93277 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/5/1910
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ2. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μ
*£ΥΧΟΧ ΤΡΙ Ο*
Έν
.21 Μαΐ
- *4οιθ. 2ί)ος
ί Αριθ. αρωτ. 1892
Λιεκπ. 15Ί9
Ο Ε
III
ΤΩ* ίίΣΌΓΕΡΙΚΩΧ ΕΠΙΤΡ.)ΠΟΣ
Αια/.ηρύττει Οτι :
τίθεται εί; διαγωνισμόν μεΐοϊΐτιχής ϊη,Αθχρασίας κα,,ά τα
Αριθ. ίίραη, 19ϋ4
» Διεκπ. 795
Αΐ,αΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΙΛΙΟΣίΝΗΣ
ιι ρ υ κ η ρ τ ξ ι ι
Προσκαλοΰνται οί βοοΑόμΐνοι ν* δ ορισβώσιν έ* των έχον ών
τα υπο τού Νοιιου όριζόμίνα προσίντα είς την δια το·> Οανατου
τού Νικολάου Κ.αλΐμικΐ2ρα/.γ; Συ,λδο^α1 .ιρίφου τής «-ρ φ* 6 ': . -"ι* τίς !ιπι;ρ«σιίις τώ/ Δι·,'3ΐ'ων Εργων συντΐχθίντα χαί ύπ:
τίί ΕίρηνβοΊκβιβυ Χα/ΐων χενωΟ-.Γ;αν β,αΐν το Σϋμ&ολϊΌ^ί'- ί τού* Λιε.ιθϋντ;" των 5ημοσιι>ν ίργυ«ν β:ωρ·,0:ν:α ίιατ ραμ.Λϊ» /
φού νά υποβάλωσιν ενωκΌν -./^ ναθ'£ ί,μί·, 'Α'-ιι/Γεραί Δίί^^ν- ί ,Λ.ετ-' τ;υ τρ3υπολ5γι ν'-Ί '-ΎΥ'^φτΚ ϋιΐ//ρ*ωϊϊων /αι τΐμολ:-
ςϊι.,ς τάς αιτηαε:Τ των ίνΐτ^ς ί.κ* πενΤε ήμβ,,ών άπο τ '„ ^η,*-- | Ύΐ'-1 γ/ λατασΐίΕ η τ^ι οςυ Αι ιινη; γ■φ^ρΛς ϊπ· .ου π5ταΓιο0
σ^ευοεως ιής παρούσ .ς είς την 'Εφτ,μίρ.ία τής Κϋ6ερνήσ£α,,· ' ΙΐΛα·.ύ.
Έν Χανίοις τή 14 Μαίου 1910. "Λρθρ:/ 1 Γα ζζ·;* πρυη:Αογιζο'τα' λϊτά την Λεπτομερή
"Ο επ! τής Λιχϊιο υ-η, 'Κιτ τρίΛ , | ϊκ-'μησ.ν ί ς το .οίον τ«,»ν όραχ *2(),0··0 ζίρΐ' - μΙα^,Λ.νου τυ
Γ. ΜΥΛΩΝΟί ΙΑΝΝ >2 τνοσυ των ί.^χ. ΐ3 Ααί "/,'Μ ίι' ά^-οοο-Γ ,,ς ίααα/ϊς «ιφ' ών
' ού5εν οικαι,',λχ ι/_£ΐ ο »ρ^ο ίδος Ή Ιχ,πτωΐ ς ",':νήσεται ίπι
/ εις αλίρα ϊς μονί^α».
"2. Ή ί^ο,ΐπρατια ίν;ρ (·Γ,Γ|ί,σεται ί/ ταίς έ'ίρΐις των
|Ν.μ.ι>ν λϊ^Ίν, Ρίΐ^μ.^; /*ι ΊΙθ5ΐ*'.ϊι:ο »α ίν τ;Τς Κα α-
■ στΓ([Λϊ3' τω» ο'λειυν Νοχϊ3/'ών ί -Τ"Ρ '?'»ν /.αι (^Φραγσ-ιί-
Λαβόντες ύπ' όψιν τάς υ-ίοέληϊβισας νϊν α.τηαε ς. | Νομΐ./,ων ή των ανι,τΛηρ^τ 5ν αυτών, τών_ -'/.· ω/ ΙΙρ^εί,ων
^^ Στ.
II
ΛΤϊ»υ;ααΛΤ μ4ϊ'^ ιώ^ τ 'νιο/ το^ Ρε- ' των Πρ1-·-1 ί3ι*ω/ και ίος μη/^νίκοΐ ή των α/ πληρωτών αυτών
το.ι λθίτου | ώς μεΑών γ,/ ι'ι Ί·^^ν1^^ 1910 ημ-ίρα* Δ:, ερ-ν και ώραν
ι
V)
— ύ τ. μ
οτα)-ΐ^»>Α3^;£3Λί£Ρ'ιτ5 3ΐΑ..,·'ί6.α&'τ~ο»*τυ",'Α''ςι ν« ^α .ν -/-;.^ χι ιλ-.^, ^ · .^^^.
ΑΓι·3.
1983
Ι τοις
Α.Εί3ΐ.«1ΙΣ
II
Ρ υ Σ κ Λ -ι Σ 1 _
ωργιου *.λι
το «πωνυμον
"Ι) τυ Λΐ
α'.του,λ'νων όπως
νυμον
ί>) το^ Ιω. Σ ιτα.α'η ι, Λυβ'ακη σ-ρατκ.,τυ το^ Α ί -, - ! ε; ,'ων Λομ-
μαΐος, £.ιτο^ϊ ο^ /.(ί,;5η ε .ο- ^
V
ίί '° *πων-ν -' " ^-'·>·»λ',» [·'-. ·: τι»/ίϊ
1Ιαπαό*χ'/.'Γ, ρα-.ΐ&ο, ί^^^· 1'· Πα-.^ίαιιη, 5 μοί *α./» ;-», χ^ι ■-'» ■ ' '
Αντ. Γ. Ηχηαοαιιη λαΐ-ι^ω/ Ι( ατ=-ρ^., α τ^^ο.-">ν ι ■>, τ- . ζι>.ι..~γ ^^.=
λοιπού ^ίρωοΐ το !πο)/-μο» .«Λΐελί:8ιό ς". ;τί'ΐΐ- , ί,,
ν:υ όπως τού /.ο που ίΐ'ονΐμαζιυ «Λ!;ν»Αη.» ^α , ϊ13^-*-» ?■■"
, '-ΐ Ίτλ γρϊ,Λΐ^ατιΐ^ ,ί^ϊϊ ;ϋ
ίτ ττ,,
'ων
. 1()(Κ).
-ρ, όν ,;·α ; /.ι λ-, .;)_ τ/,, ίΐ^/
ς. Ο ε
Ιω. ΙΐΛκα'.-ϊί,,, τ:»;^ χ . ρ^φ^-.
τού /.-..θνΐ ?*?ίί το »π^»)ν^Όν «Καμ .α'ί,,"
6)
Ιίρίσ-.ΛΑυ,*ιν παντα, ,^ο, ΐ/^τας »υ -'
των μϊ;^ν:ιλα3 υϊ τ υ.ω. ι υ ;.θα ου /
Ίίραν Λίε^(^^νσιν ι,Γ,; Λίκ^ίΐΐΐ^νι,ΐ εν;:ς 10
μοί:*υ36ο>-, τής •π-ιρίυσΓ,, »ν τφ
ιής ΚκέϊρνΓ,σίω;.
Χανιά τΐ3 14 Λίαίυ 19ιϋ.
γυμιν^, ,.^/.ζ/.α-,,-ν ω ιΐ*α> »'/.»//,
αν ;ι^ρ/;3ϊ·; / ^ τ·ρ;-;ρ-ν [(",. ί-τ^ατι,; σ^/όορϊζ^
, ι; τη/ Α ω · > Ά ^'-"'^ '^·2 :*; * τ»-,: ;■
.ώ/ Λ-τ; τή; ςη- ί ^^·
της Έΐη^ί-!.5, , *?
ίντος
Ο 7:ρ;-θρ2;
3!, Υ,
■*->;^ / τι -3/ αυςο/.α αρ Ομον τού «ςωτε::
Ο
"θ;
Γ ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΜΗ2
ατα τί αρ}-ΐν 3 ν;-(ϊχ%χ. Επ^;χ ο ϊ' τ', 3:!6-^^^ίι τής
ι, παρϊ^ριΐΑ3!Αε/ί. ά^τ3^^ρ^νται, ϊ; ίβ »πιτρίπη >ςι
1ϋ4
χουσα κατ' ιδίαν τα ίγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τοϋς «'ς τόν
διαγωνισμόν χαρβϊεκτϊθυς ίημίΐβΰσα τού^ λογους ίι' ούς τυχόν
Ιά άπεκλϊΐε τίνα των μκβοοτών.
Άρθρον 5 Πάσα κπτα παραδαΐιν -τών άρδρων 2, γ> καί 4
■κροσφορα εινα' άπβράδεκτος /.αι ίπιστρίφεται πρός τόν ΐπιδοντ*
ταύτην χωρίς ν' άνίΐχθτ, ό π«ρίχ./ί.ιων αΰκ;> φ.ζκελλΐς.
Μιχα τόν έλεγχον των εγγράφων ή σΐ/ν£Ϊρΐασις άιεοχαβίε-ταται
έκ νιου δημοσία ο δέ προίδρος α%οσ^οχ'(ΐ^,ιι τα των *ρίσ·ίρών
ί,λτια κατά την αριθμητϊκην αυτών σειράν, κ-ϊταχωριζίι τι τι
ριεχόμ*νον αυτών έν τώ πρωτοκοΛΛω καί άνακηρ-ιττει τίλευταΐον
μεΐίδΐτην τόν 7ΐροσφ«ρόμ*νον νά έκτβ) έστς τό έργον εις ΐιυ.ην σομ-
φερωτέραν.
"Άν πλείονες τ£Ίν 8ιοι·|Ί»νιζομένων ήθελον προσ^·4ρίΐ ην «άιην
«•υμφερωτί,ρβν προσφοράν, ή ϊημοκρασία · έπαναλαμδίόεται χζ
τΐαρατί^ίτ»1 =τί ?6ε ώρας ό δ'-' ί*·ραγ'σμ4ν«>ν *ρ>,;;β·>ρών ϊι* ·
γωνισμός μεταξϋ των πρβσΐνϊγκόντων τας αύτάς σϋμίϊρ^τερας
τιμάς. Άν ίεούτο' τ-ιγχα,χοσιν απο,ιτες τοτε ίπαναλα,/ι'άνε'ΐι
ϊ. Ι. ίΐίίΛΓρυς;: ημ.·»1 και ~*, ΰ*. χρι*. πρωτ 64(ι ϊ. ί.
ΈνΧανΐϊ,ις τό 14 Μ»ίϊυ 1 ί*ί0.
Ό Δημ·ργ( («ν Χ.,ω
Ε. Μου/τάχης
ότι:
,ι'
,π' είοιθ. ''ί·
;-τι'ί)5-Λΐ εί
ι« δ α-ΐξϊ
ή- 1γ; 7
'.0 Τ
XI
ή δημοπρασιακαϋ όρ'ΐθησομίνην }πό τής «τιτοοτί
ήτις ϊεν δυνατα' ν» όπερδή τ*;« οελά-^ πεμπτην* άπο γτ)ϊ
της 3ν]μοπρϊΤ.α; Ή ιίΐυτερα αυτ/] *η Αί-ρατ-.α Οα ί, Ι,'χορος αο
νόν εάν ό είς των ϊιαγω^ ζομενων *αο.η ίχ-τιασΐν ,λεγα' ,>τ£5αν
τής γενομένης κατα την ποώττν οΌμοπ^αι αν.
Αρθρον ΰ. Εί; τούς/ττ* τιν διαγωνισμόν 3!ποτ^/_3^:α; ϊβ(-
στρίΦονται τ» λόγω εγγυήσεως /.α:ίΤ«6ίντα χρτ,ματ*, ι όΐλθλο- [ 3,
τοΰ προίδρου τής έπτροιτής ποος τούς ϊηι,οτιο^ τα,ιιας
άς των χ.α
Άρθ-3ν 7. Ό έ
π«ρϊ δηα.3τρασπ3^ χαι ίχτελίΐϊ ος «,,λοϊιόυ Ιργων ύτ' αριθ. 336
Νομου.
Αρθρον 8. Τα πρα*.τι«.ί τής ί^μο-^ραΐιας !ι.τό/.ειηα>. εις ;η,ι
ίγκρυιν το3 έτΐϊ νόν Έτωτερι/.ώ/ Έ,τ.:?ο-τ3υ οΐτ'ς Ιχβ' τί 8·-
καιωμα, Α^τΛ τό δοκοον ούτω, να ίγ/.ριντ; ή /ι; αύτα, χωρις ίκ
τούτου ν' αποχτα ό τελευ;Λς με!θδθ:τ;ς ^ύίε^ χατα τ^3 Δή
μοσιου διχχιωμα.
"Αρθρον 9. Τα διαγοάμματα, ό π,ρ-νύΐτιλογ'σμ.ίς, τότ.μοο-
γιβν *αί οί οροι τώ/ σ^Λΐωίίών ίΐϊΐν ί/ΐτεΙίϊ'Λϊι'α εις ια γ
των άνω Νς,Ααρχ'.ών είς την διάθεσιν :ΰ>/ $0
γνώσιν αυτών.
Άρθρον 10. Τα κηρ-ιχ.ϋα /&' ϊς.δα ο^
ϊπιόϊρύνο^σι -όν εργολάβον.
Έν Χανίοις τή 18 Μαίίυ 1910
Ό &π! των Έ
Ι, Οί φ»».. * ι ίτ («μι.
:' Ίι σ?ενυτ)ί! α »τ ',ο.γ
Οϊ φανβ (ί/ ί'χ ·ο α
£ ΑΙ- αί; ^ ^ ί 1Α ν^ν 9 ")
λ ο) 9Ι
Ν "Λίΐν'ϊς Λαΐηβ υ
τ Λε! Ά'^ι.
Τ5ϋ
II
Ι Μ
ην 65τ
',ΐ- ι
ώς
ιτ« ι
λα6'»)3ΐ
ο ην τη » )'τ* * ■
'^-ις (ατΓθζηιΑ'(θ(Τ!ί)
ι*ί.-τι 6 ΐο τ;ΰ Δ γ«.(
ι (€ "ι
1 ω . >
α 'ζε "-1
€« τη;
•4 1 ') ίν ι ΐα
ο- ι ϊι :«'.τλ -γ,/ ιΐ . ..ν τή
ϊ ;
τ ,ϋ £3 δι» ϊπ·6 ρ'ί,ί' >ύ ίν
Ά·"·> ερα ΛυίΧ,Λΐιως όν Λ ιλθ*
5) Τος -ι λ υ; τ"»· ρ ' όν ό ;
τ!/ϋ χ/^'σ-ΐί τ,',, έβ-^Λΐθθς κ,6 ►ί
ί'/χ έχτεατη-2: ο φώ «ΰ'λ^ κ>
Τθ
Τί.Λ|ου ύ
ά
ή
κα' έ,υι ·
ί ί
Βπίτροπβ^
Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
Άριθμ. Πρωτ. 1252
794
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Έηαναλιυιτικης τι'λειωτικιις πλειούο(1ιας δια
μίϋθωθιν εοα Λιιαοτ φο_)θυ και τού τίϊ,
ικτιι, ί,ηί των ΰ^οινων ττοοιοντων τιϊ,ς αγιιο-
τικης πεοιι((ΐ.υ(>ιας τού Λιι^ιοι; Χανίων
!£> ,
ω η (χέί τ.
3 0-, ίί
α ίί
• 1 '
1 ~1'
α Λ, ή ^ ίτα
οίον
, 1910 /[ 5ε.
ι-:.ι -ι
7/ τ
υ Η,ν
αο
ου,
ή
ϊο ΐη τιι τ
»λευι:α>4
ίν ή,Χ
οχν
τού
αηνΐ/ς
Αόγιυσ'Γ -
1911
7) Παΐ. ΐίθςτητ ς τώ ΰπ /.3ί'
τοΰ ίργοί'χδι3υ "αρ /6! .ο νίχ
ά την $3 ^ολίβ ι» »ι >ΐ
6ΐ,- το Λη
ϊϊ; το/
υ κ τί; νέΐς
ζηα «ν η-ι ϊί τή^
η,λθπ-βσ «,.
8 Πϊς αΕΐο^ό ϊ]ί ί ϊ ν. ν, ί χ ■) ϊ, α ? ^ .β.οοοσ'οιν
να πο^σα α/·γ) ϊξΐ^χ ίω' «' ^η η/ ο! Γ3 ςκί^Μβιιν θϊ χβι>|) Ί
Κ*τ 3- /| ό^τ"ΐ^ θζ £Ϊν* σο.υίβυ^υ,Ος με χ ^ &ογΐ;Α5Ό-*ι.' ^ Λι»
5υ-ης Κπ!Τ·))Τ« ι 'ή /α 51, το Δημ.03
ώ
- '
Λαβόντες ΰπ' όψιν την υπ' «ρΛ. Ι» 7 5. εν. άποφβσι- τ,-ς ίπι- '■ ι;ίτχ "
ΐροπΐιας νού Δημοτ. Ζυμίο^λυϋ δι η; «κ^.υντ.;ι τα π ί
4 Μ 1
« γα> "Ίς τ Γ,ς ^ειθ'.θ'
Ι Τχμδΐο^ χοϊγοι τγ^ ημ^'α-* **Ε ώ %* ~"ζ όΐδζ^νωντ,ς Λε /
ϊ αι'-' ες εχν βν;6ς Η /]Α$3'ΐ>ν ΐχ3 ^ς ιϊϊο οιύτ6ν χ*'ν ^". ο ι / τι*- ί
ί τής ^γο'σίχ); τοθ π3ιίτικο^ τ-,ς οηαοτρασια ϊει η·:9"ι>Τ1
^ 3 · %^τ^υ τοοί ί!.ϋ>Τίχζ{' τ'ίίϊ ίνοΐΛΓϊίίΤΤΊ^ο'^ι* σ'.[λ-
ίπ κ ω'ΐν αυτοϋ χα.ως ώίτ^ι πεος δ^ελος τού Αγ(-
^ ι α ' *ι ι » - ν " ' μ«"'·ο Ταμί ου β/·ως τ» »-:>α ->Εΐ/ο·,Γίΐ βΐς αυτόν ευθύς μ£ 2
τής κατα την 4 Μαιου 1»ΐΟ £νίργη5ε'.σί)ς -:λ ίνί3:ι·/.ής δ/;^3- · · ,^ν-Λ? , το^ - 0,, αϊ.
πραΐίας δια την «κμισθωσιν τού Λη,ϋΐοτ'ΐιι.θ φορου ναι τ^^ ττ"ς | 9) 'ΤΙ έ^γολ^β χ ·σ/υ'ΐ 5 εν δτ - 8τΐο ίυγε αι ιπϋ τς 11
αγροφύλακος επι των «ίρινών -ροιοντω' ττς έφί ί-.νί",; συγΛ.- 2:π μζρ υ « Ο χΐ·' λήγε τ · .ί Αύγ υ ταυ 191'
μιδ'ς τής αγροτικάς περιφερείας το^ Δή^ου Χ^/'.ων *ρ θϊυ/-,, ' 10 Όλ'χη δεπχ-η διΐ τη. συντη-ητ ν κλ· ί ΐα ιί, ν ι6·"ύ
«συμφορου τής υπό τοϋ τί.ί^τα'.^^ π'αΐοίο .ι ί6,3 Μ^σ/θναν,Γ, 1 φ*'ω- τ ιυπ Α^γ 55γ, 6π6 το Ληα υ ε! &,λ/χι 850 /ϊ ω τώ.
τροσενεχθίΐσης ίκ ίρα-χ,Αων ϋ^ϋ «ροσφίρα, -,ί' έκανερον νώ ϋ «π''ω' ίέον οί β3νομ νοι να μΐίΐοδ
ττν Π Ιου .ου 1910
] )
την οιεξαγωγην ί-αναληττ·^ -£Α· ω: .Λ χ. * '' Η μ-,?
πλε.οδοσιας οιχ την ,κμισθωσιν των ώ; α ω φο ο, -νε: τΛ', '>* μ· =/'""? Κημ Λα3η^υ ττν Π Ιου .ου 1910
Ο., ,, |}, , ν . , ,.ν , Κυ-ιΐκ/; λι ω,ϊν 9—Η π. μ «νωΐ ^ν π.τ ηε α;. " -"
σομ5νη: την 22Λΐαιο, 1910 ^,ρ^Σαδατο, λ,ι ωρ,ν 10-11 Α^..νΓ , ., ^«ν,-,,.,,1 Ι- «'ϊ », , ι-'."
«. μ. εν τω Νομαρχιακφ ΚατΜτη,Λϊτι ί,ωπ.ον τι)ς ιζμ^, ν,δίίοα Άγίου ΝιοΑχβυ χϊ! Αημϊ-/ο^ Κ^ητ^ϊ, ώ; α!Αώ , ΐ
εκιτροπειας και συμφωνως πρός τβ*ς ίν τή ύπ αριθ. 019)382 , των νομίμων άναηληρωτών των.
468
13) Ή ρϊΐο^σ!» δ!* «?«> τε>Ε!ωτιχή, έποιιί'νω- 4»ν ίντο 6
ήμενώ-, >πο τίς π-οσ οίΐνήί χ.ίΓΧίυ-ώίϊεακ γ'νγι ν?& π^οσφορα
τ) δ ί)"; τ^ΰ'ίνισ ο. Ι ΐσσων τή, π^5ΐΕ/εχε;'ίΐ). 6ϋ; τού τ,.-
/ ΐυ · ίον μνΐ9?^-ου ή μειο^οσ'* ΙπίνίΊτφ^ή^ετχι δρισ-;Λ'κ.
14 Τϊ> -π/τικϊ» τή{ ιΐί·ΰ>ο-Τ''ί όπ·ί--·-5· ιίς τή ϊ'*νι..
'θΰ ^'1 ""ί'·~ΰ Σμ ιβουλί υ Κ^η 3Χ, Ί-ΐίο ε/;ι Ά 5 χά ·>;*.» νϊ
5γ,3''νγ) ί υή τ)ΰ"θ /ωρ'ί νϊ χτο ^ ••.ΰ5ίν '.ζχχ τα Ί Λήα.:υ §.-
.-α ί··ρΐ(!Γ
'5) Τα χη;ύχ».!θί 4 ο'ι χ«1 σ«ί,6.ι α·.ιγο!«φ!ΐ(ά ^!χϊ-.ώχΐ~ί έ«
^αρύνουσι άν ϊίλίυΓΐάον ανα'ιιι /Θη7ίμε Ό ίιγ^λ'ίίι/
'Βν Κτηισί τ? 2 Μί,ιου '9Ι0
Ό Δή.αο/οος Κ ιΤ/αα.
Γ. Κ. Πάγκαλος
Άοιθ
κτ. 274
Γ(38
ΔΪΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
θο ΪΙοανί "'
^ 0
υλχν.-^; 1
V,
°/0 ιτίντων τώ/
ό
οΐ'.ν '-ίτου, κοίθ?',
της ·1>—' άοιθ. 8 της 4ηί Άιτ-ιλΌ·' έ, 'ί. χτ φ.
Νοαχογίχς Λ*σηθ'Όυ ^'.-χ της ύπ' χρ·9 ^"^ο
>'ου έ Ι. άτ^,φχτεως χύτης,
είς δνμοτια,ν τλε ο^οσ'αν ·χ-χ τ 3"· ^ιχ-χ^ί :
τ"ΰ ΰτ' ά'ΐθ. 356 τγ5λ' 4ημοτοα'Ί~> Ν6 «.ου ή έν.ΐΑ'Ίτθ^ΐ',
το~ Ληαιτ οόο-υ */Λ °/0 χ.χ τοΰ ο ό ο "υ ^τεο τοΰ Τί «·'ου
·)■')! ΤΟΊΤ.'7'ΟΜ
.ηί, οτποί.'ιΐν, ;ί'·ου, κουκο /'ων,
ι/.ετχ'ηί, τ-χθ'^'ϋ)^, Γϊω/.ηλω', κχιτίθΰ, Λ="λ-·
τ"";, χηοιΰ ν.αϊ λθ'~ών τί:τ3εγ_ γοτήτίω: '^ΐτό τοϋς ίςης ό'ο'· .'
χ' ) Ό η·Λ0' ίί"ϊ·ο-'.τχ' ε;ς τνς έΐη; -Τί2!05Λε·'χς 1) Χχ/
*Ϊ07 πεο'/χμβ^νουτΐί τχ γωο'χ Χχν^:ϊ Άν. ΓΤχντί^Ε''ΐ,ονχ
Βό'Λχ κ.αί Κχτ·"λ·Μνχ 2)'*οΐλ£ ών. πε^·'χ7 "τ'νουιχ τχ /ό-
ε·'ν Άοι'.:'·")υς ίΤεοβΊλχ/.'χ ν.χ1 'Ι—'χ ') Λ Ο-/ών πε:·λ-» /-
-'λ'ΌΊίΐα τ-ν γ-.ο'α ΛΟ'ίχτ Ά^οοκ,ύλο-'ί -.χ'ρ "ά ν.'τό · χ,
Ο χ"1· ^,/.ΐ'τχ λ-ϊ'. Λ-χ ".ί^χ 4) Σ,ι3.ς -τ;ο'"ιχ;'βά-
-ό νωρ''Μ Σ-Λ'ί·, 5) Βοο·:: — ε 5 'Κχμβιί »Γι ^'7X
-χ ϊθ)ο·'χ Βορηϊ καί Παλετχΐτσι, 6) Π^.τχ "χννχ^ω ■ π ι-
"*>αοχνουσ ■ -^ /'ύοίχ Πχ-χν χ^νά^ουί κι ΓΙχίτε'λί ~'ην
-'ΰ ^υνο·".·"·!!.1;·"" Γκορ—χν-ι'δω·*1, 7) Κχ ε·-; τεο ')χι/.βχνου'ί>.
- γω^ί'ν Κχν$νε, τίΰς 'ο,'Άουί Φ,"ετο ί ,:χ'· Πί-ιιυ'λη κα,' τόν
-.■'-'κ'ΐτΐΑΟν Γίωονντί' ιν, 8) Βχβ=λ'ον χεοθ χ'ΐβ··>νο·>σχ τχ
","Λ5''χ Πχβί'λους ν.κ' Καλ* ι^ΰ/.χ, 9) Ζτϊ-ο: τεο'λνΐί-β-'^ί7"
- ■ ■/οίθ'ΐ' Ζηο^ς. Χ τ >;■> 'τ'ΐυ'λον, Λ-'θ', Λχ'ΐνΜν κχί Ζίν.·χ;0ον
Ό) Τ>-ώ πε4·Ί>μ.% 'νουτ·». τα σ·>:ι'χ Ττώ, Κ>ν /'χ),?ό κχ1·
γ>-ί^, κ,*1· 11) ' ίττ'^'ί.)^ -τ5ί"λχ'/^»ν.'·'-χ -ν /(ο '7 Μ-'τχ
·αΐ "Γ;ι;ω Άτ'ίίΐχ Δ ο-ν.-; , Κχ"'-, Λ"/'.'^ν χ; Ττοχ,
Έκαιιθοΰν . χ; δ'. ίλχι όα·); η κ?ΐ ■/ ..:;ι-ϊ {/7;τγ.
■■> ·) Έχχττο' —χοχνογεΰς ',—'/οεοΰτχ νχ τ' γ ού, το.·ς οο-
:'ι'·ς τού -^υς :ίς τ^ν έ' ·'χττ'.ν -': λ»τι,".'7;-οί, ο' ί»£ έ-5-
" * 1Τ7.--7.1 νχ'Γ'-ν '·"χττχ· ν]ι'Χκττητια'.'ο >-.τΛ'ΛΧΤ'ον ςρς τνν
: θ'./ΐ!Χ7τη, τη τ-ΐ'Τ',ϊ χ' '-'-ι1]·/ ^ι'^ι^ι τχ ·λ.—/;·).χ'χ τχΰτ Λ
= ;- ".'')ο: τ/·/·ν -ο-ΰ ο;';', ·/■"■ -''■>'. Όυ ο)'(·>', '/·"),το' χ
'-νοΰ τή» άξ'χν τ" > ό~',''·>' ΘΟο 7' χ. ν -χμ7*' λη ό: /-■■'.· χ
"'^Ά·3ώ/ι)ς 7730ί τό' >.''':■ ο" .' -·ΐ: ~;-ν' ο>-: /γο^χ'χ: -
''·'7-. Ιν ττϊΐ'τττΜΤί1 ^3 ^?"''·' χ: ^^ ίτ.ΐϊ'νίΤΜ τ= ;ί 7Τ".
' -Ίε'ι)- -χύττ' -ό τχ ' ή/.ΐ' Δλ,'χ Σ, ι', ;*' ' -.
"' ) 'Ί ττ''-·ο^οτ'κ ^ρ'χ/ ■"7- '' -μ /;·Α'-·./."ι Κχ-
-χττη·ιχ-· Πο"/·ί7θν κχ-ί τνν 30 Μχίου ' ί ~ ι.αχι Κυ-
- Χ/.ην =νώπ"·ν τΐτ τοοτϊί; ν~ο 7ε)ο , λγ'""' ^~ "θΰ ··Λ7:-
•"ν ώ: 'Ιοοε'δοου -/.χ1 ^ύο '.'7-->/μ. Σ ·Α*!-/',ω ώ: 'ίΓ' Ί
"> ) !1ϊί τ)ει ^ο—ΐί ^ *' νί "' γ ^5-τό: ^ί'ον ν χ ■»-·' '-ΐη
■;'γω ;γν ,ήτε'^.- δ·ά . ε ■/--■> ττ'ν.ο. Χχν^-.χ. Ά" «.-'' :,Λ-
(| 'χις Ζ';ου κ^'· '^η^'-.»- "ο. 30 ^ > δ1 -?■ λο· - > ·.") ί-
'ς 'τι-7··>χοη70'-χ χ»;·" -—' ' 7-υ' χτ τ^,'ί '~·*ς. : ς
χ>: τού- |-τ'.τυ/ό/-χ; Οά σπψηθ'.^ίίοτ· / ε;ς τ/;·' τ:/'·-χ ?
οόιιν τοΰ ι/ισθώαχ-ος. ΰτονρεοΰτπ ττρός τούτοις νά προσα-
•'χυύι νχ χζόγο'ύ* έγγυητην, δτ^'ς ΘΟει τυνυπογράόη τχ
ποακτ'κχτίς -τ'>ε'θίΝοτ''αί κχ' τό τιντίρθησόΐΛενο^ Συμβόλαιον
σ·υν.·)θυνόι/ενος Λ·1 άτάτχς τχς ΰπογοεώτεις τοΰ Ινοικιαστοϋ
ανευ τοΰ ίί'κχ'ώΐΑχτοτ της !5'χιοέιεως η ^ιζήσεως. ί'.) Αί
ττοοι^οοχί λογίζθ'-τχι ε'ς άκ^χίχί μονάδχς κχί ίίς χρυσχς
ορχγ. είς αςθά κχτχβχ'Χληται κα! τό ΐΑΐσθωαχ είς τό Ταμείον
τοΰ Λη Λου στ'.) 'Η-'.χταβολη τοΰ μιτθώμχτ^ς θχ γίνη είς
Τ5«Τ' ί'τχς δόσ'ΐς ήτοι την 3^ Ιουλίου την 31 Αΰνούστου
χ-*ί 30 Σ)β3ΐ'ο·) ε Ι. -5.7Χ δέ 5όσι μη κχταβχλλθ'νένη Ιμ-
ττοο^εσ^ως χ.χ^:α^χτιι τοχ,οοόρος χοόί 9 ο/η Ετησίως κχί
άπιχ τητη ιχτά τάς Χιχτάς^ε'ί- τοΰύπ' αριθ. 196 Νομου ξ'.)
ηΰ^είς (ΓυΐΑ·1ιΥΐοιτ·Άί ήι' οίον δητοτε "λόγον Ιπιτρέπεται. π'.)
Ή τ^β"^"»-*» '^έν είναι τ^^ωτ'κή εττοαένιοί Ιαν έντός 7ήιιε-
θ'ον άτ! -η- -οτ(·)3·ν9ΐ: κχ-κκυοώτεως ττοοσφέογ) τις του-
λά/'^τον 5 °/0 Ιτι -τλΌ1.· τνϊς τίλευταιας πϊοσφοοχς ή πλειο-
^ονχ'χ ετχ^·χλ/»'·βχν5τα·. την ά(Α·ίΐως Ιττοαέν^ν Κυοιακ.ην ένώ-
τ·ον της χύ^^', έ-'.τροτ"'-*ς χ-»·, ΰτό τούί αΰτούς 5οους. θ'.)
'Κχν ό —?λ'υ-'»ΐοί τλε"~οί-ης τ ό Γ'νυη-ης χΰτ^ΰ άρνηθωτι
νχ ύτο·ΌΧ'!ί'·>7· -χ ποακτ·κ·χ τηί ^«ιο^οτ'χί κχί τΛ συναφ-
ίλχ ο·» 'ίτίν ίιΐφότεροι ΰττεύ'ίυνοι άτέναντι
τοΰ Δή'Αθυ ^·ά ΐΓΪτΐ'ν έτ' τοΰ ι/.ίσθώυ.ατ ς ζηιιίχν τροελθοϋ-
Ικ ^ε'χς '^'ΐθώσεως η κχί άπ«υΑείχς ^ια/ειρισεως γωο'ς νά
1 οΰο'ε> η'τ'ω'ΑΧ 'π' τοΰ τυγόν 7Γ7.ίονάταχτο ή οέ κχ-
ε·ς το τχιχεϊον τοΰ Λημο·; •τροκχταβολη ίίεν
χλλά ΐΑ?ν«ι ττοός ί^ελοί τοΰ Δηαου. ι'.)
την τελευταίαν π'Έιοδοτ'αν 77λ8·οί5ότης άνχ
κηούσσετχι όθ'ττ'κώί «,ιιθ'οτγΐί 'άν /_ατΛ) την Λ εςαγοιγην
ί ^έν τ -τι>εοθ7) χ Κι>'-'·'θ7 -ής ΰτ' χ'τοΰ προιφίρ-
ς τοο7Ό·)3χ: 'χ'.) Οί ό'ρβθοντες είς τό ταμείον τοΰ
)υ 'γ. τοο '6ν£ττ*'"Μν !'ΐο"κ'χτ=Ί>ν οεν γ'τοντχι οεκ-οί
Είς τόν ϋιχνΜνκΑΟν ί,'>: τλε:ο^ότ"'!. ΐβ ) Τχ ποακτικχ
-Τίς τλ-·'.^οτ'χς ύτό/.'-ΐντχ' ε·: την ;γ/.ο·ο·'ν τοΰ Δή·/. Συμ-
Τίς
ζοΆ'ου. οτϊο
χ'θΰτχ; νχ έτικυ^ώση η ι/.η χύτχ γω-
6 - λ:·οτ ΐο: τ λ. κϊό-ι: χ χτ ■'.-/ οΰ^; 'χτχ τνΰ
'."' ) Τχ /.ηού-ιχ κχ· τχ εςο^χ τοΰ
υαο.Αχθ; ζχούνο,,ο·1 τοΰ: ;ν)ικ·χττχ;
-η 30 ΆτοΟ'ου 19'0
Ό Δηΐλχεχος Πρχ'ΐοΰ
Γ. Π. Σ.
·ί-9 Πϊί·>- 197
» Λιεκτ- 12'»
ΔΙΛΚΗΡΤΞ1Σ ΠΛΕΙΟΛΟΣΤΑΣ
) Ίΐ.ην^ ;ι ονι,
ι Λ..χ., ι Τί;-, ϋτ' ιο Ο ό *ΐί νί,ν^λογίχμ ΊΊ Άκοιλίτυ 1910
' ιι,3ία·"ω; ~ .', ^ι /.ο ι "" ^ 5:^■'ο^ Κα^ίά'ου, νομ'.νιΐΛ^ έγ-
I
■·.; Οί'χ/ς ϊίΐ ττ,- -ι .' ρ !> ' β*Ί 7 'α ''^-νοογ ζν ·?9 Ά^ριλίϊυ
ί '^ίθ ',χηΐ-■. .: ' ι 5 Μ. '.%■>/! χς Χχ/.μ;, ϊλτ'/ιιτα'. εις
ί ?τ -.οΐίίν 3 νΞ;»· -Αί ιϊ ΐ·-ν. τ έ^ίΐ'τβωτι- τίν ΐξή; Δθ'θΤΙ.κ'Τ>ν
| ΐόοα,ν --; /ϊ.σ «γ 1900 ίΛ;ι.
Λ' Ό Λγ'.·- ;: 5ίο:,; 1/ι °/0 ίτί τώ> θίρινών τ:ρ.Ί:ντ«ν
Β'. Ο Ι-^-.' ίϊ; ,^ίς -^ι τ 1ν χ!Υοποο6α:ων (5) λ,τττοί
ν,ααα -Αΐΐϊλτ' ^~ -ό'ΐ ' ΆΐΛν κι> 1 */» 4τΐ' τ3ν ιτείρ^·-
Γ. 'ΟΦϋ.ί Ά ι;5Αα'-,ς 1 '/, % ίπί των θιρινών
ΤΓϋϊ^ντ'ον π-!-ς; £"?'«£
Λ'. Ό ίΐίΐί νρ"ρΐ)λϋκΫ·ς 2 λεπ-ϊ κατά κ»»ϊλ·τν ϊτί των
ϊ'ν;·^';δά-α>. νίί! 10 "'ίπτά ί^' ένάτ-ου β ός.
'ίΐ ΐ»Α·ΐΟί·>τι; τώ/ Φ53υν τ'ύτ'υν -ενήτί:αι χχτά τάς διατάξίΐς
7ίϋ 1· ' ί^:6. 3">β πεο! Δημ^ζρπ ,)>> Νίμου κ^ί αο|Α^ώνως πρός
τ:ϋς?έΕϊς ό'ρΐυς.
1) Ό Λήμι^ς ?!χρ€Τ-2! είς ί πϊθ'.Μρίίϊς 1) Τ3Ϊ
4ββ
Γ*ΡΜΐΡΪΓ ""Έ ΚΤΒΕΡΝΗΓΕ'ϊΓ
θών ττ
λαγ'.ττον 5 '
ϊ'ΐυ τ":.5;-"ϊ:': άτίτ ς τ?: 1-0735:0·
α·"·ο >ι/τ".)·χ-ο 3:·»·2·^ο>; τ; ίζ·|-?ϊ>ι-
ί- ^ ϊ α· -;λ = ",)Τ"τ ϊτ3 ».ι: έαν 1ν-5ς
~^* ν ·/: τ-λ£^ ϊ άς ττίοτΐα α:, »ύ-η 'ίί»
τ'».Τ>ς, ■'·>Τ2 τοός αότούς δΛ0^ς, ε'ς τ.ν ϊότυν
τοπΐν χαί ενώπιον τ?ς ιύτής ίπ τοο—ής τ?ν 3() 1·'Ταί'5.ι ΙΟ'Ο
ήμ«ρϊν Κυοια* ν καί ώραν Λ —4 α. μ.
7) 'ΤΤ ϊ'Λίολή τ'ύ *'.-θώ·.Αατχ Ο* ·'ε''νί; ϊί; τ ϊ?ς Γιας ?3
σεις, ΐξώντιτ-ώτη την 15 ^'ο.τ:^^'■ ϊίυϊ'ο» τ ι 15 Σ^-
δί'}· ή -ο·-η Τή' I^)Ν)ίο^3^ 19'0 ΙΙ-ίΐα %'ον% μη χ·»-
τ^6αλ'> ΐιΐ'ντ ϊμπρθ-σ^ως καΐίστατα! λτξ πρίθεσμις, "Γοκί^ο^ΐς
πο'ος 9 ·/„ •/χ· ιτα'.Γΐτ'ΐ κατά τάς 3:ϊ->ς-; ς τ^^ Ί-' άο 5 196
Νόμοο.
8Ί Εάν ό "β^εο-αΤο; πλϊΐϊϊοτη; ή ό ί^γοςτή, τ^^ Τ£ονη')ώτι
νά ύϊΕΐγίάψωσι το 7τοο«.τ'/.όν τής τ^'ϋίοτίχ;, κ.! τό σϋ^τίχθο
σίμενον Συ .δόλαιον, έντός τριώ' ήαερώ;, ί:-:3 τή; ι'ς α''-:ό;
;ή-ι:λβΌ5:ΐ' - 0 » ^ τα-
ηφΊη δ ά λον?-ί,α-"ΛΟν των, :"-' >«; 1: τ>: θ'ΐνΐϋπχ: β'ς -.5-
- οί τ'-.ν Δ/α ν άτ-^ηΛίωτν, ί-ά --ν -,-/-, άπ·> τ-"1 'χι/ - Ρ>) Ή ,, «-αβολή το; ΐιΐσ'ΐ',νιτη: των έν λόγω «ή
ί>) Ό φ,
ϊόντων.
Ό φο^'. α'γοιτρίβάτων 5 λε^τά κατι *ε?ΐλήν ΐ-' των
.·' ?
V·*
*-' *5' τ-ς:3'α
2) τίς Β?λα;δας, 3) τ/); Καν$άνο; >αί ί) των Σ-ρ'6λ-Τ«ν, ί Ο Ό 3330; των συνομ'ζΐΆ^νων ^ο'.νών ιοοϊίντων -ταν-
έκάστη τώνδιτί'ων τΐρ'.λϊμδίνδ! τ* ** *γτ^ τας ΐίΐ/.ιΐΐ'
χ.ιάσεις γνίίΐστά ό'ρ,α.
9) Οί ςιίϊΐι 5/1Α!σήο"ντΐΐ Μ«ί γωρίστά ϊ:' έλάτττ,ν Ζίριρί
ή κοϊ ?'* Ολίς όμίθ.
3) Έκ»στ:ς παραγωγεύς 'ύπ37*£33'α'- ν* "λτβώνη τού: φ'ο-
ρους τού (Ι: ~ίν ίνΐΐκιαστήν τίς π»ρ'5ίρε!3ς ε' ή; «ΐ αι ή χϊ-
;*'ας ίϊι, η» ^ϊ'ντα' τα ιιτηυιατα τιο ·, το*ίί αέν Λ-χητο χ*.ι) /.«-
πού- ί'ις »Η:; ταϊί λ;·τ7 £Ϊ5λ *!ς γί~ ια λχ' -Ι; την τ3'-/;υσ^ν
τυ.ήν τοΓ ει'ίυς, πλ-ν Τ3"ί ·5ΐ33υ ·3>> ζ')ο; Ίϊ: ς Οχ π'1 ί)3 ο η-
τα* ώς ό^ν^ι ό Δϊ]μ^ττ.νό. Νορ;^ς
4^ Η τγΧ-ι^δ'σίοί ^αδ'-ζανθή έν το> Δηλο-'χώ '/ατϊϊΓ^Λατ!.
Καν*άν«υτην ?3 Μ:ί-υ 1910 ΓΑ«?ϊν Κυ^ακ^ν >'.ϊί ω.^; 2-4
μ. μ ένώ"Ί"ν ί·"τοο·>:·ί|ς άι:ο-5λίΛΐι.*ν'κ::; έν. τού χ Δηυ.4οΥ3υ
Κα·>ϊίνου ιλ- τ'θΉι*) χαί *ύο '-'.τι')) Δ^Λ3Τ'κών Συ.·β.)'>ων
Κα'ϊάνου ώτ μελώ'.
5) Πας -τ"'ϊ·3Ϊ3.ιηί !ν -'ϊ'νη Ϊ5/.τ3ί β·ς τή; π; ,'ΐϊοΐ'^-' ??3ν
» *'': τϊν Τ ιϋ'Ίν το3 Δή».υ ^Ίνϊ'Ό · ο-'ω 1νγυ
■ (15) ?;' ένάστην ττϊριΐίίειΐν, αίτ'. β- ·4ϊτκ τ ιν
χτα«ΰ-/ι)σίν Είς υ.έ; τ;ύς άτ^:^χ3 τ?; της τλ '.-1"τίν_
θά ί^ίστρυώ-ιν άαε'σίιΚ, εΐί δΐ -ου 5Τ!ϊ γοντ-; ·» μΙ/'» σ'·") ν
"ϊ τή» πίώ"; ?ίτ ·., να ποοτχ ά τ 5ϊ χ ·ρ ας"5γ·)ίον ? ' ητ^
ή
Ή ΐχ ι·τθ">-ΐις τ!ιτη γ;νήτ=τα! ύπ' -ούς έςής ό'ρο^^.
Π Ό
φς
*ν'. Τ ιν π»ϊ -5535 ϊν Άγ·ας "^οή'η: π»3 λχ ι5ίνουσ»ν τα
χω^ίι Άγ'ϊ- ^'οή-ης, Έτανογ'33', Πί νέ καί Ττΐσκ'ανα.
Β . ',' —!-'ϊ;3£'·χν Κ*'λ-τ»;~3 τΐοιΧχ'Αία Μ>σ»ν τα υλ;ϊ
Κ "--»ν-ιΰ Μτοίλ'.α. >Γ>»3ΐϊ,Τΐ3ίν·)-~ο'>ι!.3 2*ίϊηχαΙ 'ΑογαΐτίΙτ
Γ' Τ/; π£!?ί-!α" Μΐτ)Υ'.)3 ό ■ τ:-} λϊΐδί'3'ίΐϊν τα -/')-
«Ίϊΐ1· .-6ί>'. Ρ>ί 6ί; , Κχ.άο'», "ννδ.,;, Μϊ3τ=,
τα "/ι·)
"1 Οί ^ι'λ'ζοίι οι'Ί' 1"ΐ'>"7'οντΐ'. νο)5!στά ϊ'.κττο;, ν ?ί
τεο ΐ:'ο-ια' ό'λα· ό·»οο υ) κ αί ϊ?'α έ/.άστη
3) Ή ίηΛ-ττ-ϊτ' ι ίν = 3γ"Βί]-5-ι· ίν Τώ ηΛχρν!·«/.ώ Κ·«:χ-
τ )χ- Κ'Ό.τ·>νβ) τ ν ν?{ Μα'ου 1*11^ ή^έοιν Κ«:'''.Ον *'ί
(Ιί'ΐ. 10 τ ι* έ''κ- ι χ, ν'*-·.■>> '-".'Λ~·ϊ-?ι· ζ^ίτελ-υαέ'η-1
ΐτ-οτ'ν 1-Τ4Ϊ3'-.ν ώ: Πο6 ?·; -ν -ιυ Τ.33:*ρ3ν τ->3 η ιοτ'χ:^
Υ^ιί3^λ·3) Αα' ένο; Δ>-α>-',/.3"' Σ νΛβούλου ώ; α "'ώ/.
Ό Ή -λεΐ3>3τία ϊέ>ϊίν»ι τελϊΐωη·ή Ιά τις ίντό; *ΐ ήι*;ρω'
αζό τ'1- ν·'ίι)τ5 3'.) /Ο3νίλο·''ας π3-·ϊ?ί3Γ 5 Γ5Ϊ. "'9 ΐτί -τ:'ον
-ής ·κ-ά -ήν π307Λ3'ν/]ν κϊ-α/ΐΐϊ'οτ'ν 'ΐΧυτνχ· χΐοινιοχ;
όζότε ίπα·ΐϊ^3υι6άν;τα·. ^ΰτη ττν 30 Μϊ'3^ 19'0
ι*ή ν.·χί 5ιαϋ ^ 0 ~. κ. ε,)· 4 α. α ανευ ετέρας η
ίτί τού- ι!ι:ούΰ 33^1^- *%> ΐνώτ όν τή; αΊτή'; ΈπιτοΐΛής.
5) Π3; Ίΐ-λε'θϊό'-ης Γνχ γί η *ετό; δέον ι /.ατ^δίλγί ΐ':
τι τχ ι,ϊ'ΐν το3 Δήα.1! λόγω ΐγγ^ί!τ·ως ^οαχ ^ς *-.* (10) ί '
ί άστην τ-ρΐϊ'ΐε·*» τνν ότο^χν θά "'ε'οϊι-ΐτ-τ, χ'τινες Οά ίτ'-
ττοαίώσ'-ι -'.γ τοϋς άτοτ ι-ό·»**· ίντος ίύο' :ά*3~·^ άπο τή-
όή ώ όίλ'-; ϊέ -τ?·>σ?τι νά πρά :
ίίυ τί άξ[ό-/3«(»ν κοίνϊΓ ή Έπιτρετ
τ3νοά Ι»η τα ιΐ3α*-ικά τ?): 5ηΑθ-:3"«τί*ς χιι τό
συ ι6-λ«ιον, είν» ΐε ϋΐίον-",»; 8,ϊ -άσχς τάς 1
άνίυ δ-.'.αίώ'Λϊ-ος ϊ.ιιοέσίως ή1 ?ιζή
τ-3 ϊν
; α; 2ί -αοΐ ώ Τ
•ΐθΐ μ*ναι
δυγ, ίέν ϊ-ιττοίφονται, ά' λϊ αιχϊζ ι ;>ν Ιπέ' τού Λ.·,Α5τ:
^με'Ίυ Κανδ*νοο.
!)Ί Ο 5-ω:?ι;ι:ΐ άτ:>»3 π-ό ν τί
13γ·/.α τ-ς'ιόντί τι,
-ς τ>3 ? -3^
γ
γίνη ε!; *.!>■) "σας ϊό"£·ς 1~ ών ή ιέν -ΐοώτη π*ο'. -ά τίλ
η
λ'^Ό^^3^ ή *έ ϊίοτί'θϊ τεοί τα τίλη Όίτωβρίου 1910.
ό ώ ΰκ
Έν
"κτά τα- *"τάξ«ις αυτού.
π«3:π-(')σε' Γε
___ .: τ ε ττλβΐ'.ϊότγ) άίνηβή ν-
των, τ·. ·,>3ςΐτ·ι Λχνα τα;-3'. ι: .- ύ ; ϊ; 0 8'->ί "^ ' ·') ι | ^ .οντχ,ι,Λ τ . 7:οακ-!ν»7 ή νά τυν-άςτ τοάπΐ-το )ατνο; συμβόλαιον
Γτγίιιο";:-.3" Λ'α;·ϊγ)χ"ο- λ-ϊλο^ ο- 3ϊ ι-τς -"/.ι νι ι τ'. ί Ιν-Λ" ό ίτώ ί]Χ'ΐύν ίι^ τ>ί; ^αταί'υοο^τϊ'ο; ο "ε ΐνοΐ'.ΊΧ*>τ*"- '%'■
~αρ76^σί(.)ς τα^της ίΐνχ' "- ο'·.Γ>, '.3Γ,^ο3 κη;
10) Τί Τ3 ■Α·'.:' τί!- — Χδ -Λ->- α 'πί,ί'π
σιν τοΐ Λί]·ο.3τ'(.ι' 3ίΑ!/> >'.!ζ ι !ν ' δ»;- ι, 5
/ρ'-νη ϊ1 ο') αΐ-ϊ, χωί'; '/.-')^·^·3^ : :ιλί : Ϊ3- τ
-.π Ι ■' ι
11) Τ /.η-ΰ'» χ1/,", , τ, ·': ί -".ν τ - ) -π
ί'υμβολαίων β-ΐ^νο^τι τούς ΐν3!«.'2ττά;.
Έν Κανδί'φτη 6 Μώυ 191'».
Ό.
ό *γ')ητή α^τοΤ -σ'ν
αϋ-'Τίτ,τή νί'?ς «*Μτθ'ότβΊ>: η ίτ' «ύ)«ί *ί ?'*-/ϊϋίσί(ι>; ζη~
ιΐ'Ίν ίτ' Γ" -ττ3ν τι "ι '■> τ/;' *.· ~ 'χ ΐθ
.V.·
-ζτος Υ,ωρι:· ουτο νά 1/ω
σ'ν ί·*Λ» ) *:κ·»ίΐοΛ3 =κ'. τοΐ τυχόν π'•/"*σ*ατθί·.
| ')) Τ^ -τοαχ,τ'νά τής ϊηΐίοιυοασί*; ';τί (ντα- ϊ' τ·τν ί ,
| "ου Λ Σ
| α -τ, γ ,ν,·:
Ι Δή 150 8-Κ>
Αριθ. Πρωτ. 169
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠλΕΙΟΔΟΣΤΣ
Ό 4ιΊηα-·νος Καιιπανοϋ
Διακηρΰττει ότι,
'Εκτιθετ«ι είς φχνεράν πλειοϊοτιλήν ϊηιιοποχΐίαν δια ;ο τρε-
βν ϊτος 1210 ή ίχμίσΑωΐις των εξής 5η^οτ:«.ών φόρων.
Έν Κ
ή 6
τή
κιΐ "3α
1910
Ό Δϊΐμβρνος
Α
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΚΗΣΕΩΣ
169
Αριθ. Πρωτ 156
Αριθ. } εκ. οΤ~
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟ ΛΟΣΙ ΑΣ
*ί> Αήηαρτος 'ίτάνι»;
Διακηούττει ότι
Δυνάαε: τήί ίιπ' άειΊ. 4 ά-οΐϊτ-ιω; ι. ?. τοΰ ίηαοτίκοΐ
5; ι·'ολ 'γκρ θϊ'σης νο,ι;μως ?ιϊ τή; Ι-' άθ'θ. 91 ίί-τ
'ΐίου έ'του; τοΰ /.. ^αάργι^ Υαΐηθιου ϊίτι^ϊττ: είς φα ε αν
■τ>ϊ!5δ3τ·αν νατά τάς δια-·!;* - τ?ΰ Οΐ' «.Ο 35*1 Ν:)*;.) ή ϊλ-
φόοων-ςί]; -οεγ;ύτί)ς χ'-ήϊΐως
τροϊ^τωί· Τϊντός εΧίο κ ή::!
- ■χ'ϊβ'υτΐων ·>"νι»ν ττ>φ.>λ'5ν
/| οί3 !>τέο τοϋ τ*μϊ'υ τυΰ
ώτί - ^ύ ?(;.',., λαι 1
'Λ'-Ί,οτις των ανωτέρω/ ίηιο-ι
1909=10 ήτοι.
1) Ό φόΐος Ιζ'. τώ»1 θϊο: 'ώ
ίτι των υιιταςονιυθϋλ,ιον, μϊτ
ά ν./ι ίν γέν?> χητικ
*/ϊ ο)° ϊά τάς ταλα άς ΰ
^)3 ύπΐο τοΰ τί,λβίου τής άγροΐίΛαχ-ς
2) Ο φόοος ϊ'γοτοοβάπο-' Ο λΐΐτά κ-ιτά ϊ? λγ·.ι «—ι τ'ϋν
ϊγγάλων *αί 3 λϊττά ΐ~ί των στείοωΓ* χΐί "ών νέ ^ενητιον όπερ
τοϋ τ-ίαε;βα τοϋ Ιήχου χ-χί 2 λ»~-Ί '';τ«ο τοϋ τααε'ίυ τ^ς άγοο-
?Λαιι»ίί.
?) Ό φόοος 11 λεπτά Ιπί έκάσΐθ1) ^35ς ύχέρ τΐΰ ταμϊίίυ
ωσαύτως τή; ά'οθϊυλαχ.ίς.
Ή τλε'θϊοσία ϊνίογτ,θήσεταϊ υπο τούϊ έξίς έ'ο3^ς.
1) Ό ό των «έν δ/;'λη-9>.2χών θά πλν3ων*τΐ'. ε'·; εΐ5ο;
=α>ν των ο έ λο'.~ών είς -/οή'Λατα ατά τί;ν άγοοα'αν
«!χ'αστήν τ?ς οίκονονιικής "ερ'.?£ρ5'?ς είς ήν τ.ι·
•/Όν χ'Ττοτι υιέο-ς ή ΐί τό ίλι^τών ·λ-ηαάτων ϊ/.τος ΐίυ μ^'ος ι,
το όλον των ν.τημάτω» 5>-ρ;λογ3|)^ένη^ τΐν'ις κΐΐται εις πε=ιΐ5-
ίε αν --κτ-ϋ τοΰ Δτ,μ,ου τής κατοίλίας τοο όπότ- ο^:ος /.«->.-
5ίλ)ει τόν 50οον εις τ'-,ν ?ν3(/ -ιτστήν τ^ς ιτ'ΐ'.Φίο-'.αί τα!ιχη;.
Ο Δήμ,ος ίΐ«ΐΓεΐτ3ί είς 8 ο!κονθ|*ικά; χεο'φερίίίς α ^τελ5^-
ώς έξ·?ς:
1) Καρύδι
2) Σίτανος
3) Κα^σηδύτι
Ί) Μισυριοϋ X'ΰνο^ ΠϊλβΛ Μ^τάτο κ.αί Ξηρολίμνι;
5) Μαγκασα
6) ΓΙα'λα'όν.ϊστρονττλήν τή; Μονίΐς Τρ~ι,οϋ.
7) Χ-ιγλαχαίς Άζονέ^α-ί,ο- Κίλλάοία 'Α>5«6άστακ3ΐίΚληϊήίι
8) Ζ?/.ροί
2) Ή ιΐλϊΐοΐοτιχή ϊηαοΐΓΓνίϊ **ίεξα7ίί';τΞ·να! έν τώ Δ;μι-
τιχώ χχττττή*ατι Ίτίν^ϋ την 30 Μχιου ■;. Ι. ήιίοι, Κ·;'.« ν
•ί-ίί άττο την 9 π. μ α·;"/οί τή- ι ία. ϊ^ώτ'.,ν ί—.τ^οτ:", α-.·
Συαδού/ων ώς μϊλι. ν.
3) Πας ιτλ*ιο5ό:η- θΊά ^α "'νή 0ϊ'.το>;5.0' να ·ϊ;-ι1ί γ, 0;α
^ όγω ΐννυήϊίΐος ίο.~/!Αΐς δίιΐ,α ~5ντ= α"~··θ. (1Ό =·; ι- -, ;Όν
:.' τί;; -λ·'.5Ϊ ·τ.μ
μ'.ν.'ϊας .αι
; είς 3έ τον ίν5··/·ιτ/-ην ^τ τι
ταίαν ^'τιν τθϋ ■ι/ιθώ'.ιιτο: νά τιοα-
νυητήν όστις θά πρίσυτ:νο>Ίι« 'ό τ;·
το σ./','αιθί ί'ί /)
8) Εάν ο τελ·:υταΐος πλε'οδότης ί) ό έγγυητής αΰτοϋ -;ρνη-
θώτ! να ΰπογράψωσιν τότοκτ'κόν τής πλειοδοσίας τ] τό συναφίη-
70'α.βνον συμβόλΐίθν εισίν ά'Α'ρότεοοι ΰπεύθυνοι άΐέναντι τοδ Δή-
μου διά παΐαν έ~1 τ^ϋ ϊοχιοΰ μισθ(ό>Αατος ζημίΐν ίχ νιας μι-
σθώτεω; η άπ «ύϋείίς ϊίαχίΐοήιίως χωοϊς νά έχωΐιν ουδέν δι-
καίιο'λα =α τού τυνόν ΐλεονίτΐΛατος, δέ» ?πιστρέ?εται άλλά μέν«ι
Κ3θς όίβλος τοϋ Δήμου.
9) Ο Δίμος ούδϊν δ'καίωμα άναγνωρ'ζει —ρος τούς μισθω-
τα: ϊι' ϊν5ί·/οα*νην ε)ίομηνίαν ή άλλα άπρόοπτα άτυγήματα.
10) ') όιωσϊή-οτε άτοχούπτΐίν »υοοογητί« ποοϊόντα ώς χβί
όχίοσίήττοτί ';τΐζ/.γ·] ,'ων ϊν όλω ή ϊ» -Αίοε' τον ?όρον πρός τον
μ!σ*)ω-ήν τ',αόο ?τα: [ΐ.Ί τάς ποινάς σο'ΑΤοίιΐω; τβΐς κεκανονισμέ-
νοίί νόαοις.
Η) Τα ποΐιΐτικά τής πλϊ'οϊίσία; !ιτόκ.·ινΐαι είς την ϊγχ,ρισιν
τοΰ Δημιτ;/.·>5 Σ^'^ι6ο'^λί^^ τό όπ3Τον ?5νατα· νά ιπι*.)ρύ]τι *) μ,ή
ϊΰτχ γιοοίς ό τελϊυταΐο; πλί'.ίίότης νά άπολτά Κϊτά τοΐ Δήμιυ
ο!)3 = ν δ λα'ω *α.
12) Τα Λ'ίρ',/.εια χαί τα Ιςίϊα συιχίολαίου βαρύνουσι τον ίνοι-
κιαστήν.
Έν Καρυϊίφ τή
V)
Απριλίου 1910.
Ο Δήμαίχος Ίτάνο^
Ε. Ν. θίκονομάκης
"Αριθ. Ποωτ. 511
» Δ-.δ/.. 3-25
Ό
ΔιαηΛύττίΐ ότι
Κοητόας
η
Δ'>νάμ$: τής 4π' άο'.θ. 6 τής 28 Μαρτΐου 1910 αποφάσεως
τοι ΔηΑθ-;-λ-)ΰ ΣνΛ33υλ">υ Κ?η~τάς νβμί^ως ίγκριθείσ»;; διά τής
",π'άοο.
II
ι,οτ. ίθΐν2 Άπ3?. 9α έ. ί το-.ϊύτης τί]ς Σεβ. Νο-
ιΑΐ'ίχιχς Λΐσ'Όιοι» έιτ'.θινται ΐ'ις δημόσιον «λ&ιστ)}ΐασμ)ν ϊκμι-
σθωΐεως λαϊά τάς δΐ'χτάξιι; τοϋ ύιτ" άρ Ο 356 Μόμίυ *αί τούς
05θ')ς τή: τ: ■^1^-τ^1ς οί έιτό;χ·;νθί 1η Λΐπνηί φοοοι τ^ς τρίχούτης
7?η-;ως 1009—10 ήτοι.
Α. Ό Δ/;μ3τι*ός φορο- 1)^;)} ίπ> των συ/κομιζβαίνων
Θΐ3'.ν'»ν πρ:ίόντ(ι>ν ατΐνΐ εισ".
1) Ό τίτος, ή κβιθί), ό ^ρώ,Αη, 5-χ.ϊλη, ϊθίοθί-.το; τα ξηρά
οστ^ί', λοο/.'.Ϊ, ιχϊ-ί, ^ίν6■^'9ο^ φκ'.ί λαθοόριχ. ^ϊ'.ος, άρα/.χς,
ροβ: /α τα Το'.?ΰτα.
2) «υόμμ-ΐα ■μ.^γϊαλα /.)'■ ξΛί-έοα:» ϊξϊ'ροΰν-αι τής φορο-
λο-'ίίς χά-'ϊ'ΟΑηλϊ ακίι'Ο-. τ-->αι:ϊχί οί ο: κάουα, άτιχ, κουκού-
)ί-- Άίί-χςϊ μτ ουρνίΛβ-; μτ}λα βίρύλχο/.α κλπ.
Β' Ό Λ'Μον.ος φ03ο; ϊ'ί τΓόν ϊ'γοποοίάτΛν 5 λε^τά
Κ3~ά «φΐλήν :ζ: τ3ν έ-νγ-ίιλ'.)" .α'ι 2 '/4'"' τ-3/ σ-ί'βων χα'ι 8ιϊ
τα 'Ο ·.' ν-7' ζ.''.νι τ? ή~'ΐκίας χ ι>» τώ/ έξ (6) |/.ηνών.
"() )0'. ίχμΐαί,ώιεως
1) Ό Λήα:; οΐϊΐοεΤτ.-'. είς τάς έ; ς 'ι «ρι·:ε::'ας α' τερι-
5-. εια Κοτττα; ■> τα των γ.ωτίων Λχνυνίων ! α-ών, Μαρδατη,
■/.-: τ?ς ιω :-όλεΐύί ' νίοϋ Νικο/άου ώς ν3· *ί;ς νησϊδος Κο
λο-ύΊα;, 6' -ϊ:ΐ5ϊΐε!α "".ϋ -/ωρίου Κρο"στ~, γ' τ-εί'Φ'οε'.α τού
-ιΐ3!;υ Πΐινΐΐ. ϊ' πε'ί«:οΐ'» τϊδ /;ωοίο^ Κί-)οί Χω:ΐου ιυυ-
>· άν .>--:ρι.> ίόο-ι ΐημ-,ΐϊ
.'νΐιις έ'ναττ': ή ίε ΙκΆ'σ
αύτ'~>ν ϊ.·/■'=! ?;α το
4) Χ'.τοοσφορχΐ Οά γίνωνται -ΐς αΑ65ΐ
7ο ·σάς οοα/αάς ε'.ς )ί 'ΐά χϊΤίβΛ'.ητ^: ί.αί τ* ί.;.!θω>α ΐί: ".ό
ταμείον τοΰ Δτ^ου.
ήτοι τγ-ν 30 Ί?υνί3υ καίτην 30 Ίο,Λ^ χ-- -,ί ·!Γ> Σ=.-τίόοι: ι
1910. Πασά δέ !**306=.:γί3; Ι'ζν.: Αϊθί-τ?- - -ο;5->ο: χΐί
έζαι-ητή κατά τα; ?ια-5ς*ις το; Ιτ' ί;ιθ 1 '"*Γ> Νοαο
ϋατίς ϊι'οίοϋϊ-ήτοτί 7 όγον
7) Ή πλε'-οϊϊσία 'έν «ίναι τε'.ε'ωτΐκη, έτ=αϊνως ϊά' 'ντ'ίς
τριών ήμεοών ϊκγο τή; π.οο. ■>ρ'-'"1ς λΐ-.ί'χυί'.αίί'· ζ πρ:σ9;θςτι;
·) ο)1 ϊ—πλίον τή· τελευταίας ΐϊΓ>ϊ53ρας το -:-α/.τ:/.*ν 'ής . .
•κλείοδοτίϊς άκυροβται ϊ-ταναλαΑΟΐνετα'. ϊ' υτ] υ·ίτά ΐ/.τώ ήλί- Αγ. Ν-Α^λχο^ χΐί έν τώ Νο·Λϊρ·/ια/ώ καταστήματι Ααβη-
ρας ενώπιον τής αυτής Έπιτροπής καί ύπ: τ:ύς ΐ^τβύ; ό.ο^. ' 9ιο> τ^ 30 Μαίου 1910 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 9 —11
.''■) Τ) τ05'-, .'"ιν μέν δημητϋΐϊκών τρ:ίόντων 6α χαταΐά)-
λητϊ· 0-ο τ ΰν ταραγωγ=ί·>ν είς τΌν ένοικ'.αστην τής "ΐίριφείΐ'ίας
-:> ίνη-· -:·. τ, λ?--'6χλθ' :ΰτοι λαί τόν τή; ϊϊιια ής εΐτϊ είς ιίδο.
«Γτε είς -/3?,Μΐα ό*ως συνα'νιιωσιν ότε ι (νοιχ'.ί :της χαί τοθίϊ-
γωγ-.ύ^. "Απαντες ?ϊ :ί λοιιιγ! 6ά κατβδίλλω'τ'ΐ είς τόν ινοΐ-
■/,'. ϊΐτην είς 7^ή'0.2 λογιζομένου τοΰ φόρου «Τίί ττ, ^,ααι; τή? ϊ(*-
τ;, (;σει); ην τι Δηαοτ'.χ'ον Συμ^ού/ιον ϊι«ιυϊ·* ίια τή; ύτ' αριθ
4 /ΐ·. χ3 3/ο7ογιαν "21 Μαρτιΐυ 1010 αποφάσεως αϋ-οθ ό οε
ίορος των ιί-,Ό-ίθίάτων 6ά "/.ιτα6ϋΓ7.λητ7ΐ υπό των φορολογςι.-
μίνων δημοτών ϊίς τ:ν ίν5Γ/ΐΛσΤήν [ής χατοικ'α^ των.
Ί) Ή ϊηιοπ-,α-.ία τώ άνωτέ^ΐο φ;ρων διιξαχθήσεται ε
Λ
τ68
■τ υ. νωτ,,ν -->τί?- ,^ς ->—--ε"· 5 ΐ*ν^= '* --ι Τ;*α , ^
ασηθ ου ώς Π ο-'-βϋ-«: Ρϊ-5, νο! ου Ά' Ν" '-ο »ν
β-5- ώ αί>Λν τ, τον ν* ν . > 2ο-«ν -^α-Ο /;-
>ϊ ?: τ τ ι:
ωτ·ο3ί -?ί -33
η> χ-τα 5 *)ο
ρ
ε-, (π; τμβΐον --5 τ-ϊ>ς π ,-ωο νήί χΐίτϊ
" Ιΐοοε " ν τί; '-'τ'-τ* ϊί ^? Γ03
τ ~>
Γ; Τα ατ ο £ 1 , '*
Τ5·ος ΐ'ΐ'κυτϊς.
Εί Κ'^ηχ-α τ "29 Άβοιο -υ 1910
Ό Δημ*',ος Κ;ητσ5ς
Γ. υ.
π'ϊα .>
ΠΡΟΚΊΙ'ΓΞΙΣ ΠΛΰιΟΔΟΣΙΑΣ
ϊοσ.ν.β3ΒΙίθω,ΛΤ,ί ..... '' ' ' η' *-θ"«ν,,..ο^_«ι, τ=ν ,,„ ϊ(;, -, ο-ον,^ής τ.ρ ».-
~ τΤ '5 ί. ε1 ήιΐτυ'ί' ," ι _.ο η α ο 3/ 5^ τ ■> /-ημΛ υν ω,
? /) Μ χ -ϊ^γ -ο, μ,Τθώ ί-ϊ; «ϊ λ /· -'- Κ-, Γ- ϊοτ:!ς 1 ,. ο; αν - ., ί -ο ο 4 ώ, η χ „, 5,,: Λί ^ .,^ τ!ν3;
ω> ν μ.ν-βω— »*-,.,-, .ην -.-..„„.,« ΤΑ.β,, Τ33 >τν·β, | ,£? α £;. ^ ^ , ^ „„ νή*^-,,, α , κ-χς ου, οπί ε
- πτ5 6-^1910 Π3,-»,*„«; . . ,,-^,η») Τ« ^ ον.,,,ος 5 ... 4ΐ ,„ € ν 9ο ν -ι, ο ε «α. ,, -η π^.φε.ε άς
'7 7'1τ" '° 03-5-. Ο" -03- ι» ο)ΐ ?-*!·>- - Υ"Γ ■'0-νο 5?! ' ν^ΤΙΤ Τί", α
ίΓ"«Γιν»''νί1 4"α"η*τ {*'λ ~° 1ΊΓ" "° 1% Ν'·*5ν ^ ^ ν) Π ^, ,,' ,ν ,ο, Μο,-τ,, ,χ α *-,,*, α & , ου*
^0) ΐΜΪ.,ς ^αψηί-'σ!-; .γ - ?--α· ίπίνη-ι -ι- ;-«ώ,α-?- « - ,, ο> «ι -5ν 9 ,ν αό-,^ ϊ-ς ΐ!ΐν ^ „ ν τ. ».β1Α ασ'θθ η
θΤ. ^"ν* °ν § °- Μ° 1Γ Ξ ρ ■" 5-' "" ?' "ν '-' '-'23 "ν τί!' ■" '? ?ε '« Β'ϋ'
> ») γλ ; -ρ>-^-/.Τ3 π"'-ι;*ο-η ώς Χ7λ ^ ' ' η ής 3λ:3 1 σμί ί
ίοντΛΛτ. νά -:--σ· Ο υ> -ο'ε -ύν εν —3 ά~α·" α ν; ο ί 'υ ) Ή -'«ι 2ο^> 4 * ς 6ησ τ ί ώ Ληο,α ,ιακώ Κ-τ -
*ΐατ ^ ' γρ»ΐ^ % Ός^ π ο Λ '
V
?!--Όϊ /τ ο; νο - | η*^τ Ν α ~ο ..; -·; "ϊί- Μ ί,υ 1 * Η Ο ».* ι Κυ5ΐακ ν
ν;πο'η~ε >ς " ^ιίο/ ,!9 ,;- - «.,, , />—;2;- - ' ιιορ-/ > —1ϊ ι . ο ' - - 6 -λ, β" .ό Λϊνί;ς -ι-το
Τ '-ί ' Γ " κ Ό ' "; -ο-1 ϋ'- = υ Αη^α^ ϊϋ
V
- . . ή1 - ; ΛηΑ ί α*.ο^ Ιΐα^ε3«ο ω'
ΐν χ τ'ς ν 3£ τ^- ς >τ%- ; / ^ ς ,- 1- /τ υ 3 | ίΐ - ί-'ο, - ο ! ;χα -- - 3 Η! 3ν » ε ^ Ν τ^ ϋ^ » ι
ϊεν δ'Χϊ'ί,-α-ϊ '- τ-3 -> ό -/ ο ϊ-,·>--■· >- '-3 -,3 ν. - * -ο '1 Η(·κ^Τ^ ,, Ν. -ο « „ 😉 τ'Τ)^ νίλ «ω λΟτ^ ανα-
77-3" ΐί-ΐτεκί- -? /-- γ-Γ η » -^ ς * ; 'Τ ' -- α ^' / Ι - " » -ι), ,Α /ών
ϊτα · -* ,^η -,,ξ,.,, .,- ^^^ | ,_νί |/Λν 4 5 > , ύ, ± 0 :ή -τ,:3ι.^νής ^α,αλυρα-
1 ; Ό ν* ο οί. ί ϊ- , ι * ,,>α, Ρ γ ύς ι ] "- Ρ3 ί ' ο Γ=' ι'( ιιΐ·!* ι?,ΐ λ -τ?'*ς
> 3- -ο; 50-^ - > , ν - :, ,. π 3 ί / / ο - ' "- Τν ^ - 3ί/ϊ 6^-ν τ»· ή τ * τ τ ν 3ι|ην Μ ^*^^ ί9 ι),
' '^'^ -5 ί., ν - ., ,^ . .- »ω- - . α Κ-1 , ν ώ αύ ~ -οτω >ΐ( χΛ *
3 ' / α!ι ν ώ _;
.0
■τ α* 'Ο
-3 - α, -3 α
3 ά ο- 3 /
Γ Γνν >
ν γ, *ΐι ?>ί τ ν - , ο γ ν
ως
11(1 3 '
^ 13
I-
/ / Ο -
ΙΜΟ _,9 -ν ^ .
ος Α ^^ Ο ;, '
1 Ί Ι- τ/- /;;
α. τ ^,ι -' Σ ^ ,
α - ^ ή σ γ, / ω ς .
/ 'ΐα-""'θΑ); ί/ε,ϊττ
13 Ιΐί α -ϊΐϊόιΐ ς Τ"ι/ ι /; »Γ τ ~ ι ' 1 ! ,>)ν ·>
- ί /« ι νο *; > ' * - " α ι1) > ■» / ς ~ον 1 ι ι^/ α
'μθν-ΐδ/ϊιοΑ* Τί ·α^^τττ ι Α ~ν τ ι - / 1Σ^/ϊ -'
»ν "αηη' ; 31 °- " ' ».,--. -τ; * υ- - /' ο^ ,
,/τν^^ί^- ς-ο/Δ'ι ».- ,α γ
14) ο - 2-ΐ'ΐΓ3 ν τ / : ί -' ο. . . _ .
',Α' ν *!^!ρ3;ο3«ί!)ςμ'3θ«Γ> υι ως τί · έ τ ΐ '' όφ- λ -ις ο Ό{)
" ς « τ;ν Γ, ^'ν Γν; / η'(- ΐί' .ιΐιΐ-ι ιιΙ' /ι) !- ^ - ι τ ~ω>
1ο) Μ*/3 τή^ -εοΞϊ') -/ς ι(.ο.'τ ωι ις ώ/ - 3γα >, 8 - -» ρ-ι
13 ιοΌ^μ ; Ίΐ ι)ηί)? τ/ς /αϊναφί3; λΐι ' ,5 ι)3"εης |/οαςΪ3.ίΐς,*ςα:
υ ^ αε.ι -ινος ίι ΐωιΐ'-; ?ν α." 2 "ην τ>- ^ς· * χ τ- -3 λ^Α »;^ Γ '.ν
ΐΐο)3 ι·> πι ϊϊω-ΐτ ε ς τ ->ί * ) > 2~, ι 1 - α ι α ; ι ί ! 3^) "Ί * Τ ; -υν ου ?ο ι/θ' ι ο* Λί ~ ' ">ν α σί)οτ Τ)/ '3 τ;
^ή προί είΐπρας ^ ν ,-ϊ^ ■"'Ψί τϊ ί;λλ ι^α --ς κ/ »>*- τι >ς ή οι> τ^,τ, "ν ►ΐ'ϊ' >>■
ε.
λ . ^^ * ή τι ',ςε -τ,,
ε Ο --!>·) ί,ί , "Τί Β
3 /Ο λ) ;η ' ι 3- 6ΐ 1^ ί
' 3ϊ ϊ- , ϊ τυ^ΐίΐ^ί^'- ν
■^ .) ^ νί' α->ΐ . ς
■■>. > : τ ί Λ
(^ 3
ώ- ί
ριεν {-/γράφον έντίς ί) ημερών αχό τής όρ;βτΐΛ?,ς κιτϊ*υ;ώι»ιΐς, | τ^ς '■ — 6 μ μ. 1'ωΐιον ίπιτροπί; Λ*ο:β/«.3^μνης έκ τοΰ
6 Τί ίνοιχιαιτής κλι έγγυητής οώτ ϋ ίί;ν υπόχρ.ίΐ ϋτίΐνβντ; τι".' } Δη^άρ'/ΐυ ώς ΙΙρΜ^ρου, τού 11ρο»!ρ*υ τοϋ Λημετ,κού —-(*-
ήιιοκ ΐιά Ήα'χν τ^χόν ώς »κ τί,
ι>ς «άν έν.'ές
ς &χμ:-;θωοε·>ς ή της :«'
; ί&ιια^ δ-οχειρίβεα-ς ·Κ(;ο*6ψ5υσ«ν ζημίαν επι ίλα'ΐτιν ,ο« ϊρ/ι-
·.!·.) μ·.5'ίωμ.ΐτος'/ιίρί; ν.~ !χτ. δικίίωμα ί~ί τής τυχόν ίι; -ίλίί
ί
£;υ'.1οι» ν.ιί των μί/.ών
[)) Αί δημΐΊΐρβ'.-ϊίΛΐ ίίν «ίνα. τε.'.
ι ',μ«ρών «πς %ής τ; ε οί της ΐ.έταιΐυρ ρρ
ΐισϊον 3 °/φ ΐπ'ί κλϊίν τής τελευταίας ~ίϊσφ3ρ5; τ'ο τ.ρα/-ΐ;λ:··
ι ι-; πλ«ΐίΟν»:ας §' «ο^οΰ:*·., ι**'αλη^ήίετβ! ί' ϊίκη την .·?■·!
Μιί'-υ 1 910 ήμίρ3 ■ Κυρ·.Λ*ήν. ίνώκ'^ν ν^ς «ύτής Έΐίιτροπϋα,
'*·*ι :">'- ΐ'ΰς αυτού; όρΐυς.
Πι Ο "ί3 ■'αλί.η,ΐ; -ήν νί
Ϊ ατίαν «νακ^ρύ
Ιθίϊΐς, ών ή μβν ϋρώτη πληρωτεα "ν ίην Αύ ούαΐ3υ !9Γί.;ήίί
ίίυΐίροΐ την 30η,- :βθ ίΰτϊθ μηνός
11;ν! Εκάστη *:7ΐι μή ιυταδϊλλομίνη ίμτ;ρ-.053μω; »^0 -
ΰττ >;ΐθ. ι' ο' Νομ«υ. ! ϊ;βΓστ--·,·37μ"γιιλε!τέ1;α ./]ς'-'π'ιυιοΰιΐρι"σ(
μ..-.τ;ς δι ο!ΐΐ£ή~ΐτΐ /.:,ον' Ι *>) 115; *Χ( ;?3τ,',- 5'.ζ να γι·^ ί«-ρ.·Ός
3Ί ν '. ού ΛημςτΐΚ!,Ό Σ^μδ'^λ'.β'^, δτ;ίρ *ι?.ϊ.*.ν-2: ι% ίγ.-ριν/, ή ^*·'; ϊ Ρ>α;ε, Γ ^'. ν ζ" φ ϊ, Ν'τ:·;, »■*-'■ 'Ρ?ζ 5:' έ·
μοί) ό Υ&λϊΐ,τ*ΐ.:ς :'λί.ποότης. { ι-*ε·:α τί—ϊθϊι: ή·Λρ.ι·; «:. τή; ;ο;3:ΐ'.ή; χά ; ?- .,;-κΐϋ^ς, δίς ο*
1 Ίον) Τα ΆηρύχΜΐί ί,Λ χά ΐ^ί. .,ιογρΐ^ικα Ις-δα .τ;ιο :.,ύ- ■ -:04 ;~' '-ι7' ''ας >}- ->'Λι ι.!)ώίΐν είς ■·'ν
ς ή κ,αι όλοι όμ.'-·.
νϊ χατ-ι£'αι;, /.όγω
^ι-Λ',Ίν -.^^ι,ε;^^.,
κ ί» τ(,')ν .'.;ιπώ
ΐό
όσ·.ν ;ϊ-
ν:υσι τςυς ενί·.>
Έν
'Λριϋ. ίΐρωτ. 'ίύ ί
ϊίίυ 1910.
Ο Αί
Ν.
ϋί; ΑΟΣΙΑΣ
Ο ίήηαρ^ος τ ο ν
'!|Λ,ν.τί'ί8ται είς φα«ίρ :■,' γ;·1 .εί .-.■ιχιν.'ν *ημ;κρ5-, χ/ ·.
βς "ών 'ΛΛ'ίΛϊ'.'ϊρο ί^ί ''' Ίί ■'ί-''1;Γ?·ω. ί ίΐ9 ή ■;;.
Α') Ό _ημ'»τικ»4 φόρος.
α) Φ:ρος 1/ί °/9 ίί1. .ών ίημητ,ι/ΑΊίν π;οϊ;νΐ'ν
τα έ;τ;ς.
1) Ό σϊΐος, η '-ρι'·'·), ^ 3?ω···",. ό ϊ;·ϊδότιτος,
καί τ
} α) Λ·. -.;ϊ -φ5:-. -ι 'υ γν-κΐ'τΛΐ ί: αιΐρϊ α; ;.-■:■.'ι·3ς ιυι *'.,
Ί μ> ί,-ν τΐΰ Δ ;,μον
ϊ
III)
Ή κ*τ>6:,λή χ;ΰ !>ι.ί'·οΛϊ:»ς γ«./,: τα·, εί- ό^ΐ ίσ.;
Ι 2:^ι, ή μ=ν .-..-κότη ι-.-ιν ί' Α>;ο·)·ίτ,υ !::!'() ; ϊ= ί;υχίρ^ τ,,ν
1 Ο·/;,· ;'ρ.:υ 19! Ι).
ι 11x7 ,!■".'., μη "-λ ΤΙ £...'. μ ν/: μ-;.. Ί- - ■.. ·>, 5» όλω ?, 11 μ-:
; μΐ'. ■■ ιύ 'ία ϊΐ τ-.--φόΐΐ; -/..ι ζτ:% τη;Γ, ..»:-. "ί; ϊϊΐαςϊ'.ς .'υ
; ύΐϊ' ·α::. ί'((ϊ Νόμο
| τού ι>ισ!κ-.·.·ατϋς.
ι ϊ;^ ςΐίί;·.(·7.' ΐ^'ίι
ϊ
.■ 11») '.ο ^>: ί »
! σ-; ν α ο ι-.,/-.,, λ ■
, ίγγι->Ί",τη'', &ν ·ςί
Ί
ι,υ·:. ,■; ο ν/,μ' .
.μ 1^71 "Λ
V
· .Τρ, Ι 'Υ.
δ*
; (ι « ); ν-; η /·. ιι. α -ών ,>..*)■■>
Δ·.λθ; ν.' ό'.ον τι 'ΐΆο
ε ϊ ■'■· / νίί ' μίν·: ν τ;«.
:.Α.
·,ι« :*·. ύπεο τίϋ
, τ-.υ Δημι^, χη
ΛαίΙο'ορΐϊ, μ;;ι.^ίλ'.α, ρ.δ'., ρ·. ·,^-,
3) Ή ν^τ*ς*, "ι ■.βυ^ϋλι.τ, ο -,αι:·^,, 3 ^ά
σομι, τ* σκορία, ΐα χρομυ*, ■>■* λιχίν^ίΧ, α. λ.
8) Φόρο; οίνου έν λόπτ ν -/.ατ» μισχα·ον. .
ι. .._■ ^ - ^ · ■ ,ί ι.)-τ = -ι>' ε*ίτι».τ·:^ ο 4ί/^ο-.αχ;: :/, ι ,.'.ΐίωσεω κοο'/νκου · -
γ) Φορος ίπιτω.' αινο-οοβα ;ων ολί.τα κα;» ,· 9^'Τΐν »πι ] . , | ^ , . ,
των έγγαλων ναι *2 /^ ίτιι ϊώ^ οτε·.ρ·Όν. ί ^ " -'·■{*■' ^ ε* -^ ^ - ■ - ■ ι ^ _'γ
Β') Φόρος Άγροφυλακήί. ί . νχ, •-..-ί^ "--•.■ιΑί( ν ,^' - ί μ-·α·-»- . ιϊ. -: ο ίΐ3ϊ-: ρο^ -,··υ
α) Φόρος 1 °]5 «φ' άτι. ντίών-ιών Λϋτών ώς .'.ν ■ λ ϊΐ-ριμί ; .'.^μ.-■:/.$:} '^,ί,ίυΓ.'^}. ,,ύ,ν.ί, ;;. ι τι τ.υ τ.;.ϊθνάτματος ίι-
ί τ· ς :τ!τ.--■·~ί'.3.;1 ήτ|-: ί τ,α'χ: νι ι~'-'ΐ);ο> γ. τ, μ αίτ,α 7.:''-ι> ό
; ".: '■■ .ϊιΐ 'Λϊ* "■' ε'.'/'ότ ,. ν' α~ί·'.;ί α 4. τ» τ;; Λ. α^; -.'.'ίϊν ίικβ
νο>ν
ί) Φόροι, '2 /επ
στ'.ιρων ~ε χά; .-(γαλων, ϊαί,
γ) Φ:?«ς ΐθ λί-.ϋ ι; ίλ.^σ-:ν {5;;;.
"Οροι έκμισθώσε
ό Λήμ,ο Β,*:**:*! ^; ί,νϊα £:,ίν'μ·. άς π·ρι«?.ί.^- ή οί. )
Ί) ) :
1) ό Λήμ,ο Β,*:**:*! ^; ί,νϊα £:,ίν'μ·. άς π·ρι«?.ί.^- ή οί. ) 17^ Τα ν^^ϊ1:ί λ^ χα ^ΟΪΙ τ;'ϋ Σ ■>■**>'>>
1) ΐ-«9ε,2) Τζιτζίφέ, Η) Νίπ,ς, 'Ί) Φμ,Γ.) Κ7^;, (»: Ν-- : ::ν,^- τν· .
ρο/ώρ-αι Ιΐ7.4οχώ:ι, 7) ίΐϊμον,,ν, Μ Λΐ.,νΐονΐου 9) Κ-ρ- ; ; 8) ; ;" " '''-ε χ >™-* ■>* ?- - ,^Τ'·
ρών, Ραμή , Κ^-σΕΛΐ^ν,αί Χ-λ(5μ5^;ϋ ·4«τά ν'ς ϊ)5:·' ("ντιι! —, Λ·.*,τκ-.ν ν.-^ 0««Ι-·1-ι. :«»
:βς «Ο* ,
5
"'μ
**'χ·
τού--.. ΙνθίΚ'.ασΐίϋ χών μέν αιγ.ζ^,οέατι,ον, β^ών, χά; :Ενυ ϊίς |
γρήμα των ίβ Λοιπών κριϊΐνων εί, είϊος. ·
3) Έ'Αβ-τΐς φοοολϊ', ουμίν;;· ίτμ-ττ,ς «α Γληρώνγ; τ.ϋς τ;- ;______________
ροϋς τ·!ΐ> &Ί- τόν ϊν.ΐΜα'τν,ν τη', π:ρ'.5ΐίεί?;-.:.. ί-.τ:;-.ώ, «τν ; ^ ^ ^ ^ ^_^
ροϊημοτών, οϊ:'.νε; ίίεί'.ο; ι ν* πληϋΛ,ν-κοι τ:0ς -ΐ'.ζζι^ τω ί'.ς | ν" ___!_____!____1_________
τόν ίνοικιαστγν τής περιφερείας, .:-■ χωρίυ ?·■:»« 5-'^·7»«Τ2·. ή ' " ν·'^~ ί^^
κινητή ήήάκ,νητβί αυτώ·, ^εριου,..*. ' ' ; ΛΙΑΚΗΡΠΙ1 ΠΛΚΙΟΛί )1Ι ΑΣ
4) Η ίημοπρΜ^ ί.«ς^ή«τβ! -; Φ?! κ» ΐν τω ,Ι.-.ο,. Λη; . ; ^ ^ ^ ^
μ^τιχ.ω Καχ^σ-ήμαπ Χ: ν 2ο Λΐ^ι.^ ι .Μ (Ι η_. = ραν ;.-ίι>,'.-.-ν χαι >· ·- > ι-
ώ'ρον 1— 12 γ. μ. ά^: τού άο:β. 1 μ*.χρι τοϋ αριθ. Ί Φρές αϊι Δΐ9?.ηρ'ίΐ:ι-ι ίτι,
ακβ τοθ αριθ, 5 Καϊνα μίχρι τού «ρι·*. 9 Κΐρρές κ. τ. λ. ά*ό Έκ.τίθ6ται είς ^ανιραν πλ*ι:.ίοβίαν χατά .άς διατά;εις τίΰ
170
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
ύπ' αριθ. 356 ιΐρί ϊημοπραϊΐων Νομου, ή έ'.^.υθωσις των κατω¬
τέρω Βημοτικών καί ά[·ρ5φυλακής φορων τής τρεχο-ϊης χρήσεως
1909=1910*5™.
Αον) Φόοοι ύπαγ;μ.ενί! ε'ς τβύς ταΑτικούς προϋτ^) α
το"> Δήμου.
Ιον) Ό Δηνΐϊ,ΐΐκός φ?ζ% ίΙ%°!ο ·*' των ί:ρινών
μ νων δημήτρ ι α/ών πρι'ιοντων.
2ον) Ό -ρορϊ; έ~ί των αίγί·πρι;ίάτο>ν 5 λεπτα χ φ
»ι των έγγάλων, /.αί 2 '/» λ^ττα επί των στείρων.
Βον) Φόροί ΰπαγόε^ί' είς ;ό «ίδι-ό/ ταμεΓ.ν τής Άγρβ-
φυλακής.
κτΐΑθ τ^ς -λϊυδοσίοτ; ^ ά-υΐΐύνται, ετ»ναλ*μ5άν·τ«ι δέ
με:ά8 ήμ?ρ?ς ά-3 . % π;ώ·.η; ίνώπ^ν τ·*
ι"»ί 1 :ί τούς 5^τ;ΰς ςρίυ,.
ΙΟϊν) Οό8εΐς :^μΟ/'(5;!ΐμός ΐΐΐτρίπεΐ'αι ά—ί·>»3ί^~ι μ;
τος δι' ϊίΐνϊή-οτ» λίγίν
1 ίον) ίΐ %Τι>.ί~^υ ί »ιτα> Λ-τμ,οιΐνϊτΛΐ ίά» «ντϊς 6 ήν,ίρών κ-.ϊ
τής 'τξ,ώ'τ,, ιχ'αυρ · τέως .τί^ΐφ:^^ ;ι; 5 Ο/Λ επί π%ίον τη.
τελευτίίας ηοί-ί|3;ας.
12ον) ' αν ό τϋ'ε.ίταΐ'-. ττΑ,ίυδίτν ς ή ό Ιγγ^η ής αύ;ο3 >ρ-
"Οώιτ'. να ^-ογρα'Ι/ΐβσ! το κοϊλϊικ;» τής >.-τϊ. ρω7ΐ»; κι τό
Ι ·/ ι , >ι „ |«ι , , „ β „ &Γ, ι;ι ϊ'% ~Χ Χ ΧΊ~· Τ'ϊ Ί-Υ ···> Α' "ΰα)Λ/Τ^: ζΐΙΑ
(XV
ε .. νί ϊ - :/,'-
ιον) Ο φορος τής Αγροφ->.αΛ.ή.; 1 "/„ ,ι-ο των θ»ρ.ων ου,- | ' . , , , _ ^ , ·» .
κομίζομίνων 5ημη*ρ·α/.ω^ -ροίον^οιν ^ ' ' Α '' β , '
2ον) Ό φορος έιτί τώ> αιγοπρόβατά)* 2 λ»~τχ /.ατ* νε*α γ,/. . 'α-ω·*~ '" ^ '■ ·'■ ' """ ··· > '' ■· -■■* »
•ίον) Ό φορος βοών 10 /■."ττ- :-: έ,.αστο., ι 'ν" ■51'°""' ν' °-* ·'(Ι ^"^ ^Λα *"'ε' ~ '^'
Ιον) Ή Γ,λειοδοΐια όΐίξαχθησβτα ό-ο τυςέςί, όρ^ί. , ίφϊΑ ς «" ->ημ-«·
Ο αημος θιαιρειτ^ί εί; 2ϋ πβριφερίΐας τν., εςτ;;. Ι , . ·
Ιον) Χάρακος—Άγια Φω'ίια. ε » ,ο^σ . . ^ι·*'! -; " _ . '', ·? · · ' ' '''*
π Ι/Τ*»ι--Λ^·ί-£Λι"--^-·Λ^Λ^Ϊ'/Λ-ί-^Τ/*- Ι" 1 .Τ Ι 1Γηνΐ·ηί)ΐ Τί
ημ ρ
Ιον) Χάρακος—Άγια
'2ον) ΣτΞρνες.
3ον( Πυργος.
4ον) Λιγέρτυνςν— Κι^α αϊον Πλακίώνσσα.
οον) Διονύοι—ΙΙετρο~άν«γ«.
6όν) Άσήμι.
7ον) Σωκαρα—Άπ-ίν—Βελοολι,
8ον] Λωράκι.
Λον) Βαγιωνιά—Λ-.,ύχ.ία.
Ιιίίν) Σταυγιαις—Φουρνοφάραγκο Άκάμοτο.
1 Ιον) Καπετανιανα—Κο.μασιτ.
12ον) Στόλους.
1 :>ον) Λοΰρκς.
1 ίον) Ροτασι—Μεσοχωρυ.
Ι.όίν) Παρανύμφοι—Ιΐρνια—Άμ"γϊαλ:.
Ιΰιν) Έθι*—Μουρ^α —·1ερ65ία,
Ι7ον) Πραιτώρια—Δαμ?ντρι.
18ίν) Άχενδριας.
1'^ν) Άγιος Νικόλαος—Κουίουμα.
2 )ίν) "Ακρια—Άτσιπ^δε;—Μωρι».
"2ον) Οί Φοροι θά άσπράττωνται παρά των ένο
λ
δίν τρ^ίΓίθΐ", π ί'φ^ρ* ' ωτέϊϊ 'ίς Ι-' χ'^τ.3 ρ
Ι 4όν) Τα τρν/τ'.'.αττΐςκα.-ιΐιϊοΐβ. - Οτ3 ει-τα' ε;ς τή ίγ*ρ!-
ξ συ τής Έιΐιτ-.πε ■>.; ή 3τ;3-.α δϋνίται ν» ίτυοι·
Ι χο>ρ':ς ό τ κ^-τν.ϊ- τ:λί|ο3οτ';ς νΐ άτίλ α :ύ5ιν
, το'^ Δήμϊΐ).
Ι Ι δόν) Τ/ /.ηρύ'εια /αι σθΑβΐ^αΐίγρχφικζ Ιςο
•/ΐίττήν.
Έν Χαρα/.α τ>( 30 Ά-τρ-λ ^ Ι9'.θ.
Ό Δήμίρ-/5; Χ*Ρ:
Ι. Μαρής
έβιΐ«ρύ·Ό«σι
( τον
Άρ.Ο
'οτ. ιΟ9
Ό
εις χρήμα λογιζομενων των φςρων έ~ι ιής άγιραιας τιμής α ,) '-'
> ζον Αα^ιπης 4γ. ίίαιίιλε ου
ί Δί&./ηρϋτ,ί;ΐ ο.ι,
5 Συμφωνος τω ΰπ' αριθ. 35'0 πε,,ι ίημ,οπρίίΐών Ν.μφ έχτι-
6εΓ«ι εί: *^ν'ρ;ν πΛει.ίΓ.ιαν η βκμ'.σΊωσι, ΐώ^ κατω,ίρω ίη,λ'."
ε·'ς είΐος τι/,ώ. φ ,-ι»ι %τ,ζ τρεχ3οσ/;ς χρ .σ.ως 19 (9 -10 ήτοι.
ιρ ς 1/2 ϋ/0 ίφ' «τ:αν:ων
αυτών- ^3μ·ίνω/ Οΐρινων ■προιοντων.
ύον) Έκαστος φορολογ^ΰμενο, δημότης ΰπ'γρεΐΰτα να ϊ'λη- 6 ) Ό ?°?5ΐ της 'Αγροφ^λ^ιΑής */^ '/ο °·~ι των «ύτών σ^γ·
ρωνη τον φόρον τού εις τον έν .ΐΛΐαστην της ν,3Τ5 κιας τού, 'ί ϊ= , 7θμ.·ζομίων ίδρινών πρ.'ιον.ω^.
«τεροϊημοται ί'ς το· ένο.κιαστην τήί πίριφϊρ-ίχ. Ινθϊ >,εϊνται γ .) Ό Δτ,μοτΐΑθς ?3ρς, των Αίγ;π,ίν6α:ιον 5 Λϊ~τά χ.ίτχ
~* κτή|Αατα των >ΐεφαλ/;ν επι των έ^αλων χαι 2^ ί-ι τώ- α;ί'ρων.
4&ν) Η π/ει:ϊοσί4 διεξαχθήσεται έν ώ §ί);'ο:'»ώ ·Λΐτα-;ή- · ί'.) Ο φορος ΆγροφυΛΐιιη".. 2 λεπτα έ~ι των αιγ;"ρο6^των
μα,ι λαρακος ττ,ν 2^ Μαίου Ι'.ΊΟ ημέραν Κι,ρ.α/;ν **ί ώοΐ» χαί 10 λ;,.τ* 5Τΐί των βοών
"—12 π. μ. ^νωιιον ϊϊ; :[>0Γιή , αττιτελοο',χενης ίί. ·Ό"ί Δ'(μαρ/^^ ί'.)Τ; /^«"ΐ των αύτω» ςτυγ μ'ζ^Αίνω^ !)ϊ-/.νώ ' πρ Ϊον.ω'
ώς ίΐροείρου, ί-Ό α. τιον *ημ^τ λών Σ^!^,^ο^ιι>■^ υ. ι τ^3 γοαμ- ' καί 1 Λεπτόν »πι τ*ν ^ΐ ,οπραοατω/ Αα^.α ,εφι ην ποθ3 ετ.^
ματεαις τοϋ Λτ,μυ ώς ρ.ίλών φ;ρ ^ ^^-ΐ,χει τιθ ^^' »ρο. /53κ χ.ε.ιΐ":»^ Σνμ6ολ.»ιοϋ τού
οον) Πάς ΚΛϊϋδοτης δια να γειντ; δε/.;ός δεεν να κα-α'ΐ-.σί, Σ^μ6ολα:ογρ^9ϊ^ Ρ«0ομ η, ΒισΐΛε^ο^ ΛρανϊαΛτ;.
/5-,ω εγγυήσεως 5ραχ. ιϋ δι εκάστην πε;ιφί^ε'α» ι'τ νέ; έ~ι-
II
". ειοίο-ια ϊνε^^τ,Οησΐ α .ΐπο τους έςης οοοο;.
ιτραφήΐονται εις τού, αττοτυχ-ντ*; μετα τρείς ήμερα: άύ -ή 1) Οί φβρο1· ούτοι χ;όν μέν ίημί)τρ αλώ' π.οιόντων !ι3 "Λγ!
ρΐΐ'ΐχ,ης κοιτακ.ρωσ-ως, ε'ς δέ τού; »-!ΤΛχον-ας θα σ^'^ιψηI1. ρω^ωνται ε;; ιιόνι, υπο των Λάρα^ωγίων δηριθΐώ; εις τ.»ν :νοι
αδοίΐν εις την τεΛευ;α·ίν ίοτ ν Τ3Λ ΐΑίσϋωίΑθΐτος, να προσβγαν^ >ιαΐτην τ>,ς Λατο-Λΐας ϊου, ύ·- 3ί των έ:ιρ;5ί/),.Αοτων το
οί και αςιο'/ριων έγ,υκϊ^η» °στ ς θ^ προσ*~ςγριψτ/, τϊ ^ρα.τ'χα £ΐ, τον ίκοΐιΐιασΐή/ ΐή; Λερι^ΐ^εΐϊς ίνΐία χ,εϊταί το Λ.~η
τί,, πλειοθοσιας καί το συναφθησόμενον συμίολα όν συνΐυθιινόμε- όε λοιΐίώ/ ΰϊρινο/ -ροιο/των 4ίς χρημα κατα τ',ν
νθι- &ίς παοας τας .^ς^ρεωσεΐς αών ένο χιαστών ϊυ τοϋ δ:κ»ιω· τυ,ην α^τών.
μΐτος δΊαιρίαεω; ή ίι,Γ,ζ.ωί- 21 Ό Δή,ιος ίια ρ»ΐ.αι εί, όλτώ περιφερείας.
ο&ν> Αι προσφίρα ^ γίνωνται εί; ι*κερ.»ία; μο.αίας και εις α . «Άγι ν, ΙνϋΧνντ,ς Λ,αι Καλί; Σ^Α^,» ώ; ·;ρώτ*)
χρ^σας δραχ)*α,, «ίς άς 0α /.ατϊίάλληται καί το μισθωμ,α είς τό όρι,εται είς ίραχ. 200.
Ταμείον ταϋ Δημου. 6'.) «ΓΑθ^σελΐϊν/—Π ^.λςθΛθ^τρα «.αι Νεϋς Αγ.
7«ν)
II
Ααταβρ η τού μ σϊω,λατο; Ο» γείντς ε'ς τοεΤς ίσϊς ώ, τρωτη προσφορα όρι^εται εί,, όραχ. 150.
δόσεις ήτοι τή» 25 Ίο-νι^^, 2υ Ι;υλθα υχ' 2δ Σίπτε-ιδί/'.ου γ'.) «Κοςαρέ — Άττ'π.ίίί, χ,αι 'Γσιν.αλαρ'ό» ώ, ·'ρώτ·η ιΐρ2"
19ΐΟ, πδτα οοαις μη χ.ατΐ6Λλλομέ»η έ^-ροίιέί^ ως χαθΐσταται σφορα όρι,εται εις ίρΐ"χ- 200.
τοκοφορος 8 °/0 ίΐηΐιω, λ», χιλ τητη χα:α τάς 1:χ:χξζ·.; το^ δ'.) «Λα^..-ΐν>]- -αιςίρ^ου^.» Άγιά ΠϊΛαγ.ά» ώ, πρωτη
υπ' άρ'-Ο. 196 Νομου. ~ροσ5ορά οριζβται ε'ς ο.ίχ. ^00.
8ον) Ούίείς συ,Αψηφϋτ,χός δ;ναται νϊ γβίνΓ, άπέναντ: τού μισθώ ε'.) «Δεμπλο/,ώρι- ΛαΑ^ο, /.αιΨραΕΐί» ώ, πρωτη προΐφορ*
ματος δι' οίονίηποτ* Λόγον. όριζίται ίί; ίραχ. 100
9ον) Ή ι:^.5ΐοίοτία ϊίν -Λ>τ. τελβιωτ'.ιή, έπομΐ/ω; ΐαν » τ;ς αι .) «Μ3^ρ,ϊ'» ώ, π^ωτ1; πϋίφ^ρα ορ ^ετα: εις ϊρ*"/- 150.
τριών ήμίρών άτο τής προιιορινίς κχ;α;ϋρϋΐ-εο; τροΐφερ^ τις ζ'.) Σπή/ν! χ,αί Δα^ιέα,α 'ω; π'ρω^ ΒροσφορΑ οριζ,ίται ε'-ΐ
τίύλάχιστον 5 β/β επί πλέον ττ}ς τελευταίας προσφορας τα πρα- ϊραχ. 200.
Λ
ΕΦί ϋϊ,..;
171
Δημοτιχ,ίΟ Συμβουλίω κβι ενός ,'έλίυ^ ώς μελων. '■■} Κ έ τας»:, ΚουΛϋύλΐα.
4) 1ί«ς -Χείοΐό-ίης· ίΐ-ί νά ·,ί>··ί; ^«κτ-ός πς τή».-ί.λί-.οίοσϊα·» '>) 'ϋναφύ'λ;.·. ίξ δΐων ~ω .ή*ει ο: Ϊ5ιο/·,τήτΐ)ς.
διον νά προσαγάγτι άξίό'/ρεων ;·;·γυ"'τήν ;:ΰ όπ;ί:ν> ,ϊ ϊςιό · 7) Σταφίς·
χρεων ϊγκρίντ,ι ή Εκιϊρίπή, 6ϊ'-ς ί)>. συν^γβαψτ;, τα^ροΐΑν.να 8) Οί/ος Ου:;; τϋίΐμΐΐΐ! υπό «υ ίηλοτ'.Λβί Συ^ίυλίου
τής πλεΐνβοσίας Λΐί τό συναφν ,-σόΐ'ΐνίν Συ;ί6θΓ ΐι;.ν. Αμφότεροι '-*ρΐ;ς 1" λ*. ■■; ε- ή οκ.χ ίτ:. τ?) βάσΐΐ ίϊ νί, 5,Λ:ι.ιήίί·ι.>; τ*ίι·ηί *
ϊέ ότε «λευτβϊος «λεΐίδιτ ", "»ί ό «γ Γ^Λήί -"ύ:ον, εισί- :ι.ν.η- ■ --.νοικιασ.ης θ ί ίΐτ.ΐρ χ -τ·?. ί'ς χρ^,μν. -«ν φόρον.
λϊγγύως ΰπεύΛυνο! άκέναν '. τ οί Δ·"-οο ά ν-ι:, υ ·οί ίι-Λαιώμ«τ5ς Ο) Κ,λΚι':·.,, Τ5υμ«ϊ>ί.
χϊ)ς ίίζήϊϊως ή δΐαιρίσεω:, δι'ό-οντό μίβ««·ί.Β ί**τ*τών ένίε Ι1)) Κίοά.ι', μτ.ο.φνέλ^ς, ^»ρί,κβκ*β, ·,-.ί|λα, «γΑΐνάραι·-
όλϋσχβροΰι; έζο^λήδίω',. .. Β Ο Λ-ίί'Λος 3 ΐιρ^ίτ ϋ *ί-; 3έΛ.ϊ π?ρ!φε5ΐια;.
άΐϊό τή·« ήμίοας "Τ;·: «οτωμ'ής Χϊ'-ΓΛΚυρώσε1 ς τιρ-?φί[.■ τ- τ·.; :. ΚίΟ. ι· . Μ ΐΙα>·ν.;ιά, ί1ά·!ά·.Λ/, Φα?ι, Μιχ-.οαις, Καλαδΐϊνα.
5 °/0 «ιεΙ πλέον ■νοϋ Οκϊ τν ^ρΐ^·:>:-:"ή1' "ϊΐ'^.υ;.·.!..-; ^νβχηει,-χ- '- ά :ι;ί, ■"*; Νί-ρητ';.;, 7) Γϊργΐρη :>α;'Δα:-μχρ;ιά. 8) Ρίιρ:ης
θέντος τελϊντβίϊυ ιτλειβϊίτιυ τ.'/'^φίο'όι-^ος ποσίϋ, ν. οη;.·.ο,··■.-!-- ■ ·.-.■· Ψ'ώΛί''ι.:, 9) ΗίΓ-βσΛς, 10) Μούλίυ.
~-.' :·!.-¥ των
ύΐ:ύί όροι-ς, χαί ό πΓ.οχιιλ;·.-^ς 'ντν ^;^
ά ό
Κϊτά τι-,ν δ!ίξ'»γ,γήν αυτή; Λ** πο;σίβρθη μ«!ν^·ν ■.:..;... ,;.-ΐ
ττίί ΰί'.' α'ό οί) ποΐυ'ίβ ;ι.;.σν."
'δ) Εάν ό ΐϊλευταΐίς ^>«ί-ϊό-«Τ 2?^;θή ή 5«ν «.'ίΗ), -ϋ
ξ^ « μ·.3!)ϋ>·:ήίΐ5ν σΐ^ολ-ί'ΐν ί-ηο.; 8 ήα."-ών ■α?:'- ·ίς
ζΐιήσίως αύτω ϊή; ~·:-~!-*.*· έγχϊίσιο:;, όίδ^ ΐί;-·.'ίΐ
πί^ς *;ί ό έγνυη-^: ^ΰ- .υ ε!;., : ·:ίχ':ϋ'. ·λγ ίν^ν:ι τν^
Δήμου 3.ά «αι:-· λ'}-,οΖ ϊ'. ·,;■" μ!σ9ώσε:ι>:- -:1, ηχ'. /- «ΰ-
θίίας ϊιαχίΐίίσε.'Λ.· ζημίαν ίΐϊΐ ί; ίτν. :- -νού ά >,!>ιού 5*ισ0ώθ4ΐΐ;.
-χωρίς νά Ιχιοσιν βΰϊέν ο:ν.αί(,)μα .-■.: ί,:· ι -'χί-ν ~. λ; ■);."& -ι; ν.
7) Ή χαταίολή τι υ μΐ36ωμ.α.ο , ! :·. γίνηι.Μ »!ς 3υ.- ϊ· :■'- ''.: -
σβις ών ή μέν τ-'ίώτη ·τΧηρω·:*« '.-ν '! 'ο ·■■->'.■■ ή "ί ΐ·-■.'.-.α
την 30 Σβ·ί-.εμΐ;.·;-ϋ 1910. Π:λ- '·ί,;ΐί ;».-; ν.-.'.6. "■ ■;.-. ■; "; ■·
ΐϊροθίΐμωί κ,ι6ίη·:-ν-;ι τίκ-φόρ.-:- ::ν\·αν'.*' ■α':. ·,„■■■■ δ; ··-;;*'■
τευ ύί' «μϋ. Ρ)6 Νίμί,'.
8) Ού'ϊίς βυ:/ψη-?ΐ3;'ίς ί-.η-ρ^.'.ΐ:-· ■«»!-.! ^ ;-.'.-:;ώμι·--,
8ι* οίον ίή-ηβτβ >όγον.
9) Ο Δΐ,&ος ;ύδέν ΐικ^ίωιν· «ν«γν».γΐ^βι -.ρό,:, -..ο^, > ,ι,ω. ,
3ι' ΐνϊβχεμίνηί δε-.μτ,ν'αν ή ά.^·;ϊ ά.τρόο-ΐτε άν^-^ήμ- ?.
ΐό ά
Ή
ι;ις·.ίν ί·, ^.:-.ϋ-.·ί..ν της '.ίτί'.·/'«ς τον.
!,·ίο:τα ί'.ί^τχ'.-'νίετί-'- ί· ·.ω Ληκςν·.»ω Κ .■«-
Μτήμ.',τ: Ζϊ' ν ·.:, ο 'Λίαί^'^ :. ίτ. ή-·.ί, Λν Κυριακήν «/: ώραν
■> ίζιτ.;::η : :ηϊ..τίλϊ.·!.-.ί■ !-. «κ τ*3 Ληαάρνο
Ι'.') Ή ϊ:.νιίρί!(*σις τδν εΐ
τό έτ:ς 1910.
Γί) Τϊ κρν.-.8!Χ *α: τί: "ί
ά
ρ μ
12) Τά-ναχ·?ί:9:·--ίίς^λπ.οϊ:ΐϊ·: :;ό-..
τού Δημ.ϊΤ!·.(θν .5·,;,.6ο^/ίνυ ΐ·κ»;ΐ Τί/-»ι·.
αύ-ά, χα'ρίς ν α αΛ;;-.-α ί ;ε/.ίυ-.-ϊΓ:, -,λ«-.
άποζημιώσ«ως κατ^ '.Λ άήμ.--.
Έν Κ»ξ«ρί -ν 1 Μαίβι; 1;.'ΪΙ.
Ο
Αριθ. ΙΙρωτ. Ι'^ο
» Δΐίκπ. ΰ7
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Διακη(.ύ'.τ»ι ότι,
Δ
,ι Λ-;.τ:
Σ
Μαίοίι ί. ίτ. αΝϊφίο»..»
μίμως ίκ!κι>ρω6ϊ!σών ■.:■'* τνς —*6 Ν
τίθεται βίί «·8νιρί«ν -τλ«ΐ;,ί'.σΊν -,'.ατϊτ
356 Νομου π«ρ; ίτμ; ;'α'':ών, ■) (',;:
ρ.ν^ν ',ϊ^οΐοντων ■: τρε'/_ούίΐ,- /ι τ
εισ-ν τα εξής.
Α . 1) "Ατίθινια τ»
ρ ,
μπΐζέλι.;, φασο
Μνβρι, {ΐίιιος.
α: Η:..»*/·.:·.
"'ξι!; -'.ύ
V
τ·:ϋ 'ΐρ;.·..*- :.'.> -ο; ;1η
-;··-. -υ
μ
ιΥ.ννγ. Φ.
■ 1α;. ι:λ;ι:3; .-.-;■ ϊν. γ;.·»β ί· ιο; '" .' ,ά να.-αθίσ^ λόγψ
ίγ ■;■)■■. αι» , -.., τόί ..-.η ο~ ϊ.ον Ά^.ίαν ρχ'/_. 0--20 '&·' έ>.::
■'■■;· ΐιν.ο'Ί-.^ίΐην υ ■ ι-'ί-'ίί..^ ;.Γ,.νί, ;ί·ι . » ' ντΐι ".!■; τ;ύ., απ,·
■.υ·/·.·ν.·ι , Λ;Α{'ίω-; ^ιτα ;ήν ι .■■ν.η.' .·.·>■■·.· ύ..-.,-·;ιν, είς Ιί ;'.·ύ;
■ ι- π" ι ■ ίι'.'ν ■,"/]
,νί,ι·.· : υ;!)-. ·;λ'-
'■';■ .,',.%,- εί, τί.
;.'-ν ΐί-.ιν ■·,ιγυν, ·,■(';-■ ό κ ■. Οα 5ΐι>'./π~ ( ρ^ψ'
..*. Ι ·.■;. .-α·. ·;■; ί ν .ι ι ί ·, γ, ϊιΑϊ ν. ν ■•υμ'.ίό'
:, ατΐΐ.εΒ·: ■■; Ί "·.."» ίαει; τοί :»μ,:λι-
"·, *ς '.; πρίτ; ■>: ή '"■ ,νσίως.
--·.. -.· Α,-,Λ,ί,-ι. ■ -ν; -7 ι. οί ";;:·!, ν.?ί
Ι ΠΗ
τάς
Ζ Αί ■■-■ίϊ α- Η, -;.-ν·.ΐ·. Είς ά.'ί.;.·Λχ; ;.ι,ναϊ.·^ •.■.«ι·:
υϊάς 3 ·■;■,-■■ κ: εί α; Γ. ■ α ϊβαλληικ > >ί τ:· ,■ ίί-^ΐί... ά ;
Ή ■;.-> χ': /.τ. :ν. ·
τ. ή., ■■_..-:■,■; .ν
- ίμ;ρ· ■ ■ : '·^ ίθ·, .'.ά.■■
ίν 6 ο> ή αν :..,;;■.(.
-, ·ΐί;α!,5|. ΐο· ..·■■' :;
«).'■'-λ ■ ψηΓ.το.- .
' ί ή ' '.■■■'; '.ν.
ίιά ■,ν^· ■;·- ίύ-, "α*: 5·ί-
ϊί 9ϋ...··;τη:ή
■•■η νά γίε;,
1 'ίί "'.-ιβ-'Τ.ίί '■· ■
ήμι,ώ, ■--:.. -ή- ;-ρ·.> η,
σ·, · 5 "/; ·τι π ίΐ-· ■
τή; ■"'.'.«·-.*. ■ ί-> ; «ο ά
;, .-ά, Ά^Ο.
;-; ■ ίΙΐΛΤίλ· έ-Τί'Λ-ν:.);, ?κν 6ν;ς, Γ)
' ■■ ;; ·' .ΐϊ'.'χ. ■. νΐφ;.. ϊ; το ·7Τ5λϊ.τι Ίν
■;;·;. :τίν:·Α'· ■'λνιτ ::
V:
βίίτν· μίτ»
οχ ω ή/ ρ-ί '!"■■ '·; " ::ώ:η' * ώπ ο,· - ',.. α·.·1 ής Ειιιτρ&κΫίς
καί ·>~Ό ιοί,.; α^τίΰς 0;.- ■.
5''.·η> 0;.. ίν' ν Σ·;·>6 λ.Μ , εί-, ,;;λ·ίν;ίρο '^.'.εύθ^ν;1. ακένα.τ: τϊΚ
λ -.υ Τ..; .-.·,.'.,■ π; ■-,νϊι,',λ;.-^ . ή ΐ: Λΐ.ιτίθ^::; β'-ί "^
Ταμν. ν :ν, ΛΟΛ.ν ·:. .:.:■;«■*:/■.!. 3ίν ^■.ϊϊ-.ΐίενί: "./λ", '^ίν».
ιτρΌς ί/ί'ί,ν. ι ■) Δι'" ■
;:. (Ι Λ..*.:>:.;. ::./.:-ίν. α ■.·. 5', ■.■■-■.ζ-. -τκ.ε . ν::,: ;Α.-
5 . ..·.!.■- .;»..:.■;■.·■■', :·>τ, ί'" τ. α. /-.α ■ϊτ;.; -.-.: ίτ.·;^^ .α.
ΙΓ' . ' Ι - . λ ;ήν νίΛ : ... .15 ν , ;- '. -,;.'.. '.,-
ι_ι . λ λ --.ο.-1..λ -.ή, πλειοο.ο.. ΐιπΐκϊΐντί1. ύ._ .τ,ι εγ-ν"
172
ΕΦΗ&ΕΡΪΣ ΤϋΣ ΚΪΉΕΡΝϋ-ΕΩΣ
αι
. 1:3 Δημοτιχε3 Συμβουλίου Ζοτροϋ τό οποίον ίύ-,α.αι νά -πι- οοΰλάχιστον 5 % έ.τί ττλέ^ν τής ελε'κχία^ προνοίας τό τ:ρα-
■ΛυίωσΓ, ή μή Αύτα χωρίς ό -^λευταΤορ πλ«ιοίοττ;ς νί· άπο^τα χ,τΐί,όν της πλϋΐίοϊ'.Λς Οϊ »κι;ροΰτ:ι καί θά ίκαναιαμβάνβται αυτή
κα-ίά τοθ Δημ ου 'ύ?έν δΊκβίωμα. ^,'.'.λ ό/·~ύ η|·'·*Ρ*ί «πό τίίί ποιότης -/.ιχτΛΧυ,-ώϊίω:;. ΐνώϊί^ν :,?ς
Τα κηρύκϊΐΛ >αί ίξοδα τού Συμδϊλα'ο*· βυρύν^'αι τϊν · 'ότής Έπιτρο'χης καί ό~6 τ;υς αύ-ς^ς Όρους.
ίνακ-·στ-ν. ίθ) Έίί Ί τϊλβιιτ,Τϊς τ:λίΐο2οτης η ό βγγυη-.γ
Εν Ζίρωτΐ 10 Μαίου 1910.
Ό Δήμαοχο
-.ής αυτού
Γεώργ. Δασκαλάκης .
-ρνηθώσι νά Ι'-τογράψω:ι τό συναφδησόμΐνε' συμβόλαιον είαίν
τι γ α/ςτΐΕρ^; ύιτ=.ίθυν"; «ίτέ'ανΓί τ^ΰ ότ(μοο δια '.'.ασ^ν επι τοΰ κρχι-
1 „!'„_. χολ μί^Οώμα 3ς ζημίαι, ΐκ ι ',ϊς μισθώϊϊίος ή ά%' εϋθείας'ίια-
Λρι, Πρωτ. 218
Γθ5
- νειρ'.σεί.)ς, χορίς να έχωσιν ιϋδεν δ.καίω^α επί τ^υ τυχοντος
• πλείνάσΐΑχτ-ς, ■'; ϊε Λα·»ατ»θεΐσ: είς ι? Ταμείον τοϋ δήμου πρό¬
ς /.4τϊδο>ή δέν ίτίΐστρίφετα; άλλά μένε. πρός οφελος τού ϊήμ;,*.
,! Τα «ραχΐίκά τή, πλίΐοδοσίας ύπ'ίκβΐντ>ι είς την ίγχίυιν
ΛΤΑ^ΗΡΥΗΤν ΓΤΛΤ?ΤΓ>ΛηνΐΛν ι τοθ δημοτικοθ συμδουλ'.ου, τό όχοϊςν δύναται νά ίπΐί.υρώστι
ΔΙΑΓνΙΙΙ Ι_11 ΙΙΛ^ΐυΔΟΛΙΑ^ ;^ α..ά ./ω,;. ·ο τβλβϋτΛ.ς ^λβί03ότης ν' άποκτα κατά τού
Ό Δήμαρχος Χο»;μεογιάκοιτ ?ή..ου ουδέν ϊιχαωμ .
Δίακτοίττείδτι: "' Τα κηρύκεια *χί Ιξ^ϊα τοί τ^βίλχίθϋ έΕι6χ?ύ«)« «ν ίν-
·,. ϊ···βΐ·-' ' - > . » ^ οικίϊστην.
ιλυνα εί τής υττ χρι». 1. 3. β. ίίπ.οφασεως τού τ.αρ ηΐλΐν , , , ΛΓ...
ίημοτ-κο» συμβουλίω εγ^ιθεΐσης οά τής ύπ' αριθ. 99 ά-?- ; ^ Χ^.^-Ρϊ^ω τη, 1 Λΐακι· 1910.
φάσεως τής Σί6. Νΐμίρχίας Λ»σ/)0ί;^ ϊ/.τίθϊντ,.! ε!ς φα%ερ^ν ί Ό Αήμαρχος Χου Αερν:άκ^
πλείοϊτίχν ν.αχί τας ϊ:χνάξε:ς τοΰ ύ-τ* αριθμόν 356 πε; ϊ/,· ;ϊ Λ. ϊί
μοπρ.ίαιών Νίμΐυ, ή ίχμοθωσ:; των έςήί δηΐί.:ι:/.'ϊ)/ ίίρων τ&Ε *
Ιτους 1 ΊΟ. ' ' ' ^ ~ ~~
1) () φ:,-"ΐ ύττέρ τού Ταμε ου τής Άγρςφ/· αιής ί °/0 Ιη ^
των Οί-'.νων '^ϊίν.ων ή;οί (τίτου, ·Λρι6ή,, βΐω^ί, κου ΐλϊων ^-------!-------~ -————
ρόβ;, ρίίιθίο»»", φαβα:, σίνάλίως, λαθοΐ/ρίων, ρα> (" ν,αι '.'ίνο-'ώ.; ι -.^...
καί των χαρουτΪΜ·., >αί τβν ά,Λίγΐάλων. 5 ΔΙ ί.Ι1ΡΙ_1_ι
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
2) Ό φαρός ϊύο λεπτά νατοτ ,-εφ2·.ήν 3-.ί των αίγο ,,οδ.των.
3) Ό φίρος ϊέ.'α λϊπ ών .οτά κίΐαλήν ί—1 -.3ν βοών.
μοτ:/:ΐ Τ^μείου
Ή πλειοΐοσί* διεξαχθήΐετχ- υπό τους έξη-; ό'οου;.
) ή,ς ρ ρς φρ ) ;.
ερ ^ίρ-'.Λν Λΐμνών με'ά των μϊτ^χίω', Αγιας ίΐϊλαγί^- Λ..-
ά Κ
άχου, Δΰο Πρίνων, Αγ '.υ Γε ργ'':-
καί Λα/ι ν:;υ ί)
ρ
των μ^τοχ ών Άπριά καί 4) εις την πΐριφίμε'.ϊν 1Γ*ατ:-:οϊΐ3^ '.ΐ!
ΝΐΚΐβ,ανών.
2) Οί φόρ ι 3.·μισΙ'5ϋντα'. χατά ιΐίριφεριίας ή /.αί ολί: ομ.Ο.
3) Οί φΐιρ;: θα καταβιλλω·.ται 6πό τώ; ^α 1
ένοιχια3ΐ';ν τής περι^ρΐίχς ίς ή.· /.ατ3ΐχ.3ΰΐιν' οί
οί 5έ έ «ροϊθΛΟτϊ! *ί: τϊν ί»οι* ή ^
των, Οί
»ντϊΐ ?έ ;ΐ'
ρινών τίροϊοντων ε'; ίΐίος έπ; ?ε των χαρ:^τ.ί όν ;οών ν-/1 -!γ;-
«ροίάτο^ν εις ·χρήι»ο.
4) Ή πΛ£ί:"οσί^ 5!ες;Γ/ί1ήσεται ^· τω ΔγΙίΑαΡΧιβ'*'? καταστή-
ματ'. '.-ΰ Δι-,ι.:υ Χι,υο.ργίακ-^ την ?Ην Μ'ίου 1910 ήμ,εραν
Κυ-ια/./,' » · ώ;ϊν ί ί)—1-' -; μ. -1-,ώ"ΐ-ν έπιτροπή; άττοτί-
λο^μίνΛ,; ■ . ·ζ^ ■ Δ^μ.ιρ'χ; ι Χονμΐ^γΐ- ι~υ, ώς Πρίίίρου τ?ϋ
5) Πϊς-,Λε.ί.οτη; ?.·->? γ. '/ -:·Τ ^ ί;.ν ' α κχταδίστι β!ς
τ; Τ.τ,λ5Ϊ: ΐίν ίηΐΛ:υ / :γω ·,γ^ί;ϋ^^); οο '/αας 30 δι" έκαυτιν
7.ερφϊρ£!χ/, ^Γ'.'-νες ^Μΐνρ ι;τυ;ν;α: ί'' · ίν τοΰς απίτυ-χόντχς
ιι.ίτ^ τρίΐς ήαϊρας ^τΐ-;";·; ',-ρ.στΐκή; /.ι-'.^ υρώσεως, είς δί τού;
ά/.·», θά "ομ·ν,:ι;' --ι.··· -:!:
χ
σθώματο:, νά -τιο
δοσιν
μι-
·» /
ι. -:·3/ ε'.> έγγυητήν ό'ιη.ς θί
χο π-α/.ν./Λν τι",; αλ·.: -υα; καί τό συναφθη¬
σόμενον συιίολαιο; συν;«;-·ν:,χν;ς ε!; -χ:ΐς τάς ΰποχρΐώΐει;
τ;ΰ ένοΐΛΐαστο Ί άνευ διο'ωμα;:; 1:τ.'.=.->ϊ * ή διζήοεως.
Αί πρ^σφ ρΐϊ Οά γίνον:»: -ι; ά*=ρΛ·!' ονάίας κΐί είς χρυ-
3ά ά
ρφ ρ γ
3ρ*/μά;. είς άς Οϊ
τοο ίί;μοι·.
ι.ν, τό μίσθωμα είς ι:
-; ίν 8λω ζ ϊν
ϊ ά '.ι, 3.α:-ίςεις τού
7) Η /. ι'.ιϊ λ»; τι- αϋω,Αχτ*ς θά -,'ίΐντβ είς δυο Γσας 46-
σϋς ή..: --.ν Ι/;; Ί;οί^ (·;Μ0 κτ· τ ν ?5 Αύγούϊϊίυ 19ίθ.
ζααα ;* ;;;.; μί) ·χ:.-;» .'.-;λϊνη *^τ
μέρει καβίστχ7^.: τ5Λ5»όρ;ς /.αί ^-ί: ■ ■,
ϋπ αριθ. ί ί',Ί Ν. xζ^■
8) .Γϊ,.. . .Οί ιτ,'; :- " ι -Ι· .
ματος α' '.':.·■ γ^-.ζ-.ί λ:·--.ν
9) Η - -. ,ί,,.ϊ 3ί/.-.^ ίλ;;.·:.
τριών ι,Αΐΐ'ο.ν ά-,;; τής π3)ϊ·).:νήί χϊ;ι
Διακηρύ~.ι ότι
Αυνΐμε! τγ,ς ύπ' χριθ. Ά) έ. ε. αποφάσεως '.ου ΔηΐΑοτΐχοΰ ϊυμ-
είουλιου ε//ε 0'[.ϊ ' ν'ης υΐτό ^- «·:β. Νο^ιαρ/ίχς Λχσηθίοι» έχτι-
τλι εί; φχνεοϊ/ πλ'ΐ'.δοτι«.ή 6ημ:πρσ(χν ϊχμιΐθά>ϊεως ό ύτέρ
τού Λημοτι^-υ Τ;|Αε!ιυ /ϊΐ το Ι τής άγριφιΛ,χ ιή; έτΐιβλτ,ΟίΚ φί-
ρος ίπ! των ου ^ομιζι;μέ·ΐι>· Οείΐνώ ΐϊροϊί-των τν-.ί τρε^.^σης
ο)3
όρισΟ7| εί; Ι ι2 ο ο ΙπΙρ τ"
τοΰ *.·ήί; ϊ';ν.-υλα-τ,ς έφ
χοΰ
"ών
Τ .«ά
ε αν.
Εισίν δέ φοίθλογητέα είίη τα ίζής.
α'.) σ'τνς, χρ.'ϊή, βρώμη, ά^ζβόσιτο:, σίχαλτ, χ.λ π.
β'.) Τα ζηρχ δσπρια.
γ'.) Τί) σισάμ:, 6 βχμβϊξ κ ι'ι το λιν ρι.
Η ί •.,ι'σίΰΐΐΓ γενήϊοται /.χ-» τα; ^ιχτίξ:.; τού Οιτ'ά^ιβ 356
π».ρ'. Ληιιο-τοχίκΓι/ Νόμου ΰτο τοΰς ε;η; δ;ίυς
Μ Όλ/^:; ':χι-.»;τϊ'. ίίς ες ο!.ο-ϋΛΧς πίίιφείΐ'α; 1) Τουρ-
) , φ
λωτής, ■-') 2^ί/χ-, 3} Λάστυ-ϋ, 4) Μίτο/ί.χ, 5) Μ'σχ Μου)ια-
ν(^/ χχι ό)
χονοα,κάς

α^- .',ν
ϋ γ .ί:
ρρ
2) "Βλαστός παο/γωγίύ ΰ·;οχρ£οϋτϊΐ ά πλη·.ώτ/| τοίι; φοοονς
ο:μ. «ίς τό/ .νί.·ι^ια3'Λ,ν τοϋ χο>:!ου εί,· ΐθ δπ ϊον χίίΐχι ή
.ιίίί τ;υ, :ί δ' έ'ϊρο^ημο-α! ίίς τό ένοιχιστίν τ-ης πβιιφε-
ρί'.'ί; δΐτου χ»ΐτ«ι το κτΫΙμα.
'ΕΙ 2ε '.ϊΐχβολή χοΖ μισθώμιτος ·)ίνετα! είς βίϊος.
3) Ή -:λειοδοι'α διε;«·/9ήΐ5τχ! έ' τώ Λτ,ααρχια ιω χατασττ-
μχτι Τιυλωτής την 2.! Μαΐου 1 ίθ ή^,ίρχν Κυ^αχήν χαι ώρΐν
9—12 π μ ένώπιθ' ϊΐϊ'.τροπ.ις άτυτ'λουΛ»-·ηζ ίχ τοθ Ληαιο-
('ί ώ; Πρ^ίϊροιι, το2 Ιΐ33ί5ροο τοΰ Ληα;τ:>;οί Συ'.βουλ'Όυ χ»1
ρ ρ η
ίνοι Λΐ)α:τχοΟ Συμβούλου ώς μελών.
4) Λιά νχ ", ινγι τις δίχτός εί; τή.· πλϊΐο>οι'αν ο Όν νά χ»τα-
βά'-η λόγω ένγϋήι»ω; δρ%χ 10 όι' έ«άβ-ην τΐ!5ΐφέτ»ιαν αΐτινες
ιπ:ΐτρχ^ή-τονται ϊϊς τοας άποτυχόντχς μ»τά 3 ήμίοοις άπο τήί
όρ'ίτιχή; χατΐ/ΐυρώτεω:, εί; 5ε τού; έπιτο/όντας θά βυμψηφι-
βθωϊιν :!- την τελΐυτα'αν 8όΐΐν τού μισβώματο'.
5) Αί προσδΐοα'. βά γίνωνται ίίς άχίοαίας αονάίας.
6' 'ίΐ χαταβολή τοϋ ιχισ^ΐόαατος γενησεται βίΐ 503 ϊσχς δο-
βει: έξ ώ, ή πρώτη την 1 Αΰγίυΐτου 1910 ή δέ δίυτερχ την
1 βί Ι ϊΟ δ ί βλλέ έ
ή ρη η γ ή ρ
1 ·θ*τωβρίου Ι ϊ.» ϊ.Ο πασϊ δέ ιί-.: ;αγ, χατϊβχλλομέ>η έμπρο-
ίέ-ίαως χχ6ί-ταΓβι τθνθί^ρθί χχ! άπαιτητή κατά τάς διατάξεις
το ϋ-' ίρι'. 116 Νόμου.
7)
/.ογον.
:
ος ϊΐν :ντός 4
π:3σφ:,. ; τις την
! ^) Ή 8η;ιθ7:ροσ α ίΐ··1. «λχαβάνεται εάν έντός 6 ήΐϋρ'^ν
: ευτχία; π^οτΐ'^α;
• ■■■ζιΐ 'ριων '«■ 'οη-
.χ την
ϊ Οτε
1
τή; >χϊ ό·/γυητή« είυϊν ίλληλεγγύως ϋπϊύθυνοι άπένχντ; τού Λη* σά δραχμάς ΐϊς άς Οά -ίατχβάλλητκ:
α;τ. ΤϊΜ.ε:ου, άϊϊϋ ίι!αιώι»κτ:-.; :έ :-:;τ.-:α> ή οίζί.τεω·. Έν ή Δημοτ >'.'■■ Τί··ίϊον
^.-,,,ιτ.ιΰίει ό τε·'.ίυταϊο; πλε.οοό-.η-, *τ· .;)?, ν κ -.--έ-(ϊτ ό'πω 7) ΤΙ ;·«τ»ΰ-;"*ή τοΰ (4Π·ϊώ;.ιβτος
123
: χαΐ τό αίσθωμχ είς το
ρφ ; ;φ , !
α''>"2 α! ?,έ Χϊ'α-^Οιίιτν. όρ
Έ Τοορλωτή τη 6 Μβΐοιι 1910
6ά γίνη ίίς 2; Β; Γϊ;54-
:Ληο·>'έα ίίς τό τ.Άος έχϊστη; δ'.-.'ηνίΐς, Έν
.ιι'ι^εως όιίτεώς -·■>: (Ικ χα&ίΐ'ϊτ.! αΰιη τοχο-
|;- .:Τϊ-;-:ου;·.ν β;: ώβρίλ·;; το·; ΐλ·>;ιι.-. τ ΐΚΆείου 'ί'·?"ί πί·"5 ■ 'ο)ο καΐ άπαιτητ ?; ;-»τ * "ά; λϋ-.^.ξίις :ο, !>η' ά;>ι9'
ΙιΙ Τα χη'ό-'εΐΐ χϊ' '-" ■ σι;;:.κ>οΑϊΐ-.γ:-.ΐφ'.κά ες·-Λα βαρύίουσ- ; ϋ: Ιϊ»ΰ Νό-,'.'ν.
έ»ο(ιαοτάϊ. . 7ι Ούϊίϊ,- συΐΛψττιφ.σ^.-ί (:ϊι»^ίτ[ΐτοιι ν.; | ί.·β Λΐΐΐν :ιχ: -,-οϋ μιΐ-
II]
Τα πρΐχτίχά ττ,; χ ν ι* υοώσΐω; ΰτΐό/.ε· ■■-λ ι β'; τ/.ν 'έγκρ ■ 6ώ;Α7.-.ο: δι' οίοκήποτ; λόγον.
ιΐ; ι>ν Δημ-.ϊ. Σ>;Αδ^υλθϋ :ό 6ποϊ-. 8ύ χτϊι ·, α ίπυ-υρ -'ΐίΐγι ή ^) Οί μΐίύθ^.α'ι ί,πυχ,'εοίίντΐι νά συα,μοοφώνον. χ ι έπχχριδώ:
μή ·"';ά )«>ρ;; ί) τελευταία; πλνΐο'νόΐ'η; ά ΐπο-.νγ >;ύΐέ ■ ϋ'./.χίοιχ. «;·6ς τ: ; -«ιμε'ν ικ νό|Λθυς *αι τ^·. ίΐαρούίχν ~ι.ι>ήρυςν ^αϊ
χι,· ά τ ι Π Δήχ'υ. ' ά π2ρ..χ/..σιν - ξιοχρ'-.υ; ϊγγυητάς, όγχρ·.ν-.>μίν»υ; υπο τϊ;ς Επι
ί τρ*·/ΐ*ί«.'. θθς οίον ·,β πρ&.-.ί.ωΐιν χαΐ ποιρουσίάζωΐ'.ν οί μια'ΐω-
Τί ι χ ι Τ; Τ7;ν ημέραν χϊΐ ώραν των 6ημοι;ροΐ9ΐϋ,.
10) Κ.·.! οί (Μαβωνα: χ*ί οί 4γ,'υί|;«'. Λθτοϊν ίί1:!. άλλΥιλίγ-
-υίι»ς ύπ«^βυν^ι »τινϊ, ι τ;ϋ Αήμ,ου, άνευ 'ιχ»ιώ.·α:ος δια'.οέ-
σέ,ος ή .:ζι;!«ω-, ·α' θ'.ον το ιι,'.σθωμα μ τ χ τώ ένδι.χ,ιι.ε'/ων
τι αν ΰτϋ3Υ) -ϊρ.αΐ ;ξό$ω/ Ι κ, ολέσίοκ: ;!ί.χρ:ς 65/ί,ο,'; έςο^λή-
(Τίκς α "ιια :τ,· ίνελ'-.ιπή ϊψοΐρρ.ογ/·,- ν "5- ί}:,ι>α τίς —.-ρού-
ιΐτ.- ίι'χ ΐρΰξίΐο.; ~α! .ταντόί 5/ϊτκ5ϋ Νόιιαυ
Ι .) _::λ ν.: γίντ) τ,·, Αεχτό; εί: τ«ν υηι.ο-ρϊτ1 .; νιον ω
: τί,.ω φό.ων ι/ίι,. α' , .λ «..οταγάγί, γ;»μ; ίτιον χαταθίιεω;
ττ ; ί τ· ι 'Γϊ'.ϋΊυ Λϊ.'ί,Οΐόο ν., ι-ιΐατ·. :,ς ί· γυτ,ιικο, ϊ;η (: τό
εί ,ΐε τ .ύ*;ν·.τ(θν το .· 7:;.οϋπ·//.^·, ιζ!»|Α.·.νο . αΐΐθώ ;τος ή. !>'.!-
ς·., 6 .■*:.. .-. . ,ϊ ί'ίΐπ ,;. ίΠίί«; ί,.) -ςιιι/ ;«ί Γ.γγυη' ι; ν,υ
νό ί;.ό/.^.· ί1.-. ί '|··.5.'»γ, ί| ίιι..'. τί; ' λ Οττι. ί» πθ'^'υπ :γ;- ί ■];■/,
Ό Διήμι.αί^ο: Τουρλωτή
Αριθ. ΙΙ^ωτ. 557
■■■ .άιελτ;. 332
Ο ίϋ
^θί £ρΐτίάς·
Λο>;;.;Λϋ τής ί* -.' ί-,Α, 8 ν.-
α 4 .Λ7:ριλί':υ ί. έ
αι'ι,ΐΛϋ-; ο:-ϊ τής 0τ:' ϊρ'-Ο 22-3.; Ί7 έ ε. ^1^^^ρϊ'3ΐω. ·.
Ν-ααρ ;!'ας Λαΐη'ίίίυ έ-α-ιθ-" ακ «Ι: ;.ϊ) ί,^,τίον 7θε5τ
/)';.;(» -ίνΐ ; ννυ δι ;ιιώ;ΐϊτί,; 7!ι*.ιρ,.σ( ■; ή 'ϊ'.ζήΐίως
τα :ό ττ^ο η '; ■ -ΐ.ν'* ■ α:·0ρο.' λ:.ο ; ϊ ·α :ώ Ιε?σ« /ί/ααι-
·; είί χί/ ν·;υ. χ.τ ·;υ/6» ι, ι.τισΓμ^ψιζϋτα'. έ/ΐό-
δ.·..- τή; παρούσης ί!ια.:ηρύξιΐυ,· οί »ζν,,· όημοτικϋ'. φοροι οί
■.πϊί/Αλί^5νΓ.ι 'ΛϋΙ ίίαπροι-τό^ενο·. έν Ά-·:'ω 'λ'ΐΛθλάα! χ*: Αί.ι-
"'■!.' πκραλία-ν "ίθΰ Δήμ^υ ίια ·:ί) Ίλο 1η- Σ«;·.':ϊϊμ6ι;'Όυ Ι'.ίΐΐ)
«V
31 Αύνουατου 491! χ?.ν!-ον -ι^-ν,α-; ήτοι. :ν,, ,.ε:ώ> ,πο . .■,, ε,,* .,χν:χ ./, ε,νοι-..,,
ίι Ό φό;>οζ ζυ·;ίύυ ,' £ '
ϊ » » καΐαναλώίΐωί ;ιρ;Λτος /οντ».
3, ι » βφαγεί&υ
Ί) ο » ά,γοραπι(λησί«- χ'-ϊ,νο/
>; Γ, ιτ
>' : την
..
ες -ην
ι
«π
13) > ί.ιίι',πν 5 πά ίδίίΐ; τι·Ί
χτ,ρύ ω., -■ μέ;; ■> >ΰ μ·.3β«
τ,μ.Γ ■ ·. :. ■" ΐν,
τής π«ρ9· αης
ο δ'.χαΐί(ο/α ιί.
■ : .:ί ινωαρϊο ορό^οΐ έν: ιχίίζοιται χε ^ωΐ'.σαινω; »«αίίθς. ••■■ι-- - ■. ---■ -υ-....... -■- : · - - --------- —
ού φί^οΐχθυι-,τιολβΐου ό'στ:; θ'ϊ-ί—ίά-τοτα! π·?.5ϊ των μετ.-πω- ■ ■ΙΙ; '"Γ' 'ω ;ι" · ε ' τ * 4ημο
''-·ητώ/χα,ΐτοΰΐ|-.ορ3υζυγίθϋ, ΟβΠί 9 ά Έίίν.αττητβί **ρα ϊών Λίθΐ- ί '''' : '·' Αα:^.... ?■ α*-;·., !Ϊς ν ί,ν ίη,αοΛρα,ΐ/αν οί ο*:·ν,,-β.
ν&γέων χ«ά ·Λν μ*τ2ο;ά ·;ών π:οϊο.των έϋ τοϋ λιμένος χ*1 : ε1 ""' Λτ'α'' / !'Ί '-ης^ΡθΊε^α οτχ, τ».ϋτ,- ώτΐιρδβίνωι: :«ς
-.ήν μιταορ
ο'.ττών τιαΓκλίων μιρών τον Λή:·'.υ 'Τ|ς έξα-'ωγή;.
Έαν τοιβ'ϋΐα τ^νϊτίντα οέν μεταφέίον~».ι ΐπ' εύ^βί*. ύ::ΐ- -.•.·χ
50 / μ
5) Τι π}> ■'Λ'/.τ. "Τι: . :^.ια>1ωαυ ■ ύτΐόί.»ιντβΐ η
!/ ο .'·.τ.ιι··α/.ου Συ^' ■■■υ · ίου Κ ."τΐί οτ:.3 ε^ί; -.ο ΐΐ
γωγίωνέλ τ;·: λιμένβί ή ΐρμου τής ϊςαγ.-νήί, δ^γόρο,^β ν^ΐϊζα'.- ^ ^ ■ .-,.,.ο·;, '.νί νί γ νγι η μή ύτά /,.>-.!; έ>
'εί,τ«: ΰ^ο των (ΐίταφ»30ντω' ΐ'.ύτ.'; μ£Τ27ΐωΛητών η »μπο·ιβν. ο.,·-υ ό «·,,. ίο: π. ■·. «ττς ■·* -/τ.ο-τ^ί -ύοιν χ?τά . ϋ Δίαοι
Δ[Εξ«γωγή >ών Λημ-;π=αϊ·.ων_ ^^
ί; ΊΙ ,Λμοπΐΐίτία νών τ/Ά'ί^ φ4?ων ΐϊ «:ϋ--/.« τΐ' ιί ,,.. ' -.„.. . .-------.-. ■,,.,.ηί/.Τ-,,- »»ϊ 8
ι' ■;.- αυτού ι
Ιου.-.ςυ 1 !.·! 0 ήμ'.:ρ?ν Κυοιαχ

' *'· "-α· —! ......_..
-V.
-. /~(υ -ίΛ ;ν 74ΐ Ν:·|Ιγ;/'Κ« \.χ--*:'·'ΐ~'*·~-· ^"■'Ί ·■"■'-■ ε.·-·"- ^-^ _> ' , ^. .^ -ττ-ηίίου σϋμζολϊίυυ ίντ-.ς |8) ήμεοών
-!θν 'Κπ:Τ!ίοπΕί:;:, άποτε/ου|.ε.νΥ1; ■ ' '■'_- Νυ^α./.υ ....·.. γ. ου , ,_,^ ^ . ,.;..' . ν·νπ:ιήΐι ■■ ι ^ Ληιιϊρ^ου, ή μέ χα-
''>; Ιίοοεϊρου, ι,; ί.ΐρί,·-'ε ■) '^^^'>^ : / '-' ·■■ ' ' ""■- ..._, ■ , τ, ^ :.ν ..ητίς χτ.:αιπΐ7τιιι π>'-ςό»«λο; τι,, ' η-
μϊΡ/ϊυ Κριτσάς ώ μίλών, η ' ών νθ!λίιιων συτων λ»»;-.../,-^- ^ο.., .: Ί',./,._υι , γ,^.1 α -/--χνετίΐ ο ίϊτί νέ» ',τ,μοπεοι ία -'ΰ-
ΊΙ δημο*ρ«»ία τούΐων Ζ1> »ίν*' τελειωτιχϊ, επ-,μινως
> Ι
! ')υνο.ι;»·.υ τΐ':'; -..»-' τ.ύ ·ί'^ιΐ'^ τνΐ ι ·'Χ :>.υ ό>ς »1'
μρ μ ^
ί»·.·:: ϊξ (ο) ήμ«ί:5> -ί—- * τής ο;5ς>.,·ωγ.,,- ^-υνον ·ιεν ·,ιΙ-. ^ _ , ^ _ ,,/,!
! ^ ί- τη ε τού
νΤ, ε!; ;όν Νομάρ/τ,ν Λαιηθί-υ ν'α πιοί^ορί ανωτΐί- τη ε τού, ^ .^ ^ , . ά τ:, ',α ■ . όιχχ'-.μ- ίπί :ν, -υ/ον -;£3νά-
^ΐχηι,υ/Οίντο; τιλευτϊίου πλε·.οδό.ν» ·:·.-ύλχχισ·:ο^ χ»ν« & &)_> ■ ^^^,
;π: τού δλιχοΰ ποσόν, ",ύνατ/ι νό Λι,μι ιχον Συϋ,οθυ-ιο χϊτ (^ ,([ -^.,^,,, ,ώ, 4ν τή π»5-)ύτ·; τ ο-τ,ίυςει ανΐφερο-
»ί*ιί*ν χ;ίΐ,ν νά επιχυρώίγι ή «χυ.ιώση τα; ΐημο^ϊ^βί '■*!*_- ,^^,^ ^ 1νΤ.('.ν >ό--.,ν -.υπίο/ιι ;-ν ■ Γ, ' νΊ τή« -κ-ουαηί
ίίίων ύτ:1 ?ψί. τού χό συμφίρίν τού Δή.^ου. 'Μ' »ν·.ο; τη . 1.^. -. _''_ μ.-^'.'τ/, χ" -- ·ϊϊ ■ Γ'' ϋυμίιυΛ'ου ύΐΕ ίριβμ.
«·' λό.ω ,ζαηα:?ου νΐίοθεσμ'ας γ.'νϊ. τ«ι*ύτη πίθ^φο;» ·'·? το, , ,,';.,' 4' λ, :.,:ου ε ·, ,π, .;,, ν^ισε- τ Τ,, 4,ί.» ·,.:·,Β^·.,..« ^
Ν'^άρ/ην Λΐβηβίου «ά άχυρωίΐώΐ'. τα -ραχτ'χ* των όημοπρχ-ι .^,^ ν (υσ(ν
τ'ω χΖ1 6ά διατα/Ογι ή έπανα,-ηψις αύτω- ( ,8- τΊ χη·. ,'.ιιϊ ! ■ '> ^ εςοια έν,-.χ
») ϋίί την πρώτη; ϊοβιν «υ μισ(ιώμ«το, βα συμνηφιί'ή · .^^, .,^. ;ατ0,,,,;;.
4 ?'-?Ος 3ν Οά είσπ^ϊξη ί. Λήμιο: άπο ; ΣιπτεαδρΙον τ ^ΐυ γ ,^ ^ ^^ ... 2 Μ(..,:^ ,,,,,,
^/.-ι τής σ«ντιξ*ω; τού αιϊδω' ν,ρ'.οϋ
~τωβει οιν ϊπιτΐυχΐβ δρυ.'ΐκώί η ί■-·
πτεΛ6ρ(ου έ. ε. ά.' ου π;οη·^υ:ι.:·
[μΐ'ββδοσία) ά ο Δήμ.ος Οά ' .-.χ .;6ί.λλ/, είί '·
ΐ-!ορ:ιγ| νομίμϋ.ς ττροτω^ινον ΰΐϊαΑΑΤ|Λ·ν π-ί.
7!4ί ΤΤ,ί - -
Γ(, ,ΐ; ν α ίςοδϊ
■,α 6·3το- θϊ
ΐ.:ιβωσ'.ν *?·ί
ρμ νά
ιΊυ ■ ιυα€οΑα;ων
Ό Λήια?/ο Κριτοα;
ιώογιοί; Πάγκαλος
χ·.·"ί μ»·,»!* .3-1· ν-"- ■ ■■»' ΙΑ'.
: 7..ωτί;.ω έλίχ1,., ϊ ,:--.*/''>ε·
0 τ ϊ ', ■>
α------------, ·'■ ■'■
ιρτξ;.: -/.ιλνλμιπ. Μΐνΐοϋί
Κ-,ι ή ..ϊ ή. Ι: ). 11ν,() ι.· ,,Τ.
. ;·.'.»·. ^ *· -
174
'ί- 'ΐϊι,,
ήμ'τίρσε διακ-ρύξϊος Ϊ^-Αοσιε^ϊΐσηι, έν τώ Ι-' ϊριθ. 19
τη Έπσήμ ·ϋ!φη^ϋ*ϊς Τ. /: Γ ε" 10»"ϊ"^.ρ
χ/ι^ΐα* π)«ΐ5ί τ,κ-, ϊηι*'.ιΐςί-^ β α -/ ϊ·»μ σϊΐω,ϊΐν ϊ« « λ;·*,1
φόρου αϊ'. εής ίΥϋφΛτ/.ή. «π των ι 'Υμ^ι^γα*/ > 'ί;» >'
ιΐϊ*τω» χι[ Τίί.δατνι· Ό. τ μ5 ,*/ιφιρ
Διά τοδτα
έ κ- Λ]·.: 'ν π'ε'
ε ί
;χ^
Κχστε'* ου την "26
5
ψ ,4? ήμ ο
^μ ^ Τί-.4-τί;ν'ϊ'. ώ^ίν 2—5 μ μ ϊνώ
ζ όζ ή ΰ
Κ3 3ΐε«των Λί/ Κί-ίϋτν.' 7.τ μ5 ,«/ιφιρ*,~ύ·. Αμ.5 '.*. Κ.«- ι* τ· ρηθε ;ί] .:ρ;?.ηραζ8ΐ ,ια. ό-.ζοΐΑ*νιτς
φ*ο6ουσί—Κ «δόατά. ΐνϊ}^^ί,βη μίν κι,τα .»;> 5 Μώΐί>»> ί ϊ οΐους ορ ς της ^ρθΛηαΰξϊω, ταύτης.
(η>ίρ»ν τϊτα; . ν σ τή, ί ^Μθ',.έγης * 'γιρ^-εω. ή*ώ; " Κα- ? Λφ >* 16 Μ ν υ 1910.
τίος ίΐϊςαγω-'/υ τή-«ν λ, γφ ϊη'ο-τοϊ-ας) λ >' ·)ΰ*«^ ·}.,«- > , ^^
ή«4 :λίΐοδΛνί!ς ώ; »ςάν τΐι έκ -->,. »/*τι»ο ·τ·}:κτ.κοϋ"ί|ί άρ- —3,
2Ϊίας επιτροπείας,
Δήααρχος Κί
Καμπούρης
Δια
:ην ί',ίζαγωγο· **ί ίη^ίπίασιας ο·...- την ι
!ο:γ ν των ώ; ι*ρητα' ?;ρων των τϊειφε ΐιΐν Υΐλΐοα α·
λίίρ.»-»—Κ »'6ατα τη* 2.-ί Μ ΐ.^ ί^ίρ-ν Κυ; ά^ κ ι
9 4/ϊ—1' 'ί μ, «ν τώ ΐ',ιΜ'/ϊΐφ ι- ίσ ημΐι ^.'ό-ιοντ
ίπι.ροζί "■, τ^ ιοίζο *.5/ΐ). ~> ^η οι? λ ί) 134/97 ί. ί. ~Λ3*.ΐ)^!)*
ημώϊ ν» 7>» >«! ΐί· .(ν. τρΐί τ υς ν 5:ώ ·*φ ^^^ι νΐ , ίί^ι,.
Έν Αγ Β^'λείφτ* 1! Μ-ϊίί · 1910
Ο .ήκ·ν/ Ά-;. Β τιλ- ο,
. ΤΙ. δ, Β.ουκκοκνκης
213
■ί?ω-
221
Γ Ν Ι) ώ Τ ) ιΐ Ο ι Η Σ Ι _
α Α,ΊΛ-α$χ*α· Λαγκάδος
ο ϊ ,"^ -ς ή 7
/ωρ.ου
·. έτ.
τ 144
Π Ρ Ο Κ 1 Ρ ϊ 3 ι Σ
ς τ·· «ι '> ικ ι Γ»η.ι
Γ τίσϊ.7Ε. ί
«>1ς Τώο .1 ίΐΑ- ίΛ υ ■*-* ι * 2 1
■ β ■ ί5,.π»ΐ(5ί «ι, Ο : * ?Κ"«^ >)
ι οί " > β ,α έξη /αρΛ».'ΐ- ίπ-Ί. ·
;γ>»6 ^ο «ρνΌ·, ζ*ρ6οβκ(ζ ■» ζ; §3 -.τι, /.ΐΐι Ί ι
: ο -,. ί κίΐ κοχκαρι.
Πί ? ϊ -ι %ι όθεν δ αναγνωρ ζ ^» αΪ>>* ώ (ΐ.ο^ιηιτ4 ΐ-ΐ; «
~^^^ι1ϊ1X5^ι έ -ά νομιμ-» αποδ '.;ιγ· |Α£σ*»χ'τ« ίΛΐ τή, ι·«-
ιι Ληι «οχεΐΐ/ Λχ · : ^ος » τος ο τώ ήμςρώ ίπ> τ.-(; ίί,
τής
ο 'Αγ. Βα1ιλείου
λ£ Δημ,τ' ου
Εν Μ&/;ώ 'ν 1 Μαΐοι> 1 Αι .
Ό Λημβρχος
Λ. Βαϊλάκης
Έ τω ' ι
τί χ-·- ι
56 τίς :ο τ) υ -.ε. ...
ο. Χαηω , νψ ϊ . ^;αρα:ρ^;^^ϊ!; ανεγράφη τι
■«ι'■(!>> Τταλιπας /^τι ν
γφη
Φιο«ίον
Έν Λ ■. άρ.'. "2ί ,.
Γ'. τού

ότι:
Έ :ϊΐ?ή ι, """ ~ι~) Τ#·ύ ΐΊ ΓσΐγΑαρ^κ' ιι σφει βΐϊσα τιμή
των Δ- 1 ιθ δ ά νν έχμ σΒωσιν - ~τ,-α > ι β2ρ^^ Α τή
άγροβυ"1 ακή^ ιγ των σογ/.ς -.ιι,^ί,^) «^ρι-'ϊ>» .ι,,οπ ταν τ.·;
περ'φερβιας Σ >. ογ .· ~λί οδ 11 η μ *ι .^ν^ς σ °/0
ύπΐ τοθ Έμ; Τσ«·γ«αράΑη. χ-,) -.« ^« ^;
Έπί'ϊηή-π· '5' Νι ;»,. ι Ζ«χ ,ΐ ά . μ ΐ.,ρ Λ, 'ί3 ^ "-,1.
ί ,,η των Λρ ι ' ' α τ/· >* ν λ -Ο - · 3 ?. ιι νΐι Ι"1 * Μ χ'
~.τΐ Α-^ρο^υ ,. ή, έ π' ών τ^γιιοΆΐ 0(/·ό η^,.νώ, ρ ο -^ , °^-·ιλ ΐ· ^
ζί(·οίρί6άτ« ^ - ~ τ» ?. > ί Κ α ι .π'*ιο-ιο ,,ίίη '
έμ ρο έ (Αω χ 3 . °/0 ^ - ; Γ( ι», , ι, Χ ' Μ ι λη κη
'Ε1 εΐη Νι ο Γ Μ λ-> Γ6_^ «ροοφε'-
θΐΐθώ τι^·* ίο 46 ί τη ">. * ) ύ ,» ί λ τ/,μ^ΐο
τι ·_, *οθο> 7ίϊ φ£3 ■- Ίί > , - ηΊη :ρ ίσμιο; σ·1-) ^Ρ Γ*· '^νίϊίϊ τίϊ -^ -
/.χ ί 5'Ό ' α ( ΐΐ "* γ - - .ι ^ν.ριματ. Ι^αγ ί^ω Κχ-.λ),
Δ ι 7 τ λ ι β γραφτ; -ο Ι ,^>7 ι:ι)·» ' Κ/*λ οτγ,ϊ Καιϋχδ3κί)ς, άνΐΐ νβ 2»
Δ'κτασσ ,ακ — Ί α>',>νν|ν -> ίν Ο ■' ϊ -/· '^ί 1 'Ί" ϊ £?Τ Κα λι -τη Κανΐαδα-η
μο "ρ^σ αο * .· -η ■ ΑΐΑ'βή'ί" - ι ^τ»ί ) φ ρω( ώ -ς.ρι- ι'Ει- -ο - Γοβϊΐίου ττ,ς Κί^αγγ«λί«ί)
μ Σ;,5 ο ολ ΚαΛ5'Γ «' ■ ευ*ο ^.^^ λΚίο^ 9'0
1 Κ «ρΐί" τ,ν κ-ν ώ'*> ί 3 μ. ί -ν .ώ *.(,λ*^ιλ φν~"
;νω-ο. τι Επ» ^ · ϊΐ'ι τη - ιζ-3 » ; ί ι, ύτ
αριθ. 154)90 οί"* ρ^ξ«Γ τ-ι^' αΐ σ ιΓ φώνα>> πρ.% -ΰ, .ν
αυτή άαφ*ρομ νους ^ρ^^ς.
Έν Ά. Εισ. ε» ?, 1 Μ'ίο, 1910.
*'Ν Λπα' - υ Βασ1 Εΐυ
Ι. Π. *5
,-. 928
ίΙΡΟΚΒΡΓΞΙΣ ΕιΙΑΝλΑ Π ίΐΛΕΙΟΛΟΣΙΑ-
) * » -.οί °/0
-κ ϊ
'ίΤ1 Αή'ΐαο*·ο·,
τικον }·>.ίΐ ι « ϊ- -" '-αο-ΐ'
οοφ^^ ',ς ' οΐς "/^ «~ί "ταντ'ΐν ν, 3-γ,,..ί. ..«/ιβ ^«^
«ρ3ϊον-»ν το^ έτους 1^1 ι, βς υ ϊ, * >■ · ούίί. · ,^--ή
θτν βις την 3η Αοχρασίαν τούτην ,ϊν-Αίνΐ)1* /ϊ λ "*;ν 6 '»-
β. Ι. όρ,ΐθεϊσαν κατά την ημέραν τϊ;την ίιά τί), ^ α^.υ 311,
ε. Ι. προκηρυςει«ς ημών οημοσιευθιιτης >ΐμ.^4ς.
Μέγεθος Γραμματοσειράς