93143 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1910
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗ_ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΤΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΊΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟλ'
Α,α. »»ί·
2ο
■ Αοιϋ. 5ί,ς
Π α ρ ό ο α ιι α
Έν τη ΰ-' άρ·θ. 7β6/3;7 έ. ε διακτ,ρύξει της Άνωτ/ρας
Δ-ίυθύντεως των Έσωτίρΐ/ΐών, δν,μοσιευθδίσνι έν τω ϋ~ '
αρθ. 7 Ι. Ι. οόλλω τοΰ Γ'. Τεύχους τοϋ ΙΙαρα,ρτ'Λματος
τη; Έφ·/;μ£ρ'δος τ^ς Κυβερνήσεως Κρτ,ιης, /.χ έν τω αρ¬
θ ρω 3, ετέθη έκ παραδροαής &Κα.τώτατον όριον των παραγ-
γελθηίΐομε'νων ύττοκχαίσων κ,α,ϊ 5τωορχ>'.ων όρίζίτα: ή ποσότης
των 1200» έν ώ ϊίδει νά τ$0(ί «Κχτώτατον οζ ον των παραγ-
γελθησομε'νων χιτώνων όρΐζδται ή ποσότης των 1Ο0».
Έν Χανίοις —$ 19 Φίβρουα,ρίου 1910.
(Έχ τοΰ γραφίίου τ',ς Άν. Διευθύσ£ω, ΐών Ί.σιυτεΐιχόϊ'ν)
ό:ιζομ£νων Έπιτροπϊκΐίν κΐί ΐ^ το'ς ΛύτΐΤς τό~"ΐς την 2 Μΐρ-
τΐ5υ ι. 6. ημέραν Ι'ρίτην χαί ώ:αν 3 — ο μ. μ.
Έν Χαν·.ο:ς τί) 23 Φεβ,οουβρίου 1910.
Ο ίπ των ΈΐωΓί,κώ·/ ΈηΐΓροΓτο;
Λ. ΠΛ1ΙΑΧΛΛΖΛΚΙΙ2
Αριθ. Πρωτ. 54ί! φ
ΑϋΩϊΡΛ ΙιΟΪ:.!!/ 1α
Αριθ. Πρωτ.
Γ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠ1ΤΓΟΠ0Σ
Λα5ίν-.£ς ύπ' 5ψίΐ
α'.) Την ύ-' άρ:Ομ. *85/ίΡ9 5· 1- δ:2νήρυξ;ν ή.;ων, δι" ής
έξΐτιθϊ-.ί είς ίανεοάν μειο5οτ.κγν δτ,μΐτρασ'.αν ή ϊ'ΐ ί μτ,νον
«Λίμήθιΐα των αναγ/.αιούντων ε'ς τούς άνίρα; 125 Πιζΐλθυ ·ο.ε-
λα··ών στι^ανίων.
^'.) Τα 6-ο των Ν:ααρχ ών Χβ,ίοχ1, Ριθύμνη: ν.αί ΊΙρα-
κλε ου ύττςβ ηΊέντΐ ήλΐν ϋ-ό ν?ίν3';Υιαν ^ Φίϊρο^»ί.ιυ ί· Ι.
-ρα/.τ'.λί των Έπιτρο-ε ών αί'τ ν-ς σ^νϊίτάθηΐαν τ;ρος ίΐΕςαγω-
",7!" τής μειοϊβϊίας ταύτηο, =ς ώ/ ίεί/.ν^τ»ι ότι την ουμ ;«ρωτ-ραν
τιμήν πρ;σίφίρε« ό 1ω?-(. Σ:. Λαμ~ρά'-:;, ϊ·7.(ιί'ς ν* ά/νλαί(,
τήνι κρ;μί;0ε,αν των ο'ις ανω στι6;ν'ων πρΐς ίρα/μ· ^'·2 ('")
έ'ατί5ν ζεΰγος, όΐτΐς χλϊ ανεκηρύχθη ΤϊλευτΛΓος μ-:ιο::.ί,; ^7.ο
τής Επιτροπείας τής σκτταθΐίτί;; ΐ> τώ Ν:^ω 11ρσ»./.»;:.> αι
γ'.) Την ντ.Ό χ;ονοΛ5·;ίϊν 22 Ί>.^;.^^2ρ·.ζ^ ι. ε' · ίτ,/.'Μΐ'.ν
το3 Πα6λοκ Παζαχανχγ;ωτβ/.η ν;υ,·μω; ν.ιί έμΓρ:Ο-.σμως κιτα-
τ»υεϊϊαν ήμΤν μετα τ:5 ζ-.ΤΛυίίν ιυ γρϊμ.Μτυ-' πΛρ»ΑΐτιθΓ(·
κης, δι' ής ϊηλοΐ ό':ι ττρ--ίέΓ:5;α: ν' ά ί/βίτ την Χρ:μ.ήΟ;ΐϊν τώ/
έν λόγω στιβανιων άντί πίντ* τ;Τς έχατϊν (ό °Ιη) ί~1 Ιλα;τον
τής ϋτ.ό τού τελευ-αίίθ με οϊότίυ —ροτφβρθβίσης τιμής.
Ίίοντες καί τό άρθρον 14 τ.3 ύτ' ά?:Ομ 35Ο Ν:μ;-.
Άκι·ρ.ΰμιν τ'ζ πρακτινά τής γε/ίμ.ϊνης κατ» τ^ν 18 Φ;-
6ρο«ρίου έ. ε. μϊ:;δοσιας 5(ά την επί εν έςάμ,.',νον -ρςμτ,ΊΞ.αν
των άναγ/ίίούντα» είς τςύς άνϊρας τίΰ Πίζικοϋ μελανών στι-
βΐνίων καί
Διατάσσομϊν ιήν επανάληψιν α^τής συμφώνως ~Ρ3ί τ;ύς
ίρους τής ϊιαληφθίίσης ύπ" άριθμ. *85/ϊηΒ *· -· ϊιακτ,ρύςεως
ήμ-ών, ένεργΓ,θησομένην ενώπιον των 5~ό τής δ-α/.τ,ρύςεως ταύ-.ης
Π Γ Ο Κ Π 1' Γ Ι Ι Σ
Νέαι, Τ4?.ί.ιωΐΐκή; {ΐΐΐυΓιοιϋας κε^Ι η,>οιιη0ΐι(ΐς ϊΐ. τό Λη
; ιιοοΊοι τ^ιών 7:ΐί^οι()ΐ.(!τιι.ώ ν νό^ι α ντλιών
ι Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟ.ΜιΚ »Ν ΕΙ1Ι ΓΡ0110Σ
Διακηροττει 8 τ ι .
Έ-:>·!;ή αί ΐι-ο των Ζ'οί^^^ ΙΙιτρ:υλί/.η κατοίκίυ Ρεθύμνης
κ^ί Ί^μμ. Μίΐ,ΐϊρα/ί; κα:;ίκ;υ ΊΙρι/.κ-'.:^ γενίμΐ'Λΐ έκ-το')-
σεις * "*/0 ϊτϊ; έλαττον ·-: τή.--ρ;^--' ογ:^ γϊ^/;; άςίις των είς
τό Δί);λθσι;ν ιρ-μ-Οϊ,ι'.ητί^ίνων τ,ί(7>^ !»ί,υ;;λΐύ»ν ίθίαιρή
Οητίν ανε-αρ>.εΤς ϊίά τ: Δημό-ιον /αι ί'τΞ'.ίι α: 5-ί Ιλαττΐν
ΐ3ϊΐ πιΐσν'ραί αυται τ:ύϊ0/0 ί·;έ;5ντ-, είς ίύί ίιαΐ;ρ;,ς Ν:μο.ς
ήτο: είς τοΰς Ν;μι^ 1)ρ.ι/./£Γ.;.ι και Ι'ε'^μνης.
Δ β ταϊτα
Ι '3 Ι (,1
ημι-ρα.-'.ΐς' ν ι
ι
ϊ:ττηνε'ς τ: Λ; Αΐτιον ί.·;; ',Ο: α/ ; 'ϊ^ τυ;::ίι.ϊτ /.ώιΐ -ϊ.ϋν-
Τλι-Χν.,',ν 10 ΛΙ^-';. Ι'/ΐΙ) ^ ,^ν Τ.:'- - ν /ι ό!-.*/ 11 — 1-2
γ: ,α. ; τ -Τ- Ν; /ϊρχ:^/.:Τ, Κ^τι τ.ί,^.τ. .!/ ,ίι,ι /, Ι1 (ι ^.·. ής ν. αι
1Ι;./λιιί:υ :'ώ".ι:ν ν ΙΊ-'τ.'.:: ί ών "ώ; ιριζο,/' νιο^ ίν τ ^
76
ίΐ άΐίατΛν ι,Μών όμοΰ ύΐραντλιών προϋπ .-
ΐ είς Πρ'/χμάς ϊ»2ί>8.
: Έν Χανΐίΐς '.γ, Γ.· Ί'-ίίΐϋαρυυ 1ί!0
! υ ί.:ι Γων Οί/ίν'.^ !«")'. Ίίτΐ'τροΐϊθς
ί Κ· Μ· ΦΟΥΜΜΣ
Αριθ Πρωτ- 5^4
" » Διεκίΐ·. 400
ΑΜΗΡΑ Μ18ΐα1 ΟΙΙΟΗΙΙΗ..
Π Ρ Ο Κ Η Ρ ϊ 5 Ι Σ
Λ^ας τεειωηκής μειοδοσίΐις διά τιιν είς τό Δημόσιον
προμήθειαν τριών γερανών (βαρούλκων)
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΙΙΙΓΡΟ1ΙΟΣ
Διακηρύττει ότι
Έπειϊη ή κατά ιή* 9 Φίβρο,ιαρίου 1920 χροσφερθεϊσα τιμή
υπό τοϋ Έμμ. Μεϊμαρακι, κατοικίυ ΗραΑλ&ιου 4 /0 ίπΐ
έλαττον τού πρ υπολογισθέντος ποσίϋ δρ. 5600 β ι» την όΐς τό
Δημόσιον προμήθί'.αν τριών γίρα,ώ» (βΐρούλκων) έθϊωρί,θΐ)
άϊυμφορος διά τό Δημοοιον.
Δια ταυτα
οόντος μηνός Φεδροναρίον ημέραν της εβ¬
δομάδος Οέμπτην.
Έν Χανίοις τί) 17 Φεβρουάριον 1910
Ό Διευθύνων Έττιθεωριτης καί ά ά.
Ε. Μ
Αριθ, ίΐρωτ. 1126
β Διεκπ. 706
ΠΡΟΣ
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Ό Νικόλαος Μαν:ύσου Δεληγιαννάκης ή Φασούλης χάτϋχος
Άργυρουπόλεως Ρϊθ6μ*ης διά τής άπο 8 Ίανουαρίου 1910
οΐτήσ=ώς τοϋ πρός εμέ άνίϊέρίΐ ότι διά τής ύ-ι' αριθ. 137 τ;ϊ>
1900 άποφ. τοϋ Κ-χκ:υργΐο2:ιιείου Χανίων νατεϊικάσθη είς ες
έ.ών είρΑτήν επί λτ^σΐίία Αϊτά Χαριχλείας Παπαδάκη. "Ωσαύτως
διά τ^,ς δ»1 αριθ. 229 ΐοΰ 1900 ατοφ. τού Καχ.ο.ιργιοδιχείο.1 «ίς
Άχυροϋμεν τα σχετικί υπο χρονολογίαν 9 Φιίρϊυαρίου 1910 ' φυλάκισιν τρ"">ν έτών ΐτΧ χλοπί) κατά Γεωργιου Κασιωτάκη,
ίΐρακτιχα μειοίοοιας και' ■ καί Ιςήλβε των φυλαλών την »8 ΌΑτωδρίου 19υ3 δι' Ήγεμο-
Διατάσσομεν την δΊίςα,ωγτ,ν νίας ;ελε!ω;ιχής μεΐοϊοσίας διά ' ν!ήί Χάριτος.
την εις τό Δημόσιον προμήθειαν τριών γίρανών (δαροιίλκων) τί;ν ; Έπί'ϊί; δ' ώ; άναρέρε·., παρήλθεν έκτοτε κέντε ε;η "/.αί ή δια-
11 Μαρτιου 1910 ήμ-ραν ΙΙιμπτην και ώραν 11—12 π. μ
έν τοίς ΝομαρχιαΑθΐς Καταστήματι Χανίων, Ρεθύμνης *α
Ηρακλείου ενωιιιον των Έίΐτροίειώιΐ τίν οριζομίνων έν τ^
ρ η
γωγή τιυ λατά τό διάσ:ημα το3το υπήρξε χαλή, αιτεΐται νά
άποκιτβΐταθη κατά τό άρθρον 472 τής Πΐινικής Διχονομίας.
ΙΙροσχαλώ τόν βίυλέμενον νά κάμη άντίρρήσείς, νά έμφα ■
ύπ' άριϋ. ο76ί/ϊΐ68 κα' χρονολογίαν 2 Δεχ.εμ6ρί)ΐι Ι9ϋ8 5ΐϊ'η- ι νισβί) έ τί τούτω ΐνώπιον μου έντός τριών μηνών άπο τής έν τή
ρυξει ημών και συμφώνως ιιρος τούς έν αύΐτ) ανα?ερομίνους ·
όρους πλήν τοϋ 1ου όρου ταύτας όστις τροποποι-
είται ώς εξής. |
Ή άς"ία των τρΐΐκν ομού γερανών ροϋπε- (
λογίσθηείς δραχμάς
Χανιά 19 Φίβρο-ιαρίου 1910
Εφημερίδι ίημοσιευσεως τής τ;αρούσης.
Έν Χανίοις τγ, 18 ΦίΙροιαρίου 1910.
Ό παρά τω Έφετείω Χαν.ων Γεν. Εισαγγελεύς
Γ. Ηλουμίδε-,ς
Ό επί των Οίχονομιχών 'Ε)πίτρο7ΐος
Κ. Μ. ΦΟΤΜΗ2
1 Αριθ. ΙΙρωτ. 139
! » Διεκτϊ. 225
Δ Ι Α Κ
II
Ρ Γ Ξ Ι Σ
II
α {_> ο ο α μ α
Εν τω δημοσιεοΓι.ντι, έν τω παραρτήμβτΐ .ου ΰπ' αριθ. ΒΊ
φύλλου το3 Ρ'.τιΰχους τής ΈφημΕρίϊος τής Κυδίρνήσίω; τοϋ
έΈϊυς 1909, χα:αλ5-|φ των άγωνυΐώ' τού Νομοΰ Λασηθίου άν*·
γράφη ύπ'αυςοντα αριθ. 24 τδ ο;θμ α Νικόλαος Τζαγκατάχης
άντί νά άναγραφ?ί Ιωάννης Νικολ. Τζαγατάκης.
"Ομοίως είς τό παράρ-ημα τού φ^λ'θυ 16 τίΰ Γ . τίύχους
τής Εφημερίίος τής Κυό^ρνήσεως τού 1909 ανεγράφη μετ^ξύ
των άγωνΐσιών τής Α'. τάξεως τοϋ ΝολοΟ Ρίθύμνης ύτι'άρ;6.
αποφάσεως 2Η τό ονομα Γεώργιος Δεσαούνηςή Εθελοντής άντί
νά άναγραφτ, τό όνομα Γεώργιος Δίατούνης η 'Εθίλοντής.
Είς τ^ αΰτ'ο τ.αράρ-.ημα ανίγραφη ύπ' ούςοντα αριθ. 160 μεταξΰ
των αγωνιατών τής Β'. ταςεως τοί Νομοΰ Χανίων τό όνομα
Παπά Κωνστ. Μαρκάκης άντί νά άναγρ^φ^ Παπά Ίωάν.ης
Μϊυρα/,ά/.ης.
Είς τό αύχό ^αράρτημα άνε',ρίοη μεταςύ -ών ϊγωνΐσ-ών τή
Γ'. τάξεως τού Νομού Ρ»0-/.νης Ααί ύπ' αΰς. άρί«. ^96 τ
ίνομα Στυλια.ός Στ. Μπεμπής άν;ί /χ άναγραφ^ Ν κίλαος Στ
Μπεμπής.
Έν Χανίοις τί) 7 Φίόρο-ιαρίο., 1910.
'ΚπαναληπτικίΊς τελειωτικής μειοδοίίίας
διάτίιν επί εν ετοΓ άπο Ι Απριλίου ΙΟΙιί
ποοξΐήβεΐαν ανθ^>ακικοϊ? όζέος
ΛΛβόντεςύπ' δψί. ττ,ν άτό 1ο Φϊόρο'ναρίου ϊ. ί. δήλωσιν τού
ΜατΟ. Μαρκαντωνά/.η ί,Α-ρςθϊΐμυς χατατεθίίΐα^ δι' ής δηλϊΤ
ότι προτφ·ρεΐ 5 °/ο ΐπί ίΛαττ-/ τής υπο το3 τελε-,ταιο.) μειοϊοτου
Ν'.κολ. ΤνουοαριταΑΥ] ττρνΐ>εν5χ)=ίσ/]ς τΐΧευταίας ττροσφορας, δι^
την είς τ'ον Λή.α.3ν προμήθειαν άνθρα/.ικοΰ όςίος επί Ιν Ιτος άπο
1 Απριλίου 1910 κ-χχα τ/(ν γβνομ-νην δη.χ-,.ρϊσ.αν την
II
Φε-
δρουαρίου 19! Ο
*Ι!ό>·;ες καί το αρθρον 14 το3 ύπ' αριθ. 386 Νάμου.
Άκυροΰμεν τα κραΑτΐΑ* τής ίνεβγηθίίσης κατά την 11 Φε¬
βρουάριον έ. Ι. σ"/ίτική; δημοπρασίας.
ΠρθΑηρυοσομίν μϋθϊοσίαν ίνεργηή^τοΐΑίνΓ,ν την 2 Μιρτίου
1910 ^μ-, χ·/ ΤριτΓ,ν χαί ώραν 10—11 π. μ. |ν τω Νομ«ρχ("
0/ ώ Καΐαζτήματί ενώπιον τής νομίμι;υ Επιτροπείας χαί συμφω-
νωςπρό,τοΰς ίν -.ή ΰπ'άρ.θ. 1·11/81 5. |. 5!3κηρ^£( ημών χαί
τής σχίτικ/;ς ύπ' αριθ. 790 ί. Ι. σ-ΐγγραφής
όρους χαί| συμφωνίας.
ί Έν Χανίοις τή 22 Ψεβρουαρ'Όυ 1910.
! Ό
Έ.
Χανίων
ΔΗΛ
Της Ταχ δρο·_ιικης καί ΤηλεγραάικΛς |
Διει,'θύνθεως Κρήτης ι
Συμφώνως πρός τάς δια,τάςεις τοϋ άρθρου 2 τού ύπ' άριθμ. >
202 Διατάγματος της 7 Δεκεμβριού 1909, όρίζομεν ημέραν '
ένάοξεως της κυκλοφορίας των νεωστει έν Λονδίνω έζκτη-
μα,νθί'ντων κ,οινών γραμματοαήμων είσπρχ/'.τίων τελών των
κλάσεων τοΰ 1 λεπτοϋ, των 5, 10, 20, 40 κ,αϊ 50 λεπτών,
της 1 δραχαής καί των 2 δρχχμών, τί»ν 18 τθθ πα·
Αριθ. ΙΙραχ,τ. 20
» Διεκττ. 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΟΪΣΙΟΓ ΠΑΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΪ
II
Μοναστηριαχ,ή Επιτροπεία Χανίων έ'χουΐα ύπ' όψιν τό ϋπ
Λριθ. 47 τοϋ 1^08 Διά;α|·μα δι' ου ΐπίΑυρωθη ή ΰπ' αριθ. 169
τής Ίο Νοεμβριού 1908 απόφασις αυτής περί άκαΛΛοτριώίίως
των ίν τϊ) κτηματικί] περιφίρεία τού /ωριου Δεμδλας Κισσάμου
κειμ,ένων ακινήτων κτημάτων τή: Μονής Γωνΐας (ηρφην Γ. Μου-
ριζάκης) ήτοι α') των εις θέσιν «Πλάτανος» ΙθΟ έλαιοδίνϊρων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ί,Ι
με την γί|ν των συνορευοαίνων γύρωθεν κτήμΐσί Δημ.ητρ:;υ Χά-ι Αριθ. Πρωτ. 57
τζιδ:'χη, ΣταύρουΜουριζάκης,μετοχίου τήςΜονής Γων'α; «Σχ,η- "' β 'ί00 40......
νώτασα» άδίλφών Γΐαχΐυ,χάκη καί αί^α/.ι καί 6') τοδ είς θέσιν
«Κάνββα» ϊγροΰ τεστάρων κοιλων ώς έ'γΜστα σανορευομένοι γύ· ΤΤΝΩΤΓΤ~ΠΤΤΠΤΡΓ7ΓΓ'~
λ ί ·νγ » / ■—· , - » π -* ■ ί Χ» Μ ΑΑ Χ ^
XX
**• Α.
XX,
—Χ Χ —Χ.
ρωθιν κτημαιι Νικολαου 1 ιχκο'-ιμακη, τής Ιηνής Γα,ν'ας και !
*δ)ακι, έκτίθσι τχ3τ« είς έχοΰσιον ΐϊλε·.στη?ιατμβν εκτιμήσεως. ' Ο Αηααοχοι; Κολυμοαο>Όν
. ^^;σΐ3ΐ5;. ή ο «ι* ει/ΐ -ροςενήτϊΐ είς ίιάίϊρα σπαρτά 10 οέκα
1 Τ·ΡΛ|Ίγ-Μ ί^Ύ*/
Μιχαήλ
Γεώργιος "Χκουλίς
■ . Ό Γραμματ«ύς
Γ. Κϊντάκης
Δια την άκρίίεΐαν τής άντιγραφής.
Έν Χαίοις αυθημερόν
Ό Γραμματεύ;
Γ. Κοντάρης
_ΑριΟ. Πρωτ. 71
> Διεκ,π. 49
- Ε Ι Δ Ο
II
Ο Ι Η Σ Ι Σ
Ό _ήμαα^ος Πανακραίων
Ειδοποιεί πάντας τοΰς κατοίκους τού Δήμου τούτου ότι
όριζονται ημέραι κατά τάς οποίας Θα ΐϊαριΒίϊοντα' τοίς δικϊΐ-
ούχοις αί «ίσπρ*χθϊΐσ«ι άγροζημίαι ή {5'. κα! δ'. Δευτέρα
εκάστου Μηνός.
Η παροϋσα θά ΐσχΰε! άπο 1ης Μαρτίου 1910 -ιϊ'ν,ρι τίλ:υς
Δεκ.μίρίου 1910,
Ό Αήμαρχος
Β. Διαμαντής
Άρ«0.
49
25
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ϊ'αοάζοιτ %ΙνΧο
μ Ρα^άζου, :τι
ρ μρ κΐ'ν- τάς οποίας Οά τταραϊιί'ον'αι αί είσ-
τ-.ραχθίϊΐαι α[ριζν(μ.ια. τοίς ΐΐΛαιούχοις, αί 16 υ.μ "23 Μαρτίΐΐι
6 καί 57 Απρίλιον, μ 13 Μχί λ Ί *χ: "2 2 Ίουνί^υ, Β >ΐ'
'^Ο Ίουλ'Όυ, 3 κ*ί 17 Δϊγούΐτίυ, 7 κ« 21 _δ--£ΐι6?ι;υ, 5
/αί 19 Όλΐοιβμοο, "2 Χ'·; 16 Νοεμδίί3^ και 7 /-.ι 21 ΔϊΑΞμ
6ρί:υ.
Ή ταρ-.ΰαα ΪΓ/,ύχί άτό 1 Μϊρ:ί;^ 1910 ,χί/ρι τ=. ου;
Δ£κε;^.βρίί^ 1910.
το3
ς έν Κρήτ/;.
Έν Γα?άζψ τ% 15 Φ;β?·.υ
Ό
Μ. Μαρής
ρ:ακήν κοί ώραν 1θ—12 π. μ.
Ώς πρώχη π?οι?ορχ όρίζεται το πΐσόν τ·3ν ίραχιώ,ι χιλίων ! —ιρίπ:υ 8ραχμώ^ ζημίαν ήν παρίϊωχε ε!ς ήμϊς κατά την 8 το3
εκατόν (αριθ. 1100). ' αύ:ο3 μηνός καί τροφοδοΐοΰμϊν τΐΰτην. ΌΉν προΐ-ΛαλεΤται ό
Πας πλβιοϊότης ίνα γ!ν(, ?ε/.τός είς τνιν πλειοδοσίαν ό?£''λίί κύρι^ς α^τής ?νχ Χ32ΐέλί)η χαί ζαίαλάβη α!ιτι
να ποοκατββάλτ; ποσόν τι όριζό'οενον >ζο το^ Σ^μ*.3λαι3γρ35;υ.
Ή Μοναστ. Επιτροπεία »π'τυλάσσ*τ*ι νά ΐγκριντ, η άπορ-
ρίψγΐ τα πρακτικά τής δημοπρασίαν κατ' οικείαν -/.ρίσιν άνίυ οΰ-
ϊεμιας ευθυνής αυτής
Τό τίμημα θέλει κατα6λη5τ| ολό*ληρ9ν αμα ώ; ίγ/ρι^ώΐι τα
πρβκτικά τής ϊημοπρασίζς.
Τα κηρΰκεΐα καί τα τϊλη κτητηϋί:υ σ^μ6^λα!^υ καί των πρακ¬
τικών τίς δηαοπρατίας βxρύν^^σι τόν άγορκΐτήν.
Έν Χανίοις τή 1'2 Φί6ρςυαρίου 1910.
Ό ΠρόεΒρος
-|- ο Κυϊωνίας καί Άπΐκορώνου
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Τα Με'λη
] τ;3 Νομου τατΐομένης ποο'Ησ^ίΐς, άλλ'ι>ς θέλομεν ίκιτοιήΐίί
:ήν δημοΐίως, τρός πληρ «μην των τε έςόδων κ?ί τής πρ3-
'ηθΐίσης παο' αυτής ζημίχς.
Έν Κολυμ,δαρίω τή 16 Φ»6ρο^αρίου 1910
Ό Δήμαρνος Κολυμδαρίου
Ν. Ι. Αναστασάκης
Αριθ. Πρωτ 69
Διεκτ. 48
Ό
"Ε/οντεί ϋτ' δψιν την
. αί την
τ ,ς Σεβ
οίνικοο
ί δΐατίξβΐί τοϋ περΐ 'Λ-όο-
Ϊ3ΐ1 476)212 έγ«ύχλ. 9 έ ϊ. διχ-
Ριδόμνης.
ΌρΙζομιν την 15 χαί -ήν 3ι) έίάττου μ.η-0; Ί'(ΐΐ χβιγ' αύ¬
τάς προιέρ/ονπ' έν τή ί'--β τοΰ Α ^ιχου Ί ζημιωίίντες ί5ιο-
χτϊ^λι ·α: λα .€άνουιι πα^' ή^Λων τί; άηΐιτή'ϋί; ΐωι, ούδε-
μία. άλλη/· ^ιίραν το3 μΐ'ό; Οϊ πλη ^ώ/ωτ«: άγ2^ζ^^μ'αι εί;
έ
ΙΙαραγγελλο εν την Χηαϊσίίυ-τιν τι^ς πΐρο-^τηί ίι τί) 'ί'
σήμω 'Εϊί,αερίθι τής Κυζίρ ήσεως.
'Κν ηχ}χ τί; 17 Ψεζρουα,-^υ 19 Ό
Ό Δήμΐρχος Φοίνιχθί
Γ. Ιϋονδερός
Αριθ. Πρωτ. 89
'ϋ Δ Ίιιαρ^ος ΜτίΙιποποι/λλοι/
Λαβών ύ* 8{ίΐν τ/ς ύ··1 ό ρ.β 4'(,)2'2 Ιγχ. 9 ττ, 10 Φε-
ίρουαο'ίϋ 1910 έγ«ΰ«λιο/ ι',ς Σ β. Νομτιο/ία; Ρί6ύμνη« «-αί
τα. 5ιΐτ.ιςε:ς 23, 21 κ«1 29 τοΰ ιιπ' ίρι^. 2 ΕίτεΛίΐτιχοί Νια-
τά^μχτος τοϋ ΰ^' οιρ'-θ 816 Νι^.ΐλ'>υ τιερϊ ΐγοίί-υ^ΐιγ,ς.
'Ορ'ζ&ι ήέ.Λ> κα ι' α: ίίον 'ιί ζημιιο'ίενΐες Ο.το; πί^τέρ-
νονΓαι έν τώ Δτ.χί νΐχχώ Κα -αι; ημχΐι Κϊΐ λιαίάνωσι τί Οπο
μι»ί ήτοι: "ήν Ι την /»' 30ην έχστου μηνός.
Το π«ρόν ίιχυει χ τ» ·Ό ί ος ΓΜΟ
'Κν Άτΐιπ ι^ο^/ιλω γ 7, 15 Φενρ.υαρίου ίίΙ0
Ό Δ^μα^χος Άττι«οΐΓθύ)λου
Χ. 1. Λιανοοης
Άο·.0. ΙΙ;ωτ. 88
» Δΐε/.-. 5 '
Γ Ε Ν ί Κ
II
Π 1» Ο Σ Κ Α
II
Σ Ι
Ό γαέη Γαιιείοιτ έκπλιιοών
τοο Αήΐίθυ ' 4τ1ί
Δυνιμει τοϋ όοθρου 1 τοϋ τΐ'Λ είίΐπρά;ίο>; τώ' 5ημοτ;Όί χ«1
Οηαοτκώί έΐΐδω; 'ίπ' ά^ιΟ 196 νάιου πο37)α/οί;ντϊΐ άττίντ»ς
οί πρός ΕΟ Τϊι)^ί3ν τοϋ Λή Αου Άτσιτί,^^ύΛλου χϊτοιχοι χαϊ μή
ΐϋ-οΰ όιείλοντξς ϊζο χα^τ,στΐρ^ιια α/ιχλ(ΐΐιι>ίνων /θί;σεων 1901-
9 έχ 6είΐνώ» αϊ(θπροβά-ων, πριίΐ-;ΐμ.7 θΓ,μ,οτιχών χαί διχ ΐστι-
ών ΐρχώ/ σύλληπτρα, φοροι,ς ίι',οτοιΐΐς ί ί ί»'-.υ; χ· λ. π. ίνα έντό
15 ήαερών άπο τ7,ς νοΓ ιμου Ο:αηου;
:ΦΗΚΕΗ- ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
γοχολ,ο'σίΐ,): αΨ.ς ταροΰσης ποοτέλθωσι ενώπιον των Δημ.οτι*ών | Όρίζ=ι την σύνοϊΐν τΐϋ Κακίι,ρνίοϊίκείου Χανίων 'ϋ3 μηνός
ίτ;οχτο ρω» χα'ι χατϋβϊλλωσ·. τα χ-έη αύτω/ ληξιπρόθεσμα Ίουνίου 1910 ά«0 ". 1—30 τού μηνός τού'θυ.
Εγένετο 'ν Χονίοις ττ 17 Φε^ροι-αρίου 1910. - '■-
Τα μέλη _ __ ,.
V.5
ϊ. Χ αραλάμπ.',ς
^. Ζηλήμων
άν
α: Ό
Έ«
η μ
χαί' υμών τα δηΐ! ϊθΰ μνησθεντο. νψ'υ
μετ 3.
ϊο- Δη^»-/ο: ·τ3θ« όν 5ιαίνιζ>ξ·>ν-α· ίαά
νά ένίρν^ί^ τι υπο τοϊ είρηιιενου Νό^ου
α
τ/| 15 Φ^δ^ουΐ.ίου 1910
Ό /?;'τ, ΤίμΌυ έχπληοών Γρ
Μ. Γ. ΑιανδοΓΐς
Αριθ. Πράξ. 12
16 . νμβί,νλιον τής

ϊ
Σ^γνίίυ,ί-'ίν έκ τώ Σω-ηρίίυ Χϊία/αμ-η προ'ϊρίυ των ϊ
Χ;νί'ο:ς 'Εΐ^ον ώς τρ:-:ϊ:ί^, Γεωργ. Σ Ιΐλίυμιϊίυ Γεν"
Είσίγ'.'ί'-, ς 'α!(.]ν, Αντ. Ζη'γμ:' ο:. Κωνστ. Ι1;γ5Ϊ;·/.ϊ, *&Ι
11 ·τρ:υ Τ^τίρϊ,η 'Εφετών ίν Χ^.ιΐ'ς, ώ; με> ών ναι τί.0 Κωνστ.
Γ Χρ'· ■ :νάΛη Γρ^μο.ϊ-ί'ως τ-ΰ Έΐίτΐίςυ Χ^ιν'ων ώ; Γ,οαμ
Συνίλδίν ίΐίΐιτί'ρως ίν Χ»νΌις
Γ!^ετεί;υ Χ γ ?
ΐτος -Γ 17 Φ«6ρουϊρί:υ 1910
Λ (>·'■ Ι-'ί^ι '.Ό Ο.'ίρΐθ.
Γ Ε
ίί.
3'. ΒΙλουμίοτ,ς
Ό-ι ά
Ό Γραμματεύς
Κ. Χριστινάκη ,
Έν Χανίοις τή 18 Φίβρςοαρίοτ 1910.· .. ·
Ό Γραμματεύς "
Κ. Χριστινάχ'ης '
Αριθ. Πρωτ. 458
ί; 16 Φεβρο-ετρίου 19Ό
ρ ββ ρ
ςϋ Γεν. Είσαγνίλϊως Λα>ί»ν τερί όρ'.αμ.οϋ τής Σ^ν^-
ΐΊίυρ ^οδικιτίου Χανίων χατά τόν μήνα Μάϊον 1ί·ΜΟ.
Ίίόν ν; ι τϊά.Ορςν 3 τοι ίιτ' άρι'). Ί Ί τοΰ 1901 Δ'.α;ά··ΐΑατος
Ό η Σ Χ
Όριζει την Σον;3^ν το3
γ;ο8;κί;υ Χα-ίων τού μηνός
19Ί0ίπό 14 — 3(1 χ^ΰ μη ός τούι;υ
Έν Χανί^ς τί 1 7 Φε6ρου»ρίου 1910.
Τάμελη
Σ. Χαρ-χλάμπης
Α. Ζηλήμων
Ι". IIλ^^υμίδ^1ς
II
. Τατοιράκτ,ς
Ότι άχρ.βές αντίγραφον
Χα,ία 18'1'ίδρίυαρίςυ 1910.
Ό Γραμματεύς
Κ Χριστινάκης
Ο Γραμματεύς
Κ. Χρίστιναχης
Ποα;. 13
κ ΔΐίΛττ. 4(18
Ποός· τίιν Ι ε(>. Λ'οιιαο^ίαν
Κΰριε Νομάρ^α
Λαμβάνω τ γ; ν τιμήν νά γνωρίσω υμίν δπ Ιπιθ6ωρτ;σας τα
άρτοποιεϊα τνίς ήυετί'ρα; 7ίόλεως τΕαρετήρτ,σα 5τι είς άπ-αντχ
Ιν γ;'νε: γίνεται χρητ'.ς κα,λνίς ποιότητος ά)ευρών διά την κα¬
τασκευήν των αρτων των ττλ?;ν των τ^ς τρίτης τϊθ'όττ,τος
οοτις παρά τα κεκανονισαίνα δέν κατασ/.ίυά-^εται έ», μονου
άλεύρου (τίτου άλλ' έκ τοιούτου καϊ αλλων είδών ά,λίύρων κα-
τωτί'-ι/ς ττο ότν,τος ούχι ό'αως καί έπιολα.βώ» τΫ) ύγε'κ. Ή
καθαριότης τούτων εϋ^'Οη επαρκώς πλήν τοϋ άρτ-θ7Γθΐ6ΐ'ου
τοΰ Μάρκου Ιΐαπαοάκη έν ώ ευρέθη εν των ζ'ψ.ωτηριων τού
ά λύ άθ
ψρ
^ κ,αι άκάθαρτον. Ταυτα φίρω είς γνώσιν
διά τα περαιτέρω.
Έν Ρίθ'ύΊχνγ) τ9] 13*Φεβρουαρίου 1910
Εύτειθεστατος
Ό άστυίχτρος
1. Παπαδάκης
'4ρι0. Πρωτ. 881
. 5Ί4
'ίι νώπιον τοϋ Δικαστήριον των εν
ΚΛΙΙΤΙΙΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Τοΐ? παο' Έ^έταΐί" ΓενικοιΤ Κίί
-^^γ/ι^ιμΐνΟν ϊΛ τω' ^ιοΤγ_';^ Χλοι/ χ .·
Χανίοις Ε^ετών ώ; π.-ίδρυ, 1^^.(»>ρ", ι_^ ϋ.
ε^σα'.γι':(.); Χ/νί.ιν, Άν: κ·
υ
τς την ίπί μοι-χίία λατηγΐρουμένην Βασιλική τό γένίς Ι.
ίλουίαί.η σϋζυγος Έμμ. Ι. —τανουίάκη πρφϊ-,ν κάτοικον τού
χωρίου "Αϊε'ε τής επαρχίας Ρϊθ-μ,ης το^ Νο,αοΟ Ρεθύμνης καί
ί,ϊη "Αθηνών ΐή' 'Ελλαϊίς.
να ίμφανίσθςς αύτ:τρ:σο')-ως ίνωπ :ν τού ά/.ροατη-
νιΐτ. Γ. Ι1α-α1
'"_ | ρ'ου 'ου α/ω
την "2 τού μηνός Ίο^νί;υ τοϋ
ϊά/η χά: Ιϋτρ.υ Τα-»ρά#.>] ,ΐεχών ίν Χανιο'ς. ώ: με/ών, κα
τ;3 Κω.^τ^/τιν^ Γ Χ-υ::^)1.^ γρ/;.υα-·:ως τ:5 Έίει ί;^ Χα-
ΐ'ΐιΐϊ, ώ "ΐραμματ·.. ς.
Σ^ν·V.')'-ν 1. ιτίρως ΐν ΧιΊζ·ς χαί ίν τώ ί·.ϊ Βιασλ-ώϊ'.ς τ:3
Έφίτίΐί ^ Χαν;-ν τετα"μ£νω ίο)μ»-!ω ιςθ ?(/.ϊ;γ!/ο0 κϊτι:"Γ,μα-
τ-ς τ7, 17 Ψί6ρ·:.*ρίίυ Γ.Μ0
Λα£ί/ ύ^' όψει τό ύτ' αριθ. 1ι13/6η τή; 17 Ψϊ!θ5^ρ;ου 1910
ϊ^ζ.α-ίζ·/ τού Γ«ν. Είτα ^γίΛεω; Χ:ΐν.ων π:ρα*ίλο2ντ;ς νί όΐί-
σθτ} ή σύνυϊος ιο3 Κ^χ,ουργιοίιχε'.ίυ Χανίων τ^Ο μηνός Ίου-
νίου 1910.
'ΐΐ'ον χαί το άρθρον 3 τοο ΰ .-' αριθ. 4Ί τ:3 1907 Δ.α;άγ-
ματος
19Η) ήμίρϊν Τί.τ^ρτ/|ν χ^; ώ:α 8 χ. μ. όηό;ε ιταρελεύσίται κοΐ
η υ ,ο τού ΛΙ:μ:υ ορ'^ομενη τριμί;ν:ς -τρ;Ο«σ,Αΐα, πρός συζητήση
τής ί'φίσίω; ϊ^^ Ιι-.ο χρονολογίαν 27 Ν5;υ.ί^ί5^ Ι',ΊΟ'·) κατΛ τής
!>τι αριθ. 436 τοϋ ί:ους 190^ άπςφϊυως το3 Πρωτοϊι/.είου Ρε¬
θύμνης, βλλω; μη ΐμφανιζΐμΐντ; Οίλείς ίΐχ,τσθ7, έρήμην.
Δ/;μοσ!Ε^',1τ;-ω τϊ π?ρ:ν 1:'χ τίς Έ~!ϊήμ;υ 'ΕφηΑερίδ^ς.
Έν Χανί:ις τ? 9 Φ ό?-.υα;ί.ο 1910.
Ό Άντεΐϋγγελεύς των Έφετών
Ν. Ά
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΠ2
«Β-.
Αριθ. Πρωτ, 1071
669
ΚλΗΤίΐΡΙΟΧ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
Έμμβ.ουήλ Γ. Τζα'ζ'ΐίά'.ΐ,ς χάτο χρς Κουστογνάκβυ
Έί,λ Ί Μι>ρ.ζά»·« » « »

τοϊς β* Χανίοις ΚανονργιοΓίκ·«ις
Γενικάς Ρίίίαγγελεύί;
ντ' ?ψ*ι τό άττο -!0 Νοεμβριού 1906 ΰττ' αρθ 517
τοΰ Σ^^β^υλ''^υ τ.5^ έν Χανίοις Π^ωτοϊκών 8ι' ο5 »
1) Ιωάν η; [ Κααηλϊχης 2 Άρ σ-β'δης Χ Π Κ»μηλΐ«τ,ς 3)
Στέφανος Χ
II
Κΐμηλαχης χαΊ4) Έ.αα. Μ Μ«^υι?χης ιΐΐ:«πΙμ-
φθη έ^ώτιον τού Κϊχουί-γηίίιχεΑυ Χανίων ?>ιχ νά διχααθώσ ν ιΚ
υπαίτιοι τοΰ ότι τυνομολογήτϊντες ίαο βαίαν πρό; άλ>ν)λουΓ συν¬
δρομήν συ'.απί&ασ'σχν χά έ^νίυΐαν 5ια μα/αΐρών χ αί ίΐτλω,ν
την 10 Αϋγοώΐτου 1905 είς 'Αλτηγοί» Σιλίνου τβν Μιχαήλ Βα-
χάχην ήτοι χίχουογήματος π5ο6/εποΛίνου χαί τιμορββμένοι»
άπ* των άρθρων 57 χιί 288 τοΐ Ποινι»οΰ ι/|αίτ»
βεωρησχν την ά—ί> 16 Σίπτιμβρίου 16Γ6 χ&τηγορία* μ.ου,
Έπει$η οί μνηαθ.ντε; ε!*αι φυγοδιοι χαί ιγνοιίτβι ο τίπ'ς
της δ'.ιμονΐ)ς τω».
Δυνάαιι των άρθρων 408, 406 χα' 409 τής Πγ ν χής Διχονομ'ας,
Πρνσ αλώ τοΰς «!.η·.ε/ο«; χατί;γορ'υαέ/ους νά έμφανισθώσιν
αύτοποθ!ϊώ7Γ(ος ί^ώπ' ;ν τού ά*0'Όΐ'Ύ)θ' υ τ^Ο Κ3^1Όύ^ιο^ιxείΰυ Χα-
»ίων την 12 Ίουνίου '9Ι0 ί)«.έ-αν 1 ββι:ο χ«' ώ α 8 π. μ ότι
παρε'ίύσε-α' καϊ ή πά α τοθ Ν'ο^ου 6ρ ζί-μένη τοιμη ος προθειμ,ία
λογ ζομενη ίψ, η, έγ:νετ0 ή τελευτη'χ τιΛν π?ος τσχοχιίλλη»ιν
χοτϊ δτμίτ'ίυσιν τοϋ πά. ότο ύπ6 τί/ί Νο^ου δ'ατιτς. ναένοχ ττ^ά-
ζ£α>ν, ϊν* δ( *ϊ σ^ώτι κα^' ^ύητι', άλΑω; μη φζ
την ^ηθί,ίσαν ο χασ μΊ· ·ό5 Κ/χουγιο5 χείου, 6εΑ ./σ χ«τά
Νομόν Οιχαα'ίή Ιρήμην.
Δτ,μοσΐίυίή-ω τ^ πϊρ^ν 5ιχ ΐής ίΐκΐήμου Έ
Έν Χϊνίοις τή 18 Φ.βρουαοίου 1910
Ό Άν τε υ*γγίλί«ς τώ- Έφΐτώ1»
Ν Χ
ΊΙΰπ'άρ Ομ. 125 τοί 1908 ϊχθεσιΐ; τβ9 Άρχηγΐίοβ' τΫ,ί Χ»·
ροψυλοχη χα' δλίχλτ,ρ'>5 ή σ/ετιχ-ή δ«ογι;ο^!β. -
Δηιι,οι,ευβήτω τό πϊρλν «ν τϊ, Έκοαήμω Έφΐ|μΐρί$(
Άρμιίϊιο: διχβΤΊκος «λ ηττρ π*ραγγέλλίτχι 4πβ« Ι* «νΐίτυιιον
Τθϊ παρ"ίντος τοιχοχολλήτφ ίϊς την -ιλίϋΐα,ίαν χατοιχίαν ;οΰ χ«-
τηγορουμίνου χαι 'ίτερον τ (,χοχς,λλ/βτ) ιίς 5ημ
Ό Βϊσ«(-ί*>«ΰς Σφ
Ε. Γ,
- Αριθ Πρωτ 565
» Διικπ. 346
'Κν Όνόματι τοι" Βασιλέως των
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ.ΚΡΙΜΑ
Αριθ. Πρωτ. 561
» ΔιεΛττ, 3Ί5
Έν Ό,ν6|ιατ« τοί? Βαϋιλεω,ς των Έλλήνων
ΚΛΗΤΗ1ΊΟΧ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ- · Ι
. Ήάρχος Χοήιτΐ· Πανη υ-ίϊης, χάτοιχος ΠχΙ"5 γΐύ-
ρίου ' Αποχοΐώνου χαΐ ήδη φυνίϊι^θί·, χαττγορεϊτοιι ώ; ΰπαιτιθί
τ«0 5-ί ττ,ν 13 ϊειττεμδΐΌΐ» 1909, χαΐ είς την θέσιν »Σχ ါ»
τ*ή πίί. 5?ρ:ίας Πϊΐξο/ω3'ου Άποχο ώνου, ϊνω ο /ωροφύλ*^τοϊ
ίτ«βμο5 Φίέ Αποχορό»ου, Εμμανουήλ Γ Τσου;ο5ι*χά»Τ)« εΐ/ι
ίν Οπ)ον συστήμιΐτος «Γχρα» είς χιΐρ«τ 'βί πατρήί
Πκηγαράχη 8ν συνέ/«6-ν ιϊς την ειρημένην 6εσιν έ*1
πιρ«ν($μως δ^λ^φο3'>ϋντα, όπως τον •παρεμποδίσ'») *!;
.ωσΐν των χατά τοΰ υιού τού Έμμζ ουήλ έχ5τ(λω6ίΐιών
-ου, άφήρ»τί βιαίως ίχ των νιιοώ- τοΰ ίίθΤιμένΐϋ'
Χωροφυλαχος το ώ , ίνα), ««τασ/ε'τΐν ίπλον, ά'τιβτϊς οϋ'τω χατ'
αυτού χαΐ ϊν«γχάσα τΌυτον είς άνατροττήν τρ4ζεο( ίνί
ιίς την ύιΐηριβίϊν τού.
'Εηειδή το χνομημα τουτο ■προβ'λεΓ«-αα χα'ι: τιμωριΐται
τ' άρθρον 171 τοΰ Π^ινΐχοΰ Ν"5μου, χ*ραχτ/ΐρίζ«τ«ι δι ώς
την έχπί
παοθέσεων
λίνου χΐι ηΐη φυγόοΊχος, χϊ^^ρεϊταί ώ; ΰπϊ'τιθί τοθ ό-ι 6π
χοΐνοΰ συμφέροντας χινού^βν-ΰ μ£τ' ά λου, συ· απεφάσισαν , τ^
την «χεέ'ίθ"'ν των έπομέ-ων έξ οττο'νων πρϊζεων χαί Ινιχα -ού
τω» βυνομο)ογήσαν ιζ τζύζ αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν ήτο
την 30 Διχεμβρΐου 1907, ΐν τ/) θέσει «Νϊοοσπηλιά τ^υπηΓής»
τή, περιυ;ίίας Άγίας Ρουμέλιις Σφϊχ'ων^ ήτί'λησε τόν Ζα/α- !
Ρ·*ν Ζ χ. Κοτρϊνωναχη» έ-ιτϊ τώ πϋ»νιία/« οιχοπω 5τως άχων ι
; τοΰ Έαμ Φεχ'χι'δτι ίυτινο: ετυγ-
ιτ,ν κα! έγκαταχε'ψι τίς αι ις ά; τοϋ ϊίοσχ! χαβ' ου
έΐίερ» 7Γ»6ος ίκίτι εν;6% δέ τάς χινήιεις τον ουγο^χιΰ τας, όκερ
χαι Ιττίτοχίν άιελΟοντ1ς -ου παθό τος χα' ότι χατά τ,'ν αύ-*·.ν ι
Τ(.ιτ>ν χκΐ /ρόνον δΐΐ^ηιένος χατηνοροία»-/ ς ΐν γνΐότε· ί1α'>5ν είς !
Τή χατοντ)» τού αϋ-ον ωκίνως »ϊ! ά/«υ τ?^ υυγχατα9:'σίως τοϋ
/α^υρ'η, Ζϊ/ Κα:αντωνά'η το οτλον τού «.ε-ά ττ,ς βΐ)τιγγ«''ή-
χικ1ί χαί τίς μαγι'ακ, ϊξία·: έν ίλω δρα/μών 3'', δ'ϊ νά τα ε/η
»Γ ώ; ΐδίθχτΓισ'ΐν τού. [
ι, τ» ϊίί^νμα το τί -τρ^β/έπεται χαϊ τ μω εϊτ»ι άτο τ' '
όρ^α 07, 363 έδ. 1 κχ 2 χαϊ 366 εί. 2 χιί 5 τοΰ Πΐι ιχοϋ '
Νό.αου, /2:ακ*ηρ'ζε-3ΐι λι ώς Γλημμελτμα ι
'ΡΊντε; >α· τ' ά^Ορα Ί' 5 >3' 406 της [Ι ,ινιχ?,: Διχο/' μΊ^. .
ενο^ ΐν7 εμφζνιτ^?! βυ~ο·
Τθΰ ΠΒΟ^-^0>xεΌυ "
μημ
Έπειδή 6 χατηγοροάμενος ούτος *Γε 4πώ χαΐ άγνοίϊ'ϊι δ
τοπος τής δίβμονής τού.
Ίδ^ντίς χα' τ' άρ6ρ« 40& χ«1 406 τής Ποινιιής Διχονομ'ας.
Καλούμεν τΐν εϊρ·>λίνον χοτηγορούμινον ϊνα ίμ·ανισ67| αϋτο-
προσώηω; ενώπιον *οϋ άχροχτηρΐο> τοΰ ΙΙίωτοϊιχι'.ου Σφχχίων
τήν 10 τοΰ μη-ος Ίου/ίου τοΰ Ιτους1910 ήαεραν Πεμπτην χ«ί
ί>ρα 8 π. α ίνα δΐχισθϊ) ώς ΰπα'τιος τής ίχτεθείστ,ς πράξεως,
ίλλως βέλϊΐ δ χασ8ν^ έρημον συμφώνως τω ίρθ^ψ 407 τή; Ποτ-
νιχής Δΐχονομ'ας, συ,'//ρόακ δέ χαλοΰμεν «βτόν όπως λαβγι γ»ώ-
σν τώ» «(γράφων τξ δκογρΐφίας. ,
Έν Βίμωτ/ί 17 Φι^ρο-ιαρ'Όυ 1ί;10
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Έ. Γ Χλαποντάκις
Οί χ)τ|θίντες μ3»-υο«ς
Έμμ Ι1 Τσοιιροβ αχ*χης /ο?αψΛΐΙ χίίοιχος Φ,,έ/Ατοχορώ»ου
.Ιωαν. Δημ Μχτθΐιίχης έ.ω;χοτά5χκ)ς « « «
ΓεώργΌ, 'ίίήΐτ ΆΐΓο»Γΐαχη; « Νιρι^ώι'οα «
γγ^φ
Ή ί,ΐΐ' άϋθμ. 61 χϊ! χρονολογίαν \ Σιπτεμζυ'ου
σις τής /ωοοφ'-ιλαχής τοΰ σ-ι')(*οϋ Φρί χαί ολιίχίηο'Λ ή
Έΐημ*ρίϊ*.
Ό Ρίια
Έ. Γ. Χλαΐον
ή ήτω έν τ/,
Ήν Βχμω αϋίηαερόν
;
τήν 10 τοΰ μτ,νίι: Ίουν'ου τ;ΰ ϊτου; 1910 ημέραν Πίμπττ,ν χαϊ
ο^οα/ 8 π μ ?** θ'^ασΒ'ι ό) Οπα'τ ος τή; ; ~^ί'ι γ,; ·π5ΐςεω; ,'-
χονομίΐς, συγ/ο·
γράφων τή.οιχογ
,-ν Βχμω·-?, 1
*ω, 6ε>£ΐ ξιχχτ^ί. έ^ή,αην συμφώνω -ώ ά.Οοω 4"7 ττ,ς Π,ι ι,.τς
Δΐχονομίΐς, συγ/ο·ν'Λ ίε /αλ>3αεν αυτόν όπως λά^γι γνώτν τι ν
εγγράφων τή.οιχογραοίας
-ίου 1910
Ό Εί'βγγί/ίύ; Σ'^ίχ'ων
Ε Γ. Χλαποντάν.ης
Οί
μ
Ζα/ΐρ'ας Ζαχ. Κχρανται^χη; χιτοκβ; Ν»ριϊ-ών
Αρ'; Πρωτ. 563
» Διε/.ττ. άΊΊ
*Εν "'ϊνόιιατι τοϋ Βασιλέως των ΈλλΛνων
ΚΑ11ΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡίΜ
Ό πα(.ιά ΙΙοωτοοίκαις Σφακίων Ειάαγγ^λενς
Έτ.ίΐδη ό Ί-ϋά/νη; Σ'αύρ. Ρρϋλλάκ,ης, κάτοικος Άλιx.άμπ3^
ΑπΟΑορών3^ χΐί ζοη ^^γοδιxος καττ,γορείται ώς ύπαίίΐος τού
ότι την 29 Αΰν^^3^ιο^ 1909, Ιςωθι τοθ ίντός το3 χωρίου
Άλ Ά'ώίυ κειμένου καφφενείου τοδ Σ^8φά'5^
^-.ροσεςία; καί ά^ίριΐ^-ψίας τού, άίί-
ΕΦΗΜΕΗ2 ΤΜΣ) Κ
κτϋνε Λν ομοχώριον το. ΆνϊρεΊν Νταμ. Γρ.Γλλάχ»;ν, δ:ά τχ>?ο-
6όλου ό'πλου (περιστρόφου) πλήρους πυρίτ:δο; καί σφϊΐρών, τής
σφαίρίς τρωΐάΐης αυτόν κατά τό «ρ-στερόν μεσοπλεύριον διά-
σττ,μα κ»ί κατά την μασχαλΐαίαν γραμμήν.
Έπειδή τό άνόμημα τουτο προδλέπεταί κίϊί τιμωρεΐτα: άπό
τό αρθρον 300 ίδ. 2 τοϋ ΠοινΐΛθϋ Νόμου, χαρακτηρίζεται δέ
ώς πλημμέλημα.
Έπειδή ό κατηγοροΰμενος ούτος είνε αιτίαν καί «ίνϊεϊται ό
τόπος τής διβμ-ϊνής τού.
Ίϊοντες καί τ' άρθρ* 405 καί 406 τής Ποινιχής Διχονομίας
Καλούμεν τόν ε'.ρημένον κατηγορούμΐνον ίνα εμφανισθή αυτο¬
προσώπως ενώπιον τού ά/.ροατηρίου τού Ι1ρωΤοίικ«.ίοϋ Σφακίων
την 10 τοθ μηνός Ίο^ν.ου τοϋ Ιΐους 1910 ημέραν Πεμπτην
γ.ύ ώραν 8 π. μ ί^α δικασθή ώς ύχαίτιος τν,ς έκτεθϊίΐης πρά¬
ξεως, άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τώ αρβψ Ί07
τής Ποίνικής Δ.κονομίΐς, συγχρόνως δέ κΐλοϋμεν αυτόν όπως
λ«6{, γνώσιν των εγγράφων τίς ϊίκογραφίΐς.
Έν Βάμω τί) 17 Φ,δρουϊρίοο 19Ό
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
.,.-■· _ Έ. Γ. Χλαπουτάκης
Ο! κλη^έντεί μάρτυρϊς
Ιωάννης Άντ. Βινλάκις γ) Κονςομυτάλης κάτο.κ:ς Άλι-
*άμπο.> Άποκορώνΐυ.
Δημήτριος Ιωάν. Μιχελογΐαννάχ,ης ή Νίράτζης κάτ:ικος
Άλικάμποι» Άχοχορώνου.
Στέφανος ΣτοΛάχι; κάτοικος Άλικίμτου Άποχορώνου
"Ιωάννης Γρηγ. Πατϊϊϊάκις ή1 Γρηγοράχις κάτίΐχος τ^ς «ό-
λεως Χανίων
Έγγραφα
Ή ϋπ'άριθμ. 4Ο κ« χρονολογίιν 30 Αύγοι,στου Ι9θ9?κθβ-
"ς *ήί χωρίφυλαλής τ33 σταθμιδ Έμ·χ?οτν;οου, ή υπό χρονο¬
λογίαν την αύτην τοιαύτη τοϋ Ίατροΰ Ρ«ωρ·)ΐ3!> λ^λωνογιαννάλη
καϊ όλοκλιρβς ή σχετική δικογραφ α
Δημοσιευθήτω έν τί) Έπυήμω Εφημερίδι
Έν Βάμω αυθημερόν
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
' Έ. Γ. Χλαπουτάκις
Άριθμ. Πρωτ. 1443
» Διεκ. 889
Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ό Εί^αγγίλείτί; Χανίων
α/λως θέλει δ:κ»σβή" έρήμην σιιμϊώνως τώ άρθρω 407 τής Ποι-
νίχής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλίΰμϊν α·5τίν όπως λά6ϊ|
γνώσιν ι ών εγγράφων τής δ.χ,ονραφίας.
Έν Χανίοις τϊ 11 Φεδρουαρίου 1910.
Ό Ε'σαγγβλεύς Χαν;ων
Γ. Σκουλάς
Οί ΐληθέντες μάρτυρες
Ιωάννης Βλαχά^ης ϋά
γ,φ ^
Ή ύπ' άρ'θ. 43'9^6 εΛθίσ-.ς τοϋ Στοθμοΰ Νέας Χώοας.
Οί ΰπ'άοιθ. 44 καί 45 το3 1905 άπόφαστ; τοϋ Τελώνου
Χανίων.
Άρμίδιος ίικαστ'κός νλητηρ παοϊγγίλλϊται δπι>>; ενανΐί-
τυ-ϊθν τού πΛρόντ;ς τοίχονιολλήσϊ; ϊί·; τήν τελευτα α» κατοικίαν
μΟ ■Αατηγορουμ.ένου καί έτερον το χίκολλΓ,ΐΐ ϊίς δημίϊία μ?ρη·
Έν Χανίϋς ο·ι'θτμ.5ρόν
Ό Είσαγγίλεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Αριθ. Πρωτ. 560
» Δ·εκπ. 344
Έν Όνόματΐ τοί? Βασιλέως των Έλλήναιν
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Πρός τϊν ΐ~ί ζ'θ5·Αοπ?5 κατηγοΐοό,Α'νον Μ^νΐΰτον Ίωάί».
Δικονιμά/ΐηνκάτοχον Καλλίλθάτΐυ; Σφακίων κιί ή"?η φυγόϊικον.
ΚαλεΤΐαι οχΑς ίαΐΐνιΐθκί; αότ^προτώπί.); την 10 τοϋ μηνός
Ίουνίου τοΰ ετους 1910 ήο,Ιβαν [Ιϊ'μττηνκαί ώ;αν 8 π. μ ΐνώ
χιον τβϋ άκροατηιίου τοϋ Πρωτοδ Αείο^ Σρακίωιΐ π^ος άίΐολο-
/ί»ν ',αί πζΊΧΓΐοια συζήτησιν τή; άς'.3πΐί-·Όυ τΐράςΐΐος τής ανα-
φερομ-:νης είς τό λίΐν^ΐοιηθέν ύτ' ά;:θ 3ϊ!0/ΐ9Η τί1' 8 Σϊκ)δρ·.ου
190'.' κλητήρ'.ον ίπί'.ρ'μά μας, άλλυς θέλίίς δικϊσ')»1! ίρήμης.
Έν Βάο-ψ ττ] Π Φε-6?ου»ρίου 1910.
Ο Εισαγγελεύς Σφακ'ων
Ε. Χλαπουτίκης
Δημοσΐϊυθήτω ή παρίϋσα ίν τή Έτιτήμφ Έφημεριίί.
Έν Βάμφ αυθημερόν
Ο Εισαγγελεύς Σφακίων
Έ. Χλαπουτάκης
Έπειδή ό ^Νικόλαος Κ. Πρ^,ϊμάκη; ίτών 25~'26 -1/. Ζ^μ-
ρ Κισσάμίυ κάτοΐκος Χανίων καϊ ήίη αγνώστου ϊϋΐλθ»ή^
κατηγορεΤται ώς ύπαίτυς τϊΟ ότι «κ ΐυΐτάΐίως μΐ'» των Βατι-
λ«ίου Βερναϋκη καί Μουσταφά Κίτΐιγίανναχη χαί υπό κοίνού
σι,μφέροντος κΐνεύμενς-ί συναΐϊΐφάαυαν την ιχτέλιβιν τής έπομέ-
νης άςιοπο'.νου πράςε.>; καί ι',εχ.α ταύ'.ης σ^νομ^λο·ϊήσ2ν;ες ί
αμοιβαίαν τρϊς άλληΑΐυς συνϊρίμην την 3 ΜΛ^ 1006 ϊν τη ι
θ:σει ιΒαεοίσι» Ιςω'Ί τώ, Χχπων κ.χτίι,τ,φηιχν ΰ.τό τώ όρ· '
γανων τής Χωρ^φυ/αιιής φίρον ε-' »5 ί/α*;ς τ^-ΐπά/.ου, ο'-.εί
είχσν «ίσβγάγ»ι άνευ αίιιας τής άρμιδιΐ; τε"/ο)ν!ϊΑ»1ς άρ"/ής καί
άπο αλλαΐς Οεσϊΐς η ;-ίς λ;3 ;:5 νΐαον /.-ι ;ή; ^ρ/ής ώ,, ζ^ί- ■
νας προξϊντ,σαντ=ς ;ΰτΜ είς τό ϊηνΑίσ'.'ν ΐκ τής μή τίιτ,ρΐύ^; τοί '
νομίμου ίασμοϋ ζημίαν πλίΐν των 50 καί Ιλ^ΐιν των 400
ϊραχμών.
Ί.,-.ίίϊη τ; ά.έ;Λ α,α τιΰτο πίθ6λέπ£γαι ·αχι τιμωρειτ^1. άπ; τ'
ϊρϊρχ 37, 371, γ,α 373, ι« Ι ?9 κα; 132 το3 '^-' ϊρ9. 41 5
νόμο^ χαρα/.τηρίζ{ται δέ ώς πλημμίλημ*.
Έΐ5«ιϊη ό κατηγορϊύμενος ούτος ιίνΐ χ-.ω> καί άΝ,ν5ίϊται ό
τόπος τής δια^ονής τού
Ίδοντϊς καί τ'άρθρα 405 κιί 406 τής Ποίνΐχής Διχ'-νομίας.
Καλοίμεν νόν είρημένον κϊτηγορούμ,ϊνβν Γνα ϊμφα.ιαθ^ *ύτο-
πρ;σώ~ως «νωΐϊιον τοΰ άκροατηρίου τοϋ Πρωτοδικείου Χανίων
τήν Π τοΰ μηό. Ίουνίου τϊϋ ίτους 1910 ημέραν Πέμπτην καί
8 χ. μ. Γνα δικασθή ώ; ΰπαίτιΐς τής έκτεθείσης πράξεως,
Αριθ. Πρωτ. 151
»" Ατίο?. 123
Έν*'>νόιιατι τού Βασιλέως των Έλλήων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθίων 41)5 χ«ϊ 406 τής Ποι-ι»ϊ|ς Διχονθμίΐς.
Κΐλοϋαιν τ» ν επί ίποπλανήσϊΐ είς άοέλγιαν χ(!ρη( άμέμι-ων
ήΐών επί ΰποσχε'σει γίιχ-ι> χαττηγορούμΐνθν Μν,να' Νι Δοζβστά-
χην πρώην χάτοΐχον Μ£λϊσσών Πΐδ άξος χβϊ ή5η αγνώστου δΐβ-
μο τ,., ! « π^οτελδγι ίύτ-π;οσώ-Γως την 26 Ίουν'ου τοϋ ϊτουί '9' 0
ηϋέρϊν Σϊζβα όν χ«ΐ ό',ρΐν 10 π. α. ενώπιον τοϋ άχροατηοίοι)
τοΰ Εί'.ηνοδίχείου Καστελλίου πεδιϊο^ς πί,Όί τιραι-.ίθίο συζτ,'ί|βιν
τή; ώς ίΓ^ηταιι αζιοποίνου πϋξεω; τ Γ,ς ά^χφείοαέ^Τ); ε!ί τί) χοΐνθ"
π3·ηθέ ύπ' αριθ Πρωτ 522 Δέχτ 4ό 1 τή, ?(> Ίουνίου τοΰ ϊτ^υς
1908 χϊτη-ίθρη-ζ-ριο'ν μχς, άλ>ως θέλει ϊιχασίή «ρημην.
'!> Καστίλλ'ω Πείιίοο; τ>, 12 Φίβρουΐρίου 1910
Ό Παρχ 'ώ ΕίοτνοΒ χε'(ο ΚϊτΓ£λλ''
Δτ|αο7ΐ&ς Κοιτήνορο,
Ίωάνης Γ.
Άρμόξ'ίς 5ρ'ϊττ!'6; χλητήρ παργγ
χατοιχίαν τοϋ χχτηγοοουμένθυ χϊΙ έ'£ΐ3ν 6ί{ Ττ|ν έ'5-ϊν τοϋ αχρο-
λ:ι9·'οι τοΰ Πριο-οδ.χε'οα Ήοϊχϊί'ου δηα,,ΐιεο ήτυ οε τόΖί 5ι»
τής Έτιτήιι,ου Έρημε:·03ς.
Ό Λη,κ.6σΐ5ς Κϊτήγορος
Ι. Γ. Παπαδάκηζ
Έκ τοθ ΈθνικοΟ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς