93117 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/2/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
. Ί
-' ί:
ι! ■
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΊΈΪ Ϊ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦηΊμΈρ,ΪΔΟΣ
Ε Ν Κ Ρ Η Τ
'Ιίν
1Ε1ΧΟΧ ΤΡΙΤΟΛ
,______________|_Γ___μ__________
..» 1 Φο6{>οι/αοι.^ 1910
ΚΐΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣ1Α
Πρ»ίΛ>τ'. 16 δελτίον ύνιεινής
1 Αριθ.
ί - » Λιε/.-ι. 3
VI»
/ Ι/νΐ,αρος
» ~Ή δγίεΐνή χίατάσταΐ!; τώ ν ζφων ίν τή Ν*)σψ Ιπήρξϊ κβθ* ?
^όλον τόν -αρ·λ»οντα μήνα Ίανο^αριον αρίστη".
Έ» Χ^νΓί^ς τί) 1 Φεδρο-ιαρι
Εθεωρήθη
| Έν Χανίοις αυθημερόν
5 Ό επί ΐών Οϊκονομ.ι»ών Έ
14' Ο
Ή
ΧΡ. θ ΟΔΟΕθΠΟΥΛΟΓ
_Άρ·0. Πρωτ. Πβ "'
» Διεκττ. ΙΟ'»
ΔΙΑΚΗΡΓΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
'ϋ Δήιια{>"^ος Χανίων
Δια/.ηρυττειοτι,
' ''!
·- ΦΟΤΜΗΣ
* 'Ρ^κτίθεται είς φχνε^βν μποδοτικήν δημοΐρααιαν >,
Ι 30 '^-ων χ^τοσΐδηριϋν ίω/.ν)ν(»7χατα ταιιΐβνΤίϋ Μηχχνΐιιο'ν τεΐ
ί Δήμου συνταχθενταπροοι:ίλο·;ΐΐ4*ον καί ογγράφ^ν ί/κβ-/ρ«ώσεων.
είς ;α ποσΐ» τώ ν ίρίχμών 5,'20Λ ίξ ώ' 8ο« («αι ^88,75 ϊ'
άπρόοττΐα. ι
Ή δημοπρασία ίν»ρ ^ηθήσεται ίν Χανίοις κϊί ίν τω καταΐτή-
ματι ;ής Νομαρχιας Χανίων την 18 Ίκ«6ρο2ριοι/ί. ί. ημίρβν
Πίμπτην και ώρ»ν 10 — 11 π. μ. «/οΜ.ον Έχαριπής βχβρτι-
, ζο,^ίνη; «κ τοδ Νο^.*ί>χι;υ Χα,νι»», ώ, Ι1ρϊ4ίρ:υ. Τ4θ Είρηνο-
ί ϊ:/.;υ ου Δη,χάρ/»υ κμ τ»ή λίηχαν.οθΐοί, Δημο^ ώς μελών,
; ι-ζ* όϊιι την ϊζ' ϊρ'9. Μβ9/«πϊ τοϋ ί:υς 1909 ή* των νομιμων ούτών αναπληρω,τών.
Ό ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΜΩΝ
ΐγυ«ΛΌν τή, Σ:6. Άνω". Διϊ^0^ν^Εω; των Ετωτ«ρι/.ών
, Τί£ σχίτιχ,ίς ϊίαταςΐις τςϋ 389 Νΐμϊυ
Ι ' Αποφασίζομεν
ί Έγρίνβμ-.ν την !ιτο το> Ίο//ν3^ Γ Ή'. ά/.η 3ικηγ3ρ5υ κα-
Ή ϊημιοπραοια εΐα»αΛαμδΛν*τα! έαν τ^ ίντός (> ημερών ά·πό
τής ανωτίρ ■> χιρονι/ ογιβς «ροβφέρτί 5 Ύλ^1 ίν·αττβν τής κ«τ*
την 'πρυωρΐνην καταλ^ρωοι* «λ«^:βίας ιτροςφορας.
Ι Πάς μίΐ25οτΓ,ς ινα γι*τ; £ε*;ος εις τ»)ν δημιιτρασΐαν δέον νβ
μ
γτ, γβαμμάτιον πιστοποτο^ν τι,ν είς τι ταμείον τοΰ Λή-
Κ
*τοίκ(ία Χαλί-ας γ^νο^ενην είς «ν _ Γεώργιον Μ μ.. Ι^Λρωμαν /.α- ^ ^^ . ,ής Τραπέζης Κρήτης κατα'Κσΐν /.ογω ίγΓ,η»ε·»ς δρΐχ-
'Συμδολα ίγ^ΐφο^ Αθηνών ιIανIγιω:^^ Κ. Γΐνίοελη, μίΤαδι- 4 ^ρα'.^^αΓ. με τας *;3ί;ας»ίς τΛ *■&' α,-ιθ. 3όο Νο^βν κα1 ιής
δασιν. τοθ ήμ ιε^ς των 5^ναμει τής !ιπ'ίρ:' ·όΟ6 χ. β. άκοφατεως ! . σαγ-'ραφΐς.
• ημών και τού ΰπ|' αριθ. 6·ο'ι5 σιμίο/αιυ το^ Συμδολαιογεαοο. { "'^ 1.'ρ5^Τ0λ^^γ,^1^2ς χβ1 ή συγγρα-η των -ι-ιν,'ρτώσίων εισίν
Χα/ΐ',ιν Ιωαννιϋ Κ. Β^λδ^ραχη τη«ς/τον ^' αό ο.. ί'./ιΐωΑα- * £ΧΤ€β&:-ΐιίνα ^ις τ5 γραφείον τοθ Μ /·ν/. υ τ^ Δγ,λ:. ες την
'Λουγο^ χω:ου *ϋ/.£>0'^ «:? την τ:.:'^:ί» τω/ · διαΰεσ'ν ίών βουλομένων νί Λαδωΐΐ γ/ώΐ'ν ΐ!ιτών ίργοΛζβων.
^^ι2«ΐ)ι::^ι;ι*^ νλ-«'ϊ^3 Κ,-;ω/Ι-ϊ'" αν»Γ ' Τα τ.ρζ,.τιχχ :/'ις δτμ>τ;ρασιΐς -.-.«/. ντΖ! ·, /;ν Ιγ«υ:ν «Ο
•α πε;ΐγρΛΐ5;ο.ένου /ε-ϊ;μεοώ; ϊν τΓ^π α3 θ. Ο Λπ.-.τ(ΐΓ.α ^:1ι^6^^Λ■ο^ ?, τής Έ-ιιτ::τ:ιιϊ; ^:ίυ :τ.«ρ ίχει το
ν αυτή >> ϊ·'·ρ'νΓ, ; μ/; αύτίι χοιρϊς ε*
■γωρίιαν Φ^ρ^ί «ίΐι Σ
»τοί ίτοος ΙΙιΟί)'άδίΐΌΐσ-ΐ ίι-*ών τί; Ϊ1;Ριϊ^!£^0είσ/1 ί!ς τ:
|άρι>. Ιί τεϋχοςίλο. Τίύ 1909 Φϊλλον τί|, Έζυηαου Έί
ίρίίος. «αί |
Ϊ1αρ«.γγί-λο4ίν τι;ν έν άντιγραβω δημοσίευσ'ν τής -αο
'?ΐά τής Επισήμου Ί'ΐημΓριδος.
| Έν Χανίοι;-ν; 2' Ία.ουαρίοθ 1910.
* Ό Νυ-αργης Χαν·τ.ν
ϊ /ατα τι δ
ν' άπο/ιτά ό
- ΆλήίΤ«ϊμζ«δ£
ϊ ' !-- ■
Ό-.ι άκριβές αντίγραφον
) Έ Χ 025 Ί
Ό Τ)γραμματ·ύς
Ν. Ι. Τζωρτζάκης
! λαδιας ^πιδI^.^ν^ινσι χον έ; ,
Ι Έν Χανιιις τή 28 Ίανουαριου 191 Ο
Ι Ό Λημαρ/ε,ιων Χανίων
Ε. Μουντάκ]ς
Έν
1910.
Ό Τ)γραμματευς
ΝΕ Γζωρτζάχης
^_____________________ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' άοιθ. 455 και χρονολ, 19 Μαίου 1903 Νόι/.ου καί τω ίιπ' άοιθ
697>.αί-/ρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Ν ό αω /.*' '.-_, οίτ,,σιχ ΐιά το··» αήνΦεβρουάρ·ον 4 >Η'Ι ~>τ,ν τ.οθ Οαιου, ο-νου κ αί
σάπωνος, διά -χ ο ποία Ισγύν. αδαη έτςι αι&ν τριμην'αν, άό^βρ-^νί ν *ΐή 1 Φεορου'/;ιου Ι 910 /.«ι
ληγουσαν -ή 30 Απριλίου 1910
' ~,1 * ι
ε'ίόη
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΚΙδη φοοολογον(ΐενα &τΛ τη βά6ει των
Ιναντ» τι;;ώι·.
Α'. πρός 13 τρϊς °/β
1 "Ελαΐον.........................
2 Σαπων, ί&τοί την1 β^α/.β'γΐαν μονο» τού «
αύτω περιεχομενου «λαίο,,.Εις 1 χιλι:
γραμμον σάπωνος λογιζοντ--.1 '),6392 ·/.·
* ^-λ,ίονραμμα βλαίοο: ) 0,6392X0,91
ϋ Έ.λ«ϊ( ^ράσιναι έν έ/.Λίψ, ή έτερφ »'.■/>
5 Έ.ν/ϊα' ϋρ^ΐ'.ναι $ν ξηρά καταστάσει. . .
6 Έλπχ: έν ςηρα καταατΛΐεί πρόςάλεσμα. .
ΙΙΛΕ/νϊίΐαΐ «ν ο-δβτι ή έν αλμτ^ (κολυμΓαδϊ
- 8 4ΐ&ε?*ΐυΛ2ΐΏθηπ4τχΙ*ον(άχ,ρ9ΐ1μ!,{;ο'ι1κβ
«Α, ΰίνίκνϊυμα, μαϊτίχα, κατ «ναλογίο
τ«;ί υαρ*γο>^7ης αύτα ποιότητος οίνθι>. ύτςο
Λί*, ιζομ-^ων τριώνχΐλΐογραμμωνοίνουΐΐ
ίκαυτΓν χιλΐΐγραμμιον αυτών } 3x0,09-*-
ϊί Ραιη ■ ί!^μ«·μϊχρ δίκαρξ βοίθμων,κατ'α·»ί
λογιαν τί^ς "αραγούίης αύτάς ποσοτητο
ι1/ - ο^ίν»υ, "ίείίϊΑογιζομ=ίβυ δύο χιλίογράμμω
-ν ' οίνου είςίν χιλιογρ,ψ ρακ·?|ς.}2Χ0/09.—
ΙΗ Π*τ«4ζ», άναλογω': τής ποσοτη'ίε το
" ' ;-λβν;ι~>υς,«ςής παρ-Λγεταΐ, ύ-ΐιλονΊν.ί.ε·
» ' ΝΝιϊν τριών 'ΐλιογρομαων γλε6*οι)·ς ε ( ε·
χίλ'ΐγρα^μον ιτετμί.,ίου. ) 3X0,ί>9.
' !$'. ίϊ^ός 41 τοίς %
11 ΗχλανιοΊ ϋ,αορ: 6ρ«γΑϊνον..........
16 Μ5Μ
Π Κο?3ς
18 Μϊλοχηταί
19 Δίι/.ταμος
91 —
27
ος
5 Ι Λι,ι χροσ—φός-
■> Λΐϊΐνΐφαλλα
Λ.')5.5
2'
3!ϊ καί άτίττάγματα, /.ζραντχ-
ία?«5/αΐΐν, γχι%ο^'/ έλαιον.......
ττΤ{·μ.α, ά^θόνερον και 'κζιτ.λ τοιαϋ-,
ϊ■3ε^3ντα τ?β'3ϊ"5............
Γ'. πρός 10 τοίς ·/»
ίίες εΓϊο^ς σουλτΞνΐνης ξελυκισμΕν»"
» » άξίλ,ικιβτοι.
28 Στβφιδίς ςανίίαϊ άξ«λ..
21
50
ν ο
45
ρα ςανβών στϊ
ημ
τρυ«ημένα και δίπλα
ά
Κοϋκυ/>ή()ραΛϊΐ πατοιτοθ
Χονδράδα μι-τάξης.....
'ΓΐοΐτάΟμη οίνου ......
' 1'γροπ^ϊα οινοο.......
"Ο;ο;..............
Άμυγ3'ϊλοψ^7-£ γλυκ«Γα .
Άμυγδαλόψ-χα "'.Αρά. . .
Άαύ/ίαλα έν φΧο'φ. . . .
Άμυγίαλα :ν φλο.ώ (ο·?ρ
Χαρούπια............
Ε ' α οπ^ρήνες .......
Ρ/αίκορριζα...........
Αει,ο^αδα κχι '.-οοτο^αλα*
υ.3-αν τοο *ν αύτω -ερ.ϊ·χ·ομ5>Όϋ
Ε-ς 1 /ι7αόγραμ[Α^ν σάτωνος
νελαίου λογςζοντΛ' 0,6392 γιλ
0
ΚΕΦΑΑΑΙυΝ Ε',_
Ειδή Αορολογοι μϊ-νί «οτ.ι
53 ΔερΛβτα α.-ρ-ΐρ46α:(ι>ν
54 » 6οώ/ Λαί μίίχαρί
55 » ζοοριδα>ν
56 » άρ/.οι~' α>ν /*ί «'λο
57 "Ιπι:οί 4 % κατ' έκν 'ησ.ν
θ8 Έρία Ααί α;γοι
5*3 Τ^ρί-,,άνβοτ-,
60 ΙΙ.^ήΙρΐ χ.*! ,
61 Μ'ζύϋρα ξεινη.
62 Γ,,^ρτ .. .
101
30
60
1
__

20
15
- : ιο
- 05
10

02
Έν Χανίί'ς γ 28 Ίϊνουϊρίου "10
') »"τι τι»/ Ο!χ5ν^μ!>ιων Έπίτροτος
Κ Μ. ΦΟΤΜΗ1
Μέγεθος Γραμματοσειράς