93190 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

16

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

5/4/1910
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Χανίοις τ« ί> Απρίλιον 1910 - Αριθ.
ΑΙίιΙΤΕΡϋ ΔΙΕΥΟΥ^ΣίΣ ΓΩ1 ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΟΗ
οτ/)τω/ εν τχίς άγο:χΐς τος Ίστχ'χ
των τχ3χγω^£ω χχι 6ατορυ>ν έλχ ου.
Εν Χανίοις τ/) "26 Μαρτίου 1910.
Ό «πΐ των ΟκοΌμ.χών ' Κ,τΙτ.ν*7Τ-ι;
Κ. Μ. ΦΟΓΜΙΓ-
ΜαδρίτΥ) τ?ί 8 Μχρτίου 19 10
ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΓιΙΣ Ε/
έν Μαδ)ίτί
Αριθ. «/*
ς, λνποϋαα.ι ότι ?ίέν
Σχς περισσοτέρας
νχ ί^ωσΐ.) είς την Έξο-
ίί^ηΓό, Κ-ο;5 Γτ^ργε, την ίίιχίίι-
>χ;ωσιν τ/;ς «ςο/ο ^ υπολήψεως μου
Ό Προςενος
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΤΰϊΝΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Οιί3«ΟΜΙΛΟΝ
ΓΠι1Ρι5_ΙΛ
^-.λχ.·»ν »γι ^
Κνριε Ύπουργέ,
Ιί:ς χττχντητ.ν τού Οττο
τ^ς, χγ:ο-
Αριθ. Ιΐρ ,,.. 3 ) ^-.λτ
ι » Λίε** 14 1η* Μαρτιος Π
III
Ι
"II
Ιγιεινη καταϊταΐι, των ζψΐιχ ίν ::Γς Ν^,ΑθΓς Σφικ'ων, Ρί-
ι,Ανης, Ήρχ. :ιο. και Λϊτη') ο^ ^·ϊ^V^ρς;» κα α τ^ν παρεΛ')ονιί
(5/α νΙαρ:ιον αρ.ατη
'Πν τΊ Μ μώ ίμ'ο; Χζνΐα»ν »σ')|Λί[ω7η;χν χατα τον ϊίυν
στα,λλε'ντος μοί ίγγρχρου της 9 Φ«βρο>χΓ- ο^ 1 ) 1') ^τ' %ζ·,Η.
^να ΜαρτΌν λ,ρ^υ^μΐτα τυ
ί, λχμ^χνω τον τιμο' ν χτοστείλω !»ο.ϊν τχ;
τιμχς ίλχίοο 5 χιρορω^ πό οτ/ιτων ?ίς τχς χγο:χς τό; Ιστχ-
νίας.
,α" Άγοραϊ „ νωτατον *_4γοραϊ κατώτατον όριον ΐιμών
β ' « όριον τιμων '
1 Οαβηοα * ΡΙαν, 143 Μ;κ1πι *Ριλ-. 13'2 -^ 1ί>«> Κ^«
2 3,3,Ιιηυ[·ίΐ1 » 175 Ο^γιιοι,ι » 91 30 » »
3 Βυι^ζο άο 0~>ιώ,ι» 180 *νΐι',ιΙο » Γ>.) 5Κ ' »
4 ΖίΐΓυ^υζΛ 138 Ι-1.·ι ιι«-1 » 13) β »
5 ΰίΐΚιιηο,ΐΗΜ » 155 1{ΐ'|,ιι· ■> 11 > » »
6 ίίΐιΐ'ο » Γ»8 ϋιοιι-.· ο 13! » »
7 Τυαβΐα » 150 Λπιιππ«> » 87 « »
8 ϋβΓΟΐ α » 1 '·-> ϋιΐιοοΐοπ.ι » 111) » »
9 Οα^ΐβΙΙοιι » 1Ί5 Μ αι πά » 95 » »
» 10-2 Μ,ιΐαιτα » 93 » »
» 131 Βα,κΐΜ » 80 » -
» 165 Μ.ιπλοογ » 140 » »
» 180 8ϋΐΙι ϋιιΐί » 13'2 ■> λ
Π) ΑΙωβπ,ι
11 Ιΐβοβΐνα
12 Ιιιοα
13
«ΐτιν;ς τιαχι
" ιΐ . , ι^>τ,ι ζρ./^^χ : α', -^; Ιΐ.ϊ^./.ί1,; 11-τ.τις
ΐ;/-;; *.χ:ι ,αΊ'χ ύ.χ?::τι 1910, εις ΐρ. Ό,'3ά.
Έν Χα,ι.οις τ^ Ι Άχριλιθϋ ι Ι!ϋ
, «π'. των
χρ. β
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό ετί τώ/ Οϊx^»υ^ι^^ 'ι^ιτίτ
Κ. Μ- ΦΟΥΜΗΙ
Λ.α τι;; ι. χ.λ) 8) ι. έ ',,Αϊ^.ια, ϊια.^ίη: ΐή; Άν
α·ν:ς ε, Τ3/ χωρ>5>^Α>αΑ2 1.λα!αλ'.ν Μ χ^η' —-Ί70 — 5'οτι:
.ίϊΐιγιρ'. Κχ'-ίρα >-ι-[Ζ--ζ·ϊ) «'ς τη/ ίημ,ίσ.αν -ϋφά
Ί,ν Χανι.ι, -η 3ι) V1^ρΤι5^ 1910
('&/ τ·(ς Ανωτ. Δ οιχΓ,'ϊϊως .τ,ς Χ,
ι-., 8ϋΟ
.ΐΛπ 308
ΛιΙ»ιΑΡΧΙλ ΧΑΜ-Ν
; ^ τ ρ ,ϊ
1910 ./:3,ι(ι1ι 3Γ,ς -: ε ^3-ιιϊ; ίι«
σ^ ^κομιι^ΐ,λίνω/ ')'ρ·.»ώ τρο(9/των
'27
τυ «πι των
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
προβάτων δημοτικαί φόρου ώς καί τής αγρβφυλσκής, κβ5 α
ουδείς -^αριυαιάσθη ττλ»ιοί;της.
Διατάσσομεν την «ιτίαληψ.ν τί'ς ως ανω ζλ.ιοδίϊιας δ'*ΐ*£-
χβησομίντης την 10 Απριλίου «. έ ι>*ραν Σαέίζτΐν χ» ώραν
10—Μ εν τω Ν/μαρ/ α/ώ Καταστήματι ϊνωπ*' ~ιί, νομιμου
Έπιτρΐπιια^ χαι συμτωνω, ποο- τοΰς ι> τή }τγ' αριθ β" 381 * ^·
διαΛηρυξϊί ήμο* λ.» τή Ίχ' αριθ ίγιιι . Ι) (6 ϊ έ. συγ,'ρζβΤι
αν^φιρεμενΐυς ορουί ναί συμ«·ων'ας.
Έν Χανίοις τυ- 31 Μαρτιου 1910.
Ο Δημβργ υων Χανίων
ρ υ
!1ρ
867
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δι α κ ιΊ (« ι ^ ι ·, π *■. ί ι > ο ο 1 ί α ς
Λαίοντες ο~. οψ'ν τα άτ-ό 22 Μχρτιου ί. ί -τρϊχτικα π>= ο-
Οοσιας δι» τη/ «τι πε»τ» ίτη «κό 22 Αχρ'λ^ου ι ί έ*.μ::θωσΐν
της μεταςυ ιου Λιμεναρχειου χαι τής ο'κιας Κοοθγερ βίς προκυ¬
μαίαν αβ/.4Λο.ς ΛΛθίΐί,/.ί;ς τού Δημΐυ ηαΗ α ούϊίίς ινϊ^ανΐσβη
πλειοδοτης.
Διατασβεμίν τ?,ν επανάληψιν τή; ιλίΐοίοσιας πρ-ς
σιν τής ειρημένη ίποΰηχης 2 ίξίΐχθη-.μενην τη/ 10
ί Ι. ήμίραν Σα6δατον κ*ί ώραν 11)—11 π. μ ΐν τώ Νομβρ-
χιακφ Καταΐτημ-τι ίνοΐπΐον τί, νομΐμίυ Επιτροπείας Ααί συμ¬
φωνως πρός τούς εν τη ^-:' αριθ, *16/379 » ε· ίιαλ«ρ^5ίΐ ^μών κίΐ
τη ύΐί' «ριϋ. πρωτ. 6*25 ί. Ι. συγγρ^φτ, υποχρεώσεων άναγραφο
μίνους &ρους καί συμφωνίας.
Έν Χανίοις τή 31 Μαρτιου 1910.
Ό Δημαρχεύαιν Χανίων
Ε Μουντακης
τρίου Μκβριτάχγ; μέχρι οίκίβς Κ. Τσιχρΐχονάκη.
δίν) Έν τφ χωριφ 'ίθια, α ) άπο τόν χορόν μίχει το3 χω-
πλατυνσίς δκομου, 6 ) άπο τής θέσεως «Άπιϊοκάλυδο»
: κακ,ο Λΐφα/ί, γ') «πί τής θέσεως «"Οχρα Σελί» όδοΰ
>ων κιτρών, 3 ) »ν τί, θεσει «Βΐυνό Αγ. Άντωνίου»
(πιρεφ*ρΐιβς Ρωτασι) ίΐςιδιορθωσις τής όδού.
7ον) Εν τώ χωριφ Σωκαρα, *') κκτασκευη καλδιριμιου είς
θΐοιν «Λαγοϋμι», 5 ) είς θίσ'ν «Βαϋια Στραια» κατασκιυτ; κ«λ-
δφι.»ΐ5υ, γ') είς θέσιν «Ρυακι 'Εξωπηγής» καταεκευής ρύθρο^
(λ μεγβλων πετρώ'.
8ον) Έν ψ χω?ιψ Στα,ιγίϊΐς, α ) καταίλυή λιθβ·τρώτου
άπο τής ο'ικιβς Μιχαήλ Σταμ»τάκη μ*χρι ελαιοτριοιίου Καλαι-
τζακη, 6') είς §»?ιν «Πιραμα» κατασλΐυη λιθοστρώτου άκό Τζαμί
μίχρι ίΐιραμα.
5ίον) Έν τώ χ«ιριω Βαγιωνι», α') «πό έλ«ιοτρι5(ί»ν Άντ»-
ν. ο υ Νεωναιη μ^/ρι Λειία^ΐεΐ, 6 ) άπο τής οικίας Ιωάννου Μ(-
ϊλ'. άς Συγγΐλάκη κατασχευη χαλδιριμιου.
Εν τφ /ωρΐψ Άσήμΐ, α') ά χ ε οϊκιβς Ν. Κυριαχάκη
μεχρι εΑκλησιας, 6') κ*τα»·κ«υη έχετοϋ άπο την βρΰσιν μ·χρι
βηγαδβς, γ') χατασκευη χαλδιριμιου απο τής ΐκκλησίας την
γωνίαν μεχρ: τοΰ π-,τ*μοΰ, 3 ) κατασκευή πενταχλοθ όχετοί
ϊχ. ο^ρϊ^κ^κονί«ς και άσ6ίστ«υ.
Έκαστβν τών Ιργων υυτων προυπελονίσθη ύκό τοθ κ. Δη-
μομηχανικου, οί δέ μειθδοται δύνανται νά λάβωσι γνώσιν τοθ
προυπολογισμοθ ε* τού γραφειου τής Δημαρχιας.
Αριθ. Πρωτ. 89
» Αΐίκπ 35
Δ 1 Α Κ Η Ρ Γ ι 1 Σ
'οοακος !
υπ' ίψιυ την ύπ' αριθ. 9 -.ής 9 -Μαρ.ϋυ 1908 άπο* ]
φασιν τοϋ παρ' ημίν Δημ;τ χ:ϋ ^ν^α^κι^, κ^ρω'^^Γσαν νο,Α μω ,
παρα τής Λ,εδαστής Νομαρχιας 'Ηρακ >ειου. |
Δ ιακηρυττομ · ν ότι, Ι
'ΕΑτιδΐται εις φανιρ^ν ^ει&δοτΐΑΐτν ίημοπρ αοιαν σιμςωνω Ι
ταίς 5ιατας*αι τού υπ αριθ. οοο Νομ-υ, χερι ίημοιιρβσίων /α ι
5Λτϊ/,«ο*ως δημί,σιων έργων, χαι /.αια τον ^π- τ^υ χ Δ^μομη- Ι
χανι*οϋ Μ. ΙΙαΛαγεωργιου συντ-ι/ΰίντ» ιτριυπς/3γισμον, η ίτΐ,-
σχ,ιυη ϊιαφίρων ί^ωμβλων τμη,*ατων, /α; χαταϊχευη; καλώιρ.
μΐων ίημο.ΐΑων ζόων τού ΑΓ,ρ.ι Χαρ»/·ο, ν^τ^ι .
Πας μίΐοδοτ^ς δοναται να μ«ιοδοτ^ είτε δι* ίλ« τά.Ιργ* «Γτ·
1% εν ίκασταν έξ αυτών, καταθιτων λογφ εγγυήσεως δρ. δέκα.
Πάς μιιοίοτης δέον όπως παρουσιάζη αξιοχρεων έγγυητήν
μεθ' ού θα συνυπογράψΐ] τα σχιςιχατής κατακυρώσε»ς ΙγχψΛ^Λ,
εάν τελευταίος τις μειβδοτης αρνηθή νά υπογράψη συμβόλαιον
τής καταχυρώσεως η δημοπρασια έπαναλαμβανεται την αμίσως
επομένην Κυριακήν, τα δέ έξ:3α αυτής *«ί ή τυχόν δ»φοβά
μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας'κατακυρώνεως θά ίπι6αρυνο»»ιν
αυτόν.
Εάν ίντός τής αυτής χείρας προσσέρ^ τις 5 % ίλαττον τοβ
«ν τη κα-αχυρωσει άν«φίρομένίυ ποσοο, έπαναλαμδάνεται την
άμέσως επομένην Κυριακην ώ; -αί τώ» μη θ«ωρηθ(ΐσών,χατακυ-
ρωσ£Μ)ν ε'νΐκ* μη ΐυμφερουσών τψ Δημοτιχφ Ταμβίω ιτροσφορών.
Η δημοπρασια αυτή ενεργηθήσεται την 4 Απριλίου 1910
ημέραν Κυριακην κ»ί &ραα 8—12 π. μ. ενώπιον Έβΐτροπήί
μίνης ύπί τοϋ κ. Δημάρχου Χάρακος ή τοΰ νομίμου
αναπ/ηρωτοΰ %.& τών δη,χοτικών συμβουλήν Ιωάννου Μα-
ράκη χαί Ζαχα'.ιου Σταματάκη ώς μελών.
Έν Χάρακα τή 15 Μαρτίου 1910.
Ό Δήμαρχος Χάρακος
υ Μαρής
Πρωτ. 90
1 ;ν) α ^ Εν ιω /ι»ρ'ψ λαρακα, γ, ΛΑταΐΛί
ϋ Ίϊ ο') ει«, ο»σιν «Β^ρ
) εις υ*ι,ιν »· Αίγ»/.ι
λι(κστρω;ου
α ) 'Εν τώ χωριψ Ι
τών παλαιών , Λασϊ/;ριων,
σκβυη κβλόιριμ.-ϋ εςωθβν τ/;
θΐσιν «Τρυλΐνο Λ/,οφνΐτν·» /α
λινοϋ Λτ^οφ^τβ μ·χρί ιί^ρ,
χόντων
3ον)
ρωατ&,ί ί
πη,αϊι»
, ·τ/α.υν?(, τή, ζ,
/«τ-ίσκιατ; οχί.;;^,
τ;
.Ο Ιςωίί.ν
γ'; κατ*-
. χιι. .νι χ. Ιν,ϊπετϊ'α/ιη, ί') εις
α;/ε^η λιθνΐτρωτου, « ) βΐϊό Τρου-
λβ->α ι^^ο; τη; οδου ικ τών οπαρ-
Εν ;ώ
χωριψ
Λΐαω/α
χ-ί).«ρισμ*ς τής
Μ.τ^λεγρή
λ τώ/
μίχρι
τοϋ
-ΐ5>)
Εν ιω χω,-ιψ Μ-σοχωριψ, /αΜαρΐαμο, τής οίοϋ βπο
,ΛσΛβ μ*χ?ι τού χωριυ, κατασ*€ϋη κίλδιριμιου
«ιιι τής αυτής οίβυ.
5ον] "Εν τφ χωρ.ψ Ά/ΐνδρια α ) μόρφωσις ΐσοπέίωσις και
βκδραχισμός αχο το χωρίον πρός Έδια μεχριΔρυος τΐν τραφο, δ')
έντος τοΰ χωρίου κ*τα»κ«υη καλδιριμιου βπο Ρο^ουνα Δημη-
Λπ. 36
Ό * ή μ (ί ^> χ ο ς Χάρακος
Α αχΓ,ρ^ςις επα/αληπταης μειοίοσιας δ α την επισκευήν
ε/ϊ, ~(εφυρι5ιθϋ κειμίνο κάτωθι τοθ χωρίου Άκρια.
"ώχονιε, α-τ ;ψ*ι την !ιτ' αρ θ. 59 τής 27 Σ**τεμίρίου 1909
~ο¥Λϊίν τίϋ Δημοτικίϋ Σ^μ6ου'ιο^ Χαρ*κ:ς, νομίμως κυρωθεΐ-
ν ϋΐα ιης υπ αριθ *ί4ι/ΐ7β τ/), 2 'θΑτωοριβυ 1909 άποφά-
ί', τή; Σίδϊθ-της Νίμβο/ιας Ηρ«κΛΐίου, βι' ού ϊυνάαει ορί"
Λ την ι5 Όκτωόριου π. Ι. καί 25 Όχτωίριου π. Ι.
-ΐα την επι3κ^^ιν ενός γεφυριδΐου κειμένου κάτωθι τοϋ
α^ιλ καί οϋί»νο>, παρίσ.βντοί πλϊΐίίοτςυ κατα τ«ς
ταύτας ημέρας
την ίνϊργί αν ίζΐναληππκής μειο,δοσιας διί"
έν τω ίημοτ-κφ καταστήματι Χάρακος την 4 Άχρι-
λΐου ι91θ ημέραν Κυριακην και ώραν 1 — 3 μ. μ. ενώπιον τής
βπι τουτψ ορΐσ·ε σης ιπιτροπής ώς «ν ττ^ ύπ αριθ. 773/«1 Χ*!ί ^
Ό«.τω6ριου π. ί. προκηρυξει «ναφέρεται.
Έν Χαρβκα τιτ, 15 Μβρτιβυ (910.
Ό
Ι.
Άρισ.Πρωτ. 208
ΔΙΑΚΗΡΤ3ΙΣ
??αληιΐ1ι1 1^5τιν"ΤΤ''υίιςτης ίπιόκϊυνίς τ~>νο"η.''.οτιχ7)ν
όδων τοϋ Δή,μου Φουονίϊ,ο των αναΛρ.οοαίνίον έν ταίς
υπ αριθ. Πθ(ύΐ.68Ι, 6".1), 684 κιΊ635 τα 23 Άι'ίγούΙτου 1908
διακηούξβΛι το'ι τότε Δη,ιΐκΙοχου δηιιοιικυηείσαις είς τό
υη αριθ 61 τοί) Ι91Η τ*0χο; Γ ψΛλλον τΐο ΈπιΊινιην
Εφημερίδος
Ό
ρ 8τι
Συμφώνως κρός το δ-' αριθ. Ιον «ρακτικόν τοΊ Δτΐιιοτί,χοϊ
Συμβουλίου ό'τιρ εκεΐδή *ατά την γιν-'μένην την 3 *Τ.αου»ρίο·.>
«ν ".μειοδοτικήν ϊηιιοτρασίαν ούϊίίς προσήλθεν μ,ί'οδότης ίγ·
κρινει 'ό-ως επαναληφθή αυτή.
Διατάσσομεν
Την διεξαγωγήν νέας τοιαύτας ητίς 9α διεξαχθή συμφώνως
*ρός -τας ίιβτάξίΐς τοΰ ϋπ' αριθ. 356 Νόαου καί τούς ό'οους
τούς ■'νΛβερομέ'νους ιίς τάς ώς ανω ϊιακνιρ^ίΐς καί την ύπ'άριθ.
Πρωτ. 808 τής 7 Δεκεμί ;ίου 1909έτ£ραν τοιαύτην.
*Η μειοίΐσί* αυτή ϊ:ε!;αχ θήτίτχι Ι» τώ Νοααοχΐαχώ κατα¬
στήματι Λασηβίου την 25 Απριλίου 1910 ημέραν Κυριακήν
και «πό τής 10--12 ώοας π. ι*, ίνώπίθν ϊπιτροχίίς άποτελου-
μέννς δπό τοθ Νομάρχου Λασηθίου ώς πρόεδρον, τού μην-χνικο'3
τοί3 ΝβμοΟ" Λκσηθίβυ, το3 Είιηνοϊίλου Άνίου Μίκολάου καί
το3 Δημαρχεΰοντος Φουρνής ώς μϊλών.
Έν Καστιλλίω τή 31 Μββτ'βυ 1910.
"Ο Δημαρχεύων Φουρνής
Ν. Λου-άκης Ό Γρ-»μμττεύς
Μ. Καφφετζάκης
324
» Διεκ. 221Γ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
•Κ Ταιιίας τοθ 4»Ίμοιγ ΓεωογιονιτΛλκοο Ά«οκορώνου
^3(^οο^ 1 τ:ΰ ύτ'»ο9. '96 τερί ε; πράξεως των
ϊημοιίων κα! δημοτικών έσόδων Νόμου, προσκαλοθνται πάντβς οί
πρό; τό Τϊ^ίϊον το' Δήυ.^υ Γεωργιουιΐολίως Άποκορώνιυ κά-
τοικοι τοΰ Δήμου *α! μή, οί όφειλ^ντες φόρ·-υς είς τε τό Δημο¬
τικόν Ταμείον, εις τό τής ά ροφυλακής, ώ; καί ιΐς τοΰς ενοικια¬
στάς ττιούτων φόοων, ήτοι ίκ θερΐνών, ελαίου, α'ιγοπροβάτων,
ττροστίμίον ϊη'αοτικώΜ καί δ'.καστικών Άρχώ', συλλήπτρων, φό-
ρου όδιτοιίας, ϊόρου ζ'> 'Όυ. Οαιοπυρίνη; «.α· χαρουπίου κ.λ.π
Γν« ίΐίϊανιΐθώϊΐν ;νώιτ'ον των έτίΐτετοαμμένων την είσπραξιν δη-
μοτικών ΰπϊλλή^ων ίντός 15 ημερών άπό τής οιακηρύξιως,
δημοσ'εύσιως «αί τ^ιχοκολλήΐίως τής προσκ'ήΐίως ταύτης, καί
αποτίσωσι τό γρί'ος των τουτο, άλλως ίφ*ρμοοθήυοντα! ν.ατ' αυ¬
τών τα υπο Τοϊ μνηΐκΜντος Ν:μ.->υ τυγχωοούμενα κα· Λγκα-
στικά μέτρα
Ό ■.. Δή'αϊογο: Γεωογιουπόλ^ως π»ΓαναλεΤται νά ϊ'ατίξτρ
την ϊηιοσίϊυσ ν καί τί!·/·)*όλλ·(:τ'ν χ*ζ παρούσης ϊυκηρΰξίως
5·ς τα χ.»ντοΐχώτερα·ιέιη τή', ποω ε ούσης τοΰ Δήμουχϊί χωρίων.
Γεΐιΐογιοίιτολις 96 Μαρτιθυ 1 · ι).
Ό Ττμίας τοϋ Δήμου Γεωονίουχόλεως
Ανδ!». Ι.
Αριθ Πρωτ. 60
» Διεκπ. 35
Ό Δήμαοχος Μελάιιπων
Λαβόντες Ιπ' όψει τό άρθρον 26 τίΰ ίιτ' αριθ. "? π. ϊ. ϊχ
ά ' α 816
ψ
λεστικβϋ Διατάγματος το3 ΰΐτ' αριθ. 816 π«ρ
Νέμου.
ΕίίοΐΓθΐοϋμεν πάντας τβύς κατοίκουο τοδ Δήιΐίυ Μ*λά·Ατων {
ότι όρίζονται ημέραι κατά τάς ίτο'ιις αί παοά των Σταθ^30·'(7ιν
(ΐσπραχθεΐσαι αγροζημίαι θά παραδίϊ.ονται τοΤς διχαιοΰχοΐί αί 15
καί 30 εκάστου μηνός.
Δημοσιευθήτω δια τοδ τοτραρτήμβιτος τής Επισήμου *Ε»ημΐϊ-
ρίϊος τής Κυβερνήσεως.
Έν Μέλαμπις τη 8η Μαρτίου 1910.
Ό Δήμαρχος Μελάμιτων
Μ, Μαμαλακης
Αριθ. Πρωτ. 85
» Διεκχ. 49
Ό Αήιιαρχος Λάμπης Άγίοΐ' Βαόιλζίον
Λαίόντες ΰπ'όψειτό άρθρον 26 τοθ ύπ'αριθ. 2 τοθ Ι!)09
ΐκτελισκκοθ Διαϊάγματος τού ύκ' αριθ. 816 Νόμοϋ ~ερί
Άγρο^υλακής. Γνωστοποιοϋμεν πάντας τοϋς κατοίκους κχι μή
το3 καθ* ημάς Δήμο^, τοϋς δΐχαιούχους άγρζημίώ', οί; όρίζΐ-
μέν ημέρας τής πρός τιύτίίς π7»ηρωμής των απαιιήσϊων των
την 15 καί 30 εκάστου μηνός.
Τοιχοκολληθήτω ή παροΰσα είς άπαντα τα χ,οριχ τοΰ Δη^,ου
καί δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Έφε,ιεριίο; τής Κυ6ερ-
νήσεως.
Έν Κοξα?έτη29 Μ.ρτίου 1910.
Ό Αήμαρχος Λάμπη;
Γ. Ν· Δ »υλγεράκης
Αριθ. Πράξ. 19
Τό Σνκβούλιον της 4ϊκα.οίύνης
Συγν>.ίίμ£νο'·' άχ. των διχαστών Σωτηρίου Χαραλάμπη Προέ-
δρου των ΐν Χα-ι'οκ Έΐ>εΓώ· ώί Προέ*ρου Γίωργίου Σ Πλου-
μίοΌυ Γίνικοΰ Εΐσανγελίως Χΐνίων, Άντωνίου Ζηλήμονπς,
Κωνσταντίνου Ρ. Παπαϊάχη καί Πέτρου Ταταράο,η Έφιτών Ιν
Χ»νί.:!ς ώς αελών ν.Λ τοΰ Κ(.)νσταντίνου Γ. Χριστινάκη '{ραμ-
[Λατ^Άς τού Έίβΐΐίου Χαν'ων μ' Γραιιιιατέι^ς.
Συνελθόν ΐϊ'.ϋπτέτως ΐν Χαν'θ'ς κα' ?ν τω ϊ;ά δια?Λί1ι*!? τοΰ
ΈαΈτε'ΐυ Χανίων -εταγμένω ϊοιματίω τοΰ ίικαστιχοΰ κχταστή-
ματος τή 31 Μϊρτίϊυ 1910.
Λβί'ν ΰπ' ό'ΐι-.ι τό Ίπ'αριθ. 1967/1ϊ4ι τής 27 Μαρτίο.) 1910
ϊγνρβΐϊον τοΰ Γενικόν Είσοίνν£>ίια)ς Χανίου παρακϊλίΰντος 8-
■πωΐ 'ιρΐσ'ίΫ· τ ιΰ'θδος τιθ Κ'·ν.ο^ρν[οΪ!χ£ίου ΡίΟ^1ι.νγ;ς
μήνα Ιούνιον 1910 άπό 14—30.
'Τϊοκ/,αίτόαρΟρονλ τοΰ !ι-' Ιο'Θλο'
Ό.-ίζει τΐν τύνΐδον τοθ Κ?*υργιοϊ χϊίου Ρίθύμνη; κατά
μήνα Ίιύνιον 1910 'ι.το 14 — 30 τοΰ μηνός τούτου.
"Εγίνετο εν Χανίοις τή 31 Μΐρτίου 1910.
Τα μίλη
Σ. Χαραλάμπης
Γ. Πλουμίδης
Α. Ζηλήμων
Κ. Παπαδάκης
Π. Τβταράκης Ό ΓραμΐΑατίϋς
Κ. Χριστινακης
"Οτι άκριδες άντίγραί|ον
• Έν Χαν.οίς -" 2Άποιίίυ 1910.
Ό Γραμματεύς
Κ. Χς'.στΐνάχης
Αριθ. Π. ο- 2065
Δ-Λ-. 1318
'ί.νώπιον τοϋ Αικα«ί~ηοίου των έν Χανίοις
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΒΙΙΙΚΡΙΜλ
Τοϋ παρ' Έ^έταΐί ΓενικοΟ Εϊοίαγγελέως
Πρΐς τόν ίκι πλα-τογραφία ίνδϋκτιιιοΰ κ«τηγορούμ*νον Νι¬
κόλαον Κ. Τρουλινόν πρφην κάτοικον τβϋ χωρίου Φουρφουρα
91
^-*-Ί - .ν,· ■>*
τής Επ^ρ-,-Ίΐς Άμοίί^υ -.ου Νομ:ύ Ρ«6υμ.ν « καί ήίη υυγοδί'κου. Ι -Λΐσΐύν χ»! χλήτ ; πρός Ιμφάνίτίν των '.πΐρ ώ·' ή !>τό χρήσιν ϊί-
Κ»>εΤ-τϊΐ νά έοφτνπθί,ς ^ΰτίτρ-.σω-.ως ί.ώτ'ον ού άχρίϊ- | τ«σ·ς, ιΛ-ιον ιί όρυθίντς; Βα ζή; ά■ ο^ασίιος ί«'.ν»;ς ιι ·
τηο'.ου «ο ά-ω Δ-καΐττρΐΕυ τ»ν','ί χ ν: υιτ;ν:ς Σ.-τε .6ρ·υ τ·)ϋ · ΐΎγητ:3 ϊϊϊα-το:, -ϊο' ώ ήθίλθ'· ϊΐϊξίχθή αί ο-ιατασΐόμ^ναι
τηο'-ου το.· ουω ίΛ'καΐττριου τ» ν ν'Υ χνι ιι^ν:ς
Ιτου, 191'ι ί-μ--!.ι Γεχάίτη- *π ώ;α' Λ π (Α. ?
σε-α· κ*ί τ; ύ~ό τί"> Νόυι-υ όρ'ζο,Α»νΓ( οίμηνος τρ
σ.ιζκΓη'Γ'ν τί; ϊφ-'σ«ως σου ϋτ; γ;ον;'3γ·'''ν *?? 'ί ί-ι':"ϊ 1 9'Η)
νατά τί[ς ύπ' άρ;β. 4Οτο3ετο;- 19ι)9 άΐΐΐίτΐη); τ:5 Π:ΐιΐι;
δικεου
ημ:ΐ;£τθήτω -8 τιαρΚ ϊ:ά τί!: Έ -.:Ϋ;μ: ο Έφτ,υιςϊί'ί.,
Έν Χονίο.ζ τΓ 30 Μΐνι^ '9»Λ.
Ό *ντ«'ΐαν"ε/>ίυ·; τί>ν Έίετώ
Ν. Ζουρίδης
την 3^ -?, ά."7η τ?:ϊ^ ανϊ9£ρομ-'>η
:;ϋ,χό/ υς α-ίΒοθη είς
'ΧοιΟ ΤΙοωτ 548)1909
~ 'λτ.'^. 9"2
Το
των έν Αοοιι'ίίω Ό
Ν.>γ».ϊίμΕν;/ 4χ.-ών ϊ
- Τ' 5ν·"
,ν» !>ατΐι ,-ι
ϊ;. π
έ-ν,τλτ.ρω'03,
ί> "ΐ-;η; α^οίειξ»·.:, ώ; και κλϊ,ο- ς ττο'ο; εμφάνισιν •.ών ίϊ'ων
ώ; ναί των νομιμων τ-υτων χη?=.^.όνω.', καθ" δ άνη/>.Λΐι,ν χερ-
■ ·>ΐ:τ'>ν , ΐ»ίί>τΓΌ
νζώ« ί>·/.7ζοντ:ς ι
αι,^ν ν:μ>ιΐ',>ν. ν
;"τ:.ις μή ;;χ:*νΐ
Επΐ'.ίί; ΐ* "Όν ε^€τ?ιΰ5ντΐΛ)ν μαίΓύ^ιι)" (Γ!ϊ -:ρ·ΧΑτι«.ον ε'σ^-
γήΐϊΌ τ.·; Ε-' γ, ν ο ι ,οο Π:/ι^^ τί;^Ιη; Λεχεο.$?ίο.> 191)9),
ϊπβ'ιίγθ^σϊν πλοοέστατα τα ϊΐ: τ:ύς αί^οόντας έιιιδ/ηθέντΐ
ϊ'.ά Τή- ώ ίί.ηται άτ:5·ρα75Ί)ς Οε^ιατ» αίΐ^8:ΐςιω;, θϊ«.Τ·^ κϊιλ
σ,ν--ΐϊ = !ϊν 7πΐ6αίνίι Λ πό κρ'σιν οΐτησις ώς βίτ'μος.
Διά τ « ϋτ α
Δ'χάζ-ν έίί-μην των υπέρ ών ή ;?τηΐΐ: Γεωργίϊο Νικολ. Ί λ.
Κΐντΐξα π >;?ί Βασΐλίλής Μ. Βχρ*άχη. ίΆθζυγ(ι)ν, χειραφέτων,
άνη'λ'.χων, ώς α>! Τών ο!ί.ίμω> τ^ύΐων /.ηΐεμ,ο/ων (πατέρίι'ν τυιν)
Ν'7θ''ί;>, Ι. Κ ντ ■ η ν/ϊ Μ ^x'0^ Βχίΐάχΐ, χ.ατοί»ων Κίφα-
Λΐδίοσ'-υ Β">ννυ
Δέ-/·:α' τή·» α^Ό 1'? Ίίυλ'ΐα 19 19 ^Γ-ητιν πίρί εΐσκ'ΐή ·
«μ- •"■ώ- Ί'ιΐν-ο;Ε Π;ντ'.Λΐλη 'χ Ε :ήνη. τρ· ·;;%3; Βερ-
6=λαχ./; ό|Λ-ζ!ιγ·ϋν νιί ·Λ2'ο'χων Κϊ^α"1 ;6ρυ 'ί:λ Βιάννου.
ί Έπ'τρ;'π£! τ/;. 'ί'το'ητν τοΐ ·λ-ν ; - τώ ΟΛθζύ*
| ν·ου Νιολ. Ί(ι
Ιω-
" '''^^
. 8 πο
:^. ώ- θ-:τά των αό
^ Μ. Β,ροίχ- ,αί
τ-ί,να, κατά
Ν. Ι. Κ^τά
β τί;ς ϊ4κη; |ξο8,.
υνόμε:
Νικ?/άου
καί
η
Των ίΐζ-Γ ών ή ΛΓϊηβι; Γίαιργί-κ Ν'χο"1. 'Τιο. Κ'ντίκη
λ ΒΪά ^ ί Κ
, Έκρίθτ; άτεφΛσίϊΟτ; κϊ' έϊη; οτιίύ'ίί;
| Έν Ά-Ί'ω Νικολάω τή 10 Φιδρο^-·ρ''ου 1910
Ό Γ
ϊ ς
>" ό ίΑκ)
των
Α.
τοδΐΛίύν Λασηθίου
Βϊσλοής Βοϊάκη, ϊμοζ^γ·»ν χ?ί κα-ίί/ω' Κίφιλ 5-5^σί'υ | () τΙοοϊ5ρε,(·ν
Ηάνν&.', μή παραστάντων τ.:σώς ] Ν.κο'*.
Οί αΐτ"3ντβς »:σήγα Όν &ώ:ι;ν τ;ΰ δ'.χ.^στηρ'ου τούτου ττν "
-■πό χο^ν;"* .γίΐν ί'ί *Ια-ιλίου 1909 χ'.ζτ,α ν αντώ-' πίρ: ='υτο 1
•'σϊι.'ς τΛν δτΞρ ών αυτή, ϊι' ·ζ; ίίϊθ.ν.ο Ο"! : βΐυλόαΐνθ! ' >
:τω; —-'ώτιν ε·- την ■ Όθίτηνν των Γεώργιον Ν·χ '> Τ Κον ■ "Οτ: ϊΑί-δ-:; «ντί·,
:άχ.Γ, ν;μμ^ τί'νθυ -ώ; Νιχ-ΐλάθ^ ' Τί,» Κϊ^:ά/τ; /« Κϊ^ς ΤΡ-*^ίς ίο*>·μ'/ μ1-^ *^ ή>ί»'« (1 Ο'))
Δη>η:Γ:α.ά/ΐτ;, όιογωρ'ων ϊύτώ^ >α' Βπι'-λίΐς Β^ρϊίχτ;, νο- ι Ήν Ά-Ίω Ν.κολάω τ?, 24 Μαρτί^υ 1910
μίμ'υ τίκνυ των Ματθϊίςυ Βιρϊάλη ή Ζο-ΐλΐου κα- Καλής ',
συζ-γο^ Μΐ-,θϊί-ο Βαρδάκη κϊ-Ο'κων ώσ^ύτ'ος Κ«| ι/οδίϋί'ου ;
ν.αί "εχτημϊνοί τα υπό τού νομο^ άτ»ιτΜ.ύμίνα ιυοσοντα, ήτή- |
σαντο να γντ, δ'χτ-^ ή οΓτησις το)ν αύτη, νά όο^θί) ή',Α^ρΛ πρ^ς !
έ(Α^ά^'(5!ν «νοτιον τ:3 Π:ωτίδικεί: ^ τούτου των πρός τ^ληβιν ■
τ?ς ,ι'οθρσίως -»ό;τ,ς σ^ντοβ·χόντων πρ«σωΛων, ήτο! α ) «ύτών '
των ΐίτοΰντων κ» ^'.-/ ϊτ^ύ -των, 6') τώ« Γίωργ'Όυ Ν'Λΐλ Ί-. '
Κον-ά /; 5-ονν ·?() κα Βασι>(χ.νς Μ. Βαρίί.'η Ιτών 18, όμο- Αο·0. άτοο. 170
ζ'νυν ώς κοΟίτηήησοΐΛίκ.ιν ν~! ■ ") τ-"· -ϊ-'^οι» «')-ώ'. Ν: "^~
χ;λα^ Ιω Κν,-ά.-τ. χ«! Μ^τθαιυ Βτι*ά/η, ώ.· ν»μίμων *η- 6ο 4ικα«ίτ»'ιοιον των έν Χανί.·ΐι, Ποωΐθδικών
δ = μ-ν(.>ν τώ/ άνη'ιχων ο·οΡί τθν ο ιίνιυν χαί ποί; δήλ'Λαιν τή;
-£01 τούτου σ,ιιαι 6ίχι>ς, νΐθ' όν ά-»·:«Τ ό Νά^ος τρΐχςν, καί
νί ϊ».3οΟγ ή προαη'ιυτα ί-:^υ ς ί:ϊ τ'ν τέλε-ιν τ>5, ύττοίί:- -Λ'ι3 χχ τ!ϊ
σεωί ταύχη. Λιν.χ'^/ ίρΐμην τοϋ >.αχ/; .ρ;·^,έν:^ Έϋμ. Α [Ιαπαϊ-μ«νι »"
Έ-.Ί τ·?- ν-ο'ϋΐίως :υ 'ς ίς-1;1/; ή Ι-:1 ά;.·'·. 11ΐ9)'1Ο9 λ^κι, '7τν«^ ττρώην Σϊίΐ-'νί; Σϊλί/οιι -υι τ)0/) φ,γο^κίυ.^
ΐ-;ί2σίς τού ?ι«στηρ'υ τ. ■:;, ;' ό; ' '/Γ^'ΐν ϊ-ΐο5«ιςε.; Κηρυσσ ι τ ύ;ον Ινο/; οί τ- Ι) Ιαρτ·υ 1909 .ν ;τ, 0-32ί
ιΜαΐτ ρ:υμ2;αζΰ» -:^: 3ρ;ς Α-ιτη;
ντς ή^ί'οΐς, 'α^ι'ήν
Ά-λο^σ^ ■ τώ; "ϊ/,τγϊΪοο
5ν "ώ ιχ5Ί.:Χ(3 ~(ϊ3'.-'/(Τ)
Ίό":ν τη ϊιχ:ν;3β·ί, ν3
*;ι:- ·) ··,», 'ΐί^κ^.ίβ^λι ς ί- = Λτ:· ,εν ε-α ήμ ίνον αξ άς 500 δρ»χ.
ϊ· .λ;/.ϊ ;.:, τόν Γεω (·. Ψα-ά-./;. τ;υ^ατι.τ2ς αύτϊν ϊ'.ΐ'ήί
' ::χ ίν.-^ρ^τ:-., --:.»: τ... ϊ ί3 :'ί( = ο-,.Ζϋ ττ/.η,,ος πυριτιδις και
ι- ?,*)ν /.( ο:· /.ατϊ :./ ,ύ-:, Τ5-.. χαί /Η,Ο/ »πί;ί(ίη αδίκω,
Ι'.-··.»τ, λϊΊ'5 ς/ι:.!ί/τ-ν - ;.",. Ι 50',. | Γ, .% -,,).;
μ! 1γ)'>7 τν- 19 ν.Αμ,:.-υ 190!). ;ί4ηΛ 3'ιΐ·7. 3',«η ,,:
Λ «08 ί·; 15 Ί,ν-.^ρ^έ. ί- ;ν.ΐ,ττ;?,., τώ »:«--ΰ'
κ'.η-η = ων τ--ς_^ϊ-.!φ-ς?εΐ2ς τ;3 Π; οτ-ί·-«-^ Τί;-:, Μ χατ
νιου Ι/1-ύτίχγ:. τ τ'.-ιιϊ-α Τ·,·, -η-ι >.
Χ "ΤΙ
πά;;
'κΛζαΖ
;-;/_■-:ν α έν;χ-ν /ΐΓ'νϊρ- Ι^ν.ν Έμο.· Α
ς ς,,,'./.ι.κ, 3-Τα) χίι 9 μηνώ^ κΐταναγ-
, ;':ο^^ σ-'ΐ^;;^ τΤ,; π:'ι::κων αύτοΰ ίι-
Α.,,,τ·, ·;-ϊ:-.α ττ-Ο:ν ος Γ ιΡα2άτ; £?.
ι 313 ;ί;ΑΓ, ^ ίϊρ5 7ιΛ τ(, γ), αίτ"^ κρϊτήί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
χαί επιβάλλει είς βάρθς ιΰτΐδ τα ϊξοία τής δίχης ίρ. 10 εΐσπ?α- ' ΠΕΡΙΛΙ1Ψ1Σ .·ΐ·
χνία, χϊί δ.ί, ΐθημέρου τρςςωπιχη"; αύτοϋ ·Λρκ:ήί5ΐως.
Εκρίθη άπε$.ασίσ6η χαΐ εδημοσιεύθη ' Τή. ύτ' αριθ. ·*?^ χαί χρονολογίαν ! 7 Φί6ρ«υ«ρίου
Έν Χανιςις τγ, 28 Φείρουίρίςυ Ι91(ί. ' αποφάσεως τοθ Πρωτοδιχϊ'ίυ Ή3αχ'είου έκβοδιΐσης έ—γ τής
Δικασταί , . !>-—ϊ> χο^νολογ?«ν 9 Αύγουστον 1909 άγωγής τί)ς Χ«ριχλΐ'ας
Ι. Κατοιϊ.αγαρΐ'χνός .* Ροιχ^νάχη χήρας Χοήστο; Κίνδυλάχη πτ'χ Άλτ) Α» ναού. «χ·»)
Γ. Μιχελο-,ίδ-ϊκης ' ής " ϊβτ*/.τ(χΌν Ιχει ώ; έςής.
Ν. ΙΙαπ%€ακης Ό Ύ)-ραμμ,ατίΰς ' Δια τ«ϋια
, . Έμμ. Καλιτεραντ,ς . Διχάζον ϊρήμη» τϊϋ ίνα-,ομένθυ
τι αχριδις απόσπ«3μ« ! Κ,..^, β>Ον |*πτωΤ,ν τοϋ Ϊ,λ ϊκ,.ματος τής δοσιως τί6
Εν Χανίοις τη 26 Μαρτίου 1910. ^ τ(.; π(,Οίά'.1>.^ ΐ-?ά«ω; ίπιδληίϋντος αύτω ορχου
Ό Β:ηθός τοΰ Γραμματίως Δί/β-αι ώ; β «βι^ον την'ϋϊό /ρονολίγί.ν 9Α^γουσΐου 19117
Ι. Μανορόλτ,ς άγωγήν τ!1ς ^νίγϊύσης Χαριχλίιας Ρί,υΑ^νάχη χήρας Χρή-του
——————— Κον?Λάχη ϊατιικ'υ ΙΙρα.Αΐίοι>, χατα τοΰ ίναγομένου Αλή
Άριθμ. Άποφ. 171 Ά3να;υτά»η χα-οίΜυ τίω: Ήρακλείοι, ν.»ϊ ήδη Σμύρνης.
Ζ" ', , „ „ 'Υ—χρεοΤ τόν ίναγί·,»·νΐν να πληρώσχ, τί «ναγιύθί, διά την
Γο 4ι«:αΙτηοιον των εν Χανίοις ίΐοωτοδικων {ν τί ^γωγί α;τ βν >ρα^- 1890 50 ίντοχως άπό τής κοιν·-
............................................... ποιήσεως «ύΤή'ς μέχρις έξοφλήσεως.
Διά ταδτα '- Κιταδιχάζ?ι τόν ϊναγόυινίν βϊς την πληρωμήν των ϊιχΐσιι-
Δ(νιάζ5ν 4ϊήΐΛη« «3 κατηνοεο^ένου Γεωρ. Ν. Τζανακάκη χων ^-«'Π*-»*»* τίί ίναγού-.ης ΐκ δραχ. Ιΐθκαί
ή1 Δρισιρακη «ρφην κατοίκου Πο'αμ·.ίοζ Κισσα^ου /αί ήίη άγνω , Λι«α.73ειτ-ιν 8ι««στικήν άπαλλιτοίωσιν των χαταοχ«6&ντ»ν
5ΐου δΐίυ.οντ'ς, ' ' »κ νήτων τοΰ έναγ=μέν:υ διά τής ύπ αριθ 20847 ίκθ^εως τοΰ
Κηρύσσίΐ'τό^ϊον Ινοχον δτϊ την 8ην Δεκιμδρίου 1906 τΐερί ϊι^σπ/χΰ κλητήοος Ιωάννου Γ. Κο/υ6άκη, πρός ί/ανίτ.οιτ,σιν
ώραν 5 Μ. Μ. ίν τή θέσει αΙΙετοογιάννΐ» τής περιφε;ε'.ας ΐοΰ τής προ/ειμε'νης ατ.α τήιεω;.
-/ωρίου πίταμίϊ,ς Κισ^ϊμ5^ ίκ π?;μ-:λϊτης ά^φατ-.σε χαί ϊ^-μ- Εκρίθη απεφαίΐσθ») χαί Ιδημοσκύθη
μίνος Ιηα^.ά::ΐε διά χυ ϋΛ:χο-ΐίν3υ τοΰ οπλου το^ διά λιδων ' 'Κν Ή?*κλϊΐφ τΤ, 17 Φεδροι,αριου 1 -1).!.
τόν Ε!ιΐ;ρ. Α. Μπΐν?θι)δχην ίίς δ'.ά^ρα τοΰ ΐώρατος μέρη ΐξ Ό Πο^ίίρεύων
ών τρκυμάτων ούτος ϊνίση« /.αί άνίχανος πρε·ς ίργασιαν'χατε- , Κ. ΊΣΑΓΚΑΡΑΚΗ2 Ό ροηθός τοο Ι'ρβμματίως
στη πλέον μέν των τριών έ'λαστον ίέ των τριάκοντα ημερών χαί , Δ. Καλαισακης
........·.................................... Δημ:σιιυθήτω *ιά τής έν Χανίοις έχϊιδςμίνης έφημ«ρ:δ .ς
Καταϊιχάζβι τόν κηρυχβίντα Ινοχον κατη(·ορούμινθν Γ.ώργ. ; χής Κρητι/.ή; Κυδεενήσεως.
Ν. Τζα>-αιΐά.ην ή Δροτΐοάχην /.άτϊΐχον π^τίμιίος Κΐσάμ«υ ν.αί ' Έν Ήρβχλείω τη 24 Όκτωδρίου 19()9.
ν] αγνώτου ϊια^ο'ής ίίς φκ'.άΐΐτίν 8 μην^ν χϊί ία δχλλεί είς ; Ό «αοαγγίλλων χαί έ/.ϊο/*ύ; των ί:λαικ>μάτων τής Χ«ρι-
βάρος αΐτοθ τα Ιξοία τή; ίίχις 4ραχ· 5 ίίΐπραχτία; χαί ϊιά $ χλ«ί»ς Ρο^χουνάλη χήρχ; Χρ. Κονϊυλάκη.
Ιΰημίρου ιτροσωπικής κρατήσεως βύτοδ. ί Ρφ Μ. Καλημίράκης
Έχριθη ί-ίφασ'.σθη κ«ί ίδηΑοσ'.ίύθη. 3
Έν Χανίοις ττ 28 Φ*6ρ:υ«ριου 1910. -' ___________
Δικασταί :
3. Καταλνγαριανός ί Π Τ? Ρ Τ λ Τ4 ιρ* Τ ν
Γ. Μιχίλουδακης : 11 Β, Ρ Ι Λ Η 1? 1 ^
Λί. Πγπαδϋκης Ό Ύ)νραμματεύ; Τής Οπ' «ριβ. 155 τοϋ Ι910όρηπχήάπο?ιά5ΐωςτ·ίί Εΐρηνο^ιιιίου Χαν'ων.
Έμμ. Καλ;τ»ράχης ·Βν «Ονόματι τοίτ Βααιλέως· των Ί&λλήνων
Ότι άκριβές .χοσΓ-μα ί " ΓεωρνίοΐΓ τοϋ Α'.
Έν Χανίοις τή 24 Μιρτί:.. 1910. ; 1'
"Ο βοηθός τοΰ Γβαμμϊτίως ' Τό Είρηνο δικίΐον Χανίων
Ι. Μαναρ«λης ,' _
2-υ·; κείμενον............'........................
•Αριθ. Πράξ 11 ' Συνεδίΐάοχν.....................................
Γ Γ |.......ι** δ'ναΐτ, »κ;ι τής ί·πομ.ίνης υ*ε«ε·εως μεταςυ,
Ό ΐ3Ϊοι»νοδίκης Κολυμβα^ίου , Τοΰ ένάγΓντίς Άν-ωνίο^ Εϋθ. Κ»?να'ο·άλη 8ικηγόε·υ χατ;ί-
Λα6ών ϋπ' όψ·:ι τα αρθρ« 7ο χαι ! 49 τ'.ΰ ό;γ*ν:3μ;ΰ των κου Χανίων
Διχαστηρίων. ' Τού » α·'ομέν:υ Γζϊφέρ Αικ ργιβδϊκη κατοικου Ι βεεμε τήί
Όρίζϊΐ τα'.τικάς ϊΐ/ασ'μ;; ήμέ:/; ";:; Ξιΐίχαϊ!ν μέν των πό- 1ουρκι·ς ν:»1 ^
Λ^τιχών 1π9»ί,·ων την 1Ι-μττην β*ί»τ-,ς =6δ·μα5.ς, ,*:ς έ* Τοί τρίτο /Εμμοτνουή/. Τζζν-.τη κ«οικβ« -οΛχ'. Κυίωνυς .
5 χασιν ίέ των πο'.νΐχ'όν την Τε.αρτην, χαι πρός ί/ϊ'./.-ίαιν των .............................................
~αρά χτ, εϊρα τ:ΰ Ε1οη'5Ϊ'./.?·..υ μΐΑροίια^ιορών την Δ5^τίρxν ............................................
έχίστης έ&ϊομάϊ : χαί ω3ϊν ίνάοςϊως'των ίυ/ίϊριω. την ί) ζ μ. Δΐίλΐον την ίιχΐ ρ φ!»ς
"Ωρχς δί *«') α; -.' Γρτφε':ν 'υ μοτ, άνο/.τΌν χα;σ χ.-:ν τα; -"?'*' 'ζτ* '·** *■'*■*'
ίργ^ΐυιυ; τ,,Λ;ρν: άπΐ τη: 7 '/4—! 1 1/ϊ π μ χϊι ίχο Τί;ς ...........................................
2 '/4—6 */Ι μι,. ϋΐ. ΐατα 3ί Τ7 , ίςι Οί3·.>ους άπό τής 9 —12 ........................................
π. μ. Διάταΰΐα
Το παρϊν-ρίίρα,Λυ α *£'.*[ ίϊ,οσί'. 'λ~~' τ·'; ίη; Άιρ:~··ου Λ:ν.αζον ίοήαη ■ —ϋ ϊ>* ';,»£:. χ/'ι τοΰ τρί :ου
μ = ·/ρ: τής 1Γ)η; 0/-,Λι6';ΐου -ου ?-.ίυ. 1910. Δ-χεται την τρ:λ = > Α5νη Ιτΐό -/ρν^λ.νίαν 12 Α1γ.6στ:υ 1')'!9
'Κ'ϊνετί καΐϊςεί:·)", ;ν Κιμ'γι;1!]) :τ, 27 Μχρτιου 19'0. άγ,,,·/·ην τ;; ίνα :ντν; Άντωνίου '"'. Κΐ:δ ;Α2*η ϋ;χη,ίϊ3.ι /.α
'() ΕίρηΌΪιχις τI^ΑΟ^ Χ αν ι/,)*, χχ:* τί3 ί^γρμ£-ο^ Τζτϊέο Ζτχιργι«ϊά*η *3
Μ. Κθ'^ναλάκ/ϊς Ό Γ?αμ,αϊτ=.ϋς τοικου Τσίταέ τής Τουοχίας χαι τοΰ τριτβυ Έμιιπνουηλ Τζνν'τή*
Ν. Ε. Σγο,ρ5μ?'/λη; χxτοίνο^ ΣτΛβ; Κ^τωνι^; ώ; ?ά3ϋ;ν.
"Ο,;· άχο'ίε; ^/τινοχφΐν Υτ.ζ·/?ΐίΧ *Λ> ίνχγόμενίν ν7 π Μτρώσς τω έναγ-νΤ! διά τή«
Ίί> Κ ;λ^5χ,ϊ'(;) τ', "5β Μ ·ί;τ·.ο.ι 1910. 5ν τψ ίττοοι.ϊψ αιτίαν δρ*·/Αϊ; τριαχ^τια; ίιτά χχι όγ?:ή«οντα
Ό Γρ«μμ»:ί.ΰί έ/.ατΐστά (307.80) ίντίΧΜς χτό τής χροολονί.ς τής άγωγής
Ν. Ε. Σγ9υ5*μά"/.λης ϊω; ΐςοφλήίεωί .
ΤΉΈ
•Λι *ί- .. _. Τι .ν*ι ■
ΈπιχυεοΤ την είς ,χεϊ·*; τού ·τρίτου ίνε^γη*»Τϊ»ν κατάσχεσιν.
Υκοχπεεΐ τ*ν τρίτεν τε,Οτον όπως έχ τέΐν «Ίς χείρας τού «ϋ-
•Μλβμένων χπημάτων τοθ έ»«γομέ(·υ ϊ·ειλ·του πληρώση τώ
ένείγεντι την «ν« «κ 2ρ·χμών τρικχενίων ίχτό χ·ί ογδοήκοντα
ίκβιτοστών βπαιτησιν αύτςΰ μΐτά των τόκΜν αυτών =**; άπ»πλΐ|
•ωμής καί των κατο>Ιι όριζομένων Ι(Κ«·τιχδν ε'ςέΐΜν.
Κηρύσε*«ι την καρεϋ·«ν χροσ»«ινίς εκτελεετην καί
Κ«τα1ικ·ζ·ι τον ίναγομενον είς τ« ίξο?α χ.«ί τέλη ι^ς *α-
εεύνης Ιίκης καί χ«Τ3κιχ«»ΐως χανοντζόμενα (τς >ρβχ^«ς 9«χ·:
«»νε* κετί ίίϊοΛήνεντα έκ«το»τά (11.70).
Έχ·ίΙη Μιϊ βτπε·ασί··η.
Έν Χανίοις τη 26 Φ«6ρευαε*·υ 1810 κιιί έΙί)μο·ίεύ9η τν] 27
Φ«·ρ·ύα·ί»υ 1910.
ΌΕί·η»οΙί~ί Ό 'Υπογραμματευς
■. Λ. Πκδουβάς Γ. Κ. Μκριντάκης
'Αρι8. άπογρ.
Κίΐρίσ·#μεν ίκ·ίΛ»τήν την β-άφιχβτν ταύτην κ*ί πβρ«γγέ>λ»-
μεν πρες τεύς Ε'ι«άγγ«λίΤς πρ·ς τοθς Άξκβρ.αττ*ούς ττ/ς χωρο-
•βλακ'ς *·βς τούς κλήτίίρβς χ«ί πρίς ιτάντ« δημόσιβί ϋκάλλη-
πρός τα κΛθήν^(ν« των «άνΐα τα
λεν *έ ίν·ργήσ(Λίΐ
πρός έκτέλίσιν.
Εν Χ«νίβις τί) 12 Μαρτίβυ 191ΰ.
Ό ΕΊρηνοδίκης
Έ. Α. Παδουβάς
"Οτι άχε.γρ»φον ίχτελιστόν
Έν Χανίοις «ίθημϊρόν.
Ό Βοηϊ8ςτίΰ"Ρραίμίτ1ώς
(Τ. Σ ) Ι Βενετάκης
Άκριίές αντίγραφον ίν άποσπά«μΐτί έκ τβθ «?ϊ χίϊρας μου
εύρυκομένου ΐκτ*λίστο3 άίτογ^άφου, οκ*ο ϊημ'βσΓίυβήίω διά
τοθ έν Κρήτη πετραρτήαατίς τής Επισήμου Εφημερίδος τής Κυ¬
βερνήσεως κα' διά τινος των έν Χανίοις εΆδΊδομινων πολιτικών
ϊφημιριϊων 3ιά τόν ίν Τσϊ—ι τής Τοσρχίβίς προσωρινώς ίιαμέ-
νοντα Τζαφέρ Ζικιργ3α8ακην.
Έν Χανίοις τ») 19 Μαρτίκυ 1910
Ό Παρβγγίλλων
Άντ. Έύθ. Καρδαμάχης
■Κ^ν
Μέγεθος Γραμματοσειράς