93185 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗΪ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
1'ΕΥΧΟΣ
*>ν ονί«**ς τη 29
1910
Άο.Ο.
Α;; .,.;- 891
υ ΕΙΙΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙυΣ {
Λαβόντας νπ οιλ |
α'.) Τη; }χο ι-,,*:?ομ.η; αν 18 Μΐρ-'θ,ι 191') αίτησιν - ιΤ
ής α τεΐτ.. ττ,ν >ατα νοα,νν α;αγι>ω' σ'ν τ.3-ι υν ΤΟ αιΐησε' "α; η
ύποβαλ/ο^.-V5^ εις ϊιτ/οϋ' και ϊ,^ι '?«'τί«ου χαοτου απςιιιονιζο
μένου «,λπορικιΰ σημ,ϊτος τ:ο, ως τ^τ3 Λ«π:ομ*ρώ, ;ν τή αυτή |
αιιηιει π.ρί'ραφεται, ττρ^ιυρισ,Α:*^ ?% προστασίαν των λτ; αυ >
τού ?υτ> » «ίζι^,εν >ν «,ϊιπυΛο^Λ ν"·ν '?ιτν,ονιίαι σιγαοετων, συ'- ,
σταμϊνου 5' ιχ, τή, ί'κ,ονος τής Άθτ,νάς ·?»05υσης ασπιόα κ»ι δορυ >
~λα σιουμεν-ς ^υριοθΐν χαι φ*ρΛ ση: α'θι&εν μ-ν τθν Αέςιν
«ΚΑΠΝΕΜ1ΙΟΡΒΙΟΝ»,κ3ΐτ,όθ»ν «ΙΩΝ.Ν.Δ ΕΠ ί,ΝΗ α«ι
Σα», -καρχπ' εορ ώς δέ ^ έΑ«ίΐ ->'ην τα, λ,ςεις «Η ΨΙΛΟΚΑ-
ΛΙΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ»
6* ) Γο ^1{ο χρονθλ. 18 Μϊρνυ 1910 πιστοποιητικ:ν τςύ
θϋ 11ρ2χΛϊΐ!-υ, ες ου ί-.οϊεικνυεται ότι ο ειρημενος Ιω
Δ Ευ^ενος *ατο.«.3ς Ήρακλιυυ ιΐ'αι τσλιτης "ΕΛΛην και 2η-
μοτης τού Δημςυ Ηρακ.;ιιθϋ
ΐ'.) Γ:ι ^-ρ' α,ί 4 210 Ι νι,αί χρίνολ 19 Μ-ρτιου 1910 γραμ-
ματιον παραλαδης τού ται.ΐ610υ ΉρακΛειου ότι «.ατεβαΛε το πρός
α/αγνωρ'σιν -^τορΐλου σημα*ο, οριι,ομεν^ν υπο ~οο ;θιχουπίσον
των 100 δραχμων.
Ίόονχες χαι τα α,-Ο^α Ί, 5, 6, Τ, 8, 9 κϊΐ επομ τού οϊκιιου
^■τ αριθ Ίό3 Νο*ου αυμ,φωνως πρός ιθΛς ορισ-ΐους των οποίων
ϊ
να -:^ρα^χ£^^1 τφ /!ι;^^ντ' η ανζγνωριαις τοϋ ώς ίϊρηιαι
ίμπορικ^^ σηματος το^ και η κατα το αρθρον Ι ) τ^ΰ αυτού νο-
μθυ τροσταΐια ■^^^ ΐημΐνος τούτου, χαθ όσον ι; -τρθλβιμενη αΓτη-
σι, «ιναι ανελΜπη, χλι νομιμος
Απ οφασιζομεν
Άναγνωρΐι, μ«; τα οια τής προκίΐ^.ίνης αίτησιως ΰιτο6λη&ϊν
και ϊτι τ^^ τισυνημ,,λ»ν^υ χα,,τοο α/' ω, α/ω. οο εικονιζομίνΐν
λαι λεττο,.ιοω, -ΐερ'γραφομ,ίνον ιμπ^ρκ,ον σή,Αΐ τού αιτουντ^ς
Ιωάννου Λ Εύίΐνη /.ακνεμτορου, πο/^ιτο^ Ε//ην2, και κατ;ι-
%η^ 11ρακ^ει3^ ήτις απεικονισι·, Ιια μελαι>η>, με/αντ(, ΐι;αι α~.ο-
ι~ι των κυαιον των ύπ' υτοϋ σι,οί.*^»ζομίνων χαι
χαπνών και σιγαρΐτων, ααχομενης τής προβτασίας
»πί τής ημέρας /αδ' ην ή προχ,ειμίνη αίιησις /ανετέθη
/.αι ιπρωτθλολλτ,θη πληρ^ς, ήτοι ατο τής ς2 2ας Μαρτιου 1910.
ίΐαρ.χομίν τώ α ΐςυνΐι Ιωαν Λ. ί,υγενη -Γ,ν κκτα Τ3
15 τ^^ υ-τ αρ'θ ™5ί Νομ.ο^ τί^βσ-α^ιαν το") »μ-:^ρικν
ογ,^λτο, τ.ο, ήτις ~353·;ατιοι κατ» το 7ρβρον 9 τ:υ αυτού
άρχεται μϊτα ^αρίλουσιν ϊ-*,α τ,μ,ιρών απο τής «; τή '
ρι*-ι ,ή, ΐΜι6ι^ντ,3ϊω, 5ημοΐ'5^3«ωι, "ής ''αρ5^σης
/.3ΐ ΐναντον χϊταχρί-,σεων ί απραχθ-'ΐών ,λετα Γ,ν
Έν Χ
ανίοις τ?,
Μαρτιου 1910.
Ό «*1 *ων Οιχονο^ιχών Έπίτροπθί
Κ. Μ. ΦΟΥΜΗΣ
Εν ττ, ^π αριθ 1*63^5ΐ;β *· * ϊι*κηουςΐι ηαιον ϊ■^1μο(ϊ^ί)^ιστ;1
ιν ώ ^τ.' νριθμ. Π ... ^υ/λω 1*3 γ "ίκχ^, το^ καρκρ-
ττ,ο.ϊτ;ς ιής Έφτ,^ίριϊος τής Κ^6ίρνή·:ιι^), εν Κρ^ττ, χαι «ν
τ*/ιι το,ι αρ^ου

τ.αρελειυθη ν? ϊημΐσιε,ιθή η ε-ο,ϋνη -ΐαρζ-
«ίνΐς την πρ3ΑίΐΡ1-νη μιιοίοαΐϊν ϊονανται να *.α6ωσι
ρΐς χχι αλλβίαχοι συ^μορφο^,^ίνοι πρός τις ΐια-αξιΐς τοΐ
ής ε όνος ϊια μελαοη: »«. -τ^ι"ω(λ£'τς μ.ελανηςο α.τώ/ πΐΐίϊτα1 ί
χρήσιν επι τώνκυτίω; των ^τ; α^-ο5ώς είρηται συϊχ.ί.ιαζομϊνων ,
και ^5ωλο^μέα>ν καπνών και σιγαρετα.
μρ ρ
,-ίόΟ Ν ομού».
Έν Χανίοις τή 11 Μαρτιου 1910
(Έ» το» Γρ»?ιιοι* της ' Υν«τίρ*{ Λ των ι*,οωτιρι*«ν)
88
Εφημερισ της
Αριθ- Πρωτ. 928
» Δ »*π 670
ΑΝ ΙΠΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΙΙΧΟιΙ
ΠΡΟ ΚΗΡΥΞΙΣ
ΤελειωτικηΓ μειοδοσίαι όιά την είς τό Δη¬
μόσιον προμήθειαν τριών γερανών
(§αούλ)
)
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΙΠΤΡΟΙ1ΟΣ
Διακη^νττει ότι:
Ουδεμίαν άλλην ημέραν τοϋ μτ,νός θά πληρωνωνται άγροζγ-
μίαι ΐΐς ουδένα '
'Β παροΰσα ϊοχυιι άπό τής 1 Απριλίου 1 910 μίχριτέλβυς
κι^ίρίου 1910.
Δημισΐίυίήτω διά τού παραρ-.ήματος τί,ς Έκιαήμου Έ»ται-
ος ιν Κρήττ;,.
Εν Άρκ^λοχ(»ριφ τή ΙδΜβρτκυ 1910.
Ό Δήμαρχ5ς Άρκολοχαιρίου.
Έμμ. Φλαυράκης
δρουαριου υΐϋ ίι«χηρυς8ω. ημών νΒΜ,ρ«χθ«Τσ« μει-ίοσία ϊιβ
την εις το Δημοΐιον προμήθειαν τριών γιρανών (β«ρού)κων) ίεν
·!»ηργηοΐ! **ι «ν τή Νομαρχ,α Ρεθύμνης ώ; έν τ> „
ρυξ«τ ημών ταυττ, οριζιτο.
Διά ταυτα
Διατάσσομεν τ,,ν ίιεςαγωγήν νεας τελιιωχικής μ.,68οσί,ς ΙιΛ
τη, . ς το Λημβσι,ν πρβμηβει*. τρ:ών γιρ,νύν β»ρ0ϋλχΐ1,¥ „,
14 Απριλίου 1.110 ημέραν Γεταρτην και ώραν 11-12πμ
εν -οϊς Νο^αρ/^κοϊς Κα.αατημασι Χανίων, Ρίθ^νης, >^
«τ α?-0. - 7ϊ168 «ι χ?νν5Λ. 2 Δεκεμβριού Γ*Ο9 έίίκηρυξε'ι
τμο,ν και α,μφωνω, πρός χοΰς έν-βύχτ, «ναφερομίν.υς ορους
τλϊ,ν τού Ιίνυ ορ^υ όστις τρο,ΐοπϋεϊϊΐι ώ; ές/,ς.
'",**!* τί>εών θμ>οί> Υε^**ών προΰπελονί-
σθη εις ορα/μας 4>νβ4.
Χανιά ιή 26 Μαρτιου 1910.
Ό ίΤΓί Των θΐ'θνί,μοών ΕνΙ
Κ. Μ. ΦΟΠνΐΗΣ
Άριθμ. Πρωτ. 729
ΤΟ ΤΕΛ12ΝΗΙΟι ΧΑΝΙΩΝ
ΙΙρωτ. 143
Ό
94
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ταμίο» έ
τον
μφς τω α"ρθρψ 128 τού ύπ' άριθμ, ΊΙ,', ιε>ωνε·αχ-ύ
Νόμο. έχηο.ηβήβονται δια «/.«βίβτ-ης Ιτ,μοχρανίας ίιαφ-ρα !
■Ιΐη ευρισκόμενα ιν τή απίβι-κι;; τού εΓδ=.ς «χ των καταληφ05ν- !
των αντι μεΐρητών, ήτοι Ιφβσματα, β«μίαχΐρά, μΐλλοβάμίαχα Ι
μάλλινα δι ανϊρικα χ3( γυναικίΐα φορέματβ, βλε-ρα δέρμαχα :'
χαρτιχβ «Γίη ψυλΐκβ, έ'χοιμα ένδι,ματα, εΐ'τ, *ιγΧαλ3ρΐας χ.λ π'>
Ή δημίΐΕρβσι» ί:εξαχθησεχα! ένωΛ(=ν τής χ*τά χό α"ρε·ρ 1 ]§ !
ίϊιου Νίμ:υ Επιτροτής ϊν τώ τιλω·,·ιαΛω Καταίτήματι κατά '
τάςέπομενα; -/ρονολογιας.
Ά^»καΛοχω{>ίον
Δυνάμει το: αρθρου 1 τοΰ είσπραξίως των Δημοσιων χαί Δη-
μοτιχών ίσοόων τού ύπ' αριθ" 19ϋ Νβμου, πρσκβλοϋνται άπαν-
χ^ς. οί πρός το Δημοτικόν ταμείον τού Δημου Άρχαλοχωριου
" ον'ιες χατοικςι χαι μ,τ, αύτβθ, φορους χεχλϊΐσμίνων χρήσεων
ι-1908 πρόσχιμα δημοτιχών καί όικαοιΐχών αρχών, καί χα-
ρουμινας ϊοαε^ς τοΰ μισθώματος τοϋ φορου έλαιςυ, ζι>-
οφ^ίΐου χαι άγϋροπωΛησίας ζωων .ής τρεχούσης χρήσεως
ίνα »νΐός 15 ϊ,μβρών «πό χτ)ς νομιμθϋ 2ιαχυρυς"εως, τοιχοκοΛ-
>^, λ^ι ϊημοσιευσεως τής παρούσης «ν τή Επισήμφ Έφη-
μεριοΐ, Γ.ροσελθωσιν ενώπιον ημών, τ) των Δημοτικών είσπρα-
κτορων, και κατα6αΑλϋ>σι τα χριη αύχων, Ληξιπρόθεσμα καχα-
ατανχα, άλλως παρελθούσης τής προθεαμιας ταύτης, έφαρμοσ-
θησονται κατ' αυτών τα υπο τοϋ μνησβεντος Νόμου συγχωρου-
μινα χαταναγκαστικα μίχρα.
Ηαραχαλείται ο κ. Δήμαρχος Άρχβλοχωρίου κρός όν ίιαίι-
, 6αζονται ιχβν» αντιτκιτα τής παρούσης νά ενεργήση τβ υπο τοΰ
ι είρημάνου Νομου διατασσβμενα.
Ι Έν Άρχαλοχο,ρίω χή 15 Μαρτίου 1910.
ί Ό χρίη ταμίου ίκπληρών Γραμμβτεϋς
Ι Κωνστ. Γ. Μπαριτάκις
Αριθ.
1^460
Τή 4 Απριλίου 11*1'> ά-ο τής 10—12 π. μ
11 1 '
» 11
» 2
Έν Χανίοις τή 28 Μάρτιον 1910
10-12 » «
10—12 » »
10—12 » »
Ο τελώνης Χανίων
Κ. 4»ραγκούλης
Αριθ. ΙΙρωτ. 144
95
'Κ,ν 'ίϊνόματ» χον ί^ηόΐΛέαα: των Έλλιίνων
Κ Λ Η Σ* 1 Σ
!
> 11,>ός χον ίτΛ ζωοχλοτΐή χατηγοροΰμνον Μεχμβτ Μίλίχ
Κβταρτάλην κάτοικον Ηρακλείου χαί ήίτ; αγνώστου δίαμονής
Καλεΐααι ΐπως ίμφανισθγς οΰχΐπροςώ'ΤΓως ττ,ν 8 τοδ μηνός
Ιουλίου τοΰ ϊτους !9 Ο ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π.μ.
ίνώπιον τοϋ αχροατηρίου τού ΙΙρωτοδιχειου Ηρακλείου κρός
παιρβτερω βυζήτησιν τής άξοιοπβίνου πράξεως τής άναφερο-
μενης εις το προδημοσιευθέν ύπ' αριθ. 6476/4οιι τής 30 Ίου-
νίου 1ί>09 κατηγορητηριόν μας, άλλως θέλίΐς δικασθή ίρήμην.
Έν Ήρακλείφ τή 3ΐ Δεκεμβριού 1909
Ό Εισαγγελεύς
Γερ. Χατζιδάκης
Ί> Αήηαοχο
ΕίίβΐνθΐΐΤ ά'πανιας τ,ΰς κ«ίΐκο^ς τοϋ Δ/,μ=υ Άρχ.λβχωριβυ
ότι ίριζονται ήμϊραι ίνα κατ' αΰτ?·ς ποο3.-ρχ9ντβι έν τή Έδ:α
τοΰ Δήμΐυ τβύτου ο! ςημιω«ίντες ίϊιοχτήται κβί λομ6ανα·σι χΐρ'
αυτού τάς άπαιτη«ις τα,ν, αί 13 κβ- 27 Αποιλίου, 11 χβΐ 25
Μαίου. 8 κβϊ -« Ίουνιου, 13 χαί 20 Ιουλίου, 10 καί 24 Αΰ- ·
γούστου, 7 χαί 21 Σεπτίμδρίιυ, 12 χαϊ 26 Όκτωδρΐίυ* 9 χαί
23 Νοεμβριού, καί 14 καΐ 21 Δεκεμβριού. ' ,
Εν
νομίμως ή παρβϋσα
Ήρακλείφ αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς
Γ*ρ. Χατζιδάκης
ΙβΦΗΜΚΡΊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
89
Αριθ. Πρωτ 12459
79Τ8
Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των '
Κ Λ Η Σ 1 Σ
Πρός τόν ίπί Κλς-ή κατηγορςυμινον Κερημ Χ:>τζά*η>
καΤοικον Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου ϊιαμοντΊς
Καλεΐσαι όπως ίμφανισβής αυτοπροσώπως την 8 τοϋ μη-
μηνος Ιουλίου τού ίτίυς 1910 ημέραν Ιΐίμυτην και ώραν
8 κ. μ. ενώπιον τού β/ίροατηρΐίυ τοϋ Ιΐρωτ&δικειου Ηρακλεί¬
ου πρός παΐρβτέρω «-«ζήτησιν τής «ξιοποινςυ πράξεως ττ.ς
άναφ«ρομ.«νης είς τό κοινοποιηθέν ίιπ' αριθ. 778/ΐο8 "ίί ^
Ίανουβρκυ 1908 κατηγορητηριόν μας, άλλως θίλεις δικασθή
έρήμην,
Έν ΉραλΛείω τή 31 Δε»»μ6ρίου 1909
Ό Εισαγγελεύς
Γερ. Χατζιδάκης
Δημοσιευθήτω νομίμως ή παροθοα
Έν Ήρακλείψ αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς
■ ερ.
Αριθ. ίΐρα;. 31
Ό Ειρηνοδικη», Ηρακλείου
Λαβών ύπ' όψει τα «ρ(>ρα 7ο και 149 τ&υ Όργανισμου νών
Δικαστηριων.
Όρίί,ει τακτικάς οικασιμβυς τ,μ·ρας προ» ίκόΊκασιν μέν των
πολιτικών ύιτοθεσεων την Ίριτην, πρός ΐλδικασιν 4« των ποινι-
κων το 2>α66ατον ίκαατης ιόοομαόΐς και ώραν εναρς^ως των
ουνεδριάσεων δια μέν τας πολιτικάς ,/πο«ίο*ις την 4 μ. μ. δια
θε τας ποινικας την 9 π. μ.
"Ωρας οε καθ" άς το Γραφείον «α μίν^ αν3ΐκτ4ν κατα μέν τας
εργασίμους ημέρας από τής 7. 30— 1χ %. μ. κ»ι «π- τας ό
— 6'. 30 μ. μ. κατα δβ τας εορτάς απο της 9—12 π. μ.
Το παρόν 6α ίσχυτ, ατ;ό 1 ΆπρΐΛΐου Η·*χρι της 31 2ί«τ.τεμ-
6ρίου 1910 και
Διατίσσει την έημοσιευσιν χαι τοιχοκθΛλησιν τού παρόντος.
Έ(ίνετο ιν Ηρακλειω τχι 17 Μαρτιου 1910.
Ο Είρηνοίικης Ο Ρραμματιϋς
Έμμ. Αναγνωστάκης Άριστ. Γ. ΒασΐΛακακης
Ά>ιρι6ες αντίγραφον.
Έν 'ΐΐρακλίΐψ τή 18 Μάρτιον 1910.
Ό Γραμ;λατ*ΰς
Άριστ. Γ. Βαΐΐακακης
Σμύρνης τής Μιχρας Άσιας χροσωρινώς ϊιαμέ-
νεντως ένταϋΐα.
Διά τα^χα
Ίδόν καί τα άρβρα 492, 339, 181,212,
Ιΐολιτιχής Διχονομίας ΆποφασίΙ,ει Δικάζον έρήμην τής έν«-
-γβμΐνης 1) Νασημ~ίς Γε,νουσβπούλας ή Ά6ϊα»ιτοχούλας χή-
ρας Ναζηφ Βραζερακη 2) Σ'.ντικάς Βραζερςπουλας συζυγου
Μεχμιτ Παπουτοαχη καί 3) Χουϊνί) Μβϊλουμάκ») δι" ίαυτού
χ«ί ώς ν^μίμου «πιτρόπβυ τοΰ βνηλ''χου τέχνου τού Ίχμπήλ
Μαβλς·υ^αιη κατοίχων των ϊύο κρώ1ι>ν Κωνσταντινουιΐόλε*
ως καί τγΟ τελϊΜΤαίίυ Σμύρνης τής Μικράς Άσίας ΐΕροσαι-
Δεχίται την υπό κρίσιν καί χρονολ. 20 Απριλίου 1909
τοϋ ίνάγοντς·: Άνοωνίου Χβτζηϊάκη διχηγόρου κβ-
Ήρακλίί3^ ώς ίάσιμον
'Υποχρβοΐ τους ΐναγουιένους τούτους νά κ*τα6άλωσι τω β'ιρη-
μίνφ ίνάγοντι τ, μέν Νΐοτ,μπέ Ρενουσοπούλα δρ. 303,40 ή
Σιντι».α Βραζίροπου/α 5ρ. 500.75 ό Χουσνής Μασλουμά
χης δι εαυτόν μέν 3ρ. 82 ώς ίτ;ιτρ;τ;ς; ϊ= τοΰ άνηλίκβυ
υίοϋ αυτού Ίχμπήλ δρ. 24υ' έντόχοις απαν.ις άπό τής χρονολ.
τής άγωγής μέχρις άιοπ/ηρωμής
Κηρυσσβι την πίροΰσαν καί ϊπ «γγυήοει εκτελεστικήν καί
ϊτιΐ6άλλ»ι τα δΐχαστικα έξοία καί τέλη τοΰ ίναγοντος είς ίάρος
των ίναγομένων ίχ. ϊρ. «ίκοσι ίΰο χΐι 60 '/ρ
Έχ,ριθη απίφασισϋη και ·ίημοσιε^6η
Έν ΗραλΛίΐω τη 31 Ιανουαριου 1910
Ό Ε'ρηνοδι/ευων
Νικόλ. Μεταξάς
Ό 6;τ,θος τβυ Ρραμματίμις
Έμμ. Διαρμισάκη
Δ^ιμο^;ιί^')^,τω ή ιιαρ;5σα έν τώ παραρΐημϊτι τ/^ς Επισή¬
μου Εφημερίδος τής ΚυέερνΓ,ΐίως Κρήτης *ΐί τας νομ·μους
Έν Ήρακλείφ τη 15 Μαρτίΐυ 1910
"Ο πληρίξουσιος Δΐχηγορος τοϋ ίναγονςος.
Γεό,ργιος Κ. Μαρής
ΠΚΡ1ΛΗ4ΊΣ
Των διαταςεων τ^ς ύπ' αριθ. **/& και χρι-νολ. 31 Ίανουα-
ριου 1910 οριστΐκής αποφάσεως τού Ε;ρηνοίικειου ΉραΛλιιου .
εκίοθιϊσα επι υπο χρςνολ. 20 ΔπρΐΜίυ Ιί,'Ο'^ «γωγη τού Άν- '
τωνιου Ί. Χατζηίαι-η 2ικηγορο^ κλτιιιιο^ Ίΐρακλειβι· κατβ ,
1) Νασημπές Ρενουσοιΐίΰλας ή 'Δ63ανΐ'ίθ«βίΐΑας χηρας Ναΐ,ηφ
η ΐί) Σιντικάς Βραζεροποΐ/λας αϋί,υγοα Μεχμίτ 11α-
Ααι 3) Χουσνή Μασλβϋμακη ίι' εαυτοϋ χ,αι ώς νο-
μιμου έπιτρ:πο» τοϋ ανηλικου τεκνου τβ^ Ίκμπηλ Μασλου-
μάκη κατοίκΜν των Ο)ο κρώτΜν Κωνβτανουχολεως καί τββ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒϊ:ΚΝΗλΚϋ2.
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
Γών εγχωρίων φυτΐ«ών ~ραΐοντων χατά την εξαγωγήν
/ ζ"·αι('α7 τ >μφώ%>νζ τψ άρθρφ 6 τ ο Ο ύπ' αριθ 4ο5 Λ5: -/ρονολ 19 Μαίου 1Γ'Ο3 Νόμου καί τφ ύ-' αριθ
"' /7'/;ονο> 6 Νθ'αίρίθΛ 1907 ί >ω /-αΜ-γύο>τ« ■*·■» τ^ /.^να Αποίλ'ον 1910 ~>ήν -οθ ε>αίου, ο 'νου /.α>
"π1 'ί'οτν τρι,/ηνίαν, ά-χομ,ίνην τ-Τ; 1 Φίβρουαριου 1 91() **ι
σ-χτ-(ι)ν- -
> οποια
γουσ/ν τ/1 'Ό Απριλίου ιΐιΐΐι
1«.
'ΐανη γι
', ι Οί» 011
νιΐΓνα
1
Έ Λ3 ! Ον
«ν /.αιψ, ;
Γ·./,*
ςηρ-ΐ
58 —
ο» , -
ΊιΙ
— ι -μ
ά'2 ινί^
ι Ι
___ ι }
οινοπν^υμα,
Γ, σϊ-^,Λ
ιαν τη,
, χ.ατ
ν οιν»^ «-1.■;)
./ αα.ω.
ς αυτάς
ίς
— ΐ
Γ-ΐυσςϋκΐΐΑτι οΓ*^
*·,-. ■ · ■ ·
■ ^.....
........
όϊ
Ι^ροιτίίΛ οΐνο.
ο ο

Ι,',ι.γυα'νθν-'/ *
Λ,* . οα'-ν-Λ5
ιΐ
Λ·4αν:ιί «ν φ
Λοιφ. . .
α
'Λ^υ (·δΛΛ« έν φ/
'οιφ (αφ
ό
Χχρουπιη.....
1 1
Ι^ΛαΐΰΓ·^θΓ)"ίς . .
10
4ο
.6.αονα4α χαι πΐ
ΙΙ.ρ-ΐίκίΛ α . . . .
>ρτοχαλβ
■δβ. ..
47
ίο
ιΥΙ,ΐνταρινια . . . .
4 »
Κ. .(.α . . .
ί')
).», .......
ι, .ί χ υ
". /ο
51
Ι^ρη/ΐΛαιον, ιϊ
χατί", αϊ',ας . . .
:χ22 _οαί
νόν ϊ·β /.ηιΑΐκή·,
όν.
μ;ν:ν το^ »ν
Ιιΐια» κα-ΐα
β ! .«
θο | - Ι
16
ϋο
60
10
23
55
05
80
09
Οό
04
, ο
18
18
ς2-Ί
09
50
.ιίθι - κ
XI,
Κ.κιοια
1(
Ι Ί
? ι ■
έ ;
ί ν
ί » » Α·οίρ
31. ίί-νΐΑ^ιΐον,
ί". π^ος 10 τοίς >
ν.ο -^ταφιδβς εΓοο,,ί α^^Α·^3Μι^^.- ?·"» "'■"'
2. ■?
ξμ
ςβνβαι άςελυκιστοι
ςε^^κισμ»V3^.1
άςελυκιστοι.
(ίλ*με)...
— ι * _
— Οί
— ', ! ~
2! ;ί
ί 00 '
4 40 _
Ι 65
2 00 '
5 2(ι
- ϊο ' Ζ.
5 10
1 30
- 20 -
— ι 17 —
16
τοιουτο,,.
Αθν «απωνος ί
0,63^-2 χΐΛΐΓ
).ν'/^κυ 50—-
Εϊοιι ΐ,ιοοο-^γοΐΓ.ΐϊνιΐ -ατα
,,ό Δίρματα λ γί-.ρο&ατων............
Οί » 6οων /.αι μΐσχαριων
όο *' ζΐυριύων...........
56 » αρ/.αλων ιιαι αΐΛουρων.
57 Ίπιοι 4 β/β κατ' εκνψησιν
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ .
ογ «νανα
ι χ.{;.,- 4
ΙοΟ Λ1 ^ί']Ορα και
όϊ Μιζ^ρα ςεινη
Λίν κοι ρουτ^ρος
70 Ι
50 Ι
— ί
3ι>
60
20
— | 15
— 1υ
— 05
— 10 Ι —
— ι 02 Ι 50
Χανίοις ττ 26 Μαρτ'ίυ 1910
Ο επι των Ο!κονομικών Έκιτροκος
Κ. Μ. ΦΟΥΜΗ1
'—..
Μέγεθος Γραμματοσειράς