93120 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚίΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
ΕΝ
ίΚΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟ3Ι
λανιυ ί, 13» β Φΐ>6ρουαυ{οΐ/ 1910 - Αριθ.
Άρί; ΙΙρωτ. 38 ί
'·ίΛΤΐ. 353
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ ΕΙ11ΓΡΟΙ1ΟΣ
ότι
Έκτιθετα: είς μειοδοτικήν 2ημ5~ρασίαν, συμφωνως πρός
ιά, ίιατ^ςϋς τοίί Ιιπ αριθ. 356" περί όν,μοπρασιών -/.αί εκτε¬
λέσεως δημοσίων έργων νομου και *ατα τοΰς υπο τής υπηρεσίας
των Δι;αοσιων Έργων συνταχθέντος καί υπό τού Διευθυντού
των Δη,Αοαίων Εργων Οεωρηθίντας ορο-υς συμφωνίαν και σχετΐλΌν
τ.ρΰ,ιπολογιαμόν δαπανης ή κατασχ.ίυη λιθινης ■γεφ^ρ^^ς »πι τοΰ
ποταμ4ϋΜαλάαα.
"Αρθρον 1. Τα εργα ταΰτ-- πρρϋ-;Χογίσθη ιχν κατά την )ε-
τ,-ομιρη ί-ντίμ,ησιν εί, τ: τόσον των δραχμών 4
V)
49 /.αί 8"/ιοο
κ*ι δι' άπρόίπτα έςοϊα ϊραχμάς 50 19/ιοο· '^π' ^'-' ποσίΰ των
άττροόπτών ουδέν οΊκα.ωμα εχεΐ ό ίργολάδος.
ΊΙ Ι'πτωσις γενησεται επι ::ίς "/υ ε;ζ άκερΐίας μονίδας.
Α,ρ6;9ν 2. Ή δη-ΐθίΐρ,χσία ίνίργηθήτεται ?ν ταΤς έ'δραις τών
Νιμών Χανίων, Ρο).>μνης ν.αί Ήρα/.λβίου καί έν τοίς
ΐΓ*·,μα7ί τών οί*ίΐων Μομϊρχιών ίνώτ'ον ϊπ:-ροκ~Λν γ
ποιρβ τών οίκίίων Ν'-ΐΛαρχων ώς ιτροδδρων ή των άναττλ
αϋ-.ών τών οίκειων Είρηνοίικών κ«ϊ ενός μ,η·/αν*ο3 ^ .ών άνα ·
κληρωτών αυτών ώς μελών τιρ '22 Φο6ρο«·χριου 1910 ημέραν
ΔΞυτέραν καί ώραν ί — 5 μ. μ.
"Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν ξύναντα· να λ?6ωσ: μέρος καϊ
ά/,λοδατ.οί σ^μριορσο^μενοί πρός τάς ϊιατάξεις τοΰ περί ?/]μοτ:ρα
σιών κΛ έκτ*Λ«Λως ίτ;μ33ίων έργων νίμου κ «ι λοι-τού; τή; Ηο-
είαίν ί/τίΰειμένΑ ςΐς τα ^ραφεια των άνω Νβμαρϊΐών είς
διάθεσιν των ^ϊυ) ομένων ν? λβδωαι ·ίνώ9:ν αυτών,
Ί'^ν Χανίοις τ/, '2ί) Ίανβυαρίου 1910
Ό έ-ί τΓον Έσωτερικών Έπίτροπος
Α. ΠΛΙίΑΧΑΤ/,ΑΚΗΒ
"Αριθ. Πρωτ. 38:.
Άρθρον 4. Πας Ιργολάδος έχων τα προσόντα τοϋ ί,τ.' αριθ
356 νό;.ιο., είναι ίϊΑτός είς τηνϊημοζρασΐαν αι πρίσαγαγτ; ιτ,ν
αδειαν τοΰ ΐπιττ;δεύ|Α3τ;ς τού συμφώνως τω 8Μ Νίμω /αί "{?ζγ.~
μβτιον Ώΐΐτοπΐ'.οΰν την εΓς τι Ταμεΐ'.ν ΐβΰ Δημ:αίο^ ή τής Τρα-
πε"ζης Κρήτης κατάθεσιν, λόγφ ίγγυόσεως. ϊραχμιΰν 250.
Είς τούς άποϊυχάντας κατα τον ίιαγωνισμόν ϊπιστρΊφΐνΐαι τα
λόγω εγγυήσεως κατατεδένια ίντος τρΐο^ ί;μερδν ά π ο τής με::
δοιίβς.
Άρθρον ■). Τα -ροικτιχ.ά τή; μ=!ΐϊοϊίας !ιπ3/.ειντ.αι ;!ς την
Ιγ^ϊΐσιν τού ΐτ,Ί ΐών Εξωτερικών Έ»ιτρ^-.^^ δστ'ς Ι-χει τϊ 2ΐ-
καΐωμα, καιά τό δοκοΰν οΰ:ώ, νά έγκ,οίνγ,, % μή αΐτά, Ι&μς ί*-
τούτου ν' άχβχτα ό «λεϋτίΤίς μεΐίϊοτης «ΰϊέν κατά τιΰ Δη-
Ο ΚΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ
V
Ε
Διακηρΰτιβι ό ι :
ΕχτιΘετβι ίΐί μεΐ όοτίχ,τ,ν δημοπρασίαν, συμφώνως πρός τος
ί"ιαχάς€ΐς τοθ ΰπ' αριθ. 35ο' ιτίρί |ν;μβκρ«σιω^ καί εκτελέσεως
δηαοοίι«»ν έργων νόμ'υ κβί /ατ» τούς υπο τής ΰ-τηρϊσίας των Δη-
μοσίω' "1'ργιον συ^τΐχθίντΐ'ς καί ^7ΐ'ο τοϋ Διε,ιθυντοΟ των Δη-
λοσΐ ν Έργων θ:(.»ρΓ,θ·ντας 6ρους συμφωνιών καί σχετικόν ΐροθ-
τολογυμον ίαπάνΓ,ς, ή «ατασκευή λιθύνης γεφόρας έιτί τοδ πο-
ταμοθ ϋοίκτουρί*ν.
"Αρθρον Ι. Τ* έ'ργα ταυτα προϋπελΐγίΐθΐίίσαν κατά την λί·
πτομερή ί/,τιμν,ίίν εις "ό ~οσόν των δρϊχμών 5383 καί "/^ο έττί
%κ 3ι χπρζνζ'Λ 'ίξϊΐα δρ. Ι1β κα· 'Ύΐοο- Επί το3 ιΐΌσοϋ των
ρ Ι/ε ' ίρ]:λ«6;ς.
Ή έ'χιττωΐΐς νϊνή;:τα επί τοίς % ίϊς ακίραίας μονάίας.
"Αρδρον 1. Ή ϊημίτρασ·.α ενεργηθήσεται ίν ταΤς έϊρατς
των Νομών Χ*νΐ!αν Ρεθήμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς *ατα-
στηλϊσι τΛν οίκβιων νο^αρ'/ιύν ινώηον έπιτροιτών συγκΐίμένων
ιταρά τών οίχε ιον Ήνιχργ&ν ώς πρθ'.δρι^ ή1 τών άνατληρι,ιΐβν
α')τ.)ν τών οικείον Ε;ρτ,ν?Ϊ!κ^ν κβί ένίς ι>ηχανικο8 ^ τβν «να-
αυτών ώς μελ(7>ν την24 Φ&βρου*ρίθ» 19)0 ήμίραν
ρ καί ώραν 3—4 μ. μ.
"Αρθρον 3. Είς τ ν διαγωνισμόν δύνανται >α λάδωΐΐ μίρος
■/α α) Μ&Βτ.ϊ συμμΐρφούμίνοι πρός τας ίίατάξε'.ς τοΰ 'ϊερί ϊημο-
Ιργων νόμου κ«ί λ^ιΐΓβΰς τγ]ς
Αρθρον 6. Τλ κηίύκ«α ·κ« ΙξίΒα το^
θοφύγβικΐί τϊν έργολάέι;».
1. Ό προ&π«λβγ-ΛΐΑος κ*ί ή
ΙΙολίτείας.
"Αρ&ρζν 4. Πάς ΐργο'άίος έχων τα προβόντα
356 νδμΐϊ είναι δεντός ε;ς την ί^μιπρασίβν δ;
άδί'αν τού ϊτητηθ€ύϋατος ιίο συμφώνως τω 8
δίγΐσμιβν τ[σρφνται ιά
έντός τριών ήμ«ρ£*ι ά«ό τής ,«ο-
συμ- Άρθρον 5. Τα χρακτθ'ά τής μειοίοα'.ας ΰπόκίΐνται είς την
Ιγ*ρΐϊ(ν τί5 ειι τών Εσωτερικόν 'ΙΔκιτφνκον Οστις ίχίΐ τό *>/]'
'ύ- ' κ*ί**μ«, κ.»τ« τβ ϊοκβδν «ύτ^ νά ίγχρίνη, | μή, «ντά, χωρίς «κ
ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
το,τ^ 'άτ:οΛ άο -.ΐλ4-:αΐος μβιοϊ-τη , ί'·?:ν κΐ-ά ;ί3 Δημοσίου! συμφερωτέραν προτφοράν, ή δημοπρασ'.α έταναλαΓι.6α/ϊτα[
διχ-'.'ομα. ί παρατείνεται επί ϊ-ιοώρας 5 Β·' έσψρχγ-μ=νων πρ:
Αρ'ρον 6 Τα Λίο.ιΐ'&ια χχι έςοίτ το» συναΐθτ, .,λ;νου συμ ' γωνισμός μετας) των το'ΐςνεγκον-ων τας αΙι~ας
Άρθρ:/ 7 ' ■ -ρ'ιΐ-:): {"}>■', /.ι ι; ; ,'γοιφτ, -ώ/ όζο-ί ή δημο~ρα->'α /α*)* όρ'σθθ3ομ?/ην Ιιπό τής έ^ιτροπης ημε.^ν,
■/ρεωσεων = σ ■> ί*Ε:θε'μ-να >.ί, .α ·|ραφεια ώ/ ανω Νομα ιω·* ' ήτις δεν δυ-ατχι να υπερβή την Βεκά-η/ -ϊμπτη' «πό τής -ρω
εί, ;Γ,ν δ αηζί * ;·/ )ίο./Λ::μ.ϊ.>ων να Λθδωο' γνώσιν αϋΐιον, ; τη: ίημοπρασιας 11 δευτέρα αοτη όημ.οπρασια θα τ, Ιγχ^ρ:ς
Έν Χ αν ,-'·>) ϊαν -,αρ.ο.. !9!0 μόνον έά/ι ε'; τω/ ίογω-'ζομίνω χ 7 μ/, ί/πτωκν μεγα/ο:=ρ»ν
Ο .-ι -ιήνΈ- >--- *ών Ρ ι-ρ.-ος ιή"- ΊίνοΐΑενο; Λατα την πρώτην ϊημο,.ραΐιαν.
Α πΑΓίΛνΑΤ7ΑΚΗΤ ' 8- 'ΛΡθΡ!>ν ΰ Ε'« ούς χατά το> οΊαγωνΐομόν ο-οτυχόντας ίπ'-
ί ; _____ Α· ιιαμαλαι*·α^πζ „ ~ρέφ;νταί τα λόγω εγγυήσεως χατατεθ.ντα χρήματα, η όμολς-
■ ·*' ""* —— · ^ γ^Λ, Ιντός τριών ι,μ;ρών απο της ϊη,οοπρθ'σιας τή ϊγγράφω είϊο-
ιο'.Ο υ.,ι, -.. όί>6 ί ποιησε; το3 προΐδρου τής .πίτροπης ιτ,'-θι, τΐυς δημοσιους ταμΐ-ϊ:
τ; 8 ;υθυντίς των καΐαστημ χτιον ϊ οί. κατίτςθησαν
"Αρθρον 7 Ό ίργ/Λ/6 ς ΙιθΛΐιται ε'ς τάς δΐιΐίςει^ τού περί
υιώ1/ /.αί ίγ,ΐζι ιζ~η^ δ ,μ-σιων ζ^ιλι Ιιπ αριθ. 3·Μ
» Δ.εΛ,τ 3 5 Γ>
Ο ΕΠΙ ΙΩ Ν ΕΣΩΤΕΡΙλΩΝ '.ΙΙΙΐοιΙΟΙ
,τ . . 5 ~ ϊ ' Ι "Αρθρον 8. Τα πρα/τ'λΡ τή. βηα^πρασι^ς ύ-0Λί(;τ^ι ε'ς τί,
Ελτιθίται ϋς οιανιο/ΐΐμο/ με·:οοτίχτ.- οϊ,μ ν-.ρασίας κα—ί , " " , , ' >Γ, ^ ,- , , » »
, . -. ι , »,.ι ,. ε^'ΐΊίτιν το^ «πι 'ων Γ/σω-.εοι/ων Κπτοοτοο οστιΐ εγει το ο
τα υπο τής υπηρεσίας τω αγ,μοσιω Ε>. ων συ/τα7υ·/τα λαι ', , , ' ,' , ,
%^ιλ- » αί, * χαιιιμ,α 'ά α τ: ίο/ο^1 α^".ω, α - /,:ιν/, λ μτ α^τα, Υοιρ'ς ε.
^ί^5 τού Διευθυντού των αηαοσ'ων έργων Θει.ιρησεντα ϊ'.-'Ύραμματα , , ■ - , ». ·». ■ -
' , , ,» ► του"ου ν αττολτί' ο τε'ε^ α'ο; ;ε οϊίΤΛ,ς ο^οεν /?τ« ιο^ Δγ,μο
μετα τού - ρουπολογισμθυ, συ(·γραφής υπ(-/ρεωσεων /αι τυ^λϊ-} , ' ' '
γι>^ ή ϊ^τασϊ,ίϋη τή^ δ^τίκής ετερ-γε; τΐ,ι. Λΐςυσειου Μρα- ^ 'ή ' , , ,
•^ Αρθ,,όν 9. Ι^ι οιχ'. α{ ^λ%, ο προυποΛογιαμος> ιο τιμ-^λ'-
' ΤρΘρον ί. Γα ίργα κρου-ολϊγ-.ζοντ - /.τα „,. /επτο^ρη ί '^ν ,"" °^ϊ01 >^ν '^Τ""^ ^ ίκτεΟ6.μέν* ε·ς τ, γρ«?εΤ
εκ-μη«ν εις τό ττοσον των όραχ · (ι,ΟΟΟ π-ρ /.μ^νίμ5/=, τ=, Χων ανω >^α'Χ'ων ^«? ·'·ν ^"^ των βουΑομε,ων να λοδωα
.-ι/~> ι ι » , Ύνί 3 / α ->τω
τ »;:^α των ίραχ. Ο» ι Ι οί ατοΐΐπταυ; 4λ αν ς α· ών ο^οεν ε~»4ί ί/ΐΓΓ. »· ^
' * ΐΊ ν Αο'ίοον 10 ίο 7Υ1ο^/^'α χαΓ Ις^οα τοϋ συ/-ζ©ι3ΛσοΛΐνου σ*»ν
κακα'ωμα εγει ο ερ[θ/αο:ς. π εκπτωσ1: -.ενηΐεται ί^ι τοις ε- . " ", Λ , * τ «
τον είς ά,εραιας μο/,δας. ' , ^ιθα «ιδ,ρυνου.η _γ ν ^"λαίίν ■ ;;
Αρθρον 2. Ή ί0μο-ρασι^νερνη6^ετ7( 1ν τ*ϊς έθ>ις των έ Κν ΑανΙΟί: ττ ί9 Ι^^ρι;υ 1910
Νομ.ων Χανίων. Ρ€υ^μνης καϊ 'Ηρ*ΛΑΐΌ^ και ϊ/ τοίς Κατα- !' '" ϋιωτϊθ·χω/ Κί-Ίτμθ ο;
στημασι των οί/.ε'ων Νίμαρχιών δι' εγγράφων Λαι έσφραγυμΗνων
τ.ροσφορών !»πο ίΐτιτροπης προείρευομςνίΐ, ο .ο των ο'κε'-ων Νο-
Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
μάρχην γ, των «ναπληρωτών α-ι-ών των οΐλειων Ιΐροείρων των
Λαι ενός μτχανικ:^ ή των άναπληρωΐων αυτώ/ ώς
27 Φ
Αριθ Πρωτ. 38
ΐ6/.~. 357
μελών την 27 Φεβροααρΐου Ι^ιΟ ημέραν Σα66?τον και ώραν ί
9;ίυί,5· «*λ ,, , . Λ , Ι υΕΐιΐτυΝ εσι
Αρθρον ο 11»>α πρίαφορ- θα σκν^θε^ηται υ-ο τή; αςι,ιας
ι, »ατοι ΐ:ν σχετικόν 8) ί Λομον, ,ιπο το^ προδΛί- " Διακηρνιΐτει ότι:
ιι-υ υπο τού ττερι Δημο-ραΐιων /3ΐ -'ΤίΑεσεως Δημοσιων ' 'Εν.τιθϊται είς υ,ειοοοτικΓ,ν (εΛ6«οτιχ.ί;ν οημοτρασιαν συ^φωνω.
έργων Νομου πιστοποιητκοΐ; /.αι ^πο νραμματιο^ ^ίδαίουντος ~ρος τα·- ϊΐα.ίξϊΐς τ^ϋ ύπ'αριθ. 35ο πϊρι έΌμΐπραΐΐών/.αι >>ιτ-·
-,ην είς τι των ίημισιων ταμείον ή τ.,ς Ιρα^ίζί(ς Κρήτης κατα· » 'εθίΐυ, οι,^ςσιων έργον νομ.ίυ κοί χ,ατα τιϋς υπο τής ϋτΐϊ,ρεσί^ς
θϊσιν, Αθίψ ϊγγαήσε'ι,, εί; χρί,μ»** γ, ομ Λογιας τής Τρ«-ίι.ης '.ι)ν Αημ.ααν Εργων ο^-* υίχυε/τας ίαι ύ~ο τοΰ Δ ευίυ/ιο^ των
Κρήτης, κατα-.ην ϊΤϊί τ^ς »κοθ3εως των αςιαν πίσο ^ 5ρ. οθθθ. | Δημοσιων Ε^γων θϊωρ(·,ί£ι/τας ορους συμφωνιών και οχϊ^ΐΑον
Εις τον -ιαγω/ιομον ουναντί'. να λ»&(»σ' μερος και ολλοδα- ' προυπθΛογισμον θαπανης, η/αταικευη τθϋ υίραγωγειου Εκιο/ο-
ποί συμμορφο^μενοι κρός τας 5ΐαταςεις τ^ϋ Γ.ερι ίημοπρασΐ'ον ~η: Ροθυμ/η^.
χαι έΛτελεσβως ίιίμοσιω.' εργω>» ν μοα Λα' / .·π ύςτης Ιΐολι'ειας Άρθρον 1. Τα Ιργ^ ταυτα ιρ^υπεΑογιοϋησα/ /.ατβ τί,ν Λϊ-
Άρθρον * Ή ίίηί. π,.,ασια .ιεςα>6.α δί,μ^σ.ω,. Ό έσ^ρα- "Χ ο/.5ρ.τ, β/, ίμ',ςΐν εις ο ποϊον των ϊ^αχμών ίίίιθϋ,
,Ίσμενος φίΛε/.λίς, ίν φ ει/αι »γλεχ,Α=ίομϊνη .', ΐροαφορα, τιυε-, 11 ίχπτωσις ^ε/Γ^&τα. ιΐτι τ^ις °/β ει>, ακίραιας μςν*ία,.
ται όμίυ με α των 4ν τω α/ωτερω α^ϋρω μνησυεν.ων ϊγγραφων ! "Αρθρο/ 2. Ή ^ημοπρ,υ χ ϊνεργ,ίϊθκείται :ν ταίς ε'ίρα ς των
ϊντός 2ε.τερο^ φακίλλου, όστις καραόιδϊΐαί «σφραγίαμΐνος εις Νομών Χανίων Ρεθύμνης /.αι Ήρα/λειοο και έ/τοις
-όν πρόεδρον της »πιτρο-ής --ινεδρΐαζοόσΓ,ς. '·) αροεόρος «ριθ μαίΐτών οι/.ειωνΝομαρχιώ^ ίνωΐΕί,ον επιτροπών 7ογν.ειμενων
μΐϊ τούς ^οηί/Μ^, κα.α ταςιν της εγ^-ιριο^ως τον, »χολο6- ί ών ο'κείων Νομ,αρχών ώ, τροΐδρον ^ των α^ατ.^^ι
Οως άποσφραγιζ.νΐαι οί ϊςω-ίρικοι ^α^εΑΑοι, γ, ό« ί/ατροττ ση- ?ω· νί/.ειω^ Ι^'ρηνοοΐλών /.α ενός μ.ί;χαι/.οΐ/ ή1 τώ/ 7ναπλ>;ρωτών
μϊΐοΐ ίφ' 6κα3τ8^ ϊσωτί-ρΐΛ.ϋ φα)>.ΐΑΛου, ..«ρικ,/.ειονϊος την έκα-{ αύτω/ ώς με/.ών την 22 Φ-όρθϋαρίου 11)10 ημέραν Δίκτί'ραν χαι
στου προσ^οραν, το ΐνομα α,τ,. Λα; τον αύςίνα αριθμόν τού ' ώραν 2—3 μ. μ.
έίωτερικου φακελλου χοί ναΐαγραφεΐ έν τοωτοχί λψ τα 4μ - ' Αρθρον 3. Είς τ&ν ίίαγωνισμον δύναται νά λάβωσι μςρος και
7;*ριεχομενα κατα το άρθρον 3 εγγραφα. "Ιΐζατα οί «ν τί; αίθο^τ, «Α/ οοαποί συ^μορφούμενοι πρός τας ίιατάξεις τού περί δημοπρ»
.ής συνεί"ρ!ασ-ΐυς παρευρυ/.;μ.ΐν ι α,τοσυ^^νται, η ί. ϊπ'τροπη σιων λ»ι ΐ/.τ.Ζέσεως ίημο^ιων ς^γων ν:ιιΑ0^ κα1 λοπούς τί;ς Πι.
-ςελεγχουσα κατ ίδιαν τα εγγραφα απο^ασιζει κατ'όνομα τούς Αΐτίιας.
ε.ς ΐδν οιαγωνισμον παραθεχτΐοας σί,μ«ιο^σα τούς λογ3^; ίι' ούς ! Άρθρον 1. Πάς έργολα6ος -'/ων "α τροσόντα τοϋ όπ' α?'·§
τυχόν θά «πϊΑΑίϊΐε τίνα τοιν μίίοίοτών. ' 3^6 νομου είναι δεκτός είς την δημοπρασίαν αν προσαγαιχ,τ ν
Άρβρον 5. Πάσα χατα ιαράδασιν των αρ&'ων 2 3 >.^ι 4 αϊε:α, τού1 ϊπιτη£ε6μ·*το; τ-1 σ,,μ^ωνως τώ 8 11 Νομΐο ναί γρ»μ"
,.ροΐφορα :ι α' α-αρα;εχ ο; /,α' -^ τ-ρ-^:τ/ τ-.-ο-ς ΐον »- δοντα μα.Όν π[3το^.ο!^^ν τ^ν εις τι Ταμείον ζ^^ δημοοιου ή τής Τρ*
ταΐιίην/ορ', ν «νθ'.χθΓ, ο ιτεριχ,' ειω αύτην φα^εΑ/.ςς. τ;ίζης Κρήτης χαταθεσΐν, Λόγω 1γ ^ι(σβως, οραχκώ/ νοθ. Ες
Μςτχ (&ν ε/.εγχον των ίΊγραφων τ, ο-ίν^δρΐαίΐς Λτ.οκαΐίΐσταται τί^^, αποτϋχον;^- χατα τον οΐίγωνισμο/ ίΊΐίαΐρβφο/ται τα ^ογψ
«λ Υϊθ»! οηχοσω, ο όϊ τ ο^ϊρος αττοσψρϊγιζει τα των προ-φ3ρών -^γιι^σεως Λατατεΰΐ/τα &*.ος ;ρ:ώ' ημερών άπο ~ης μ.ϊΐοθ9σιας
θϊλτια κατά τηνάριθμητικην αυτών σίΐ; ίν, Λαταχωρ'ζεΐ τ; ~εΓ ,χο "Αρθρον 5 Τα πραΛτιχ.α τ/;ς μ.5ΐο5οσιας ύπο».ε!νται ε'ς τη/
μενον α,ιτών ϊν τφ πρώτονοχ,ολλω και άναικηρ^τ-ί: -■Αί^τ^ΐο έγ/^ισιν τού επι των Ί^σωτερί/ών >Ετιτρ5πο^ όστ ς Ιχε' το ο
μΐΐο5οτην τον τρίσ^ε 5,Αε/ί/ να Ιι,τελϊΤζ; το έργον :!ς τ.^η: ϊ,α.ωμα, κατα το ίοκ.ο.'ν αύτφ, να «γ/.ρινι;,, ί; μ.η, αύτα, '/ωρι; !/
ίυμφ*ρωτεραν τιυτο^ ν' α~οκτα ο τϊΑΐ^ναΤ^ς μ;(οος"ης ο^ίεν /.ατα τοϋ
Αν πλείονες των έιαγω/ιζομΐνων ήθ:λον "ροΐφϊρβι την αύτην σιου οιχαιωμα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ* ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
31
Άρθρον 6/ Τα χηούκ«α καΜξοϊί τοθ
κολαίου έπιβαρύνουσι τον ίργολάβον.
Αρθρον 7 Ό ϋλώ
)ίν:ι συμ- ττο|. εοή ίκτίαηοΊν ε'ιο τό ποσόν τώ^ ίρχχμών 1076 καί δι
> αποόοπτα ίςίϊ* δρα/ 24. Επί τοθ ποΐϊΰ των ά
Αρθρον 7 Ο προϋπολογισμώ χα' ή συγγραφή τώ υπο ρ-χαίωμι |γε( ό έργολάβος. ■,·:
χρεω-ων «ΐίίν «τεθε-μένα είς τα γραφεϊα των άνω ΝοΐΑθτρχ-ών Ή ϊττιοίι; γβνή^ται επί τοϊς °/ο εί; ΪΛεοαίας μονάίας
««την διαθέση των β^λομένων νά λάβωσι γνώϋν «'κω/. ; ν ίι,-ν 2. Ή !ημ;τραβί·χ ίνϊργηθτΛίτ»;! ίν τϊίί «οαις τώ
Έν Χανίο'ς τγ, 29 Ί^ο^ρί^υ 1910
Ό „">'' ,ώ 'Κΐίί·, Ι" ίίύ 'Κ-ί /-
, ' τ" . Λ. ΙΤΑΠΑΧΤΖΛΚΙ|2
Άρ'8. Πρωτ. 392 Τ : '". ' '"
» Δι.*-. 360~
■ · Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΊΙ1ΤΡΟΙ1ΟΣ
Χ ' α κ τι ρ ύ τ τ * ι ότι:
, _ -
''- ",ζ ',Ύ'-συΌν
τιου Β!Λν.,,. ·'
»*ντα>Βέντας κα! ύ-ο τοΰ Λ'ϊ'ΛυνοΙ των
5Υ-θ«ν-χ; ό'οίυ; ιυΐλίωνΰν *αί τ/ε-'κ>ν
ης 4; ιιατϊσκευ*· ά'Αϊ?·τ?ί ό'οΰ Ί·ο·»πέ-
α ίο^"ϊ τί1»"*» -Ι5θ>"ί ΐγισθΥΐβον ν.'ίΐΐτ —ν
'ίϊ
η5,ν . . ϊν - Ϊ23,ν,^Τ! ,
τ'')ν'αιτο5όΤ-τ·"ν ούϊέν οιχο!ίωι»7 Ιγε- ό Ιογο") τ6-:.
, ·ων
. γ^ ,Γων
ν τω
;- ν»;
ώ- ιι·>(Τν ^ν
9-10 χ. μ
χον ^ιανωνιΤ
?ι 5ι> τοίς
τ'~>ν
τήο Πολιτειαι.
"Αοθοον 4.
.■>5η νόΐΛ,ο^ ;ϊν7ΐ
μ ε"- το3
|ντ«λ-'3Ρ(ι>ς δημοσίων ϊργων νόμοο κκϊ
δπ' ά"ΐθ.
χ-ίιν
δν
τώ
Χϊ' '·'ίίίυ.').7τ(ΐ!ν Τ'7τοτο"ΰν την ίϊ'ς τ' Τκ»ιΐ"ΐον τοΤ Ατιιοσ'βυ υ)
*ί]: ΤθΊπτίίης Κρήτης **τ
500. Εΐί τοΰς ΐπτοτυ-,/όντ*·;
λόγω ΐνγοήσ-ίω-; κατατίΒέντα »:χ τβ'Λν ή'λΐΐ'όν 4-ο
Αοΐοον 5. ΤΑ ΐΓοικτ«ϊ τής αει·5?οτ''ας ύ^όκειντα! ε'ί την
?-'κοισιν τοϊ ίπ' των 'Ρ1τ·.>τΐθ'/;5ν Έτ'τοό-τ·υ ίττ·; ?7" το %'■
ν»ί'·υιχ κατά -ό δο'οΰν νΰτί5. νά Ινχοίντ, ·? μ.}·, *!ιτά, νιοίς
;■'. Τίΰτϊ ι ν' άτοκτα ό τελίυ'ΐ(Τθί αεΐοϊότν.- ουϊέν κα-ά τού
ΐρ ργ^ ς ρς των
Νομ'^ν Χ*ν'ων Ρίθΰανης κΐ'ι Η ΐα/.λείου >ϊί ϊν τοΤς ιίαταστή-
αιτ: των ο!κ5:>>ν Νοαρχιών Ινώπιον έπιτροιτί3ν συγκδΐμΐνων
Τ2ρϊ τίΛν "ίκβΐΜ Νομα"χΟν ώς τ ρ;; ΐορο>ν η των άν?πληρωτών
«ύ'·5ν τβΐν ο'.νείων Ε'Όηνο?ικδν χαί ενός μηχανΐν.οδ ϊ} των άνα-
"ληρω-(Τ,ν αΊτΛν ώ μ-)ών την 2? Φεδρίυιρ ου 1910 ήαέρίν
Δευτεοαν >αί ώοαν 11·—ί2 λ. μ.
"Αο'ίρον ί. Είς τον δΐαγωνιΐμ'-ν ϊόναντίι νά λάβωι: καί &Κ-
) οϊαιτο' σ.)μ.υιορ5>ούιι»νο: πρόί τα; δίΐϊάξϊϊς τ,οϋ πβρί ϊημ'οιρα-
σιών ναΐ Ικτελ^σείος δη,ιοσίιον έργων νόμου χαί /.ϊ:πθυς τ'ής_ 11ο-
»!τεία;. . ' '" '■
"Αρθρ " Ί. ΤΤ5. 5βγ9λ«6ί.ς ?-χ(,>ν τα προσόντα
35'ϊ ν6·Λβυ β^ναι ίείτΐί ε''τν ϊη ά
αδ-'α»^ τ*3 ίτΐτη ; $
ΐΛ πιστίπο"-ν την ιίς τί Του,εΓΐν τοϋ- Λη^οσίοκ τ) τής
ρτς Κί-τγ;; /.-ϊ'-ίθΐτ·ν, λί /·ω Ιγγ ήσίω;, δρχχμων ΙΟ'*.
Ε!ς τ;ΰς άτ-,τϋχό^τΐς κΐ"ά τόν ϊιαγων σ/ον έΐϊΐστρ.φϊντϋ τα λόγω
|ν·υήσεως κΛΐατεΟίν-» ϊντόι τρών Γ,μί,ώ άπ: ΐής με'οϊο-ίας.
Άιθθϋν 5. Τα τ-;α/τ·νά -ή: μί'οδοϊΐας ΰ~5Λϋντα'. είς ιτ,ν
Ιγ/.ο'ΐιν τοϋ 5—1 -ών Έ^ωτβρινών Έΐπτρό-ου 8;τ(ς Ι/εί το ?ι-
■ο''ωμο:. χ»τί τ; *ι/Όν «ΰΏ, νά 5·'/|:ίντ, η /Τ, αύ-ά, "χωρ!; ϊκ
τοΐ»-30 ν' άτιοχτα ό · 'ε^x3^ϊος με οΐ;χτς ί ΐεν 'ϊτά τοΰ (ημο-
συμ-
κ'αριθ
είτΐί ε', 'τν ϊημο-ταΐ'αν άν π^οτιγάγ| -ιό
811 Νοι
"Αρθρον 6 Τ>. κ'ρύκε·» %τ !;:!? τ;'ί ι.· ί?·)ίρί,
βολαίου (ττδιρύν-^σ! τ:ν ίργο"1 άδ ,ν.
"Λοθιον Τ. Ο πρ-3ΐίθλίγ(3 'ό; χ* /; σ^■1γρα;ή-ών Ιι
σ·ων εισίν Ιι'τεθειμέ ϊ ίίς τα γραφ:1"/ *Μ/ 7ιιω Ν^^αρ'/ΐών ς>ς
νά '· ^*ια■1ι
Έν Χβν'ίίς χτ '
Λ.ΜΛΙΙ\ΤΖΑΚ'Τ!Σ
"Αρθρον 7 Ό ζοοΰπο"1 ονισυοί κΐί ή
"/3ϊ('σ:ωί β'σίν Ι/τΕθίί^έ/θ ϊί;; τ» νρα-ρεϊα
εί- την ^(άθ-σιν των 3'-Λ :υΐ5νων ν3· / ·>·6ωϊΐ
Έν Χβν'ο-ς ^ 1 Φεβί-,υαρίοο 1910
Ό έ.*ΐ τω
V
•Αριθ Ποωτ. 393
~» "Δ-ίνττ" 36Γ
Ό ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΤΤΡΟΠΤΣ
;'. ότι:
Άί:θ Ι!οο)τ
ί Δ ίΑ-τ ί / 7
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙθΣ
Λα6:ντβς ϋχ' όφιν
1) Ττν Ίπ' αρθ. !17*/5Μβ τ· =· δΐϊ'-ήο-ς1·" τής Άνωτέοας
ύνσίω; των Έσωτ»5Γχών ϊι'ής ίςίτΐίιϊ.ο εί; μειοοοτιχήν
'.αινχι ή —ο:5*'-5τις τή άμβειτής ΐϊοΰ'Λλυκιανο^ Φ. υρν«.
Τα ύτ:ό τώ; Ν'-μϊίχ'ών Χϊνιω/ Ρ ')^).γ^,- -Αχι ΊΙρ»κλϊΐθϋ
τα ή>ι*ν ύ-- Όθνθ"'ςν.^; ·>ο Ί/νΐ./;1^ 1910 πραλτι/.ά
των ϊΐτΓρ:πί'Γ'ν β"- /·; συνϊσ'άοητχν π.'":ς 2 εςαγωγή' τής Ί.ν.ϊ-
ς ταύτης έ; ών Βϊί/.ν^ϊ'. ότι ϊ/εργηθϊΐση; τ-ής "εοτ ή; ό /ο
γ-ς μειοϊΐΐίας ν.μ'μ'·); --,'^Γί-'ρθτ; ν' ίνί'/ ί6ί, την έχτ=λίσιν
τής =5γϊσία; ταύτί)ί ' ίιν;" ^ί, Άν?ρ·:υΐ; Ί'ΐ'τέιχς αντ! ϊένζ
σ^νΞσττ,0^, ι" τω Ν: >Ί Λανίω·.
3) Τηνϋπ; νρ^νο'- ,'ία'1 Φίίρ^ΊΧΓ'θυ 1910 δήλωσιν το0 ίργο-
λάδου 'ΐΜάνο)Γ. Μπιιτάχ»; νομίμως /»ί εμ7:ρο05σμ(.,1^ νιτα-
ι τείίεΐϊαν μετα τοΐ» α α:τ -*!^':ν^^ IΡ^!^μ3ίτ''^ "3ρ?¥^τ^ ήνης ^'
| ής δηλ-/ ότι προσφίοε· τ-'ντϊ τοΤο ϊ/ϊ-το ί-ί ϊ>^ττον -ής υπό το^
ί^ με'οϊό-ν.) -ρθ3»ε θ£;7»·- τ·χ*ς 'ίί; ανάληψιν τής
ί
όη^ς /·»; τί ϊ-Λρίν 1 Ί τον 356
Άκυ3:5αΞ· τί σ-/'~ι?.ϊ ~:α/τ'/.> :ή: ενομένη: ^«υδοσίαί ·/.*-«
25 Ί;>·νου»6ί:υ 1910 ίνώτ'ον τ >'' ;-ιγοοτϊ ών οϊτ'.ν"· συν=-
ΐ'α-.ίςϋ; το^ Ίτ.' ά,-'1). 356 Γ.ε« ίημϊ,τρ
! ύ ΰ
', "."" 'α^ ! Λ ϊ·Ίζζζ·),-.·) ττν
-:/τ·-/^..=: .' | ^^η,ή,.;—. 6Ζ' ',ρΐ
λη'ΐι'.ν α' ■?- -υ >.'ύ)ι>:ζ το"; ορο'.'
/ '
ϊηαοσίων ?-γω. /όυου ν.α' χίτά τού: ΰ~ο -ής '-ηο^'τς "ώ'
V,-
ι Δ·.-,0>/τ5'ος των Έ-(..τ5ρ:νώ/ν.α τ.ΐς ι:- >"ς.3ΐ τ:; 3ου Νέμ ^
ιχοϊίΐΛν "Κογοι συν{α"/''ΐντας κ*ί ΰπ; τ-ΰ Λΐί^"^ντ5ν τω/ Λη·λ3 | ^--ντίΐί·,-» α-' τν !νιί>~'ΐ ■ *'"ΐ/ -'2 -ι*: ?ι''η2ύξ-ως τ^ότν,ς ώρι-
ΐ:ω·' Έ,;· αιν θςωρηθ'νο·; ^:ο^; ιυΛ-:ων!ώ^ ι ν 3"/ :ι*') Γρ:υ- | σΛ.ν,', .π'·.ΐ"-'5·ώ/ /-·'ι ι/ τ;γ, ϊ^:.", τ;τ>ις την 22 Φ=6, I^>ρ^·ο^
Γ,ς ή :~ίδι;ϊθ03ΐς τής ανατΐ'../-ίς π/.ί^1οας τής
αθρας είσαγωγής τοθ Τελώνου ΉοαΑ^βίυ Ααί ή νΛηζ-
τβυσΐς Γηγαίίυ ΰίατίς άναδί.ιιζοντίς ι τί" ιποίήκτ, ^ρΐς -ήν
θΐλ^σσαν.
ον 1. Τα εργα τ*ΰτα ιτρβθπελογίσθησαν κατά την λε-
ρ
1910 τυ.5,^. Λ^^■;'ρ» χαί ώ; ίν
Έν Χ χ. λ τή 2 Φεδρουα-που Ι'.'ΙΟ.
Ό επί των Έιωτεριχδν 'Εΐτίτροποί _>Λ ,
Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ >α
Αριθ. Π>οτ. 470
» Διεκ*. 418
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣϋΤΙν ΙΚΩΝ ,·:ΐ1ιΤΡ.>ΠΟΣ
ότι
μοβίων
καϊ
2 ι.
ο επί τώ
χης
ηρ
Έκτιήεται είς μειοδοτικήν ϊημοπ^ασ'αν συμφώνως τ.ρ'ος τά^
ίιαταςεις τ»ΰ ϋπ' αριθ. 356 περί δγ;μοπραϊιών ν.οι ;>τελέιε'· ;
Βημοϊ'ων Ιργ«αν Νόμίυ καί /.*τά τιΰς ότ.ό τής υπηρεσίας των
δημ'οβίων Ιργων σ,>νταχθ;:'ντας κ,αί υπό το.ι Δΐευβοντοί τώ>ι δη¬
μοσία)» "Εργων θειμρηθίντας ΐρους συαφ'·)«ών >.αί .,χετιχϊν
προυπολογισμόν δαπάνη; ή κατατχενή κο! έπ:~κε.ιη τ,Λτ,μαΐων
τής βατϊίς όδ;υ άπό τού χωρυ.» Άμπε"/ ά*ι διά τής θ!αεως
Τράκα μΐχρι Μϊλάμττων.
"Αρδρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋΤ.ελογΓ-ι0η3αν >ατα την λε-
π:ομερή ϊκτίμ»(3ΐν είς τό ποσόν των ϊραχμΛ»; 10000
Άρδρον 2.· Ή δημοιρασία ενεργηθήσεται έν ταίς έ'8ρ«ς των
ΐώ.ι Νο,^ών Χβνίιιν Ρεθύμνης κ?ί ΊΙρακ'είου /.αί έν γοΤ; κα¬
ταστήματι των οίχείων Ν:μαρχ:ών ίνώ~ίον επιτροπών ο-γκει-
μένων ιταρά τώ.ν οΐκίίων Νομαρ'/ώ,1 ώς π.^ι'ϊρων η των ανα-
πλί;ρωτών αΰ ών των οΐ/είων Εΐρ»}νοο:κών /.αί ΐνΐ>ς μηχαηιιο3
ή, των αναιτληρωτών αυτών ώς μελών την ' 7 Φεβρουάριον) 1
V)
10
ημέραν Σάδ'ο'α.ον χαί ώραν 10 11 π. μ.
"ΑΒον 3. Ε·'ς τον ΒΐΛ^ωνιομόν δύνανται νά λοβωσι μίρος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ϊε»Μ»εΜΒΒΒ»ΒΙΜ3ΙΒ8»*»^1Τ*»Ί»ίιιΙΙ)Ι ;Μι161&3Β»ι~3«Μ>»·"ΙΙ»**."^
ι
.ι ι*ύ; α πό
κ,ί ·. υνχο»,
, ψωτ««μοΰ, ζ«γίολ, )·α ι-
πωλκ'σεως οί ου χαι υΐνο·πνει>ΐΛατοδιΙν ποτώ^, ίνθ(..ίου απο-
εΰφλί'χτΐι ν ϋλών, θεάτρων χ*! ίιαματ χών κβρσατάαεων,
χδειώ»> κΐροων χά οτ,'^ΐίζζώ^, αδεία)* χρε^Λωλώ'ν, αρτοΐΓιΛλον, ΐ/')ΐ;-
ιπο/ω , άοτοπιιών σΐμιτοποιών χαΐ γαλ«τοιτ(ύ)ών, ίΐίκκομΐτω
ίι'εαγω-^εΐου, πρ^στίμω διχαστιχών άρ/ών Νομ«ρ/ου χϊι ''η-
μΛρνου, ϊγ/1 τι1 οατίυο>ν ά/ροζηιχιιον χα' αυλλητττΌίϋν των τγοεοιλ-
θΐ,υσώ/ χά! της -ηΕιτη. /'ήσίως Ι ν)Ι·8.όιϊ«ιλέ·:ας τοΰ Δτ,μου Ή-
χαι τοι/οχθΛλήβεω. τί,; 7ΐαρούτης «πβτίβωσι ιό/ρέος αυτών
χχτ' ιζύτϊά& τα ΰττβ τού βϊύ^ιου συγ/ω-
χά; βλλοοαποι συμμΐρΐυμενοί π^-ος τ^ς διαίάίςϋς τοθ ~ερί ίη ■
μοπρασίήν καί έχτε'.ίσεω^ 2η·α.οσίων Ιργα,' νομ:^ ν:ι ',οι.τίύς
τής πολιτβίας
"Αρθρον 4. Πάς ϊργολάδος έχων τα ττοοσόντα τοΰ ύπ' αριθ.
350 νίμοι; είναι ϊϊκνός είς την ϊημοπρασί^ν αν πρασαγάγΓ, την
άίει.ν τοΰ επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ ? 11 Νομώ /α'γοαμ-
μάτιον κ,υτοπ,οιούν τί;ν είς τι Ταμείον Τ33 Δηυι;σίου^ τής Τρα -
των ύπο^ρεώ-
αποτυ/όντας χατά τΐν ίυγω-ισμίιν ίττιτρέφονιαι τα λόγω εγγυή¬
σεως κατατεθέντα ίντός τριών ημερών άπϊ τήι- μειϊ^οιας.
Άρθρον 5. Τα πρακτικα της μ;:.δ;οίας όπόκϊΐντϋ ε;; τήν>
Ιγκρΐσιν τον επί των Έσωϊίρκών Έπι:ρ^~3^ οστ'ς εχ?! το δ:-
καίωμα, κατα τό δο/.οΰν αύτω, να έγχρίν^, ή μή, α'ιτα, '/ωρΐς
ΐκ τούτου ν' ά.τ.ο*.τζ Ό τ£"'6υταΪ!3ς μϊΐοδότης ουδέν κατά τΐθ Δη¬
μοσίου δι/.αίωμα.
Άρθρον 6. Τα κηρύκε.α κιί ίξίδα τού σ.ινα-θη7ο;.Αίνου ου,).
δολαίοιι ΐττιβαρΰνουσ! τϊν έργολάίον.
Άρθρον 7 Ό -ρο-ιττίλογιτμός καί ή σϋ1
σβε*ν βίσίν έκτϊθίΐμίνα είς τα γοαίίΐα των ά.
δίάθισιν των β.3.ι>ο·.έν(ύν νά λάδωιι γνώσιν αα:ιΐν.
Έν Χανίοις τή 5 Φεβρουαρίίυ 1910.
_________Α^ ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
Αριθ. Πραχτ. 51
τ» Διεκχ. 34
Γ Ν Ω Σ Τ Ο
II
Ο Ι 11 Σ Ι Σ
*Ο ΔΑιιαρ^θί,· Καο5τελ?,ίοι/ Κι} ?άιιου
Γν,ιστο~οι:ΐ ότι,
Είς την Ίτερΐφέρειαν τοΰ χωρίου Σειρι/ϊρίθίι τού Δήμου Κασ
τ«λλίου ε^ρ·θ». ό*ε6 τού αγροφύλακος τ'/,ς ρηθεία/,ς περίφίρείας
*ρό6»τον άίέβπ^τον των εξής -/αρϊκτηριστ.κών, «λιδαν; στεϊρβ
δ*ςιο καί ζίρδό πιΐ3"''·όκ{», τό οποι:ν καί Γ.αίεδόΟη ή^ώνΰπ'αύτου,
ΠροσκαλβΤται όθεν ό απωλέσας :οίΐο ίνα προσΐλθτ) έντος 10
ημερών άιτϊ τής ϊημοσ'εύσεως τής παρυαης είς την Επισημον
Εφημερίδα, εις τϊ γραφε,Γον τού Δι^μου Κασαλλίου, Ίνα τα πα¬
ραλάβη β^' βυ άποδειξη την ίπ' αΰτοϋ κυριόιη ά τού, διότι άλ¬
λως παρελθούσης τήι, »>ω βρ.θεομίας θά ίλπςίϊ,Οί; πρός 3φελος
τοθ Δημο'ηχοΰ Ταμειου Καστίλλιοο.
Έν Καστέλιίφ ττ, 27 Ιανουάριον 1910.
Ε. Καμπουρίκ/,ς
Άβιθ, Πρωτ. 167
112
^α'·αναγ/ι.5τ χτ μετρΐ.
χ Δήμαρ/ο; ΊΙ?αχ)είου παεβχ»λ£Ϊτ«· νβ δημοσιεύσΐ]
σαν ίια χηρύξιως χ&1 τοιχοχολλ/,βίως τί; τ» δΟ
τοϋ Δήμου
■ 9 10.
Ό Τα,«''« τβΰ
Ό
Έν ΊΙΓαλ»'ω τ1) '28
Αρ-.Ο Πρωτ. 1Γ>
Χονίων
ΐΙρος τί»ν Σ«β.
Κύοιε Νομάρχα,
Ενεργήσας Άοτυατί-ίχήν «'πΐθίώρίίαιν ,τ»{» 14*3»
)ν:ς έν τίΐς άρτα.τίΐείοΐς ι·?ί πό ^εως Χανίων χαίτβν ■
Χώρας χαί Κίΰμ Καπί. Φίρα είς γνώβιν τής ΰπη-
εύρον χαί χατέιχον π^ες έξ,φάνισιν «ρτους κα-
ϊ·α «ν τοίς έ-ομένοιο άρτοπβΐείοις:
1) Βασι>εί:υ Γκ»ζτά?ου ο/άβας
λ Καμτάλιου »
Κατζάλη »
4) Έμμαν. Γίΐζή »
5) Πέτρου
β) Μιχαήλ
7) Νιχτ)άοο
8) Εμμαν. Άλευράκτ,
9) Άϊελφώ* Γεωργίου κ»ΐ
Α5ΐ:$ΐιΥον δέ ν' Λ~ίζν~/.υ) ϊείγματα ·;ούχι».ν
μ,οσιον Χημίίίν πρός περιοσοΐέραν «ξαχριίωήΐν »αί
τής νονώς >οί ανελλιπώς ΐψτσεα'ς των ΐροχε'μένων ά'ρ-ί·>ν,
καθότι Λ Διευθυνταί τώ» άρτοκοΐίίων ούίΐμι.χν άκτίρρΊΙ^ν εφε-
ρο,ι ττερί τού ΐνιχντίου.
Ταυτα βναφ=ρο> είς την όπηρίσί*^ υμών κ- ΝομάόρχΛ, ϊιά την
ένέργεο;^ των νίμίμω»,
Εΰπ&ιθέστατος
Ό Αστυϊάτρου Χανίων
(Τ. Σ ) Α. Κωνατ%ντ4*υ>λά4νις
Διά την άντιγραφήν.
Έν Χανίοις τή 27 Ία.νουϊ,οίου 1910
Ο Πίρά τη Νομίργία Χανίων Α Γρ^φεΰς
Ρ. ΛΙ. Χατζημιχε"/α>ης
14—
17
3 ?00
Π—
; 20ο
ο.. ,
19 200
16=
7 200
τό
Λ^ιΟ.
843
Προ—«λ»«
ΓΕΝΙΚ^Ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
τ*ίί? Δΐίμοι/
— · άρθ||θι, Ι τοί πβρί ιίσπράξεως των Δή , π
» Διεκ- 513
"ϊ-ν Όνόμα,τι χο
ΚΛΙΙΤΗΡΙΟΝ
Είιίαγγβλέίοι,· Χανίων
'Κπ-ιδ»; 6 Σιυλιανο, Κ«,
Κυϊωνί^ς χ«Ί ήδη φυγοξινο; ηγ
άλληυ τινός χα· ΰιτο χΓινο2 συ φέ ο^το; χινού^-.νοι συφ
ΐή έχιε/ειιν της επομένηί ίξ,οπο'νοιι πράξεως χά! ίνεχα τ
σ!>νομ Λογήιβντε- άρ.οιβ«·'αν ποός άλλΐ/τος συνϊρομήν εν
αύτογν«*^6νως χα ά»ιυ ττ, ββτχατα'ίέ'ΐε ς τομ ϊ^ίχτο». δ
(Ο Οί-ι Τ)ΐι.ονν ε«α€εν ίίς τ/,ν χατχ»> ην των ξίνα χ«νητά
ήτοι ό"! την 19'0χτωβρ'ου 19·- 9 έχ ττ.ς δέοίυΐς « ΙΙ-«ί ·
έ-£3ν 18
ως ύπαίτκς τομ ο
ι_· Κ* Η
«νήκ·ν»·
τ*ν.
Κβειδη τί) α
άχβ τ' Έν τ|>υί*.' αριθ. ί έ. ε. φυλ'λψ κβι τ:ΰχε.ι Ι '. τ;υ
β^*ίΚί Ι, ίί >*ι-3 το» ΰη' χρτνμ (.65 χ«* 57 ιοδ ΤΙ» ιχοτι Ν'.$» υ τημ«τος τής Ι',Ιφημερ'θΌς τής Κυβείνή!:ω; ϊν Κρ/,,τη^ έβ4Μ0ΐ-
/«ρβ»τ·»)^·ίϊ*ίοι δ! ώς »ρλτΐ((ίριέ'·»|»5ΐ. ΐύΰΐ} χ'ο ^' £{> Γ). ^'/'Λ». ~*)-" ^0 Ία^ιυφ'θ^Π} Γ1» κλ»*τ.ητ.ι?ν «πι-
Έπειδή ο χαττ^ορούιιε/θ' ^^-ος βΐν« «·;·»» λοχ ^.«ιϊρομ & τό-> νρ,.^ χςυ κ. Εΐΐαγγελίως. Χανίων, ΐν ψ ί/. ταρα^ιοιιίς άνε-
«οςτγ δ,,μοντς-υ. , γιά^η τό όνομ.τε^ών^ίν' Μ*9τχ?5ς Σίλά'τ,θ άν4 νΐ Λ*»-
Ιβοντες λχι τ ϋβρα 4'5, χλι 40(ρ της
II.,
νι^^ς λιχθίθμι«. γΟ,-ν «Μ^^-τοι'5- ΒαΧίκϊ-ς"
ΚαΛθϊΪΑεν τον ε:ογ|μ.--ν'ΐν χ» > ^ιγ^ρ^ύ^ιενο/ Ί'νΐ ΐμφ»ϊΐΛ?| αΰτο, ΤΗτι --'ΐ'-, ^ι· , λ 'ν'4
ποοσώπως έ-ώιΐιον τού ά/;ο»τγι»'&υ τού ΙΚωΐ«δι*6ίβ* Χ'αν α» τιτιί ( ''*■' "·'·' ■- ^ίίϊ'-ί-' ϊ»4 Μί*)Η(ί4λ|βΚκ*Λ»*ϊεν^
ΚαΛθϊΪΑεν τον ε:ογ|μ.--ν'ΐν χ.χ » ^ιγ^ρ^ύ^ιενο
προσώπως 4ώτΐιον τού ά/£0»τ·η,.'&υ τοΰ
II
,ιοϊ«4τν.ΐβθ Χ'αν ων
28 τοί (ί·ην6; Μιΐου τοϋ Ι ου, 1910 Γ,ΐίΙρκ 414ι*«β»ι»ίιήνχΐ' ώρϊ'ί
9 π. μ ?α διχϊ'ί(Ι?ι ώ, 'πι'τιίς τή; βίτε^β*«η5 τΐ^τχ^ ^ς^ ί/λοβ
θέλ«*ί»Λ««Φή έρή^τ,ί συμϊώνως 'ω ά^Ορω 4(ί7 τ^4 Ηνΐ*οή, Δ"«
κ«ν^ΐίΚ, Η/γ/>ϊθί«βς ίέ χαλοϋιιεν »ύτοί οιυς λϊζγ γ,ώιιν τώΊ ,
έγγραφον τής διχΟγροιφΌίς » |
Έν Χ*νί ις τ|
Ό Ε!οϊγγι)»ΰς
ι.
Οί ΚληίΙί
ΙΙιχαγ. Μΐ£ Γεω^γιϊίάί|ς
Κωνστ. Έίμ Πΐπΐδί■;■») »
Γεώργιος Κ. ΜϊίτοράίΊΐζ »
'Έγγ^αφ» πρ!)^ άπό'/ΐιξ'
Ή ύη' ά.οι»^. 11 /«ά 1-')ίί)ί( ίι·ε-η. τβΰ
'ΑΒν.ό?ΐ0ΐ ·δνχ»«ΐ,)ίΐ) »λίιτ^Β πϊθΐγγ-λλϊϊ»
■~»*αρ»ν«}ς τΐΐ/Όκολλήβ») «ίΐ την -ελεβί-βί»»
γορ»^μί·« χαΐ έ
Έν Χανίοις «ύ
τοϋ
ως
/ωρΝυ ¥ϊ'''αύ?'ως'Αμχ, ί ο χ«! ηοη φυν.δ'.χος
ΰιΐϊ'τιος -οί οί! υ~ο οινοϋ ιυ,χφίΐο.τος αι'/ ετερ'υ τινος "•Τ"0"
πο'νου πράςϊω; χ«> 1«*χ· τ^*4τ*5? 4υν«'1οΚΐγ"*ί*;ϊίνΓ#* ίρίβιβ**·* ποί>!
τοϊ χ*τ*|·
Ό Ε τϊ, νί*ίΰς Χανίων
Γ ϊκονλας
_.....,..., „.-,-,-..,.....--- τηνί
νΐ >ά£ωβι είς την χϊτοχήν τω αΰτογνωμίν'ος ξέ··~' χΐνητήν τ:»-
ρι υσ'ϊ» ϊΛ~»αιτ7;> ίχβϊι ΐα»οιν'5μως ώς ίοιοχτ^σίαν τω; ~π-/ί-
ρισΐν ποο. τουτο ·ξ οτβ^'-τήν π-^ϊζ«« βΛ^ή'* ('τελετεω πεοΐΕχ υτϊν
τ«ΰΓέ«·Γ «»τ« "όν ■ίνω.'ί'ρυ) χ^όνο/ χοκ «κ τοΰ ΐν ΐ(, β^: »ΙΙ^?
γου » τής ιτε; φβρε'ϊ-' Βιζιοι ποιιιανομέ/θυ ΐΐο^μ^ ^υ τόί
Λ'Ί'Χϊι έχ 1>.^φου.$ ίιτ*»1ί**Λ ο.«5>>ς -ι
Φ'/θαίςν-ίς χαϊ χ
—ότων «λλά
Ι*ν
ΚΑυΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΑ
ΚίΙ:ιγγΓλέΐ>ς Χανίων
ή Η 1ί·»>ΐ λ*" ς Κβϊαϊ [Ιϊλκϊ'ά η
2 κιτ.
ν«
'&*«ιίή τό
' ά θ 3 47, 50 μ
>ϊι 7 τοϋ ύπ' ίοιν. 6β5 Νόμ·>υ /αραχτν,ο ζιτβι «^ «·>
■πλτιμμίλτμχ
'Κπε·ίή ό «ττ^ορ-σιηΐκνίκ: ου-"ς «Ι ε ά"ώ χ«ι άγ>οείι«ι ίι το-
πο: τής ί«ρ»ν^«· τ#υ
| Ίδοντες χαι τ' άρθρα 405 χαΗθίϊ τϊ,« Ηο νιχτ,ς Δικο»ομ'«ς
ί Καλοθμεν τί,ν εϊοημενον χατηγορουμινον 'ινα έμφανιιβη βυτοτρο-
| σώπως 4νώ» όν τΐύ ιχ^ο/τ-ηο'ου τ ,ν ΙΙίΐ,τοζι/είου Ριθύανης την
Ι Π τ-ϋ μηος Μΐι υ τού (τ-υ- 1'Μ" ήα''Ρ1ν Π^π Γ'ν «Ι ^Λίαν
' 8 π. μ ϊ»χ ί-τίβΛ ώς Οποίος τή; κ'τ^ΐ'β^ ·»^ϊξίΑ', '«/>·>«
έ ώ ώ ίθ 4Π7 τής Ποκιχϊ,ς Λ·-
ν«> ηοτ, φ,γ_·)Μ*/ χχ-η»^ί?Γ*ι οΝ &—-ΤΤ»; «5 6τ ςεςν^ΐνη»*. , ^^ ?,χϊΐ()ϊ| .^^ βυα(οώ,ως τώ ίρθρω 4Π7
ί ευ άπ-ζηα'ώιεοις το χΐτε ρχττΐε χα> -ο ίί·οπο ^*Τ) ή'"-!Κ β»ι ί , __ ϊβω>,ιΓ.ής 3ιχογ^α©·'α!ς
ΪΙβνκν. Πβτ^ίλΐί ϊ*Λ ι.Ό(ν5ΰ»'» ίΕ'ίΐ- ?ω τώ» ίθ /«' χ* » έΛ ώ Έν Ρϊ9ΰυι.νη τή ί3 Ίαν'ουιδ'Όυ 191"
10 ίρκ/μ,ύν είς 'όν Πχ,ϊγ'ιΛϊην
'Βκε-δΐ) τ^
&Αρ* 385, κ
«ντΐ
τ* τ'
'Λ ώ;
)
ΊΙβντ* χα· τ' ά-#ρϊ 4Θ5 χ*ι 4^6 τΫ,- Ηονική? Λκίν :(ΐί
Κϊλοδ'*ίν τί>^ βίρτιμΐνβ/ χατ·ηγθί»)ύΜ.-.ί.ν ΐ»ϊ έ*Ο» ιτ^» *ύτ"-
ρ^σώικβς ένιβ-τιο» ττϋ ίχοίχτηώ'θυ ΤίΟ ΙΙϊι>-·»ζ· «' » Χ**ί »· τή/
8 τον ριτινΛ'ί Μΐί^υ τού ;-'«·«; 91Ο τ«έ»«ν Ηοίρασ'!«(/ΐϊ) ΐό^αν
π. μ ΐν* δ'*ισ9?, ώς ΰπ'τΐ5? ττβ 4χί(« τΐ9ξ»» 4 *
ίρήμ«ι» (τυιιτ«β·«>ς τώ
»γχρ·*; δέ λ '
έγγοάφω» τής διχογ:αφί«ς
Έν Χϊνίοις τ7, ?6 Ί
407
ΓΙτϊε. ε -1.
1910.
Ό Κια» ^νελεύς
Γ. Σκ
Οί
γς Δτ|ΐ«.ιητο
Πβνανιώτης Λ. Τζω3τζάχτι;
; μίριυοε,
Τό ύπ' άβι6. 2?)
Άρμόοι&ς ο·«ϊ»·;'ίθς χλη
τού παο-ί»τ>ς -^'/^ίθ') ήΐ^, ιι -ι;,, τ-Λε
γορουμέου *ΐ! Ιτερα' τ ιχοχολλ^ϊη εί,
Έ» Χονίοι αΰβηιχε^όν.
λΐτα οπ ^, ε· ^'τιτ
1' λχ-οα χ. το-ί ^
Ό ΠΪ'Τζγνίλίύι, 'α»
Γ. ϊκονλδς
Ίαν'ουιο'-ου 191 >
Ό ΕίταγγελΕϋς Ρεΐύμ>τ,ς
Ν* Γ Π'απιδάκικ
Οί χ.λ·η5έ τε,
Δ·»
τοί ϊΐΐί^οδ Ψουρφ υ:ϊ το ίιιτ'
'α ' 35 π ε ρ-)υλ οχϊ ή τ/ΐϊιΚ-ίι οΐχονραφ'α
Λ ,ίΛι ς οκαιτ χο; »>ιι ί,ο -α*«τ.γγ-λλε,*ι όπως 1 ανΐί-υιιον
λε;ς τϊ') τε/ευτίιίϊν λ ύ
5νο)λΊζ"ν| ίίς ίη^^ί'
τοϊ π*3'ννο, τοΐ/οχολ
γορ,υΐΛενου /αι ετεοον
ΔηιθΐιειΛ/ί-ω δί
'Ε Ρεθυιχνν, οιύ η
'Ει»ια/»««.»-'Κ
Ό ~
>. Ι.
Έν* ίνόιιατι τοί βη«ΐλεο>ς τΛν Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΗΟΝ ΚΙΙίΚΡ»Μ·
'Ο »αοά -;ΐ> Κν^«»· ί>ικβ ω Ν«4/ς Ά*» ΐοιου
'Εαίΐϊη ό Έμμ. Τιτου Κατ«,5ο γίννηθείς μ*
Άγίιο ΊΐώίννΓ, τή; Επαρχίας ϊ? ά
ϊν
Μ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ματος, χρ'στιανος όρθόϊοξος πολίτης "Ελλην, κατηγορεΤται ώς
ΰπαίτιος δτι κατά την 17 Ίουνίου 1909 κατά την θέσιν «"Ανω—
Τσΐποΰνια'» τ?!ς περιφερείας τοΰ χωρίο-ΐ, Ά ίΐου Ιωάννου Ιθηκε
πΰρ πρός καψάλισμΐ, τοΰ εκεΐ άγροΰ τοϋ ιϊϊγϊΟ; τού άνευ αδείας
τίς αρμοδίας Άρχής τό δέ πΰρ μταδΐθέν ι'ς τό παραχε·'μ*νο
Λτήμχ το3 συγχωρίρυ τού Μϊχαήν Α Παοαδε'-Γανοΰ, κατέκαυσε
μίαν αναϊενδράδα ("Κρε6δα-ηαν) μίαν συκήν να'. μίΐίν ίμ-γδαλή
άξίας δραγμών έπτά (αριθ. 7)
Επειϊή τό άνόμημα χοΰτο ττρο6λέ·ΐΓε'·α( κχί τιμωρεΐιαι άπϊ το3
551 Νόμου, χαρακτηρίζβτί! 5έ ώί πλημμέλημα.
Έτειδή ό κατηγορούμενος ούτος είνε άιτώ'' χαίάγνίεΐται ό τό-
πος τής διαμονής τού.
.Ιδόντες καί τ' αρθοα 405 χαί 406 τή- Ποιν.χής Λ'κ^ομίας.
Καλούμεν τ3ν ίΐρημένθν χατηγοροΰμενον Γνα έμφΐνΓσθη «ϋτο
προσώπως ενώπιον ιοΰ ακροατηοίου το3 Εΐρηνοϊιχείου Νεύς Ά-
μαριου την 22 τοϋ μηΛς Μβΐου τοϋ βτους 1910 ήι^οαν Σάββα¬
τον καί ώραν 10 ιγ. μ. 'ινα ϊκασθτ, ώς ύπαίτιος τής ίκτίθείσΓς
πράξεως, άλλως Βέλε! δικασθή έρήμην συμφώνως τδ άρθρψ 407
τής Ποΐνικής Δικονομίας, συγχρόνως ?έ α">ο;μεν αυτόν δπως
λάβΐβ γνώτιν τής δ'κογραφίας.
Έν Νεύς Άμαρίω τ?! 19 Ίανουαρίου 1910.
* " *" *■ ν Ό Δημόσιος Κατήγορος
Έμμ. Χαιρέτης
Οί κληθΐντες μίρτυρες
ί) Μιχαήλ Α Παραϊε-σανός νάτ. Ά'ίου 'ΐί.)άννοο Άακρ'ου
2) Μιχαήλ Συμεών Καπαοός άνροφύλαξη » »
Καί ή σχετική έκθεσις, τοΰ αγροφύλακος
Άοαόδιος ϊ'χαστ'λό; κλητςο πϊοαγνί),},«τα όπως έΊ> αντίτυ¬
πον τοδ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατο-κίαν τοΰ
κατηγορουμένου και έ'τεοον τοιχο/.ολλήστ, είς ϊημίτια μέρη.
Έν Νεός Άμαρίω αυθημερόν
, λ Ό Διμόσιος Κατήγορος
Έμμ. Χαιρέτης
γνομονως *.χ άνευ τής συγκχπ&έσιω: τού έχοντος διχαίωματ5ιβ-
κτ/μινο; Ά δ^έο·» ί βωογέ ιί Τ^οχ^Αου χχ-οίχου Άγί υ Ίωχν-
ί έ δ)
νοι> Σφαχιω»
άξ'α;
μέ
το
13 χίγαι., 4 ίρ'βιχ χα' 4 τρχγαυς, η'οι έν δ)ω 2',
15 δοχ/. ?*χιτο , χνήίο»τϊ είς -όν «ρτμ&νον Ιοιο-
έξ ών άνευοέίΐτσχν οεχχ έττά (Π), διά ν* τ« Ιγ^τΐα-
ώί Εδιοχτηβίαν τού. > ).« ί ^ι τ Γ
Εκρίθη, απεφασίσθη χ»! εδημοσιεύθη. · _ · - -1 ν --ιι"
Έν ΒοίμωτΫι31 ΔεχεμβρΓου 4 90^, "(1 * '"* ' Ι%>·':
Οί Δικασταί ί ,,-,-^ -,.,-. ,η·^-..
ΚαΜλης
Α
Ί-
Ν. ΐαδβάνης
τ·ην δηιχοσΈυϊΐν
. -
V
Α,
Ό Γραμματιΰί
Έ Μ, Δ«σ«λάκης
η ηή
κηου/βέντα ϊνο/ον χατ·η ^
Ο Κ'σχνβλεΰ- έπίίτ ι
τής -κοιν^
τε:)1, τίς Ιτιξλ-ητ'ας
ινϊΐς εις
τίιν
ίίτ ι ε ν? επ
'- αΰτο δ α^'σος όρος
χαΐ 1, ?, 3, χ«! 7
κϊτά τίιν Νομόν
06ί
τ7 χον Ποινχοΰ Νοαου
-πεοΐ ζωο'λοπτις Νίμου
ΆοΘοην 57 Έτ 55ο ή τ^ΐ·-ειο', 'λ^) /ννν3 «Λίυιφ
«ινοΰμενοι συνβποϊατ'σωσι την £*τί>εΐν ώριβαένου τιν'ις
^ ' ϊ ύ λ
Αριθ Άποφ. 308
Τό Δτκα)τήρτον των ΙΙιΐωτοδικών Σφακίων
Συγχείμενον χ. λ. π...................,,.....
Συνιδριάσαν χ. λ. π......... ...........
Ίδό* την διχογββφίαν χαί
ΣχεφΘίν χατά τ!ιν Νό"μον
Επειδ·η χατά τοϋ χατηγορουχίνου ϊυγοδιχοΰντος, έξϊδίθη ή
δ»ό χρονολογίαν 8 Σεπτεμβ-ίου 1909 κλάσις επί έμιρανίσει χατά
την εν τη αρ/η τή; παρούσης νο ίμως δοισθιΐσαν διχΐιτιμον, ποος
απολογίαν χαί περαιτέρω συζήτησιν τής ποο»«ιιΐίνης »τ' αϋτοΰ
χατ-ηγορίαςι έτοι,^οχολλήθη είς τχ ύπι τοΰ Ν^ου δριζομε,να μέοη,
άς δείχνυται έχ των υπο χίθνολ'γίον 10 χαί '4 Σεπτειβίίο'υ
1909 δόο άττοδειχτιχών των άγροτιχών διανομίων Ν Βιτζάχη, χά!
Ν Γεωργχχάχη χ«ί έδημ»σιιύίη είς τΊ ύπ' άοιβι* 8'ι της 26 Σεπ-
τεμβρ^ου 1 9' 9 πΐεάρτιιμα τής έβηκεο δος της Κυδβονήσεως, έτη-
ρήΐησαν δέ χά! αί νόμΐμ,οι πρός ΐμβϊνισιν »ΰτοϋ προθισμ'αν, 5θεν
μη εμφϊνι«τ9ε!{ ϊιχαβτίος ί—Ιν Ιοήμην χατά τήν περ! τούτου αί¬
τησιν τοΰ χ. ΕΙσαγγίλέ'υς
'Εχειδή Κχ τε προα»αχοίσ£ως χ*ϊ ττς Ινώπι ν τοΰ Διχαστηΐί υ
τούτου δΊβ,αχθΐ/σης ίποϊ 'χτιχί,ς $ιαδιχασ·'ας απεδείχθη χαί το Δι¬
καστήριον έπείσίη ?τι δ χά—ηγορούμενο χαΐά τον έν τώ χατηγο-
ρητηοίφ άναφβρΊμενον τόπον χά! νρίνον έξε-'λεσε, «'τ' άλλων
άγνώβτωνετι, την άποδοθεΓσχν αυτώ προκειμένην άξιόποινον πρά¬
ξιν, ίπομένως δίο« νά κηρυχθή εν>χο , συμφώνως * -ν -----
ρητήριον.
Διά ταυτα
Διχάζον έρήμην τοΰ χα'τ,νορ^υί'νο
χατοίχ ^ Άγία> Ρουιιέλης Σφακ/ων ι
Κηραα'ει τούτον ίνο/ον ΤΓΰ δ-ι υπό
νοί, μετ" Ιλλων άγνώστων Ιτι, »υ α
όΐίομέίτ,ς άξιοποίου πράξυβς χαι ίίν*»α ταύτης συ οα,ολονήσας
μετ" οιΐτΐόν αμοιβαίαν συνδρομήν, την νύκτα τή- 16-17 Ν'εΑβρ'Λυ
1907 έχ τής θέσεως «Ναζαρέ» τί,ς περιφερείας τοϋ χωρίου Άγιου
Ίωανου Σφακίων, έν γνώσει ϊλχββν »ίς την χαταχήν τού, α.ΰτο-
*?ναι
ε'· εάν τ" αετίΐΐε τα πρ,χτ-
•'ί-ϊ .-8ς των συναΓΤίων τοικύτης
$τ>' π-ο η «τΐ τή τοάζεω συ ιόογτ,σε χαί' οϊη/%ή
ττοτί τρόπον η π^ιοευο'Όγι ε'ί τγ·ν |τρ'λεσ!ν «ύττη:, τιμωρείται ώς
«ΰ-ου-γ'ς μί τήνιταοΪ! το' νό'ί'υ οΐ)ΐσΐ'νην ιτλήοη ποινήν.
'Άιθ-·-ν 1 Ο{ χλΐπτιντε- βί-': Ττ-τΐ'ΐς, νχιό ου
η α νοπκ'ίβΐτχ π-ίτη- ήλϋ'ΐί χ*' γέ ου' »)ί χά! οί χλ^'π'θντες
'κ τοοήΕτε'ος χ*'"*σ"-''έί-ν-ες >υψ'λλΐς μίλιστών -ΐιΑωδ'ϊνται χατα
:>αί διαταξίΐί. Ιπιΐυ)'ϊ-τ01Αίνγ|£ -?£ Ιψιο·-ο ής των βχ-
ποινών τοΰ Ποινΐχοϋ Ν'ίμ'Ίί δΐάκ· συντ·;έ/'ΛΤ'ν αί διά
την ίθϊοιιογήν τό/ βΐρυτί-ων ττν"5ν '-τα"-)5με
Άρθρον *> Όίνοχχ των έν τώ ■το'ηγουα'ίϊω
των τΐμωοεΤται διά φυ)αχ'ιτ ω' έϊν ή >?'α ταΰ χ"Ίατέ -ος
χαταττροφης ϊηιχία α' ) δεν ε?·'α; αε'ζ'ον τ'ον εϊ'.οσι
τουλά/ισ-ον 1ξ μηνο/, 6' είναι μείζω τΰν 20 ^Ρ»χ^
μιχοοτέρα των 40 δπαγα,'ϋν τουά/ι»τον έ»νέϊ ιην Λν λχ' γ
μείζων των 40 ?ρ*)/ΐί,ί>ν έλίσσων τώ/ 400 §ρ(ΐ/ΛΛν τουι
ενός ίτους. _ -
"Αρθρον 3 Προιίίτως τΐΛω»οΰνται δ'ά χχταν»γχχττιχη
των φϊλαχών ϊονα«ΐ/α- «π! Ϊ3γω·ι ί-ημ.οτ'κων 'ή τ'ΰ ΔηΐΑθσίου οί
ΐνη/οι των αΰ""ώ πρϊξεων επ) νρόνον οσ-ίς δέν δ^>«τα' ν« είνα'
μιχοοτερ^ς ιοΰ τετάοτου τοϋ δρπ9ίντο; διά την φυλάκισιν αυτο"
/ο(!νον Ή ιτθ'τι ϊΰτη έπιβίλ'εται χά! ο /οο'νος α^χής δοίζβτα1
υπό τοΰ Δ χαστηοίευ, άρ/»τ«ι ?» ΐαέιως μετά την εκτισιν της ποι-
νής- δ χχτίδιχος ένκλε'εναι Ιν καοώ νυ*τ6? χχΐ καθ" 3
δέ έιγάζετ·»[ είς χρχτγιτιίθΌν η Φυ"1**/ν.
Άρθρον 7. Το επ! ι>·λΐίΜα*λήμχτ( η κακ>υρ'ήα»τι
σθί,τα 5>' ά*'χ·ημα 'χ τώ έν-ω παο 'νι νομώ αναφερόμενον ΰπο-
χρεοί τό ^ιχχστήοιον κχ* ά ευ πολιπκή: ϊτω'ή- ?'; την πρός -'ν
πα1(5/τα πλη·:ωμ.Γ,ν -ής άξ'ας τιΰ «λχπέντος η τϊ|ς ζηΐΑ'χς μετ»
π·άσης αίτίχς, οϊΐ'·)ς χχ! είς τί 'έζοΐ* ηαερτογ'ΐς 'χ! λ »·πάϋ Χχβά-
να. τοϋ -τ«ί(5ντο; δρΐζοαένων —>ύτι>> χχτ' ο'κι'αν ϋ δ'«*ιτ.ΰ κρί¬
σιν, άν αή Ιγη ήδη ίχανοποιηθή
'Τίπει'ίή έχ τώ/ κλαπ: τβ/ ζώιο/ 17 ίνϋΐίθηίχν καί ίπδστρί-
Φηιιν είς τον άδικΐ|9'.'τ», «πιμίνω; δέν όφίίλ«-«ι ίι' ?ύΐά ΐποζη-
αί(! σις
ΈΐΓϊΐξΓ
το^ άο'ΐρ ι
ωμίτων
4τ'
χα'
ή ^
22 —ιΰ ΤΐΐΜχο' Νίυι ο »ϊγοα»οιιί^ω
τώ εν
ίιχ*ι-
Λιά
Ιωάννου Έμ«. Μα>ω έ
■Κ^ΤΙ φυγοδΐίο'ντο^
βυμφίροντος χικούαιε- ι
ε την εκτελεί!» τη"!
χηο^^Ο'νΐα Ινοχον χ*"ΐτγοροΰμ»νον Ίωϊν ίΐν
οιχον Άγίαί Ρου;Λελης Σ^χ* ών ο! ή^ή ·->-
ν ίνο: κα! ήμ'ΐΐω (1 112) ί-ου-, £Ϊς την ^ο«:
Καταί'χάζίΐ
Έαα Μκνωλέ χϊτοιχο»
γιίκ>ιχο« ϋίς ©ϋλάχισιν
τ«ν ά^ΐ'ηίίϊΤΧ Άνδοέχν Γβι>;γί ή Τυ^οχ μ.0
Τωίννο> 2φΐχ'ω πληοωμην Βρχγ ιόν έ;ή»οντχ
ι ά-ο!κον Άγίου
(60), δι' άξ'αν των
χα' δ ι ~ιχη^ου π
εξιδχ τή- δ'χη; ίχ
ιιε'ου, είιπΐΐχ-έων χαϊ
εί; χαταναγχαστιχά έχτος
κή /ηχτ^'ύ τ;υ, «*' εί: τ*
ών ϊνδεα ίΐΐ . ΰ-»ερ τοΰ δί)ΐί.οιΐίου Τα-
δ"ΐ δεχατηαέο υ τοοσωπικΫ; χΐιατήτε", ^ τού,
όν Φυλακ'Τιν ϊργα τοΰ δημοσίου η δη-
,α!
μοτικά άμΐσως μετά την ίχτΐϊιν ττ, ποινης -ου τεσσάρω
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι&
ή^,ίσεω; 4 1)2 μηνών, χαί είς
χα'ωια.ά'-ω; ένο, ετυς ίτοτίμ
/ -ώ» ν / ϊνών αΰϊοδφι-
; τής ποινΓ,ς τΐυ.
'Η^γ Βχμψ τγ( 31 Λ»χεμβ3ίβα 1909. 1Κ ( :, 3 „,>, »».(
ΟΙ Διχβσ α! .. )·.
V
Λ , ι. ·' 1» -ι,
Ι Αιϊλνν κηο
.. . ί £ ·· - |Λ
- ·> Ι ' Ο Ύπο·νρ>|χμαΓ6ϋς
ί Ε. Μ. ΛίοχαΑαχηζ
Όπ άχριίβς «πόΌπασμ*."1 ΐ" . · ϊ ·> ι
'Κν Βϊμω τή 19 Ί»νιυχρίβυ 4910. ' ' · . » ι ' ·
Ό Γρ«μΐΛ«τίϋ,- αι α. α. 6 Βοτ)»^ ί '>--- ν ι - -
Ι-' Λ ,
Αριίίμ.. Ιΐραξ. 4
Το Συμβούλιον της' 4ικαιοόίνην,
ΕόγΧίΙμένον έν τδν Σωτηρίο Χ^ραλάμπη τροέδρου των εν
^ενι/.οΰ
ΐς Εφετ'θ/, ώς ΐϊρ«ίρου, Γΐωργίο Σ.
Εΐσαγγ^"'έ"ως Χανίων, Άντω-ιο'υ Γ. Ζηλήμονος,
Γ. ΙΙαπαϊά/.η, ν αι Πϊτοου Τ*ταρ.*)ΐη Εφέτως έν Χαν.. ς ώ;
μελων, καϊ το3 Κωνσταντίνου Γ, Χριστινάκη γραμματίωί τ^ΰ
ΰφέτίι-ϋ Χανίων ώς γραμμαΐέως. ,
Συνελθόν ιδιαιτέρως «ν Χίνιοΐι λαί ν τω δια '5(ϊα.ιψϊΐς τίυ
Έφετ*ίυ Χοττΐων τετα->μϊνφ δωματιφ τοϋ δίχ,οιστικοθ κχ.α-
στήμακς τί Ι Φεβρουαρ'υ 1 ΐί ΙΟ ^ '»
Λα6ο> δτ^οψίι τό ·1π' *ρτ9. ^/^ τή·] ' Φ66ρ
Ιγγραφον το3 Γεν λο Εισαγγελεύς Χανίων δ'.' ου
όπως ή σΰνοοΌς τςΰ Κ^κ„^ις ι;δ./εϊου Χανίων τού μηνβς Μσρ-
χιο^ ΙΟΙΟόρισΟςατο 16—"7 α ι ^α ανα'ληβΐ) ο δια τή; τιροη
',ουμένης αποφάσεως ΐρισ,ι.ίς αυτή-, διότι ^παρχοον ϋ^οβϊΐε'ς,
ών ίπειγε' ό όρισμός τν,ς διχ,ασιμου ϊντίς τού Μαΐΐίιυ ι^λλ' 6ΐνε
ήοη πΐςπΛτ,ρω/.«ναί α1 Οί/ασιιβί μίχρι το^ *«τ« την προηίουμί
νην άπί^ασιν ορίϋμϊό τοΰ πίρατος τηςσονοδο') ταύτης
Ιδον καί το αρθρον 3 τοο «*' αριθ. 44 τοο Ιί»07 Λΐαταγμ.ατοι
Άνακαλοϋ; τ. ν όπ' αρ.(ΐ, 85 της 21 Δεκεμβριού 1909 πρα
ςιν τού.
Όριζϊΐ την σύνοδον το.ί Κϊ/;νίγι;δΐΛ-εΙίυ Χανίων τί3 μηνός
Μαρτιου ϋίΐθ απο της 16 μΐ./ρις νήί '27 τοΰ μηνός τούτου.
Εγένετο έν Χανι: ς τί 1 1^^βρ^^αρ■ου 11)10.
Τα Μέλη ( , /
Σ. Χαραλ ·μπης
Γ. ίΐλουμίβης
' Α. Ζη'1 ημών ? ,.
Π. Ταταράκ/,ς , , - - ' , »
Κ. Ιΐαπα^άκης , ,
, , Ό Γραμμχτ«ας
, , .,. , Κ. Χρ:στιν?χης
Ά/ρδϊι, άνπγρςφον
Έν Χαν-οίςτ7, 3Φ--6ΐ^)-·ο^ 1Ί 10.
Ό Γρζ^ι,Αα-εύ;
Κ. Χριστινά/.ης
Αριθ
1(37
.0 1 Π'3 «Ό - |'' ,ίί "ί
είρκτής όκτώ ίτών κα!— Επιβάλλει είς αυτόν τα ίϊκαστικά έξοδ» ^
άνερχόμενα είς δραχμάς τριάκοντα 8ύο (32) είσπρακτέας καί"
ϊιά τρΐμήνου προσθέτου προσωπικής τού κρατήσεως. *' ΙΧ ^'Λ'
Έκρίθϊ), άπεφαοίσθη Λίί «δημοσιευθή. ^ * ί)Γ ^ '*"'*ίΐ
Έν Ήρακλήω τ^ 20 Όκτωβρίορ 1909 Γ,«ο- »*,1", 1 /'
Οί Σύνοδροι _ ΐ' ι ^ βγγ' ι.λ ν χ «ί
Ι. Χατζάκος ' - ^ '
II.
Φούμης
Μ" Σαχλαμπανάκης Ό Γραμματεύς ^,,,
λ. Άπ^ Ι. Παπαδάκης ,
Άχρ &£ς άπόσπασμα. '' ί 'οχ' * · *
Έν "Ηρακλείω τή 26 Ίανο,αρίου Ι^ΙΟ*"
V,***
,'ί *5 ,·
Ό Γραμ,ιΐύίτεθς'
Άχ. Ι. Παπαδάκης
___________ .»$'»ι."«· .Η
Αριθ. 163 ""·'"^ '! *'
Τό Δικαστήριον των έν 'ί!ρακλ.είω ..ννέδρων
Σ^γx-ιμενον κλπ.....................................
Διά ταυτα
ήη , ^^
-ο» χϊΐΓ,γοροόμί/ον 'Α^μΙτ 'Αστσχ'ην η'Αλ'υχην,
γίί-^ίΙ^ντ* χχι χχτι.Αθΰ,τϊ ίν ΙΙρϊλί'ω, ^ν) (ψι»γί8ιΐίο χαΐ
ϊγνωΐτου 5'«μον?ις, μουΐ»υ'μχνι»ν »» πιλ'την "Βλληνα,ΙΙνο^ον τού
ότι, ε ε ίι 3υοι;^ Βχλ έ Τζιχιου Ηρΐχλείου τρ 13 Ίουλ'ου
1407 σ.ουών" ΐπ^0;Χ.:)|ΐιι{-ω, ε·: βί/ιμον {/υχιχ7 δρμής ν' άπο-
χ.πίντ) νόν Μουτ-αρϊ Κΐ/Τίμ Ιίαριολαναιην, έηεχιίρησι πρί)
τοϋ-ο ί,ϊωττίρ· *ην ιτεαςιν πίριε/ουΐα/ ΐρ/ί) ^ ϊχτίλέσίω;, /);οι ο ά
μιχ» ρας έπληξεν αύτο» εΐ( 4ν «αιΐτίρο» θώραχα ίγγκΤΛτα τγ|
χαί χπβτυχ- '■·*' ενΰ χ Ορωπ^ίΓάνο» σοπο« τού εχτ;χης
ή
τώ χ-ϊαί)όντι τραυμχ Οιχμτΐι^ί,; ΐι; χΐνΊϋ.'ον
τού χαι, ν
293 έδ ', 47 χαι 49 εό 3 το, ΙΙιινΐχοιΐ Νοροο βίς ιβινην
έτών επ χ χαι ημίσεως
'Κχρίβη, άπε^ααια'ίη «αί ί',ί\Χ^α «ύ'ίη Ι» Ήραχλιιω τγ) 19 Όχ-
τω6Γίου 1^09. ' ν -1 -' -ι *■ "Λ ·"
Ιω. Χα-τζΛκος Λ ' * " "* :ι'"" '
II.
ΦονιιΛς
Λ
> τ
Έι Πρχχλε ο -ή·26 ιανουχρίο ί 'ΙΟ.
Α Ι ΙΙϊπθΓ.5ίχη
Ό Γραμαατΐΰς
Α." -
Γο Δικαστήριον τ^ν έν ΙΙοακλείω Σιτνέδρων
Συγ*ϊίμενον κτΛ· ......... .....
Δα ταΰτϊ
Λιχαζον βρημην τοϋ ^
Κηρύΐοει τον χ.ατι-,γίρς^μενίν ΧριστοδοΛον Ξωμίρ'την, γεν-
νηθ»ντα καί χ^ΐοι/ούντ» τελεοταιως εί; Νεαχολ'ν Μ^ΐα,ΛβΐΛ-
λυ, ήίη φ^γ:ίι*ον χ.α·. Λ[νιΐ>·ΐτ2υ ϊιΐμονής, »τον »5, ,'άωρ-ον,
Ιγίαμον, χριστιανόν ορθοϊΐςον καί πολίτην Έλληνα, ίνι;·/ΐν
τοΰ οτ έν τ?, έν Νία7νθ/-5! Μ-ραμ5ί>λοο ο.κια το.) τ7( ')Ί Άπρι
λιου 1908 ήτίΛγηΐεν ί-τι τιϋ μτ,πω τό δωδίκατίν Ιτος τής
η/.ι/.ιας τΐυ σ^ιι■:/ηρωσ^ιντ:ς Μ'χαηλ 1 . 11ατνΐ5'ωτ:υ
Καΐαϊικίζδΐ τον Ληρ^χ6£ντα 2 ό χον «τι παραβάσει των άρ¬
θρων 214 ν» 273 «λ 3, «Ο Ιΐβινιχοδ Νομοκ ·ΐς την πϋνην
Αριθ. Αποφ.
Τό ΙικαιΙτιΊ^ιον των έν Ηρακλείω Σννέδρων
, Ιυγχιιμενον χ λ. π..............................
Δια ταυτα
Λ χαζΐΛ έρΐ,μη/ τον χατ ^γορουμένου.
Κηρυσϊ,ιΐ τον / ατηΊορουμε όν Εμ μ»·, ουήλ Κ. Φρββοί^ην, γ»ν-
ντ,θενΜ χχι χατ'ΐχ&ϋ·,-» είς 'Λρχ;υ6α Μεραμβέλλου, ήδη φυ-
γο5ιχο« /«' χγ-ώστου ϊιαμονη;, χριστιινϊν ορθόδοξον χαϊ πολίτην
Έλλην!, ϋ. ο/ο τού 5τι έν Τζερμιάδω Λασηδίου την 20 χχΐ 22
Νοεμζ^ί&υ Ι9ϋά υπο χοιν.ΰ μι ' ά/.Αω. συμφεροντο; χινούμενο*
συνχπ.φνΐΐαε μετ'χύ'ών τ γ, ν έ τέλετιν των έπομένων ποαζΐων
χχι ενίχχ τούτωνσανομ'λο(ήυ; προ- αύτοϋ; αμοιοΐΐα* αυ ίρομην
ήτοι ο . πχ^έστη^εν ε- ^νώίει προ« το. ^υαβολαιογρχφοΰντα Γραμ-
ματ;α τοϋ Κϊρηνο ,ιχείου Τζερμιχδων 'ίΐμ,μινου^λ Ζ Παπαδάκην
ψευδη Τ!3ϊ~-μϊτχ ώ; ϊλ^θ η. ήτοι Οτι ο Κο^σαντϊνθς Καμπανθς
εί.αι ο Δημήτριος Ι. Φ;ασιρηί, ίΐέλων ούτω νά 6λαψτ| τ4ν τε-
λευτΐΐν τούτον θείον «ύτοϋ ϋ·τα ή χχί να περιποιήσγ) είς εαυ¬
τόν χΊυ/'χώνη όν ^&3λ)ς χιι δτι, ^ςχ^χΓήτχς ούτω τ6ν είρη-
μίνο» 1υα.5οΑχυγρχ^3υν.α, βι>νϊχξαίτχ α' ) ΐο ΰπ' «οιΐ. 34 τής
20 Νοεμβριού 1905 συμ6ολαιο;ραφιχον ίγγρχφον, δι1 ο! & Δη·

ΚΦΗΜϊΗΡΪΣ Τ-ΗΣ ΚΤΒβ~ϊίίΣΕ__
ΆρτΟ. Άποφ. «"κ
τόν χιτΓ,γΰρουμβνο» Έ^μανουτ,Χ Κ Φραιί^ην έξεμίβδωσ*---------------------------------
την αυτήν τΐενΐουΐίαν πρ>> το ΔΓ,μήτρυν Φρϊ^άρί,ν, εν γνώσει Ι ό ΐχκαιίτιΐαΐον των έν Χανίοις !*£>»>·;
ΐξέδωχε τα ίγγοα·* ταυτα «π' ονόματι τού Λτατ,τ^'ου Φ,οσί^η „ ,. ,
ώς να ;,«ν παο' αυτοί τβθτβυ Ιχϊεοβμ.'νί κϊΪ ^το>; ίίλαί,ϊ Ιυγχΐιμενο εκ-ώ ί.κ*«.Γ». Μ'/β> λ Ι ,ανναχΥχη
.>.„ ..ι.....;Λ» τΛίτη^ +«Λ».νΛί>ιβ. «,Ί-,ίΓ^Ι». ,ιιΙϊλμ *Λ.. ', Ό ΐΚισηγητιυ) 1 εωργιθυ Μι/ελιουύΐχιη, >-αί ΝιχθΑαου ]
| ρ μ ;
τί» τιλιυ-αϊον τούτον. *Βο$«νΐ$«ίΐ; *ι>*ώ ζημίαν |Λί!ίο*(* ΐά- Ί
δρ7/ι«.ο>ν κ«ϊ ελάια-ινα των 1 !ϋ0
Καταϊιχαζει αυτόν επι ταιζα.^χοα των ά.θίων 3110,397 έ' Ι,
399 έ$, 10, ίν συ.δυασμω προ τα ά.βρα 405 !-«> 37"7 § Ί, ϋ7,
09, 247, 248, § 5 τού1 Ίΐσ· Νομ·υ, ε'ί την ττΓ!νίν εί ,*,ς
επ τα (7) 4-τ*». **ϊ
£ λβι ιΐς ρν°ΐ ~ου *Λ έΐΌιο'ΐχα εςο?α 6;ιζΛμ,ε χ ,ίς
ίν Ήοαχλε'ω
/ η
Γεωργιου Μι/ελιουδιχη, ^α'ι Νιχολάου
11?.0ιτ ς ΛΟ! τον 7ΐ«ρά τω γο»μματεϊ 6ογ,0ο0 Ιω
Συ ε'ρ'ΐ α
-οί «.Μ 13 Ί
έν - 7| ο' άροα-ή-ι^ν
ϊ ΐ
Μβραγ-
ί') ύ
ΐρί,υ 1·>1ι ϊ// ΐιχασ/-, π! ττ,ς επθ|Λεν'Λ ΰπο-
ς έχατ^ν δβχα -ρεϊς Ι Ι Α)
ϊη ^.αί έίτιμ
Εκρίθη, *'
Όχτωβρίου 191 9
Οί -Χύ*4&?«ι
II.
Κ. Τ.
'Κν 'ίΙραχ>ε'(,ί τ/, · Ο
Λ
ι '.ι ι ο
Ό μ
Ι ΙΙαπαδοχΛ, ς
Ό
Λ Ι
Αριθ. ΓΊράξ. 86_
ΊΙ ι«'>: δέ «πισχεψίω, εις τού; έ»τός τοδ
14, 15, 16, ,ΐί 47 τοΰ 6π άρι6
, ι" Ν»μ«υ.
Χ) ·ζομ*ν 8Λ#*κί**υ? δ(α τί έ τί; εί^γ τοό ίιιΐηνοίι/ΐΐοί. Ίε-
ΐι^ρο^ ίχδιχ«»'έ«ϊ |Αΐ*ρ»Ϊ!αφ9β3ς ίΤ,ν 1
V
ιίΙ -^0 Ιϊιου^-ίου, την
ι *τ* ^8 Φ»6ί«ϋ4ιρΐ6υ, «ην Β ««Ι 23 Μαρτίου, την 1 >αί 27
Ατίρ^κυ, ή» 4 **1 '-'4 Μαίου, ϊην 4 *αΙ ί2 Ιί>«ίί6ϋ, την 1 χαί
.'υ Ιου/ί^υ, την 2 χαι 23 Αύγ>υστου, την ^ λ», ί) Σ·.πτε 6ρ'οο
τ,ν Κ κ*1 ?6 Χ>«*«€ρίί)υ, την 1 κ*ί ^ί. ίίθίριίρίδο. χαϊ +τ,ν
Λή*
{ μ
-ο- _-?,(*ί» Κιτω Χωρίου τίΐν 8 Ίανουαριου, 2 Φίδ^θυί,,ΐύΐ,, »
Μι.κ,ι, & "Απριλίου, 1υ Μ»ΐου, 8 Ίουνίου, & Ιουλίου, 9 Λύ-
ουσ-ου, 7 ^*πτ»μ6ρί&υ, 7 Όχτωίρίου, 9 ΝςεμβΓίου, χβι ' ^ε-
εμόρ'&υ Λιά τόν Δτ,μον Καβουσίου *τ,ν 9 Ιΐνουϊ^ιου, ττ,ν 3
Φίβ.ουνίςυ, την 10 Μαρτίου, την 6 Απριλίου, τί}.. 11 Μ.ι υ,
ι ,ι 9 Ιουνΐθ'-, την 6 Ιουλίου, την 10 Αΰγουσου, τν,ν 8 ίεπ-εμ-
^'ου, την 8 ΌΛτωερίου, την 10 Νοεμβριού, χ«ι ττ,^ ι Δεχ-μ-
0;ίου. Ιία'^ιΐ '^ον Δήμον ΜαλΛων την 15 'Ι*ν.ι,ί[.ιου, ΐί,ν 14 Ψι-
'>ρ υΐί ου, τ/;ν 15 Μαρτίου, την 9 Άπριλ ου, την 14 Μ*ί.υ, τ^»
14 Ιούνιον, τί) 15 Ιουλίου, την 14 Αύγούίτ^υ, την 13 £ίτιτ«μ-
ίοοΐ), χ-ίν %"ί* Όχΐωβρίου την 15Νοίμ6ρίου, χαϊ τή 1ι) Λε-
«εμ.6^ι&υ.
"Ωραν 5 έν ύ[ίας των συν*δριών την 9 π. μ
Ημέραν οέ, ^αδ' άς θά ϋχώμεθα άγωγας μιχροδια^ορών χαί
άς τ.{,ος '.χ') ασιν τοιούτων αύθορμήτω; ιΐρθβιρχίμένους οια8ίχους
ί» μέ -ϊή ε'/ρί· ου ΕΙρηνοδιχείου την τρίτην έχαβτης έβίοαάδος
.νίϊ Γ»Γς έ^Λΐί ϊών ώήτ*»», -χαβ'άς ημέρας ϊέλΐίμίν μΐτα^ίίνίι
π.ος έχδ'.χϊΐιν μκροδιαφορών. '
ΊΙ παρςΐσ» ίσ^ιιίΐ άπί> 1 Ίίνουαρίου, 1910 μέχρις 31 εχ(μ-Ι
βρίου 1910. ]
Δ ατάσσ μενιήν οημοίιεθσιν Χ«1 τίιχοχΐίλληιιν τής παρούσης
συνω^ά τώ Νο^*ο.
μ,
Των ανίχιτ: ώτα,, 1) 'Α/ι/ ε'ω, Ν Μίντζου 2) Χθ'λας τ& έν-.■
Ν Μέ'-.ζου συζυγ^υ '' Ι ϊΐιη χα' -'υτ/υ ώ. τθίουτίυ κατοίχ(«ν
Β-'σανΐ]ς ττ|,
II
γτ^ ρ.,0 .-(^ Ηατιλιχτ,ς το γίν&ς Ν. Μέ* 'ζ.υ βυζ^γ' υ
Κ οί 7'. ΙΙ/ατή χά! αοί ~υ ώς το'θύΐου χβτοί*ω ΙΙόρτ—-Σαίτ
τΫ,ς Αίγυπτβυ χίΐ 4) Όλγα, τί) γέος Ιΐορϊύρη /ήίίί Άριστοτέ-
λους Ν. Μέντζοι, δι' ίχυτήν χοί ώ; φ,σκής επιτοόπ^υ των άντ,λί-
)ίων ορ^ανών -έχνων της Γ ηγορ'ου Χρήιτ&ο κα' 1νοίσ;«ν-ί>ου
Α Μένιζ υ κ-τοχω/ Ιίυισϊίης της ΊΙγι6 ρου απάντων χαι ·ατ,
ίσομιιρ αν χλτιρον^μα,ν -ίόΰ Οανΐνντος Νιχο)άου Χ'ρ ΛΙεντζου ιτα
τ^ος Τ(,>ν τριών ■κζ,ιοτιοί τΐξν'ί-ροΰ ΐής τε'ενταίας χά ράππου τής
*.οί> οι.ηλίχο)/ >τ7ΐ
Ταϋ χαΊ' ου ή ί α-ς-./, ί Ι λ / > γ ών^ϋ Β ΑάΐΆιθυ άρτςπ'";ΰ χαί
X1>.τ^''xου Χά ίο>ν
Δ'4 το·ΰτα
Δκάζβν εο'ή^'ην τΓ·ν χλΥ|2?>ΟΛ(,)ν τοί όνϊχιίπτοντος
Κτρυτσ : '^οτ'εΐ'η'ΐμίνΓ,ν τί δίχτ^ !, πρ'ζ ΐ^ίι; χΛν;ο2νό|.ους
τού, χρχίκώ: *ναχοπτςντ( ς Ν,.ολαου Μ -νιζ υ, ήτο* τώ» Άγιλ-
Λέικ Μίν-ιζ^υ, Σουλ«ί Μ-ενΐζ .υ σοζθγου Γ. Γ«Γσί|, Β τιΑιχ-ηί
Μίν-ζου ουζ^·(Γυ Κω στ.
II
ϊ. ί, χ.α' "'>λγαι; Ιΐορφίρη /Υ'?βί
'Λριοτ&τέ)θϋς Μίντζ υ, δι' εαυτήν χαι ώ; έ~ι-ρ(ί τςυ των ανττ)λί-
Χων τέ/·.ν , ν -γ,; Γοη οτ'ου Χρΐ^ττου /α· Κ·ϊ.στα Α Μέντζ-υ
Άποροίπτε' ,ι,ν'ΐπο 10 Ϊ3ε"ΐίμ6^ίου ' 0·) έπ';ΐ*^ν ί.ναχ.οπ/,ν
χατα ΙΙανχγκό --·ι !' Λάλ)ι»υ χΐ' /.*τά τής άπο 6
ϋ
'Βν
7, '20 Δεχεμέρίςυ 1909.
Ό
Ό Γραμματεύς
Χαρ
Χ. Τ(η1ι»λ·4χΐΙς
'Β«·ιχυ5θΐ την ϊ>«Όπ-0;·ϊντ,- ίπιτατιν
Κα! έπΐβαλλίι, ίίς βίίρί των (■λ'ηίον'ίμιον τ·» ά-τ/ιχώ; ά«^ί-
ο; οπέο τ>ΰ /ναο^-ο^ένου τί όΊα?τιχα αύ-οί οοπΐν ί,ο ο ι α
(*9ΐ6μ &00;
χαιΐ «?η|*οβ.εώί(η
Έν Χβνίοις Γ^ 18 Ία, υ«!ου 15) 10.
Ό ΙΙροίίρο-
ΜιΧ. ΠΑΝΝΑΙίΑΚΗϊ
Ό Βϊϊ(64ς 14υ γυα«[Α»τ£,ι
Ιωάν ής
"Οτι ίχίΐβές ά τίγ:ϊΐον
Έν Χχ.'Όις τί, -20 "Ιχ.ουιρ'ιυ 1910.
Ό
Ε. β
Δηαοιιιυθήτω ή τΐαρ^τα ;·ά τοϋ έ ΧτΑθ'.ς τ.ι;χ >-ί^ι ος τή.
ίπ'ϊΛ,αου 'Κφημείίδο,- υΰ Ι!χτ /ε; υ - γ,; Έλ)ϊίο;
'Κν Χχνίοις τϋ 8 Ι/νουΐ^ο/ί ·9ίΟ
Ό Πληθϊξΐι,σ·-^ δκηγόρ,ς ου Π Λαλιοκ.
Χαη. ΙΙλοι/ιιιο ·κιις
Μέγεθος Γραμματοσειράς