93293 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■?■%■
Γ *«
. Γ ■
ΕΛΛΑ-.Ο&
ΙΤΑΡΑΡΪΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ
£Ν Κ Ρ Η τ Η
;6 %.ϋ
,ϋ .
10] Ρ^γοιά ύ-ό τού Ιω. Ε Κ*-: τχ3//ι έπ·. τ/;ς «κ δραχ.
000 -ζΚ^-χ λ; ττρο-^-ρά.
11) '%χλ·θϊ ·».:'.. τ;, Κ· Μ,::^;ιι ω Κ. Β^ίου/α*/;
ι4ρ.Ο Ιΐρι*.. 1932___
* _ιςΑ- ΐΙΓΐ^
Α&11ΚΡΑ Δ1Εϊ3Υί
Δ 1 Α Κ ϋ ι Γ ώ 1 .·. .·)) τ:'/^7αΤς"-ροσ?-ρα;.
ιΐ επαναληπτικήν τεΛειωτιχης οημοπ^ασιας εκ- %·. χ-ής έπ·Λ^χία^ «αι» > >μί«»υ
Λθθωσεως τού (|>υ,>ου επι των συγκυμκ,υμενων 1) ϋΐΟιλι*η *·.*ν>-Λ ,κ το, ^;,λ ^0:^ //.γ, *πί
οημΗΓμιακ.ων πμοιοντιυν οΐά το εΐος .') κ των -^ ^Λ ^ρΧ/,. ΜΙοΙ ^/^ α α, -ρ ν-Ρ^-'
κατυκτέρω Οίι-ονυ^.ιΐκων π^υΐι^εμειώ- τού Λυ- ·^ Λιομ^ΐιθ, ·> - ■■ ' Κ· '!-' ^ /-ί,, η '/,.ι.'.?/λ( ν.αΐ
μ-θύ ΗϋακΛεΐΟυ'. κ Ι.ια/Ο/^/.γ. ε,τι τ% :α .ρ. Λ;Ο τ. ^ ν Τ}Λ* ρχς
υ Ε111 ΤυΝ ΟΙΚΟΝ ^Ι1Κ>2Ν
ϊ^ν ΐώ,»^ «. ^
Φ. Λ^/.α'.^,έ-ι .ο- έ* ί?ν. '-»'
Λ«56ντεςΛ όψει, ότι ετ.ι ^ώ
-ε.,ο, ωνη ^λ,ι^ιλτ,
.-,αν ίιακί,ρ,ςιν οτ,^σιευθεισα, -ν τω ,τ. αρ".. 23 ?./..
Β 1«Οχβ ^ν5 ν.« ^«,-,·. '■- -
., Α
^ "^
||,-5,5βΑ/;
Φ.
ΐε-χ.«Β 1«ιΟ.γ. ^ν
πλ,ον των -ρο,,β^ισα,ν ^ των τ.Λ»τ*ω, Κίν.ι-*-.ων,
ΝυΜΟΙ' 111ΆΚΛΕ1Ο1
Λ'. Έ«αρχ'-α^ Τεμένους
.; Καρκχδιώτισα Ο,, «3 Γ. Άρν^ν,ά^ :
1»0 ^*;
τελευταίας
'. τής 'ιί
^ χ^ς --ο -^ Λ. 1^-^· *
^ν,ά^ « 1-, υ « ,^ια, =^?^
β .^
; 7 ν
;
Β'
»»
Μονή ύ-ο το- Γ. ΜαρΛ.,,.-χε.'.:^
ϋταιας ττρυΐ2ας.
ι
τ-- --τα ^ς -.ροσ,.ρ/-
λο,/ί. ι1ν/'.τ>:/.Γ( ίττί ■ (;ς
γ, ε-ι -ι,, έκ, ίρα'χ. '·)''
ο £-ι τηί έ/ ο?
.
) ντ1
:?α·χ. 103 τε/^υταια; ιτρ^φ ρ»;·
4] «θΰτες υπ= το, 1.?. -·
ι, β*.ο».Γ. ;-
ι ΑΙ , 1^ Κ
- -.ι,. .'■ */.■
ορ//
35
. ,7.ο .-, Μαρ Α, .,?,'-"
τής έ* ορ. 921 τ^-υτα άς κροσο-Ρ^ί- ,_ .,. /. :
τής 5Λδρ. 300 τελευταίας -ροσοορ^-:·
1) Καμαμι -»". το, Γ. Μα /.ο^η/-^^,.....-= · 1,
τελευταίας προσφοραι;. ,_ . . 700
8) -αμχος ^- «, Εμ*· «'·*■/" 1" " " '
τελευταίας προσφοράς. ._τ ,?. £Λ ί; ·>ο·)
όπο τού Εμμ·. Λίλΐ^η =■......
' -■>'·/'-ί- '-Ρ-'τ ί
/. ς ι 2οΟ ../.υ.α
.. -|0 ^ α^.. ,, .-ι .,;. ./. :ρ.
" " "' ΐ
,τ;ο τ-·>ν - Ιν.ο. οτ/'Γ, /2'- Λ.
_..... !Ι)0 -.:, ς,-αι^ς -ροτο'.ρί:.
,-'; το, 'νΐ'/· ΜςΜ;:ϊ'α'.'ί ί"'· τ^- -Λ 5.'2/.·
Ί -'·'· '· Ί-- -'■ '?*/■■
178
ίΣ Τηλ
13) Χουμέρΐ υπό των Ν. Πετρ^γιαννιζ'κη, Έμμ. Τρι-
ανταφυλακη, Κ. ΓβυμΕνάκη κ«ίΣ;υλ, Μπαιρακταρά/. έττί τής
έκ δρ^χ. 230 τελευτείιας -ροσφοράς.
14) Ααγοΰτα κλπ. υπό τΐϋ Κ. Γ. Παπαδάκη επί τ«) έκ
δραχ. 635 τελευταίας πρί>σ;ορ5ς.
15) Καλύβιβι ύιτό τού Σ. Φιλιππβκη ;πι τής έκ ίρα-/. 780
τελευταίας πρΐσΦοράς.
16) Άμου^γίέλες ύ-ό τού Γ. Α. Ξενάκη επί τής έ*
ϊραχ. 505 τελευταίας προσφοραί.
17) "Ινι Μοναστηράκη υπό των Κ. Γ. Παπαδάκη κα!·
Β. Κ_ζυράκη έ~ί τ"?]ς έκ δρ. 700 τελευ αιας τ:ρ;σφί;ας.
18) Γκαγκάλες υπό τοϋ Γ. 1>α»ωτάκ^ έττί τής »κ δραχ.·)80
τελευταίας πρεσφορας.
19) Αγ. 'Χιμή υπό των Κ. Ν. Γουμενάχη κα;. Σουλ.
Μπητϊρα7.ταρά/.η »πί τής έκ δρ 260 τελευταίας πρ:~ϊ;ο3ς.
20) Γαρύπα Κα.τσι*ά>οι ύπϊ τού Σουλ. Μ-αιρα-
κταρακη έπί-.ή: έκίρα·/. 1031 :ελ. πρίσφορας.
21) Αλαγνη Ρούμ-α υπο των Λαμ Λυραράχ,η καί
Έμμ. ΤριανταφυΑΑάκη επί τής έκ δραχ. 700 τί)ευταίας
προσφορας.
22) Ζέντα υπό των Ι. Πετράκη Κ. Γουμενά^η Σβυλ.
Μταιρακταράκη επί τής έ/ δρ. 255 τελευτ. προ:τφ:ρ5ίς.
23) Άλή Τζανή ϋτό των Κ. Γομεν7>.η κ-» ι Φανουριου
Στρατά/.η έ-ί τή; έκ δρ. 300 τελευταίας πρΐ-σΐορας.
24; Ηατσίδερ«4ς υπό των Λ. Λυρανακη καΐ Γ. Πε¬
τράκη επί τής έ/. ϊραχ. 302 τελευταίας προσίοράς. !
25) Άχέτρΐα υπό τεϋ Έι/,μ. ΜαυρομανοΓ'άν.η 16! τε¬
λευταίας προσφοραί. '
26) Αρκαλοχωρι, ύπΌτώ.> Φαν. Στρατάκη Κ. Πα¬
παδάκη καί Σουλ. Μπαίρακταράκη επί τή; έκ ϊραχ. 410 τί- ,
λευταίας προσφορας. ■
27) Στείρωνως Γουρνιά ύ-ό των Ν. Πετρογιάννη ■
Λ. Λιραρά/,η Έμμ. Τριαντα^υλλάκη ;'ι:ί τής έκ ίρ*"/. 300 ,
τίλευτα·ας προσφοράς.
28) Γάσι υπο τού Ν. Πιτρογ'.αννάκη επί τής έκ ϊραχ. 300 ·
τελευταίας προσφοραί.
20) Βαγιων2ά Αοίκια υπό τ:ϋ Κωνστ. Νεωνά·η επί
τής έκ ?ρ. 1535 νεΑευταίας πρΐσφΐράς. '
30) Χταύγ2ες υπό :ο3 Κ. Καραταρακη επί -,ή; έκ δραχ. ,
1003 τελευταίας προσφοραί.
31) Μαχαΐρά κτλ. υπό τι»ν Β. Κοζιράκη Άντ. Κ.
Μακογαυράκη έιτί τής έκ δρ. 706 τελευταίας προσφορας. ,
32) Πούλιες Κο^τουφοΰ ύ-ό ταύ Βχσιλ. Κοζιρά¬
κη έπίτής έκ δέ. 54Γ> τελ. πρ;σφ.ορας.
33) Μεγάλη Βρύση υπό τβϊ Θωμ. Μαρ| έ-ί τής έκ '
δραχ. ί>'»5 τελευταίας -ροσφ-ρ5ς
34) Χαράκι ύτ:ό το)ν Ι. Ε. Καράτζη Κ. Ι. Δακανάλη έ~ί
τής έκ δρ. 150 τελευταίας ::ρ:σ?ορας. Κ
Ε' Τής Επαρχίας ΙΙ&ΐϊι-χδος )
1) Γαλατάς υπό τοϋ Έμμ. Δ. ΙΙα-αίά/.η επί τής έκ "
δραχ. 700 τϊΛίϋταίας ^ροτφΐράς.
2) Αγ. Ι1αρασ*2ές «πό τού Δ. Βαρ'.αλάχ,η έ-ί τή;
έκ δραχ. 500 τι>5υταια; ττροσ^ίράς Ι
3) Άατρίτσΐ ύ-; τ3ύ Δ. Βαργ'.αλάκη έ-ί τής έκ ίρτ/.
610 τελευταίας ι:ρ:σ^;ράς.
4) Κουνάβοΐ - Κώμαΐς υπο τοί Έμμ. Διγίνάλη επί
τής έκ δραχ. 1000 τελευταίας προσφοραι.
5) Κερά υπό τοϋ Ιωάν. Μπουρ,λπΐυϊακη έ~ί τϊ.ς έκ ϊραχ.
116 τελευταίας προσΐορας. '
6) Βαρβάροΐ υπο τοϋ Έμμ Βουρεςάκτ, επί τής έκ
8ραχ. 350 τϊΑευτ. τρΐσφορας. -
7) ί ά/.υτ.ε υπό τού Εμμ. Κυρλά/,η επί τής έκ ίραχ. 600
τελευταίας -ροσ^ίράς. '
8) 1'*>ύφ» υπό των Εμ α. Κυρ/.α/.η Ι. Παπα-^κη επί
τής έκ δρα·/. 406 τελευταίας -^ρΐσφορας.
9) Άμαργι*νά υπό των Δ:ςασ. Ε. Πετρίίασ/.αλακη
καί Αν. Γ. ΙΙχπαοΌκωστάκη επί έκ ίρχχ. 402 τελ. -ρ:σφ:ρας. |
10) Καασάνοι υπο τυ Κωνστ. Κα-ετανάκη έ-ι τή; έκ '
δραχ. 320 τελευταίας χρΐσίΐράς. ^ !
11) Άγκάραθθς υπό τής Λΐςαστής Ε. Πίτροϊασκαλάκη '
επί τή. έκ δραχ. 180 τελευταίας προσφ:ράς. '
12) Καλό χΐ*ίρ3ό υπό τής Λ:ξασ. Ε Πετρ:ϊα»ναλάκη
επί τής έκ δραχ. Ί 1θ4 τελευταίας -;ρ»σί;ρας.
1ο; Καΐνούριθ χ*»ρ20 υπό τοϋ Αλΐ] Μπιλαλείκη καί
Έμμ. Μοϊια^κκη έττι τής Ε* *ΡΧ/. 3·)3 τελεκτ/ιας προσφορας.
14) Έπκνω Λ*ί Κιτω Ε1άθί.ια ίπό τοϋ Εμμ. Δ.
Χρυσουλάκη καί Εμμ. Α. Παπαδακη επί τής έκ ϊραχ. 600
τϊΑβυτ-ιίας προσφοοας.
15) Σταμνοί υπό τ«υ Κωνστ. ΛίρΜΐτζά*»; επί τή; έκ
ϊραχ. 400 τελευταίας προσφορά,.
15) ΆΕτάνΐα υπο το» Εμμ. Xρ^σουλάκη επ ι τής έν.
ίραχ. 6θΟ τελευταίας πρ;σί·:ράς.
1 /) Μαλια υπι τ;» Εμμ. Α. ΙΙαπαδάΛη επί τής έκ δραχ.
800 τίλάυταίς προαφΐράς.
ίί() "Ασμάρι υ,τό ;οΰ Ρ. 'ΚλευθεράΑ-, επί τής έκ δραχ.
16ν:1 τελευταίας πρΐσφίράς.
19) Ϊΐαναγ2ά ^~ο τού Χριστ. Κασ^αδϊτη καί Άλή Μπι-
ΛαΑακη έτ.ϊ τής εκ ίραχ. 1005 τελευταίας Γ.ροα^ορας.
Ί') Χερβόνηβος υπο τού Έμμ. Α. Παπαδακη επί τής
ϊραχ. 1010 τελευταίας προ^ΐράς.
~1) Θραψανο υπό τ1)ς Δοςαστής Ε. Πετρίδασκαλάκγ;
επί τής έκ ίραχ. 7 Μ τελευταίας πρίσφ5ρ3ίς.
Ί'Ι) ΆνωΠθλΐς ^πό το^ ΰμμ. Α. ΠχπαίαΛη επί τ»;ς
έλ ϊραχ 10 ΐθ τΐΑίαταιας πρ;τ^;ράς.
!3) ' ίϋ.ίϊΐσκθϊϊή υπο -.ο; Σ. Γ. Καραπιπ.ράκη έπ·. τής
έκ ίραχ. 1203 τελευταίας τ:ρ:-νθρα;.
24) Γοΰβες ^πό τώ·* Σ. Γ. Άναγ/ωττάΑη Εο.μ. Α.
Παπαδακη και Χρυτ. Κασσαβίτΐ) επι τής έκ ϊρα/· 1"200
τελευταίας προσφΐρας.
25) ΛΑα&2ά υπο τού Χαριϊ. Γουμενάκη επί τής έκ δραχ.
500 τελευταίας προσφοραί.
26) Άσκοί υπό τοϋ Έμμ. Μορχιαϊά/.η επί τής έκ δραχ.
οΊΟ τελευταίας προτφορας.
27) 1'ωνίές υπο τώ; Άριστ. Σαρινάκη καί Εμμ. Δ. Πα-
παίαί,η επι τής έκ οραχ. 21)0 τϊλίνΐτα'.ας προσφοράε.
28) Βαρβάρ.> υπο τής Δϊξαστης Πετροοασκαλακη καί
Χρ;στ. Κασσαδΐτη 560 τελευταίας προσφΕρίς.
29; Όιιθχο, υπο τ^ϋ Χαρ. Γ^υμίναΛί; ιπί τής έκ οραχ.
2160 τελευταίας προσφοράς.
Άκυροΰμεν
Τα σ/ετΐλά πρακτικά των Έπιτροπειών έπ> τήί δη»Λεπρασιας
τής εκμισθώσεως ιου έν λόγω φόρ;υ και
Να διεξαχ'ίϊ) έπαναληπτΐχ,η τελειωτιχή ϊημοπρασια εκμισθώ¬
σεως τοϋ φορου επι των συ(·κομιζομένων ίι,μι^τρια/ών προιεντων
δια τϊ ίτος 1910 .ών ανω.ίρω άναφερ;μίνΐΑ>ν οΊιονομ κων *ε-
τοΰ ΝομΐΓ; Ηρακλείου.
ρ ρ
Ή επαναληπτικη «υτη τελβιωτιν,ή ϊημορπασια ϊΐίςαχίήσε-
ται. εις τ^ς έ'ϊρας τας εν τϊ) ήμ5τ«,;α ύπ αριθ. β39/,Β7 τ'ί!ί '"
Μαρτιου 1^11) διακηρυςει άν^βερομίνας χαικατ'ο'ικονο,λΐκάς πε¬
ριφερείας ενώπιον των πρός τούτο βπιτριτειών άς οριζει ή ι'ι-
ρημενη ;ια-ςήρυςις ημών.
ΙΙΡυΐΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Κατί; τας έ·,ταναληπτικϊς τελειωτικας ίημοζρασιας τής έ*μι-
σθωΐεως τ^υ φ;ρου επι των συγκομιζομένων έημητριακών προι-
οντω/ τω/ ανωτέρω άν,ίφερομένων περιφερειων ορίζονταιΐ
ώ, πρώται ηροαφοραί αί τϊλευταϊαι προσφοραί ατα
τ^·, Γ.ρΐηγηθειτας /.λ·. ακυρω^εισας ίημοπρασιας συν τή πρ3-
οθΓ,/,ί; τευ πίΐίυ Ο "/^/.Μ ο επλϊΐοόΊτηΟησαν νομίμως.
Ο. προ/.αλίσαντες τας ϊπαναληπτΐλας ;ημοπρασιας πλει;·
ί;τΛ'. ίια των υπ αοτων γε/ομενων προσφορων κατά 5 °/ο επι
π-έίν Ο Λνακηρυχΰωσιν βριστΐΛΐΐ μισϋωται ίαν κατ' αύτάς ίίν
πρ;σ$.ερθωσι /.ρί.σσ;νες προσφΐραΐ των ύπ ' αϋτ .·ν προσφερθϊΐ-
σων και εφ ίσϊν συντρεχουσιν οί οροι ττ,ς παρυσης ώς και τής
πρδΓ,γΐυμϊνης β.ακηο>'ΐ£ιι>ς ημών.
Κατακύρωσ&ς των δημοπρααιών
11 όριστικη κατχ/^ρωσις των όι;μ;πρασιών τής έκμ'.-Οωσΐωί
τί. φορΐυ έχί των συγκομιζομενων ίημητριΐκών πρΐιόντων
γενησεται.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α . Τής Επαρχίας Τεμένους |
Ί'ών Ο'ΐΛονίμικών περιφεριιών υπο τούςαϋςοντας αριθ. 1 — 3
την 4 Ιουνυυ ^μίραν Παρασκευήν και ώραν 8—1? π. μ.
Β'. Τής Επαρχίας Ναλεβνζέο»
Των οί*ονομικών περιφεριιών έπε τους αύςοντβς άριΐμους
1 —12 την 4 Ίβυνιου ημέραν ίΐαρασκενην καίώραν 8—12π.μ.
Γ'. Τής Επαρχίας Καινουρίου
§^Τών οίκονομιχ,ων χερΐϊερειων υπο τους αϋςοντπς «ριθμους
1—6 την 4 Ίοκνυυ ημέραν Παρασκευήν και ώραν 8 — 12 *.μ.
Α' . Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
Των οΐΛβνομικων πτριφερειών υπο τους αύςον.ας άειβ. 1 —17
την 4 'Ιουνιου ημέραν Παρασκευήν και ώραν 8- 12 π. μ. χ,αι
«πό τού αριθ. 18—34 -ήν αυτήν ημέραν χαί ώραν 3—6 μ.μ.
Ή *. Τής Επαρχίας Πεδιάδος
ί ών οικονομικών περιφεριιών υπο τους Λύςοντ-ις άριθ.1—15
τι;ν 4 'Ιουνιου ημέραν Παρασκευήν /.αι ώραν 8—12 π. μ. και
απο τού αριϋμοΰ 16—29 την αυτήν ημέραν χ,αι ώραν 3—6 μ.μ.
"Οροι εκμισθώσεως
Οί οροι συμφωνως πρός τους οποΐίυς Οϊ διεςαχθώσΐν «ι προ-
χ,ίΐμεναι ϊπαναΛΓ,πτΐΑαι τε/νειωτςκαι ϊημοπρασιαι »ίναι αι αΰτ^ι
Κ ./ναφερ^μενοι εις την .π αριθ. /ϋ7 Α31 χρονολογίαν 2 / Λΐαρ-
ιιου 1ϊ»ιΟ (φυΛ. 14 Ιευ/. ΐ''. 1910 ίιακηριιςιν Λ,μών.)
Εν Χανίοις τη 25 Λΐαίου 1910.
Ό ιπ. ;ώ (. ΐΛονςμι-ιιΐν '■ π ΐΓοπ«{
Β. 2ΚΟΥΛΑ2
•79
.*.*> * ?*4&%ΑΛ*.* *. κ^^-^^-^,κ
. ίίρ
ωτ.
ι9ό3
Δ.6Λ7Ε.
ΓϋΗ ϋΙΚϋΝΟίϊΙΐΚϋ.1
Περι νέας ϋημο/ΐρασιας έκμισαωσεως τυν ί.
των σογκθ'ΐκ,ομεν^ν όηιχίΐτριυ.κών πρυιονπον
φορου ΟιΛ τυ έτυς" 1910 των κατωτέρω κατυνυ-
μαζοιιίνων οικονοι^ικών περι^ρ^τον τού Λίυ-
μυυ Ηρακλείου 6ι άς ούύεμια εγένετο
προσ^ορά- ίι αί γενόμεναι τοιαύται
είσιν ϊσαμ^ορυι είς τό Δημόσιον
υ ΕΠΙ Τ_Ν υΐκυΐΝυλΐΐΚϋιΝ ι.ιπι.υπο-
Λαβόντες ύπ όψει
Ότι *ατα την ίΐ£ςαγωγ()ν τώ* ίημο,τρασιων Τ9υ επι των
συγχομιζομενων ό()μητριαΑων προιοντων ρορου τιαντος εϊίο
θ"ια το ετος 1910 των κατωτέρω οικονομικάς χεριφερίτων ;υ-
3ιμια εγένετο προσφορα η αι γινομέναι τοιαύται εισίν ασυμ
φοριι ίΐς τί Δημόσιον, ήτοι θια τα, ςΐλςνδμιχ,ας περιφερείας
ΝΟΜΟΙ' ΙΙΡΑΚΛΕΐυΐ'
Τής '*ι.π*ρχίας Τεμένους
4/
ό)
«>;
2)
3)
4)
ί>)
υπο το
τού 1 εωρ. —
Ι'. 1>ίττΐ
αντι ϊρ
Ο' .
Επαρχίας ,
φρ υ~; τ;^ Η. 1
«ν*ναλέαα υ-; τ.υ Λ]. Ιτρ
Κθμφαϊς υπο τού 1. Ι»/·
80· Ο
2 Ί ο
12,;·
2150
3ο7
• (77
14ο
_>τ*υράκια υ.ο τ;υ Ν. Πατ;αϋ/.τ,. . .
*'. Τή-; Επαρχίας
Ι εργερη
Ιΐλουτη Κιρμουσί /./--. υπ; τ:^ Κ.
Τρυπητά κ^π. υπο τού Ηλ. Παραίαλί;
Άμπεαοκάρΐ υπο τ«3 Χ. Χατουρακη
Ηλάτανθς υ^ό τίυ 1. ΣακΛαμπανακη . .
1000
800
1370
825
6) Πλώρα υπό τού Σα». Ιίπαμιταϊάκη. . » » 1061
7) Χουστουλΐανά υπο τοϋ Εύγ. Κουκβυρηάκη ^Ρ^
άντί................................. , 76)
8) Καστέλλι υπό τοί Γ. Κ. ΙΙαλαμιαν3>κη «ντϊ » ΙΟίΟ
9) Τυμπάκι υπό τοθ Ίωά». Μαρή άντί...... » 3560
10) Σίββα υπό τού Ήλιοι Μαμαλάχη άντί .... » 705
11) ΙΙιτσίβεα υπο το5 Χαρ. Κοφαλάχη άντί. . . » 1102
12) Φανερ·»μένη
13) ΚιασοΙ
14) Κ·«υσε4 υπό τού ΊΙλία Μαμκ/.«κη άντί. . . » 212
15) Ιέρότ·*. υπό τοΒ Κ. Καιτελλοίκη άντί . . . . » 281
Κ)) Μ(χγ%ρ(Κ|^ρι
17) Καμάρες υπο τού Μ. 2αριδά*η άντί.... » 152
18) Κλήμεχυπό τού Ν. Παναγιωτάκη άντί .... » 302
19) *Αγ Κύριλλος υτό τοθ Μ. Ϊα3·ϊάκη άντϊ » 30 2
Δ'. τής Επαρχίας Πεδιάδος
Ι) _«υλούς Καταλαγάρι ι/»ό τ;ϋ Σ Μαρ-
κίυλαχη ά/τι.........................ίρ. (){)
2) Κόξιρη υιτοτού Ν-.χολ. Καστ*λλΐινα/ΐη άντί » 502
3) Σχαπβλα υπί το· Δ. λρυσου/^χη άντί. . . . » !(·0
Ί) Κουροΰ υτό τού Ν. Ε. Ιΐϊτ.ϊ'α/ , «;ι ... » Γ)Γι(>
5; Άβτραχοί ύχό τού Κ. Μ»ε»ραχ.ΐ; άντί. . . » 90·'
0) Αυγή υπο ΐ6υ Χριστο*. Ιϋπαια/.ί) άντί. . .. » Ί71
• Ι Λίηπηόητό υπο τοί Ιωσ Καρνομουραχη άντί * Ϊ50
Λ) Άγ.14αο£λβιος υπο τ:0 Άντ. Ι1α-α;αΑΓ,αντί » 2,'5Ι
1') Βοταιμίές υπο τού Εμ,;. Ί'ουνΐουλϊ/,η άντ· » 9*11
10) —γο>ΜΟΧί.φάλς υτ: τοϋ Λ. Καστρινάκη άντί > 3.Ί)
Ι Ι) ιΞΐΐβάς υπο τού ^αραΛ γυ?α/.η άντί...... » ',)ΟΓ)
Γά σ-χετικχ πραΛΤίχα των Επιτροπίΐων ΐπι των ϊημοπ, ϊ-
βιων τούτον /λι
Αιατάασομεν
'α οΐίςαχθί) νία ίημ,πρασια οι? την έ/μισθωσιν τού πίρί
Ου πρ3/.ει:^ιι ί·3ρου επι ",υΐν συγ/.ομι,ομιν(,ιν ΟΓ,μητρ'.ακών -ρει-
ρ;'.ω« τι.ΐί Ν^μω λα/ ο>ν και Ρεθύμνης.
Α. ά»Ί.τερο νεαι ϊημοπρ,χσι-ι ί'εςαχ'Κ)σονται εις τάς ί'-ρ*1
τ*ς εις ττ,ν ^π' αριθ. *'ν>1&) ττ,ς 27 Μαρΐιου «. (. ϊμί::ρχ
ίιαλήρυςιν αναφερομενας αϊι ενο>πΐ3ν των έν αυτή όρι^ομί/.>/
Έπιτροπειων.
ΊΙ ίναρς·; των οΛ,μοπρατΐοίν τούτων κϊΐ ή κατακύρωσις γι
ντ,σεται ως ορ'ζεται /.ατωτερω.
ΙΟΥ Νί^ΜΟΙ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α' . τής Επαρχίας Τεμένους
Γώ- Ο·/.: Όμικών περι^ίρειώ> ^το τουςα'ύςο/τχς αριθ. 1 — 3
τ Γ, ν -1 Ιουν ;υ ήμ=ιοα^ Ι Ιχρισ/.ενΓ, ι /.αι ώρα^ 3—6 μ. υ .
IV
. τής 'ϋπ*χρχίας Μ'Χλεβ^ζίου
Των θΊ/.ονομΐ)'.ώί περΐ|ερε[ών ϊπο τους αυςο/τας /οιθ. Ι—ϋ
τή/ Ί 'Ιουνιου ημερών Ι1αρ3υιευί;ν κΐι ωο>ιν 3 —0 χ>. μ.
Ι". Ί'ή* Επαρχίας Καςν«>>ρ£»>
!'(,)/ ') ΑΟ/0'Α'.χ.ω/ περΐίερεκ,ιν υπο τους α'ύςον.υτς αοιΟ,Αθυ.'
Ι- 20 ./-,/ Ί Ιου/Όυ /;μ;ραν \χριι/.υΓιι λαιο).οίν Ί—0 μ.,;.
Α . τής ΊΛπαρχί'αί ΙΙεΠιαδο.
Ιω/ Ο·/0/-υ >ν ~_ρ'ο_ο;ιί>/ υ.3 τού- αυςθ' /- αρ'.Ι>μους·
Ι — 11 χ/.' -ι ι,ν/ΐ.υ (·,Α.ο^ν ^-^6οατον /./■ μζ / ίν — 12 π. ,α
υΐ'υΐ
Ο' ορο· τυ
/(,,, ~ρ;ς -ου; ό-οιου; Οα 5ι ,ι/' /·, (, προ/:·
μ. τ, ι'-χ ΪΓ,μζ-.ρχτ'Λ ε'σ ι ζ αύτοι οί άναοερο; -ν -.'■: την νπ'
'άρ.Ο. 9Λ/687 /.αί/ρο/0/ο", α/ 27 Μαρτιου 191θ ·χιΐ. Ι'ι 'ί^'/.
1". Ε^Γ,μ. Κ-ΐί-ρΐΓ^-.ΐύ.) ήμ:τε'ραν ?ΐϊ/.ι;;υ;·/.
Έν Χανος τ?, 26 Μαίου 1910.
Ο ιπι -ώ' Ο'χ>·ή "■>■ ι-ιί ίθ«-,
Β Ι. >
'ΐΌνικον
1_
Μέγεθος Γραμματοσειράς