93164 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/3/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΔΡΤΗίνΐΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ»
Χανίοις τί») ίο' Αΐαοτίηβ, 1910 - Αριθ. 12ος
Αριθ Ιΐρωτ. 988
» Διεκπ. 393
Α8ΒΤΕΡΑ ΔΙΕΤ3ΤΝ1ΙΙ ΔιίίΑΙϋΣΥ.ΊΗί
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
και έπανάλ,ηϊ|ης· πλειοδοτικτις δηιιοποαίίαΓ
Λαβόντες ϋ-' οφ ν :
1) α'.) το ύπ' αριθ. 126'ι)ό43 το3 190,-! Ιγ.ρα^ν τού
Είρηνοδιχου Χώρας—Σφακιων, έ'.) τό υπ' αριϋ. 11198) 526
τοϋ 1909 τοιοϋΐο ι ο 3 Είρηνοδικου Ραυΐτίχω' /.αί '.) τό
υπ' αριθ. 1516)038 τοϋ Ίδίου Ιτους τοθ Είρηνίίικου Άλι-
χιανοΰ, δΓ ώ' εγγράφων γ^>ρίζουΐ!ν ημίν , δ τι έματαιώθη ή
πρός πώλησιν των οταφορων κινητήν πιιστηρ ών, των ίημευ-
6ίντων δια τελεσιδικων απιφάσεων των, ών πρ&ΐΊτανται,
Εϊρι;νο$ιχε'.ων, ίημΐΐπραίΐα, ή ■κροιΐηρυχθίί'σα δια τή; ϋπ'
αριθ. 5')8ΐ)ΐ9ί4 τοΰ ι9ιΐ9 ΐρθληρύξεως ημών (αριθ. φ->Λ.
Έφημ.. Κυβαρν. 87 Τε5χ3ς Γ'.)
2) Τιύς £>α .ου ϋπ' αριθ. 3ί2)22Ί ΐ· ί'. ιγγραφίυ τοϋ
Ρενι/.:ϋ Ειβα^ϊΑβως Χανίων 0-ο6Ληί):/τας ί;υ.ΐν πινακα;, έα-
φαινςντα', δ:αφ;ρα χ'.νητα 7ΐειΐνί;ρ!ΐϊ, ίημευθεντα δια τελεκ-
έικων α^οφβυίων χαι ϊ^ρισκομιξνα πά.α ιω Είΐαγγελϊ'. και
τψ δημοσιω Κατηγορω Ρ«θ.»μγης ήτ.ι.
α'.) Ιΐαρά τ^ Εισαγγελ'.α Ρ*6ύμ;ης.
1) Μαχα-ρ».! διαφοραί 1ό,
2) "Εν οπΑθν χαρ^ΐφΰλλι.
3) » » συστήματος «Γχρα» βρα^ΰκανίν [Λ δυο μπ»-
λεζιχΐα.
4.) Έν ό'πλον σ^στήΑατΐ; «Ρκρα» βραχΛκανον μί τρίϋ μ-£-
λεζιχία.
5.) Έν όΐλον σ^σ:ήμαΐίς «Ι'/,ρά" μα/ρΰ /.αί
(5.) Δοο "-ροΐρυφ^ ών .ο ζ.% ο^τ Γ,ματο^ ίίΜττροοϊ^γΛ»
β'.) Ιΐαρα τφ Δ^μοοιψ Κατηγορψ Ρίθ^1^.νη;:
1.) Επτά μαχαιραι ϊιαν^Ρ"·
«!.) 11,ν πΙριΐτρ6?ον
Ίίοντες χαι την υπ' άρ^ί-μ,· 76/5ϊ8 "·'-·' ''^09 ά-τοφαΐιν τής
Εχτελεστκής Έικτ^ικ/)ς.
1.) Λιατασσ.μεν την έ-ανα,.ηψ ■> τής πλε:οίιτι*ής δημοτρα-
σιας τ/1,; 7;ρ3χ.ί)ρυχ(ϋ»ση; 5;α της. ώ; ανω ϊλέχθί], νπ ^.ρ'ί^.
δ^''ΐβ44 τ:^ 1909 π. ;κί;:ϋς£ως τ,μ.ώ'' προ; παλτ,^'ν τώ/ ίν
ΐ'ΐς «ίαφιθ'ς
II, VIII.
*αι
XII,
τής πριΐληουςίως ταύ -,ς
αναφ£ρ^|*ϊνων Λϊπ::μίρώ; «.ινητών "ειστ'ί-,ρ'-ων των ευρΐτχΐμί-
νων παρα τοίς Ε'.ρι;ν:δ[κει:ις Ά ΜΛΐ3ν:ΰ Κυϊωνιας, Χωρα; Σφα¬
κιων, χαί Ρο^3:ιχοιΐν, ώ' ή ϊηΑϊπρϊτησς έμα:ϊ'.ω'Γ(; κιτα τν
25 Οκτωδρίου 1909. καί,
φερομένων λ5»:.μερώς χινητ"όν ιτειστηυίων, δημ£^θίντων διά
τ*λεσιϊι«.ων άτΓοφασίων αί «ϊιριΐιςομΐίνων παρϊ τω Είσαγγελεΐ
κα' τω Δημ,οσ ω Κατηγόρψ Ρεθύμνης.
Αμφότεραι ϊε αί π'£:ο3οοίαι αΰ:α'. ή1 τί ίπαναληιττικη καϊ
ή νυν πρ5*ϊ)ρυσσ:μ4νη διεξχχθτ,σονται σ^^^ιθ'Ός πρός τού; ορ^^ς
τής 3π' άρ.θ. 5081/ΐΒ4* τού 1909προ*ηοός'χως ήμ"όν (φυλ. Έφηιχ.
Κυβερνήσεως 87 Τευχος Γ'.) την 29 Μαρτ.ΐυ 1910 περι ώραν
9— ' 2 π. μ. ίνώιΐιον τίν οίκείων Είρηνοίιχειακώ'Καταΐτημα-
τι»ν λ,αί των α!)των Έπιτροπειών.
Εν Χανίοις τή 12 Μΐρτίου 1910.
Ό επι τής Δι*αΌΐύνης Έπίτροπος
Γ. Α. ΣΚΟΓΛΟΥΔΗΣ
Αριθ
928
Ο ΕΙΙΙ ΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λιακηρύττει ότι:
Έκτιθετα: εί; μ.ε;5Ϊοτι/.-,ν ϊημοτΐρατίαν συμφώνως Έρος τάς
?ια;άς5ΐς τού 1>π' αριθ. 356 περί ΪΛ,μΐ~ρασιών καί ίκτε-
λ6σ;ω; ίϊ,μουίων Ιργ'.ιν νομου *ρί χατά τούς υπό τή; υπηρεσίας
των Δημ Ίιιν Κργων συνταχθέντας χά: 6-:; τοθ Δ ευθυ^τού των
Δημ33'ι»ν ΈΡγων θ*ωρ;θίντας ορους συμφωνΐών καί σχετικόν
προϋπολίγυμιόν ϊατανης ή χαταικευή τ:ϋ λιμενο6ρχχ'·2ν:ς Πα-
νοίμου (Κ,ϊστελλΐίυ) Μυ ■ οιΐοτν·μου υ.ολ τής βναγκαιας αποβαθρας.
"Αοθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋπβλογίσθησα^ κατα την λε-
τ.ομερή ίκτίμτ,σ'-ν εί; το π·>σό των δυαχιιών 9880 /.α' δ1.'
ατ.εοοπτα ες55ΐ ίρ'/· Ι »(). Ιΐιτΐι τού ~οτ>^ τί
2.) 1Ιροκη:υ73^μεν
2
των εν
ίοά?. α χαί
αΐ'-ϊν πρΐς ζα,κι,ζ ν
τής «αρο^^ης άνα-
^ γ β
Ή Ικπτωΐις νε/ήτετα' επί τοίς °/0 είς άλεραίας μο'αδας.
"Αρθρο' 2. Ή 5η(Α5ΐρα-'α ενεργηθήσεται έ-1 ταίς έ'ίρα1; των
Νομών Χανίων Ρεθύμνης /.αί Ηρακλείου καί ίν τοις καταατή-
Κ,ατ; των οίν.ί,.ω.Χ1 ;.(.αρ/!ύ* ί^ωτ'ον έπιτοοιώί υγΑ^ΐμένω; παρα
Τώ/ ο'κείων Ν;^ ιρχών ω; προέδρω' ?, "ών ανατληοωτών αύνών
;ώ' οικείω^ Ε'ρηνοϊΐ/.ών /.α1, ένόί μίγ/ϊν./ο-ϋ ή τώ' άνα-ληρωτών
αυτών ώς μελών τ όν "29 Μιρτίοο 1910 ή,λέοαν Δ-^τέραν χαί
ώραν 10—11 π. μ.
"Α;0·5θν3. Είς τΐν ίιαγωναμ'ίν ϊύνχνται νά λάδωτ: μΐ'ρϊς καί
ίλλοϊαπΐί συ^μ:οαυμ£ν5ΐ πρός τάς ίιατάξϊ'.ς τυ περί ϊ^.μο-ρα
σιών καί εκτελέσεως ϊημοσιων έργων ν;μυ χαι λο:~:ϋς τής 11ο ·
λΐτειας.
Άρθρον Ί. 11α; έργολάίος Ι'/ων τα τρςσίντα τοθ ->π' αριθ
356 νόαυ είναι δεκτός είς την ϊημ:πρ»σί»ν άν προσαγάγτ, ττν
άδειαν -ου έπ'.τηϊεύμ*τος τ:υ συμφωνως τώ 811 Ν;μι> χαί γραμ-
μάτιον -ιΐτοπ5ΐ3ύν την είς τι Ταμείον τοΰ ϊημίσίου τ, τής Τρα¬
πέζης Κρήτης χατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, δραχμών ο'·0. Εις
68
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τΐϋς άποτυχόντας ν.ατά τόν διαγωνισμόν ετΐστρέφονται τα λόγω
εγγυήσεως κατατίθέντα: έντος τριών ημερών α πό τή; μ·ιοδοσίας.
Άρθρον 5. Τα πραχτικά τής μειοϊοσία:; ύ-οκϊίντα: εις την
έγκρισιν τοΰ έ·^ί των Έσο>τερΐΑών Επιτρόπου οστ ς εχε'. τό δι-
χα'ιωμα, κατά τό δίκοϋν αύτω, νά έγχρίντ,, η μη, αυτα, χωρις ϊ*
τΐύτου ν' άποκτα ό τελευταίον μίΐοοέτης ουδέν χατά τοΰ Δημο¬
σίου ϊιχαίωμ.7.
Άρθρον 6. Τα -*ηρύ*εια κ αί εςοδα τού υναφυησου.εν'τυ συμ-
κολαίου έτΐ'δαρύνουα τόν εργολάβον.
Άρθρον 7. Ό προϋπολογισμώς /.αί ή ϊΊΛγρφη
•/ρεώσεων «σιν έχτεθείμένα είς τα γραφεΐα των άνω Νομάρ
είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λά64>σ! γνώσιν αυτών.
Έν Χανίοις τή 12 Μβρτίου 1911 .
Α.ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
τω» ύπο-
τ 920
Ο ΕΙΙ1 ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λαβόντες ύπ' όψιν
1) Την ύπ' άρΌ. 470/833 *· ^· διακηρύξη τής Ανωτέρας
Διευθύνσεως των Εσωτερικήν ϊι' ής ίξϊτίθϊτο είς μειοδοτικήν
Σημοπροοίαν ή χοτα-'-ευή /.αί ΐπισχίυή τμτμίτων ΐής βϊτής όδοϋ
άι6 τοΰ χωρίου Άμπελάκι δι» τής θεοΕως Τραχα ^έχρι ^ϊ-
λάμπων.
2) Τα υπό των Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης /.αί Ηρακλείου
υπίδληθίντα ή Μ ν υπο χρονολογίαν 27 φεβρθϋαριου 1910 πρα*τικά
των ϊπιΐροπε'ών αΐτινες συνεστάθησΐν ττρό; ΐιεςαγωγην τής μειο-
ϊοσίας ταύτης ές ών δείκνυται ότι ίνεργτ,θ=·σης τής τερί ής ό λό
γ-ς ιιειοδοσίας νομίμως προοεϊίρθτ; ν' αναλάβη την έ/τέλεαιν τής
εργασίας τούτη: ό έργολάδος Άλίξανδρος Δαράκη; αντί τρ:α/.οντα
έπτα τμ« έχαιόν επί έλαττον τοΰ προϋπολογισθίντος "οσοϋ όίτ'ς
χαί ι ε> Γρ ύ>Οτ, τελευταΐίς μειο*ότης ΰιτί τής έπιτοΐ-είας ή-ΐς
οί ν?ση Οϊ. έν ιί Νομώ Χανίων.
3) Ττ,ν υπό χρ;νολογία ■ 2Μίρτ^^19!0 δ^'ωσιν τ:ύ ίργο-
Ί οΐου Γίωριίϊ'- Κ. Πα~χίάκη νομίμως ν.:·ί έμπροθϊσιΐω: /.ιτα
εϊθείοαν μετά τού άπαιτιυμΐνου γραχ.ματίυ τ»ραχ3τα*)ή/.η^ ο'
ής ϊτ,» (,ΐ άν ■^Γ^^σφίρει πέντε τ;:ς εκατόν επί έΊνΐτ-.ΐν τής υπό τού
τελευταί:υ μ?'-ίϊτου τρθ7ί·ε;θε'.ττ,ς τιμής προ; ανάληψιν τής
προχειμε'ντ,ς έρ^^σίας.
Ίδόντίς καί τό άρθρον 1 Ί τού 356 Νόμ,υ.
Άκυροδνιεν τα ΐχετιχά -ρα-Λτικά τής γενομένης (*;ι:ϊ:σιας ζ.ατά
την 27 Φε6ρ;^αρ'.ου 19ΐθίνώ~ιον τ'ον ίπτροπειων αί'τινϊς συνε-
στάθησαν πςός τούτο καί
Διατάσσομεν την ίτανάληΊΐν αυτή; σ^μ,ΐώνως τοις οροις τής
ίιαληΐθίίσης ϋπ' αριθ. *7%33 5- ε. 3:α/ηίΰ;;(.); τής Ανωτέρας
Διευθύνΐεως των Έσωτερικών καί ταίς διαταςε^ τοϋ 356 Ν6μίυ
ένεϊγηθησομένην ένώζιΐν το)ν οΐα τής δίακηρΰςϊως τυύτη- ωρι¬
σμένων έτιτρ'/ΐτβίών καί έν τοίς αυτοίς τοζοις την 29 Μαρτίου
1910 τμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 —12 π. μ.
Εν Χανίοις τη 12 Μαρτίου 1910.
Ό έιτί των Έτωτεπχών 'Ε,τιίτΐϊΤ.θί
Α. Ι1ΑΓΙΛΧΑΤΖΑΚΗΣ
βιδλία κλπ. Ιντυπα Όμ■Λο^ ζο:ς χά έν -.ν.ζ ~ρχίύ?:ς των Νο-
μαργιών Χανίων, Ρεθύμνης λϊι ΙΙρζχΛί'.οίΐ κατατίθ ιμί·α δίΐν-
ματσ υπο σ.ίιχείον Γϊ.
1 — Π μΐι;ϊοο-ία ϊΐίςαχί)ήι:5τα·. ϊν τ;ΐς κυταττή,Αασι των Νο-
μΐρχιιον Χΐνων, ΡεΟύυ,νΓ,ς χαι Η?2%λεί-υ κ^ι ενώπιον έπιτρο-
χή; απ3:ΐλουΐ£νς ίν έκαστφ των Νομ,ώ' τθϋτων υπό τοΰ οίκείου
Νομάρχου, ώς ΙΙροιίρο^, τίΰ Γραμ.μ.ατ=ω; τής Νομαρχία; και
τού ϊν τ τ) έίρα τοΰ Ν;μ.2ΰ Είρηνοϊ-Αςυ. ή τώ» νομΐμων αΰ'.ών
άναπΑηροιτών, την 1 Μΐϊ:υ 1 91 () ήμ·ραν Σάββατον Κίί ώραν
11-12 π. μ.
2 — Ή ϊημ,οτςρασίι; δεν εϊνα'. ΐελειωτΐλή. 'Κ-ομίνως εάν «ν-
τός 5ς ημερών ά—ο τής Ληψ'ως απάντων των ·τρϊ/.τΐλών ΰτο τή;
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οίονομι»ών ίέν γίν γ, είς τόν ί-ί
των Οίκ;νομι»ών "Τίπίτρο~ον νέΐ τ.ροσφορα /.ατωτέρϊ χ-τς -.33
άνανρ^χθέντος τελευταίου μειοίόταυ τοϋλαχ'στον κατά δ'/^ού-
ναται κζτα την χρίσΐν αύτοϋ να .■πικυρωστ; ή νπ ικυ;ωαΐ[| χήν ϊη-
μοπρασίαν, λαμβάνων ύ-' όψει τό συμφΐρον τοϋ Δημοσίου.
Έαν δμως έντ'ος των άνοιΓεραί 6 ήμεοών γίνη τοιαύτη τ.ρζ-
σφορα ί'ις τϊν ϊ— ι των Ο:/9ν5μ·.κώ^ Έττιτροπον Οέ>ει ά».υρωσ«ι
ούτος την δημοπρασίαν και διατί ς=ι την «πανάλτ/ΐιν βΰιής τό-
λειωτιχώς.
3— Η δημο—ι»σια το" -χάρτου θέΛει διεςαχθ^ κατά χιλιό-
γραμμον. Εκάστη δίσμίς δέον να ά-ζοτε'ήται ά/.ρ'6ώς ϊλ 500
Αριθ. Πρωτ. 800
^ Διεκ-. 580
ΛϋΩΤεΡΑ ΔΙΕΥ3ΥΗΣΙΣ ΟΙΐΐΟΜ3ί¥ΙΙΚΙΜ
Περί προμηθείας 500 δε^ιιιδο)ν γάρτον
διά (3ι6λ·α κλπ. εντνπα
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
να τί ϊέ β?ρ:υς, χιλ·ογρ»μμων 22.
4—"Αιασα ή -αραγγίλια ^αραϊοίήαϊται συγχρόνως έντος 2
! μηνών άπι τής ίγκρίσεως της ορ:στ ζής κατα/.^ρώ;εως ϊν Χα-
| νίοι; καί είς την υπό το Μέγαρον των Λημ.ο*ιων Γραφ-·«ι>ν άπο-
| θ^κην τοϋ Τυπογραϊείου τής Κυβερνήσεως
ϊ Ο—"Εάν ό πρ;μηθευτής δέ/ ~αι;αϊώ7ϊ| τ;ν χαριην ίμτ:ρο-
( θέσυοις το Δημόσιον δΐχαΐοΰται να προμηθευθκ) τόν άναγκαιθίίντα
Ι αύχω χαρ .ην, εί:ε »κ τοθ ϊσωτ=ρι/3ϋ, -.Γτε ίκ τοϋ έξωτερίχ,οϋ,
ι τού προμ.ηθ;κτο5 έ-ιιβαρυνομίνοκ μέ ττν :.νδϊχομ = >ην »«ί πλέον
ι διαφοράν της τ.μής χαι λοιπάς σχετικάς δαπάνας.
| 6— Ο χαρτης 5έον να ί| χατκσ^υασμίνος »ί τοΰ αύτοΰ ύλι-
; κο3 ΐξ ού χαί τό δεΐ,-μα πρός τούτοις δέον ν ά παρουσ'.άζτ,
} την αύτην στΐλπνότητα χαί ύΐν,ν καί τϊν αυτόν ■χρωματισΐΑΐν κα
; θώς χαί τό αύ-ςο -αχος να : = ,τ, δέ ί~ί έ/.άϊτου φυλλου ίι' ύδ»-
. τίνων ^ρο-μ,^α ·ύ, μή«.ους 25χΐ'ΐο-.τώ' κα-.α π'-ϊτος ιοϋ ού/.λιυ
ι τοϋ χάρτου χΐι κατ'άι:ο ΐτασεις ίΐα; "οος 25 έ».ατοστά τοΰ μ*-
ί τρου ατζ' αλ/η^ον καί είς τεσΐαρα; γραμμάς την ϊτιιγραφήν
. ΧΆΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΗ ΗΣ- Ό κύΑΐνϊίος των
> γρομμάτων τούτων θβ τ.αραϊοίΐή εις .όν -ρίμηθευττ,ν "αρα της
| Α. Δ. τώ' Οικονομικών ε'ι; ήν οφϊ·"/ί: ?ΰ - ς να τϊν ί~σ-ρ-:ψο
' χα:ά την παριϊοσιν τ δ χάρτου ίν οΐα /α-.αϊτάσει ιιβρίΑβδεν
αύ· ..ν.
ι Ο -'ΐϊρτη; ούτος 3ϊν ~ρ:-ει >·ά ΐεριέχ-Γ τέιραν ΰπερδαινουσαν
! τα Ωιτώ γραμμάρί» επί τοίς έίατςν.
!' "ι— Η ετΛρϋτς της ϊρ'στιν.η; παραλαίής τοΰ χάρτου θέλει
γίνε. μ:νον :άν γνω^ίϊοτήσΐΓ, ίπ;τρο-η ό;ιζ2:>ένη υπό τοϋ επί
; τώ' 1 'ιχθνομί/.ών Επ τροτ.ου χΐί α~;τελουμενη -χ τριών μί/ών
, ών αν8 έν -κ μεροας έ/.ατίρου τοίν ένδιαφερομένα,ν χαί ίχ τοϋ
, Διευθυντού τοΰ Χημείου, ότι ό "/άρτης είναι χαθ' ό/α ομοΐίς
• πρός τα δει·νμβτα καί τοΰς όριυς3, 6 χϊΊ 10 τής -παρούαη;
• δια/ηροςεω,
ι 8.— Εάν ό -/άρτης ;ε ■ είναι χ-θ' όλα ομαος χρος τούς ώς
, άνω ανΐφίρομίνς-υς όρους τι Δημόσιον βιχαιοϋται νά προμηθειθί)
| έτερον τής συμπεΦωνημένης ποιο-ητίς, εΓτε έχ τοϋ έοωτεριχοϋ,
είτε «χ τοΰ έςωτεριχοϋ έπιβαρυνίμένου τοϋ Γρομτ,θευτοδ μέ πά-
■ σαν επί ττλέον δϋτΓ-ν-ην ήτις ήθελε τυγ'ον ίτ.βνίΐ ίυβήσει λβθ'
ύπεοίασιν τή; τιμη, ειν. ήν ήθελΐ γ;ν6: ή νατα»υρ ι'ς.
9. — Μί-.α τι,ν έκ μ«ρςυς τοϋ ίτ.ι των Οικονομ »ών Έπιτρο-
που ε-κρίσιν τής 05ΐοτ;·-ής πίρβλαδής τοΰ χβρτο. ώς καθ" ό'λα
όμϊΐ:υ ~ρός τό 2εϊ(·;Λα θέλει ζ^γιοίίή ούτος είς την π) άστιγγα
-ου Τελωνεί:υ χιτ; Γβ/.ρ' ίτ'τρϊτή είς τον προμηθευτήν νά με-
ϋ
τοϋ·τ:ν εί:
ηρττη ότι,
Έκτίθϊτοι είς φανεράν μειϊϊοσιβν συμφώνως τοίς Οπ'άριθ. ^56
και 657 Νόμοις ή προμήθιια 500 δΐσμιδων χβρτου λευκοθ διά
^ΫΡΤ , μαρ3ν των Δημοΐίων Γραφείων
βτοθήχη τού Τ.πογρατβίου τής Κυβερνήσεως
II
έν γένει συσχε,.η χαί άπαντα τα ίςωτεριχά χαι 5ϊυτεριχ.ά
περιτυλιγι ~α τοΰ χάρτου δέν θέλουσι ζυγισθή μετ" αύτοϋ άνή-
κουσι δι είς τό Δημοσ-ον, τής ?Γ αύτά ϊαπάνης ϊπιδαρυνούσης
ϊς ολοκλήρου τόν τ-ρομηθευτήν.
1θ· — Ό χάρτης πρός τ^ ποιότητι αύτοΰ δέον νά είναι καλώς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
69
διεσκευβσμένος κοί περιτετυλίγμΐνβς ώστε νά πρβφυλάσαηται
ασφαλώς άπό πάσης φθοράς. Εάν ήβϊλον ευρεθή *ατά την παρά
δοσιν τού χάρτου ιτρϊς τόν 'Ε-Όπτην τοϋ Τυπογραΐίίου
χατίστραμμένα νί ^ΐδλΐμίΐένΐ- χάρτην '.ΰτΐς ϊεν Οίλε
τϊν οΰ:(ι) (3«6Λαμμενον χάρττ,ν χ αί 6ίλει άναΦί.οει άμεσος τό
γεγονός τουτο είς την Α. Διεύθυνσιν των Οΐ/;νομι*ών.
11. — Μίτα την πλήοη ,Αεταϊθρα» τοο -/άρτον *ις χπ είρη
μ=νην άποθ/;ιιην χαί την οριστικήν παοαδοΐιν αυτού ε;ς τή- Εΐο-
πτβιον τοϋ Τυπϋγραϊίΐου τί;ς Κυβερνήσεως θέλει κατ.χ6>Λ.ηυί; *ις
τόν ττρςμηθΐυτήν υπό τ:3 Δημοσίου τό άνΐίν.μον αΐοοΰ
15.—Πας ιτλΞ'ίϊοτης ό^ει/ει να πρΐκαταβΐλτ,ίί", τ: Ταμείον
- ΰ Δημοσίου η εις -γν Τρό-ιζαν Κ,'-πτης λόγω ίγγυΓ,σεως
δραχαίϊί τρΐίιΐοσίας (300).
13 —Είς τεν δ'.ατ'Λνιαμ'ον δύνανται νά λα6ωσι μίρ:ς χαί άλ-
λοδαποί, συμμοο^Γι ι>£νΐι πρός τούς όρους - ής παρούσης διαχη-
ρύςϊως, τας ϊτ,ιβ^ίΐί τοΰ ΰι'αριί*. άο?) Νόμου «—οί ίηαοΐία-
αιών χλΐΓ.» *οι /οιτούς Νομους τής Πολιτειαι,.
14. — Τα κηρύκίίϊ, τα Ιςοϊατού σννταχ6ησομίν:υ τ.
ί ναϋλ-ις, ό τελωνειαλός δίσμός /.αι
μεταφορικά μί-/ρι "ής π^ραϊόσίω; αΰτοΰ είς την ά^οΊηκην τίϋ
Τυτογραφείου βαρυνευσι »ξ ΟΛαΑλτιρου τ^ν προμηθ^υτΓ,'.
Έν Χανίοις τχ 16 Μαρτιου 1910.
Ο ειτ "ώ 0·*3»οα.ι·-5 Ετ * ό τ γ
Κ Μ ΨθΤΜΙϋ
Αριθ. Διεκπ. 9.03
1ΙΡϋΚΗ.ΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
Ό ΔιευΟυντης-'Ελεγκτη' τής Μ^η
δφ ΔιειΌι)νίεως· ζον
τοϋ άλατος
Λαβόντες ύπ' όψϋ οτ το τιμημα των ίραχμών 4^00 τί
ότ;ϊον ο Βλαδιμηρος Κασίμιτη; χάτο κος Χανίων προσεφερε
κί/τα την όιεςαχθεϊσαν τ», ς26 Φί6ροι^3ρι.ο^ ί. Ι. τλοΐοδοσιαν
πρός ιχμΐσϋωσιν τού δ'Λαιωματος 3■^λλογος ά ατος »/. των τα-
ραλιοιν Κΐ/Βωνιας κατα την Εφετεινήν υοίκχν, τυγχάνει άυμ.-
φορον εις το Δημόσιον, ότι, ώς ϊ/. .ώ ο'./.-ίων πρ^κτΐλών ίξα-
γϊτα:, ούβε'ς προσήΛοε τή αϋττ;ι ήΑί,οα ήτ'ς ^ρός ιοϋ:ο είχεν
ορισθή Οπως ζλειοό;:ΐΓ(σει πρός Ξκμίσθωσΐν τοϋ δι»αιωμ3τος τής
αυλλογής άλαΐος έ λ των πιραλιων Κ:ΐο·α,ν.ο^ Σ^/.ινο^ καί Σφα¬
κιων καί ότι θϊν σονϊκροτήθη Λατα την "2αν Μάρτιον έ. ?. ώοι
ομε,ην πρες όιεςαγωγη» τής πρός Ξχμυθωαιν τού διχαιωματος
τής συλλογής άλατος »κ των παραλιων Άποκορώνου ή έν τή
ο'.κεία διακηρυξει ώριΐαενη έπιτροπη. ώς προκύψει έκ τού
παοα τού ΰποτελώνου Καλυβών καί τοϋ παρ' ημίν ταμιιυ συν-
ταχθιντος πρακτικ-ΰ.
Προκηρύσσομεν νέαν πλειοΠοσίαν -ρ-ς εκμι-
σθωΐιν τοϋ δ·κ.αιωμ2το, τής σΐίλλο,ής α/.ατο; ξλ των παρα/.ιων
των ανωτέρω αναφερομένην ϊ7ΐα:χιών 8ιεςα·χ''κ|-ομΐ'νην θ'α μέν
την Κυδωνιαν,Κίσαμον Σελινον ^αι Σίο/ια ίν ιφ ίντ^^θα κατα¬
στήματι τής καθ' ήμα, Διε^θ^νσ^.ως τή'2"2 Μάρτιον 5 Ι. τ,μΐοα
Αΐ-ιτίρα χ,αι ώρα 10—1*2 π. μ. ένώπίίν ϊτ.τ-ο~ής άποτελεσθο
σομενης ίκ τού Νομαρχο^ /.η Είρηνοϊικϊυ Χανίων /,?·. το^ Διε^-
ϋ^ντο^ Έλε^κτϊΰ τ»5 Μΐνοπωλιου τοϋ άλατος ή των νοΐΑΐμων
αυτών αναπληροί:ών χαι σομ;ω''·^ς ~ρος τοΛς Ορ^^ς ττς
χρονολογ.αν 12 Φεβρουάριον * Ι. όιακτιρύςεως ήμώ'. Δια
την επαρχίαν Άπθλορων:^ ~Τ{ Ι'* Μαρτιυ ήι*Ξρα Τε-ά:τη
ώρα 10 — Γ2 τ., μ. ϊν "ώ τελωνειζκω /.ΐταστήματι Καλ^βών
κα'. ενώπιον ϊπιτρΐτ;/}; άτΐτε.'.ίί'ίί-,το^.ίνης έ* των Ειρηνοίΐλΐυ
Βαμου, άπ;τεΛώνου Κα'κΑών και τ:ύ πρός τουτο ίςο^σιοδοτη-
θησομ*.νου ύπαΑλήλθ^ τής Ααθ' ήμΐς Δ
Εν Χαν.οις τή 5 Μάρτιον 1 910.
Ό
των Οίχονομ.ιχώ» 'Κπίτροπθί
Κ Μ ΦΟ1ΜΗΪ
Ό Δ'ίυθ«ντής-Έλεγ/.της
Αλεξ. Ίερομνήμων
Αριθ. Πρωτ 619
» Διεκτυ. 382
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙ0Δ0Σ1ΑΣ
*(> Αήηαρχος Χανίων
Διαχηούττβ.1 δ τι
Ίίχτίδεται είς πλειοδοτικήν δημοπραβίαν ή έχμίΐθωφΐς των
α» ών ήτοι α' ) 1 9|ο ε τ Ι των συνχβμιζομε«ων θίρινών προϊ-
κπν ιΐα.το; είΐου; τή; έφετίΐνής «υ χι)μιθής β'.) τοΰ φόρου
'θ-"&οε*,α~ων (ί ΐ]2 λΐ,-πτα κατα χεφαΛην επι των στιίοων
Ί,ΤΓΒθεα'ιοιν κί'ι 5 λεπτά έ ϊ των έγγαΛων] ώς χά! των φο-
οων τοΰ Ταμείου -ής χγ:ο*υ/α«ής α'.) Ι Ο)ο έτΐΐ «υγχθμιζομε-
νων βεί'.νών προ'ιόντων παντός ιί5ους τής έφίτεινη; συγχομιθής
10 *επΐα χβτα χεφιλτ,» βςος χ»ϊ γ'. 2 λεπτά >ατα χε-
φιχλην σίγοπροβα-ών
Ή πλε'θΒεσία ϊιεςα^ι ήσίται φα.ΐρά έν τώ Νομαοχιαχώ Κατχ
στ/,ματι Χανιών χαι ένο^πιον 'Επιτροπής απαρτιζομ'.νης εχ τοΰ
υ Χανίω ώς Πρθίδρου, τοΰ ^ημάρ^ου χαϊ τοΰ Ε'ιρη-
Χανίω* ώ; μελοίν ή' των νομιμων αύ-ών αναπληρωτών
την 27 ΜαρτΌυ 1310 ί)ιλ£ρχν ϊαββαεον χα'ι ώραν 10—1". π μ.
άτε γϊνήσετα' ή ττθ€σωρινή χαταχυρωσ ς
Ή π/ειο5οσία επανΐΑαμ^ανεΤϊΐ έχ τις έντος 6 άπο τής /ρο-
νολοΊα, ταύτη; ήμί,ώ* πβοσφέίγ) 5.)ο επί -λέον τής χοτα την
οτωοινη- χαταχυ^ωσ ν τελευταίας προσφοραι.
Ή δημο-οϊΐία των φόρω' τα Ταμίίου ής άγροφυλαχής δι-
ίγετβι χεχωρισμένω, ιπο των Αθιπών Λημοτιχών φόριον.
Πϊ; π/ειοδοτη: ίνα νβ'νγι δετός όιείΑίΐ να ίαταί)έσ-(| είς
το Ταμεϊ ν τού Λήαου ή τής Τραπέζης Κ. >ή "Τ)ς λο^ω εγγυή-
δι' έ ϊ-έρα* τώ/ 4ημ.3τρ3ΐιον ;ο»/μζ; 150 Όφίίλιι ιυο-
α Τϊϋσ«γιγΛ| έγγυητη» ούτινος το 3.ιό/3α> χοίνει η Έιΐι-
τροπή, βσπς ()α πίοτυΐτ/γοϊψ/ι το πρΐχτιχον πλειοδθϊΐ^ί χ»!
τό σοναιθη^όμεντν τυμ^οΑοαον είνχ 5ί υττό/ρίω; ^ι* ΐϊΐσας τα;
ιε>; -αϋ ίνοι·ι*στοΰ άνευ οιχαιωματος διαιρέσεω; ή δι-
Τό δΐ'ΐίωυα τή; -ελιχή; έγ2ίιεω; ΐπιφυλχσσιται »ί; τό
ηιιοΓ Συμ6νϋλ'./ν ΐί τ-,/ 'Κ/τι-ροπ£αν »ύΓ.»ύ ήτις έγχρίνει η
άχ·-·3'ί τα πιχ'-ικά 'ή; πλϋοιοΐίχ; /«^Ί; ό τελευταΐος πΛειο-
-η ν' απϊχτα ουδε' χζ ά τού Λημου οιχαίωμχ.
Τή; συ/γοαοΛ^ τώ/ ο^ίον η* μΐ7Γ)(ι)7ε(ι>ς Αχχοάνβι ο [30ϋ—
λόμϊ-ος γνώϊΐί εν τώ Γρααΐί'ω Γή; Λημ«ρχ!ΐς Χινίωι .
Τα χη-ύχ'.ια ·α γ» π,ϋβΐΜ,χιογοίφι χ τέλει [ίχρύν υιι τόν
μ 15 6 ω" γ, ν
Πϊ; -πλειονότης ό'.όχειται εί, τα; δια-ϊζε;ς τώ ύπ' αριθ. 356
χ«1 804 Νηιι,.ν
Έν Χανο'; τί, 11 Μα^-ί'.υ 1910
Ό Λημαρ/ευων Χανίων
Άριθμ. Πρωτ ()'. 6
ι» Δεκ. 5ί^>
ΔΙΑΚ.ΗΙΤΞΙΣ 1ΐΛ_χ'_>ΔΙ ΣΙΛΣ
Ό
ά χεποι».
Έ^-'.θετα. εί, πλ£ οοοτΐΛην Ληιχοπ3αι;» /) εΌΐχίασκ, τής μ,
-? ο τού Λ'^.ε>2οχΐΐ3υ *·«. τη; οί«.;» Κο,υγερ εί; προχυμχ ι
ά βί Δ άιτ6 της 2
II
οηΑοπίαΐ'ϊ οιε;χ/9ήιετΐι φαιΐοχ ίν τώ Νομαρχιαώ Κα-
τ*5:ηα»τι Χαν ών χαι ινιο-ιον Έπι-ροιιηι, αποτελούμενης εχ :οΰ
Νο».ϊ;/·υ Χίνωι ώς ΙΚοεο-ου, τ«5 Ειρτ,ϊθΐίχου χαι τοΰ Δηαάρ-
χου Χϊ. ο>>, ώ; μί'ώ«, η των νο^'μαι» «ύ:ώ/ χν»πΛηο(οτών τη»
'22 Μ·;τιοι» ΙΜ10 ημέραν Δΐυτέραν χαι ώραν 1υ-11 π. μ 6ποΐε
■( ε Τ,σε αι ή ποοσω- ^Τ, >ατα*υ2ωσις.
'Κ 0Τιμ·.ιτρασ οι ετ:αν2Λαμ,6αν*τα ιάν τις έντος ες ήριρών άπϊ
τής /ρονολαγ(ζς ταύτης πϊθαψίζτβ ό ο]ο επί πλεο* τής χατα την
Π)οσω;ιντ,ν χπαχυρίυσ'.ν τής τε/ϊυταιας προσφορας.
Ι ια; π/.ιιι δοτης ϊν« γιν /-| ϊεχτος 6»&ν να κοτβθεαι, είς το τα-
μιϊον νοθ Λημου λθγιυ ενγυησιως δραχμάς 80 Όφείλΐι πρό;
τούτοις να προια^αγγ, έγγυητην, ούτινος το αξιοχρεων χρίνει ή
Επιτραπή δσ-ις Ι)ά ποοιυπογράψγι τ6 πΐ,αχτιχθν πλίΐοδοσίας χαί
τό συναφθησόμενον Συμβόλαιον, ·ινα;
V
ΰπόχρεως ίια πασά; τας
6πο/ρεώιιι; τοΰ ινςιχιαστοϋ άνευ διχαιώμ«το οΐαιρέσιως ή δι-
ζήσιως.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
·*»*■* Α*
"
Τϊ ιτρ«χτιχ« τής δοιβτιχ-'^ χϊτχ υι;ώ75ω; ύπόχε'.ντκ! είς την
*γ«;ιΐίν -ου Δημοτ —υαβοολίου ή τής 'βπιτροπιίϊ; αύτοι! Ϊ,γκ
ί.ικβ'.οΰται νά ί|*είντ, η μή τιΰτα χωο'ς έχ τούτου ν' απ&χτα ό
. ϊΛΐυ-αΐθί πλΐΐοδόττης »ί?»έν χ*τ« τού Δι-(μου &ι*.α(ωμ~.
Ή συγγεκ^ή των οοων ίύίΊτχϊται »βτ«τ?5Ε'ΐ).ί.·/) είς τό γοο-
^εϊον τού Δήι*ου βΐς -ήν δια^ίιβιν των βουλόμενοι
Τα ■ν,ρύ'ί'* χα%' συ;λ6ολαΌγρ»©'./.ά τί)η βΐίΰ>ουΐ( ιόν τελ »-
- )ϊο·' ·π)ειο·οτην.
'Κ Χχν(«κ τί! 11 ΜιρτΙου 1940.
Ό Λημ,αοχ'.ύο· Χαν'ων
Έ. Μονντάκις
Λ; 0. Πρωτ. 617
ίΐοθ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Επαναληπτικήν
ύπ' 'όψ5.: την ίιτο νρονολοΜαν 9 Μιρτίου 1910 ϊή-
'ΐοτ'.ν τιϋ Άντ Σττίρϊλάχη χ.ατ.>.κ3.ι Χανίων δ;' ή; δηλ-,ΐ :τ(
-ι^οσϊέ'ρη 5 °/0 επι πλέΐν τής υπό τοΰ τί'.ε,ιταο,ί πλειοδότου
Μ·χ Χπζη ογΐϊννάχ,η προσϊνεγθΐίσης ϊχ. οραχμών 3ί)ί προσ^ο-
-ί; ?ιά την έκμίσθωσιν τοα α'. άοιστερα τώ ίξερχομ=νω ίημο-
τΐΛοΰ μαγαζείου τού ρήγματος "Κβυό-Βρυϊάλ,'.» κανϊ την πρός
τ;ϋτο ϊΐϊξαχθίΐταν, την 9 Μαρτίου ι. ε. ϊη·Λ0^ρ«ίαν.
Άκυρίύμιν τα πραχτικά τής ΐν ϊΓροκειμέ»ω δ'Γ,α^-ρατίας.
Δ'.ατάΐσομίν την θίΐξιγωρ'.ν έχ»νϊληπτικής "ελειωτική; δη-
μοπρασίας ένερνηθηΐομένης την 2^ Μαρτίου 1910 ήιι=βαν Δευ¬
τέραν χαί ώραν 10—11 π. μ. έν τω Νομαρχιακώ Καταττήαατι
-:·ώπιον τή; νΐμίμίυ Έπιτροπείϊς καί συ^φιόνως πρός τας έν τί,
■>-' αριθ. 146/β9 έ. ε διοκηρύξει ημών καί τή σχετίχ,Γ, ύ-.' αριθ.
ζ-ωτ. 1^*3 συ^ραφ' ά«»γ?α^5μ'.ν;υ; δρους κα'. συ',λφΐΛνίας
Έν Χανίοις τ^ 11 Μαρτίου 1910.
Ο Δημαργείων Χανίων
Ε. Λϊουντάκης
Αριθ. Πρωτ. 118
"Αρθρον 5. Τα πρϊί,τκ,ϊ τής δημ,ΐπρασίϊς ΰπόκεΐνται εις την
εγ/.ρΐσιν τής άνωθίν άν*φερ3Αϊνης ϊΐϊΐτρϊπ-ϊίς, ή-;ς Ιχει το δικαί
ω·,ια νά ί^κρίνιτ, τ, ιιτ; αύ :λ /'ορίς νά άζο.τώ5:ν ΐί τελευταϊο: με;-
ο'ίίται οΰϊίν 7.3τά τ:ϋ Λημο^ Σι/.αιωμα.
Εάν ήίπιΐεοπί; έγ/.ρίνγ τ^ίτα ΟάγΐΜΤ ό;·στική ήκατβκϋρωσις.
"Α; 0 όν 6. Τα κη;ύκε α '-Χ'. έξ;ϊζτών ϊ>να^θ] το;ν.ενω^ συυ.-
δολαίων ^υΰνΐυσ. τ^ΰ; ίρ'Ρ' α6ους.
Άρί!:τ 7. 'Ο ^ροϋπολΐγυ,ο.;; 5ΐ ή συ,-γρϊφ* των ^τοχιε-
ώιεων όϊνα; ιατατίΐθ-/.ένα ιί; ".ι γίϊ^εΐ ν τοθ Λογιβτηάου τοΰ
Λτ;^^ Ίΐλι.ανΐυ ϊί; ιήν ?> αΤ= τ:ν των ί5:υ> ο-ιένων να )άί'.ι-'.ν
γνώ-ιν ϊϋίών.
Έν ΙΙλατανω τ7, λ Μιοτίου Η!0.
Ό Δτ,μϊί'-χο; Πλατάνου
Κ,
Π Ε Ρ Ι Α
II
Ψ 1 Σ
ΤΓις ύπ' άοιθ ι. Η3.5 τ ιθ Π Μ όριϊτΐκΐ; ΛποΙίυ
τού 'ΐρωΐοόικ ;ίοι; ΧινΐΌν
ο Αικα·τήοιον των έν ^
2κ;χει^5''&> '* ^">ν :χ.χα -ών
ίι' ΐ/.οοζΐΐ}
;ι?ν (Ί>3ιτμέ·γΊ
» Διεκ. 73
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό -ήιιαοχος ϋλατάνου Καινουρίου
Διακηρότ-ει ότι
Έλτίθεντίΐ ιϊς μειοδοτικήν δημοπρασίαν σοΛ^ω/ω; πρός τα;
διατάςεις τοϋ ύπ' αρώ. Η56 Νομου πιρ'ι ίη'μοτρασιών καί ϊ»τε-
--.ίίίως δημοσιων έργων χαί κατα τού; υπο τοϋ Δη*ομηχαν:*οΟ
Ν. ΙΙχχαγιωργιου συνταχΉντας ·κρ:ϋί3λ3γισ^.ίυς κΐί ένϊίΐςίΐς
τώ^ έργων ή ίπισκευή των όίών α ) ά τι τοΰ Λιμένος έντα
μ=7.?ι τοϋ χωρίου Μια-μιού. 6') ΐντος *.« ί/.τ;ς τ^ΰ χωρίου Βασ'-
λ;Αιόν Ανωγείων, ύ' ) άπό Μιαμοΰ μίχρι τού χ.>^ίο^ ΙΙλώρας,
ί, ) ίπό τού χωρίου Βΐσιλιχη μεχρι τοϋ -χωρίου Κροτου ν.αί άπό
τού χωρίου ΚρΟΕίυ μ=χ?ι τοΰ Λιμί'ος Λίν:α χαί ε ) /.ανατ/.ευ';
Γίφ,ιριϊΊου προωρ:σμ=.νον δια τ:ν ρύχκ,α τιϋ χωρίου Βαΐι/.Άής.
"Αρθρον 1. Τα έογα ταύτα πρου,τίλογιαθ^αν εις τό -οίον
των 1985 Ιραχ. ώς ίς^ς, ή"ΐ τής μέν α') 5ρ·χ. ·"! )0 τή; β')
ο^αχ. 350 τήςγ') δ?ΐ>. 50') τή; 8') ίριχ 515 κα': τοϋ ε')
2ραχ. '2'0.
Ή έκπτωσις γενήσετα·. έτ.ί τοίς °/0 ε'; άχεραίας μεναΐας
"Αρδρον 2. Ή μιιοϊοτιχη δημοτ:ραΐίϊ ένεργη6ήΐετα·. ίν τή
65;α τού ΔηΛθυ Πλατανου κα· ίν τω ΔΓ,μ.:τΐλω Καταστήματι
τοΰ ομωνύΐΑου Αήμου την "28 Μαρτίου 1910 ημίριν Κυριΐ'ήν '
/.Λ ώοαν 10 —12 π. μ. κ.α·. "2 — 4 μ. μ. ίνωτ;ον έτ:;τ?ο-ής άιτο- ·
........................ί'νί όιιυ^, επί τ ι; έϊθ[»ένη;
όπ'^-βεως μειιςΰ,
Τ ί[ς έ'ϋγ^οση.. Φχτμ'ε! Κ »ρΐγ;>ουλϊ . ■() ια*α!ου Χανίων κιΐ
Κχτά τή; ί,αγοαεντ.; Άχιν^; Χ^ί-α. **το'χιυ Χανίων χϊΐ ήίί,
άγν οοτου οι»μ&»7,ί.
Η ίν γουτ* ή'ειρίν έ-ώπιον τοϋ Αιχα'ϊτηρίου τούτου........
Διελί)6ν ττ,ν δ'χογίϊφίαν
Σχεφ"ίεν χατα τόν Νόμον
! ή »ναγομένη αγνώστου ?ιαμοντς έχλητεύ^η διά ι Λ
Οίσαγ·(6Λε(ος όπαις έ/ψα/ιϊθ/) ίνώτηντοί 5ι ^χττη^'ου
τούΐ.1» πί~ι την β ν^ϊΐασιν τ ής ΐ Λε/.ίμέ^ρ'ου Ι4''9 π.6 πίρ^ι-
τίοω συζητησιν ώς &ε'.·ν>τζι έ* τ^ΰ ϋΐΐ' χρ.ήχον 156"Ο τή; 2.!
Ι'.υ£ο ^ 191)! ίτζ{6ο η;£ου τοΰ ^κλστιχού ΐλτη-'ήοο; Μ'./αηΛ Γχ ·
λϊνϊχ-η αη ίμφχν σ'Ηϊια αί 5ΐί»3τ;ΐ ίστιν έρήμην.
Κπ.ι,η ό ύποΙήΐί^ίΛχξ Κ ιατίλν. /υ Κιιϊχιλοιι 1 / ΐη Α .-
υτ' Ι3ι6. 1058 τυν 1'ίϋ'ί χτν^-ϊσίιο; τού ->ιχ*σ-η^')υ τούτου, π ι·
! δέ συμφώνως προ, τα; σεψ;ι. τη; «'ρηχέ ής ;π:3}ΐ-ϊίω; χχ της Οπ'
Ι αριΐμΐιν 18 18 τ^υ 1903 ίΤ^χιε^; τίΰ Λ «Χ7:ι,2;ου '
νει ή εΐτ5ι3ί ϊ'.ϋ'η, Ηχτ ίος έλε '
ΐί
ή
τό άρΐ.) 2 ' 2 τη; Π^λιπχήζ
Δια
1 Δκϊζον ίρήαην τής ίναγομέντ,-
| ώέχε^ϊΐ ιν ιλο Ί Ίίικ'ου ί »(>8 ί ω·/ην τή Φχτα'ί; Κοαγο υ*
! »3χι, χ«τα Άχιντές Χϋβί^.
^η» ί«τό'β-λω τώνΙιτοΐηκώντοΰΛήιουΚχ·
-ελ: υμενης ίχ, τού οϊκευιι Λημαρχο^ ώ , 7.ρ5ίδρ:υ, τ:3 Ιΐρΐίίρου
τού Λημοτ. Συμβουλίου 'Ε^Λ· Μελαμΐΐανα«.η, Σαρζχ,ιν^Ο
II;-
μπιίάκη, Άντωνίου Γερμανακι καί Έμμ Σπαντιδϊχη ώς με'-ών.
Άρθρον 3. Είς τον διαγωνισμόν τής μΐΐοδοτικής ϊημοπρυίας
δύνανται νά λά6ο»σι μϊρος καϊ άλλοίϊπίΐ συμμορφούμενοι πρός
.α; ϊϋτάξϊ'.ς σών σχετικών Νόμων.
"Αρθρον ι. Πάς έργ;λά6ο; έ'/.^)ν τα '^,Αίμζ προσίντα ιίνα:
£ε«.τ:ς είς τη^ ?ημοπρασίαν ίν προσαγάγγ; γραμ'ΐάτιον ι:ΐ3τ5~θ!-
ΐιθν .ην »ίς τό Ταμείον τοϋ Δήμου ΧϊΤβθεσιν λόγω ίνν^ήΙ£ως
ϊ?Λ'1 20 όΊ' ίιςάστην ίπισκευήν, ήτις κατάθεσις έπυτραφήσεται
»ντ3ι; «έντ* ημερών άπό τής μειοδοΐιας *ϊς τούς άποτυχίντας
χατα τόν διαγωνισμόν.
τον ύ~' ϊριΊ{Αΐ 2340 τοΰ 18.13 ^^υιΛ6^λx(ο^ τ..ύ τεω' 2ϊαμ*>'λ"-
! ιγίχφου Κ στχμιυ Άνδρέου Μηα;αμπ^ΰ άΐέρ τής έναγομεντ,ς
Άί!νΤ£, Χ^6ϊ; χχτι -ή, ^χ ο«ί η; Φί-μ»; Ιίχ3 γ ιΐΜυλκτη
Κ*ι επιίΐΛλίΐ ίΐς [1χ;ί; τη, ίίΧ,'ΐ^ϊ,η; ύτέ^ τί: έαγ;ύΐκ);
β^ίου 1 » ' 9.
'(· Ι1;οεδ.·ο« Ό Β. τοϊ
.Ηι^ίΐίι*1. Γιαννακ ικιΐί Ιωχν.η;
"Οτι αρι6ίς α.τιγραφον.
Έ» Χανίοις τή Δί*6μ/ρίου 1909.
| Ό Β. Γίαμΐίατέως
Ι Ε. Μχρινί»ής
ί Ό": ΐχριίέ; 3π',στ«σ/.ϊ ιςί/ΐί^ ί τ,ιϋ πχρ' 5αοι έΐτισΐ"
δτβρ δΐ|α;σιίυίή*ω δ.χ τή; έν Χ»» οις ϊ*ν.5ο;χέ ·η; ϊιτ,αι:!1
! Νία "Είΐυνα χ«ι όϊ» τή; 'Κπισήμιυ έφηοιεριδος τή; Κυ£
' ' Κν Χϊνίοις τγι 23 Ί^ουχρίοτ 1910.
Ό τής πίρχγγελουΐης χΐ1 ένχγουτης ΦχτμΙ;
π/η:ιζούσιο; 8ιχηγ(ίρος
Σ. 'Αγκνόονλάκης
Α ■» ·-·".
Μέγεθος Γραμματοσειράς