93314 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
50Τ; Οϊ
Τ Π.·*/

ΤΤ ι
ι..„„,.
-#« ".***■¥
""
^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΡΔΡΤπΊΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
^ο^ «' :~ ΕΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Χανίοις χτ) 3 Ίουνίου 1910—Αριθ. 34
Αριθ. Πρωτ. 2045
» Διεκττ. 1392
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Πβρ νέας δημοπρασΐας εκμισθώσεως τον επι των
σι/γκομιζομένων δημητριακών προιόντων φόρον
διά τό έτος 1910 των κατωτέρω κατονομαζομέ-
νων οίκονομικών περιφερειών των Νομών
Ηρακλείου καί Λασηθίου δι άς ούδευ,ία
εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύ¬
ται εισίν άσύμφοροι εις τό Δημόσιον.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΙΤΡΟΙΙΟ-
Λαβόντες ύπ' όψει
Ότι κατά την διεξαγωγήν των δημο-ρασιών τού επί των
*υγκομιζομένων δημητριακών χροίόντων φόρου παντός είδους
ίιά τό ?τος 1910 των κατωτέρω οικονομικωσ-ε·: ιφερειών ούϊε-
μία εγίνετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύται εισίν άσύμφοροι
εις τό Δημόσιον, ήτοι διά τάς οικονομικάς περιφερείας :
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
1) Διθνθσΐ υπό τού Κ. Τζαντζαράκη άντί...... δρ.
2) Αοράχΐ υπό τού Έμμ. Βασιλάκη άντί..... »
3) Σχοινιάς υπό τού Ιωάν. Σηφάκη άντί. . . . »
4) Χαλασό υπό τού Μερ. Τζεμαλή άντί...... »
5) Μουσούτα υπό τού Στυλ. Μχαιρακτα-
ράκη άντί............................ »
β) "Αγ. Νικόλαος ύχότού Ι. Βελιγράκη άντί
7) Πραιτώριακλι υπό τού Κ. Κυρκλάκη άντί
8) Έθιά υπό τοθ Ι. Καραμπακάκη άντί.......
9) Καστε>λιανά 1π;τ^ Μ. Γ. Ηα-αίάκη άντ·. »
Ό) Βορρ2ών ύτΐ τ;ϋ Ε. Γαβία/.βκη άντί......
1') "Αγ. Γεώργιος ό~ο τού Ίωά. Μχρΐ| άντί
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Α' . Τής Επαρχίας Σητείας
1925
266
7660
680
401
355
401
800
10
1100
70
1320
601
105
1}
3)
Λι(ιίν:ς
Παπαγι«ννάδες
Άπίδι
Μ&τόχια ΙΙισκο
Ζαμπετάκη
"Αγ. Χτέφανος ^: τΐί Γεωργ.
ΙΚ
δ?.
)
10)
Ά χ·/
ρη
Παληόκαβτρο >~- τού Μ γ/. Τΐ'·/λή
Μαγκασοις -ι-:· τ5^ Εμμ. Περίίΐρακη
Σίτανος '·>~' τυ Κω^στ Πατί;;;■7::^λου
Άζοκέραιμος ϋ-ό τοΰ Κ.>νυτ. Οί/ον:,χυ
Β . Τής '_παρχίας Ιεοαπέτρας
Καβθΰσΐ '·>τ·'- -.;ύ Κω/ΐτ. Δϊρμ·.τζα/.τ;
•200
ΊΟ2
350
341
950
•215
802
.00
•266
187
Ι Γ' . Τής Επαρχίας Βιάννου
1) Επάνω Βιάννος υπό τού Μ. Μαστρογΐ-
ωργάκη »
2] Κάτω Σύμη υπό τοϋ Νικολ. Χ.Γ. Ιΐιτροπάκη»
Δ' . Τής Επαρχίας Λασηθίου
1) "Αγ. Γεώργιος Καμινάχ» υπό τού
Έμμ. Μ. Κανϊιλάκη »
Άχυρούμεν
Τα τχετικά πρακτικά των Έπιτροπειών επί τής ίημειτεασΐετς
τί]ς εκμισθώσεως τού έν λόγω φίρου καί
Διατάσσομεν
Νά διεξαχθή νέα δημο«ρασία διά την έκμίσθωσιν τοί ηερί
ου πρόκειται φόρου ίπί των σογκομιζομίνων δημητριακών κ»θί-
όντων διά τό ετος 1910 των ώς είρηται οίκονομικών περιφε-
ρειών των νομών Ηρακλείου κ«ι Λασηθίου.
Αί ανωτέρω νέαι δηιιοπρίσιαι ίιεξαχθήσονται ϊ'ις τάς ϊδρας
τάς είς την ύπ' αριθ. '-'/ιβν τής 37 Μαρτίΐυ έ. Ι. ημετέραν
δια/.ήρυξιν άναφερομένας καί ένι.'ιπιον των έν αυτή όριζομένων
Έπιτροπειών.
"Η έναρξις των δημοπρασιών τούτων καί ή κατακύρωβις γίνή-
σεται ώς όρίζεται κατωτέρω.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τής επαρχίας Μονοφατσίου
Των οίκονομικών περιφέρειαν υπό το^ς"αΰξοντας αριθ. 1 —11
την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8—12 π. μ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Α '. Τής επαρχίας Σητείας
Των οίκονομικών πΐϊΐτερεΐ'Τι/ Ιιτ.ζ -;.ιί α"ξί;τας αριθ. 1 —1'1
την 10 Ίουνίου ημέραν ΙΙε'μ-τη.1 κΐ·. ώραν 3 — 6 μ ;α.
Β' . Τής Επαρχίας Ιεραπέτρας
Τής ο'ικονομικτ;; περιφερείας Καβουσίου την 10 Ίευ·
ι νίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
Γ'. Τής Επαρχίας Βιάννου
Των οίκονομικών περιφερ:ιών 1>τ.Ό το^ς αδς:ντας άριθμ.
1—'2 την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
Δ'. Τής επαρχίας Αασηθί·υ
Τής ο'ικονομικής ι::ρι?ερείας Αγ. Γεωργίου κλπ.
-.γ,/ 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην ν.αί ώραν 3—Π μ. μ.
Οροι εκμισθώσεως
Οί οροι συμφώνως πρός το^ς ό-:;:ος Οά διεςαχθί) η πρε·
κεΐ'-ΐΐνη νέα δημοτ:ρα;ί,χι εισίν ζ· α'τ:ί ο· άναίερόμενοι είς την
ϋπ' αριθ. β3β/β— καί χρονολογίαν "27 Μΐρτίου 1910 (φύλ. 14
Ι Τευ-/. Γ'. Έφημ. Κ^βερνΛ,σεως ήμίτέραν διακήρυξιν.
Έν Χανίο(ς τ!( 1 Ίουνι.ο 1910.
Ό έιτΐ των Οιχονομιχών 'Βιτ(τ»οιιβ
Β |· ΣΚΟΥΛΑΣ
Ι9β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΒΟΙ
■Αριθ. Πρωτ. 2063
» Διεκπ. 1407
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ Ο ϋΙ^
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
ΠερΙ έπαναληπτικης τελεκοτικτς δη-μο—ρασίας
εκμισθώσεως τού φόρον έπ των σνγκομχζο-
μένων δημητριακών προϊόντων δτά τό έτος
1910 της Οίκονομικής πευι&ερείας τον
Δήμον Τζερμιάδων Λασηθίον.
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ύπ' δψει την ύπ' αριθ 31 κ«ί χρονολογίαν 2
Ίουνίοι> έ Ι. οιπόφαβιν ημών, ο·'ης άκ,υρ'.ϋτα! ώ;-*ρ«-
τυπω; ένιργτ,βΕΓο·«. ή δυνάμιι της ύιτ' αριθ. 141*/93« ·· '· ^ί*6"
τεραζ διακηρύξεωί διιξαχήεϊσα τίΛειωτιχ.7) δημ^πί ασίει ΰ]ά,
την ΕΧ.μίσθωτιν τοΰ φό ρου των συγκομιζομίνων δημητριακβν
Λροιόντων δια τό ετος 1910 τής ο'κονομικης πί
Τζίρμιάδων καΐ ϊιατάσσεται ή ίττανάληψις «ιύτης.
είς φανεράν τβλίΐωτικήν 7τ7.{ΐ·Β·"τικήν
«ρασίκ,ν ή ίχμίσθωσις τοϋ φόρου των σ»γκο(*ιζ·μίν*'*
μητρτακών προιόντω·» ίι* το ϊτος 1910 τίίς Ο.'κονομικί|ς
πιριφιρίίας τοϋ Δήμου Τζιρμιάδων τής Έπαργίας Λαση¬
θίου τοθ ΝομοΟ Λασηθίου γιντ)βοιι.ίνη ττιν 11 Ίου?(β»
1910 ημέραν Παρασκευήν κ«ί ώραν 8—12 π. μ., νπό το«
δρουζ των ύπ' ά,ριβ. ®39/β7 (Έπισ. Έ&ημ. τ. γ φύλ. 14)
κ»ί 1419/«3ϊ ('Ε'τ^'*· "-τ^γ*· τ· Τ· ?ύλ· ^3) ε. Ι. ίιακηρύ-
ζίων ημών καί όρίζιται ώς πρώττ) πρββφορά. ή υπό τοϋ Γι«ρ-
γίον Π. Μακράκη ΛροσινιχΘεϊβε· (χ ΑρχχκΔν 1315.
Έν Χανίοις τ95 5 Ιουνίου ίβϊβ.
Ό 1*1 τώ» 01χο·»ο(νιχ4ν '
Β ΙΚΟΤΛΑ2
Μέγεθος Γραμματοσειράς