93269 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
- τ *
-τ .■>
της. ελλαδοι:
ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΪΪΕΡΒΔΟΧ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
17 Μαϊ 1910
Αριθμ. Πρωτ 1613
~» Διεκ-τ 1110
Αιακήρυξι; πλειο&ι ιικΐκ τε*
δ β
Αριθ .ίρί,τ, '
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΠ1ΤΡΟΠΟ-
Διακηρΰττει ί τι,
Έκτίθεται είς φανϊρά χλίΐεοιτικν ·Ί" *Ρ-'-"-«. συμφωνως , 9. —Ποι,.τη
τώ ύκ' αριθ. 356 Νο*φ, ή έ/υ.'σΚωί; των >ντ". τ-.υ ,.(ί ϊνος ' 10 —Τα /
•Η>κ'«βι. ί>π«ρ>.ο..^ 9αλ«βίω· λβυ-ών «νϊρβν κβι γ^ναΐ-
κ,ών ΰβο τού, «κολουθοκς ό'ρου·-:
1 — Ή μΐίθωσις όριί,βτακ λ(ά το «2 της .^ας τής κ τ«-
..υρώσΐ», τής οημο*ρασί«ς ν-Χρι 31 Οκτωβριου 19*. -χρο¬
νικόν ΐιάστπ >« ·
*> — Ό μισθωτης «ο /ρεούτα; ν* «*ισχ*.υ3σ«;, τα Λουτρα
ταύτ«δι· ίδίων έξόδο-νκαίάνυ ούΒεμιας «Ιθόνης τού δημοσία
καί νά «αραίώστ, ιΐς -.ό δημόσιον , «* τον Νο.μδοιον τού
1912 είς καλήν κατάστασιν ;
3 —Τα -ροββψια κ^ί σιϊον.α, ώς Λαιιτα/τα «χ λβϊ^α γριΐββκ)
των αίθουσών χαί -ών λβ«-,&ω , ?ί*. νά ώσι πά,τοτε κϊβ.ββ.
Εάν «ις ό «τκνομιχ» ' τρος Ήραχλ*^. παρατηρηστ, ε-.,
,άτά κίί ^εΐϊΐώτγ, οι' έχβέκως τ^ " " «*■-« ™ -^5^°'
β£/ει-ΑΤ.ί6ττ6ΐΙχΓ.τωτο τόν ί»γβλ«ίβν, σ^?ών«ς ταίς βιπ*-
ξεβι '.οΰΐτ' άριθμ. 356 νό[^:υ
4—Έν τοίς λίυ'»οϊς δεί- ν* -.ηρίίτ-ι^ ή .:ροτ.>βυ:α ϊ^·-
αμία, θα δια 2κ'ώσι δέ τι τ- ' πό η, έ«ι5·εψι.
χτ(ς ?ρχής >.»' *α ύπόκίΐντα: ε!; "««- ;α
διατάςιις. , ν
5. — Ή εημο^ρασία βνεβγη·ή7?τ·ι: ; ; το χν
-4« ΉΡ»Α.Ιο^ήν?6Μ^. 1910 η.ίΡ: Ί.τ«γ.ν χ¬
ώραν 11-12 π. μ. έν_-«ν 'Κ-κο^»^, ^οτ.λ,υ.ένη, κ
τοϋ Ν.μάΡ·/ου Ή?α .)«ου ώ" Π?5 - =υ. ^ 1 '«Ι»1*« ' -?«
Νομαρχίας /«ί οο Α*ν&η°» Ηρα.λ,.·. ί τ? νβμιμων .-
των όναιιληρωιών. , (
6-Π5ς -λει=5ο:τ;« ί^ς τντ, ίΐκτίς εις τ- ^Υ«^ον' ;
δέον ν> 7ίΓ«.^α6άλ·0 «Γς τι ταμιΐο -.ο- Δη*οο --;, "„ ι,
ζέζης Κρήτης, λ^γφ ^γ^σ,ως, δ3αχ^; .«τ? ^·;·^^ '
Είς τούς β«τ-χβντ»ς »ατ« τβν συ^γωνισμον . :,.^·«τ^
λ5γν εγγυήσεως κατατεθίν χβηματικ'-ν "θσίν κατ^ιν ν· ^
φοραής «ΐτήσεώς ιων ιτ?ο:τ·ν τρόεδοίν τή .« τ.ΐπ.ιας · 4
τριών ήαβρών «πό τής ϊημοπρασίας.
7,-Τό μίσθωιι* χατα6ληβή«τ« εις το Δημόσιον 1
«ίς «ξ Γσας δό·ειςώς έζήΐ-
Ή -ρωιη δόσις κατα6ληθήσ«ΐαι την 1ο Ίου") υ υ 1910, ή
" 6 . ατν 31 Αϋι^ϋστβο 1910, ή γ'. την 15 Ίβ."/ ιευ 1911, ή
[α. την 31 Αύ'γΓυστου 1911 ή «'. την 15 Ί υλίου 1912
" καί ή ζ' ττ,νι 1 Αύ/οσ-.ου 1912.
Ό μ ιβ^τί.ς 3ίο> να πβράϊ/.ι, «ςιόχ^ίων ίγ^.ητην, β~ως
τ:^;3. . .'ί-'φ(, ως τ^(3ϋ"ϊίς τ* συναφ·ησο,Α»νον σ..6;-.αιεν ι*ι-
■ σθ(.)σ5ω Κ^-ι μιββωτης ν.αί ο ίγγυητης ϋΐύτοΰ «ίον άλληΛβγ-
γυοΐς ότ.ε-'"-ν ιάπ;»αν^ τϊ^ Δημΐσίθνΐ άνευίικαιω^.«τος δι»ιρε-
σϊω ή οί,ησεω, ϊι δ,.ι,ν τό μισ^Μμα, ι-βΐα .ώί ι,νϊεχομενων
καί ε;όϊαυ >
8.— Ή όημοκ,οασια Η^αι τ«/ειωτική.
Ι1 ρ^'φ ρχ όρ'ζβ αι τυ ιτοσβ ι τιόν ί «/μών Ί50.
οΐ/Λΐ» ΑΧι 'ς;ία τ^ 3υντα/_9»,σι ί'.υ μ'εβω-
υ βϊρυν.»σι ;1 Ίσθωτήν.
Έν ναν^ις τ, 14Μ*ίου 1910
'■ χκ - . ' ι'' > Λ ''- . πθι.
Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
» Διεκπ. 9 *
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
Γιλι,ιωτι,κΗς όημοπρασιας έκμασθωνΐί,ιος τοϋ η,μοΐΐκου*
και Λγοοφι λ ικικ, ι^οο ι υ _πι πάντων των ϋυ ^.ομιζο-
ν'ι^ν>ύν Οιρινιθ ιοοιΛνϋον ι,Γι, Χ'"> κί οις 19Ί9-1910
δος
Λα6:.-·ςϋϊ όψΐΐ οτ: ε' ο , τ»ς οϊλον-. ττεν^ρίΐας τ-υ
Δή, ο^ Κϊσ :λ/ ου :Ι«ί α-ι-, »/?■>' -ι)· Μαθΐα',, :Ιιίιμία τΐροσ-
ηρ ίν >■ ιχν νΐλειωτΐλην 8/( ^ .ρ^σίαν ϊ/.μ'ΐ·ίωσ»ως
τϊ-ω ;ο? .ν ενί;σ2μίν / τ^ 23 Μαίο^ Ι 'ίι) μ=ραν
^ιλ/. ι αι ώραν 2 — ·> μ. μ ι ■* "φ Δημαν/ΐΐΛ^φ Καταστή-
τι . .-ω- όν τή. αυ11^ Έπ'.τ^;πί;- τής ώρ :, ■ ΐ,ς έν ττ
' α:ι') 1Μ/« "ι'ιί 3 Ά-τρΐλΙου 9 Ι1) ίια>ηι.>ςιι ή ιων λ.« υπο
ύ, ορϊυο τής δ'κκηο-ιξεΐΛς τ«ύτης.
Καστέλλι τί) 8 Μαίο-> 1910.
Ό Δ
Α. ϊ"Ίαγαλάκης
15»
«1>ι>
ι- ■
Ι"ιΙ)5
ρ %ιεχ.- 34 ?
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ _Χ:~Ν ΠΛΕΓ
> Λΐκαίΐτη*. ·ν τώ έν λα Ι·· Ιΐο'.,τουΐκων
α. ι? ί-' '* υπο-,
?ω- ίου- ·
Λΐ6ο ε. λ . όψει λ 5 το, ν
6/ ηί ι~ ί !*>/«-" τω Ν" Γϊϊ- ._ ..
σοφά γ (μ - ^ μ ο .α λ τ Ιωαν* Γ. νΐ ί , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Μ^ ^ ^ ^
„.,„, Ε,μα Γ Κ .,,,* ,^, Μ^ _ ,λ,, ,„ , , , , 3 , „ β, ,ΤΛ
Γ1 € ω> 2 0% -ι) Ο Πΐ»ρ ϋ- ι. ίρ ν Τ(
-,ο ι ε ευ ·>.' - -,-ι- ι Ι ε»> ι ί -1 ι !
ν ου Ι ~ί«* η, ί μ ΙΖ Χ , 1 >^ Γ .ο.Α, .
3
"VI
α *ϊ °' -' α'
■>".(.,'.·.'" ά '. .-ΐ; -»!".' ,'·";■-. „'.. ,,,Ί,-'/;
~° *ί Τ'ν *'* α '; >Ο ν Α.* * -1 *-ν * ' Α : > ϊ &:ρ α· ί 6'-
Γ- /-.: " ύ
ν -τ ( .}) ί
α -κ Τ:
- - ί," ,ς ~τ, ι
, ι '■ υ α 8^5 ι
κ
Ίδοντςς ■
ι«ρί ό/) -π
(Ο ν ι /
Π ι· >- ι
|5λ ; .
■= , ιο , κ ν> ι! » ' ο Θε
, -ι , 3ν: | -ν 20 Μ»ρ ιο;
3 . 07 ,,ι ^ Λ ι ί ί Λ . ώ ν ν ),
3 Μ α Λ λ,, ] ..τ Ι ,» ιΐ . .1 .θ'
2 ■■ Ο
/ - 3
ι Ο" τα >.
α -Λλ ^ ι
Ί —ις

.. σ,ι ο ο ■-' τα ^ .> ^ υ 'ι
- 7 4 ί
% λ /; «Ε «ϊ τ ί * >.
γ * α σ τ ο π 3; η χ ι :ι
ο - «
Μ
ί' ,00 ■,>- 3 /'Λ * - .0.ι ^ς
ν ; ) ν. ! - ω .-ν . , οί ^ ή; ■;
ί| Λ. ί >. λι σ ως ^
ί Ι π )' Ι Ι υ Ο . 3 1",^ 5~1 τ Ο« ^ 9"
1 Υίι ο -» , - ^ ■); ι "ρ ί ο ί' πά, τε^. ο'
Γ « ι "Λ ί .,η ο / ^^ ' χς Λαΐ^τΒ^φα;
Γ>- ε -ϊ 8 Η) εως ι >47 ώ, ^ν2 - / ;ι, απέ^Λ ι τώ έ*3ι-
^ Ύ^ - ιο > 03./Λώ * ν/.α ι ;- ι^ 2^9 .ι,^ί 3^9 τού
ιθ ή '4 ' ά ϊα ο ς ,- α οο-/, ^Δ,μ^ Αί.-
. , .ι ^ ,1 -^ Ψπ ■) *"
ώ ε>,
Γ1 Τ
α)
V
37 λ; ε η
Ί ■> - Ι'
/ / «

~1· . ν, ίν-
θίν ι όχτω
α ω Οί
Ι -
ω «ν ν
^ , ρ τ ^/ ί*ιι ι^- α
- κ > δι - ς«>ο·ιν _1-;α^3 ι αν ίαι
ή
Χαν
την ν
εις *ι-
τεα ,
Έ· ν νί(Γ ' Ι Μ.ίο '4 "
. Ι . 4>λε·Λ8τάκης
Έ ·-« - -η·2> Ί ν . .
ν» /·>-οίΐ σι ? , ορ £ υ η ~Ζ ^α -"ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς