93246 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΙΙ ΤΗΙ ΕΦΗΙΕγΓδΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΣ
Γ4 ΚΡΗΤ^
τί 8 Μαΐον 1910 —
Είς τ ό
ότ ο / -οου/Όε αν -ου ώς ά ω χαθ'θ'; τ~ν 30(ι
λχ ών /.χί δ
ΚΤΐ·ΊΝιΑ.ΐνΐΚ.·1 ίΊΤ.Ι.'.
Α1ΕΥ3ΥΜΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΙ ΟΐΐαΐΟηΗΜΗ «!-« ^β^' ,^^,,-.^. .. , , ,
$εσμ δών ςυαβ λχ ών ιίχ. δ.ΛΟ ρανων *''Λ *0 Μ'ίου 1 9 ' 1)
ςαέ^λν ΠϊΆπτγιν /(.α1 ώϋΧ' Π —12 π μ. έν τοίς Νο;χαρ
^'α/.οΐς κατοιιτη[Αγί Χ,χν'ω*, Ρεθύμνης κκι ΉραΛλί'θυ
Ι"ΐοπ ο; των Εΐιτροπ«ω' των όρ'ζοΐΛεων έν τη ό—' αρθ
» Λ εκπ. 18 νΐν,ν /"3·ι-ί · ■■ ι0/(( έ. ε (Γε>/· Γ'. φΛ. 8 τοϋ 1***10) /αι ^^μφ03""11
" "β νη καταί-ασις των ζφ'·>ν ίν τ:ΐ; Νΐ,λβΐς Σφίκων, Ρΐ- τρος του' ρν ού-7, άν»(ρερο"ε'νους όρουί.
Ο ΜτΙ των ύίχονυμιχών Ί-Ι5ίτρο7ΐο,
Κ. Μ. ΨΟΥΜΙί'
χον «χ· ττϊ·. —
. ι >*,- -■--
•264
Κ 6
νοσου
Δ1ΑΚΗΡΓΞΙΣ 11ΛΙ51ΌΛ0-ΙΑΣ.
Ό Δήμαο^ος 'ΚικΐίΙκοπΛς ιΐεοιάοος
3 :·>-'" '·""
■Ε,
Εν Χανίοις αύθη
ίτΙ'ώ. )ι*ο,ομ.*ώ. 'Ά,Λ
Κ Μ ΦΟΓΜμΣ
ΧΡ. ι) >4ϋΖ.ϋ.ι ΛΛ·>-
ΐ^κνο«τ3ΐ εις 93νε'/ν τλειοϊοσ'αν συμίω'ω^ ταίς ?ια αςεσ^
τού υιΐ' αρι1). 3Γ>Λ τ οί 5ί;μ;-.ρυώ» Ν^μου η β*.μ'3·}.,σ(ς ιοΰ
Λημοτικ:^ φΐρ;ο κ»ι τής Ά"θ.φυλοκής 1 βπι τςΐς °/υ ί-ι πάντων
τώ' υγιιο,λΐζο,»* ω/ ίΐ,μη-ρ α/.1 προΐίνΐω/ και παντός εϊοους
βερ νο>ν >ιί τού οί 5^ τή; τριχουσί,ς χΐΓ,σίως 19>.)9 10 έι'
α-αντα τα χω^'α τ^ ΛΛιμ5^.
1) Επ'σκοπ-ί—^ώ ττρώτ·) -προσφορα όριζετα. Δραχ. 5οΟ
» 100
Ί) 2-γ υο5Λεφ>λι
3) Άγχαραθ.ς «.ϊι ΑΜα Τριας »
4) Επάνω χ,αι Κα-ιο Ά3τρακ.οί »
ΑρΛ ιίρωτ___1^0_|_
α .Δ.εκ,π 9*29
11 Ρ Ο Κ Β Ρ ί' 5 Ι -
^0ο^1
Ο γ,ΙΙΙ ΤΩΝ 01ΚΟΝΟΜ
κογ. ιΐφ «>ν
Γ 0110-
ιΐ) ,
6) Χαρασό κιι Κυρα Λεοΰΐα »
7) Κ;ςαρη »
8) Καλο Χωρίον »
9) Κ3ρο^ Χ Ι Σϋ,/Ίίΐνθ »
10] Γο^ι ς »
11) 'Λωπο/' , Γς-ιρνι;;; «.ΐί "Αγι ς'Ι
_'ί) Ι. ηα *3ΐ Κα^τερΐς »
13) Σ'ολχνΐ, ΜκαμκιβΛή1 >αι Ιΐραΐαΐς
1 Ι) 1 Λ/ · »
15) Καΐνο-ιρ-^ία »
1·ι) Σ^τ,ι/α »
ι Βαθε.α »
100
0^
100
80
60
60
100
δθ
•250
οείμ,βων
σ.[/ί»
500
200
δ Ι1
δθ
40
υ υ
(υυ
ά ταΓτα
18) Άτρ
19) Σταμνιούς
Ή π».£ΐι5ν3ΐα ί
ϋ»ο τούς ιςής
438
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
1) Ό φόρος 1 °/ο βά καταβάλλεται υπο των παραγωγέων, ιτρασι3ν Νόμου ή ίκμίσθωσις των κατωτέρων Δημοτικήν χαϊ τής
των μέν δημητριακών πρΐϊόντων «ίς εϊϊος, τοΰ δέ οίνου είτε. ■ Άγρ5φυλ«χτ]ς φορυ» τής χρήσεως ' 909.
εις πδος είτε είς χρήμα λογιζομίνης τής άςιας αύτοΰ είς 70 ( Α/.) ΌΔημοτΐλός »»ρος ΐ/| "/ο επι των θερινών πριϊόντων.
λ*πτά κατά μί·τατοντ(10όκά8ας),δποχρ«ϊυμίνουτο0 ένοικιβστοθ ; β) ό φορος Αγροφύλακος 1 "/ο *πι των αυτών θερινών
νακαρα>αμ6αντ;τόν«ινον ευθύς χατα την συγκομιδήν, είς τόνίνοι- · ,ρ&·[Οντων
κΐαστήν τής οίκον,^κής π«ρ«φ!ρείας ίντός τής οποίας κείται νό } υ Λ ς ό τω¥ αιγίπρς63ίτί-ν πέ«. χ^
κτήμ. εν οΛψ η εν με^ε,. χ« τ,τις περ.λαμβανε, τα εν τοϊς ·/ .„ ^ . ν ^ .; 1; ^ τών ν ^
ανέκ,θεν -,νωστ.ίς οριοις α,τής (μο.,κα^) ευρισκομ,να^τηματα , * ^ ^ τών ., _
τή; κατοικΐας των παρα- ; Γ Γ * , , ,
Ι Δ .) Φορος Δγροφυλακής ο^ο λεπτα επι των αιγοπροοατων
- | χαί ί«*« λεπτα επι των βοών.
ανεςαρτητως ίημοτικής περιφερείας και
2) Αί προσφοραί 0ά γίνωνται ίδΐΛΐ-έρως δι" εκάστην |
νομικήν περιφέρειαν είς άχεραίας μενάδσς καί &ίς χρυσας ϊρα-/- ' 1) Οί φίροι ούτοι των μέν Δν)μί)τριαλ.ών καρτ.ών θα πλί,^-
μάς είς άς θά χαταβαλλητοα χαί τό ·*ισθωμα είς τό Δημοτικόν ι νυκνται εις ιίδίς υπο τών παραγωγέων Δημοτών είς τον ένοικι-
Ταμεϊον. Ι αστην τής κατοι(.:ας των ΰκο ίέ τών ίτ*ροόη,*οτών τοιούτων είς
3) Ή π>ει.δοσία διεξαχθήσεται έν τώ Δημαρχιακώ Κατα ! τόν «νίΐκιαϊίην τής περιφερείας ένθα κείται τό κτήμα ό ίε των
στήματι Επισχο-πής την '23 Μοίου 19ρ! ημέραν Κυριακήν καί | λοιπών θερινων ττροιοντων εις χρίμα κχτα την άγοραιβν αυτών
ώραν 9 π. μ. μίχρι τής 5 μ. μ. «.αί ίνώπιον Έπιτροπής άπο- | τιμήν.
τελουμένης ίκ τ^ϋ Δημάρχου Έπισκοπής ώς Προεδρου, τοΰ | 2) Ο Δήμος 5(Λΐρ*ίται εις δ&κατρ*Γ% περιφερείας άπο;«Λθ«-
ΔτμοτιχοΟ Συμέουλίου ώς μελών.
Πάς πλε:οδοτης ίνα γίν^ 3εκτός δέν πρίχίΐ νά είνε όφει- "
λοτης ΐτροτ;γοι»μένης ενοικιάσεως χαί θίλι: χαταδϊ'Ατο είς τό δη¬
μοτικόν Ταμείον 8ρ. 10 δί' εκάστην πλειοίοτ^υμενην περιφέ¬
ρειαν αίτινις θά έπιστρίφωνται ε'ς τούς άποτυχόν άς, θά συμ-
ψηφίζονται δέ είς την δευτέραν ϊόσιν είς τοϋς έχιτυχονταί-, καί
όστις έφείλει νά προσαγάγι; άξιόχρεων έγ-ΐυητην, μη ό'/τα επί- |
σης όφειλέττν, όστις θά σ^νυπογράψιτ, είς τα ■Λραχηχά τής πλ»ί-
οδοσίας καί ίΐς το συναφθησόμενον Συμβόλαιον, ών αλληλεγ¬
γυοσ ΰπεύθυνος δι' απάσας τίς ίκοχρεωσεις τού ί,οιχιαστού
ά'ν«υ τοΰ δικαιώματος τής ίιαιρίσεως ή διζησεω..
5) Ή πλβιοδοσία ίέν είνε τελε'ωΐικη, συνιπώς έ»ν αί προσ-
ψερθεΐοα: τιμαί δεν θεωροϋνται συμφίρουσαι, ή εάν έντός τριών
ημερών άπο τής προσωρινής κατακυρώββι»ς προσφίρ^ι τις τοΰ-
λάχιοτον 5 °/0 ίπί τιλέον τής τελευταίας πρ( σφοράς το προκτι-
κόν τής πλβιοίο^ιας ακυροϋται έπαναλαμβάνεται δέ αυτή μετά
μέν άς ώς εξής:
Άρμενοι
Νΐο χωρΐο
Μαχαιροι
Σαμωνάς
Προβαρΐλα
ως πρωτη προσφοραι
ορίζηται
»
δρ«χ.
Λ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
300
30ϋ
100
10
100
100
100
120
400
80
ιου
30
8 ημέρας άπό τής πρώτης ·».αταχ.υρώσαύς ενώπιον τής αυτής
Έτιτροτιής χαί υπό τςυς αύτούς όρους. _ _ _
6) Ή καταδολη τού μιτθώματος θά γιντ είς δύο ίσας δοσεις ί £_6 ^/^ ενώπιον έπιτροπή*ς «ποτ«ΑοΓυΐ.
ών ή μέν α'. πληρωτεα την όϊ Ίίυλιο.» 1910 ή δέ β'. την 30 „ Άρμίνων ώς Προ&έρου, τ=ϋ 11Ρ&έδρ4υ
Σεπτίμβρίου 1910. Πάΐα δέ έκπροθεσμος δόσις καθισναται
τοκοφόρος.
1) Ουδείς συμψηφισμός δύναται νά γίν$ άπεναντι τού μισ-
θώματος δι οιονδήποτε λό,ον.
8) Εάν ό τελευταίος πλΐιοδότης καί ό έγγυητής αύτοΰ αρ-
νηθώσι νά ύπογράψωσι τό συναφθησόμενον συμβόλαιον εισίν αμφό¬
τεροι ύπεύθυνοι ακεναντι τοΰ Δήμου διά ~&3α·> τι^χόν ώς έκ
τής νέος έκμισθώσϊως ή τής ά*" ίύθίΐας διαχείρήσεως προκύ-
ψασαν ζημίαν έ~ί έλαττον τοΰ Άρχικοϋ μισίίωματος χωρις νά
έχωσι τό δοαίωμα επί τής -υχον επι «Λίον διαφοράς.
9) Τα ιιρακτιχά της πλειοδοσΐΛς ΰπόχεινταΐ είς τ^ν έ'γκρισιν
τοΰ Δημοτιχοΰ Συμβουλίου ό'πρ δικαιοϋται νά έγκρίν^ ή μη
αΰτά χωρίς ίκ τούτου να αποκτα ούδ«ν διχαιωμα κ«τά τοΰ
Δ
Ο'ι/.ονί·μικά »
Μεγ χωρ. καί Καλάμω»
Καλυδες »
Ηλάκα »
Κοα Χωρ3ό »
Καμπΐά »
Τσι&αρας »
Οί φβροι ούτοι ΐχμισθίϋνται χωριστά έκάοτης περιφερείας ή και
ο/.οί ομού.
ί 5) Η πλειοδοσια διεξαχθήσεται «ν τω άημαρχίακώ κβνασχή-
( ματι Άρμένων την 9 Μαΐου 1^10 ημέραν Κυριακην ν αι ώραν
νης έκ τοϋ Δημαρ-
τοΰ Δημο(ΐχ.οϋ Συμ-
Δήμου.
ΐθ) Τα χηρΰκεια καί τα Ιξοδα τού συναφθησομένευ συμ-
βολαίου έπίβαρύνουσι τούς ινοικιαστάς.
Έν Έπΐσχοπτ] τί) 20 Απριλίου 19 Ό
Ό Δήμαρχ:ς
Άνερράψης
Αριθ. Πρωτ. 203
» Διεκπ. 140
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Διακηρύττει δ'τι,
Δυνααίΐ τής 6π αριθ.
Άρμένων
ιουλίου και τοΰ Δη^οτΐκού Συμβούλου κ. Ηαύλου Μιλιοοακη
ώς ΐλελών.
5) 11 άς -Χϊΐοίίΐιτ,ς Ζιά νά γίν/| δεκτός οεον νά καταθέση είς
τό ταμείον τοΰ Λήμαυ λογψ εγγυήσεως ίραχ.
II)
δι* εκάστη»
περιφέρειαν, αΐτινες ίπιστραφήσ&νται είς τούς άπβτυχοντας μετα
τρείς ημέρας απο τής οριστικάς καταχυρώσεως, είς δέ τούς ιπι-
τυχοντας θα συμψηφισθώσιν είς την δευτέραν άοσιν τοΰ
ά
χ μψφ η ρ μ^
τος, νβ προσαγαγττ)δέ κ*ι άς.οχρεων ίγγυητην όστις θ*προσ-
υπογρχψτ^ το κρατικόν τή, ,ΐ/.ίΐοϊοσιας καί το συναφθησομε
νόν συμβο/αιον συνευθυνομένου είς πάσας τας ύποχρ«ωαίΐς τού
«νοικιαστοϋ ,αν£υ τοΰ έικαιωματος της ίΤαιρΐσειος ή ίΐί,ήσίως.
ο) Αί προσφοραι οα γίνωνται εις ά*«ραιας μονοθας καί (ίς
χρυσάς δραχμάς «ίς άς θά καταβαλληται και το μισϋωμα (ίς το
Δ
«"-ο?Λτεα)ς τ5ΰ
ταμιϊον τού Δήμου.
7) 11 καταβολη τοΰ μισθωματος θα γινγ είς ϊύο Γσας δόσεις
ήτοι χήν πρώτην Αύγουστου 19ΐΟ καΐ την 1 Οχτωβριου 1910.
Ιΐάσα δοσεις μη καταβαλλομ«νη ίμπρ»6ίαμως καθίσταται το*ο-
φ:ρος χαι απαιτητη κατα τάς οΊατάςεις τοΰ μ' άριθμ. 196
Νόμου.
8) Ούίείς συμψηφισμός δύναται νά γιν$ άπεναντι τοϋ μισθω¬
ματος δι' οιονδήποτε λόγον.
9) Ή πΛ«ιο;οσία δεν είναι τελιιωτιχή καίέπομένως εάν έντός
τριών ημερών άκό τής προσωρινάς καταχυρώοεως προσφέρ^ τις
τούλαχΐοτςν 5 /ο επι πλέον της τελευταία,, προσφοραί,, τό πρ«-
χτιχόν τής κλειοδοσίας θά άχ,υροϋται επαναλζμ6άνεται δέ αύτη
μετα όχτώ ημέρας από τής πρωτης ενώπιον τής αυτής έπιτρο-
πής ϋτ.ό τούς αύτοΰς '.ροΐις.
1υ) Ε»ν ο τελβυταίος πλειοόΌτης ή εγγυητης αύτοΰ άρνηθώσΐ
ν« ΰπογραψο αι το πρακτικον της πλειο&οσιας, και τό αυναφθη-
ήμΐν | σομινον συμίολαϋν βίσίν οΐμφΐτεροι υυ£ϋ6ι»νοι απέναντι τοϋ Δη·
ρ /8 ? ημ | μ μ φ
Δημοτιχοΰ Συμ6^υλί^^ έιτ.κυρωθείστ,ς δα τής ύπ' άρΐβ. β90/^6 ί. μο^ όιά πασάν επι τοΰ άρ-/ι>.οΰ μισδώματος ζημίαν ϊκ νιβς μι-
ί. αποφάσεως τβΰ κ·. ΝομΛρ*™ Σφακ«ω» «κτίοενται είς φανεράν σβώσεως ή ά
λίί ά δξ ' 36
φ μ* φ ς φράν
♦Ελειοίοσίαν κ»τ« τάς διατβξεκ: τοϋ ύτ:' »ρ·.9. 356 ~ρι Ληυς·
άπεϋθειας 8ιαχ«ιρ*06(»>ς χιβρίς να έχωσιν ουδέν δι-
·*· τοϋ τυχόν πλεονάσμβτος ή 6% κατβτεθιίσ* είς τό τ»*
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΪΕΟΣ
μεϊον τοΒΔήιιου προκαταδΛή ϊεν β-ΐστρίφεται *λ>ά μίνει πρός
ϊφβλος τοδ Δήμου
11) Ο προκαλ^σϊς την νέαν πλειοδοσίαν πλειονότης άνα-
νηρύσσεται όοΐσ-ιχως ιιισίωτής «άν κατά την δ'«ξαγιβγήν αυτής
δέν ποοσΐί.ρθή ιτρθσφορά ονωτέβΐτ -?ς !ιπ' αυτού ·τροσφεοβείσης.
12) Τα πρακτι*» τής πλειοϊοσίαί ό-ΐόκεΐνται είς την ίγ/ρι-
σιν τοΰ Δημοτικόν! ΣυμδοΑίου τοΰ Δήμβυ Άρμένων τό οποίον
δύναται νά ΐπικυρώση ί, μή αύτά γωρίς ό τελευταίας πλειοίό-
της νά αποκτα κατα τοΰ Δήμβυ οΰίέν διχαίω'-ΐα.
Τα χτρύκεια ναι τα Ιξοδα τοΰ συΐΑίο>α'ου βϊρό
κιαστήν.
Έν Άρμένοις τή 39 Απριλίου 1910.
Ό Δτμαργος Άρμενων
—. Παπαδάκης
τόν ΐνοι-
Αριθ Πρωτ. 183
» Διεκ-. 100
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΤΑΣ
*^ ΑΛιΐαρχοο Σχοινιίι Μονοόατβίου
Έγοντις ύπ' ϊψει την ΰπ ίθ'θ. 19 της 29 Νο«μ6οί"υ 1909
** όφασιν τοΰ Δημ.οτιχϊ!ΐ; Τυυιβουλίου τοΰ ήιχβτέρου Δτ'μου νο-
μί'μακ χεχυοωμέ'νην
Ποοχτοΰσσομεν ότι
Έχτίθίται είς φανεράν μειβδιτιχτν δημοπρασίαν συμφώνως
ταίς ϊιβτάξκϊΐ τοΰ ΰπ' άίΐί 856 Ν(μου π«αί δημυπρϊβτών χά!
έχτβλέσίως δημοβίων Ιογο/ν χαϊ χα-ά τϊ>ν ΰπλ τοΰ χ. Δημομη-
χ*νι*οΰ Ν'χ&Χ Πΐιταγίωονίου τυντ«χβ/ντϊ τοοϋΐΌλθΥΐβμόν ή
χατασχευη χαλδιριμίων δ'αφίΐρων δημοτιχών δδώ/ τοΰ Δηαου
Σχοινΐά χ«> ή χ«τ»σχευτ ίν>κ Ύίφυρϊδίου (!ς την θ/β·ν διτ-
χονιάρ-η τής πεοιββοε'ας τοΰ χωοίου Ν«ογώρι
1) Έν τω γΐΛΰΙω Ίΐγοι· ιά ή χβταίχιυ'λ λιΐοστοώτου δίοΰ
«Ις την ΐέσιν ττίτράλειβ ΐιΐο τβν ποταμλν μ/"/οι τοΰ -/ωο'ου
$ι«χοσίων μίτοων μ-ήχοο- χά! πλάτοκ 1 1)2
β ') «|ς την 6|βιν Ν'βρ» ί
λ
ή
πλάτος 1 4)2 γ') «^ την θί'σιν μίσα σώγωρα χατασχίυή λι»
ίοστρώτου δ$οϋ Ιχιτ^ν μέτοων μήχους χϊΐ •ΠΛ'ί'Όυί 1 12
μέτοων, τί ίονβ «οιυπίλογίσί-ηΤϊν »1 ϊρχ/. 465.50
?) Έν τψ γωο(ω Λ«γούτα χίταοχίυή λιβοστοώτου *>αθΰ »1ί
θίιιν άρέτι λειίάϊ' «χατδν μίτρων μιόχους χ»1 ττλάτου- 1 11?
μίτοων ·κοοϋπ8λογ(σίη ^(^ ϊοτ^μβΓ 59 50
3) 'Κν τώ γωοίω Βαχΐώτβ^ χατισχευή λιΊουτρώτου οΓοϋ
ιΐς τίιν Βέσιν Βΐν)» τϊτββοάχο^ τα μέτοω* μτήχουο χαΐ πλί-
-ου« 1 {)? μ,ίτοων ποοίΐ-ττελογίτθΐι «!τ $3«γ 25,00
4) Έν τω γωοίω "Τνι ή χοτατχευίί λιβουτρώτου &8οΰ «.')
είς την θέσιν χβμάοα έχ»τον αίτρα>ν μήχου; χαί πλάτου 112
μέτοων β.Μ $*; την θιιιν Κιτσοΰ^ι αΊΐτΙλι ικανόν υ.έτοωΜ
μτχου^ χ«1 πλίτουί 1 4)2 μέτρων πρ'Ό'τβλονίπίΙη είς 5>2αχ
2(7. 75
5ί Έν τω -/ωο'ω Μ«/α'ί)« ή χβ-βσχιυή λιθοατοώτου ίιξοΰ
ΐίς τνν Βέβιν χοικιοϊχι ίχατον μετοιον ,.ήχους χ«1 πλάτου
1 1)2 μβτοων ττοούπβλογ'ίτίγι εΙ 8β 98,00
6) 'Κν τω γωο·'··> Γοιβύπι—Κιτσιχά^ι ή χ«ταΐ'*υή λ,0οστρ,')-
του 45οΰ α ') *ί ττ,ν 0/«ιν λιλοΓϋι ιτιοίόλι ·*6ιτή-ΐντ» υ.6-
Γρων μ·τ' έπιιχευτιί των έχ«ϊ γί5ΐ>ριϊ(ων β'] «ίς ττ« !)
χέρα ιτίντιη«οντα
πρλϋχ»λογ(ββ-η εί
7) 'Κν "ώ χωοί
την βεσιν
χ«' πλάτουί 1 ')ν μέτρ
χά! ιτλάτοοί 1 1)? μ. υροϋπιλο^ίβδη »1ς 8ρ«χ. 107.25
13 Έν τω γω;ίω Φχβρια-τΐ ή χατ«Μχί.υή λιθοβτρώτου δδοδ
εχτίις τοΰ γωοΐη) ιτίντιηχοτ(ί μέτρων μηχους χαΐ πλάτους 4 4)2
πρθθη-ελογ'τβιτι ·ίς ορβν 49,00
44' Έν τ αί γ«ρ/ω Δ«αάτι ή χατατχιυή λιβοτΓρώτου δδοΰ
»χ ιος Γ»ΰ χωί'ου τριαχβσ'ων μίτοων μήχους χαΐ ττλίτους Ι 1)2
μ προϋπίλογ-'σθη »ΐς $οαν. 1^9.50
Πάντχ /-ι ϊογα ταυτα πρι0π*λογ(σ9ησαν (Ις δρ. 4953,55
ΰ»ο το!κ ίζΐίς 3ρους χά) συμφωνίαι:.
Πας μειο'>'!τ7|ς δύνατιι >ϊ ικιοϊοτ?| »Γτ( δι" ίλ« τα Ιργβ
είτ» δ" ϊ' ίχϊΐτον έξ αΰτίϋν, άφοΰ ««οουσιάση άξΐιίχοεων έγγυη-
την. μβί' ο! 'ελ'ΐ ιΐυνυπογ ίψη τ» σ/βτιχα της χαταχυρώβιως
ί ώ λ ά
γ ψη /
«ν τ) ί« ιτεο'πτώιει Τϊλίοταΐος τις μιιοίοτηΓ άον»|βη
νά ΰττογοάψγι τα ποβκτιχβ τίς χαταχυοώσΐως ή προσχ>ηβή ν»
βυνίψιη τ>) άτποιιτούμίνον ΣΙυμβίλαιον έντϊις όχτώ ήμιοών άπ^
τ?ς χβτβχυίώιεως, 5τι δ μιιοδότης χ«1 δ ίγ·Ί>η- ής αύτοΰ εί-
βΐν δτΐίί/ίΐίοι 4πίν«ντι τοΰ Δήμου δι» π-ίσαν ζηαίβ τυχίιν ηβ»-
λ« ττοοχύφτπ ^κΐ πλίβν τη' ιτρώτηε χ«ταχυρώ«ως ά^ΐυ* δι»ιρέ-
σ?ως η δ·ζήσιως
Εάν ιντδς εί ήυ.ίρών ίη}> ττς ποώττ|ς χατΐχυοώσεος ιτοοσ-
φίεβι τις 5 ο)ο ελ«-τον ή υιΐοίοβ'α έτιχνοίλητ^ίήιτεται, χωρίς δ
Τίλϊυτ«ΐ'>ς ιτλϋοδό-ης ν« άποχ-5 οΰ?εν δΐ»οι(ω«ΐ χατά ιοϋ δή-
(ί'Λ), την ίιχΐαοκ ίπομένην Κοριαχήν
Ή ϊημο-τοασ'α έν«ονη4ησβτ«( την Ϊ3 Μϊΐου ημέραν Κυριαχήν
χαΐ ωοαν 10—1? π. μ χ«ι 3 5 μ. ι*, ενώπιον ίπιτοοπής άπο-
τι1ουμ«'νης δπ!> τοΰ Ληαάονου Σνοινιά ώ; ποοέίβου χαΐ δύο
έχ τώ» δημιοτιχίον τυ^6ουλων ω; μιλών κΐϊ έν τώ Δημκρχιχχω
χατοτβτήααι Σ/οινιϊ
'ΤΙ συγγραϊτ, δ Ποοϋτολογ!τμ>ις χ«1 οί οοι των πυμφωνιων
ΐϊσ!ν έχτεθίΐμένοι είς τό γραΐίϊον τοΰ Δτ*ΐΑ'υ, είς την διά^εϊιν
τίον ε>ου ομένων νβ λ7ε>ο>σι γωσιν βύτων
Τ» Κηούχ·ι» χαί ΐξο^α των αυναφθηιομένων συμβολα(ων έιΐι-
6α^υνοι»σι τους Ιρνίθάδους.
'Κν Γγοινιΐ τή 22 "Απριλίου 1Μ0
Ό Δήμαρχος Σχοιν'ας
'Κιι. Χανιαλάκιις
Άρ-Θ. Πρωτ.
» Διεκπ. 99
Ό Ιήιιαρχοο
'ΚΛτιθεται εις φανεράν πλειοδοσίαν ή ί/υυθοίΐις των δημο-
τικών φόρων, ώς ν,σι τώκ φορων τοΰ Ταμϊΐίυ τήε αγρςφυλα/ής
Α' ) Οϊ ϊημ'τιχοί φοροι των αιγοπροδάτων κΐΐ των σ^κομι
ζομένων ποοιοντων ε ;ίν ο' έξ^ς.
1) Φίρος αΐγοπροδατω/ 5 λεπτα κατα ΛιΦοτλ,ην ίπί των ΐγ-
γαλων κίί 5 '/» ·πί των στειρων.
2) Φόρεε θιρινών 1/1 °/0 ίφ' άπάηων των συγχομιζΐμίμων
ρ
Β'.) Οί εξής φρριι το3 Τα,^ε^ τής ^γ
1) 1 °/ο έφ' α-ιάντων των ώ είρηται συγχομιζομενων προι-
όντων.
2) Δ^ί )*ττα κ,ατ» /.ίίαλτν ϊπι τ'^ν -:ροίάτων χαί α'γώ^.
μέιρων
98 30
τι ή χ«Ταί'ευή λ'θοστοώτου δί ί ίΐς
ιιετ ω α»χουε χ»! 1 11? μέ"ί. ίγ)ι- ,
του' ιτ-ουπελογ'ι^τ ι( ϊγ*/ 100 80 '
?) 'Κ τώ ^ωείω Κ»)ύε),α ή »«τ»σχευή λ'Θ^Γτ^ώ-ου ι) 0 1
ε'ς ττν βειιν ξΐϊχον,ά^η άπο τλ νωο Ον μέχ-ι τ-ϋ τΐοΐϋυ.οϋ .
ϊιοιχίί'α μέτοα μηχους χ·»1 πλάτους 1 1)2 ιτΐου"*/· γ σθη ΐι, '
δ-»χ "00,75
°0 Έμ τώ ^ωρ'ω Νεο/ώοι ή χβτασχιυή ξυλίνου γεουρΛί.υ ;
«ίς τ!>/ &ύκα δΐιχινί-ί ■>■»)- πτουιτελ^Ί 'σθη ίί' ;'·'1/ '45 |
10) Έ/ τώ /ΐοο'ω Φι 'πζου ή χατΐίΐχίυίι λιίΐί'-ώ ου 65 ι
π»—·ήχοντ» μ'έτρων ιΐ'Χ'.υ: χ* 1 1)2 μ»τ π»αι·οκ. π;ο^π5-
λογίββτι είς ?£α/ 40.20
Ί| Έν τώ /ωί'ω "Άνω Κισ'είλ·α-ά ή χΐτοιχίυη Αίθο-
στοώτου ^οΰ'ίχ-ο: τοϋ /ωί'ου ίΐαχ^ι'ων μέτίο,ν μ^ονς χ» ι
«λάτουι: 1 1)2 μ *ογ >—«λονί^β-η ΐ!ς 8οα/ 140
»2) Έν τώ /ωα?ο Κάτω Κϊΐτιλλαι ή «αΓαβχευη λι6=-
• ΐρώτοο δδοΰ έκτός τοΰ χωρ'ω ίχβτιν πε»'ή*θντ* μέτρων μη-
) φη φ ^
Ή ί>χι;0ωσ& ώ ΐορων τούτων γενησεται ')ΐΐ' :ούς «κο-
'. οΰτ ι *ν:ι/. αζονται χοιριστα οίτε Δημοτΐλθί /αι
Ι)
ρ μ ρ
°) Οί ι/, τώ, σ./γχ^μιζίμένων φόρ'ΐ θα κ.ατϊ?3λ' ωνται είι·,
τ^ν ίνο /'ατ-ην -της ΐΐ«ρι*ερ*'σς ε>ς ην *α ίιχίΐ ό ν.ρα ογου-
μ-νο. οί "ε -.(Ίνα ;π -ίατι.ιν ε'ς τ'ον ί^οΐλ'.^α^ην .ής περ ; ρεία,
ε! ήν Χ3ΐοΐ'ΐΐ ι θ=?ος ό ίορο/ο-,οομεμ^ς
3) Ό ώί; *.οί Ζα·ρ ϊη είς ί?χ.ΐ τ:ρ φ ο^'οις α' τα χωρ·α
"Α^ιος-Γίω ιο; &' Π'- Ήανώ γ Κο^ο»μ.»/ΐα ϊ'. 'Α6ρα
/όντ=, ε . Κ^^ /α/' ς-'. Μαγο>»λ5 ζ'. Ψ /ίό γ,'. Πλάτ/] θ'
Γεροντο'^:υίΐ />ί ;' Μετο/ι χαι Βιϊιολι".
4) Ή ϊηαοι >3ΐι. ϊιεξα/θτ,σετϊΐ -ν "ώ Δτ,μαρ-χιαχ,ω κατα-
στήαατι ΐνώπ όν >~ιτροιτής άπο-ελ:υμ(νη; άτό τόν Δϊ,μιρχΐ'
ώ-- π;ί(·ϊρΐι' ν,ίί ϊλο μι)ώ·» δηΑοτ«ών Σνμ.6:υλων ώς μίλη -ην
16Μα(ΐυ 1910 ή>ί:«ν Κυρ·α*Γ,ν/αι ώραν 8 π μ £ω; 5μ. μ·
5) Ή πλειοίοσια ϊεν ιί^αι τελε·ωτικτέαν ϊντος :ξ ημερών
άπό τή; -πρωτης καταΑ^ρωσε1.'ς πρθγίρ'ΐ τις 5 "/ο *πί τ,Κία τής
τελευταίας προσφορας όττότ- ί7ΐαναΛηΐ·θί,»«"αι αύιη την 30 Μαίίυ
140
1910 ήαίραν Κυριακήν ενώπιον τ!*; αυτής ^
αΰ-οΰς ό'ρους κα; είς τόν αυτόν τότ»ν άνευ ετέρας
ξεως.
6) Κβί ΐί μέν φόββι τού ταμίίου τής ϊΥ65»υλακής π«ι-
οϊοτηθησε-ται ά:τό τής 8 πρωϊνής μ=ν?' τής 11 π. υ., οί δέ τν3
ΔημοπκΐΟ Τζμίίου άτό τής 9 ιι. ά. ώ·>ας.
7) Πάς πλ;:ο>ότης δια νά γείνη δίΐτός δέ ν νά πρ:νατ*ίάλη
είς -ό Ταμείον έ'-ίαΐτος δραχμάς έατ3ν εΓκοΐι ('20) χα' να
προσϋγαγ-ξ άξίόχοεων «γγυητήν δστ'ς θά συ>υπονρϊψθ τα πΐα-
κ«*α χα; τό συναφ'ίησόα.ο.ον Σ-ιμίόλ^ιον *9Ϊ θΐ εΰθι>ν*ϊ3ΐ ϊιά
■κάσ«ς τάς '>~οχΐεώ·3£ΐ; τ^ΰ ενοικιασταί} α.>?·ο διχα'ώματος 8·α'
ρ·σ«ως ή δ.ζησεως ε'ς τ&ΰς άχΐτ.»);ό»ταο κ*τά τό/ ϊιχγωνισμϊν
θί ί-'ϊτοίφεται ά.'έσως τό τοοκαταίαλόμϊνον ποσόν.
8) Ή χχ-ϊ5;λη τού υ.ίθώο.ιτο; ίΛά γίνη-»ι «·ς δ03 Γτ*ς Ϊ6-
σ»ις ών ή μέν πληβωτε'* την Ι Αύ οΰστου 1910 ί, δέ την 30
Σεπτεμίοίϊϋ ϊ?ίΐυ ίτου.. Δ'ά πατάν χΐθ,υτίοηο'ν πλητωμήί
ίόσεως τινός, ό -.ίΐσθωτης ϋπόκειται είς τϊν νόμι**ον τόχον
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
υπό τί'ός
9) Ο-δ4ς σι.μψηφΐϊυ.ος έπιτοέκετίΐ άπέναντι τού" δί ?ί:νδι·
ποτε λόνον.
10) Έά« τελευταίας τς τλ'θδάτης άονηθί ή 2έν -προσίλθη
να συντάξτ τό μ·σθωτή·!ον Συίίβό"*αιον- έ»τός 5 ήι«.3ρών ιττο τής
ος π?ί'ο?ό~'
ς τή; τβλιχής ι Ό-αίο1»: Ό ;« τ
/οί έγγυητή; «ΰτοϋ είαίν ύπάχρεο άιτ=νϊντ! τςϊΐ Δήμου ϊιά τ2-
σαν αύτΐΰ έκ > =ας μΐσΟιότεωΓ η κϊί ά-' εύθε'ϊ; δ'βγειοήσεως
ζημ;αν έ~ί ί/ατΐον τού άρ/ικ·:ϋ μ',σβνθΛατος -,-ωο'- νά έγωσ ν
ουδέν διχα'ω·^.» επί τουτο/-ν ττλΕ-νάσυΐϊτος.
11) Ό όπσθείς φόοος 1 * 3 °/,, επι των σ^ν',μ·ζο;χένων -ρο-
ί'ίντων θα *ΒΤα6άλητ*ι άτότού.- πα;αγωγεΤς ε'α ί.Γ*ος., πλήν τ;ο
οΓν;υ ό'ίΐίς «ά χατίβάλητιι βίς γρή-'α β'ι« τόν ένοιχ,^στήν.
1"?) Ό Δνίο.-:ς ο'όϊ'ΐν ί'καίωαι άναγνιοοίζ'ΐ — - ος τβυς των έν
λόγω φίοαν δί' ίνδ»χομ=αην θί-μηνίχν ή ά'λα τινά «ϊτρόοιττα
άτυγήματα
13) Ο όπως δή-τίτε ά-;ο οόπτων Φοοολο^ητΕα πρίΐόντα ή
ζωϊ ώ; χαί ό -ζωσδηπιτί ύτεχΐύγων ΐν όλω ή" έν μίρί' τ*'ν ?όρίν
τ-υ π^ος τούς Ό'.αθωτα; •Ίμωοεΐτιη δι* τ'3ν ττ ■ν'όν «ίτνί έ—ε -
»αί είς τούς ϊτύκούιττονταί· φ^οοΌ^ τού Δημ^αί^υ ε'ς
^α έν τώ ύπ' αριθ. 744/ί)6. π" Ιτους ?:α/νΐ5ΰξε· τήο
Σεβ. Ανωτέρας Δίευθύνσεω-: των Οίκ«ν3μικών δη^οτιε'ΐθϊΤσϊ Ιν
τφ ΐ>τ.' αριθ 17 φύλλον τευγ. Γ τί; Έπισόι*ου Έφημεοίϊος.
14) Τα /ηρύκεια 8ινα'ώ ιατα χλι τα Ιξοί» τού σ^ναφθησο-
μένοι> συμδολαίου ίπι6α·-ύνουσ!ν τόν ^ισθωττ,ν.
15) 'Οοιτιική νατακύρωβ'Κ ίπιφυλάΐεται τω κ. Δηιιάργή) ίκ
των μελών τοο Δημ^τ Συμβουλίω, οίτινες έπικυροϋσι η ά»υ-
ρίϋσι τα πθΛ».τι« -/ω?'ί ' τελβοταϊος τλει δάτης ν' άπον.τα
κατά υοο Δήαου ουδέν δικαιωμα
ΈνΨυχρώτ?15 ΆποΛίοο 1910.
Ό Δήμαρνος
Κ. Δ. ΔολαψάκΉς
Άρι9μ. ΙΙρωτ. 293
» Δ·εκ-ι: 172
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
'Λναϋληχικης μειοδοτικίϊς δημοποασίας.
Ό Αιι^ια'»·^ευων Φθϊ'ρνΐίς
Διακηρύττΐν 8τι,
Μή γενομένης νομίμων λόγων ϊ^ον.εν τής *ατα την 25 τρέ¬
χοντος μηνϊς καί έΤ5υς ωίΐ^ένης ϊιϊ -ής ύπ' αριθ. ε"8/·^
έν. ί ημετέρα; 2ια.ηρ ιξεως δί;υ.οϊΐ-:υήίυης είς τι ϋπ' άοιθ.
16 ί
καί άπό τής 10—12 π. μ. ώρας έν τώ ΝοΐΑΐρχΐϊνιώ καταστή-
Λισηθ!3ΐι κ« ένώ-.:ον τή; ή τή ώ; άν» ϊιαληίϋξει όμών
ϊπ;τρ;τ.ής.
τή 20 Άποιλίου 1910
Ό Δηο.αο·χ·«ύων Φουρνής
Ν. Λουκάκης
Κασΐίλλςφ
'Ιοωτ
Δ.εα 165
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
"Ο 4ήμαρνος Βιάννον
1909
Προ'Τ,ρόσσε' ότι
με1 τής ύί' άρΐθμ,
1909 άτν
τωτερω
!) Ο

ζ δα τή-
τή; Σχ6
16 κ«ί χο?νολογίαν
οΐΐΛ'ίύ Σ^x(ιΟ)'Κίο·^ Β
ίρ'θ' 331 τής 3
31 Μοίβκ
ΐγ»5-
Ίουνίοιι
τής τρενούαη- γρήσεως
ι/ Ύ Ιί
ή ίκμ'ιθ ι>σΐ; των χα-
ρΐω
2) Ο φ:?5ς >γρ2Φθλα*ή: 1)2 ο)
συγκομινομένων
έτπ των αυτών θερινών
ρ
Ή ιτλίΐοδοσία δίεςαν'ίήσίτ*! υπό τού- εξής δρους.
1)0: φόροι οΰτοΐ, των αέν ΔηΑητοίακΛν θα κ*τα?άλλων-
τοι είς εϊϊος υπό μ;ν τώ·/ ταίαγωγίων ^ηαοτώ' 'ΐς τόν βνοι-
κιαστήν τής Λ,.τίίκί'*; τιΐ υπό δέ τώ' έτερ^ημ^τών ε'ς τόν
ϊνοι-ιαΐτήν τής περί.'είϊίαί ίν''α χ;Τται τό κτή;Λα, των δέ λοι
πών Οίίίνών ι ς χρήμα κϊτά την τ;ίχο.ι?2ν τότί τιαήν.
2) Ό Δή>^ δ α^ίΐτΛΐ είς τρείς ιι«.ρι·ίρ«ιβς ήτοι την «ερι
φίρειαν Επάνω Β'άννο ^εοιλαΑ^ά^ουΐαν ά'τΐασαν τή^ άγροτι-ιην
περιφίρϋαν τής Κ(ι)μ3τ?λε .>ς Άν«> Βιάννον κϊί των ταρα/ΐΐ-
μίνων ίι/ν3ίκ!ών Πλά/.Λς χ.^! Λοοτρ?κΌ.' την πείΐφΐρε'αν Κάτω
Βιαννος τίο'λΐμίάνουσϊν τάς ^γοοτΐΛάς -τΐθ'φϊρείας των χωρ.ών
Κατω Ριίν.'ου /.αί Χόνδρο >, χ,αί -ήν ■ζεριφίριιιν Βϊχοΰ περι-
λυμδάνΐυσαν χήν αγρ τ!*.ήν -ιριφίρΐΐα^ τού χωρίίυ τούτου.
3) Οί φόροι οΰτοι χΛΐΐισθοΰντα· 5λ»ι όμο ή /αί ίϊια εκχβ;βς
ά
ρφ
4) Ή τλ»!ο?5ΐία δίίξαχθήσϊτϊί ίν τω Δημαρχ Λλψ Κατα¬
στήματι Βιάννου την 16ην Μαιΐυ 19Ό ήμίραν Κυριακήν χ»!
ώραν 1—5 μ. μ ΐνώπ ο·' επ τροπ^ς άιτοτίλουμί·ιης «κ τού
ά τοΰ Δηα-. ηνΐϊχοΰ Παρέίοου ώς Προέδρου, τοί
ρϊυ ή το3 Άντΐπιιέ^ρίΐ. ου ΔημοΐΆθ» Συμδ υλίου καί
τοο ΓραΐΑματίως τοδ Δήαου ώς μελών
5) Πάς πλειοδοτη-; υχ γ'νιτ) ϊ«κτός «'.ς τή·· τλειοδοσίαν όφίί-
λβί νά *αναθέστ, ϊΐς το Τΐμ:Ϊ5ν τοΰ ΔήΑ-ίΐ» λόγψ Ιγγ^ήσεω;
ίί&χμάσ εΓχβϊΐδι'εκάστην περιφί'ε'αν οίτινες «εωοηθήσονται ώς
πρόσοδος τοΰ Δήιοου ΐάν ίντόςδύί ήμερώι» «πό τής πρός αυτόν
κοινοποιήσεω, -ή; έγκοίσεως τής κατ-κυρώσεως δέν προσέλθ^;
προςσΰ^ταξ,ν τού ΐνοίΛϋΐτηρίοΌ ιυ'θ.ί^λαί3υ. Έν τοι»ύτΐ(| τ«ρι·
πτωΐ»ι ή πλειοδοΐί* ί^αναλα',ιδάνεται δια λ)σμόν τού ΐνοΐκιαστοθ
εύθυνομ?'νοο διά ζϊσαν -υχΐν ζημίαν τ;Τ Λήμιου. Το ανωτέρω
πβσόν των ε'κοσι δ2α-/μώ' ε'ς μέν τ-ύςμή άναϊ·ιχ-)ίντας μ:σ6α>-
τάς θά έτυιστρέφίτα'. μετα τνΐν λ?ξιν '.ής δημ;πρβσίας, «ίς δέ τςΰς
άναδειχθεντας τοιούτους θά συ^ψηφΐσθή κατά την πρώτην ϊόσΐ'
τοϋ μισθώματος.
6) Πας πλειοδόσης ίνα γίντ, 3ελτ'/'ς εΐο την 7τλ*;οδ^σ:αν όφ>ί"
λ*ι νά προσαγάγ^ άξ όχρεων έγγυητήν όστις θά εόθυνηται δ^
ταταςτας ύποχρ;ώτ*'ς τ;ο μίΐθω.οΐ άνί^ τού ίΐί,αιώματος τί!?
δ; η ?ιζήσεω:.
προς
τούς
ρομί
—> ιατασαομεν > ο^ ->·» ,
„, *^ θ' Ο^5£·ς σ^μψ'ί!
Ιην διεξαγωγην νίϊς τοΐ*ύ.γ)ς ϊι«ςα·/θηστ^Ενης σοιχφ','ν αίς ' ματος δι' οίον ϊ*ποτε
ιος τάς διάταξις τβϋ ύπ* άοιθ. 356 Ν=μου καί τους ίοους [ 9) Εάν έν;;ς τρκ
ύς αν«·ίρομίνου« εν τή ώς άνω κ«ί λοιπαΐς ίν οΟγγ αναφ.- ' σ«ως γιντ, ν£α π?3=?
μέναις διακηρύςβσι τΫιν 9ιιν Μαί^υ ί. έ'. γιΐίίηχν Κ.«ι« -,;Λ,. »■,,'._»:__^..___
^ άκϊναντι :ο3
οθεσμιώι
1ϊε'·ς σ^μψ'ίίσμΐς ϊονϊται νά
λόγον.
τριών ημερών ά-ό τ*!; π^οΐωρινής κατακαρώ·
- ... προο^ορά χατα 5% μίίζων τής υπό νθΰ τελι^-
ήμέραν Κυριακην ταίου πλείοίίτου ιτροσφιρθίίσης τοούτης ή πλειοδοσία άκυρθϋται
&ΪΒΕΡΝΉΣΕΩΧ
141
%αί ίπαν«λθ!μβάνε-9ΐ ορίση-ώς μετά όχτύ ήμέοας άπο τήςπρώ-
τνς ενώπιον τής αυτής Έπι-ροπήςκ ί υπό τβ0; αϋτοΰς δ^υς.
1(|) Ό προν.ίλέσας την νέαν πλεΐοϊΐΐίαν π',ειοϊάτης άνακη-
ρύσσεται οριστικώς μισ^ωΐής έαν χ,ατα την δίξαγοιτην αυτής
5ίν ιτροσφερθτ προσφΐρα κρε.σσ >>ν -ής ύπ' αΰτοΰ προΐφίρθίΐσίΐς.
Τί Γςα·.τ'.κά τήί ίνο χιάη'ύς ϋπ5κ«!νται είς την |γκ?ι»ΐν ΤνΟ
Δτ,μίτιχεΟ ΣυΐίίουΜίυ Βιάννου όπ«ρ δικασταί να ίγκρινγ, ή1
μη αύΐά γωρίς ίκ τούτου ν' άποχτα Ό τιλίυτ.ιΓος πλίΐβδιτης
ουδέν κχτά τού Δήμου δικαίω'^α.
Τα κ·!ρ6"/ε!α κα» Ι-υμββλαιογραφικα Ιξςδα ΐπι6αρύνοσι τον
ϊνοικιαστήν.
Έν «νω Βίάννψ τί; 28 Απριλίου 1910.
Ό Δήμαργος Βιάννου
14. Φουρναράκης
Άρ·.θ. Ρρω-. 117
* μερίδι ίγμοσιβνβεϊσης «' αριθ —8/ί48 *. Ι «ροκηρύξεώς τού,
δριζϊΐ^ι ό πρός «Γσποϊξ'ν φαρός υπέρ τοΰ Ταμείου τής Άγρο-
; φυλα .ήο *—ι τ3ν ίυγίθμ'ζ'ΐλίνων προϊόντ'»>ν τής τρεχούσης χρή
] σ«ως 1'.)09ε!ς 1 */§ καί ούχι είς 1 */ί '/ε ώ; έν αύτϊ άναφ*-
/ ρτ;αι, Β^νάμ·! τής ΰπ' ά;ιθ 71 ί. ί άκοφάσία,ς τβΰ Δημοτι-
Ι κου Σ μδί^λίου Άρϊίλοχ'ΐοίιυ. νίμίμως ϊγχικριμμένης δ ο-
^ τήί ίι·»ΐ' «;ιθ. *·9β/ί13 *· ϊ· άποφά-εως το!3 κ. Νίμάρχευ Ήρα-
* '/λϊίου.
] Έν Άρκαλοχ.^ρίψ τί) 24 "Απριλίου 1910
Ό Δημϊρχος Άρχβλοχωρίου.
Έμμ. Φλουράκης
94
ΙΙοός τίιν Σεβ. Νομαρχίαν Χανίων
Κύριε ΝομΊ,ι χά
Ενεργήσας σήμερον Αστυϊατρικήν ίιΐιήεώρησιν ϊν τοίς Έσ-
τι«τ;ρίοι-, β-τποιεί ι;, παντοτοιλείοις, ζαχαρο-λίΜτβ ν.ς, γχ-
λβκτ^ιτωλΐί^ΐς τής ιάλεω: Χανίων, εϊρΐν π.?ν;α ταίτα ώς βπΐτιι
Α . Έσΐΐατόρια. Πάντα έν κα^η χατ^σΐάσ ι Μίνον ίν
τφ Η'στίατορίιρ τοθ ΈμΐΛβνϊυηλ Φραν ζΐσχά^η, 8πρ άλη^ώς
παρ2σΐί«ϋάζει άρκετά καΐ κ?>β ίϊέβμ'α-«, εύρον καί καιέι/ΐν
πρός έξαϊάνΐΛΐν (9) κύττελα γι*2~ρτι ώς άρςαιΐΕνης Κύοω-ιά ·
»5ως α^τού ήτοι -ής ά-^·;υνθέ5£ως Κβτ» -ήν ΟΛΐλ'γίβν ϊέ
τοΰ Διευθυντού τούτου τό γΐα^ ΰρτί τουτο ?εν θά έχρησΐ|»ί-.οι-
εΓτο αλλά 6« άπερρίιττετο.
Β'. Ά ρτοιτ οί εΐκ . Ευΐτ.ν «αί >.ατέσ^ον ποός Ιςαφανικν
Λψή.ου; άρτοος καί ίΚ'6λα6£Ϊ- τ? ίη'χοσία ύγι;α ί/ τοίς άρ-ςπο'-
ϊίθϋ; των 1) ΙΙίτρου Παπαστοματά/η 4 ό"/.ίδ»ίς χλι δή ;ύρω-
τιώντας, "2) IIανxγ!ώτ^^ Λ/λιου έιΐτά ό/·ά?ας, 3) Ι'ιωργιουΛά-
λιοι» έννέα κα'ι ήμ'σειαν όΆάίΐ; (9 1/1), 4) Κωνσταντίνον Γκσζή
ιΐέντε κα? ήμι'σειαν (5 '/ί) όχά?ας.
Γ .
II
* ί τ ο· π ω λ » ϊα Πά/Τ3 -ν καλή σ/ί?όν χαταστάσει
πλήν τεύ Μιχαήλ Ξηρουχάί/, ίν φ ευρο·- κιί Λ«Γ5ΐγ_:ν πε,^ί τά^
τρείς (3) όΆαδας ταραιμά έν άπ^συνθέ^ε! ε6ρισ/.:μενος τα λοιπά τ:υ
ομως έδώδιμκ ήσαν χαλά καί καθαρί.
Δ'. Γαλαλ'-οπωλίΤα. 1 Χασέν Χ^λιιάκ») 1) ΜουΐτιΧ^α Ό-
μεράχη, 3) ΧουσΊν Άγαχάκη, 4) Μίχυέτ Κ^λ^.ϊρίκη 5)
ΜεχμέτΤαχΐϊά/.η πάντα Χ3~-ΐ Ι'/οπΐν ίχτεθ2ΐ[Αε·*α τα -ροϊδντα
των είς ήν ίιά'ρ σ.ν των μυ'ών χ^ί τίΰ κ§νι5ρτβϋ, ^π !λά6, τή-
δϊ).·.οσιας ύγείας χαρ* τάς δ'ατά'εις σγετΐλγ;ς Άΐτυνομι/.ής δΐα-
'α-ΐής-
Ε'. Ζαχαροπλίστβΐα κ»ί Χαλ6αϊι«οιιΐϊ Τα
πλείστα .ν κίλΤ, ο-χεϊόν καταττάσβι Έ' -ώ τού Χατζή Άϊέμ
Πυζιρλή ίΰρον /αί χατΐσχον περί τα 3?5 δραμΐϊ ζαγαρβτ.υκτα
εύρωπ9Ί>.ής ποοσελβύσεως, ποοι, εξαφάνισιν, γ,α^' ότι /.*ί χτ;Λ'.-
κ7)ς άπίδείγθη ότι ήσαν άχθϊυντε^ηα'να, ό ϊέ ■/'·λίΐ':ποειον
τοδ Χατζή Ίΐμαήλ Χα/.6·.τ4*« ϊχν έχτεθε μ:ν^ είς τάς μυί^ς
καί τόν χονιορτόν ανευ ο'ιίη α- προφυλάξίω,. Έν 5έ τώ χ&φί-
τρΐδείω τοΰ Βαιράν ΙΙαπατζιάν ν^νοθευμέν5ς χαί αγνό.: χ»φες
χατά την :μ;λογί«ν τού χωρίί νά ϊ·/η σημίΐω^/ έ-ί των άν-
γϊίι.ιν την άγνότητα καί τό «ίϊΐς τής ν:θ«ίϊς χατά τόν σ·χίτ;-
κ:ν Νομόν.
"Οθεν ποός βεδα'ωσιν συνέταξα την πϊοοΰσιχν ίνθβαιν ην ν·τ:α-
δάλλω *'■; την υπηρεσίαν υμών, Κύριε Νομαργα δια την ν>ϊρ-
γκαν των Νομίμων.
Έν Χανίοις -ή ΙΟΆπριλίολ 1910
Εΰτϊδΐθίστατο; Ό Αστυίατρος Χανίων
Α. Ε Κωνσταντουλάκης
Α?ί) Πρωτ. 27»
'ί) Αήμαονος 'Δοκαλονωρίου
Γνωστοιοιεΐ ότι,
Τροποπςιηθέν.ος :οΰ 1 ίίαφ·ου της έν ,ή Έπισημω Έφο-
Αρ;·.Ο.
198
Διεκττ. 119
Ό
'Αγίον
ΐ Προκηρύσσε! ότι,
* Ό άγρ-φΰλαξ τής άνροτ'κής πιριφίρεία·; Άμίρά κατα ττ,ν 19
Τρέχοντος μηνός άνίϋρ·ν έν τί θέσει «Βίλκχ,β» τής αΰ'τΐς τε-
ΐϋεοβίίς 'έ ·>ρνίον καψιλςν άσιτροχίΰχοτλον χα'ι βτκμθν άϊέσποτον.
Όθ-ν ό ϊΐα-νο ρ'.ζων ίύτό ώς 'δι·κτησ!αν τού ιτροσκιλεΤτίΐ
νά ιτρΐίέλΒτ, ίν τώ γραφείω το3 χαθ' ημάς Δή,Αθ έντός 8 τ.μ»-
Ρ'~5ν άτΐό τή: δημϊσ'εύΐεοις τής παρο 'σις, (Αετά τώ« άναγ/αίο»ν
αττοϊί χ.τ!χών κι,ριότητίς >3'. παρα/άδτ; τοίτ: όφοΐι πληρώση τα
τής ϊ'ίτοοίής ϊξοδΐ, αλλί.'ς 'χποιη^ήοετΛΐ ϋ'ίρ το3 οί/.ίίου Δή-
1 μοτΐΑοΰ Ταμείου.
Ί ν Αγ. ΒαοΓ/είωττ; 23 Απριλίου 1910.
Ό Δήυ-αργος Αγ- Βισιλε ου
Ίων. Π. Χ. Ιΐερυκκοχάκης
ι __
,__ρ.Ο. Ιΐρωτ. 169
» Δ .κπ 100
Ό ΛΛνια-'χος 'Αγ. Ι1αίιλείου
Ε'δτ-οΐίί άπαντας τούς /.*τοί»^ς το3 Δήμου 'Λγ.
ό;ι ορίζηται ήαέρϊΐ ίνα -/ατ' ούτάς ·ϋροα·ργ_ίνται έν'.ώ Δτμαρ-
-χ'.^/ώ χαΐ!7ατΛ,μ/ϊ·(ΐ οί ζημιωθιν'ιίς ίϊιο/τιΐται χαι λαμίάνω^ι τα,-'
ή^-ώ^ τα ειοτ:ρ·>-χ'1£ντα ποσά ζή μ ών αί 56 Άπρ'λίου, 10 '/ϋ
2^ Μ αί. υ, 7 Λαί ^ 1 Ίίυνΐου, Ι ·» κα' ί6 ΊουΑ·ο^, '- κα^ 23 Αύ-
■-ούατο^ς 6 'τ, '27 Σεπτειιδριςυ, 11 χά. 2") 'Οκΐωβρίς^, 9 /.».
'?2 Ν.ί/.κΐ6ίίυ, 8 χα'ι 20 Δίχ,ιμδριο^
ΟΙιίΐμΐαν άλλην ή',,ιέρ ^ τιϋ μ/)νόι, Οά πληΓώ'ωντβ! βγοοζη-
,Α.αι είς ουδένα.
1 ~αρθ3α^ ίίχιΐίΐ άπϊοόμΕρον μί/ρι τίλθυς Δ)6ρίς'- 1910.
Δηυοιιευθή-'ω ή παρ-^σ3 5'α τοθ πραρτήμ·>τος τής Έφη ι·-
ριί;ς ττς Κυίβοήα*ως έν Κρήτη.
Έν Αγ. Βΐσ.λείω τη 12Άπριλίο^ 1910.
Ό ΔήΑαρ-χος 'Λγ. Βασιλείου
Ιωάν. Β. Σ. Βερυκκοκάκης
ιίρ
70
• Διεκπ. 66
ί) Δήη
Λα;ίν:ίς !>-' ;ψΐ! τί άρΊρον 26 τοΰ ύπ' αριθ. 2 π. Ι. :κτε-
λεστικ'ϋ Διαΐάγυατο; τοΰ ύπ' αριθ. 816 -:ερί άγροφΐ-λακή;
Νόχου.
Ρ'.ϊοΐίοιοϋμΐν τάντας τοΰς χατοίκους τοϋ Δ'μου Τυμ~αχίευ
ί~ όρίζοντΐι ήμδρϊ'- ιατ5 τάς οποίας α! παρά των ΣταβμαργώΜ
ιίσπρα-χθΐισαΐ άγροζ,ημίΛΐ θα παραϊίδωντ'Ί τοίς ?ι/.«ιοι1χβις αί 1 Γ>
χα'ι 30 εκάστου μηνός.
Δτμοσ'ίυθήτω διά τής χαραρτήματος τής Επισήμου Έ|η
μερ'ίος τής Κυβερνήσεως
Έ Τυο-παχιω ττ, 15 "Απριλίου 1910.
Ο Δτ,μαρ'/ος Γυμταχίου
Δ. Φραγκουλίκ*;ς
Αριθ, 11ρ.·
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
» Διε/ι- 78
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ |
*Ο Αήιΐαοχος Παναγίας -ΠιίΜάδο» ί
ΕΐδοΐΓΚίΤ άπαντας τΓΰί χατ'ίχρυς τοΒ Δίαθυ δή ?·ρίζοντα (
ήμί'ρβι, Γν* χατ' «ΰτά ττροσ.5οχοντ«ι.Ιν τί έ'ϊ-α τοΰ Δήμοϋ τού¬
του οί ζημιω'^'ν €- ί?ιρκτί1τύη χϊ! > βμδάνουσί τ-βρ' αύτο" τά{ Ι
άνρρζημίας των ή 15 καΐ 30 εκάστη μηνός δία τό ίτος 1910 *
λεως ιταρετήίηΐίν ο'τι ή μέν ναββριότης τούτων ή"τ» έπαρκής τα
δέ όπ' ιύΐώί χοησΐμοπ-3ίο6;Αΐνα ύλ!*β π(:ός παρβσ-ΐίυήν των
ϊεσϋάτων χαϊ γΛυχίσμάτων των ήτο κανϊίς πο;όι·ητος.
Έν Ρεθυμντ^ττ, 14 "Απριλίου 1910
Εύ'τειθ'στατος ό άστίατρος
Σ. Παπαδάκης
"
* Κοΐνοτικη Μντιποαχίωπεία Επ. Αοχανών
Δοχηρύττίΐ οτ',
Σ υίφώνίος τώ ΰπ
% ή έκ
Κοινότητος Επ ΑρτΊνών ΐκ των παβαγβι*εν«ν δη>.ητρΐίκών
^ 0Λ
τος «αν ούτοι εισί ετίροδτμ'ΐτο:!. ιτ 7 » > α -. ■ - / %
'Τϊ -« - > ο" » « » η , ·π -* Κοινότητος Επ ΑρτΊνών ΐκ των παβαγβι*εν«ν δη>.ητρΐίκ
11 ΐταριυσα δημοσιευθήτω ίια τής ί "τισήαου Εφημβρίβος Ι - . .» . , { π ' » ^ * 0Λ ■
Τβ, κ·,». . ., ., Λ , , ' , _'Τ γ κιτρπών Γβντος εϊδος :ν τώ ϊρν. ΓιουΑα δια το ίτος Ιϊπΐ) υ
της Κυδερντισεως κα· τοινοκκ.ληθήτω εις τα νω-ϊία τοΰ Δημίυ. 2 Γ .,-, ,.
,„ 3 τουζ εςης ορουε.
Έν Πί,νβγιβ τή 20 Άπρίλου 1-^)0. » 1) Τό δικϊίωμα όοίζίΓαιείς 6 °/ο ΐπί τοΰ
Π
Ν.
αν3γ,3ς
Άρι9
{65
86
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΣ
^ Αήιιαρνος Άγίοΐτ Μ^ρωνοο
1" βτι Ιν τή θίτ'ΐ ('Κ'πταο^Γ» τ·5ϊγ ΐΓεοίφ«ρ!ίαε
ν/»ρι^ Κευντσών ά^€ΐ>οϊί>5 Οπΐ τοΤ ϊγοοΐύλ-ϊκ,ις Μιχαήλ
ϊτζά/η «Γτ Τοάγος *"/'χ!α: —ίί'ου δύί 5τών ^-χοϊγ, χούτρθ' λο^
-όν 7»τίγ·;(οοί'ζοντ' «ΰτΌν ώ" Ι*ίο-
Γοντ»
κ ν»
ί'^7·ω^ τί!
,ινβμβτ χ»! τ'
τί ϊ;οιΐ τί]:
ττυ ί τ'ο; *έι>.α
α«σϊ κυθ'ό-ητο-, ίίτ^ΰ κατι-
ηκ ■»{ την ΪΥ|Α·ινή
ν»«. 5Ηί·- »'τ3·-')')ΐϊ-α! τ-)-: 5^·λο; τιΐ ήχ->> τουτο
Έν Άγω Μ6ρων^ τη 12*ΆιτρΛίου 1910.
"Ο Δΐμαβγος
Γ. Πολ'ίκης
Αριθ. Πρωτ
167
ΕΙΔΟΠΟΙ ΗΣΙΣ
Ό ΑίίιιαογοΓ ΈπκΙκοπίίΓ
Λ«6όντ*ς ΰπ' δψβ£ τό άοθρον 9^ τΐΰ ΰπ' ά-ιθ»Α. 9 «κτε-
λ·στιν^3 ?ΐΛτά·μα-5ς χ;0 ύπ' όριθμ 816 Νόμοιι τΐίίί άγρο-
τούς ν3"οίκ:ϋς χα! μή τίΰ καθ* ήαας
ά
Δή·,οο 8τ' όρ'ίο τ»; ή·.ί-αι
χοις 5·γοοϊηαΐώ·
έχαστίι μην:;, ΐ
ται χί'ά τίς λβ·-ά' ή
Δημοσίευθϊΐτω ή
Κυίερνήσκο:. >ιί τ
θ' άς παΐ:Λ?ίϊ'·>-τα: ΤΓ'"ς
άγο-εζημ!«ι ή 1 Ο, ?0 κ»ί 30
αμτ, *'. ίγροζη'Α'-ΐΐ: θά γίνη-
ϊέ ιΐλΓ,ρίαμτ, *
ΐ'- τοϋ μτνός.
'Ρν Έ»ΐσχοπτ, τή
?ια τ-ί'ς Επ σήαου Έφημίρίίος τής
ληθήτΊ) εί; όί·:ϊντα τα γωοίΐ τοϋ
Άΐριλίου 191'·.
Ό Δήαβρχοί ίΐΓ(σκα·τί(ς
'Αναρράψης
>;ιθ. ΗΡ>,)Τ 450
» Δ'.εχ-; 4'9Τ
Ποό ■ την ϊε5.
Κ«?ΐί Ν
Ρεθιηινας
Λαμβανω την τι>ήν νά γνω ισω ύμΤν οτ: ένεονή7α; ίττΐ
ξδ
ρησιν των ξενΟδ·>χ{..ων -κβΐ
τής ήο.ϊ:$ρας πό-
; σοί3 των δηο.'ί]τρ:α'.ών προϊόντων παντός ε'ί'ϋς χβί χαταβίλλετιϊΐ
| άπν τούί παραγωγεΤς είς ίΐϊος είς τ^ν μισθωτήν.
2) Ή δηΛ5"ρασίϊ ϊέν 5ΐναί τελείωτιλή. Έπομένω; ίΐν
Ιντός τριών ημερών άπό τής πρώτης κατοκυρώσ^ως, προσφΐ"
ρει τις 5% '"' πλέον τής υπο τοΰ τελβυταίοο πλίΐοδότου γι¬
νομένης ΐΕροτφ3ρ5ς αΑυοοϊντΛ! τα πραιτΐλα καί ίτα/αλα,ι,δα -
νεται ή ίημζπρΛαίχ την άμέτως επομένην Κυοίακήν.
3) Η δηΑοπΐ-χϊίϊ δίεςαχΒήσεται ΐν τφ Κατκΐτήματί το3
Λιτιμαογίίο^ την 9 Μΐίου 1' * 10 ημέραν Κυριακην κ*ί ώρ^ιν
10 —12 π. μ ενώπιον ΐπίτροπής άποελουΛί'η; 5* 'θΰ Δη-
α,άργιυ τ'-." γοαμμίτίνς το3 Δήυιου χαΐ των μελών τής κοι-
4) Πας «λίΐοδότης διά νά γίνη δεχτός δϊον νά προσαγάγτ)
τοό πάσης πρίσφορας άξ'όχρειαν έ -γυητ.',ν ούτινος τό φβρίγ-
γ^Ο1ί θά κρίντ, ή έτιτοοΐΓ,ή %χ[ Ό όποΤο; θά σ^νοπογρ^ί;ψτ^ τα
πρακτικά τή; πλϊίοδοσ',ας κα! τό σ^ν3!φθησόμεν^ν συιιβό-
Λίϊ'.ς το3 ένοι
συνϊυθυνίμενβ; εις άτίσας τάς
κΐαστοϋ άν»; Ιιχιρέϊω- ϊ, όΊζήσεως.
5) Εάν ό τελευταϊος πλειονότης ή ό έγγυη ής αότοΰ άρνη-
θώσι νά ύπιγρίψωσι τό πρβκτικόν τή; -λίΐβϊοσία; καί το
(7υνα»θ»)σόμενον σ^δόλαιον είσί« άμφοτίροι ύΐΓίύθ-ΐνο! απίναντι
έκ Κοινότητος δια παΊταν ίπί τοθ άρχ-κοθ μισθώματος ζημίαν
έ* νέβ.ς μιιθώσεως ή άπ' εΰθείας δίϊΥ.ειρήσεως γωρίς νά ίχω-
σ'ν ουδέν ΐικαιωμα ίκ τιΰ τυχόν πλείνάσμιΐτος.
6^ Αί προσφοραί Ηά γίνωνται εις αΛϊοαίας μονϋϊς >αί *'·ί
χρυσάς δρϊχμάς ε:ς «ς θα κ^Τίϊδάλληταί κϊί τό μίσθω,λ* ίΐί τ>3
ταμεΤον τής κοινότητος.
7) Ή καταδολή τθ'3 μισθώμιατος 9ά γ;»/) είς δύο Γσας ϊόσεκ;
ίτοι την 1 Αύ'θύστου 1910 ιιαί την 1 Όκτωίρίου 1910
8) Πάεα δόσις μη κ*Τϊ$αλλθΑ·νη ίμτρίθέΐμως έν ό'λψ ι)
ϊν '-ίίρίΐ καθ'σταται τοχ,ΐφόρος *αί άπΐ.τητη ποός 9 °/β-
9) Οΰϊιις συμψηφΐσ'ΐιός ϊύναται νά γίντ; άπέναντι τοϋ μΐσθώ-
ματος δι* ιίον ίήποτε λόγον.
10) Τα ΐΓ,οαχτικά τής πλε'θίίσίαί 6πόχ6ίντ*ι «'ς την ίγχρισιν
ών αντιπρόσωπον οί όπ-Τΐ! ίύν*ντ'( νά ίπικυρωτωΐι
τώ.
χο '5ί χατα
τοο σϋ,ιδΐλαΐίου {Ιζρύνουσί
ή
Κοινότητος ουδέν δίκβίωκα.
1 1) Τα κηρύκει* καί %·
ίνο!«ιαστήν.
Έκ Επάνω Αρχάνας τή Ί' Άπριλ.ου 1 (10
Οί ά^τιπρόσοιπο' τής χ» νότητος Επ Αρχανών
Ι. Π. ■«•αλτ'ίκης
Αεων. Καλοχοιστιανάκης
ΆοιΘ. Ιΐωωτ. 9
Ό
'Αποφ. 69
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
α»'ας τοΓ' Αήιιο:'
καί
β'. -33 3^()^)'^ 1 τοϋ περΐ ίίΐπραξ'ωί των Λη·Λθσίων χαί
ά
^ ρ ρξ η
Δημοτίχών ίσίδων Νόμου ΰπ' άριθμ. 196, προσΧΛΛΐϋνται
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τες οί πρός τό Ταμείον τοϋ Δήμθϋ Ρουστίχων χάτοικοι κ.αί μή
αυτού οί όφιίλοντες φορους καθυστερουμένου είς τε τ» Δημο¬
τικόν Ταμείον καί τό τής άγροφυλακής, ήτοι ϊκ θ*ρινώ·, έ«ιου,
αίγοπβΌδάτων, πρόστιμον, ϊ-χαστιχών άρνών κ. λ. π. ώ; κ «ι οί
ενοικιασταί τοιούτων φόρων οφειλο«τ$^, ίνα «μ^α/ίσθώίΐ» ιίς τό
ΊαμεΓςν τοϋ Δήμοο τούτου ίντα; 15 ημερών άπό τ,ΐς ϊυκ,η-
ρυξεως δημοσιίύσϊΐιΐς «λ το!χ:κ.^λλήσ«ίι»ς τής χρίσιιληιεΌί ταύ-
ττ.ς χαί αποτίσωσι τό γρέος -,ων.
Αλλως ίφαρμςσθήϋντβι λ.ατ' αύ:ών τα ^?^ο τθο μνηϊΙι=Ί.τ;ς
Νομου συγχοιρούμίνα Λαταναγχ,Λΐτιχά αέτρ*.
Ό χ. Δϊ,μβρχος Ρβυστίκων παρχ,ολείτα', νά ίΐίταςτ, την
?τ,μςσιευα'.ν τής παρούσης δ:χ/.τ,ρύςεως χ*ί τοιχοχολλτ,σΐω; ΐΰ
τής ·Ί; άπαντα τβ χωρία ίοθ ^■^,.·ο^.
τή '2ί Απριλίου 1910.
Ο
ς
II.
Αρ·ανδάκης
Αριθ. ΙΙρωτ. 4θ04
» Α·Λ/.π. 2503
Έν >νάαα:ι χι»ι.'β,
ΚΛΗΓΗΡΙΟΝ ΕΙΊΙΚΡ1ΜΑ
Ό
Χονίων
Έκειδη ή Καλλιόπη Καχΐαδάιη πρώηνχατ. τυΰ χωρίου Κα,σ-
τέλλου ΆττοΑορώνου *αί ήδη άγνωιτ'^υ βοιιινής κΐτηγο.ίϊϊτα:
ώς ύπα,,τιος τοδ ότι θίλίυτα να λαόφ ί'ς την κατοχήν της ίν -,νώ-
σ*ι αύτογνωμόνως κ«ι α'ν»υ τής σ.,γι.ίτ.ϊΊετως -οο Ιχοντι; δι-
καιωμα ιδιο/.τημονος ξίνΐ/.ηντιτα κτηιχατ^, την νυ/τΐ τή; *2θ—"21
Λΐκεμδριθυ Ι9υ9 έ* τή: ΐν ττ, σ.>ν3[Α'α ΙίωΑ Χ/νίιο^ «,ΐΆενη:
οικίας τοϋ Κωνσταντίνου Χ. Χριΐτο5ουλά«η έν ί) 3ι*τ»λ«ι ύπη-
ρετρΐα Ιλαόεν ίίς ΐί-,ν *ατο;{ην .ής μί;ν ίν!>>Μ,α:παν γ^/α «.ααν
άξια^ ϊρϊχ, 5,50 έν ζίϋγος π^πούτσια γυνΐι«.εΐϊ άςιας !ο. 5,5·
ίνα σακά*ι γι,ναινεΤ&ν αςί^ς δρ. ί μίαν ϊνίίμαοια» ϊίώ,ιβυχα
αςιας δρ. 1,50 μίαν ζαχίτα α^ιας ίρ. 18 2υο σανδονιΐ ϊςι^ς
δρ. 3 δύο οαχκους νι>ναικ«ίουςά'ια; δρ. "2 >ρ*ϊς πετσετίς ΐξίας
ϊρ. 3 άννικϊΐμίνα άξίας ίν Όκρ δρ. 40,50 άνήκ^ντα είς τον
ίίρημίνον Κ. Χριστοδουλακην ϊι» να τα εχτ] πα^α-ομως ώ; ίίι-
Οκτησίαν της.
Έπειδή τό άνόμηαα τουτο προδλέπεται χαί τιμ.'.>ρίϊται ^π'ο τ
άρβρα 3(1,373 και ίΐό ϊί. 8 ιοΰ Ποινΐχβΰ Νομ;.·, χαο ίκτη-
ριζϊται δέ ώς π/ημμελημα.
Έπε.δη ή κοτηγορουμενη αυτή είνε άτών κα'ι άγνοεΐΐαι ό τό-
πος τής ίιαμονής τού
Ίϊονιες κβί τ' ά'ρθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δ'χβν.μίας.
Καλοϋμβν ττ,ν ίΐρ/·|*ένην κα-ηγορουμένην Γνα έμφινισθτ) αΰτη-
προσώχως ενώπιον τού ακροατήριον τ^ϋ Πθιο.-οδΐλείον Χανίων
την ΐ9 τοϋ μηνός Αΰγούστου τοϋ ϊτίυς 1910 ή^ί;αν Π·μ.π'ην
καί ώραν 8 π. μ. ίνα 5ικασ0τ;ι ώς ΰττβτια τής ίκτεθε ση; πρϊ;«ως
άλλως (ίίλει έικα^Οή ίρημην συμφώνως τφ άρΐρω Ί07 τής Πιΐ-
νικής Δηκινμιας, συγχρόνως δέ καλούμεν ϊϋ:όν όως λάίτ,
γνώσιν των εγγράφων τής δικογρίφιας.
Έν Χανίοις τή 28 Άκρι>ίβυ .910.
Ο Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Οί Αληθέντι; μάρτυρες
ΚωνστιντΤνος Χ. Χριστοίουλά/ης κ»τ. Χανίων
Ι-^γραφα ~ρός άπάϊειίτν
Τό ύ*'άρι(ί. 230 έ. ί Ιγγραφ:ν τού Σταθμόν Δ·ν.αστη?ιων.
Ή ύπ' αριθ. 467 τίθ Ι'·Ό9 ΙκΗίσις τού Στ·>ν° Διχατ-η-
ρήων·
Άρμοϊιος 5ι*βυτ»κό; λ ■,η-.Γ,ρ πζ?ί ;γελν::ΐι ίτ.ω, α ^τ;.υ
Λ;ν τ'ίΰ "αρίντος τ:ιχ5Α0Λ'>ΐ'η ιις -^ τ«*5.ιταίαν »ατ:ί*ιαν ΐή-
ίνη; κ/ι ετ^ρ-ν ·,ϋ-/.εκο κ^ογ, '-■■; ίτ^^'.χ μέΐη.
Έν Χανίοις αύ',ημι^ν
Ό Είσ»γ,ιλίϋς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Άριβα. Πρωτ. 3928
"2456
α ν
Ό
Έπ*ιδη οί 1) ΦωΜων ΓσϊΜπις 2) Αι5?»ας Μ*ραγκου-
ίς κατ. Χανίων /.λ »Γ3η βιγνωϊτίυ ίιαμκντ,ς
α: ώι, ύπακιοι τ«ϋ ότι ι/. σνιΐτασεΐΛΐς μιτά ιςύ
Γ. Μαρα,^χονίακη καί υπο κσινιιϋ ο^ιμφΐρβντος χι-
-,ην »χτ»Λ»α.ν ττ,ς έπ.,ϋνΓ,ς αςιιιοι-
μ
πρό: «Λλήλους ΐ^ν:ρ3^Γ,ν την 1^ Ίιν^υχρυυ 1907 μ*τα-
ίαντις ι.ς τ: ίν Χ«νι·, «.*^|.νΓ»> ;·ί Στχμα'.ΐΐκ Νι/.«λη
ίατίϊτρεψα* «χ. προί.σίο), Ί ΛαΟ'.σμα'α ίνα άργΐλϊ δ^ο τζα-
,*ια μι^ν θύραν χ,αί ίια^ϊρα ά'λα αν [«.ΐι,Αΐνί προςί.ηΐ«ν-
ΐί,ς ζημίαι £.ς .όν ρ^'Κν χ Σ-.ζ^λ:.;/ Νΐλαιι.1ν ϊ/(ι)Ε5?*ν των
"20 κχι ΛΒίωτέρΑν των !ιΜ θρα/μών λαι ο.ι ».ατα τον αύ-
:ον τόπον κα'. χρονο/ »πϊτιΊΓ,σα· «3ιιως χαςα τοί ώς άνω
παθοντος μ»τα 6ιαι&πρα-{ΐων.
'Επίΐδη το χϊο^τ^ι ^3^το -ροίκι..ιυ.ι α αι τι,Λωριιται άπο
τ" άρβρα 07, Ί"/1,4;2, ϊδ^φ. 1. κα. ϊυ7 ~.ς>4 Ιΐϋηκ,ιϋ Νο-
μιου, χαρακτ,,ριζεται α ω, τιλημμίΛημα.
Ε-ίΐό.-, οί κα.-ηγορθϋμενοι ούτοι ϊΐνα. άίθν'ίς καί «γνο-
ιΐται ό ;^πος ιής όΊαμονή; των
Ίδθνΐΐ, χ,αι τ' αρϋρα 40ο /.αι 401) τή;
II
οινικής δικονομίας
Καλο^μ*ν τους «ιρημέ^^υς /,α;ηγορ2.;[Α..νους ίνα εμ^α-
νυ4ω;ιν α^το^ρ^σωIΤ|ιις ίνωπ.ΐν ;ού α/.ί3α;ηρις^ί τοϋ Ιΐρω^ο
δί*ί.^ Χαν.ων .)) 19 τοϋ μηνο; Αύγ^υστ.υ τίύ ίτθυι, 1910
ήμίραν Πίμπτην /.αι ΐύ^ 6 β.μ. ί'νΐ θικαυώσι ώς υπαίτιοι
τής >κ(·0ειση, "ρας.ω,, αΛΛ(.>ς Οί/.ϊΐ Λκι-ισθ^ ιρήμη* συμ¬
φώνως τώ αρθρω Κ)7 τη, 11νΐΛ(]ς Λΐλθνομιας, συγχρό¬
νως 3ε /.αΛθ-ι,Α^ν α^τ^^; ^π,ν, ■ ^.Οωσι ^νώΐιν των εγγράφων
τής ίΐιοτραφυς.
Έν Χανυ.ςτηίϋ 'Α«^ιλιο^ 1 ίί 10.
Ό Εισαγ ίελεΰς Χανίων
Ι'. Σκουλάς
Οί Κληθίντίς μαρτυρες
1. Ν.«.ιχχ.η; κατ. Χ.ακ*πα; Χανίων
Ν. Σομλταιΐος αλ'·. Χ-ινι««ιν
Κγγραφα ΐΐρ^ς αποΐειςι»
^ ;/907έΑ)6ΐ-, ;2- ίν-;Γρι;ϋ Στϊιλι^ Χανίων.
ιο; 5ικα^τιΛο, ιΐΛί.^ πIραγ7έ^^ϊτ-ιι όιως έν αντίτυ¬
πον το^ παρόντος ΐοιχθΛθΛ,λΐ)!·^ εις τί,/ Γ*^^^τ3ιι3ιν καιοιχίαν τοθ
κατη ρρϊυ^ίνου χαι ϊ'τίρίν τί.χίνθΛλήΐί, ίΐς ϊημρσια μβρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν
υ Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Ί1
5;/
ΛρΟ. ΙΙρωτ. 4011
» Δΐ5*π. '/ο 1 2
Έν Όνόαατι τοΰ Βασιλέως ιών 'Κλλήνων
νΚΛΗΤΙ1ΡΐυιΝ ΚΙΠΚΡΙΜΛ
Ό Κίόαγγελευς· Χανίων
τή; ικμ .πθ
ίή 6 Κωνιταντΐνς Μ. Πιδ'βίιτά'ηί, ίκ«ν 25 άλκύς χρ'-
ό.Οοδ>ςο;, πολίτη; ί*λην, πςώΐ) χχιοΐίοζ Λιμνβ'ς Μ«-
$ΐα της ^ ιβιθμ. 11 Ί τοϋ ! 909 ϊπορισεως τοϋ
Ηίαοιΐου ίΚ διετή , άϋτκ.ομιχή» ίιΐιτήοησιν
ς τιίπο; '.ιαχο>τ,ΐ τοϋ χοΐτ ι'ΐ'-ησιν ΐΰ:οΰ του(ςυ
ό, Σουνς Κΐί·ω·ί*Η ^ ·> τ γ, 6π ΐρπμ. 3('·7131 *
-ου !'·ΙΙ^ ιτ^χ'ϊ ικ τνύ ν^ιΐ / υ 'Ί^ϊΑλε'θο ϊνίχιόργαίν
ί·ίίβ«ν την Μ Λι/εμί^' υ Ι ">9 άνιυ ιίί'ΐ; ττ,ς «,βμοξίίί ϊ;/ή
"•■ΤΓίΐϊή το ΐνοιιηίΑϊ -ου··; ττρο· «ίπιτιι χαι τιμιορίί'αι άπό
τ',ά.'ιρΐ 88 τοϋ 1Ιιι.:χο^ Ν'μ^υ, τ οποπι· ηή( ση; ύχό τοΰ
Οπ' Ι3ΐία. 377 ,'ιμ,'.υ χ^αχτη. ζίτιι οί ώ; -λ·η|ΐμ,€ΛΤ|μ«.
Έπιιοή 6 »ΐτηγο3θυμ«νος Ούτος ιΐναι ι-ώ »«! ϊγνοιϊτίι ό
τβυ.
144
Ί$οντ(ς χά) τ' άρθρα 405 χ«1 406 τής Ποινιχ^,ς Διχονμί«ς
Καλούμεν το·> ιΐρημίνον χατηγορούμινον ί'»« έμ^ανισθΐ) βύ:ο·
πβοσώπως ενώπιον τοΰ άχβοατηρΐου τοΰ Πρυ·οοΊχ«ίοι> Χανίων
την 26 τοΰ μη»ο; Αύι">ΰ«τίυ τοΰ Ιτρυ; 1910 ήιιίρβν Πίμκιην
χαΐ ωβα> 8 π. μ. ϊ»ΐ διχ»·6η ά>- ΰπ«!τΐίς τί* έχιΐθεί—ς πρά-
ζιω.,, άλλως βίλιι διχασθή έρήμ,ην συμφώνως τώ άρβρφ 4 07 ττς
ΙΙβινΐΛης Διχθνθ(χΐ*ς, αυγ/οί/αίς δέ χ»λοϋ^4ν αύτ^ν ό'ιτοκ λ ?ί
γνώσιν των έγγ;-ί*υν τής διχογραφίβς.
'Κν Χ«ν(οις τ/] 28 Απριλίου 1910
Ο Γίσανγίλίύς Χ»ίων
Γ. Σκονλας
II
δπ' αριβμ. 113 τοϋ 1909 ά-τθ€·»σΐί τού Πρωτθί>ιχ»ίου
ΊΙί.αχλείου.
ΊΙ ύπ' οριθμ. 311 τοΰ 1909 ίηάψαβι, τοϋ Νομ^νου Ήρα-
χλιίου.
Ή ίιη' άρι9μ. Η0ι909 ε«8·σΐς τού σϊΐίμοΰ Σβύ*«,-.
Άρμόδιος διχαστυός κλητηρ π«§αγγιλλίτ«ι όπως ϊν ·ιντ(-
τ»πον τοΰ 7Γ«·»ντος ιοι/θχθλ'ήίΤ) ·ί4 τή* τλιυτ*ί«ν χβϊοιχία»
τοΰ χατηγορου^ενου χά! ετιρον τοι^οχοληστ) ίίς οηρι(ί«ί« μίρη
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εΐ'Οΐγγβλίύς Χ»νί·υν
IV
Σκονλας
Αριθ. Ιΐρωι. 2 471
» Διεκπ. 1481
Έν ^Ονόματι τού Γ»'ίΙ
-ΑΙΙϊΗιΊΟιΝ
των
ΕίΙΙΚίΊΜΑ
Έκειδή δ Άλ«ξανδ»ος Άμοιραίακηί; χίτοιιτος χώρας Σφαχίω
χαΐ ήδη αγνώστου Οιβμονης, χατηγοριϊτοίΐ μ»-β των λταώροκ
Ανδρ Κουρχουτη «αι Νικολάω» 'Κμ^.. Χατζιοϊχη άβωι«0/νπ· ν
τούτων, ώς υπαίτιοι τού ίπ υπο χιι.οϋ σ»^ι».έρονίθς χινοι,μβ οί
9υναπ«φάσ;σαν ιήν έχτιλεσιν ττ.ς έπομΐ.ντ,ς αξιοποΐνου πρϊξιως
>.αΧ ενΐχα τκώτης συνί-μο/.3γηο-α/τίς Ιι»οι6οΐ'αν πρό, ά/ληΛους σον-
ορομη« τούτ»σ%ι α-κο τού Ίουνι^υ Κ06 χαϊ έ^ϊξής ί8ία δέ χατβ
ίό από τοΰ τίλους Άπρΐλ ου 1907 (/έχρι τής :' Ίνυνΐου 1908 χρο-
/ιχ.))ι βιάσ:τ)μ« ήλίιυΐν δια τής ^ρτ,σεως χατηίυτΐϊών μη^ανώι
,σ'.^βϊνϊρω») «π6γγου »ίς τα ·>ν*τολιχα χ«ι ότια παρα^ι» τη^
Νηοου χβί δια τη« νηυ 5οι, «ΙΊίδθυρονήβι» μέ/;;ι τής βέσ«.ν ς
«11 Α»χ|άι Άγίου Β«β:λ*;ου τον Νομοϋ ΡεΒαμνης.
Επι ΐίή τβ χνομημα τουτο π£.ο6λίΛ»τ»ι χ«ι τιμωρίΐ-α άπό -'
ίρβρ: 57 τοΰ Ιΐοινιχοΰ, χαϊ 3 χά! 7 τού 6ιγ αριβ 97 Νομου /*?«-
/. .τ,ριζίται δέ ώ; πλημμίλημα
'Κ,πε'δη 6 χ»τη γορίυμενο-, ου Γ ς ιίναι άπω/ Λΐί άγνοΐΐτ»» 6 χο-
10; τής ίιαμ^ής τού.
Ίίίί»τ»ς χαί τ' ά-Ο.α 405 χ«ί 40ΰ τής Ιΐοινίχής ΛίΧο-ίμ^βς.
Κ·ν.οΰμ.ι> Όν ίϊρημί.-ν *ατ/ι ,οροι,|Χ;ν5 ινα «μ^α/ισ^ί, ^ύτο-
-ΐβο^ώίτωε ενώπιον ταύ άχροατηρίου τού ΙΙρωτοόιχε'^υ Ρίβϋυ.,^
-',ν 12 τοΰ μτ,νο, Αύΐ[0«ϊτ3« ταύ 6"θυ; 1910 ήμβρΐν ΙΙέμπ ην χϊ
■>:;οιν 8 π. μ. !*α οιχ»ο9ί, ώ; ΰταΐ-.ιος τη εχ-£θε:'σ·ί) πρ»^^-,
^ΛΛιος θέλει διχασ')"ι «ρ^^ην συ^φωνω, τώ άρ6ρω 407 τής Π,(·
Δ(χονομί«ς, συγχρόνως οί χαΑούμίν αύτίν όιτως λαβγ)
των εγγριφων της ΐιχογρίΐφ'ας.
Ρίΰυμντ, ιγ, 26 Απριλίου 1910.
Ό Κίσίγγελίυων
Κ. Καπελλάκης
Οί χληδίντΐς μάοτορις
Μιχολαος Έμμ Μϊλανδ^αχης Λιμίναρ^ς χατοιχος Ρεδύμνης
ΐνωίβταντίνβς Γ Κοχχι.αηΗ Τε >ω Οώύλαξ » ο
ΙοΛκχονιος Μιχ. Παπαδα»ης » υλ«*ίά
Ιωανν Έμμ. Τσουίιρός 'Τ;«λώνης » Α/. Γαλή>η
. εώργιος Κων. Μουρελχχης Τελώνης * άν. Νΐχολαου
Λιω.Ιοας Μαν. Κίρΐμπός Λιμιναρχης α ι
Αριθ. ΙΙρωτ 185
·» Διεκπ 161
"(Ιν Όνόματι το·* Βαίϊιλέ»>ς των οί.λήν«*ν
ΚΛΙΙΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
'ίί Αημόόν·ς Και·ίγο>ος Αρχανών
'Κκιιθή ό Ιωάννης Γ. Στρΐ:βδιχη χατοιχ&ς «ρώην Κατ«ι Άρ-
■/ΐνώ> χχι ^δη άγνώϊΓου δικμο,ής χατηγορεϊτβι ώ; ύπ«ίτιο ότι
ερωτοτροπών ΐΑίτά τν,ς Καλλιοπης Κ, Τυολϊχη χβτοίχου Αρ¬
χανών χαι ύτΐοσ/ίΐ^ινος αύτ/| γίμον χορην (υίαν χ·ί ιμ·μπτ«»
ήίών, χαϊ συμπΛτ,ιώίΐιαν τό 12 ίτος -η: ήλι«ί«ς της, ίξτ,χο-
/ουβίΐ της το αύΐης -ου ίίωπκήί σχίσβως χ«ι ϋποσ/ίΐίως γάμ,ου
αέ/ρι τον μ"?(ν6ς Αύ·(θύΐο»ί 190^, δτι χα~ά τό στάδιον τοΰϊο ^ώ^
ίρκχΐχών σχέΐίων ι;π^υ/!&ΐ!ς αύ-ή γαΐΛθν την **ίτΑ;ΐ*ηίΐν 1-«?κ
τής τοιαύτης τού ύποσ/εσΐωι, χαι την Ο'ί»όρΐυσ» "^η* ούΐϊ
ά«ίμΐ"ων ή'ών έν 1ατ« Άρχοινβι; *αι *ν τγ, ίίχίιΐ ττ,ς άδί'β'ί
της ψροβυ.ης Τ·>ο«αχΤ| χ * ι ρ ί > Υ| ϊΐτοΐ την συνοΐκίβν Πιίρος ίυ
/ως ου, χατά τ« ΐϊλτ, τού μΐ,νος Φ»€ρ(.υϊρίευ 1909 ί;ηχθΑθ"-
θιΐ 5έ ίχτοτϊ να άσΐ/γα νει »ΐϊ «ύτη( έτΐναλβμβαν·» ϊχά*τ·τε
τα ϊύ"άς περΐ ύπορχ^ιεαί μέ^λοντζ'ς μετ* αυτής χα' αυτού γοτμου
μέχρι τέ/ους Λύγο^'"·^Μ Γ 09 δποτι ϊπαυσ! πασάν μιτ' βΰ τ,ς
ο/εσι/ >*( άρν*ΐται η'"*! νά εΛ7ΐ/τ(^ώ^7) την περ: γάμου 6τϊο-
σχισο τού.
'Βτ.ί'δή τό άνομηι/θ! τοντα προβ'ί'πιται >ϊί τιμω ιΐ-αι ατΐλ
τ' άρθ-α 279 β'. τοΰ ΙΙοινιχβΰ Νόμου χίρ^χττ.ρ'ζέτΐιι οέ ώς πΛημ-
μέλημα,
Έχίΐδή δ Χϊτη·;ορ6ίύ[/ίνβ; άί. άπών κ»! άγ»αείται δ τ(!π;.ς
τής ίιαμονήί τού,
Ίν'νΐ{ χΐί τ' άρδ.α 405 ?ϊ> 406 ιής Ποι ΐχής ί ι •.ονομί^ς.
Καλοίμιν τ'ν ίΐρηιΐϊ.ον χα·η, ορου^ΐνον ϊχ (μιανιοθϊ; α^Ό-
προσώποις ένοΊ "ιον ^'^ϋ ϊϊροατη ίου τοϋ ΕίίΤ,νοίιχί-ου 'Αονα ι>ν
τ-ήν Ό το·~ μηνός Αΰγούΐτου τοΰ ϊτους 1910 ημέραν Τρίτη- χΐί
χϊΙ ώοαν 9 π, μ ίνκ οιχοσ'ι/ι ώς ύπα(~ιο? τήί ίΛΤίβίίστ^, πρά¬
ξεως, άλλως Οΐ/,ϊ! δ χοΐϊθή έ,ϊΐμ,ην συμφώνως τώ άρθρω 4 7
τής Ποινιχής Λ;xο»ομ'x^, συν/:όν,ς όέ χ-λοίμβν αυτόν οτω,-
^* Ώ γνώσιν των ξγγοα^ων ττ,ς [>ι^ο^ρ^φί?ς.
'Εν Άρχχναις τ^ 2! Άπρι«'Όυ 191"»
Ό Λημ. Κ->τήγορο; "Αρχανών
>ίιλτ. *τνικολιώτιις
.ιχής
;>ώαι.
'ϋν
Ι) Φιϋ'εινή Πιτσάίη χάτοιχος Κάτω Ά^χαών
2) Σ-υλιΐν») Μχβα/χάχη » » »
') Ίωχννης Άτοσ'.ολάχης γ » »
4) Γε'ό^γιθί Μ/ρκχ-ης » » »
()) Γεώ: ιυς ΧιζΐνΓζάϊ-ης » β »
7) Κω^στα··τϊ.ο; Μχραγχίχης » β »
8] Ίωάννη; Δεουκτζιχης ή 'ποο?α>νιώτης ο »
9) Έμμ. Μβρ>ογιιννάχης ΑνΟυπχσ^ΊΓης δΐϊ^ένων είς Πό·-
1 0) Μ χαηλ Σ/αλίνιω'αίη,- χάτοιχο; Άνω 'ΛρχϊνόΊν
II]
1»>α νης Κχ»ιαί!α)''ΐΓ|; » » »
Άπο?6ΐ·*·ιχά μίσ«
ΊΙ υπ' ϊρι6. ΙΕωτο/όλλου 6'ΪΟ δΐΗΑωΐις νού χα^ηγ' ρ- υμένου
ίνωτιον τής 'Κρας Μητροπ^λίω, Κρήτης
Άρμοδιος δ'Χϊβτιχος χλη-ΐιρ π^ρϊ;γεΑ^£ΐοΐ! ό'τω; Ι άν-ίτυπνν
τοΰ τΐϊρόντος τβι/-κολλί|τ·η .ίίς τή» τεΑ,ευτΐία» χαΓοι»ί«ν τ ΰ
χβιηγο ουμί.ου >αι έτερον τ ιχο*ολληστ> είς ίημοσιβ μ-έρη.
Έν Άρχαναις αϋθημιριίν
Ό Αημ Κατήγ^ρας Αρχανών
Μιλτ. Άϊνικολ«>.τι»ς
Τό Ή' άειβμ. 47 π. ί έγγραφον τού
Το ϋ^' ά?!«. 840 έ. Ι. βοιίλΐυμα.
Η σχίΤίΛΤ, ίιχβγραφία
Άο^οόιος διχχττιχός χλητήρ παραγγβλλεηι όπως 2> ι>τ.:υπο>
ί τι:ονΓο. ι ,ΐί ί '.. αλ/,τιι) (ί( την τελετταιχν χατοιχίχν τού χ«-
η - ^κλ »^^ . ( ^^/ . -^ ' -'-λλήβγ) είς δηιχόσιχ μίρη.
'Ιίν
•ο
ιΐαηελλάκιις.
Μέγεθος Γραμματοσειράς