93298 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1910
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΛΡΤΗΐνΐΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΥΙΟ3 ΤΡΙΤΟΝ
29 Μαΐν-υ 4910 . Αριθ. 32ος
τού
Αριθ. Πρωτ. 925
» Διεκ,π. 384~ ·
Ό Δήμαρχον Ρεθύμνης
Έχοντες ύπ όψει τϊ;ν Ιζ' αριθ. 43 τοΰ 1910 άπό^ασ.ν
Δημοταοΰ Συμ.6ο^·>ί3υ Ρεθύμνης νομίμως κυρ'· 9ίΐ αν διά της
ύτε' αριθ. 210 έ Ι, άτιφάσεως τοο κ. Νομάρχου Ρ·-θύ^,,ης καί
την ύπ' αριθ. 3119/128{ι ϊ. Ι. άτόςασ.ν τ?ΰ κ. Έπιτρό~ου Ιπί των
Έσωτερικών.
Διακηουττει ότι
Έκτϊθεται ϊ'ς μοϋθΌτικήν ίημοπρίσίαν συμφώ.Μς πρός τάς
διατάξεις τοΰ ύ-'^ριθ. 356 Νόμου καί κατά την υπό τοΰ τέως
Μηχανικόν τού Δήμοα Ρεθύμνης Ιωάννου Σταγκάλη «,αί Ι)χό τής
Δ.ευθΰνσεως των Δημοσίων "Εργων θίωρηβίντος όροι,ς συμφω-
νιών σχεδιαγράμματ* καί σχεΐ.λον προυπολογισμόν δατβνης ή
κατασ/εεή τοΰ Γ'. τμήματος τής όδοΰ Τσαρου έν Ρεθι>μντ| άπό
τής όδοΰ 23 Όκτωδρίου μεχρι τής όδο3 Δίμ^ρίκ.
Άρθρον 1 Τα Ιργα προύπελ&γίσθτισαν χαχά ττ,ν λετίτομερή
εκτίμησιν τ:ΰ αύτοΰ Μηχανικοΰ ιίς όραχ. 10844.13.
Άρθρον 2 Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται μυϊΐίκη δι' ΐ/σφρ:.-
γίστων προσφορώι ώς τό άρθρον 10 τοθ 356 Νεμου όρίζ&ι, έν
τω Νομαρχιακώ Κίταϊτήματι Ρβ&όμνης ΐιώπκ;,/ ΐπιτροπής απο¬
τελούμενης έκ ιοδ Νομά,οχιυ Ρβθΰμντς ώς Προέδρΐυ, τοδ Δη-
μάρχου Ρεθύμνης, τοΰ Ε'ιρηνοδίχίυ Ρεθήμνης /αί τοΰ Μηχανικΐ/ΰ
Ρεθύμνης ώς μελών ή ενώπιον των νίμίμων ίύτών άναπΆηρωτών
την 9ην Ίουνίου 1910 ήμίΐ:αν τής έδδομαοος Τετάρτην καί
ώραν 10—12 π. μ.
Άρθρον 3 Πας έργολάδος έχων το προσόντα τοθ Ιπ' άρι6μ.
356 Νόμου ίΐναι δεκτος ϊΐς την δημοπρασίαν εάν πρίσαγάγτ)
γραμμάτιον πιστοποιοΰν την εΓς τι ταμείον τού Δημοπ:^ η Τί;ς
Τραπέζης Κρήτης ή1 τής Τρϊπεζης Αθηνών η τοΰ Ταμείου τ;3
Δήμου τής πόλεως Ρεδύμνης χατάθε^ΐν λόγω εγγυήσεως δραχ.
πεντακοσίων πιντήκςντα (αριθ. 550) είς ;:·'ς άπ^τυχόντ-τς κατά
τόν διαγωνισμόν έπιστραφήσίτα: ή κατατίθβΤσα έγγ^ΐΐς ίντός
τριών ημερών άπό τής μειοδοσ άς
"Αρθρον Είς τόν διαγωνισ.χόν δύνανται νά λάβωσι μερίς καί
άλλοδαποί συμμορφούμ&νοι πρός τάς ϊιατάξεις τοΰ 356 Νομου καί
των λοιπών Νομων τοδ Κράτο-ς.
Άρθρον 5 Ή δί)μ;.πρασία δέ; εΐ^αι τελε'ίοτικ/; Έ^ν έ^τος
εξ ημερών άπο τ/,ς πρ^ωρ'.νής κατ2Α;ρώσεο)ς γίνΐ; εί; τον Δή¬
μαρχον ν;* προσΐορά 5 τουλάχιστον τοίς έχ,ατόι> ΐτλ ΐΛ*ττον
το3 κατά τή» προσωρ'.'ην καταζ-ύρωσιν ίχτ;λε.α·τηιιά3μιατος ή
δημοπρασία 5~αναλαμ6άνετι.ι ενώπιον τξς α^τής έπιτρΐπί, καί
υπό τ:ύς αϋτούς δ:ο^ς έντό; 13» ημερών ν.αί ό προσκαλΐτας την
νέαν ταύτην μίθδοσ αν άναληρύσσδ-αι -,λευτΛΐ)ς μειοϊότης εάν
κατά ταύτην ϊέν πρσφερβί} προσφορά :άσΐιο^ τής ύπ' αϋ ου
προσφερθείοης.
Άρθρβν 6 Τα Ιςοδα τοΰ συναφθησόμενον συμδίλαίου χαί ή
άμοιδί) τοΰ κήρυκος έπιδαρΰνουσι τόν έργολαδον.
Άρθρον 7 Τα πρακτίκα τής μ»ιοδοσί?ς υπόκεινΐαι β'ις την
» Ιγκρισιν τοϋ Δημοτι/.'ϊΰ ΣυμδοΛίου Ρίθ>'μνης ή τής Επιτρο¬
πείας αόι-οΰ ήτις ίχ?ι τ5 ίΐΛαίωμα νά βγχρςνιρ ή μή «ΰτά χωρίς
. Ικ τούτο> νοββποΑτα ό τελϊυταΐος μειοϊοτης οϋϊέν ν.ατα τοΰ
ΐικΐίωμα.
Άρθρβ' 8 Τί σχεϊ!ιάγραμ,α.α ό πο^ϋπολ-ϊγ.σ,ΐίς κ« ϊ, σ'.γ
^ή τώ/ δρω; ν.χ; ό^οχρϊώσίω; τοί ίργολάδου εισί
, μενά ;ΐς το (3Λΐ>εΪ3ν τ-ΐς Λημ,ΐρχ άς Ρεθύμνης είς την
1 τώ; βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν.
; Έν Ρεθΰμντ; τί) 19 Μαίου 1910
| Ό Δήμαρχος Ρϊθύμνης
' Σαφτέρ Κλαψαράκης
Αριθ. Πρωτ. 948
β Διεκ,π. 403
Ό Αήηαρ^ος -ου Δήαον της πόλεων 1*εθι/μ> ιις-
Προκηρύσοει Οτι,
Έκτιθετβι »'ις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά τάς διατάξβις
τοΰ ΰπ' αριθ. 356 Νόμου ή έκμίυθωσις τ:ΰ φόρου ζυγιου τ:0
Δήμου τής πόλβως Ρίθΰμνης.
Άρθρον 1. Ή ίιάρκίΐα τής «Αμισθώσ»ω; έσεται διιτής ήτοι
από 1 Σε7:τίμ6ρίου 1910 μίχρ; τίλςυς Αύγίΰστου 1912.
Άρθρον 2. Ή δηα.ίΐ:ρασίοι ένίργηθήσίται μυστικη έν Ρε-
θ^μν^ κ7ί ϊν τώ Νομαρχιακφ Καταστήματι ενώπιον Έπιτροπής
αποτελούμενης έκ τοΰ Νομάρχου Ρεθύμνης ώς Πρ:»δίου, τοΰ
Πρςέίριυ των Πρωτοϊιχών Ρεθύμνης καί τοθ ^^ίρ^ο> Ρε-
θ^μνης ώς μελών ή ίνώταον των ν^μίμων αυτών άναπληρωτών
την 12 Ίουνίου 1910 ημέραν Σά66«τον κ«ί ώ^αν 3—5 μ. μ.
Άρθρον 3. 11 δημοπρασία δέν «ιναι τε/ειωτική ώστ= εάν
ίντός *ξ ήμ:ρών άπό τής χρονβλογίας ταύτης γίνβ είς τόν Δή¬
μαρχον νέα προσφορά 5 % τουλάχιστον επί πλέον το3 κατά την
προσωρινήν χατακύρωσιν έκπλειστηριχσματος ή ϊημοπρασία ίπα-
ναλ^μδά/'τα'. ΐνώπ'.ον τής αυτής Έπιτροπή; καί ίντός 15 ημε¬
ρών Ιπο τοΰς αυτού; ό'ρους καί ό πρθ3*αλίίας την νίαν ταύτην
'ημοπρασίαν άί7/.ηρύσσεται τίλευταΓος πλειονότης ί?ν κατά
τα-»τη.) ίέν προσφερθ"^ μϊίζ'ον προσφορά τής ύπ'αύτ^ΰ προσφερ-
θείσης.
Άρθρον 4. Ή πρώτη προσφορά κανά τί;; ΪΓμοπραίίαν ταύτην
όρίζίταί ιίς οραχ. 40000.
"Αρθ;:ν 5. Π5ς π/.ειο2ότης όφείλει νά καταθέστ) είς την Τρά¬
πεζαν Κρήτης ή είς την Τράπεζαν Άήννών τ) είς τό Ταμείον τοΰ
Δ(·(Γιου Ρεθύμνης τ.γο τής δημοπρασίας λόγφ εγγυήσεως δραχ.
2000. 'Ογ.ιλε; προσέτι νά «ροσαγάγΛ, άςιόχρ«ι»ν ίγγοητήν ού
..
ΕΦΙΐΜ-ΡΙ- ΤΗ2 ΚΓΒΒΓ·ίΙϊι_Ε-1
.^£^·»&Β!ίκ233«5_ϊΕ· ~. -τ-·*». . -*-^ *- ' - :- τ "_ - - *_*■"■■-
»;£;--*.-- -Λίν „, λ»^.,
« άξιό-/ρεων χρ'νε'ή Επ: ροίΐή ό'ττί; θά προσυ-;,^»» « ΐ-α ■ . .υ .χίος ;τ, . Λό . γ~ έχν ~χτχ -χύτΛν όέν ζρ,τφε Ου, ;«>' .
κτιχΌ/ ττ,ς τ;λε!ϊΐΐ:·.ις χαί -.ό Γ->να;Οηιδ;Αεν:ν (^..ΐ:- α 5ν, ίϊ-ί ζ/,>; ~^7^οι ·.,,; ν~ χ .τ ου ττΐί'ϊ'ρίρθίί^/'ς
ίε !)Τ07ιϊ£ω/; θ'. α~.·;^ς τ^ς ΰΐ5"/,'εώσίΐ, τοΰ »'": '^ττιύ ? 5^ Λ;0 τι '.. * ! —,ώ~ι ~. ^τ'^ζ-/ '.·».τχ 'τ,ι ^"Α'%.-".·; αν
;:'»ιωματος (.ϋ,ηοε ς η ^αιρέσεως. τχ , ■ γ-.^—λ' λ:>/ Ί.^ΐί
, "Αφν 6. Γ.ςτόν δ.αγων.σμϊν ;.ν*,τα> νά / ίί-κ μ^β,'θί ·Λ:'!;','^3 * Ιχς-■>-.: *:τ/;ς ό? λ.. ν> -χττ; Ος'στ ε;; -./;
"Αρ-ρ2, 8. 'Εΐ/ ό '.ε' ε'οτί.Το; ^λειοϊότης ή>νήθη νΐ ίτ:;- , ' ' "" '. '' '. Ί . ," ' ' ·ν "'.Ι"* ' " '■'' '"
ήρμ ::ς 3ύ- ή.Α-ρ
ττρϊ: α^τό/ τ/«ςτ«λι/ή; έγ^ρΙ.ϋ.Λ; τ^ μέ
ύπ'«ύτο·5 -.'.5.ν ώ; έγιώ»; ις,
Τ ό Λ
νχ π^αχ>;ΑγΓ χ;ι.χρεον εγγ ΐν,,ι, ;
τοϋ Δημ;τικο3 Ταμςίου ώ, τϊχτνΛί -η >οτ·«ν ίσ=?3ν 5;σπρ?τ-}τ^ ;:;7'.· ο / : -.-; ττλε.ο^θκΤ χς κχΐ τό σ η-χγβτ,τόν.ι ,ι ν^ι-
ίτνί ελ»ττον τοϋ ίζ·/·.Υ.ζ^ μισθώμα!;;; ν _·ίί; νά ζ-/-!ΐιι »υ ίι ,'-'όέν ,',"'_ · · 3> - · ■ -, -ί3
οικαΐαμα εχ τού ".-^χ-ν -/ ίςνοσμα-.ο;. ■ , > ' «
καω.μα έκ ιοΰ .χν ςνομ.
"Αρθρον 9. Τό δι*; ωμα -(ζ τελ-.κ^; ίγΛμτ.ος »π:?υ ζζ-
Γετβι τω Λημο:/ω Σ.μ6.^?. ω Ρ*β')^·».,ης ή τή Έ*.ι.'·^π.ία
οΰτίΰ. Έ* τίς «γ/ρίΐΕω; δι άλ^ώτςυι- των τΓ·^νιτ χ.'ύν :ΐς
έριστΐϊ.ής καIα/ι■^ρ^1^τ^'^^ς ό τβλε^ταΤο; π).ι;ϊόιης ούϊέν Αατά τού
Δί,μςυ £ι/.αίωμ? «πΐ'.τίί.
"ΑρΟ:ιν 10. Η ίμΐιδη -.ού /.ήρυ^ϊς /.αί τα σ*>[Αδ:"',Λ ;■,'■ ^:, ά
τ- ·■; έ-ιόιιρύ'.ς^7ΐ τον μιτθω.ήν.
"ΑιΟ,'ίν ίί. Ή 9Β?ϊΛοϊ!'"■ θ!*τι,Γ,::; ».:Ί ο όρί Ιφ' :ύς
-,'-νίτ;: ηκϊ?;ίσ^ ί',χ^Ο ^ΐ:; είΐϊ Λϊτ-τίΊϊ'μ.να'. ~ΐ, . ^.Ίγΐ>
τής Δ.',μ^^'/ίας Ρ-.ΐύ Λνη-, £'ς - ή, διάθείΐ; τ .5^ β. >ν^.-. > ι ^ νά
ύ
λλ6α γνίΐ, ν
"Α'Γΐρ ν .ί. Έα; ο.--'/_/. -τι1, ί,.'^ς.ω. τ-ύ /.5:^ τη- ■.-.α-
,.:^;-, .κΑ'σ'ωοείι'ς ;έ' ίχί! Ιγ ρι^Τ, ο:ί; ι ώ- -.ε π;ΐ -.ι/:ν τ»ς
τ;~·:χ . δΓ,·α.;Γρί;ΐ2; ό Δη>ο; Ρ-ί,->,η· ' ί; € 5? τώ ':ί,ο. τ:
ν.ιΐ / 'τ-.03Λ.·,Ζ'. αί ίνε,ίγίί τ;," ε:'^-Γ^ς:ν τ.ν φ;ρ ο^ ..^;ω^ χ,ιί
%},/ είς τα βιδλια τίΰ Λήμ.5ΐι κατι-'/ώΐΛΐιν τί)^ ε!σ ,-.α-/' ίΐτ-μ-νω*
μέ,/5! τί|ς ημί'ρα;τ(;; ύπ;γρ-χ5;ς τ:; σ^μόίλαίίο π3;ώ', ατ:νϊ
Οϊ συι4·ν;φίσ9ά.5·.^ ε!; την τ:ρωτ·ν -όσ ν ΐί5 μιοθώμα-ο; /·ροΰ
πρ:τερ5ί ;ί»'^εθί)5ί 5 0/0 οιά ?·/.α'ω'-·χ ίΐτπΐα/τίρων Οΰίείς
ά'λος σ/,λψηφ τλο·; 3·' ςϊονΪΓ,ποτϊ λο^5ν Ιηιτρε^ίται.
Έν Ρ-:Ούμντ| τί) 21 Μ~.^ο^ 10Ί">
Ό Λτ 'αρχ:: Ρ-θλ>ν/)^
ΐαφτέρ Κλαψαράκης
ΑοΟ. Ι".:.. . '.
ί.;.κτ. 4Ο5
Ο ΔιΊ
•ο·!1 Ι'-τ' ά ') 350Ν'ά'^ λχ τϊ?όί τούς λ" πού; τοϋ Κ^ίτο;;
·'.·χν/ι τ. ιλ ^ΐιύ'ί,^θΊ τ-1 'βνλα όν ίντος §υο ή^;ρ.αΊ/ άπ^
ν.;; /. -.τχτς'ί' μς'νο-· ότ' χΰτοϋ ττο^όν ώ; έγγύησς, κχτχ—
τ'ττΓε'. ";:;._ οΓ.;"/''ς '.-". ~ Λ7,''.οτ:'ΐοϋ Τ χιλ ο.) ώς τχκτ /.Ί'
λ, ,,',ς ;ο. ι ν./ϊ') .-', /',>χ,'β.^~ Ι '; α/"|.', ο τί τελί.-
κχ'ω.'χ έ/. :'ϋ τ /'ίι' πλ,■ /7.σ|ΛΧ';ος.
"Λ^Οίς' 9. ΓΓο 5 γ.... ο ν. λ. ςί)ς τ;λ;/'.?,; -γ/.ο 'εως Ι- 'ρυλχσ-
^ϊται τώ ΔηΐΑνΤΐΛί}) Σ ^ν,Όου"1 '·.) Ρ;0ύυ. τ^ η τη 'ίζ τροπεία
αυτού 'ζλ ττ,ζ Ιγκ^'σΒΌς ί>έ η άχ.υρώτεω; τώ' πρχ/.τιχ.ώ / τή;
όο'."""!'.~ς ΐ'.ατχκορ'ότΕΐ-); ο τελ'υταϊθί; —λειο5ότ/;ί ουδέν χπο-
"Αρθρον 10, '·;Ι ά'Λί'.βη τοϋ κ/; ο .κ ο« κ~Ί τχ '^^■Αβολ^ί:^ ·
γρχφιχ,χ τίλη ςτϊ.βα^ό/θ^ιι όν " σθωτήν.
Άρθρον 1 ' . Λ1 "-,.ζ'ϊγ.^ -· δ'? ι - /·σ=!ς κχΐ οί δρο. *ίς Γ'->ί
γίνεΐ/ΐ ή τ.^ρ'.ΰ/. ίΛ.αίσ'Όΐτις £ τί ΛΑτΛ-ΐθ6'|;έ^χ £'£ ό
της Λ'-μνρ_:'7ς ΡίΟ-ι'^νι'· ί,ίς την δο'Οίσΐν τώι
βθλ γ.
"Αοθρον ί!2. Ί/άν [οα/ρ: τ/,ζ ίνχρζοως τού ^ρόνου ιτ,ί
παρούσης έΛμ'σΟώ·:-.(.ι,ς §εν ϊ/ςι .γΛρΌ", οριστικώς τό πρακτι-
νλ > της τε7ννίς δτμοττ-ατίοίζ ό Δηιο.ο; Ρεθύι/ινγς Οέϊί'. Λ·ν
~~> ΰτ,μ.ϊ "κων εί^πρχ,Ίτόθίυν έ.εογ?ι - νν {ΪΜπρίΐςιν τοϋ ρο-
^ο .' ζ'Ά-;^) /.-Δτ.'.ι ;', ι ά β'βλ'χ τοϋ ίν-,'/ου ,'.χτχ>/ώρ7Τ7'.ν
'Οη ύί
των ε'-7~ο«
τν,1:'."-., μ''/„?' 'Γ'ί- ημέρας η: ύπογ
Πρ.ΛΤ,ρ^ιτς·. ότι Ικτ.'θετα1 εί: 7,/ειο5οτ'·/.ην δηοο-^χ-
ι?.ί ί?:/τ>ς δ ί-ταςεις χοϊ ^τ' αριθ. 3£Γ) Νόμ:" ή =-
πο)ιως Ρεθύμνης.
"Λρ)ρ&ν 1. Ή δϋ'
ί-Γ., ήτο: ά—ό 1
στθ'» 1911. ' οίο"λγ,ττοτ5 )όγον έπιτρέ εται.
"Αρθρον 2 ΊΙ δημο-ραβίχ ϊνεργηθΓ,ΐίτχ: 9*νερά έν τω ί ', ν Χ?ν-Ό·ς τ γ, 21 Μ>ίου 1910.
ά-ντ^νο;7.=';·/·,ς ϊκ τ;ϋ Νοαάρ/ου Ρεθύμνης οΊς Προείρου.
τού Είρν,νοδ'κου Ρε^υμν/,ς χ.Χ' τ^ϋ ρ'ΐίζ·') Ρ:ΟόΐΛνης
'ν ιί >■,■> ι; 4 7
ι το2 (τυΐ'ϊθΛχίου τ;τυν, οιτ'.νχ 'ίχ σο,ιψγιθίτΟ'Γ'ί'ν εις την
Ι οϋρκεια της ε|'ΐσθΐι)'7ϊω; ειν».'. οι' ΐν ^ ττ.ί',τ;-; Ίότ ν τοϋ 7/οΌώ'/.χτος άφοϋ πίόΐ-^ον άρχίρεθώίΐ
Σεπτ«μβρίου 1 Ο ! Ο μέ/_ρι τίλους Λΰγου-| 5°/β ϊ.χ ^:/.χ''ωΐ(.χ :ίο- -ρχκτόρων. Ουδείς ■7^;-'.ψ.^ί;σ;Λός οι'
·έ» Μ
Ι ι · ι
ώς !Λ«λ'Ι>ν τ, ίνώττιο / τώ/ νςμίΐΛω/ αυτών χ/ς'-τλ'. ■ :'ον *■}·,, " ν ·'
5 ίςον'ο ^ 1 ϋ 10 ·Λα.£;χν ν.',ς .ΌοΌ;'.ά.33ς -άό?7-·.·, κ'.; οί------—------
,.>ν ί ί — 'Ί -κ. α.
*-.. '.02
Άρθρον 3. Ή πλίοδ.·; 6εν =·./-.: τ//εί >' *'■; ώ·;τε ϊχι %ΐ Λίίϊί.;(»χ.ί« ·5θΓ' Δ ?·«5ΐ"Τ/»ςΐϊό·"ι ?ως Ρεθύμνης
Γντ.',ίί; τ^ιζ'ύ' χτϊ τό; /_.ο^Λ γ'χ; τ*ύ ,-ις ,"..Γε;ς τον
II
ρ-. Λη ο .Ί.-.-; ι ότι.
Διΐοονο νίχ ττροτόοοοχ 5 °/λ το!) ,// ττον .7. -λ ν τ·ΰ ', η' * λ Λ
'_ >' '° * ^ , , 1ί..ΐί·;,. -'.: τλ^-ο: .Τ ,σ .χ ■ :.·ιυ.'σθω3;ως δια ό
ίκΤ" ·''/"^'"γ;··:'/ΧΤ'ιυ:ν £*.'-^- -.:.,' .-:ς η .^, , ν..__ »_-.'., |9!0 ι ..^-Λύ/;;υ '911έτή
β',ο--.;7Τ ν ιτ.'. ι-Λχ'ώί--'.-/.: .ιω-:.:) -,;; χυ->; -ι:ρ2~ης . . ·,,. ν, _ ;-,-., , ; ,.;:..'.-, σφΑγ-'ίου, το
κχλι,';/; τ«ν νεχντχύνην 3π^τ:?χ-'χ' χ .'/.ορ^7Ετ-χ: τε- *όζ;ο· τ > ^«ζ^Α-;ων ζ..-χον. '
ν αί ή έξ αύτοΰ
183
Αρδρον 1. Ή ϊιυ,οπρΐοί} 'ν»3^η ήςετ^: μ,ισ.'ν -( ?' ι; ρχ- Ιί; τ-, -.α ν/^χ 1 4 ί 69-οο 3Ό6 Νομου καί ,, ά,,,ονδ
ν κα· ισφρ^γ -^Όν προ^^ρων 5*1 1β'.ι>, /ϊ ίν ω Νο ί -ί; υτ'«0 8ν8 χ 'ς ι Μιίοο ί910 *-ίΑηίόςίω- ημών.
μτχι-κώ Κίτ^τ-^τ ην /ί 'ί ν. Γ)ίθ"^;Γϊ Ι,ό^-ι υίο με. το « α?ό. 899 χαΐ -/5:ν5ιγ«^ 15 Μ.ί^ 9!0
χι~χω Κίτι^τν!τ την 12 ί ν., 1 )ιθ /; ■.;"« 2-^ό-ν--ι υΐο με το'.ιπ βρι
/βι ώρα; 10—12 - . μ. ϊ ί,"'ςν Έτ το κης ^-,."11-^ *!; ί/*-ΐ/ο. ^ρα . Αθν ?ημ"
Σαφτέρ Κ>αψιράκης
μ ;ης και τ..ι ΕίίΤ, ο*,/- ^ ΡεΟ-ν,η, ω., ,Α^'ών γ; ι'».-■ , ~ ν ο ο -ής ε -η.'νηί .π' άιθ (μ/4ϊϊ » ϊ δ·α*ηρυξ« )ν ν^ω ,
νομ'μων ζύτων ά>α;'ηρω ώ/ ■%!)',· ί^.*"*· »ν τω Νοαίρ' 3ω Κταστήα.αί! Ρ&υ.,,α.,νί;;; την
"Α'Ορ-ν -2. Αί -ρο'φ -αί ,ιν , .ι έ- ν-ΐ; ίνιτ-' Μ ί "0 Μ^'^ 1910 τΛί λ.~:%1 δομίδΐ- Κο^α-ήι χά. 5ρ». 10 —
α^ερο'ίας μοναο^. , πρω *ε προΐΦ'ρ» δ ΟΛΐυε ν ' ν ^ς ! μ ,ά~ > .ι"; Ε"ιτο;·πής ήν ''ρ ζί' ή χί η Ι)·:1 - '^
φο, »υι, τ ϊηοι·)" των 3 μ σι ι,^ο ι ς ^Υ^ίί ^ ' ή?^ " ■ ων·
αυτού ο-.ρς^ όριζε-αι ί,, -ρα,^-,ς Λ. ;α ι8,-!00. Έν Ρ.«ο . τ'18Μ^'οι>1 10
Α(.0ρΐ^ 3
II
»ς ι;λ .Βο,ιςί.ί , ν{ :ρ ,,ίί ,α ρ - Ό Λτ,-ιαΓ^ο, ~
•ραϋ-μ'τ'ον Αί,αβ.ρίως πιίί" "ώ Γ» ε.ψ ] .Ο^μ ί(ί (-
ζγ Κ'/, ι -, τ^ Τ ν οι,τ, Αΐη ο.ν η ..υ Τσλί'ί,) "■ο-' _^η
,^υ Ρ«0^μ. , λο^φέγγ γ,^ ακ ο ^μ&ς '^ 'κοΐιαςεΓ ι·. [■$" ή
πί;, οί"1, θα "εισ ' ι ψ' "5 - 'τ ' > * ο 'υ Λ - ^
/ ϋΐ το συ^ ι*"Θϊϊο >ϊ*ί ^ σ^6^'α , ι ' 2 'πο/ί ; ' ί
σας τ»ς Ί-οχρίωσϊ'ς τ' ίνίΐ/ΐίο.ο. αν ο λ, ομα-.ς- . ,- , Ό Λ1*]
σεωι, η ^ ί,ί^»ω;. ^ι», τ'., .ίπ-. υ, ^»ς^Λ τ». ^[^ ι^^υίΐνν ^ αι ιΐι υ^ιι^ ετταν|αληπΐιΛ ις τε^νεΐίθτικΓι^, πλ ιο3υ α,
πισ^ρΐί'Γ' το: ι τ ^ . > ? ο .' ϊ ; ,7 γ, δι ι ^ ιν ικνι (5 ι κ)ι το^ φόοοι ημη {. ο.κμ
* " ·. εδίΐ'- έ, /; , ι α α ο^^α ι"
-νιός ε; ί, 6Γ' α-: - τ' ΐ' Υ α-·> .ο , , · ρ_,ε , ΐϋω; 3ι, _ ν , Χηλ ι .ί - ο ' 4' „ -' ι ι Γ ι γ-
-£ τ--υφ ρα «> ι/0 •ε'·^ »( . ι ε υ > Λ»ι >· " /'μ "*.λε>ων Ο 5 νώ^ ρ .-ν: ν / ι ι 1/« ιο 2 ι ί'->' ■*■'·> η>
ρ νη '^τί ΰβοσ ν «.. 3 ασ" 'γλ ί μ -ρ3-> ι ^ »; π^ ,Τ, ν ιν1ι ι υ ι, ■> ( -φυΑΛ/ής. ιι /* ω ςρ,/ι ^-*ε
ί3?-^ί 'ίω'- ν τ-;- - οτ ·] ι" - ^^Τ - •^/.· ---ί, ,ν ρου. ( πΐ φ ί^ι ι - οίο ',ί)γίσ;'ν 'μτρ-Ουμως λα-
^βνταο-ν^ » μ ■■α" αι ,' . - ε ε^'". '*^ : η, 5 Χν~α ^ ω. ·ν /ατ« γ, ι ν-'ι»θ:"ΐα^ / 13 ΑιρΐΑΐ
έ^ν ν·~τ* "7 την ϊ -ρ^σΐε-Ο' ' - ζ ; ο -'*ι ι ττ, ί ' 3.ύ ο ίημ,οτρ·».
"/„
ο.
ιι,ίί,*.νϊν ουμ.6 }ΐ
, ■ ί ') ν'6' ' ' *" ■* 5 Ρίω'Τι^' Πα-ΐσ/./ΐ'
"Ί Ί Γ -"■'"- _ ι ^) Άο -' - > » Γ ωργιου Π ν.,λ -
Ρ ο·ρ ί ο./ 1ί -υ/α η
μβν , 4Τα-ί()£!μι , ^ * ~ ο ( , ι,υ,ϊτϊ :ϊι υ ατι-ττ: ι, ; , λ „ „ 11 „ 11-υ/·»
οφβΛ ς τ υ -Λη ... κοο Ι • .β' ο ο -. ϊ ., ,ιί -:- -'οτγ,, ν- . | ι>. Κ α να ν » '
Ιγγ,,^τ 7^ΐ&ο ,1ν ϋποχ .6 ί ι*. ι~,ν - ^ Δγ,ιλ ί ι» πα? ; | , , ^ , 'ΚΛ /νο. γ,/ ΙΚ
-ΌοσϊΊΐ η
Λρ ιροί ι> ι * . "*Κι>.
δ^σΐί^ Ι- !φ^ τΜρ ιϊ, ΐφ Χτκί'τ'κω Σ>; ι'
α.}τι>. Κ/ ής 5, ; £(ο ί5 ^ίυΐωΐία; ~.
νηίϊ^ /.ΐίΑυίο-» , ό ~,λίυτ ί ς π^4
-ο —'νι/ οο-
Α^^.ν 7 Η ΑΟ,^Ιί. ,6ϋ /ϊ) }"ς / τ^ ^^)δ^ αί^ "χ !
φιχα τ; ί; ,ΐϊο,, ο - ~ζ> ^ σ ί_ττ;ν |
Ά'Ο^ν 8. Οί &αο' όφ 'ύ ι ή =/. -δωοτΐς αι ? - |
μα-·/'ί- Ρ.Γ)υμ ι; ι ' ί 5ί 8 Λ3 " ν » « ί Ι*
ε :-=■·. ζί Ί' ' | ^ - χ 0 χ^Ύ- -ΐμ, ν [ ρ'φ.ρ- α ; ν. μόν
.,.ν α ν ^ ο α ■ — -,^ ΐ( ^-α -Γ [Βλ^/ανα1"; Ίβαν'; Ραζα/ ο α τί
£/ ΠΟ, Ο Ρ- α- 'ι "■ Ά/">: /> ^ υ-ί
II
- -·>
« ό α τ, - ί χ ί 0')', 3) _νϊ;ν ' ι^ ο-ο Π3Τ^^^
Σ, λ*δ: ·>'Ί άν-. ^ /ι 00, Ί) Ά-) 2 ^ Κο ΐτ ! ι τα
ζ2 ;3 ά/- -„//. 50 ιχ 6^ γί ϊ Μ^μίν.ν, -ι-.ο .»τ ' "
Ζ /* '5^ ι/γ άνί ί χ,* (";·
, ^
ο/
Γ ' ' ί 5ι-6
τ "Ι Μ ίοι, "3
' ( ) 3 Τ |λ
5 Λ.
' το >ηΑ "/. * ω ΐν --ίτττ,,ί
' ήι._καν Κο ια«.*ν »α' ώ^α ^ — ι ^
Ι |- Μΐ η ιε ι' Κ ' ί·ν--«(ι
5)
/"-τ; ο -ν^
Αρ·; 11 ρ ^ 912
« Δ ι εκ-, ,Ί77
!
Μ
Ό _' Γ(ΐ7
Ι.
Λα6οντ*ς ^π' δψει,
α' ) Γ π' αριθ. οτ. Ην Αν /,, . ι5 >5.ΐί -/ 1 ΛΟ ί
~^3Χϊιχο -,5]ς Ίί ατρο-ή^ 5 .ι . ·, :ι ο;τι/ ,ς ί.η-*; ο '- 4 - ,
ν,ν · τ υ-Όυήν ά^. . κ ών α ο.· ·)τη '-ν ίπί τί'α ^, α άς )
Χΐ:στ ' -.ν Ρίθυ*ντ ς 5 ιρϊ/τ ^μοί --.ται οτ
ι !■- '
, 21.ό
» ι
Λ'ΑΚΙΙΡΥΞΙΣ
με'ί
'ίθ'
3ΐη - ζ' ·~* νο^ Τπαναληπτ'Κΐις ιε?>ιωτικής τχλειοδοοΊας δά ττΐν
λι"· ^6ζ τ-ν : τ;1 ' ~Ζ ί^ ω -5 ο^ αν· Η '/,, επί ι έκιιίοθω Τΐν το"' ΛημοτικοΓΐ οόρου ι α τοΰ πς-
.αττ: τδν '*ρ^^-.'' ισ^ ζ ν ' (Γ /
6' ; Τη^ όπ'..' .>· 911 ι -
παρ'
Ι_
■-----. ίω - ", - ;, »αί δι'ής πρ σφ-, α / ? . „ ... . ..,.,-■-·
* '^εο:^ Τ >; Ικ τούτων άντί 5 °/0 ί-τί Ι ϊ - - ->ιό τ&ΰ ακυρίϊ τα -ρ/κτικϊ τής *» τ^ν 1ο Μ .ι..» : «. «ν·ρ( ηΐει-
}' ,ί .λ Ψ -.ο α/.- ί.^οσφεοθείσης τΐ'Αής " «λς'οδβ-ιΐί% 4α την ΐχμ -«οί ν των - »> Λη^τ 3; λ» Ά ·ρ
νγυοουλαι ής επι ιών σεοινι")ν προ'ιόντων
της χοηβ^-ύς .υ ι '
ϊί ' ε^ !ιπ' όψ / τ
ς, - ή,ς
184
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
) 1910 ήΐΑΞ',ϋν Κυριακην/τ. ώ?ί» 3—δ μ. | ,;ίτα ω; χ,·( 6 οκ-ιχτίήπ-τί: δ 'βυγώ, έν 8λω ^ ή έν μερε; -όν
■ ώ «αταΐτήμα ι Άίμ*νω>> ϊνώπΐίν τ?)ς νο- ■ ^γ -τρό; τώ μυίω ά -ια.ο>ρ:ϊτιχι διά των ΐπομένων πό λ ών.
.ί συμφώνως πρός τοίς έν τη ύπ' άριΊ 1ο7ΐ*ο Δι/, φυλϊχίϊεως ,«ΛΡ! 1 μ ηνών ^διά ^^γ^'^.^"
*·ΛΐΊΡ«, Λνί-ϊνΛ'ϊιβ'ϊιιίυΊΐΐί ο^Ρίϊί. * χΛΐ δΐεΐ ποοστίμου Ιυ -ο °?ΛΖ -^ Ίγ" . ^ '
η
μένης τί;ν 30 Μαίου
μ. ίν τω Δημαρχιαν
μΐμου ΐπιτροπής κ«ί μφ ρ
». ε. ημετέρα ίιακηρύξβι άναγροιφομίνους βρους.
Έν Άρμένοιςτή· 24 Μαίου 1910.
>ου
χαΐ δι« ποοστίμου 20—
V!
8?ϊχ ε 3 τί» ήμισυ επιδιχάςϊ-ϊι ώς
• αμ'.ιβή δ α τή; χϊταδκϋζ^ύτη, τόν Ινοχον ^πο^άίεως είς τΐν «α¬
ί ταγνίί/α τ» τόν π«ρα6ο.τι[ν.
Ό Δτιααονος Άομένων ί »'*) Τ» *«*■* τής «ηαοπραβΐΊς δ*χ·ιντοκ είς την εγχρ-ϊΐν
μ 'Χ ' ' μ, τ0ΰ Δη.ιοτ-, ο·. Σ^δοο'ί'.υ δ'πε. διχαιοΓται νά έ -κρΐντ, η ν« απορ-
'»Γι·ι·_ ΐΈηηιΤΙη-ΛΊΛίΐ ΛίψΛαΰ'-ϊ νωρ'ι; = τούτου·/ άπ',-χτ»; ο τίλευταΐΐ, πλειοδιίϊη,
ουδέν χατα τοΰ Δή|ίθυ διχαίω^α
Έν Άρ/άνθ!ΐς τΐ^ 15 Μαίου 1910
Ό Δήιιβρχο; Αρχανών
Ί. Καλπαδάκης
Έμμ. Παπαδάκης
Αριθ. Πρωτ. 281
» Διεκ.. 166
ΠΡΓΚΗΡΪΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ί) Δήμαοχος Αρχανών
Προχηροσϊει ίτι,
Δυ.ϊ,αει τή; 'αι' αριθ. 162-*1 τ.ίςΐί Μαί^υ 191 ' ίκ
Δ"ηϊχοτιχοϋ Χυ^βουλίου Άρ/^αν"ύν νομ αο>;
χαΐ τί,ς ΐγ»οουλαχ7,ς ί ο)ο :φ'άπίντων των Οβρ
δημ.ητρ'.ίίιώ^ χαρπίν πλη·· -.ο3 οίνου ϊι (ώ>
ττ,ς εσοδεία; ^ού τρίν^ντ^, ί"^ι>ί 1910 6γο ' ου; ίζή, ό'ρ^υς
1) Ό Δ κμ ' δ'αιρΕΪτα' εί; δ^ο π.ριφε-ε'α; >α' ί) μέν π.ώ:Τ| '
άπ^τιλείτΐι ϊπ) τα /ωρί. Ίίπά.α) χοιϊ Κ ιω 'Λρ/ανα-ν, Βα)υ-
■πε ρον χ3ΐ -ά μετό/ικ Σ^Λλο^^^^ί/ί καΐ Στ=.-γι>ώ, /) δέ
'Α?.0 Π-..Ϊ. 329
ο)ο
χαΐ
σ αίρ^ώ
Π Ρ Ο _
II
Ρ Τ Ξ Ι Σ
Γ,παναληπτικίις τελειωτικϊίς πλειοδοσίας
ς υτι' όψει 5 γ ε ΐ/τΐ των έ/ϊ.(χε ο>ν υίχονομΐΛωϊ' ■πε^ιφε"
:ϊ ών, ώ; .) "λί,'. δ'τ.χή ϊ'μ'πίϋ'ς -οί φίςο^ ίπι των 5υγο(ί.ιζ'^-
άπό τα /ωο'ί Κουνίβου; Κώμαις χαΐ Ζϊ-( υριανου; , μένω» προϊιίτω , α'γοπρο^ά~ω/ λϊ'. β ών ΰπέ: τοΰ ταμείου τοΰ
2) Αί π: πφοοϊ'ι γ' ιΐ.τα· ίδ'θατερω; δ1.1 ίκίιτψ ο!ον. α,!*/·^ ; Δήμ-.υ /.αί τοΰ είδιχ ϋ -'ι-ΐείιυ "ή; ά·, ιιοιρυλ'ϊΧΓ,ς Εντ,ργήθη
ιΐβρ'φέ εάν .ί; ά/ε α α; . ονα^ΐς χα'. είς οΐχ/αάς, εί; ά; 8λ >-?τα· . φυιχΐιώ ·ος αέ .Γ,ν ΰπ' 'ί,'λΗχ. 218)148 χαι /^ο,ολ'>·>■ία^ 4 'Λπρι-
βάλλϊιτα'. > αί το μ ιίαψα εί, το Λη^οτιχον Ταμείον. ·./ ,υ ί Ι ιθ ή «.ε-έρΐ ;ιΚΛήί«ξ'ν δΐ)χιι^υί;Γίχί έ·· τψ "π> ^Ρ1™!*·
3) Οί ψ'>^·> δημοπ.ίατοΰντα· πτχ οίχονομι/α; ιαοί^ΐοε'χ; ή ' 1 ) ^Μ. τεύ/. 1"'. το^ 1910 έ-,ίιθντο ιοΐίίμκς ■»£«: π^οσι^οραΐ
δέ εχα'τ9ω3'· των ί^νυει μόν^ν το ετο; 19ι*' ^ χχτοι 5 οΐο εττ' 7Γ α £ > .ώ/ χ ^σ«ρ-3θε6ο-·>·ί ΰτό των τελδυ'αιοιν
4 Οί φο^ι ')& είσ~33ΐΓτωντΛΐ υπο :ου ενοιχιίϊ~οΰ ε* μ6^ των ? πλειο?;ο"ών, ήτοι:
(ημητριχχύ' χΐρπώ' (ί( ειδο; ίχ 4« τώ« λ^ιπών εί; χρήμ* λογι- ] 1) 'Αρχαλ/νω:ίϊυ, ΰτο ΆαϊΜ ^α'.τινάίη -;π! τή έχ δραχι*,
ζομίνου τ»ϋ φίρου'επ' τής άγθν»'ϊς τιμή; «ΰτών | 1 »0 τε'ίυτα''α; τ μοβφο'α;
ϋ) Άλη-ζανΐ,ί, υπό -τοΰ ίδίου ί ι τής έχ. δραχμ. 88 τελευ-
3) Γασι, ύπιό τοΰ Χ^υβεί/ Ρ. Σα/τΐλάη επί τή; έχ δρα/. 73
»πϊ τή εκ
5) Οί φο^ολογούμινο: δν,μίτΐι 6ϊ πληρώνωΐι ",ό# φόοον των
είς τόν έν,· .ιαστή; τή; πιριφερι'κς τή; χ^τοιχίας τω^ χϊ' ουχί
ί!ς τόν ενοικιασταί τής οϊκθνομκής πεοιφϋί'ας ϊι^χ ,αϊ'.ιχ·. τό
χτήμα, 1 όϊ μή ο·τ«; δημίίτίΐ Οά χαταιοϊλλοίσι τούτον εί τό
»νοιχιςι«τγ| τής πιριβϊρΐ,Ίΐς ίι'·Ά α»ϊ:ιι το χτήμ,α.
61 !1οί, "λιιοδίίτη; ιΐνε δϊίτ^; εί; τάς οι-ιοΐζριι κ; ά* π.-.ΤΑ-
γάγ>) άξκί/ρεων έγγυητ/ι> 2ι' έχάστην τριφίΐ,ιαν ήν 7ΐλίΐοοοτεϊ
όστι., Οϊ συνυχογοα]/-/) τλ ΛοαΤ[χά χχ: τό συνΐφΗησόμ- ;· ου .-
χβ' Οά ιυθύνετ-ί'. δ ά -τϊσϊ; ■'ίχ; υ ;*>/ζζ ί>3ε , το; ένοιχια-
'ΰάνευ διαιρέσΐω; ή οιζήσίως.
'Καν τις τω/ ϊναχηευ^Οί;των όίΐστιχω/ μιοθ^τών ίονηθΛ ν*
λθγι 5πω; βυντά;/) το μ σθωτήρυ. σ^ί*βοΆϊΐ3ν ή προσί,//)
μ,έν άλΐά ί?ν»)0(ί νϊ .τροτΐιΐγτ) ϊξ·ο/-·'ου; έ γυτ; ϊν χηρυιΐΐν ι
εχπ:ωΐί; τή; μισ$ώσεως.
Προχΐ)ρύσσετοΐ5 νί'α δημοπραί.'ϊ ίχμ'.σθιόσε^ς -ου φορ;υ ε'-,βι-
ρος ΐου χαΐ ύ-τοχρΐοϋ-αι εί; τί; -τοο; τί ΔηΛ'-'Χ^ν Ταα ΐ, ηλ -
ρωμήν επ! έλλατον διαφοράς ήτις ;ι./·ν ήίιελε π.οχυψν) »α ·
ι,ν ίν^ργϊ'χ^ τής πχνϊΛΤ)*-. *ί,ς Εημ^Γν.χ^.α;, £αν τούίκ. όν
χατά τ ν ίπχνΐΛίι* ".χτ,ν τιύτην δτμ5π:αιίαν ηοβ/ιύψί; ΐΰξ/,1
6 χηουχήι'ς έχπτωτο; οϋ^έν δύ/ατα: .ά -πα.τησ;; της ώ^ε, λ;
η; ΰπιρ τ-ΰ Δήμ^υ
ϊήσεται ί- τω Λτ^οτιχώ Κχταιτή-
, ρη
7) Ή 8τ1■λοπ^α3ίοι
η
ματι Άρ/χών την 30 Μχίου 1910 ή«.έοαν Κυ=ιΐχήν χϊί
10-12 -π μ ένώπ α έπιτοοτή; άποΓε'ουμόνης έχ τοΰ Δ ί μ.ΐ5-
χου τοΰ Κ'ίηνοδ'χου 'ΛρχΐνΤ> η των >ομίμω/ ηύτών άνχπλη-
ρωτών χβΐ τοΰ γραμμϊτέω; τοΰ Δήμου.
^8) Ή δημοπϊασία δέν είνε τελεΐωτιχή, ίπ^ϊληφ )ήσ»ται 0β
εάν έντ&ς 5 ή|ί.ερίον ίπ6 τή; χαταχυρώΐεω^ π^οΐφεργ) τις 5 ο)ο
ί-πί πλέον τή; τελευτΐ'β; πρ->σε)ορ5; άαέσω; την
Κυοιαχήν.
9) *Η χ*τχ^ολή -·>Ζ αιοβώ.ιχτος »χί»της ινεριφιρίία; $ά γίνη
«ίς δυ3 ίσΐ: δόίεις «ό/ ή αε πληοωτέ» τη 31 "Ιουλίου 1910 ή
πλ η )(«>·(, *-
κον τής δι
ιο) ον
ο; οΊ' οίι
ηΐ>!ν7ΐ.·
>ίγον.
,; ίπό « τιι
μιιίώμα-
Ί' Μ^υίο_τας-Χανδρο^-Κ·ϊλό /ιοριό ΰκό "ΐν
ϋχ 83 '~ζ■ν}ν^ί£ζ Ίΐροσΐθϋα;
5) ΙΙατσιοέρ.υ υπό γοϊ Γειυργ ίΐετοάκη επί τή; έ* δρ«χμ. 17·
7) 'Βϋΐϊΐο χϊ! Κάτη> 1Ιουλια-Βου'εου1/·;ϋ υπό τού Στ«υρο«
',^ερκί) επΊ ΐήςένδοα/μ. ί53 τε^ίυ-αί^ς τερουφοράς.
81 ι*/ιχ -ΐαή-Μηλια. σ^ Βιτίιλιά υπό -ου Γεωρ ;·. Χουιοάχη
επι .η; εκ ορχ^μ. 0! Τ6)ευ^αίίϊς π^οίϊ^ορα;.
9) Πάοιυϊα-ν,πβΐ »-"Α'ΐ.πϊοι; 5ττι τοϋ Έ«μαν;υήχ Ι. Νιχο-
επΐ τ,ς εί δνζ/μ 18 τελίυτ^ία;---οοΐΐ.ρ
1Γ) ΤείΒεΛι-ιΙυ^/.ΐι-Ά-ϊοσί έμι υπο -ου ίδίι επί τή; ϊχ *ΡβΖ·
33 ϊβ'ευ*α'.*; κρ^ι,φορας.
II1
Χα/άσο-Ν!σπιτα-1Ιισχ·ϊπί), υπό -ού Γεω;ν. ίΐΐτράκη ε*
γ^ εκ 'ϋ/α 83 Γ?λε^τοίας προαΦ^α;
12) Ζηνταςδπο τοΰ ίδίου έπ' τής έχ δοα/,ι. ' Οό -ελεαταί«
προσφ- 3Ϊ..
13) Χ·:είρων3ί-Γουρνιοι υπο τοΰ Άλή Φαφουλά*η επ Ι τ^ί ίΧ
ι/^ · ' 04 τεΧ^υ ΐαία; π ζ;τι>?ρα;
14) Άλάγνι-"Ροΰ[ΐα υπό τοΰ Άνορέου Ψυλλάχη επί τή **
ιχα 143 τεΛίυταίας ΐϊ^οτφορα;. ,
15) Άαου-.γ λες-Καμάοε- υπό το·Ι Άλή Φαφνυλάκη επί τή* ·χ
δραχ. 83 Ίελ;υ?ϊία; προυροοας, *.χ. ότι οΰ^εμιίχ πρ;φ 'ρά έγενε"
χατά την όιεςαγωγήν ■•■ής δημ-.-οοσία; επ! 'οΣονομ'ήί ""ιΛί~
των ώ; εϊ.ητα.
^ τϊ ττραχτ,.χι τής ,ατά την 9 Μαίου 1910
:αΐ'ας, χΐι'
ε' .έκ Ιπζνιλίΐπτικήν δηιιοπ;αβ(αν έκμ βή_ω
ϊ5·ί

ή
5·ίνηνέν τω Δν/ίΖΙ!·χ'·
Μί Γ1)ήέ Κο^
"
η χρ ^ Μίί;υ Γ;1
κ«1 αοΐν τώ^ α.;/α πό τ.Ο ϊοιΪια. ! —8 οίι· ^α
9—12 π. μ. των $« άτο τοΰ ίριβμ. 9—15
μένου χ.«ι το.) χω ·ιου Τουρλωτή; 1 3 [λ. μ ενώπιον τής ι» τβ '
ΰπ' :-ριί.2ι8 148 έ Ι. πί·ο>ϊρύς=ί ήαών άαρερ''|Αίνης 'Κτιτρο-· ι
πήί, χαϊ συμφώνως τρός τους εν αΰ->*, δρους.
Έν Άρ.αλοχώοΐ χΤ 16 Μιΐ.υ 1910 ;
Ό Δήμαρχ ς Άρκα'.
*5'.^»ξΐ. Φλου/» .
Αριθ. Πρωτ. 381
Αριθ. Δΐεκ. 199
Δ Ι Α Κ Η Ρ Γ ί Ι Σ
Έτια-ναληιπιικίίς πλΐΛθδοοΊας δια την δκμίόθωσιν τοϋ
Δημοτικοϋ φόρου καϊ τοϋ της ήγροί^υλακης οίκονι-
μχκων τινών περιφΐ'ρυκΰν τοϋ Διίμου Σητείας.
Τό Δ,ημα ίνεΐον Σητείας
Λαβόνιε> ΰπ' Οψει την ύχ' ί.ιθ,Α. ΐθ ί. β. ίπόφα"» τοΰ Λ»,—
μΐ,τικοϊ Συμ€ουΛ'3υ Σητε'".;, ί·' })- χ υροοΓϊ' έν μϋ>ε ιο - ο«-
χτιχον τή; ί,ΐτά την 9 Μ ,Ιοιι έ. Ε. Ινΐβγτηθίίση; -τ/ιυ'οτ·*.^
8ηαοποίσία οιά τ , έχ^ίσϋωβΐν ου φ03ου !]> _ )ο ΰ-ίίρ τοΰ Δ--
μοτΐ«ϋ τιμείΐυ >.^Ϊ 1 1)2 ι) ο ΰ ϊ; τού τ&με'βυ '.ΐ,ς ΐγριφυλλ-
κτ,; ·ώ· ;υγΛθμ·ζίαέ ω; '.ί^'ν ί3 υς δΐτ,-.'ητρίχ ώ ττρ'.ϊόντων
τής Γ,νϊσηόϋκ;. *υγ.· 'μ 3η. τή; ' εθϋχη, π:;ι,ρε-εΐ; τ ..ϋ 'ήα.ο
Σ^τείαί ώ' π ό: τα; οί«;,.μ· '.ϊ-'ί^εριία,· 'Ίΐτβ'α , 'ίκΐχο'ε-
Φϊ>.·;«,'/λ*8 ω> ^^οπή', /(α^/ζΜ, Γίυιττΐΐων, Μιυ'ονια ,
Ζ■·;ύ^ Σίρϋ/ίαν Χ'τ.ϊ'ϊαΧ υ αί Ι'.υτ. .^-·ληΐια- Άν α Φωτ'.ας
στην των έν λόγω ο5«ονοΐΑ'χ ο' *γ:' ο»-οε:ώ/.
έχμΐίβώαίωί '.οΰ βόο,ου τούτου των ;ν )τνω Οί/ο/ομΐΛ'ϋ' ^ ϊρ'.-
*«ΐ ώρ&ν 2 —5 μ., μ ιν τ'ή αίί.ύοί;) *--ί Δί,μι^^χια -ι ΚίΤασί·/,-
μιχτοζ ϋητε'ίκι;, ένώΛΐο,· τή; έν ι?, ΰπ' ίριθμ. '77 |143 ί. ε. ήμε έρα
δια ι-τ,ούςει ΐηυ.οϊιε.)"ε σι είς τ 22 'υ'. τ ο ι! Γ' τεύ/οικ - ί^ς
Επισήμου 'ϋφηαεο ?",,,, δριζομίνης έιη-ρο? ίί.ίς λλ! ου;Α«ο')νο>ς
ΐϊρος τους ορο ^ς τοΰί ζί/αφερϊ^έ^ου: &- ;^ ιϊ^τ,νΐ^ν) ίιΐ-ν.Ύ)-υςει
ΦΓ ρα 5 ί»)ο -τύΛάγισΌν άνω /ρρ ττι' τοΠ τβλευ'-'Χ'.ου πλεΐί,^^'ου
είς τίνα; ή » > ε!- όλαί τί» έ, λό ι-ω οαο,οαικάς πίρι^εοΐ,ίας ή
8η ι τ.γΐχΰ'Λ ίπαναϊτ,φ'ησιτικ χά! γε>'()σεται τ»λίΐωιι*-ΐύς ΐ:α τας
ΰπί( θίματιβθ'/ΐ'ΐομίν..· πεόΐθίρε'κς '-ί, 15 Ίου.'Όυ 5. ε. /|^.ΐί*ν
Τί'τη» χά! ώρχ^ ·2 5;α. ·ι ένιό-τΌι ι~ζ αύτη: ώς άν·, έτιτρ' πί'^ς
χα' συμβιί>!ΐ·ς πρός τ· ΰ- ίρθυί "νς είρηαέ^ΐ,ς οόχ -ύξϊπς
■:ΐ^ Σητει» τΓ 15 Μαΐου 1910
Ό Λ
Π.
ί. 20
'ίΐ
ιττίΐ ότι
ά τί- ΰπίι -ο·! ά ,· οδ'θ'; Μ ν'/ν κου τ ν . λ/0'ν-χ Λα' ύ~ο
τοο Δι^^'^'^ν.ο^ τί >ν ^γιχθ'Τ·,»;; ε*·/' / 0ε(ι>ο'ΐε'."χ ^ ϊνοαν -
Ι Ι ' 1 '
ματα τού πί&υτολοντο ου, '/υγ,-ραοής ϋτθ) ρεώτ μ ν /.χ ■ ι-
μολονΌ'-· ή ά·ποπεο7τ«οί;' -οθ 'κίΊΊυ.
"Αρθρβν 1. Τα εργα προυπολογίζονται /.ατα τ/·ν λετττο-
μ-ρη εκτίμησιν :'(. τό πολτόν των δραχαώ ι 44,000 π*ρ λαα-
βανομ,ένου καϊ τού ποτοϋ των δρ'ϋναών 955 οΊ' άπροόπτο^:
οαπάννς έο' ών ούδε ^ Λ■/x'ω^■' ϊ -ι ό =;·";'>'»βθΓ.
Η έκπτωσις γενηΐίτα ϊτ. τοϊ' εκατόν -'ς ά'ερχίχ;
"Άρθρον 2. Ή δημοτ ρχσία Ιν^ργηθήσετλ·. ίν ΝΤεαπο7ε· κ
ΙΙροςΐρον, τόν ΙΙρό.ήρο/ τί.. ϋρωτοδικ'·) τ; -^; Ι -χ-τ'ντ,ρο
τας αυτών,τόν αρμόδιον Μί.ν7νικόν λχ'. οόν εκ των ιχελών ττ,ς
'βνοριχκ,ήί ταύτης Επιτροπείας Γεώργιον Κ. Μαρ/ΐαΛην την
6 Ιουνίςυ 1910 ή[Λ='ρχν Κ .ρια,κ. ν κ«·. ώ;χν 10—12.
"Άρδρον 3
II
αι χ ποθΐ^ορά θχ ο'υνο^εύηται υπό τού περί
οϊΐαΛ'-ρχσιών λ% Ι.·.χύ.ίσζ'ύ!; Λη'/.οτίων έργων Νόιχου όρ'ζο-
.ί* '.ί ττπτοπθ',γ,πκοΰ, συ;.'.ρώνως τω χρ'^(-..19 λχϊ ΰΐ;ύ /ρ*[Α-
χ ίου βεοζ ιΰντο· τ) ν $ί'ς τ· το>ν δτια,οσίων τϊαε·ω; η τής
ρχ,τ,ί'ζος Κρήτης κχτχθί-'ν λογ.> έγγ ητεωϊ είς χοη;ϋτα τι
'ΐολΐγ'ας της Τρα-ιίζης Κο/)τνις χχτά. την ίττι -'ίς έ/.'5όίεω:
ΐων αξίαν ποσοΰ οραχών ϊ,200
ρθρον 4. Είς τόν διχγωνιιψόν δύνανται νχ λάβωσι με'ρος
χ,αΐ άλλοδαττοί ταΐΑΐΑορφΰύ|Αε,ο·. πρός τα: οΊα,τάςδΐς τοϋ περί
δ/ΐ'.ιτρασιών χ.οΊ ίκ ςλίτί'ος ^7ΐ|οοο"'^>ν ϊργων Νόμ^υ καϊ
τΐϋύς τής Πολιτ-ίχς
'Η δημοχρακ7ίαδ;εζλγϊται δηιιο-ιωί.'Ο έσοραγιιΐΛενος ιρά-
έν ώ είναι :γχ.;/.λ6ΐσ|χένη ή τρο'ϊοορά τίθεται όμοΰ
ι-ά, των ίν τώ άνωτ-'^ω αρθρω ΐΛνηηθίΐτων εγγράφων καί
α.;κόσε«ς έαφχ' /θυΊης τ:· δνομα, -ό .-ά^γελαα καϊ την κα-
το :'■{.·> τοΰ μειοίίτο1;, έντο; ιίευτέρου φακεΛΛου ό'ττ'.ς παρα-
^ί^ετί" έ'ί',ιρ /.γιταένος ;; -;ύν ΙΙοό-^ρον .η; ιί : Γροπ.-,. συ-
ίδοινζούτ/; . Ό Π-ο·.?)οχ άρΌ'Λεϊ τούς οχκθλο-ι; κατά τά¬
ς·; ο* 'γ/'·'ρί'τί·ω; τ ^ν. Α/.ο.")υΟ_κ λτο Γθραγ',ονται οί :ςω-
ζίι τα
'■ - ό- [Λ^. αύτ-ΰ /.χ,ΐ ^/ /ύ;θντχ ι.λΊι. ι :
,,χ/.ί Ό , .αί κλ·.".γ χφίΐ ίν π.- λ~· '. >μ τ, ΐμ-ίερ
ι/:7 τό »:'*-. 9 εγγρ^^χ. "Επ: τα οί % τ7, ϋ.ϊθςυΐΥΐ ;7ις
π υ εδ'ιάτί >ς 'ΐ·Λ,"υρ '; .* ε. . άπ τύ.ο . ■ , ό δέ Ί Ι-ι.-ροτέ'α
τ . ιζ εί; ->ν ^ Λγωνιιαό; πα)ϊκ>·χ.τς'. ς, 7- λε ' τα τους λο-
";υς ^Γ' ΰ; τυ/ ν Οα απ-Λλ ·ε τ'νά τ'~' / [Αί^ήοτω;.
' Λ"0; / Γ) Ι ί 5.0-31 /« 'Χ τ: ο-βασ'ν ι ιν αοθρ. 8 κα'9 Τϊρο-
7-οον είν-ι %π?" '^'.το; /.αί τ'στρόοίΐα' ~~;·~, '.ον ΐττι^όντ/
ταύττ νωρ ς νά ■ ".'νθίί !ι πεο /.λειων αυτ ν φχ
Μετ ^ "όν ίιγ /Γ, > ' ώ -ί εν γ ο*φων γί τ.*.-
'^ίττατ .·■ ί^. νε''"''' ο^ίΛο^ίϊ, ο ■*£ ϊίοο£θρ^ χτ
έ/. Γ'Τ>ν ττΓοσίρορ'Τ)-. οελ-'ΐ, /.ατ.> τή ν ιθι^οττ/γ,ν αυτών
76ίθό|ν α'.> /ωρ'",εί τ' π'θ';/κΐχ; .'. χΰτ(·Ί - ό τω "ρωτοκολ-
νον ν ι ϊν.-6ϊ;''!γι τ ό ε;,γο / ε ς .'ΐΛην "' '/οερω".>-ρα''. Αν
πλί'"/:' τίϊ>ν ^:χγ^·ί'.ζου.5νωΜ ήθΐλον προο'ΐρερει τ*;ν αυτν,ν
τυι/φίτο^-ρχν ρς^οορ-Λν ήδ ο.·) :ρχκ7'* Ι π '·χλΧ7.βά'νε:ο''.
δ'' ένο. αγ τ:ων πό* τΏορ'ον αυ'^ς κ-χι παρ^-είνεται ΐπί ούο1
ώρας αετχζυ των τοοτ'ΐ'■/,; ι~ ν τας 'υτΛ, >7 •κ.'.ρΐρωτίθί
τΐ'Λάς. *Λν "-" ούτ:ι τυ /αν .>τ άπό'-' :ες τοτ: έτχνχλιχβχ-
νετ"Ί ο ,νΛ·ιΛ~ - ·3·'? κχθ 6,ο·"~0λί"ιλΙ" ύτο της Επιτρο—
πείχς τ^ίζχι ήτις Λ' ^ χτ ' ν> υ-ε-ο-7, -/, 15 από τν)ζ
πρωττ. ι ιοπρ"ν':·ς. Ή "·» ο-;, γ7 αΰττ Λί,ι·.'-·οασ.'α εινα,ι
'-γ'υο'ι' "." ;/άί ό "'.'■ τώ/ ί);χγ'·» .·ίθ|/- ιω· /χμο ε/.7:τωσιν
'.'»νολντ '.Χ'' ?,: νενοΐΛ- /·,. /.ατχ τυ,-■ "θωτίΐ1
"Ϊ·Ά Ον Γι ν,ς ου' ''■' > "όν -(υνίϊΐι'
ττ,ί
τιο'ς, ττ,
τ: ' 007-61-
όι/ολονχ:, .' "ό: τριώ' / ρων »
ϊγ·[ ·ί»φ ';>''-τ ΐί'-ι· ου χ. ο-ν-' ρρ
ας ποος ούς Λη./οτ·'ο· ' -'ι7''χς, >■ Λ'ΐυθυ··":: ς -'·.·'' τ-1»-
ατηιχά-ω- έν ο'ς Λ*τ·τεθ/·,ιχν
' Άρθρον Τ. Όίρ-Λ)»· ο^ ΰ, οκειτ^ι :ις τ,ς (>ιατα;:.ς τοΰ
πεοϊ δτ,μοπ-χσιώ; ·^ ./. ε/ ιεως δτΐίθιων έργων ύπ άρΌ
356 Ν-νο·
";0&'·^ Τα ;>κτικχ ττ: ^ -ιΐ'.-οχτ'νί ϋποχεινται ε!ί τή'
Γ ι * ι ι ■ .
εγκ.ΐ'3 τον ι~ό τ?ί ΪΙοϊ. δΓ·ν: ^-τ'τ ό-,υ, δστις ε/δΐ το 0.-
κχ·ωυ.χ κ» χ τ ο δο,'.οΰν αύτ·> νχ έγ/.ρ ν/; ή μή αϋτά, "·αυ
ζχνω. ,ττ ο'ί'. το σ ["ρέοο/ - Ένο,-' ": , τ. τροτ:^ς χω-
- ς εκ το-·-. ο · ·; ά-:οχ.τκ ό τ:7-^αίο-ς υε"- ιοτί,ς ούίέν κα-ά
τ?ς Επιτροπείας δικχ''ωμα.
Άρθρο» 9. Τα 5ίαγράμ;;αταο ό π( ' λογισμός τό τιμο/ό
86
γ'.ον, κχ.1 οίδ'-ο: των συν.ο;ο,·!·~ι.· ύη κν.τίτίθίν.ένχ είς τό Γοχ- 6 ή.,ΐρών ά™ -ί% π^ο.-^νής κ*τ4*ϋ?ώβ,-ω; «ξ,οσφί'ρ·») 5 ο^ο επί
φβΐον 'η.:·!:«Ριακϋς'Κ7τιτοοπ8ί»ς Ν^όλεω; είς την δα- «^ν ** ,.λΐυτ.ί* προ«?ορ5« τ. πΡακτ«6ν ·:ή; «λ,ιοί^
θίσ.ντών ζο λομυνων να ■ χυω7ΐ γνώσιν χ-;-.■.>/. ραί ^, „, ,,ρώ-.-- Γ ,ώττιο, ·η;ΐ οΐΰίής Έπτρνπής /«ί δ—ϊ> τοί,ς
Άρθρον 0. Τά ΛΤ.·;ύ.Ί:'.κ ν. αί εζοο'χ τού Τινκφΰ·; τχ'.;νου *ύτί·ί>ς ό1-,· υ χ-ιΐ δ προχ'λίσ-ίς ϊήν πΛί!;2>ΰσίαν ττΛΐηϊό'της ά· α-
(.τυιχοολ&'Όυ ( 'ΐΌαρύ^θ'-'ΤΕ τό· Ιουολ^^ο;. ν"τ)ρ#'ϊ5#τ'ΐ 5οι;£Γ'.-ιο>ξ ■:,ι.ί9ω~ί'!κ £.*'■■ χ-^Τϊ τ^' δ'εςβ'. ωγ;.^ ίΐ>:ις
ί^-ί ΙΝεα-^'.ίΐ >νΐ Ο ινΐαΐθ-· Ιϋι _ Π) ε;,, 6 τίλΐυτβϊίς «λίιοδθ'.-ίΐςή' δ έγγυ-«ί·:ήί *ίνηθώβι να ύιτο-
Ό Πρόεΰ'ρος Τα -'^έλ·,* ·. ϊ^'τ|);·1 ■- ν*ί*τ,ΐΛθ,Α ■'ϊ1ν- '-; ^'Ί'" """· * .,*,1" ' ^"ΟΗ···-*7
, ...^ . . συμζο/,αιον εισίν ΰπίυθυ-;^, δ:» πασά ζημίαν ίκ. τ;;ι α'^ιχου μισθω-
ΐ. Ε·. Λλεξάκης . Τ3?, ή ?« .τατατϊ"ί!σ? .τ-ΰκατ^ίηλή χατϊπίπ-τίί π?ό ?5(λος τ-.ϋ
«ι ¥^ »« ■ Λ-πιρ-'--.^ Τ·-αϊ·'.-·ί
. Εί^ ίΙΙα.νϊΐίϋίϊί^ ->η-'.'-.-- .ι ι.(·» ... _ ^ , , .
; 1'') Τά πρακι·.·: τηί .νχτα^υ^ΐΛχτεω; υίΓ0Λ-;ι.Ί«! εί; -ήν 5γ-
: χρισιν τ;υ Δτιμθ-'.,ιου Συμ€>ι)λ!οΐ) τ ύ Δή^ιίυ ΜίλιΕω. ίου.
13) Τ* .·. .ράκ·:ΐί! αχΙ ο-υμβ:-Αα·.ο ('.-Λφίκί Ιξ-νίχ.
; τον έ.'ι.-.ΐίατήϊ
Έ Μϊλιίοινίω τ?; 21 Μκϊι-.'; 1910
'(_» Δήμ·>:ρχος Μίλιοωνίου
Ν. Γ.
ΛΆΧΊΡΥ3ΙΣ ΙΙΛΜ10Δ0ΣΙΑ3
θ. Ιΐρωτ. 281
;;ρυτ·:ε: ότι.
6 Α
.■} 'Ζ ε
π. 175
Δ Ι Α Κ Η ι- Τ Ξ Ι _
20 ίϊ
13 .ί
;->υν7.[.-.&: ι/ υτΐ ->^ΐ'ί »
ΊΙΛρ' ήμϊ. -■',ί.ι '.Γϋν '.ιμ!ϊι)' "α ?,-; ■ ρ,·>!■-'■;· ς "' - :7|. ύ;('
ό^ριθ 5ί84)ό-~. :λΐχ:.-3> ^ τ ΐ; ί '» .'. Σίοχ'ν'. Ν'.'ία".-' .α ; Ρ-'^ύ;.-·νι-,
έκτ θενται εί φΐ;·:.αν χ · . .-■ ... ·'"·η...-. *. ?.τ-·ν .··. -·τά τά; 3·ανί- ;
^!ις τ;ν 6π' γί'ι 356 '*εο; ίημ -.,ίοαοι:!) Νθ',ΐ'.υ ή ΐ···μί ·0.·:-7ΐς
■ιω·· άχοΑθύ'Ιω φ' ·."■ *■ :; χρή'1 ω * 3 ·"' ??—10. 10 ί' 9 >'
&'.)φόίθ? ύπϊγό^'-ο .ι; ·'.. γ... .-.ι-όν ■·■■■ ϋ^οΐ.ογιοτμίιν τοΖ μένης ν.μ'[ϋι); ο;ΐ τ";; ίο-' αριθ. 4333)265 χα· χρονολογίαν 23
Ο -.ά1^^ λ -'Γ'πε-,δ/.τω. ο .:-.τά '.α.-χ >·ΐφζλή·- ότι των έ·; .ί- ' ίχτ-^ίτι; είί. ψι-ιιτ&:· μίΐ^ΐ.' ί.'ΐή. δ·ημοπρϊ.ιτ:α·/
λων Χ,,ΐ ϊ );■! .πί -ών β:«ί?ω·. ■ ,^ς ί^χ,^·: τ.,ϋ ύκ' ·'.ρ:β. 356 πέ ,ί δημοπκ«3(υ
,
ί'.^ ΦΟρ 'ώ-'Ί... 'ι- 'ί,' '. ό 6 Π'νόν ΤΜ'.ϋΐ'; ή; ΪΙ 03. ■£■ :■
υπο
/.«ι
Ή πΑ;:ο5...-' α ?:*ς
ώ' ) '■ > Δή (,-,ς 5;ι
1) ϋΐρτλιχμ- ί>;:υσχ /.">''·.
6,·, Μβ.Μ'.ιΓΐ.: .■-■«'. Ά'.Μ'.ίν 'ί)
ί: 5 -,τ;.·,.
ν ή
Π
.',.·ίρΐ·«ί ·:ά.: ες'7;
Ρ
/ ρ
δ,-, Μβ.-.:;..Γι.:,:; Ά·,υ·.»ν Ϊ) Δβφ.ίϊϋ.. Λ;-·ί.ο6όλου, Άβδϊ.-ττχ;:, | 'β·;·, τ3.; π03,ΰ ,ω
'Α'Λ·.6χαΐΓ, Κίσ.ρϊ :;Μ Μ-ιίν.;ρο,·, 41 Άο· «υλώς °Λγ. ν-ά:Α(ί3!^:«. ι *, ϊρνολάβος.
'Λβϊίλλά, Κί:.«μιο·.» -..α·:_ ϊ'αιΐΰιτα, 5) Χ,αμ.,κ, Κίαίϊΐιβ, Ποισν- ! Ή Ιχτττ.^αι,: ν*νή-
λί Μίλρί Κ> Π' ; 2 Ή ί
ι ορην τω-.· υ'.ι -
ί 6«0'.ώτ;'.> βί/ρ'. 1'έρί:-ϊ1ί.τ5.μ'^ΰ.
ί "Α'ίθρ. Ι Τό Ιρ ,-ον τίΰ-ο π; ϋπ
«/.'·- ! χϊΙ β'ϊ'ίοο ;-:=:'. β-.ΐ ίτρίίλ'.πτοί »ςιδί δ^ϋ/. 7 40)':ο.
.ΐι>- οιιτ.'.*ολιΐϊΓω.' ΐζθδων ούόίν οίίίί.".ίΐ)Λ3ε ί/5ί
642
?) Οί φ-ίρ ■■: ^
3) ^ ί φορ·.'. »οϊ!-;-ί-
" ■*.· Ρΐ" ? '/0''- ■■
τ',ν ·0'-"ν ■ ο·., ϊί;τ·:·.-
5: Πδ;
_ Ή Ιχα, ννή-ί*;αι επί γοΪϊ ο)ο δ!; ίκίρϊίας αονάοαί.
-ίρ,ίν:, Κ·~>.*(ΐ.α χ«· Πρ.'χιμο;.^ ^ ; •Αίθρ. 2. Ή ίτ,μ.οτροΐί·!- -'νίογηθιίίεται ϊν ' ;-^ Ϊ3?α τοϋ Λή-
έί ά ή η
; μου Πλΐτά-ο :!«', ίν ιω Ιί« :ϊ;ΐή:^τι τοΰ ' ΐ;:Α»>>ύϋΐ·ι« Λήιιου τη
Ι |3-οϋ ;Αη · ■:; Ίί.-,Ιβϋ έ ί ή:χί?Λ.- Κυ;ι.--."··ν ;-«■ ά,οιιν 10— Ιίί
Ι ^. :.-.. /.ϊί 2—4 μ. μ. έ,ώτΐΐίν ίκιτδοχιί ί
ί ΐί Δ^ώ Πέ5 '
• *·ζ ■ ■ -'Τϊΐ'.^ '■ ^ Α Ρ ν 3. ϊί ■ -"/(.ί -") ,; ΟΙ Οί ,'''■$'*':
■ί .· -τ.:""'ϊσγι ::' ι,-.·,- | σιών κ.: !■■-.-■■/ ί- *οί· ϊη-'.οιίω
')Ι ίΐΐ ν» ■ ιτ.-3ΐ- ! "Αΰ'ί . 4 Π*; *ρνολ'.ίι.ς :
ως μβλων.
κ»1
δβ-
«ι:: - υ-
. ΙΙ( .->
σ ■ ·ά
λ :*
ή
6 'Ί τ/.·
ί^γ·χ ϊ; συ. α* . ι:ί ■;. ,/ριω-^ '.γγυη','Γ ! Λω,. 20
ί.-νίκ.ΐυ,ο-,ίν.- Λ-. τχ*. 2γ^ '.ιΐΐ/Ί- ; λόγω εγ/ι.;ήυ«α)ί ·ίτ':» ;ιίί£ΐ δρβχϋΐα* ίκτ?>ί .·5ΐών ηΛΐοών άπΐ
' Λ' **'ί0 " ^' ο. "ϋ^.*. *.κί 7ή- [ΑειΛ.οσ'ΐ; *ϊ; οέ ^ον, έ-ί 'υ/ϊίνΐας ίΛβνΐ το ττ£ρ& το^ εργου.
, ' ρθ;ί. 5. Τά Τί.ι-ίϊΙΕ.ά -ή. μ£;-;£ο;τί;!$
61; τϊ» εγ-
ά ϊέ>
:,υ ,αϊ τοθ Γρ»,- '
δ τε>.«
'
μ
. 6. Τά
ϊ:,
Τ) Λί «ρ ;: οο:
σ5ς όρκ/ιιάί.
8) Ή ί;.-.. Όλ
ϊ-ϊ: χ*!
0
; χ·.- ,;α.-. · Ο
τ·ο, Τ ■■·-:!■) , ή
·· -Ό ;■:»« : .·ο·'υ 1 Μ 0 -αί} χ αϊ Β-ίτΐί αή
• ^ ύ-' ν,·ιβ 196 Νόμ-::.
'1) ■ '^'):: -υ «.ψηφ;;^-!-ί · ---αι ·. : ί αν ι
-έ,η έμ
Α:^. 7. Τά ΐ/ίΐιχγρ
,· ϊ
'ΗΙν Πλΐτίν.ρ τη 1ί ;νΙϊί>υ 1910
ι:ρϋϋ;τολιγιβμΛς, ;;*1 η
-_' '''""·' ΌΓ;7/·:.5"5!; '1 λ^'Ί ·'· "'^'· ?'-*·τιν Λ, ^.,λθ'ΐϊνων ν'ά λχδωτ'.ν γνώσιν
εί; -:» Γρ*φεΐο
Ό :ήμαρχθί
Ε. Μανιδήκης
Ή
Γ.'Ί'■■> τχη '.%: ·-.>■:. = ■·!;>; έχν ι
187
,,.Ο ϋ,ωτ, 77
νού Μπουντ-ίυράκ,η αφήρεσεν 150 οκάδας ελαίου ανήκοντος είς
το»'(Η έν γνώαί' τή; αλλοτριόττ,τχ τικ, ήτοι ακουργήματος
προδλΐ-ομβνο.· >»ΐ "ΐμωρουμένο αί» των άρθρων 7 49 >αί 293
Ε Ι Δ Ο ί' Ο Ι Η Σ Ι Σ
θίωρ'-α-'ς την χκί '. ' Σςπτεμί ίο. 1907 ',ατη οριαν μου.
'Ε-.ει3ή ό , - Γ,ιίιίίς εί αι φυ-1ό3:ν.3ς καί άγνοίΐ.αι ό τόπίς Γϊ,ς
Κα^ονή^ τοι>.
../μ.5 τώνάρίρων 40ο. ιθθ αλι Ί09 τή, ίΙοι>> Δικονομιχο
ΙΙροσ/,αλώ ϊ> ίίρημενον ^η «.>·, ριον Γ. ΛΑαπά^ην να 6μφα-
ιαθί 'υτοζρίαοΐΓίο; ΐνώπΐΐν όϊ) ακροατηρί^υ τ Κακονργΐ'·-
Όύδερ''κ 31 άλ/ί,νήμέ χι ΘΙ -(· ονται δίκτ Ιτίζο· - ί(**ίο' *'ανίω' " > 1(| Σ--.τε*ίριοι. 19*0 ήμϊοι ΙΙαρασχϊυήν
τος Ιάν ώσιν έτεροοΎιμότα-. ' "' ώΡαν 8 π· «Α & ε π.ρελ,.σε^ι ναί ή παρβ τ Ο Νομο, όρι-
• . . ,ι ■>-.*',> γ ζ''(ί.4νί τρ'ϋΊος ~."θθεαϋ,·« λού ζοΐΑε'Τ) αο' τ,ς »- ν»το τ, τίλευ-
^ · ι,' ' , / Γ "-" ν των πρός -ο,- οχ,ολ^ ι,ζ ν κ.ι οημ"σ'.ίΐοσ'.ν τοι '^ρίν-ος ^/Γο
όος Λ»·. τ-,.Λ^ΛΛ,,;/)~ω εί «·ντ, .α Λ , .χ τού Δημου .,_, ;0, ,/;,,,,., μίνων -.βξ4ων, ?να ,,,,,βϋ , ?-.' αύτην, ίλ-
Έν Βχα,Ό τ/ί 1δ *1ιχί. Ι)ιθ
') ια·χ.^^ος Βά ■
νότάθ. ί
ΙΐιίοΌπο -Λ άπαντας τούι, ..ατο'/.ους τοΰ 4 ια,ου ό", ό ■
ζεται ήμι,ρν ίνα κατ'αυτήν -ιροσέ.χΐκνια έν αγ, ειιρχ τ
Δν;;'θυ οί Γτ)μ·ι>'·:'.-; ς χχ· ). βχν .' παρ ', -όν τ/' τγ -
ζϊΙ,Λΐας τοι', ή ΙΙεμπτ', έ/.ά7Τ7ις €δ ϊ
ονται δβκτ γ'γ3τ0'
Αριθ
. 29
Ι'ό
μ η,
λως -κ; ίμφβνΐ,ο »»νίς χατο. την ρη;-£ΐ-.ν όιχάσ'μο· τοϋ Κακουρ-
γιοϊι/ειου, Οι/ε χ»τα τον Νόμί^ δικ σθί ίρήμηι
ΑηαοσιεκΓ,ή-τω χΌ παρον -Ία τή Έ'εισημου Έ& μεειδος.
Έν Χά ί5!ι, τί 13 Μαίου 1910
Ο Άντε εαγ-,ελ.ύ^ ύ* Έφετ'"'ν
Ν
έν
Α «Λ
'·.:ΙΤ ΡΙΟ ΕΙ
Χβν οί; Ί.ΐί-.ώ ώ, Προέί,Όϋ, Γ€^Λ*ι υ Σ. Π -..*> ; ■ ϊ,ΐΑβύ
Εΐοαγ 'ελίω. Χίνιων. Άνΐώνιου Ζγ, ήμονο^,, Κω στ^ .νο^ Γ. ι
Παπαδάκη /αί ΙΙέτ..:υ Τίΐ.οά,η Έφ« ■> ίν Χανί... ώ' ,λίλώ^ ■
Χανίων ώΓγραμμΑω;. * ρ σ ινβΛ" Ύι'8ΐ'ι*ο'ι-ω "" φ"τ"-'| Ό ιαοάτ.ϊ- ιν λανΐοΐ
Χυνϊ/Θ'. !δΐΐτερ·__ ε Χίνυΐ. : ν τω δ » Ι α3/.ίψί ς ^ο^ , Γενΐι-.υί,
Έΐετε'Όυ Χ^ν'( . β.*γμέ^φ ωμ ";ω ίύ ^'-α-τι. Ο "τ,ή-'
μ:^ς τί ^ΊΜοίο- 19ίΟ ) Λ"ί6ώ ^ όψ«'« ^-ο '0
"1 (ι χ., [^.^Λί^μ■^ τ&ν ^,.,^6. λι' , ϊ'ν^
Λαδον Ιτ' οψί· το ίιπ' ϊρ'θμ. ί8ι7Α«59 ^^ '' Μα'^υ "' '' έγ
ρ ου ^07 ·; αριθ, 732
^νΐ'ς ϋρω ^ο '
γράφον τού Ρενί.οΰ Ε'ίΐΛγνβλεως Χ. ιι. > ~ει
.'ί.ρ χ'-ςτο) β
ίνοο,Λ
ί Γ,ς χαιο
τ^5 χ
.ροοι αίς ςής
τθϊ)
Συμβούλιον τούτο, 8ί (,υ πά,, 'ί'ίΐ , ;σθώ,ΐν μ:-» «ν Ί-μο , *«»(/'α-Σε" υ ι-ο Ν-κ ··-· Χ»κ" » ^αροπίμτ'^ «ωπι.ν τού
νιον ί. Ι. £οο τύνο^ί τοΰ Κ,κβϋ,,γιοο./.ιοι» Χανίων ' Κ ^οι,.,γ.οο^ιου Χανίων βια ^ βι,βο67 ώς ϋ, «τίος τοθ ότι
Ίίον χ« τοάΡθ3:>3το
«V
ρθ; 4'ιτο" 1907 Δ-«*ν ! τή/ ." Ιούνιον ΠΙ.ίο ί τώ χωριφ Μυλω. -ι, .ι
ματο ' {ι ρ»ο« 3ια /^νη €"ΐχο; όπλου ι όν Α'ή Αληον ,αίαχη «φού
Όρίζε: βυνοίοϋς «3 Κα, .ργιο-ι -ι:. Χακων αΛτ-νμ,; .' ^-«1^-"»; ήρ-Οισ·.. >' α ού δια &»»·ΐα-α ι *,, ήτοι:
1πτέμ6οιον 1910 άτ- Κ'—2^ το, ηνβς τοΰι-Ί» χ»ΐ «τάτ:ν, Κ .ο^γή-«τος πρ,.6/επομε,οϋ /.,ι χ^ω, ,υ^νο απο των αρ-
μήνα Οηώβρΐ'.^ πό 1 1— Ο Ό-ωβρίίΛ 1910 -.ου μην ς! Ηί>'' '" -ΪΛ?· >? τ0-1 "^Χ"1.1. Ν°ΙΛ!:"'·
«9ε(»Γ>κ)(α την ^■κα ιί Ν5'*; ι ί ι ι·»7 κα'η,οοιαν μου.
Ίΐιτ.β.οη όμνησβίΐ.. είναι φυγςθΐ.'.ος ·αι »γνΐ4 τ ι ^ τοττος τής
ένϊ-ο έν Χά ·0 ς τη 4
Τα ΜΛ/η
ε ω,
ϋ 19Γ1
Γ. Π>ουι«.ίαηε
Κ.
Α. Ζηλήμων
Π.
Άκριέές ά,ι.^ρυ^.ν
Έ^ Χά ·::; τη (3 Λΐπίου Ι ^ 11>
Ο !
Κ. ρ
'
.77
μει χώ^ άρθρων ΊΟΚ, Ί··1> /.ϋ "9 (), Ιοινι/.ης
1, γ ·
16 0/.των.ο.ι 1910 ίκΐί;αν ^«β'ατον /αι ώρ/ν μ. μ .τε
,,-£ ^Λϊ^-- ΛΙ Κΐ' ή 7;ν^^ ^ ΙΝϊίΛ^ν '^θ^ίν^ ,^η ► ^ ?ΐρθ~
0»-μ'.α λογιζςμε.η ■'φ'ής '*{*■ '* (, ι/5^ιαία ·. ϋν τι- - ς τοι-
Τίΐαγα. Αών ττραςία»/, ίνα δικαιθΐ 'χ ^*ζφ, β/./ ως
.'ζΆ'ίθς 'β ^ τί,. ^Γ,'ΐΐϊΐαν Ο! α;'μ.ο/ τ.υ Κ^. ->ρ"
θίλε: κατ» ιον Νομόν 'κασ ·Υ; ϊρν,^ί,ν.
Έν Χ/νις', - 17 Ν ιμίρι '
Ό Άντε'αΐγγ λε^ς των Ί
Β. ί*..
V
Ό
ά τοΐο έν Χ ν'οι«
Χ-/ .' τγ 8 Μ*ι:υ 1 91 Ο
ώ^ ΰπ'οψί· -ι α^ό 8 Αύί-^υσ1· υ
μώ 15., ^]^μ6;^ >;^ -.ών «ν λ ν ·
,ιο^ Γ. Λΐ«, χ/.ι·,, /* ί.'- τ ^
«παρ·/_ι?ς Κΐσαα^ου τ ; Νο.ιοϋ Χ..' ω' -α;. λλ-χ -τ, ί >■-·■> τυ |
Κακ;^ργίοοιxιι;^ Χανίων ίια νΐ ί. .αΐ'Ί, ^ς ότ·αίτι:Ί τΐα οτ: ;
τί].
^ ].
ί'Τοιι;ολι»ις Κ.σ,-α,λΐ
—16 ΛΙ*ρ. :υ 1'·ί)Ι5
Ι
υ ΐ-Λο
ι
Λ1. Ι. 11;
τ:' ά; '//
5. ΐ'
;
Δή ..
ί' -ι Κφι,μϊρ --,
? Αώ» ί.
--1
Χ,ν
. , 8
Μ.
1Ι| '
-Ί'
' τή.
Ι
ι
υ
Α/. ,
/ 1:ο^
·αίτι:Ί τ:
■ί οτ:
,- 50,
ί
ϊ
ί
•ϋ. Ζο ρίδη%
ί .ί!}ί)ΐ>.ην'
188
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
——8—*«.·**« ■«^.^βί1 "/^-"
Αριθ. Πρωτ. 2932
* .Λιε,,τί - 031
ΚΑΗΤΙΙί'ΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
'!;πα{>ά τ ο ι ν έν Χανίοις ίία ο^ογιο!>ίκ·ιις ;
Γενικ »ς Εισαγγελεύς·
Λαέών ό~ οφίΐ ·;ό ά-;ο 15 Μαρτι^ 1910 ύπ' αριθ. οο β:ύ~
λϊυμα τού ΣυμδοΆΙου των ν Σφακιοις ΙΙρ^τοδιχ,ών δι1 ου ό
Άλεξανίρος Γ. Τζο.ντανά>,ης χάτοικίς τοθ χωρίου Κ-χκίνου
ής έπ»ρ/ί?ς Άιοκ'-ρώνο.) το.) Ν:~-ύ Σφα^ΐω^ ~α-ε-
] 'Αριθμ. Πρωτ. 151

Χανι υ.» ^·* να
ώς
των
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΙίΡΙΜΑ
Ό παρά τω Είρηνοδικείφ Άμαοιου
ΔημόοΊος Κατηγορος.
Έτίίϊη ό Σταύρος Κ. Λραμ,'.τινος κατοικίϊ τοθ χωρί.ο Κα-
λογί;οα Ά>^^■Ρ'.»^ ·· "ν δέ άγνώΐτο.) διαμονήν ■λχτηγορεΐ-.α' ότι
108 ά '
γ.7τχ. την
'23
γ
1908, ά
έν βρα-
όπαιτιος το3 ότ. την-27 Λ)6ρίίυ Γ3ΐ)9 ίντος τού έν Κο/.Λίνφ ' 3μώ ψυχκή: όί,μ.ή, 3ι*-?? ών, έςωθ. τοΰ άν&,τ/ρω άναφ·ρομ.ϊνου
χωρίω Α-ΐοκορ,.νι.υ μ,ΐ.γΛζίί'.^ τ^ΰ Ίωάνν.-υ Α Μπ .α3:νία,ά- ] χω;ιο^ έ^αοα«;ισϊ μίτά-.ο; όμοχωρ''ο.>τ5υ Νίκολάου Κ. Τριπο-
χη, άνήοεσβ τούτον ϊιά τϊβριστροβΓυ πΛηρουε ?υριτίο;ς, κί· τφαι- ί 3'α/ο', ο.Χ,ρ λαμ·,;;; Ν Τζίκον κάτοικον Αγίας Παρΐσ/-υής
ρών ήτοι, νια/.9ν ^ηματ^ς ·,,ρο6λε!ΐοΓ·.ένου α*λ :ιμ, .ϊρι^μίν,,υ άϋό ' Αμαίίοο, · ι,ί ι^ ΐφαλ^ς /.αι αλλω^ μερώΊι τοθ τώματός νού,
τοΰάί-θρου 293 αϊαφ. 1 τού ΙΙοινικοΟ Νίμ.υ , «νιχινο» Λαχαστΰΐντα πρός εργασίαν %?.α την ΐατροδι/.αβτ-'.ήν
Θεωρήσας νι,ν άπό 8 Μκΐου 19 Ό λ^τηγςρ.ιν ι*.». 11 θέσιν τού1 Ίνχίθο κ. Γεα)ργι^^ Ψ-ρ;υ?Λκη, άνω των τριών
Έπειδη ό μνησθεΐς βινβι φυγοϊικίς και ι*γν.*ϊται ό:'"ϋ -ής ] ήΛβρών '.αί ελαΐσον των χριά/.οντα.
διαμ.ονής τού. -ι 'Επειϊ1; τί «νό^ημα τοδτο >:ρί6λε-:ετα: κ« τιμωρεΐται από
Δυνάμ:ΐ των άρθρων 4^8, 406 κ·»1 409 ής ιΐοιν. Λΐλονομίας. ·, τ' αρθρ^ 308 τοϊί Πθι^!Χ53 Νό/οα, χ^ραν,τηρίζεται οέ ώς πλημ
Πρ-,3καλώ τον ε'ιρημένον 'Δλεςανδϊον Γ. Τζομπανάην να έμ.- μέλημα
φανισθή αυτοπροσώπως 5νω·.ν'·3ν τοΰ άκρο-'-ϊηρίο!) τοΐί Κακ^υίγ ο- | Έΐίείίκ; ό κατηγορίύμϊνος ούτος βίναι άπών κβΐ ά·νοβΐ-αίό
όΊκβιου Χά. ών χτ,ι Ί Ο)5:ιο^ 1910 Γ,μίο^ν Γρι-ην /.αί ώρ~ν 9 τόττ,ος τής ϊιαμονν; ^ τού.
8 ·,; μ. ότε παριλεΰσ&τα, ί,αΐ γ, παρά το2 Νομου όρι^μ-.νη ^ Ι5:νι*ς /?.' τ" κρθρα 405 *ύ 406 τής ίΚινΐκής Διχ.:νομιας.
ιρψη.ο 7ΐροθεοι* α ^ογ'^μ.νη ?φ' /;ς ί^'νίτο ή .ιΛίυται^ ;- Κι,^^μ^ν τ^ν είρήμ,ΐνον κατηγβ^^ύμενον Γνα έμφανιοθη αίτί-
τών ', ρ:ς -οιχοκοΛ.νηιιν χαι 6ημΐαι»υ^ι> τού -Λρόντ-ς υπο ιού ^ προσώι.ως ϊ^ώκΐθν τ^^ ; '.ροαιηρίοο ~^> Ε'.ρηνοΐικείου Άμιρίου
π.-ςίων, ίνα ϊικαΐθϊ'", Λαν' αύ:τ, άλλως τ·!,ν 4 τού μη/θς Σιπ:6μ6ρίβυ ι.Ο έτ;^ς 1910 ήιλέραν Σά66^τίν
ττ,ν ρην,ΕΪΐϊν ί/.άτιμον τοϋ Καις ιγιαξ.- ν.α'. ώ;"α* 10 .:. μ, ?^α δικαίΟ-' ώ, ΰπιϊΐτι^» τής έκτεθείΐης ~ρά-
^, (ΐι /εί καιβ τόν Ν:μιν οιν.ασίη «'ρί,μην.
Α^μ;^:ε^6ή■^^ το αρον 8ι« - ?ς 'ΐΊπισήμ'
Έν Χ«(-Όις « Μβίυ 1910.
Ό Άν:εισα~ (·:λεύς τ·> ■* Ί
Ν. Ζουρίδης
τ. 313 .
» Διεκττ. 21)1)0
ΚΑΗΤΗΡΙυΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
'«■ ηαρά τοΐο έ ι .α>ιοις !!ίϊακ;ο
Γενικοίς ΕϊίαγγεΛεϋ;
Λαοω; ,-.' όψ=.ΐ τ: άκ- 8 Λύγίύίΐυ 191)7 ^··' άο 9. 558 βοΊ-
λ^υμα τ.3 Σ^^9ο^λ1.ο^ ών όν Χϊμο'; Πομϊ'ιο κων 3·* ου ό Γ«·
ωργιος 1. Λαδα'ηί ΑάτοΐΛίς το^ χωρίου Μεσ/λα τ,η-; ί-χργία-
ίνο"'ω^ άς τ9^ Νγ"ο") ^χν.ων -αρ»*ίμ?θϊ; -'ώπιον τβϋ' Κϊκυρ-
-(■ιυΐ'λί'.νθ Χανΐ >ν 2 * -ι δικατβτ ώς ύ—ι.τΐίς τοΰ ότι την 29
Μαρ-ιου 191)6 :; τω α -ω")ϊν τ~ χωρί'ι Δοχκ ανά Κυϊωνίας
χει,Α-ιδ'.ω α-τ»π^ιράθη ; *■ χ'.ρίσς ό"ν τΐρ'.σ'ρόφοο ότλ-ι,· τόν Γε—
ωύ',^' Κουτρ:^.'α/.η τ: ^ιΐτίσας «υτόν, α~·τυχΐν ό'μωί το^
σ/.ςπ " '.;^ ένεκα λόγω- /.'ίςαρτΓ(τΐι»' της Οϊλήσΐως τού ήτίί,
-Λακΐυργήμα:ο- προ^λεττομέ.ί ^ κ«ί : ,ο·ωρ:ϋμίνβυ)άπό των α'οθρων
47, 49, 1)7 χ*ί 293 το ι ΙΙί.νικοϊ, Νο«υ.
θϊωρηΐ^ς -.ην άπό 3 Ν)ίρ.ο^ 19ί>7 κατηγορίαν μου.
Έιτε'.δί; ό μνηΐδιίς 'ίνχ: «υγιδικ'ς κ^ι άγνοεϊται ό τότΐος τής
Ιΐ-μονής τ~^.
.^ναμε: τα, ά-Ορω 408, «06 /.«ι 409 τής Π;'.ν. Δικονομίας.
Προσ/.ι.λώ1 ;ν εΐρτ ·ί·,5ν Γεώργιον Λαίακη νκ ;μ^ανϋθί) αύ-
τοπρ.σΐυ-^.ς -/ώ.:ν*.. α^ρ:^τ(ίριο^ τ: ό Ιία'.ο ργιοϊι;:ειο ι Χά
ι^^^ί-. 'ίΙ'ϊ-' ν-"ίΐ- '·' ο
ό'το παρί/ ευΐίτ^' /. ι -, ^.»- 3 Μ;^.Ι5; ό'·ζομε.η :ρ.μηνν, -;.
θεσμίκ λς ,'ΐζϊμ-νη ^' γ, , . ; ς ή νςλεοτ-ϊ'τ τώ/ ~ρ;ς τϊ.-χβ-
κολλησ.ν καί £ημ;ΐ'.ί ιιν ύ-» ο>το !)'Γ τ-- Ν. λ:; 3ιϊ-«"ΐγ-
μϊ'νω/ πράςε-Λ' ι * 1 λ*-'·; α ,' αύ:ί;. ϊ'νω: μή β^^ϊ^ιζίμϊ-
χατά τον'"Ν:μον όι> σ«τ, ίρήμην.
Δ-,,μοςι.υθτ,τω -'. *αρό/ 5 -ή, Ί5..σή_^υ Έ,ημερ.ϊβ,.
;ΕνΧανι::ς τή 13 Μ?ίο. ΐ9!Ρ
Ό Άντεισαγγελ;ύς των Έφ-τών
Ν. Ζουρίδης
>; ςει.., α^λί^ς θελίΐ δικ,αίΐθή ίρήμη,' συμφώνως τώ αρθρψ 407 τής
ί ΙΙο'ν.κής Λ'χ,θ/θμίϊς, σ^,/ρό ύ~, δι ,'.αλοΓμεν &ύτόν ό'πως λάβη
, γνω.ι, των ςγγράφω* τ^ς διχογρ*φί&ς.
'ί 'ΐίν Ν^·ύ; Άμαρίφ τή 11 Μ αί· υ 1910.
ι Ό Δημόβιος Κβτήγορος Άμαρίου
! ""Ίμμ, Χαιρέτης
| ΟΊ κληθέντες μάρταρα;
, Ι) Χαραλάμπη, Ν. Τζέκος κάτοικος Άγίας Πορα3Κε«ής
Ι 2) Φοαγίίίδς Σϋακιαν'ος » Κβλογέρου
ι 3) Νικόλαος Γ. Ζθϋμ-οιιλάχ,ης » *
, '>) Ανδρέας » » ίΐοβύς »
1 5Ί Χαρίϊημ^ς Λαγθι.
Αομόδΐος δΐΑ^σπκος Αλητήρ παρ>γγεΛΛεται όπως έν ανΐίτυ-
ν τ5υ ^λρόντος τοιχοΛίλλήσϊ; είς την τελευταίαν κατο.κίβν
3 καιηγορβυμένου χαί :'-ερον τοιχοκολλήσν; ίίς δημοσία μέρη.
Έν Ν. Άμαρίω α^θη^ερόν.
Ό Δημόσιος Κατήγος
Έμμ. Χαιρέτης
ρ") Γΐρωτ. 1^9
ίβρβύς
ος »
Ίβτρϊς »
Άποστόλων
Άποδοΰλου
Έν Όνόματ'. τοϊί Βασιλέως των
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 κ.χ· ΊΟ6 της Ποινικής Δικονο-
Κχλουμεν την |—ι §,·)ΐΛθσίοις $υστυ/ημχϊΐ δ:ά ζώων κατη-
/ορ-, μ.ν,,ν Μαρίαν χόρ*ν Μ·χ· Μι/ΛρυοχΛΛ πρώνιν κάτοι/.ον
Ανω Μς'ρους Άμ^ρ.'ου, ?,δο αγνώστου δ·αμονης Ίνα προσέλθη
χύτοπροσωτϊως τ>,ν 4 Σεζτεμβρίου 191 Ο ' ήμδ'οχν Σάββατον
ημέρ:
.χι ώι Λν 10 π. μ. ένώττιον τοΰ ά/.ροατηρίου τοΰ ενταύθα Εί-
ΛνοοιΛ, ^ι^ π,/ϋς -ί,,αιτέρω συ^ή',ηίτιν της ώς είρηται λ,'Λ'
'· Ί·γ^'· /4ί7 · 0-5 1 ι Δ:/.;!/.^ ο^ 1909. χλως θιλει κατχ
~, έρήμην
Έν Αμχριω τή 26 Άπριλ'ου 1910.
Ο Γ.χρχ τω Είρηνοδικείω Αμαρίου Λημόσιος
ν.·*-
ΕΦί,ΜΕΡΙϊ ·ϊϋ
189
Έν Άααρίω ~.ύ, Ϊ6 Απριλίου 1910.
Ό
ίος Κατήγορο-
Χαιρέτης
Αριθ
37
άννου
ϊσμίνν. βί&ούΐ·/
έ-ομίνν,ς ί'ο'
Τό Δικαστήριον τώ*» ρυ Χανί-;»
Συγκείμενον «κ ;ών Δικαστ.-ιν Μ'χα.','.' Γίίννακάκη ΙΙ^οέϊϋυ
(Είαηγητοϋ) Γεωργίου Μιχελιδάκη -/ώ. Ν;χολά;υ Παπ:ίί>.η.
Παρόντος καί τοΰ παρά τω ΓραμΐΛΛτεϊ βίηθου Ιωάννου Μα-
ραγκουδάκη.
Συνϊδριάΐαν δημοσία ?·.· τω 3ι' άν^ο.ιήρΐίν
αΰτοΰ την 13 Ίανοοϊρίου 1910 ?ν« δινάσι, Ιπί
θέσεως μίταςύ
Τοΰ ΐνάγιν-το^ Κωνσταντίνου Ι. Σι-^λ': οο*ά-η χτη;ατίο^ /.:·.-
τοίχου τής ?:όλεω.- Ρεθΰμ-,ης
ου έναγςμε'.ου Μανο.'-;ν 11αν Αν.·7ν '7-αν.η [5?τϊί:> ν^,^;-
κΐυ τέως Άγίσς Ρθϋμέλτ;ς Σφαχίίιίν γϊ. νυν Χανίων καί τώ/
τρίτων Α') Κλη^ονίμων Ί6ρ;,ί-μ Δ;ρθί;- Σϊυμτασά/.η ή;ςι 1)
Μεχμέτ 2) Χασάν 3) Χΐυ,-,ι, 4) Τζί,ιηλές τέν.νων τ.: Ίβρα^
Δερ6ής Σο^^π^3^σ(ίκη λ αί 5) Άζιζέ: Ο..γ-;τίκς Ίβραήμ Δ;ί6ής
Σουμπασάχη σί'ζύγ;υ ΜιρτζάΜ Έιίνδη ΣοΓ/.:!μ3ΐν/ιι; ώ, μίν(ον
νομίμων έξ άδιαθέτου χ.ληρονό1 α·ν τώ> μ-:ν αρρενων ίλ-τ. τα 8/32
των δέ λοι^ών θτ,λίων Τζεμηλές κα! Άζιζές ' αί ίκάΐ-.ης τού¬
των καίά :ά 4/^ τ^ΰ Οινβνι;ς πατρίς αυτών Ίδρ»ήμ Δερβί;
Σουμπαϊά*η άπάντα,'ν τέως κατ.>ίν.ω'» Κάτ^ Βαρυμονίρου τής
Επαρχίας Ρεθύμνης λ/ι νυν αγνώστου 8ιαμ'.ν?5ί Β') των κληρο-
νόμων τού Ζ;κί;ρ Δίρδής Σΐνμ-ασάιιηήτ:·. 1) Σί,ίόιγΐες Τζελ:ιι·
ροτούλας τοΰ Με"/μέτ νήΓ·ας Σί·/.ήρ Δερδής Σςυμττασά/η "2)
Μεχμέτ η Άΐάπη 3) Φατμ«ς /.-λ Ί) Τζεμη/ές τό γ".νχ Ζβκήρ
Δερδής Σουμπασά'/.ί) συζύγςυ Σούμαν Άλή Βίϊσάχί; άτάντων
τέί.νων τοΰ Ζεχήρ Δερδή··, Σουμπαίάχη κχ! μονον έξ αόιαθίτου
κληρβνόμο>ν τούτου ήτο: τή; μίν 'χήρ^ς ".'■> Σϊρδιγΐς Τζε/ "ν?ο-
κατά Ό £ν δγδοο- ήτ:ι τα 4/ί« :1ς νληοονομ^ίϊ^ ?:?ριου-
ς γ ή /3« ρ
σΐ'ας τοϋ' δέ Μεχμέτ ή Άρόπη κατά τα ι*/Ά τής ϊέ Φατμές ·χα:ά
7/ άά 3 Βί
χμ ή ρη
τα 7/3| έ·ίίσης άπάντιον /ατοίχων τέως χ3·το Βαρσαμονίρςυ τής
Επαρχίας Ρβθύμντς ν.δί ήδη ργνώστου ίϋ»μον·ίί; χαί Γ') των
κληρονόμον το3 Άλή Δερδής Σουμπ*ϊάκη ήτοι 1) Άντίλές
Σαρατσοπςύλας χήρας τοΰ Άλή Δερβής Σϊυ^'.~ϊοά/ί, "?) Χοο-
σεϊν 3) Ελφιγ'ές 4) Νατζιφές κΐί 5) Φϊτμές συζύγου Σερίφ
Έφένδΐ) ΣουλιΤμανάκη άχάντω* κα οί/.ών τίως Κ» τω Βαρσα-
μονέρου έντός τής πόλεως Ρεθύμνης και ήίη αγνώστου οιαμονής
μόνον δέ νομίμων έ; ίίΐαθέτου χ.λτ(ρ5νόμων τ:δ 'Λλγ* Δερδτ,ς
Σουμπβσάκη «αί τοθ μέν Χουβείν κ«τά τα 8/« εκάστη ίέ των λ:ι·
κων θηλέων κληρονόμον -.ής μέν -/ίρίς Άντ.λές Σ^ρατσ--:ύ-
λας κατά τα */« τί5ί ^ε Ενφηλ', κ&τά τ^ * ^ι ϊπίΐης 'ίής ' =
Νατζΐιρές ομοίως κ?.τά τα 4/ϊ4 κ5! τί^ Φ^τιμίς κατά τα λο'τιά
*/« απάντων 8' ώς ιιό'.ων νομίμων ίξ άϊιαθβ:ίυ κλ(;ρο>07'υ/ των
ό^ειλετών τοϋ ΐναγομϊνΰϋ 1) ·-/1£;.·>■>;> Δ»ρ6ί;ς Σουαπϊσάκη ϊ)
Ζεκήρ Δερδής Σουμυασαχη 3) Ά/ή Δερδήο Σουμπα;^'η
ό ένάγων...................... ..............
Διελθόν την Δι/.ογραφιαν και
Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
Έπειδή ό ένα^όμδνος καί οί τρίχοι άγώ:τίυ διαμονήν -ίκλη-
τεύθηταν >ι'ζ τ5Ϊί ίνταδθα Είΐ^γγε) εως 6πως έμφανίσθώϊΐν ίνώ-
πιον τού Δΐχαστηρίου τούτου κατά την συνεδρίασιν τής 13
κυρίαν απαίιησιν κατά τοΰ ί'ναγομίνου διά τής αυτής ϊέ 1>.ηγί-
σεως επεβλήθη ό'βκος τοίς τρίτοις πϊρΐ τοϋ άν εινα! κληρονόμοι
των πρ,ντοΦίΐλιτών τοΰ ΐναγομίνευ Ίδραήμ Σεκήρ καί Άλή
Σθ'μπ«537η διά τής ύπ' βρι6. 760 τοΰ 1909 αποφάσεως τοΰ Δι-
κασιηρίςυ τού-5υ έχηρύχθηΓδν οί τρίτίΐ ίκπτωτο·. τής ϊίσεω;
τ:Ο δρ».ο ν καί έπομε'νω-, δέον ·»3 ΟβιαρηΙη άληθέ; ότι είναι /.ληρ-
νάμοι τώ/ ί:^ωτ&;ϊί?>ε·.ών τοΰ ένανομένου ίιάτής αυτής δέ άποφά-
σ-:ως έτεβλήθη α'ιτοΐς όρ'.ος ότι ο'ι παρ' αυτών κληρίνίμηθίντες ,
πρωτο«6'λβται ίεν ώφειλον τώ ίναγομένψ ϊαρχ. 5000ίγνωστο-
ποιήθη δέ νομίμως τ, ίίρηΐΑεν»; απόφασις ώς δείκνυται ίκ των έν
τω -ρώτ;> σχ,ίπτιχώ τής π^·ρ-ύαη, άναφερομενι,,ν ίχιϊοΐηρίων καί
φ^Λ'Όν έφΓμ·ρ'.δ:ς παρή/,Οε ίέ >, ταχθ:ΐσα ϊίμηνις προθεσμία
α-ρ^χτος, καί σινε^ώς δέον νά θεωρηθή βάσιμος ή έπίδικος
αγω',ή κβί ιρ'ος τίος χρίχοαε ν*τα3Iκαζο[^8ν^υ ~«ν ίναγομε'νου
εις ι α έπιγενόμβνα δικασΐίι.7 δαπανήματα.
Διά ταυτα
Δν.αζον βρή ο ην κ.*! -ιών ·ρίτον.
Δέχετα! την άπό 22 ΌΑΐ'ομδρί^ > 1907 άγβγήν τοΰ Κων
σταντίν:υ Ση&αλί^δάκη καί κατά των τριιω,ι Μεχμέτ Χαοάν
πασα/.η λ λ ι Αντιλέ: '/ήρας Άλί; Δϊ,.6/;: Σ.υμπ^σάκη καί Χου-
σεΐν Έλ^γΐές Νατζ'ιΐέ; χίί Φατ έ; ,ένωντεΰ Άλή Δ^δής
Σουμπασάκη.
Έπΐ'ΐροϊ .ή είς χΓΪρ*ς των τρίτων ϊ>?ργγ,θ!:Γσαν χατίσχεοιν.
Ττΐ-χρεοϊ'τίϋς τρίτο^ς νά πληρώ-ωιΐ' άλληγεγγύως είς τ^ν
έναγονΓο·. δρϊχμ»ς τέσσαρας χιλιάδας ν.αί πϊντί;κοντα ίννέα
(4059) μετά των τό/ωντων πρός 8 °/0 Ιΐησίως άπό ιτ]ς ί-'ω-
γής μ-χρΐ; ΐϊοφλήσίοις καί των δίκαιτ'χών 5απαϊΐϊ;μάτων τή;
ύπ' άρ.Κ 4·>5 τ;ΰ 1908 ίποφίσει·ς :οΰ Ϊ!«ατ:ηρίου τούτου δοαχ.
πεντήκοντα -ρεϊς (·)3) ν..·.ί των έπ:;βνομένων ίς;ί«ν ϊρ^χ. (4")
χ αί :ί μ'ϊ/ λ ,-ίρονίμο. τΐΰ Ί6ριήμ Δερδί-,ς Σίυμπίσά/,η το έν
τρίτον τολ όλου/ρ»Ό.>ς κζί ϊχ τούτου ό μέν Μν/ιύζ "Λ» Ό ίέ
Χ^αάν τα 8/μ ό δέ Χουΐειν τα 8/32 ή δέ ΓΓζεμη".'έ τα *]12 ή δ;
ΆζιΙέ τα */3ί ■'^ κλΥΐοθνόμο· τ',ϋ Ζϊκ·.ρ Δίρίή; Σουμ-αΐάκη
α ό έν τ/;ίτ:ν τού ο>ο ι χρε'ο^ς καί ίχ, τούτ'. υ ή μέν χτ,ρα Σερίιγέ
τχ4/3ϊ° ^Μεγμέτ ή 'Λρ:;~-.-ς τα 14/.ί, ή -έ Φα·.μέ τα 7/3ί >αί
ή Τζΐ·.Λϊ:·".'ι τά'/3ίο! ?έ κλ/ρ:νό"οι τοΰ Ά>ή Δίρδί;ς Σΐυμπα-
ρ
ίάκη ι ό εν τρίτον τ;ϊ3 ολ'-1 χρίο^ς καί ι κ τ;ύΓο^ ό μέν Χου-
8/ α '7 Ε
σει
ή ^ Χ'ίΡα 'Λτ'.λέ Σαρατσοπούλΐ τα '7^ ή ^έ Ελφΐγίέ
Νατζ'.φί τα 4/^ κα: ή Φατ^έ σΐζυγ.ι, Σ?ρίφ Καλεΐ-
4/24.
σειν τα 8/>4
τ·* */ϊΐ '". ^
μαμά/.η τα
Εκρίθη Άπεφκ7!σθη κ?ί έδημΐϊΐεΰθη.
Έν Χα»ί5!ς τ-, 18 Ίτνβυαο-'ου 1910.
Ό Πρόε.ρος
ΜΙΧΑΙΙΛ ΓΙλΝΝΛΚϋίΗΣ Ό Β Γραμματεύς
Ιωάν. Μαραγκουδιίχης
"Οτι ακρ'6ές αντίγραφον
'Κν Χανίοις τ7/^2 Ία,ί^αρι^ 1910.
Ό Ρραμμαιεΰς
Ι^ωνστ. Νν.στεράκης
"Οτι ά'ριδέ; άντ^^οιΐι. (ίν Λ-ιζ-ίτχν.·.) ίλ τοί παρ' «μοί
:π;σήμο; τοιούτου οιεϊ: ϊημ^ΐιευθήτιο δ·ά τής Επι ΐήμβυ Εφημε¬
ρίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρή,η.
Ό πληρεξούσίΐς 3./.ηγ;ρ:ς τ:3 Μιχ. Σαοδάκη
Γεώργ. ϊ. ΙΙαπ-αδόπετρος
Αριθ. ά-ο?. 474
Τό Δικαιΐτήριον τώ >' έν Χανίοις Ποωτοδακών
Τοϋ ένάγονΐο; Έλληνιχοϊ Δημιτ'ου έ(τϋ
6*ό τοΰ «πΐ των Οίχονομιχων 'Κχιτροιτοϋ.
τ ι>-τουμ'νοο έν Κοή
190
α'ίλ'α*"1 η τέχνων τοϋ Χ?υτ»ιν Κεφαλ'
χ« 2) Πρήντ,ς χήββς Πέτρου Στιργιο/λ
Στ' ργιογλ'ϊου ώς μόων έξ ίοιαθέτου
1Ιέ~οου ϊτεί.γιογλύδοι; «υζύγου τής πρώτας χϊι πατρός τοΰ διυτέ·
(120).
υ έναγοντος
ήμκτα υπέρ
ρου >αί χληρονδμούίΐιοτ αυτόν τής μβν πρώτης χατά τό ί)4 τοΰ ι έχάρτου δρ. «χατϊν είχοσι Άριθμ. (120
δέ δευτέρου χατά τα 8)4 χατοίκων "Αθηνών τής Ελλάδος χά! .ών Έχρ'θη Απεφασίσθη χά ΐδη^'.β.ευίί
■κερεμ/ο'νο των 1) Τής Ι-ι Ήρα>)είω Κοή Γ,ς ί'ϊρνυίύσης Όμ.θς- Έ» Χανίοις ι7| 28 Απριλίου 1'ΜΟ
ρύ6μου έμπορ.χί,ς έταιρείας υπό ιήν έπωνυμίαν "Αχρατος χαΐ } ~ " ~
Β Ί/ν·ης όπαρτιζι,μένης χαί "ιιυθυνομίνης έ* των δμορρύΐμων |
έ'Λ'ρω. Γεωρ-τίου Άχροτου, Εμμανουήλ Ν. Βασιλάκη >αι Μι-!
/αήλ Ν Βασι/ϊλη εμπόριον «ατίίχων Ηρακλείου «αί 2) τοΰ !
Ο Πρίε5ρο-
Γιαννακάκη»;
Μιχαήλ Σα66άχη μηχανιχοϊ χατο(«ου λβν'ων.
Ό κνάγω.·.
Νιχόλ-ος χαΐ Ειρ.νη Στεργιο-| «ί,μου το ούτου οπεί 3η»οσιει»ή.;τω διά τής 'ϋπισήμου '
-α^σΚ-.ι. .νώπιο/ΐου ΔιχασίΓ,- { Ρ1&&-· τή: ΚυβερνΐΓ,σϊω; έν Κ ι. γ, τ γ,.
ν τής 7 Απριλίου Ι'/ΙΟ πρός τι- | Έν Χανίοις τή 6 Μαΐου 1910
ώς $$■ υ:^ ι έ'. των 6λ' | Ό ιΐ)η::ξούσιος διχηγόρ;; τ υ Μιχ.
Γεώργιος Ι. ΙΙαηαδόιτετοοΓ
• λιβλβόν την Λΐ·-Ο|ροφίαν ^βϊ
Σχιφθέν χ«τά τόν Νόμον
'Ε'-ειδή οί γ* των ένϊνομένο}.
ν/[.ου ΐ/ΐλϊ,τεύθ'ίχ όπ^,ς ε,.>'ϊο
ρι^υ ^:0^: υ Χϊ^α ι
ρϊΐτέ'.ω βυζήττ,οιν ··. ιι» ι-Λϋ·ιιι,ιι »-(ΐ«ίτ,ς «ι, ϊ>·* υ-^ι ι·. ιω» υιι. ι
αί,ιθμ 56 Π' »«1 16902 τής 21 'Ι. ου"ρί „· ? 1910 ..π.ϊο ηρ..υ·;οϋ
Γι-ασΐ'/ΐΰ χ,ί,τιρο Μ Γϊλανάο, ι.ή 4;^.φο
στέοι '.στ'ν ^ρήμην
'· Ι—ε "" ί ή ΰτ' άοιβμ. 3 τί 1'ΜΙ) άπ'φασι
τθ)' υ έ. ωτ οπ-»ήθη είς τοΰς ΐινωτέριι» ε;ρηΐλέν5υ; έΝαγο;αέ--οιις
ώ. " ' υττ: έ τίΐν εν τω ·ν >τ'ροι β/επ-ι«ώ μνηιιο.Ευομενω^
ίΐΓΐΐοιηΒ'Ίβν
'ίίιτε'.ίή "ό έ ά ^βν ϊπίδειζεν »ιΐ ΰπεχ;»ω6τ, διά της ίνω.ιρω
ίί·,γΐ«.·.τ,ς ίποφάΐίω; ονι οί ΐχ ;ωί Ηαγ^μρ'νω/ Εϊίή/τ, χά! Νι-
χ^.'.ίς ΣτορΊ'ν λίϊουίίναΐ οί μΐί-οι χληαςνιίμοι τοΰ Πέτρου Στ»ρ
γιο^λί'ου διά τής ΰπ'άριβΐΑ 1628 τοΰ ' 909 5πο»1σ£ος τοΰ Αι-
χαιττ). ου τούτο > της ΰπ' ά,.ιδ. 62 τοΰ 190Ί άποφίσ-ως τοΰ
Έ^£ΐ . υ Χΐ/ωί χϊΐ τθν ΰπ' ϊρ.θ,Λ 159 τού 1905 συμίολαίου
τ υ ηι«ς συ 6ι·? *·..>·,"■ Ιφου Χϊνίων Ι Νι/.ολούδη
Έ οή ή ενσ ασις τής έναγοαίνης ' ·ουμ7ΐρ3,- Κο/οπανοπο^ άς
ότι » -αέ;Λ?οιιι τής έταιρίίτς ύτό .ήν έπωνυμ'χ* "Λρ?τος ->'
Β>σΐ'' ν,, δίν ^ς έοι/ο-ΐοιή?·η τυγ/_ά.·ει άβϊσΐμις ώ, 5είϊνυται
α ιοί ί'π' «ιθμ Π49 τής 5 ΔεχΕα.βρ'ι.υ 1909 έιτιόοΓηΰΌϋ -.,-,
ίκασ1 ιχον ιλητήρος Α
Ότι α/ςρι?ές αντίγραφον
Έν Χανίοις τ., 30 'Λπ&ιλίου 1910
Ότι ά-.ριδές αντίγραφον (έν
Ό Β Γραμματέως
ωάννης Μαραγκουδάκης
Ό Β. Γραμιατέως
Έμμ. Μαρινάχης
έ» ιοΰ "αρ' έμοί έπι-
άποο.
173
Τό
Ο
6ωσ
ζητ
της
ΐί'οι; γ; 5»ο;«ο'4 τής αυτή; ώς ανω.ίίω .ίςμίί^ς ότι ΖΙ*
ίΗι ί| ιταί5Γ»6»σις τοί Μιχαήλ ΣαβδάΛη έλέγ/^5-"ΐ ϊβϊσ μ ς
.Αί'^ται έχ. τοΰ έν -?, δικογεοιφ'α είιρισμίνου διχθ"5ϊ^ου -ή;
.6-ίΐΓΕως
ΐιί. οί παριμία'νθ/Τέ·; εχ^ιιι -,όμιμον τυμφίοον νά παρέμ-
ά. ΰ 'οτεθί) βά)·μ'-Ν ό ίσχυρι.μό; ών ότι τα *ΰτά π-,σά άπεο
Διά ταυτα
Διχάζομ έρήμην ΐϊ]ς ίνα.γομί·.()ς κα'ι τ;ς τρί:ης.
Λέχίται ίν μίρει την άπτ 19 Νοεμβριού 1908 άγωγήν
Έμίν Γ-ΌΐΜακη ,■Ίτ■;ί%^^ Χανίων χ^τά Έσμας ή Ι
Λατιφοτίυλος χήρ ;: Μΐυσταφά Συγχ«νράκη ·.ατοίκου Κων
στα3τινουτ:όλΐο»ς ώς χαί κατά τή: τ3ΐτ)ς Κίντρικής επ ι των
| άποζημιώσβον Έκιτροπής.
'Υποχρΐιθϊ :ήν ιν.ιγ;αένην νά -;ληρώσ(| ί'ις τ;ν ίνάγ2τα δραχ¬
μάς έςακοϊΐας όγϊοήχοντα δυο (6ί>2) μετά τ3^ τόκου των πρός
8 °/Ό βτητως άπό τί;ς ά^ωγής άχρ'ς εξοφλήσεως.
'Υποχρίβΐ την τρίτην νά πλνρώιΐβ εις τόν ένάγοντα πάν
ότι ήθελεν άναλογηβει είς την ϊνΛγιμένην κατά τ«·,ν διανομήν
των άποζημ,ιώτΐων καί τι3το
τοΰ έπιδίκαζομίνΐυ ποσοϋ
Κΐ.υ ^;ά Κολ'πανο"θΰλϊ
-χ ϋΐ 4 έπιδικασίή αύ'θϊι, βθί/ Ιΐγ σΐαται *π' τοΰ προχί αένου
'ΐ ωτι, σομμέτ^^υ χΐτα"ΐς»ως μετΐζ!) ^ν εί ημίνων έν^γ--
μένω^ αί των ««•^ιοαινό^των * ίΐ ίπομί'.;ο( απο&ρ:ττ!θς τυγχά/£ΐ
δ (!/·τ.χί,ς τ»»1 τοϊ ένϊντ'ου ίσχυ;ισμ^.
Έ-ε!:,ή ή ιΐαρίμβαίνίϋτχ ίταΐρϊ'α Άχ^ατος ,3> ΗαϊΐΛϊΐιΤιί
Ι/ιι λϊμβίνιιν τ-,ιρά τ;ΰ ένά^^τοςέ. τοΰ αυτού ποσοΰ οπεο ϊιϊ
τί). ί,Λωϊΐών της ζητβϊ !ΐ έναγομενη Κ>.υ·ι-Γ:ά -,τλι'ο· .ών 6000 ί
δ.α,-κ5ν 'ιά τή, ύπ ' οριβμ 162'ϊ τοΰ 19'18 «ποφίσςων το; Λκα-
β-η ^υ "ού-ου χΐ τής ΰπ' «οιθμ 62 ^ο^ 1909 άποφαβΉος τοΰ
Έ^ε-είςυ Χΐνίων δ ξί πα^'μβθιί.οιν Μι/ατ,λ Σαββαχτ,ς ίπίβί,ς
ϊ^βι λιμ6ά»ειν τΐαρά τ&ΰ Ιτμοοί'.υ ϊρα/. 1359 ουνιμΐι -,ών ΰπ'
ά.ιό[Α. 60 χο'ι ·)5 τοΰ 1906 άττοφάσιων τοΰ Λκαστηρίου τούτου
τ-'ίσΐδίχων ή-οι τό 8)ον δροιχμκς 10395 οίίκο δ^ οί παβιμία'-
νοντες ϊχουΐι λΐ^βάνει- πλέ". τι^ ποσοϋ όπιρ ζητεί ν« Λαβγι ή
έναγομένη Κιουμπρά.
Έΐίΐί'η χ«τά τάς άνωτίρω ι/ίψίις άποδιχτή άποβαίνει ή «π -
ίιχος ιγωγή χαί «ί τ:αοιμβχσ»ις τνίριττής χϊίυτααένης τής έζε-
τάσεω. των )οι*"όν ένΐΓάπ«ω/ των ".ιαδίχικν .ατ»διχαστέοι οί έα-
γο7«ν^ι »ί τα διχαβτιχά δ*παήμχτα ώ; ήττώμε»οι.
Διά ταΰτα
Δι/άζον έρήμην των έναγομβνων Νιχολάου χαΐ Είρήνης Στερ-
γιογλίδοο.
Δχ«ται την άχό 17 Σίπτεαδρίου 1909 άγογήν τοϋ Δημοσίου
χατά Κιουμτοϊς Κολοπανοπούλΐς ώς ίκιτοόπου τώ» άνηλίχων οο-
οανώ/ Ά/- έτ, Μεχμετ χαΐ Πεμπις τέχνων Χουΐεΐί Κεϊαλιϊ·»ά*η
χοιΐ Νιχολαβυ /αί ΙίΙρήνης Στε-Μογλίδου.
Δέχιται την χκό 10 Όχϊω6ρ·3υ 1901 -τΐίΐμβαιιν τοΰ Μι¬
χαήλ Σ«6άχ·»).
Δέ/ται την άκό 21 ΐεπτεμβρίου παρεμβϊσιν τήί έ' 'Πραχ/είω
Ιδρ«υιυιης *τ«ιρε(»ς «πό την 4πωνυμίαν Άχρ«το· χαΐ Βασιλάχης.
η μχρ
ί ά τής παρούσης, .-εφαλαίου, τί/.ου καί ίξ
Άπορρίκτίΐ ιήν αυτήν 2γωγι)ν χχτα τε λοι~/.
Κϊί επιβάλλει εί·; ^ίρος τής ΐν^γομά^ηί; ύ"έρ Τίϋ ίνάγοντος
ά -'/.αστΐλά αύτοΰ ϊαττανήματα μίτρ'.αζό^ενα εις δραχμάς τεΐ-
ά (40).
Έκρίθγ;, άπί^ασίσθη καί εδημοσιεύθη.
Έν Χ,ι^ςτη· 28 Απριλίου 1910.
Ό Πρ;5δρο;
Μ. ϊ'2αννακάκης
Ό Β. ρ
1. Μαραγκουδάκης
"Οτι ακριδί,ς άντίγραφο-
Έν Χανίοις ίΐ) 28 Απριλίου 1910.
Ό Β. Γραμματεύς
Γ. Πετυχάκης
Δημοσιευθήτω τό -ΐαρόν ϊπόσπαβμα ΐ, τοΰ άνΐιγράφου
αποφάσεως είς τί,ν Επίσημον "Εφημερίδα δ·ά την έ
Έΐμϊν τ, Σεμσήν Λατηφο-ούλ?ν η.ά;αιθ) Κων)*όλεως.
Έν Χανίοις τχ, 6 Μβίαυ 1910.
Ό τοΰ τςαριγγέλλοντος Έμίν Τσουκάκη πληρϊξούσιος δ(κηγόρ=ί
Δημ. 4»λεμετάκης
Των εγχωρίων φυσικών -ροΐόντων κατά την ε
χαταύτισθεΐσϊ συμφώνως τω άρθρω β τοΰ ΰπ' αριθ, 455 καΐ χρονολ. 19 ΜαιΌυ 1903 Νόμου καϊ τω ύπ' αριθ
007 χαίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Χό^ω καί ίσ/ύουσα 5η τον αήνα: Ιούνιον 1910, τλήν τοθ ελαίου, οίνου κα'
σάπωνος, διά τα δΐϊοΐα ίσχύει αδτη επι μίαν ιριμηνίαν, αρχομένην τη 1 Μαίου 1910 *αι
λήγουσαν τή 3 Ιουλίου 1910
Φοί>ολογυι>μενα «ίδη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Εϊδη φοοολογού|ίενα ίηΐ « §ά»ει
τιμβ*·.
ι*αι κατά
χ»λ·όγρ·|ΐ·.ιο

Ι
Β
α.
β
■η
κ
Α'. πρός 53 τοίς
1 Έλαιον...............' · _
2 Σάπων, κοιτά την αναλογίαν μόνον τού ν».
χύτώπεριεχομςνο, ίλ^ο-.Είς 1#
γοαμμον σάπωνο; λογίζοντα: 1',θΜ-ί χ:
λιόγραμμα ελαίο». > 0,6392X0,91
λ Ελαίαι πράσιναι ίν έλαίω ή ετέρω '.κχυ-
λισματι ξυνφ.......
4 ΈλαΤαιμαϋρϊΐ. , ..... ._
5 ΈλοίΥ^'. πράο.ναι :ν ς-;ρόί
0 Ελαίαι έν ξηρά καταίτάβει πρό;, αλεσμα
7 Ελαίαι έν υϊ^τι '- έν αλμί, (-ολυμκαΙ
8
ι π.τά,
τ«> ... - , ,
τής ποφαγούσ'.ΐς αό-ϊ πο-^τητος οίνου, υπο
λο γιζόμ'νων τριώνχΓ' ί«γΡ_'Ι^ν°1ν?,ο_
ϊκαστον /ιλιόγραμμον αυτών /3ΧΟ,1>9
^' Γαληή βουμα με/ρ: ϊεκαές βαθμών,κατ'ανα
λογ·.»ν τϊϊςίΓΛραγοάοης αύτ«ς ποσότητος
οίνου, υπολογιζόμενον δυο χιλιογράμμων
οίνου ε'ιςεν χιλιογραμρακτΊς.}2Χθ,Οϋ.—
10 Πετμέζι, άναλό-ως τής ":σοτητος τού
γλβΰκίυς.δξής παρβγεται, 0-ΐθΛθγιζου.έ-
νων τοιων -/(λιογράμΐλων γλεύ"'.ους «ις ^
.) 3>Ο,1Ο.—
»ός 1« τοΐ; ο/ο
11 Βαλανίϊι ΐλαυρο
12 Βαλανίϊι.....
13 1:
14 Κιΐίΐί'.α.
91
58
65
2/
29 Άνοκάθαρα ξανθών σταφίδων. .
30 Σταφίδος (Ααυρα·................
Ζ'· Κ;^*ούλια ήλιασμενα. ..... ^.
32 Κ'υχούλια τρυιςημένα καί δ'-λ5.
?3 Κο^ού>ια σκάρ.α..............
34 Κϊυουλήθρακαί πάτο: 133 κα',αν
άξ
μβ'.άξης
^ Ι ΐ'γρο-ίϊα -'■■''......
όο "υΊί;............
ΐΐ
'" } λ ^ ί 6. -ν ρλοιω
'?■ Χ·/β:'' ■·
45
■ Ί
') Κ·τ α .
■» '.
> τοϊ: 7
10 Μέλι..................■ ·
1Τ Κηρός.................
18 Μίλό—;ΐαι.................
19 ΔείΛταμος..................
20 Λάδανος............■ . · - ·
21 Λιναρόσπορος...............
22 Λαφνόφυλλα....................
23 Α'ιθέρια ίλαια καί άποστάγματα,
σι, δαφνίλαιον, φασκοΐΑν,λϊλχιον
24 Ροδόσταγμα, άνθόνερον ν.χι λο·?εά τ
ίβυτερεύοντα ιτροΐόντα.........
Γ'. πρός «Ο τοίς '/.
25 Σταφιδϊς ίΓί:.ις ίοΛνινί- ;; ξελυκισμέναι
26 » » »
27 Σ.χ«*ες ϊανβ-
21
ί
4
18
30
ν*
11
Ου
40
50
00
40
65
50
20
23
10
10
30
26 !
20
17
16
30 Οΐνθί.......................
•V
Πυρηνϊλαιβν, παρ*γου.ενον
ί
32
Λτεργασίς;
αΓωνΐν ,:^ηνίλαίου,ϊι*χημικής*ατβρτ*-
319ς «αραγομέν^υ, χατά την
.όν^ν ^'ύίναΰτω πίρι«χ«μενο^
Ε'· 1 χιλιβ-,ί-β' -β' ϊάκωνϊ;
ου λογίζοντο" 0,6392
> ϋ*Β«2Χ0
16
60
60
ϊθ
05
23
55
(ιΓ>
85
35
20
09
(».'{
ΟΊ
ι 30
, 30
_ 24
10
55
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
ϊύ
γ,
>7

τρ,άλαιν Λ4·. "ί'Λουρω,'. -
.1 4 "/■) κατ' Ι»-ιμη«ν.....
και
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
,ίδηόοοολογ .ναενα
,6 Έρι? Α^αιγοτριχ
ι9 Τ^ρ^ς) άνθοτυρος,
1)0 Μυζη'ίρ- *-£· λά
ι'ιί Μ'Λ^Ορ^ ξεΐνή
1)2 Γ »-'£»?"*· ■ ■
■ΐ'ν Χ«ν.β.ς τή 26 Μαίου 1910
Ό ί-τι τ .λ» Οίκον".ΐ(«ο ■ Έ- .,^
Β Ι ίΚΟΤΛΑ'
70
50
30
15
1(1
05
10
02
ε—ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς