, Χϊνία>·
/5Α ϊΤαι ί'κο' 6^ ;ντ'-
ι ,ίτουΛ.ιΐϊΐΊ/ρν.ι.Α^νοΛκαεΐ
έ-υο» ΐιι/^) >Αί]Τ;τ €ίς 6η ~όσ!ϊ μ'ρη | Έν Χανίοις αύ[!Γΐΐ3ρόν
Ό Δη|ΑΟίιθί Ινα ήγορος Χανίων
Κ. Δοννακικ.
ριθμ. Ιΐρωτ. 11·ί6
~»^ Λ.^λ 1017
ν *Ονο|ΐατι τού ϋαΟΐΛέως των
Κ. Λ
II
. Ι Σ
/) εις τ.»,ν τ"**υτ
3 χ3.3ίλη'', ί'ς ϊ.'(α5τ:α ι*-ρ
Ο Λπ>οσ. Κα ήγ. Χανίων
Ι*.
Α:ιθ Ιΐοωτ. 1162
Έν Όνόιιατι τοΰ ϋαίιλέως των 'Ελλήνων
ΚΛΐΠΗΡΙυΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ
Έπιΐϊη ό Χατάν λΐεχμίν ΔεΐΛχχης ή Μιοα'τάκης ίτών 30
| Επ^ιϊη ό Λαταν λΙεχ;Α=-ν ΔεΐΑχκ^ς ή Μιοα'τάκης ίτών 30
.ΐρ^ς τ-ν .»! α *... 3. ,-..· ίυ,α/ι.ιο:, '-^ι;; ρ ^^νον Χ:ο.·ίΙν ' "*Γ· ''*''ς ^ανι?·»*' *α' ή'Ί αγνώττ;υ ίιχμονής χϊτί-γορείτϋ ώ-
>ι,τι*ρα^κ -.^Χατ!,] Λΐ^β.α** ^των 2ο 1'..;ο .3. ΚουμΚ-.. ^-«"-ί °τι -ην 29 Νί-'μϊ,οιο^ 1909 ^ Χα ,κ; άπεΗινε
λ...«. *αιήΐί( Λι»α,^.3^ ί^.ν-.ς. ·π':;; τ-ν ^5ωργ!9ν Μ,χα,ετ Αι» υ·α*ητα, έςή- » α«-ς «ίλα
Ιν^Α'ίΐ^. ο .ο, ΐί*!"11--10 >· α^.οτιρ-ΐωπω .Τ' '. ί τ3^ λι·:- ; Η'"?ί να γεινης παΜ ό·ίι«μ«ΐ, κιι ,*ην «ζήλιψϊς &'ς την "χρι-
_____,αο,ι^ ;^έ:^. 19.0 .,^*ρΛ* Ιίν^ΐί' *'* ώ:^» 8 5.' *. ,"1ΟΜ''ν 1ί3·', νϊ ^ί3ϋ "ον Χ? β-» '-*Ί νί γαμισω -ην 11α-
, .„.....„ Λ^.χ.,,^^ .^^Ερ,^.ο^Λα^^ ν^ν.α,/ π., ,-^η ·ν;".'- κ« Τϊ' Κ5Α^Ατ()ί)ρ^: τ,^ν, μ ϊ ,γώ όσ;ν χαιρί ί,Λθυ-α
. ,α ν τί,, άς.-γ.- ^~^ ^:^ -"ς-'^ί «η, ^ναφίρίΛί»,), ;ι, .ο /.3ν..-,:(.,- ί , * ι^ε10-1". χ ^ν π'ϋι των χρα.υνων»
Ι». ^^ α,ι υ. ό *''/ϊ»ΐ7 ;ί' ~° Ν3·.ι*6ρ.οϋ 19 9 ΑΛ,τή.ι.ν ί,τΐ- » , Γ;»ΪΙί1ΐ_ τ5^« ομη*« τ3^τ3 πρ;Ε.Α-τ:«ται καί τ ■Αωρεΐται *πο
>^ι^- μας, αΑΛω, α'.Λως υίλ^ις 3ΐχαυί( ^η^τ,ν. |τ 'Χ^·7Χ 336 και 204 τού Ιΐ3ΐ.Αού, Ν3^ιοο χαρΐκ·.ί)?ι!,ϊτα.
1^^ Χαν.ί,^ς -.τ, 10 Ι-ι-ν.ίϋ ΓϊίΙΟ
Αρ,.&ΐΐ3ς ίι^σΐ.Αθ,
Ό -ΐΓ,Λ^ι ;, Κί κίΥ-Γ3» Χ
Χανίοις α^η
^ ./.βτ*ι ότως έν
Λή.·ϊιυί ?:ς τ/ι* ΐ*Λ^^τιιαν α
ετερϊ/ τ.ί/;Λο ./.ησ·ς είς ςι;
Ό Δημ,οσ.θς Κατή,3=ος Χί
Κ. Δουνίκης
5ε ώ; ιτΑημμ=λ';μα,
Ε
τότςς τής 2'α,Α νι"(; τυ.
1ίον;ες /.α; τ' β Θ.3.Ι 405 ί. 4')6 τ^ς Π ϋ.ν:*ήί δ Λονβ ηι;
Κχ -3ύ^εν τίν εΐρημένον Λ3ΐτΓ.γ3 3-ύμ.ϊ> ν ινα ;μΦα/υ'τί α^'
τοτρ 3ω~ως »νωπ, ν τού άροϊΤηρΐ3ν τού Εϊρην-δ'κί'.ου Χα-
■ νΐων τ-Γ,ν 24 τ;3 ,Α',^ς ΣϊΤΐε.Λδρυκ τ,3 |.ο^ 1910 ',με ·
ραν Π;Λ-τΓ,ν /.α ώ,αν 8 π. μ. Ί'νϊ 4ιλλιΘμ ώς υπαιτ οί
τής ίχτε'ΐίΐΐης τΐ^αςϊως ά'.λ.ος θέλει ?(*ασ^η ΙρήΑη' σ.Μί«>-
νως ;ψ αρθ.φ 407 ίή; ΐ1ο'.ν'Λ.ί,, Δικ3»ομι«ς συγχίθν^ς δί
Κ3Λοΐ>ειτ α^τον όπως λάο^ γνώΐ'.ν νυν «γγράφα»ν τής Δικο-
γραφιας
Έν Χαν.οις τή 10 Ί.^νιου 1910
Ό Δημιβϊΐες Κατήγορος
Κ. Δουνάκιβ,
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ£Εϋ2
Οί χληθίντΐς μάρτυρες
1) Γεώργΐϊς Μεχμέτ Λαδουχάκης κάτοικος Χανίων
2) Άλής Μιχμέτ Τσ.ουσάχης άλιεύς » »
3) Ή ϋπ' ά?.θ 815 τιϋ 1909 ί*.««σ ς τή; Χ«ρ φΑχ*τ]ς
*β3 Κίντρΐιιοδ Σ{α9μ>ϋ Χανίων.
"Αρμόδυς ίΐΑασιΐκϊς κλητήρ παραγγελίαι ίπως εν αι ί-
τ-.πον τ»ϋ παρόντος τοιχίκολλήστ; ιί, ττ.ν τι)ευτβίχν χατοι-
κίαν τΐύ χατκ)γ3ρ·!ιμϊ.ο.> χ.αί ϊτείβν τθ'χ3«.ολτ,σΐ5 *ίς ϊη Ό
ο π μΐρη.
Έν Χα-ίί'.ις αυθημερόν
Ο Δημέσι.ς Κα;ήγορ!,ς Χανίων
Κ. Δουνάκης
Ί55ν·;
Αριθ.
1ί55
ο Διεκπ. 11)86
Έν "'νόιιατι --^ν' Βα^ίλκως των ' ϊίλλήνων
ΚΛΗΤΗΡ1ΟΛ _ι1ΙΚΡΐ:ι
ό Άν-ώ»'.»ς Κ. Σταυρ υλακης έτών 20 !ίπαλλί;λον
τοϊ έν Άθήνϊ,ς Έλε«:Λ83 Σ,ινίϊρου /αιοι,ον Χανίων χ^ι
ήοη άγνώοτι-υ 2ΐί*μονής κ^-.η ,ορεΤτοι ώ, !»ϊ.ί:κ)ς άτ. Ί·ί 21
Ίχνο^αρ ου 19 ί Ο χά ι ή;'η Οπί> τώ/ όργανω/ τής Χ*»ρο ι
φυλακάς έν Νία Χωρα Χαηων φέρων παοανόμως όκλον λλ-
τάλληΛον πρός ίιαπραςιν άνθ,ίαπον.τονΐα; ή .οί περίστροφον.
Έκειδή τό άνομτ,μ,ΐ τςοΐο πΐίίλίπιΤαι *χ: τ μο>ρεΤ:αι άπό
τ' άρθρα Ι κ« 2 τού 70Η ΝόΛ,ου γαρϊκτηρίζετί' 8ε ως
*ς /.αι τ' 5ρ»ρβ 405 καί 406 τής Ποινικής Δι*ονομί«ς.
τβν »·.ρημΐν3ν κβτηγορκυμβνον Γν« εμφανισθή αύ-
ϊνώπ.ον τβϋ άχροατηριευ τοθ Ε'ιρηνοίιχείευ Χα-
τ·>3 (Αϊ,νβς Σεπτ«μ6ριου τοδ Ιτους 19ίΟ ημέραν
άν*» 8 *. μ. ί'να 4ιχ«σδς ώς ϋπαίτιος τής ίχτε-
θε^ε-,ς ΐ;ας5(υ¥ βΑλοις Ιίλει διχαεθή έρήμην συμφώνως τω άρ-
ί;ω 4ΐ·7 τί,. ΓΙ^νιχής Διχονεμιας, σ^χρόνως δέ χαλοϋμιν
α^Τν. έτνως Α«6β γ»ώ«ΐν τώ» εγγράφων τής δικβγραφίας.
Έν Χ«νίβ·ς τή 10 Ίουνίου 1910.
Ό Δημοσιες Κ«τήγορθς
Κ. Δουνάχης
Οί χλϊ,θέντει; μάρτυρις
1) 'ν.ν};ιέΐς Αρτ. Κ«>·άχης -τα οι»ος Χανίων
2) Στ1 Α Ιωάν. Τεκονης » »
ο) ιΐ >>-* αριθ,-. ι71 τού 1909 Ικβεσς τής Χωροφυλαχής
τε) ϊ'τ-θα " Νί*ς Χο ρ«ς.
Αρμ^β'.ος "ίίΑ*ϊτι»ίθς χΧηνη^ι πο'ραγγέλΛβτ^ι 8πιι>ς £ν αντί-
τυ-ον τού -οροντος τςιχοχθΑλτστ^ είς ιην ιε>ευτ«ια> κατοικίαν
τ^ >^α ι,γ ρ^,Α-ν.υ -/αι έτερον τοιχοχολλήστ^ είς δημοσία μίρη.
Εν Χαη'.ις αυθημερόν.
Ο Δημοσ. Κατήγορος Χανίων
Π
11Ί8
ίν
τ;πος ιης ϊυμοντ,ς τού.
Ί·Ί!;ντ6ς κίί ' αρθρα 405 .αι Ί '6 ·ή, ΙΙΐ.ν.Α, ς Λ;-Α3ν μ. α..
Κ .λΐ ΐΛϊν -'^ν 6ί.ϊΐΑ»ν3ν ι»'ϊΐ '._ι3^μ«*.·■ 'ίυ. .μί-ανσθή ϊ- "
χοπρι,οωτΐως ίνω-υν ΐου λ^.ά'.^λο. τ^υ π, -τ,«3 ιαϊι3^ Λν. ι
νιων ττ,ν 24 τού μηνός Σεπτεμ.63ΐου τού Ιτους .910 ήμ.=ρ«ν Ι
(.«.υή' καί ώρα. ό ^..μ. 1·α ϊ •αιθγ, ώς ϋπαί-.ίς ·;ής ^χτι-
4)7 τ^ς ιΙ^ινΛ-ι; Λ:^5^,-.ας σ.ι;ρ3,ω, *; -Λ ο^1^.ν
όχω; λαό^ γνώσιν τ«> »",' ραφ^ν τι",ς δ..ίγρα '·2;. ,
Έν Χανίοις χχ, 10 Ίο.νου Ιν»10 |
Ό Δη'Λ. Κχιήγ. λινιων
Κ- Δουνάκης
Ή ϋχ' ά?ιδμ. "27 ». έ", ίν,ΰίαι; της Χ ,»ροϊυλα*ή"ς τ.ϋ Σ«!:· '
μ.:" Νέας Χωοας.
Άίμόίιος δίΑϊϊΧΐκός κλητ-,ρ π^αγγέ'-Λί-α ίίπω εν άν:ί- '
τύπον τοΰ -παρόντος τοιγίχίλλή" ί'-ί ^τν τβλίυταίαν χατοιχ.ϊίν
τ:ΰ κατη;·ορ·3οα-ν3υ ν α; έτερον το -/3>ΐ3λΑήΐί; «.ίς ϊη*όσιαμίρη.
Ήν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημοσ. Κ*τήγ. Χανίων
Κ. Δουνάκης
Δ .*;. 1071)
>όααΐΐ χον *Ίόι*.έΐύς των
Κ Λ 11 Σ 1 Σ
1Ιλο; τόν ΐπί απο-πλ. «ίς άιίλγίΐαν «πί ϋποβχέσίΐ ·άμίυ
λατηγ:ρ.ύμκν(ΐν Έλίυθίριον Έμμ. Νινλα·ην /α-οιχον Χά»
νκ,ΐν και ήίη χ να>"ΐυ οΐϊ^ονής.
Καλίϊσ»ι δ-«ο; ίμτινΐΐθ»>ς αΰτοποοίω-ως την 94 τοθ μη¬
νός Σϊα:%μΟριο^ τού Ιτου-, 1910 τμίρον ΙΙίμπτην χαί ώραν
8 π. μ ί.ΜΓ-ΐον τυ αχ^οΐτηρςθιι τού Κιρηνΐίοειου Χανίων
κρός σνζοτη.ιν τής αξιοιοινου ■κρΛςεως τ ς ανίφΐρομΐνης εί;
τί Αθ.νο^-ιη()ε' ύπ αριθ. 3:ί4'/ίίι4 τή1. '^ Νοιμδριο» 190'Λ
χλ»; ηρο ίπΐι.ρι^α μας, β^λως θ·/«ι, ϊι*ασ&ή «ρήμην.
Έν Χανΐνΐς τή 10 Ίοι,νίου 1910
Ό Δημόσ. Κατηγ Χανίων χζ; ά. α. ό άναπληρωτή
ΕΙ. Γ. Φρ^γνιάκης
Άρμόδιίς ΐ'.χα-Λΐκ,ός χ.λη ^ %β(,αιγί.λΑε;α( όπως έν άντΐ^
τύπον τή; παρ !ηης τοιχθΛολλήσχ, είς την τελιυτβίαν κατοικίαν
τού κατη^ο?;υ^»ου κ.α; Ιτεΐίν τοιχο>ολλήοττ| εις δημοσία μέρηι
Έν Χανίοις αΐιθημ'ρόν.
Ό ΆνατληοωίΓ,» τ^3 αί·|Α.ΐι.υ Κατηγ. Χανίων
Π. Γ. «
ΐιρω
1160
1161
λ,,,.-
Έν
10--
ι τοΐ?
, τ ί>ν
Κι1ι_ι·1ΜΑ
Έϋειίή ο Κωνστοντίν'.ς Ιωίν. Σι..χ.ΐ3::υ'.ακηί ιτών 19 !>ο· ;
ϊηματοποιος κατοικος Νεας Χώρας *.αι ήΐη αγνώστου ίιαμίνής
χαΐηγορείται ώς υπαίτιοι ότι την εσπέραν της '2ί Νί6.,Α6ριου
1909 &ν τί| συνίΐχία Νία Χωρα Χανίων ή .ϋληβί τι,ν ζβί,,ν
το3 Άνίρ. Αρτ. Κ*Λφ.ΐχ.η ιιυρ;6εΛήΐϊς κατ' αύτιϋ ίια -ι-
ριστρόφου, χαί ό-.ι χατά τον αυτόν τίπον χχι -χρόνον κατελήφθη
φερων παρανόμως ιτερίστροφον. ) !
Έπειϊή τό ανόμημ» το.το ιτρ:6λίπεται νβι τιμωρεΤτβι ά'ο
τ' άρβρα 557 τού 1Ι°ινικοϋ Νο|*βυ, κ^ι 1 και 2 τοϋ 7θ8 Νο- ^
μου χαρακτηρίζεται 4* ώ; ττΛημμελτμα.
Ετ.βιίη ό κατηγβίθαμενθι; ούτος «ίναι »~ώ^ χαι
■ τβκι,ς τής διαμιονής τού.
* Διικπ. 1091
'*ε.ν *ί)νόαα·5ν τού ϊία«ϊιλέως των Έλλτίνων
"κλΙΙΤΙΙΓΙΟΝ Ε111ΚΡ1ΜΛ
Έπιιίη ή Λέγ-.ρα τ, Λουί^α Μιχ. Παιταϊωάννου ίτών 22
άο'ϊϊς νάτΓΐν^ς Χανίοιν χβι ήϊ^ αγνώστου διακονής χβ-ΐηγορΐί1
τ-ι ώς ύτοί-ιος ό'τι την νύχτα τής ΐ> Μαίου 1909 βϊς την ίν
Χΐνιι-ΐι, ο!ϊΙ·ν τνς ίττβτέβτ, ϋίχωι- διά μυγαίρας χατά τοϋ Ιω.
Μπ'τσάνη.
Έ-.ε!Ϊή τό άνόμημ* τουτο ιτροίλίιτετβι χαί τιμωριΤται άπό
τ' ί ^ρα °07 τοϋ
II
οινχοΰ Νόμου, χοραχτηριζεται δέ ώς
πλτ,ριμέ 'τμϊ.
Εττίΐϊη ή x»7·'■·;Ο3Ο^υιένη βύ'τη «ϊνΐ ά-ών χαί βγνοεΓται 4
τόπος τής ϊισιιονής της.
Ί'όντες χαί τ' άρθρ» 40ίι καί 406 τής Ποινΐχής Διχονομίβς.
Κΐλοΰμΐν την ε ρτμενην κοιτηγορ*.,μίγην ίνα έμφ»νΐσ«ί) αϋτο-
πρισώπως ένώιιυν τΐΰ άνροαχτ,(.ι:^ τοΰ Είρ/,νοίΐ).«ιβυ Χβνίΐιΐ·
την 2ί τοϋ μηνός Σεπτε^δΗ1*" το^1 «τους 1910 ήμιραν ΙΙέμ
πτην χβί ώ?>ν 8. «. μ. ίνα ϊικασνίι ώς ύπαίτιος τής ·κτ«9«£·
«ής κράξεως, άλλ»( «ελ«ι. ϊικ«»νή ίρήμην συμβάν»* τώ αβ',
ΊΉ2
θρω 407 τής ΙΙοιν·.τ1ς Δικονβμίας, συγχρόνως δέ καλούμεν ;' συζητησιν τής άξίβποίνβυ κράξεως τής άνα?ερομένης είς τβ
«ότϊΐν «ΐΓΜ- λ?6τι γνώτ-ν των ίΥΎοά»ων τίίί ίικοΥΟ'φίας. ι κοινοπΐ ηθίν ϋπ' αριθ ^"/οβο τής 25 ΝοευΛοιβυ 1909 χλνι-
ρ ή
αύτην δ'πω; λ?6·β γνώί-ν των εγγράφων τής ίικογρ.φίας
Έν Χανίοις τί 10 Ιςυνίου 1910
Ό Δηι»όσ. Κατηγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Ο! κληθέντες μαρτιφες
1) Ιωάννης Άντ. Μπιτσακης γριισοχόος Χαιίβ
2; Θεόίωρος ΙΙετρ. Φορτσακης ϊμτΐορος »
ό) Χρηστο*·. Ν. Φουρναράχης » »
4) Σόφια Π. Σακε./'αροπουλα αοιίος »
5) Νίνα Ζανέλη
Άρμόϊιος διχαστιχός κλητήρ παραγιέλλεται όπως εν αντί¬
τυπον τοϋ π*ροντβς τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
τής χατηγορουμενης και ίτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημάσ. Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρ.ι-. ιΐ^ζ, 1549
—ο ηβίν ώ-' αριθ ^"/ΐβΜ Έ15ί 2δ Νοεμβριού 1909 χλη-
> τ/ιριον ίΐτίκρίμ^ μ*ς, α,%λως ίίλεις 3ΐκ«σθή έρήμην.
Έν Χ«νίθ(ς τή 10 Ίουνίου 1910
Ό Δημό». Κπτήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρμβϊιος ?!Λ*στικός κλητηρ πβραγγέλΧεται §τως εν αντί¬
τυπον ιή- παρούσης τοιχοκολλήβη εις την τελευταίαν χατο χιαν
το3 καΤ»:Ύ9θ5ΐ;μ£νου και Ιτερο/ τοιχο/.·λλήστί ίΐς ίημοσια μέρη.
Έν Χανίίΐς αΰΐημϊρόν.
Ό Δημόσ. Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Λ.ίΛ.
10·*·)
'ί^ν Όνόματι τοϋ Βασιλέως- των Έλλήνων
ΑνΑΗΙΉΡίυιΝ ΕίΠΐνΡιΜΑ
Έπειδϊ/ ό Δημήτριος Παναγ. Μτ.,τσακης ίτών Ί /άτ:ι-
κς, Χαλίπας ιΐαι ή;η ά-(νώϊτου διαμονήν χαΐη{;ρίΐται ώς
ύπαιτιος β-ι την 29 ΔεΑεμδρι^υ 1909 ϊν Χαλίπα Κυόωνιας
προσίδαλε τα όργανα τής χωροφυλακήν ΙΙαναγιώττ,ν Σΐακϊα-
νακην χαί Ηολυβωρον Φαϊτάκην ρ'ιψας >ι(ιον κα >α -.ου πρωτου
κ«ι άπευθ^νας κατ' αυτών τας φραοίΐς «δέν σας γνωρί^ψ
τιποτα».
Έτίειοή τό άδίκημα τουτο ιτρο£λ*πεται καί τιμωρ«ίται άπό τα
ίίρδρα 160 τού 11»ινκοϋ Νυμου, χαρακτηριζίναι οε ώς πλημ-
λ
μ
Έπειδ») ό χατηγορούμενος ούτος ιίναι άπών καί άγνοίΐτβι ό
τίκος τής διαμονής τού.
Ιοοντίς »αί τ-' «ρθρα 405 χ,αί 406 τής Π;ινι*ής ΛΐΑβνομ,ας.
Καλούμεν τόν ιιρημενον Κ2.:η ρρου^ενον Γ»α εμφανισθή αυτο¬
προσώπως ινωπιον τοϋ Ειρηνοδικβίοκ Χανίων την 24 τοίί μηνός
Σεπτ»,*6οιου τς» ίτους 19ίΟ ημέραν Πεμπτην και &ρ^ 8 π μ
Ι'»α δικαββή ώς ύπαιτιος τι]ς εχ.τ&θ,ισης πραξίως, άλλως θϊΛβΐ
ίικ«σ«ή «ρημην συμφωνως τώ άρθρφ 407 τής ίΐοινικής Δικο-
νομίας, συγχρόνως 9ε καΛθΟμεν «Οίον όπως λ*6^ γνώσιν των
εγγράφων της δικογραφιας.
Εν Χανίοις τή 10 Ίουνιου
Ό Δημόσιβς Κατήγορος Χανίων
Κ. ουνάκης
Οί κληβε'ντ&ς μάρτυρες
Ή ϋπ' άρι6. 185 το^ ΐ9ιϋ> ίθι«ις %ΐ|
Σταθμοΰ Χαλεπας.
Άρμοδιος δίχ,αστιχός κλητη^
τβϋ
ό'πυίς |ν αντί¬
τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση &ις την τελϊυταιβν κατοικίαν
τοϋ κβτηγορουμενυ., ναι έ'ΐερον τοιχοκολλήστ. «ΐς ϊημ,οτια αιβτι.
·!?..
V..
Ι... ..'β_______ Γί
Έν Χανίοις ·ύθημερον.
Ό ϋημοσιος Κατή,ορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρϊθμ. Πρωτ. 1154
ι> Διικιτ. 1085
Έν "Ονόματι τοί; Βασιλέως των 'ϊ λθ.ή-ών
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Πρός τόν επί -αραδ. των άρθρων 231, 1?3ίί π 310 τυΰ
Ποινικβΰ Νόμου κατηγίρούμενον ΧουΐιΙν "Αχμέτ Άγακάχην
ίτων 50 έμπορον χάτοιΧίν Χανκχν χαί ή5η αγνωστίυ διαμονής.
Καλ«ΐσ»ι όπως ιμφανισθή'ς αύτοπροσώχ-ος την 24 τοϋ μηνός
Σεμ^τεμβρίου το3 Ιτους 1910 ημέραν Πέμπτην χβί ώρβν 8
«. μ. ενώπιον τοθ άκροατηρίου τοί Είρηνβί. Χανίων —ρος ί
λρ.θ
Ιΐρωτ
1145
"Εν Όνόιιατι τοϋ Βασιλέως των 'Ι^
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Πρός τόν επί αδίκω έπιθέίί! κα*ηγοροΰμ$ν«ν Μεχμετ Μουατ.
Φ^φο^Λβικην έτών 15 άχθοβρΐρον κα;ο'.κον Χανίων και ήί/] άγνώ-
ατου δ'αμονής.
ΚαΑ«Γ$αι δ'πως ίμφαν.σθ',; αΰηιπρίσώπως την 24 το3 μηνός
Σ«πτεμ6,5ΐου τοΰ ϊτους 1910 ήωέ,ιαν Ιΐαρασχευιτ,ν και ώ?αν 8
π. μ. ϊνωπΐΐν τού ί*.,::2:η^ιου τού Ε'ρηνΐίικειου Χανιά» πρίς
συζητησιν τής άςιοκοινου πραςίως τί)ς ά/αφερομ*»ης ίίί, το
κοινθ'κοιι^εν υπ «ρι(ί. ^^/ϊίΐβ τής 2ο Νοε^β^ιου 1909 κλη-
τηριθ" επικρ μα μας, αλλωι, Οελίΐς δικασθή έρημην.
Έν Χανίοις -.ί) 10 Ίουνίου 1910.
Ό Δημοβιος Κατηγβρος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρμοδιος ίικιστικβς κληχηρ παραγγίλλεται όπως εν αντί¬
τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση εις ;ην τελχυταιαν κ&τθίΚ'.αν
τοϋ κατηγ«ρουμ«/ου και ε';ερον τοιχοκβλλησς εις δημοσία μέρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δν,μόσιος Κατήγ»ρος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Αριθ.
>
161
Έν Όνόματι τυν Βαόιλέως
Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡιΜΑ.
Έ-ΐίΐϊτ ό Έμ·ανουήλ Α. Χαριτάκης χάτοικος Άρχούδαινα
χαί ήδη άγνώβτ(.υ διαμονής, κατηγΐρείται ώς ύπαιτιος τβϋ οτ
νατά την 19 Ίανβ^αρ.ϋυ 1909 και έν τι;) 6*σ*ι «Σακαρρεφος»
τής περ'φερειας τβϋ χωρίου 'Αρκουβαινας ακρομελιτητως χαι
τίς βοασμ^ν ψυχιχής όρμής έτραυματίσε δια σκβπαρνιου και δια
τοι, έ,Λδλεος αυτού μέρ=υς τόν ομοχώριον τού Γεώργιον Ι. Τρι-
τζ:τ:ν *ίς ίιαφορα τοϋ σωματος τού μΐρη, ες ών τραυμάτων
έν03η*εν ούτος Λ*ί ανικανος «ρος εργασίαν κατεσΐη ιτλ»ον των
τριών καί ελασσον των τρΐ3κ*ντα ή^ίρών.
Έπειδή τό άνόμτμα τουτο προδλβπεται και τιμωρεΓναι άκό τ'
ά'ρθρα 308 4 τού1 Ποινιχοϋ Νομου' χαρακτηριζεται έέ ώς πλημ-
ή ό κατηγορουμενος ούτος είναι άπών καί άγνοεΤται ό τό-
πος τής διομονής τού.
Ίίόντες καί τα άρθρα 405 χαί 405 τής Π οινικής Λικονβμιβς.
Καλοθμεν τόν ειρημενον κατηγορουμενον ϊν* ίμφανιαθή αυτο¬
προσώπως ενώπιον τού βικροατηριθυ τοϋ Είρηνοδικειου Ρβυστί-
κων τηί 23 τ=ΰ μ>;νός Σεπτίμδ,οιου τού έτους 1910 ήμ*ρ«ν
Πέμπτην κχί ώραν 9 π. μ. Ίνα δικασθή ώς ύπαιτιος τής έκτε-
θείσης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή ίρημην συμφώνως τώ
ίρβρΐί, 407 τή, ΙΙίινικής Δικονομιας, συγχρόνως δέ καλοΰμιν
αυτόν 6τω λαίζ γνώσιν των εγγράφων τής ίικογραφιας.
Έν Ρουσΐίκοις τή 2 Ίουνιου 191 υ.
Ό Δημόσιος Κατήγορος Ροκβτίκων
Άνορ. _.φηνιάς
Οί κληθέντες μάρτυ^ες
Γεώργιος Ι. Τριτζετβς Χίτοκος Άρκβύδβινας
Ίωοή· Ν. Δαλΐ*ρης » >
Στυλιανός Ι. Κιμν,ωνής » »
Ίιβάννης Γ. ΓκαγκαουδΊκης » »
'Λρμόίιςς οι*αστι*ός κλητή» παραγγέλλεται ό'-ΐως ε» άννί-
τυπον τού παρόντος το,χοχ.ολ-νήί/) »ίς την τελευταίαν κατοικίαν
τοϋ χατη-;«ρουμενου καί έτερον τοιχοκολλήση ίΐς δημοσία
Έν Βαμω αύδημβρόν.
,4 Ό Δηοίσιος Κβτήγορ:ς
Ανδ. Σφηνιΐς
Αρ-Βμ Πρωτ
* {ίχπ 235
Έν *1)νΟΜ-*τι-τοθ Βα -ιλέως των ΈλλιΙ»·ί«>ν
ΚΑΗΪΗΡΐυΝ ΕΙΗΚΡ1ΜΑ
Ό πιοΊ τώ Εϊοηνοδικείω
Κατηγοοος
ΈΐΓΐιδή ό Ίοί/'Τζ Μ/ Τΐιτ3«άκΓ(., τ·.ι ρ
Κκΐτελλ ου Κισσάμ',υ νΰ ιέ χγκόττθϋ 5:αμοή, χ* ηγ^ρΐΪΓαι
ώ; δη'τιος 8-ι τι ν νόν α τί) 6—7 Φϊβ'-ουίριου 19 '9, τ.'.α'. ωοαν
4 π (Λ. ί'.οίί/ΐώί ΐϊϊρανομω, έχτο; τοϋ έ; Κϊ'τε/λ'ω Κ
Χϊφφϊνί'ηο τ;ϋ Άίΐίιχίαυ Ιω*. Κ νογιχν.ίχ/) 5.ί
κϋτόν διά τοϋ όίίρίττοϋς τουτο» τροπου τ'υ.
Έ-κειϊή το ανόμτ,μχ τβΰ ο χροβΛ:πτο!ΐ χά! ,ι^ιηρίϊΐΐι άπί;
τ' άίθΐκ 201 έδ. 3 τού Ιΐοινΐχ,οϋ Νόμου χαρακτηρίζεται δέ ώς
6 χατηγοΰοι5μΐνο? εί»» άπών χά! ϊγνοιϊται δ το-
ηοί ττς διβι,ιονΓ.ς το«
'Ιδιίντ»^ καί τ' άρθραΐ 405 χοιί 4^6 τής ΙΙοινιχή Λι ονομί«;.
Κ»/οΰμεν τδν «ίρημένο^ χατηγορούυυνον ϊν« ϊΐχραΜΐοΟγΊ ί.υτο-
τροσώπΊ) ι«.ώπιον τού *κροαΤηραυ .οί Κίρηνοο'
II
υ Κασΐΐ'-
λίου Κισσάμβυ την 6 τοϋ μηνός Σ»πτ·ίμ6ρ'οι> τοϋ ϊ:ου. ΙϊΙΟ
ημέραι Πίμκτην χχ'· ώοΐν 9 π. υ., ϊ α οί χιι ώς ΰιτα-ιος
ι-ι ς έ-τίθϊΐβης πρχξεωί, ά^λως »έλ«ι 8ι^ίσ()η βρήμ^τ,ν ώ
τω άρθοω 407 τής ΙΙοινιχής Διχθν^μίοΐΓ, συ·,χ^ο»ως ^έ
μβ. αυτόν 5π«ς λίβν) γώσ-» τα.ν ίγγράφων τηι, διχιγρΐφ'βί.
Έν Κβσ;*·λίω ι?, 9 Ίουνίου 1910
Ο Δημιίσιος Κατήγορος Κασ^ιλ Κισσάιιου
Γρΐιγ. Γ. Πα«α5όκης
Οί χληθΐντες μϊοτορδς
1) Αντώνιος Ίκ^σ. Κοντογι«νναΛης, χάτοχος Κιστβλλιΐ/υ Κ.σ-
2) Γεώργιος Ν. Χβτζ υλαχτ,';
■'] Σπυρίδων Ι. Πατίραχτ,ς
Καταιιθέντα ε
Ή 6π' αριθ. 15,36 ι ής 7 Φεβριυοιρίου 19 ^ Ιχ «σι; -ής /·/!■
»>υλαχΊ ς τοϋ Στα)ρ.οϋ Καβτιλλίου Κ σΐιμου με:« 4 ΐ>ί»2ΐ-
τιχών έχθέβίων /αι Οϋθ σγίτιχών εγγράφων, τού ΕΙρτ,.ί ίχου
Κ«β-ϊ>">ιου Κκτσϊμου τή- ϋισϊνγεΛίας λα.ίων
Αρμοδίας 8(χβσιι/6ς χΑητΐ)» παο*·/ ,έλΛίτβι ό'τως 1/ «ι,τί'-υ-
πον τού παρόντος τοιχοχολΑησ») ε!« την τ»λ€υτ*ίαν χ»το'χι«ν
τοϋ χατηγορ^υιιενου χαϊ 1«ρ^^ τβτχο^λλησ;; ΐίς δημοσι» μίμη,
δτιμοΐ,ϊΐίβήτώ διά τής Επισήμου Κφβμΐρίδος.
Έν Καστιλλΐφ αύβημερόν
Ό Δημοσίας Κατήγορος
Γρηγ. Ι . Παπαδάκης
Ι. «ποφ. 474
1 Δτκαότήρτον των έν Χανίοις Ιΐοωτυοικών
ι 'ίΑ των δικ,αβτών Μ. Γιαννχκα/4»·; Ι1ροεδ(.θυ
ί'ιωργίου Μιχελιθυδακ,η κα'ι Νικολαου Παπα-
Κιουμττρϊς Κολοπανοπονλ«ς ώς ίπιτρόπου των άνηλίκων
όρφχνών πατρός Αχμέτ, Μίχμέτ καί Ιΐεμ-ΐ; Κεφα-
λνάκη τεκνω/ τοθ Χουσιιν ΚίΦχλιιναΛη κατοίκου Χχ-
νιων και β'.) Βίρήν/ις χήρας Ιΐετρου Στεργιογλίδου κα;
Νικολαου
II.
ΣτεργΐογΆίδου ώς μόνων ές άοΊαθέτου κλη-
ρονόμων τοΰ 'ίανοντος Πέτρου Στεργι γλιοου κα': 2ον) '21
Σεπτβμβρίθυ 1909 παρεμβασει^ς της έ; ΊΙρχκλί'ω Κ-ήτης
έ^ρευουιης ό[/ορρυθμου έμπορΐΛης έτα ρ α.; ϋτό την έπωνυ-
μίαν ο, "ΑΛρατος και Βατιλακης » άταρτ.ζο;λό'νιτ)ς κα! διευ-
ί)υνομέν/)ς έκ -ιών όμορρυθμων έταίρων Ρ;ωργιου Άκρχτκυ,
Εμμανουήλ Ν. Βασιλάκη καί Μιχαήλ Ν ι,ασιλα^η Έμ-
πόρων κατοίκων Ηρακλείου.
Κατά Α'.) τοϋ ΈλληνΊκοΰ Δημοσίου έΛποοσωπουμενου έν
Κρήτνι υπό τοϋ έ—Ι των ΟΐΛθνοιιικών Έπιτροπου κ. Νικο-
λαου Ζουρίδου Λχτοίκ,ου Χανίων.
Β .) Κιουμπρας Κολο •"■ανοπουλκ,ς ώς Απιτρίπου των άντ,-
λίκων όοφχνών πα,τι ος Αχμέτ, Μεχμ,δτ και Ιΐεμπές Κεφα-
λ.ανακη κατο Λων Χανίων χ,αί των χπά 12 "χι 17 Ιουλίου
1907 δηλώσεων της λχΙ τού όπ χριθμ. 15 ) συμβολαίου τού
Συμδολχ.ογραφου Χανίων Ιωάννου Ν χ,οΛ',υΟο και Γ'.) Εί-
ρηνης χΐρλς Πέτρου Στίργιογλίδου κχ: ι>1 Αθλαου Πέτρου
Στίργιο ,'λ'δου ως μονων ές χδιχ'ίίτου κληρονομων τοϋ θα-
νοντ&ς I1ότρ^^ Στνργιογλ οθυ συζυγθυ τ/ίς πρωτης και πατρός
τού ^υτ6Γου ώς /.Λίΐρ&νομουννω' χύτυν, τής |-ι.ίν πρωτης κα-
τχ το '/4 τού δέ δϊυτερου χ,ατχ τχ ^4 κχτοικων Αθηνών της
τής Ελλάδος Εςιδοτο τήνύπ' ά,ρι'ίμ. 474 τού ϊτους 1910
όριστικη/ χποφχσίν τού ηΐ, τώ διχταχ,τΐΑΟν ϊχίΐ ώς ίζής.
Διά ταύτα
Δικχζον έρτ)ΐΛΐην των ίναγομενων Νι*η>αου κχί Είρήνης
Στεργιογλίήου, Δέχεται την άπο 17 Σιι/τεα^ριου τοΰ 1909
άγωγιπν τού Λημοιιο^ /χτά Κ'θυμπ-ρχς ΚοΛθΤχνοΛθυλας ώς
έπιτροπου των χνηλιΆω' όρφχνων Αχμέτ, Μ.χμίτ χχι 11ιμ·
πίς τέ/.νων ^ο^σειν Κεφχλιχναχ,η χχ; Νικολαου κχι Ε'ρήνης
Στεργιογλ δου. Δέχεται την χηο 10 Όκτωβριου 1909
παρεμβχιιν τοΰ λΐιχχήλ Σχοΰακ·/). αέχιται τνιν άπό 21
Σεπτεμβρίου πχρέμδχσιν τής εν Ίΐρακλεο}) έδρίυούσης Ιτχι-
ρίας ύτό την ίπ^νυμ'χ' « ' .λρχτος λχι Βχσιλακης».
ΆΑυροΐ τας χπο 1"2 »χι 17 Ιουλίου 19υ9 δηλώσεις της
έναγίμεν/ις Κ'θυι/~ρχ. Κολοπχνοπ υλχς υπό την ίδιότητα της
κχι τό ΰιτ' άριθμ. 159 τού !1)05 συμβόλαιον τοΰ Συμβο-
λαιογραφου Χχνιων Ί. Νικολουδη ώς πρός τό ίνάγον κα'ι τοΰς
*
*?}'
Παρόντος χ», τού παρχ τφ γραμματει έοηθου Ιωάννου
—χραγχουδακη.
-.^^Αί επι των υπό χρονολογίαν Ιον) 17 Σεπτειχβριου
19Ο1) χγω^ήςτού 'ΐ^λληνιχ,οϋ Δημοσίου έκπροαωπου.μ.*νου έν
Ιί" ι υπό τοϋ ΐπΐ των υίκονομικών Επιτρόπον». Κατά.. χ')
Και έττιβαλλει είς [ϋχοοςτώ/ χ/χφερομένων ύττερ τού ενχ-
γοντος λχΙ ~αρε(χί>α'νϋν:(ι)ν τα δικχστΐ/ΐχ χύτών δχπανημχτχ
Ιιτ.ίΰ εκάστου δραχμάς έ/ςατ&ν ί'ΐ/ί,οσι [αριθ. 120^.
Εκρίθη άπίφασισθη και έδτ,υ-οσι&υθη.
Έν Χανίοις ττ, 38 Απριλίου 1910.
Ό Προεδρος
Μιχαήλ Γιαννακάκη»;.
Ό Β. Γραμματε'ως
Ιωάννης Λιαραγκουδάκης
Όοι χ/ρ·ο', αντίγραφον
Έν Χανίοις τί, 3 Μαίου 1910
Ό Γραμματεύς κα'ι ά. ά.
Ιωάννης Μαραγκουδάκης
ϊ "Οτι άχριβές άιτόσπασαχ έκ τοΰ παρ' εμοί εϋρισκθμίνου
επισήμου χντιγράφου.
> Χαν'α 19 Μαίου 1^10
ί Ό τής εν Ήρχλλε'ω Κρήτης έδρευθύσϊΐς ομορρύθμου Έμ-
; ποϋκής 'ίΐιτχιρίχς υπο την έπωνυμι'αν «Άκρατος κα'ι Βασι-
) λαΛΤ,ς» —λτ,-εξούσιος δικη όρος.
Αντώνιος Α'. Κατζον^άκης
232
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Γήςΰπ' χ£:θ;χ 220)248 κχί νρονολογία' 31 Μχ.τίου
1910 όριστικής αποφάσεως τοϋ ΕίρηνοοΊκ,ίΐου Ήρχκλείυ,
./.δοθείσης έ τι τής υπό χρονολογίαν 1. Απριλίου 1899 ά-
- ωγης τοϋ Έμιλΐνου-λ Λογιάδου, Λ'Λ·. γορθυ, κχτοί/Όυ
Ηρακλείου, λχτχ, αλ ) Μουσταφά Χχμ,χλάκο, κατο''κου
Ήρχλείου, ώ, ττρωτίθ'.ι'λίτου χ.χί β' ) των κ)η.ονόιχ(ον
τ^ΰ ποτε Καίπερ Χχμχ'λάκη, Φα,τοψί Χχτζ'μο -στχφχ-
X
τούλχς, /ήρχς Κχαπέρ Χχμχλ/κη. *«:ό''«.ο.ι τ$ως ΊΙ?χ-
κ^.ίου Α»ί ηδη Μ.γ.]ΐ''χς τής ΜΐΛοας Αιίχς, 2) Φχ-
τουιχβς η Τεχ^ας Χχιχχλχκη, χχτοίχ,ον τε'ως Ήροικλε'&υ
λχϊ ηδη Σμύρνης τής Μ-κρχς Άσ·'«ς γ'.) Μο «ττχφχ Χχ-
μχλχκη, κχτοίκου Ήρχκλείαυ.
Διά τχ-τα
Αικαζον έρημον τώ; έναγομένων.
Λέχεται ώς βχσμο τλ)ν ύ—ό χρονολογίαν Ι Άπρ λ·'ου
189'-* άγω 'ήν τοϋ έναγυντος Έχμχνο^ολ Λογιάδου, »ιι-
τθ'κου Ηρακλείου, κχτ* των -'ναγοιχένων 1) ΦχτΌυμές
Χατζημουβταοχδοπουλχς, γ_Γ^χ; Καμτέί Χαιχχλάκή, Λχτοι-
λ υ τε'ως Ηρακλείου λχϊ η^η Μχγνηι.*ς τής
VI.
*ρχ;
Ατ.'χς, '2) Φχτουμές ι. Ζε/.χ; ΧχιχχλΐΑη, κατον.ο-ι τί¬
ος Ηρακλείου κχι ϊΐδο Σαυρντς τής Μ /.ρ2ς Άιιας ώ;
ό;ιων τοϋ (χετχ την εγερ/ιν τής αγ ω γ ής χττί,βιω-
έναγομένου Κχμπέρ ΧαμαλχΛη κχί 3 ΜιυΐΓχ^α
, δι εαυτόν χαι ώς κληρονόμον έττ'ΐτης; τού Κιμ-
τ.έρ Χαμαλάκη.
'Υποχρίθϊ τούς ένχγομε'νβ'.ς διά την έν -.ώ ίττ'-.ρικώ
τος χ-(ωγής κα'ι τω β.=πτικω τής δέ αναφερομένην αί-
τ χν νά, πληρωσωτι τφ ενάγοντι. Ό μέν Μουσταφά.; Χα-
μχλάκης είς ολόκληρον, ώς πρωτοφειλεττης, ττχ-'τες δέ ώς
/ληρ^νο;χοι τού άποοιωσχν-,ος ΐναγ«ι/6νου Κχιχπέρ Χχμχ-
> /.κ-η ή μέν πρωτο κατχ τό '/4 ή δευτίρχ έπιτης
Α»τα τό '/4 κχι ό τρ·τος κχτά τό η,χισυ, γρόιιχ 1748
/.ν. ^1^ ί| δρχχιχ. 326, "/^, [Χ.τχ τοϋ νοαίκθυ αυτών
τοιου από τής χρονολογιχς τής άνω^ής μί/ρ ; εξοφλήσεως.
Ιαταψιηφ'ζιι είς βχρος αυτών την οιλοτ κιν δ
τού ενιγοντος έκ δραγ^. 28, 40/οο·
Κύ την πχοοϊβχν προσωρινώς καί χ»ευ
Εκρίθη, ά :ίφαΐ''σ&η κιί έδημοιΐίυθη.
Έν "Ηρακλείω τή 31 Μχρτίου 1910.
Ό ίνοηνοδ'Λης
Έ|ΐ|ΐ. "ΑνηγνωιΙτάκης
Ό Ύ)γρχα.μχτίυς
Ήρχκλής Νιωτάκης
'/.ριβής ζερίληψ ς, ήτις δ/ιαοτιευθήτω δ'ά τοϋ Εν Κρο-
τγ τχρχρτηματος τής Ετΐκτήμθυ Εφημερίδος τής Κυβιρ-
ντσ (1^^, δχ την =ν τή αΛλοδατιή κχ'· 'α Μχννητια τής
Μι/.ρϊ, Άιίχς δ'αΐχένιυσχν Φχτουμέ Χχχζηιχουστχίρχδζι-
πουλαΛ γηρχν Καμπέρ Χχμχλχκη.
Εν Ήρακλίίψ τή 26 Άπρ·λ'Όυ 1910
Ό τταρχγγίλων πλτ,ριζ. δικτ,γορος τοϋ Ηιχυ. Λογιάδου.
"Ευαγ. Λογτάδης
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Τής ΰπ' άρ ϋ. Μ ,'^» *α' χροναλογίαν 31 Μ*ρτίου 1910 όρισ-
Ε 'Η ΐ
ής φς ρη ρ ]ς
τής ύ-ό χρονολογίαν 1 'Απριλΐίυ 1ο99 Λ[ωγής τού Έμμ. Λο·
γΐα55υ, ίιΛηγορου, ιι«:οαο^ Ή(5Λ>ιΑ«ιου, κ»τ»» α .) Μουσταφά
Χαμ>λά>.η, κατςΐΛου Ηρακλείου, ώ8 ■κρωτββϊΐλειου, /.οί 6'.)
των χΛηΐο^μΐΐρν τού ποτί Καμπορ ΧαμαΛαΛη, Φα»ου, έ Χά
χ.αι ήδη Λΐ*γνιΐια,; '.ής Μικράς Ασίας, 2)
ή ΖεΑράς Χαμ,αλαχ,η, κιτοιχου τ«ω; Ήρακλιιου, η.η
δέ Σιι-'Ρ'η; τή; Μι·ρας Άσιας καί ό) Μουατίφα Χαμαλάιιη,
Η
Διά ταυτα
Δικαζον ίρημην 'ώ; 4ν*γ;μίνων.
Δέχίταί ως β,υιμιν την υπο χ?ίν:λογιαν ί Απριλίου 1899
άγωγη ντο^ εναγοντος Εμμ. Αογιάίθι;, κατοικου Ηρακ/εο^,
Κιτ» των έ»αγο>Αενων Ι] Φ^τουμ4Χατζη*θκ>στα?α5·ποΰλας,χήΛοις
Καμ-.ερ Χαμαλβκη, πα:οΐΑου τιως Η^α■(.λΐ·.3^ Ααι ή3η Μϊ-
γντ,σ άς τής Μκρα; Άτιας, 2; Φατ>υμ«ςή Ζίχρα Χα,χαλα^ι],
κατοίί,ου ,εως Ήρα*Λ*ιου και ή3η Σμύρνης τής ΛΐΐΛρα; Άσ'.α,,
ώς κΛη^ονομ,^υ ίου μετα ττ,ν έγερΐιν τής ά,'^ή ά
ίναγομενθϋ Κ.αμΓ^ρ Χαμαλίχη /αι 3) Μουσ.οφα
δι' εαυτόν και ώς ί,Ληρονομου »πιΐης ΐου Κίμ-έ, μ)
'Γποχρβ-Γ τοϋς ιναγθΛίνους δία την εν τφ 'υτορικψ τής άγω·
γής και τώ σ*επτικώ ιή, δέ ανΛφερςμίνην αιτ αν νά πληρώσωσι
τώ ϊναγοντι, ο μέν Μουσταφας Χαμ,α, «Λ,ης .ις ολθλλτ,ρον, ώς
πρωτοφίΐλέΐης, παντΐς δί οί χληρονομίι ·^ α.·;ο6.ωααντος ΐα-
γομίν^υ Καμπβρ Χαμαλάκη, ή|μ»ν πρωτη χα:α τς 4/4 ή δευτέρα
έπίσης κατά τό ίΙι*αΧ ό τριτ^ς καΐά τό ήμισυ γρόσ'α Π48 καϊ
**/40 ή οραχ. 32(3 α0/09 μετα τοί νομιαου αϋίών τόκου άιτό τής
χρονολ;γιας τής αγώνας μέχρι έςοφΛήσεως.
Κτταψηφ ζει εις β^ρίς αυτών τι,ν δικαστικήν δαπάνην τοΐ ένά-
γοντος .κ ίρ^χ. 26 10,'00.
Κηρύσσει την παρούσαν πρβσωρΐνώς καί ί,ια έγγυήσϊως έκ·
τίλίστην.
Εκρίθη, απ*φασίοθη καί ·3ημοσιει>Θη
Έν Ίΐρβκ/.εΐψ τη 31 Μα^,τίιυ ΐ91θ.
Ό Είρι,νοδίκης
Έμμ. Αναγνωστάκης Ό 'Γπογραμματεύς
Ήρακλής ΝΧωταχ,ης
Άιφιδίς περ-.ληψ',, ήτις δημ, σΐϊ-θ/ιη» δα χιθ έν Κρή ϊ] πα-
ρα?τήμα;3ς τής Επ σημου Ε-,ημβρίίι τής Κυβίρνήσεως, δια την
ίν τή αλλϊδαπή ιν Σμυςντ; Μι/,ρά Άσιας ίιχ^ενο^σαν Φ*·;ουμβ
ή Ζίχρα Χαμιλάκη.
Έν Ηρακλειω τί) 26 ΆττρΐΛίίυ 1910.
Ο παρ>γ(·ελ>ων -*η,.ε|. ίΐ'.ηγοοος τού Εμμ. Λογιάδ->
Ευάγγελος Λογιάδης
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς