93311 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ &ΛΛΑΔΟΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ -ΕΦΗΙΪΜΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τί] 1 Ίου ιου 1910—Αριθ. 33
Αο'3 ΙΙρωτ. 3034 3) Τουρλωτή Ιιπο τοϋ Έ,*;α. Γ. Πετράκη επί τής έκ δρ.
3 Λ·ε-~. 1383 540 τε/.ευταίίς ι:ροσφοράς.
40Γ£Ρ» εΙΕΤβΠΙΙΙ ΟΙΚθΝΟΜΙΚαί· . 2-£2%%£ "**- Γ' Τ'5ζ"1™ *"* 20°
Δ ί Α Κ Η Γ Γ Ξ Ι 2, " '^ —·φ: κα υπό τού Α. Κυργιακάκη επί τής έκ δραχ. 351
π > » ι - ι ^ , τελευταίας προσ^ορά.
Περι έπαναληπηκης τελειωτικης οπμοπρασϊας έκ- , ί, ρ,^,-ί,,, διυ·5 τού ·γ6ο. νείΜΧΓ ·πί . έχ8 7|(;
ααθωσεως τοΰ φορου επί των συγκομιζομένων | τελ.-Ίτ? α-· τ.ριζζ,ζζ&ζ ' ' "
δημητιοΐακών προϊόντων διά τό έτος.9ίϋτών ] 7) Ζνκρος ύπο'τού Νικολ. Γ. Άν/^τ^κάκη επί τής έκ ί?.
κατωτέρω Οικονομικήν περι^ερειών τού Νο- ϊ 300 :ε/,ίυ.αίας -ροσφοράς.
υ-θΌ Λασηθίου. ί ί^1 ' *δραβοίβτους ύχο το^ Χ" Χαρ. Συκιανάκη επί
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡϋΠΟΣ «, ,, „ . . . Μ Γ ,,, ■..... , ,
4 ·'! 11£ύχος υπο τού Μ. 1 . Ι αυλαοαχη επι τής εκ δραχ.
Λαβόντες υπ' όψει, ότι επί των έπομε'νων οικονομικήν περι- | 411 τελευταίας - ροσφορα;.
φερειών ών ή πλείοδοτική έκμίσθωσις ένηργήθη συμφώνως μέ ί ·—*- 'πν*.»^*·;.·./· »*,» ί
. ' · λ Λΐβίΐ/ ^ ■* . ο-γ 'α ■ ' ^ιιι^ι ' ' ' ·]^ ■-.—ανχιαζ π&ραπετρας
την υπ α-ριθ. 7939 και χρονολογίαν ι. Απριλίου 11)11) ;μ.ε- ί
ιεράν οιαχήρυς.ν όημοσιευθεϊσαν έν τώ ύπ' αριθ. 23 φυλ. Γ'. ι !) Βασιλική υπό ;ου Δημήτρ. Ν. Παπαοακη επί τή: =/.
Τεύχ. τοϋ 1910 εγένοντο νομίμως νέαι προσφοραί κατα 5 % επί δΡαΧ· (»()' τελευταίας προσφοραί.
πλέον των προσφερθεισών υπο των τελευταίων πλειοδοτων, ήτοι: ι >' , Τγ.ς '·Κπαρχ£ας Βιάννου
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ^ Κάτω Βΐ".ννος υπο τού Γρηγ. Λ. Κυργιακάκη επί
^_,_ _, τής ΐ/. οοαν. 1513 τ.',ευταίας προσίορας.
Τής Επαρχίας Μεραμβέλο^ ο τ*,, τ*^ ,/-.Λ ■ >. -- "-- μ π > ν
^ Τ ■ Α££·*ί. ^^.- .^^ .να^αρου ΐλ. ιιαπα'α'.η
1) Νεάπολις υπο τού Κωνσ:αν. Ι. Ύ-'./λή ;π! :/;.; έ/, ϊραχ. επί τ,-,; =·/. όρ'/. ΊίΟ τί..ευταιας προσφορας.
3025τελευταίας προσΦοοας. 5 , « «
2) Χουμερ,άκο 6πό τοΰ Έμ,. Ι. Μ,χ-,.^ύλ,υ επί! Άκυροΰμεν
τής έκ δραχ. 600 τελευταίας προτοοραί. (Γ Τ/ ΐχετ'κά ,-ρικτι/.ά το>ν Έπίτροπειών -:- τν·; ?τ,.·οπρασίας
3) Βρθσες υπό τοϋ Ιωάν. Ν. Εύαγγε) νντ, 1 ι τ/,-- έκ ί τής =■/.>■ τήώσιω: ζι ϊ> λίγ;> φόρου κα1
δραχ. 652 τελευταίας προ-φο/ας. ^ ^ | διατάσσομεν
4) Επάνω κ»ί Κ^τω χωριόύπό τού Ι. Π. Γ. Δρα-«
κονάχη επί τή; έκ δραχ. 1001 τ?λευτ»ίας προσ^οοα;. , λ' ^-.*7: * ίπανα/.ηπτιχή τεΛϊΐωτι-/./; =ν,μ;πρ«ία έ/μισθώ-
5) Καστέλλι Φουρνής υπό τοθ Χατ^'Ν. Ζαγιαν^.η -£Μ? "■> -■?'-■ '-Γ- ■"" σ. ,Άομιζομένων ο. μητρια/ών προ-.οντων
επί τής Ικ δραχ. 1000 τελευταίας προσφοραί. ' Ϊ13ί ·"' ^""' Ι!|Τ"1 7Μ> ■ίν(ι) ^ ^ναφίί-ΐΛεν,,ν ο^ονομ-/.,../ π5-
6) «ύρμεσο υπό τοϋ Χ. Ν. Ζαγιανάκη επί τή; έκ ;?"-'/■ ?'?«?='·'"' τ: / Λο;λ;^ Λαίη/ιου. ^
800 τελευταίας ποοσφορας. ' ]Ι ϊ-»νΐ/.ητ::'ΚΛ ^:η ΤΞ/.-:'ωτική '^μ.ορπα^α οιεςαχθήσε-
7) -Κθΐνΐά ύπό'του Έμμ. Χ. Μαύραι^ επί τή; έκ οραχ. | ;αι- ;;- ; -" --'?«".'-_ :ν _ τή ημετέρα ,π αριθ «»/,- τ.: 27
1200 τελευταίας προσοορας. Μαρτιου Ι 0 Ι' νχ,^^ϊ. ^α?ερίμένα; και/.ατ οι/.ονομ.·^; πε-
8) Έλθΰντα υπό τοθ" Ι. Π. Γ. Δρακωνακη επί τή; έκ; ?ι?ψί^ '-.■■'-■* 'ω,πρό; τούτο έπιτριπειών άς ορί,'ει ή εί-
δραχ. 1200 τελευταίας προσφορας. ί Ρτι>·-'τι ι^'-',ους·.; η,;.ων.
9) Κρητσΐά ύπότού Έμμ. Ν. ΠαγκαΛουέπί τή; ί;Λ9η. | ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
4801 τελευταία; προσφοραί. | κ>.^ _^ς :-αν2χγ)-τικάς τελειωτικά; οημοπρβσίαί τ^: έκμι-
ΤΟ; Πρίνα υπό τού Γεοιρ. Μοίατσου επί τής εκ οραχ. | σθώσ,(ι1. -:3 ?;?ου έ^ί ™ν συγκομιζομενων ϊημητριαχων προι-
ο8ο τελευταίας προσφορας.
Τής Επαρχίας Σητείας
θντω' των αν(>τερο) αν^ίερομενων περιφερειων θρίζινταΐ
ώς πρώται ^οσφοραΐ αί τελευταίαι προσφοραί χατί
1) Σκοπή υπό το: Έμμ. Γ. Λιναρϊάχη επί τή; έκ δραχ. τάς τροτ,γηθ.-.ΐα; κα· ά/.υρω^είσας δημοπραΐίας συν τή πρΐ-
600 τελευταίας προσφορας. ! σθήκ»; "■> ""■>■> ϊ> °/β καβ = έπλειο5.τ/-0γ,7α; ·,;μ·μο.;.
2) Χαμαίζΐ υπό των Έμμ. Γ. Λινζρόα/η /αι Εμ;λ. Μ. ( Οί πο:Λα/.έ7ΐτε; τάς έ-αναληπτι/.ί; οημο-ρίΐία; πλειο-
Παπαδάκη επί τής έκ δρ. 151 τελευταίας προτέρα;. ' δόται ;·.ά τώ,* -,π' αυτών γενομένων προΐφορών /.ατα ό °/0 επί
194
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
πλέον θ' άνακηρυχθώσιν όριστικοί μισθωται εάν κατ' αύτάς δέν
προσφερθώσι κρε£σσ»νες προσφοραί των ύχ' αύτ ·>ν προσφερθει-
σών καί έφ' όσον συντρέχουσιν οί οροι τής παρούσης ώς καί των
προηγουμένας διακηρύξεων ημών.
Κατακύρωσις των δημοηρασιώ«
Ή όριστική κατακύρωσις των ϊημοπρασιών τής εκμισθώσεως
τού φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριαχών προίόντων
γενησεται. ■■ , ,»
ΤΟΤ ΝΟΜΟΙ' ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τής επαρχίας Μεραμβέλου
Των ο'ικονομικών -εριφερ'ΐων άχο το-ις «'ύξοντας αριθ. 1—1 ()
την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8— 12 π. μ
Β' Τής Επαρχίας Σητείας
Των οικονομικήν περιφερειών υπο τού; α'ύςοντα; άριθμους
1—9 την 10 Ίουνιου ημέραν Πέμπτην κα.^ »ραν(8—12 π. μ.
Γ' . Τής επαρχίας Ιεραπέτρας
Τής οικονομικήν περιφερείας ΒασΐΜκη την 10 Ιςυνου ημέ¬
ραν Πέμπτην καί ώραν 8—12 π. μ.
Δ'. Τής επαρχίαις Βιοί »νου
Των οικονομίκόν περιφερειών υπό τοίχς αυ:βντα. άν.θμούς
1——2 την 10 Ιουνίου ημέραν Πϊμπτην καί ωρα/ Μ — 1'2τ:. μ.
Οροι εκμισθώσεως
Οί όροι συμφωνως πρός το^ς ό—οΐους 0α διεΐα-χθώτν αί προ-
κε(μεναι έπανσληζτικαί τελειωτκαί δημοπρασιαι είναι οί αύτοι
οί αναφερόμενον εις τί;/ ύπ' αριθ. '^,'β^ Χα'· χρονολογίαν 27
Μαρτίου 1910 (φύλ. 14 Τευ-χ. Γ'. 1910 διχκηρϋςιν Λ,μών.
Έν Χανίοΐς τή 31 Μα>ο 1910.
Ό έιτ! των Οίν »5ϋ·ΐ(·' 'Β'- "«
Β Ι- ΣΚΟΥΛΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 1989
Διεκπ. 1360
Π Ρ Ο Κ
Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
Έπαναλππτικής τελεκοτικης υ.ειοδοαίας διά την
είς τό Δημόσιον προμήθειαν 300 δεσμίδων
χάρτου συμβολαίου κα δνκογράφων
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ΰπ' όψιν
1) Τής ύπ' αριθ. 479/3*ι τής 13 Φεδρουαρίου 1910 καί"1/»!»
τής 26 Απριλίου- 1910 διακηοΰξίΐς ημών χερί μειοδοχικής
ϊημοπρασίας δα την προμήθειαν 300 δεσμίδων χάρτου συμβό¬
λαιον καί δικογράφων
2^ Τα υπό χρονολογίαν 20 Μβίου έ. Ι. πρακτικά δημοηρα-
σίας των ο'ικείων Έιΐιτροπ*ιών, ίξ ών ίμφαίνεται, ότι ανεδεί¬
χθη τελευταΐος μ*ιοϊέτης ό Νικόλοος Κου6»ριτάκης προ—-
νεγκών 4 δραχ,Λά καΤά ίεσμ'ίδα κα:
3) Την ίκο χρονολογίαν 26 Μοίου έ. Ι. ίμπροΕέσμως ϋπο-
δληθεΐσαν δήλωσιν το3 Γ ργ ου Φορτσάκη, βιδλιοχορτοιτώλου,
κατοί/.ου Χανίων, δηλοθντος ότι προσφίρει 5"ο)ο έ*Ι Ιλβττβν
τής κατ« -άνωϊέρ»· τελευταίας ιτρίττρορας· καί οάτουμε'νου την
έπανάληψ'.ν τής μειοϊοσίας.
Ίδόντες καί το άρθρ. 14 τοΰ ΰπ' άρ·θ. 356 Νόμου καί τόν ε'.
ό'ρον τήε ύπ'αριθ. *70/31 χή? 13 Φε6?ουαρίου 1910 ήμετέρας
ίιακηρύξεως.
Άιιοφασιζομεν
Άκυρουμεν την κ*τα την 20ην Μβίου ι. ε. δυιάμει τής ύχ'
άρΛ. 13β1/β99 ^Λ "6 Απριλίου 19ΐΟ διαχ,ι: ραξίως ημών ένερ-
■;η()εϊσαν μιιοΐοσί&ν ϊ(α τν,ν προμήθίΐαν 300 δεσμίδων χάρτου
συμβολα ών καί ϊιχβγ«άφων κ«ί διατάσσομεν την 5«ανα''/)φ:ν
βΰτής ίνώπιον των αυτών Έχιτροπΐΐών κ.η υπό -.ούς έν τή ύπ'
άρίθμ. 470)341 τής 13 Φ.6ροι·α;ίου έ. Ι. (Έπίσ. Έφημ. τεϋ-
χος γ'. ν-οτϊ φύλλ 8) ήμϊΐίρα διακηρΰξβ! άνίίερομένίυς όρους
την 7 Ίουνίου ημέραν· Δευτέ?»ν χΐί ώραν 10—12 γ., μ έν
τοΤς Νομαρχιακοΐς καταστήματι! Χανίων, 'Ηραν.)είου καί Ρε-
βύμνη: καί όρίζσμεν ώς πρώτην προΐφ:ράν τό υπό τοΰ Γοργίο^
Φοοτσά»ςη ΐροσίνϊχίίϊν ττϊίί* ϊραχ. .,80 κ?τά δ'σμΐδα
Χανία'28Μ»ίοο19Γθ
' '- ■ ; Ό επ! των Έσωτεριχών ΈπίτροΓθ;
ΒίΙ.ΪΚΟΤΛΑΣ
τοθ "ΕΟνΐκοΰ Τνπογραφεΐον
Μέγεθος Γραμματοσειράς