93106 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

4

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1910
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ" ΤΗΙ ΚΪ3ΕΡΝΗΙΕΩΙ
ΤΕΥΧΟΪ «ΙΊΤΟΝ
Έν "ονίοΐΓτ>ι 27 "Ιανοΐ'ηοί υ 1910. 'ΑονΟ.
'ΛρΌ 11 ωτ. 485
,, Δ ε*-. 504
Ο ι;ΠΙ Γ.1
V
Ε^ΐν,Ι
Δ.·χκηρύττ*ι ότι,
Έ/ Ο-.Ζ3. ι ^ -ι οί.,ϊ / ·,' 5 ,Λ Τ
. ^^ Μ;λ* //·,/ ω, Ι ■£ ο/
/ γ,/· ω μι ιϊ> ή
' τ.^1 --*■>* γ · χ , - υ Λ ' /ηγε'ου ο ί/σ-ϊσει,
) Ο αριθ γ ι, -( ν ι;/',>ν (-ροχών) "ών τϊθησθμίνων
ί ΐ~ι ώ·* ίζοηερ >ών χά/ ομμάτων οριζϊται ΐ'ς 4) νντ ^/αχστΐν
' όρον
*
V
Γ 1 Ί1 Γ ί ~ ί
'ταες»", 1- Ό-, 'Π, "28, "29, ίθ,' Π κα (2 έκΐτοϊτ/ ΐυ Γ«/
Ο;) ι ·5 ι λ ϊθΐ ιξ --ι*· ; ΐί , ) τ^νι^μ νϋ -ο.» μη'^^ς -ο
-5θρ(ι>ν, τ, >τ:ι ϊςα^ν ν ~ ν-ΐ','ί-ια τω; α^ΐ^'* ο/ ι; ε>ς :;;, σχίϊα/" ου ο-ιο τ'-ι ν Ο ο μ ρς^, ^ -τ^ρν; μ /ρι τ&ϋ -ΐο-
α,/ίρ^ς τυ Ιΐϊζ' .*.> μ.-/ * ών στ -.αν όν )--> τ.ύ, ϊ,κμ. ^ > Ο σθ ςο ά. ο^ τ^ ϊεωτ ριΥΐυ >α υμιι. ^ , ?~-μ. />., ,τ χής Εγ-
ρβ., σ*ι,ΑΓων[ών, ι ίργ/"|0Γ,ϊθ οντ,ί/ τ ,ι >> ^ 6^ ^λ^^^ 1'ΜΟ ,ρ/φ ^ -?γ^ .£> σς Οα ετμί οϋται ^οσα ιξ ε'οστίυ μ^/ΐθ ^ς
(,μ^ρβν 11 .λ . γ, *·; τη, Ί ω-α μ ;ι τη
II
α £ν ΐ, ΐο > ι ν> - , ,ϊωαί, ο ΐρ,ν'ϊί»
ς*^2! , τω; Η>,λα)ν Λάν α, Ρ )^.^1]> λα Ιιρϊ//·· ^ > αι _ "_ ο -ν 7 Έβν ο ΐρ,./αδο, ο* -;.ρ3θω-ί »ντ ς τ. ί1] ς ό—^,
ΐ; ;.ΐ; Ν>,Αα3/ «. Ι, Α^τ^ΐΐ,Ααΐ / '» >νς τ τ.'Ί, α-^ τν^ ίη(ι) ^ρω 1 ά^Ορ-υ ιοιζομίνί,ι, ρ-,δςσ,Μα, -β ιΐϊραγγ*/-
τ /5ομϊ/ί), »' Χ .νυ ς μ..; ατ- .^ Ν ι/ο/,μλ, 1Ι/ϊ : ν, ί,Τ( λ;ΐα^,, ι^,υ ζ ί » ίντΐ/α τσττσ/, α τ./ ν βΓ.οροι-
τϊ· ιίΛ^ ^μ. /ν Ά ι ομα ι«* ; ,, Ά ο ρα, Δ - / ,- >, ^ ς>Λ /α 0)ί ,, , 3/ )ι Ι ι μ'ρ'Ί σμΐι , .ι-ο/ίΐται β ς -ιοΐνί/τ,ν
^^^,7Ί1/^ ζ',Λϋ,ιι;, αϋ*ώ ϊ 3~ςφα3?ο>,
Σ^μέ.υ ιοο, αί·^ α/ ι τς ΐ'ν', ?Ό[/γ,
αυτ ι/ αοπληρωχίν,, τΐ/ή, ?, ίι/α":ι/τ(ς ί'ατ^-ωοεως ή μεσο/ ^'(Ί"ΐως.
"Οοοι ί{υ»ιΛο;>νκ·*ν. 11 εΐΐ-αϊςις τ^ ~ο:α- μ,υ τού- ο (^ε^,εΐαι οομβο,νι,,'
"Αίθννΐ (^2?Βί/Γ">ο» , ν^/)δν, όν. κ. ^ ιι ι ', 'ίλ Νο,Α*νυ, ι/ίςΝτ,ϋο π»οι»ιο-:|.ο-»ω, Γηι.βον ι:*
~Ί-ι ι >*'' χ ~ι τ. -+ ^10 Μ '^τ»ί ιί1, ΐι)^γ- % "> ή «ξθωνί/ί/ομ^ανίνιχ. ^Δη^οαθϋΊ αμ» ου
/α/?(, /« Τα ματ >ν 11 ζ''^υ ..^α ,'»' ί^-ί' ουτ* ' ι' Α-θί ν 8 Ι αν Ο5ρ,ο/^ίο ϊωϋ άς α* -μη/ 5π6^/-
'αα-ο^ ~ οϊλ/τσ-ιος ϊ" όα α·7ίο.ίο >, ~ο "υ, κχιϊιχ -ί|; ~3ίσι οί ^, ?, θίν ΐΐθίσϊ/.Ηί, -ρ-ς συνταΐ'ν -ου ;* ιυ ϊ'γ;λϊ6ι-
_,. ~ρ-' -·ν >- ϊϊ/ ην "2 ι ϊ· .ι Ο' / α ι' ϊ χζ' ^ ;~Ί -, Ν ν^ο/α ^ν(ύ/ ·~' ;τ [ι σ«: τρί'-ασιως ττ>, Λ,ω-ι,,α^
■ίή Ι-^-ι ής-?,, ■Ύ-ι{"ΐ'ΐ', ί^ Ιι η./^ .^ 3^ ' ι6 ν ιχ λγ,5 ω, -, «ί;- ' 2*ή, /.η^ττι .^ν »ρ/^/«ο^ ϊ/— >
εχτ 8/αο,** άτοζη ι ιώϊ£ω, ** > --3 —κ,μ σ .,.>, » ?! ~ ν--ω ο Τ3» ί . (.,.ί^.1 α-ςΐϊτίως ο^ / , ν:- -οομ νΓ,ς τίος - -
/ ό Ό) ,ΐϊτϊτ- ,·τ·, ς τ?Λ ^τ ϊπ.ώς, ?, ί'·' -^"ι α'
V
αν ' ^ * "*"' ο:^ανι ν ή, λωροϊ^/ "ής. 'ν το ουττ όε ~5ρι·ϊΐ ωα
νθϊ/α^/ι,'Γτϊ,πχθ],^*-^^*^,^.*1*^^ '^-» ·«' /, , ν ι ι,
τγ ο-η εΐίζ ά'α,κο'. Λ-ο α .ν ιρ ο/ τ χ" των /ϊ ΐ;ε^ τ-νο, ?, χ'Λης ί·7^-Ό.€,) , / *οι: ούτ,ς να
σθΓ,ΐθΛ.^ω'ϊ όχ '■>' " ζ ' τ ->;;/ >>; *ιτ/ι.Λι ..'■> ο >ϊ α *ν άς ..-/ να-α - υ Δη,Αοτιιυ.
·, ι, 0» 1 Γ* ? υ ι*τχ «./ί τχ Μ/^ί'ΐ ι 'ϊ ) 'ό /ο· Αί, ^ ' (· -ί «ο, ό»*ιλ.ε' νΐ 4ι
σ > Οϊ -.ή-χ 3 53 ί. ϊ?., ο» / νϊ Ι)ΐ 'χι 0 7,*ΐ// ο ΐ« η " -ι> > χτ λ 'α,κχί.Κι
«ι- ο .-//'Π -. Ο τ ; ' >ι ι Ά. ϊ, -ί ; -χ ' ·( ι τ γ, ■/-,,·■-) ϊ / ^α, χ-» . μϊ. , -ι|; ιν,ι.,ια, ί; Λ ι
» Λ τ»οα, Λ , / λ ι, τ ς ι,ρ υ/αν';, >α> πϊριτΊ-3ΐ χατα -3,
Ά 6 .ιν 3. Τ7 μ ·»ςυ "'ύ 'ΐ ν λ. ι.3Ε ν // "ώ' ά!/ί' α>' -ορα* σ« Ά~ υ ί" ι~-^ τ:^ ίογο/οέΐυ ιαν 2ε ο" αθη
Ι) Λ ϊ ' Α / Ι ( '-· ί-1* Ζ^ να ώ ' "'"'"' ' ^ "' 'ϊν ^ '■* 5" "13- Ο Λ-.ΊΤΛΙ' Ι* Ο 6η^·Ι- " 'ί 5 , Λ
_ /___
/ΙΙ 0.1/1
όν,
σ/13
ς τί",, Αν ) Μ Δ ν / γ, -ι»; ^ Χωΐοβ^/1 α»/;
ς/ Ί Γα ά' .) Λ'-,ί
χ1/χ
, τ/τ,ν των αντ '
"ώ; -ροοιΐ/'ων
»;>-. ο /ώ,
(-5 ΐ'. ί
,ιίΐ / )!»ι/ ς χ· ι ~ ·} >ν ο'Ί'.α/^ Σ^^.5ο^■ ^^, γενητυ »ι 1:^0 τη^
ςο «2 ^ ι. /ϊ α ;■ οθω· η ΐ Ά /',ν, /ϊκΐ --α^ΐϊν ι Ι .^ρο ατ^ τής .π'ίο
Δ«■^^
/χ. ο ■ -./ -Ί3ίν 10 1α -αίαΜβ* 'χ σ .6α λ Οα ε-:ιθ ορώ αι
-α, -3 ΐθ'ΐν· -ϊϊ' ι ροτής όο ζ'.μΐντ,ς ο-ΐ τ;3 Άνω"«ρί^ Δι ι /. γ, τ ο ο τ,ς
18
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΧωρςφυΛακτς ν,αί άντι-ρ-τωπεοΐύση.. τό Οίκ^ ;>μιχόν Σ^μβοΰ- ΆρΌ. Ποα/.τ. '2(15
λιον αυτής ί . ~~ Τι7-~Τ~,~
Ή Έχι;ρϊ7.η ί/_ν ~ι ο·.?ζιη>.
έ·π. -,;1; έ*α:ον, τ,ζζί *ςα/ρ 6ω:
καίτης ίκ,ι'.ρ >η; /α^ΐί.ε,.ΐΓ,ς
λωμένα ατ'6ί.»ι^ ό .^ ,'^ Λ&ος ό
ρων αν?ν> ^"ίΐημίωΐεω^ "ΐνςς.
Και ίΐα μ../ εοθ(, *τα γ,/χ /χ
ο- α- ι»ν.« Χ3ί ούτω ιςν(-
ν' α -
^ οι καπνο. .
Ο ΠΙ ΤΩΝ ι ΙίνΛΌλΠΚΩΝ ΕΠΙΙΡΟΠΟΣ
υ ί«· [Μ ϊ'τα
./"τ-ο τού ;
τ:ι>; τή- Νοαα:γ
/ ο ^ ι Τ)
ρί. 1 '. Γ ι : .ρ
;ν - ι,6υ"'ίΐν ε/ε- το β
>·χ «ις .ούς ανδ^αί ί-,θ-
βπ* εύθειας έν ;ών
|ν-,Κ "«
Πάσα ϊε ^ομ.·α ή'τ, ηθ·λί~ ποί
. 500.^^'
-ι, ΐ.«7μι; ί^,-
σ»ιγχί.λιοκ,
μευον ε
ι.,·*,ο^νΐ'ύπΰ·/|.εώ^?ΐΒν *ϊί'->:ί1ρ^·ς-'1 τ»ύί 'ς>· -όφειλοΐιβΓ ν* Ιίίΐοοσ'α- !
'Γ* *αν4ΐνΊγγυ»7ί*ί''*&:''>ί.Ρ^**ΐ -^^ί^ν·^ ίηΑβ>β»σϊν έγγςάίω^ ο'^
δ'γγΛίίίτΙ); τρϊϊ ΐΐΑ^τί.τ>θν -Ο**»; ΐών ίρ,/3*ο;Ό »/ ^ν>*Τ ^>χ, 4
. ν λαώΛλρτφ.^-ο»ι; ,ίΐ5-'βθτΐ>ν»*ί ξί^ γΐ >",·φ*"ίν ^Μ,ί^ν^ρν^. ι-α τϊλ- ί
ιίν-νρα«ε^βν4ίΤ τού εύ.«ργίΐ»μ^5ΐ4 τί5ς -1^ #£β£&>^ ο^ζνϊσ^ω, /ίΐ,.
,ν·--««οΐ5,νβί»λβ;ς ενιτ»ϊ«ως «* τηΆά*£(φ *}ιι ν.4»Λ«ί*»«ν */,-τλη-. ι
;ϊ,^-«,>/Άοί^·^ι14ί;ί..·0)4:«(5β)ΐινΐί^θί ίκΜ7-ςβ5ΐ«1/μ^(ΐς ^>ί;ν*σ*ί ^
ττ^τ%Ον\ί^ε.ρ;ί·τ''*«ί ΐ»ν ομ6ϊ«(,»>α ϊ^ ,ίΛς ίργο/,^βιίϊς, ν;» /%τ
ν - τρ»»-ά^τν οττίϋχνιαι τί ^^>ίί« Τίρ*γί4«ι τ(*Λ 'Αν,ί>;·;ϊί ;
.03- Απ?(ίΐτ;σεοί!: τΐ^Χ«ΐ|Κίφβλβΐ'«/;^#Λΐ (#ίτνϊ τ.ν λήςιν τίίς >^-ο «-
- «,> &Λ!ί-ό·Μ».ε[τί«»5ς »* βρϊ^β*» &ί4Λ*ί/0ΐϊίι>·5* *λ^?5ϊ Βνό^ι^ί^ένχ^^
ι^τ ^χοινας.Γ. ,Α > » ·.! -~ χ ν Λ .. ι ( ι
^> -.ϊνΑφίΐρίΐ». 15. ι'^Ίνιαϊίλγο^ΔέίίΓ τοίψ)!}^ ή ι^ωχ^ίϊ^, ^4·χ· (
^ο)- μο&νταα νϊτ;^ «ίς: «ίοχϋμίνί- σ^μί^ίίοχςί ^,ν^ο- » ,%»ί>ίςε.ς
των άρθρων 49 /ΐ. 50 τΜ^ίιτ,ί α^ίιθ $56 Νί^οβ» ^ » * ^
,ν:^ · ν"Α*θρίι·£ 16. 'θ. ργ«λκ£^ ίϊ*2ΰνίΤϊΐ -1* ΐλ^ωοή^ εί, ε:*»..
? ν.-βοϊ ·?>5νΓΕρ3&«ίΐν*)ν ,1,55γ»*,Οί: χγ υ'4τΛ>ϊ ϊίοτη·^ ^-;}ρρίο ,ΐΛχ
. 4!Λ»[οίΛ2τα -τ,,υ-το^βϊωιΐί!--/ τ:ο ^ί-ι »γ^3*ω τ;^ ^ΐχςνν^'ίο
;ς; χΣο|».65υ)>ΐ5»·χο» Ά(>7ηγε'.θΐΐ.(,^ ς ' , ι ,
,γ ι. "Αρθ!9ϊν Π.^ίνΗ·1'»ϊλ(;ρ'ϊν»; τή., ϊς'βί ·τί> τβρ* το.^»ρ-γολά
-6ο» ιΐ3ραδί4"Λ*ί« .» έκϊϊΐο.6-β ,ΐίανΐίιΐν^ ί!Ηζι ν"*0^1·4- διά
,/ρτ,αχϊΐ^ώ/ανίΐ/^,ίτων ^» 'Α,νητΐ,Α 4*^'^σ/ιϊ·."» ΐ(^. Έ
ΛIοη»ρ^.ω(ν■τ 5(ίίΐ3ν€ί(ΐι>γ ίΐ έ'Λμ.ϊ'" ,ιτθ}ί »τϊ τή §>»ί ~$ω-5ϊ
χόλϊνθΐί παραλα^·^ το^ ο^ι^ν^^βι» Σ^μΛ^Α'ίΛ ι ύ^χΆ&μίν,^
αρμοδίως κ»ρ'αβτβΰ ,η^ός -β > '& λογψ 4'β^^νϊίΛ. ΐ χ/'
,^ ι*Αρθρ'χιΐ8. ϋ ?ξοδ* τίώ ϊΛ*δο'α'Ρνΐ *(>ι ν
0= μω .ί -Ία·.3*«>,ί'^^9»'ΐ«Ι»ν*ΛίτΐΛ'^' ϋί)'"' Τον '" '+"'-α ^ '*
α^-ω (ΐρν,/, %" ε >/ τί^ϊσωτέΐΐ';^ ίϊτί έχ. τϊο δξ'ι)ΐ:ο κ;λ
μ ρ5 ^γ2 0 γ ιν
Έν Χανίοις τή 18 Ίανο,ιαρίςϋ 1910
Ό ειτΊ των Έσωτίριχών Έ
Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
^γη ,
όρ ϊν τ.ρομηε^την.
10 — Ό χάρτης πρός τή ποΐίτητί αύτβΰ ϊί5ν νά είναι κ->«
-
μίν-ς «ι "οικτιΑγ,,έν,ς ώ«* ν*. *ρο?Λά?™τ»ι ^οδοσ'χ ϊ''χ τ}7εΐς%οΊ^αό^
ά-λ πά-ης φθοράς. Έα; ήθελον ε'^7, ΙλιλΦ^Ρ ϊ$χί*?κίύΑ)* §■*&,$* ϊάρζκύ^ς _ϊ*έν^νΐ«ντχ».·ςικ#ί «**
!'εσυα3μ
ασφαλώς ά-ο —ά"ΐ,ς φθοράς. Έα ήθελον ε!ι^6τΤ7, ώιΤ-β τ^>Ί^5' Γ(β*|;
'οσ.ν τ.ϊί χαρτςυ πρό; τ:ν ν-ι-;—ην ταΰ Τυπικαί5**8- *ματ* ί γρή
/αζίί -όν τυτιο ρϊΐλχ,ίμ-νί. ■χαΡ·Ί1' Χ:!' ' Λ-1 »^ίΞΡ-1 ον-^ω., ι ^
ΛΤ378ς
ς;ν προμηθευτην ίπο τοϋ Ιίν
> 15'ντιΤ^ν(.?^?.'·ΛΓν_Ι.ς?;ί 1.7= Ί
Ο ΕΠΙ ΤαΝα,ΟΙΚΟΝρΛΤΙΚίΪΓυίΙΙίΤΡ^Χ^^ . '* ^
^ε-' 'ίο^^χ· /,αοώνί>ί ~ϊ*ς ίόί»:" 4ν χύ*ΐϊά»*9»ο«Λ^οτ5τ
εξ»»*·,: Χ ^ ,, ..(
---■ν"δχα>ί/γεϊ>'ΐν/ών *υ
ων
*"!ι·^
[ά ταυτα
. ί ι Ι
ν 9 Ίχνο>χο'.ου
Άκυροϋΐλίν τα. σνετΐΛά ΰ-ό ϊρονολον|*
1910 πρακτ /.ά ^7ΐιχοΐΓραΐ''ας' κα'ι
Διατάσσοαεν^λ^Λ^Τ^^νΙΙνΜ^'νΙτ^ί^ ^ »«
τό Δημόσιον 77οομί0ειαν τοιω- πυροσβεττνών ^ρχντλ'.ων
-?ν 8 Φάοο^Λ^ΐνύ^^χ" ΜΦ> 11 —>ί
ίίΐ'ϊ:«.'■ ν «ι;; -ροττ-^ςί ,τν,ι. ,5
» Λίή·, -ου / _ ζ
Νίίις
τυιών γι,οανιον |ι1ιΐι,)θΐ.-Αβονί χ : - '■" -
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ^Κ^ίΒΕ^ΝϋΣΕ£^
■χανών Πην.ΐ ραΐττ
ριΐμόν (4.ί*τ?ϊ). 'Α
Κλωστιι 'λίνοο. Κ/
χ.ϊντήμΐτί. Ελαια τ
Λαϊοτήρια. Φια'/
τη:
ΆοιΟ
ρ «*ί ραχτομη/ανής, ή; μίρος, ώ; κκί τής
γυναικός καλυιΐτεϊαι υπό τοΰ1 γραμμνβτβς Σ καί «ίς το^κατω /ε-
νόν τού όιτοίου εύρίσ/.εται τό γονιχ,όν σύμβολον τής Εταιρι^ς.
Το γενικόν τουτο σύμβολον, ώ, /αί 3'. επί τ~.3 γραμμαίς λ»-
ξε-ς, «ς> ρουμί.ής τής λέξεως Σ·.γγε?, ϊίιναν;α! νά χΛρχΧεΐγΟωσΐ'"
ίπίσης καί οί λοιποί επί τ«5 ΐήμχης 37_η.·α:ιαμοί ΐ.;να-/;:χι *ατα
βούληΐιν τής Έτϊίρΐϊς νά μβ ,ι6ά*λωντα(, τορονμένο., ό'^ως
πάντοτι τοϋ κυρίου γνωρίσματος το^ σήματ:;, οπβρ ει/αι το
γράμμα Σ. ( _,
Το σήμα τούτο, μετατώνήίηϊ ί πρβγ*νϊ3τίρ·χ; .π αρ^· Ι **ίί
6 Ιουλίου 1909 άκ-9ΐ«ω;ή·μ,'5ν ϊνχγνωρυθίν.ω' έ:ί?^ν τρ,ών
βημάτων θά τίθ·τα; ι-.ι των έν./; »ίρ^ϊντ, άιοφάσί: περιγρϊφο
μίνων ΐμπορικών κν. δ'.οαηχα/ μ^ προιδ.των καί ειίών τής »ν
λόγω ίτι ρ'ας ών ό κατάλογον σ.ιμπληρο.!μϊνςς τ,5η Ιχει ω^
έςής: «Μηχαναί ραπτΐίής, τβ·Λ «χ!* -ραπτθίλν/.^νης (σ/μπ·ρ-
λαμ6ανμιν·ι»ν κ/ι των 3ιλονώ« τώ/ ρ*ιττομη·/α.ών) ΙΙαριρ:/)-
ματχ ραπτομηχα/ών. Βάΐίΐς ίϋΐτομκΓ/ανών. Έ-ιγ-ίληα οΊ* γ*
πτομηχα/ας «κ ςύλο.ι, -χάλ-ιδο^ *ιί 7ΐίΓ,ρο.ι. λ»» α χ'νήΐ^ς
Καλύ,,ματ* μ&τα *λ*ίβρω. ρχττ;αη-
ών. Τίμάχυ Ιφάσματος τ.ρος κα^α-
θνια. Χ»λ*5[*ανΐαι. Κ^ωικχ'ι βά,λδίΛθς.
.>σταί 'μετβξης" ί α την ρα-τκην καί τα
διά' ρίΐτομοχανίς. Λο/ϊΐα Ί>αίου.
ήρ ο^ Ήλεν.τροΑΐνηττ;ρες καί τεμαχια
αυτών. Άντιστάσΐΐς κινήσεως χ.αί τεμάχΐχ αυτών. Αντΐίτατεις
δ·.ίγέρ7ίο> καί -άμάγια αυτών 'Λσφάλΐιαι καί -εμάχι» 3^τ·"'ν,
ώς καί 8 αφορών «ντύτων «πιτιθεαένΜν όμο3 ή καί ίϊια ί/Άΐχιι
ϊπί των β:ομηχα,ι*.ώ' τής 'Ρ'ταιρίας ζο;ιόντω/ »αι ^*τϊτ^πιύ-
μένων κα ά διαφορα μίγϊθη κιί -χ;ώ,ο.α:α κα' εις ο"'.Λ?ορ5.>;
γλώισαι, ίίτβ ίπ' αύτω/ των πρ:ϊ;ντι«ν, εΤτ* επι των περιδε-
μάτων αλ'! περ'ίλημ^τι·ιν ιίτών, ώς κα' 'ΐπϊ τώ ΐώ ω
καταστημίτων, άγγβλιύν, τοι·/ο*~λ'ή-ιων '-ί
εΓδους έ· τ ^ζων·.
6Γ.") Τό δπ1 αριθ- 1977 τής 1 Ι Ιανουάριον 1910 γ?αμ·Λ«τιον
παραλαδής τοό Κεντρκιο Ταρ,ϊίου Χα»ί·«ν, βξ ού ίμφα.νΐτχι 6τι
ί άντιπβοσωπος τής »'·ρ·,μίνης έτιιριας Χρ^στ-., ΚαΤΐαρ ϊατ=-
6αλεν»ίς ιό ^τ,'αϊίι** 'ΐχιιϊον ιό λαΐά νίμ,ίν άπχ'τ-ύ,Α'νον ζο-
σόν "των 100 δρα/μών, θ:'ών νά ϊπιτύχί, τή» ά.αγνωρισΐν /αι
προστασίαν τοΰ ά^ωτίρω περ γραφΐμενθΛ ^ 9μηχα/!/.33 κ.αί ίμ-,
ρ'κεδ'σήμιχτος τής ϊν λόγω έτα'ρ'βς.
Ίδόντες κ*ΐ τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9 *χ· ίιΐόμ'να τοί
οϊκείου ίπ' αριθ. 7Γϊ9 νόμβυ, τυμϊώνως πρός τού; όρυμοΐς των
οποίων δέ^ν νά παρασχ46ί5 τΫ) α!τού^ί1 ϊταιρ·α ή άνχγνώρυ:ς
τοϋ ώς είρηται ίμτορΐτ.ΐθ καί β-ομηχανικοΰ τί;ματός της, χαί ή
κατά τό άρθρον 15 τοΐ αΐτοΰ νό■^^.^^ προσταοια τούτου,
ή προκειμ.»νη αίτησις ϊίναι άνίλλιιτη- κΐί νόμ.ιμο;.
Αποφασίζομεν
Αναγνωρίζομεν τα ίια τή; ανωτέρω α'τήσϊως ϋΐ
ίπ'ι τ»3 ίπ:συντΓΑμέ.ο^ -χαρτ^ χαί ώ; ανωτέρΌ *^ίνμ
λεπτομίρώς χεριγραφόϋ^ον β'.ομι ·χαν νιον '.ϊί εμπορικόν
τής ΐν Γ5α 'Υορχη τή; Άμϊρ;χι*,ς έδοευυσιης ^ι^ο^^ύιΛ^υ
χανίκής έτα:ρί"ς ϋτ;ό την ίποι;υμ·»ν «Β:ομηχ*νικ/; 'Ϊ
Σίγγ»ρ» (ΤΙΐΟ 8ΐΙ»2^βΓ ΜΛΠΙΐίίΙθΙΐΙΓΙΙϋ; Ο") ίϋπρο-κο-ο
ΐνταυθα υπο τοΰ «ν Κρήττ πρα/,τιρος καί άν ί-ρο^
Χρήστου Καίσαρος κα:3Ϊκου Χανίων άρχομίνη; τής ίνα,'ρ
σεως ταύτης ά~ό τής ημέρας καί'ήν Ί, προκϊΐμε^η αΓτησις Αα-
τέστη -'ήοης -*·ά τής ΐ-οδ^λής τυ γοαμμττίου ϊι' ού 5(;λ:ύτα:
Οτι κατεβλήθη ε'ς το Δημ33·3ν ΤαΑεΐ^ν τ3 ·ατά τ; αρθρον 4
έ3άφ. γ'. τοΰ 759 νόμου όο'ζόμενον «τ:ί τ3ηω χοσο των 1··0 ) ; ρ
ϊραχμών ήτοι άπί τή;
II
Ίαν υαρ·ου 1910 χαί | _ Δια ν/ γίν^ όν.τός τις εις τι-,ν-τλε οδοσιαν οέ;ν
ΙΙαρίχΐμ.£ν ττ ίτα':ια τυύττ; τί,ν κατά το άρθρον 15 τοΰ οί- ί ''ί τ5 ΤαΑ-:ϊον τοο Λτιλ.0ο ή τού Δημοσίου, λόγο
ί
» Λ ι/.-. 81
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ.
4Ο 4ή^ιιονοι; Χανίων .
Δ αληρ^τ'.ει ότι
Έ/;ι'£:αι είς μ-ιο3ο-,!λή; δημοπρασίαν ή προμήθεια «/ Ο ρ χ λ '.
αο ό"ς-: ς ϊ'ά -ήν 'ιζηοεττι τώ/ λαμτϊτή-'ον «Αοΰξ·> επί έν
Ιτο ά-.ο 1 Άπμ/ίου 1910
Κϊτασ-ή^αα την 11 Φεβρουάριον 1910 ήμ;ραν Πέμπτην χαί
ώρ-ί/ 10 —11 π. ,α /.ά ί ωζιον έττιτρνπής ά~:τελου,Α^ν/;ς ;*
ου Ν"-;/.ϊρ"/5υ Χϊν.Μ/ ώ, Π:οε3,ο:υ τοο Δηα.άρχ3./ /.αί τοϋ Εί-
ρη/ο5ί'ο^ Χα/ίω; /■.ιίτ^ΰ Μ(]χ^ν '.Λ το; -Ι/.*1-1 ή τώ/ νοο,'.Αω/
α^τ'ιΐν ά;απλί;ΐ:ωτών (',)^ μελώ/.
Ή ■χν.Λιτ'.τ. ■'-α/α*>·χ,Λβα/-ται ;άν τις ΐ/:Ός Κ ίϊ'^ε,'ώ·1 άπό τ;ς
ταύτης πρ^σφίρί, 5 °/0 -~ϊ Ιλα:τον τής '/·ατά την
οΐωρ'.'.ή/ Λαταχΰρωσ;/ τε/.ε-ιταία; ποοσφορας.
113; μ.'ΐοδότϊ;ς ϊ/α γείνΓ, ίίχ,τ'ος είς την μ5;ο33σίαν 3ί':ν ιχ
ίινι ?, τιν ς τ~>/ ΐ> ταύ')α Τρα~«ζών ·Λ.ατάΟ:ΐΐν λόγφ ^Ί■{^^3.(·>;
^α.ών 100 Ό$;·Χ=ι τζο^τί-.ι νά προΐα^άγΛ, εγγο/)την ούτ ν^ς
το ά; 3'/?ει>ν χρ'νε; ή ί~ίτροπή, δστις Οί τροσοπογράψι;, τό ΐρα-
Ατι/,όν τής μϊΐοϊοσίχς /α" τό συναφθησόμενον ,συμβόλα όν είν^ι δ'
όπό'/οϊως δα ττάΐας τας 3·πο·/ρί ·>ΐεί; τοΰ ανα*ϊρ.τ/θ/]ΐ;2;Α·ν:.υ
τελ«^"α.3^ μίίΐοότοο α/ίο ϊιαιρέο'εως ή ?ιζϊ;ΐεως.
Είς τό/ 3ΐαγ«νισμϊ όόναντα· νά ,λα4«σ( μ^ρος καί άλί.ρ2ί·τνί
τά^ θίαταςιις, τοϋ ύπ' άρ θ. 35$ Νόαο.>.
μ='ο^3σίχ υπΟΛειντϊι εις Τί)ν Ιγ/.5(7 ν τού
ου ■?, τής Ήιτ.τροπε'ας ατιτοΰ ητίς έ/ει τι
·!5 ιιή αότα χ',)?'ί /. *ού'5υ νά απο'.τα ό τε-
Τ!» π-αΤ!/.ά τί)0
Δη;;τ:^ο5 Σ^μδ^^'.
δι/.α'.ι.ιμ. ι να έι'/.ρί'Λ,
II
το ι
Τι
το/ έρ
ες
)
ορο/ -ι.αι /.ιτ ίτεθϊΐ,ΐί/η ε»; τό
ι.ί)*?·/ τώ/ (Ιυ"'ϊμίν'ον.
Έ,
Π,
τ?, -25
Ι4Ι')
89
^ς.^-ιςυ Ιυΐ'ν.
Ό Δημ.ιρ·χε.ΐι,,ν Χανίων
Έμμ. 1%1«>υντνκης
Έ/
ΔΙΑΚΗΓΙ'ΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
Ό 4 ϊι α ιι» χ ο ; Χ α γ ί ω ν
ηρ! τ τ * ι ότι,
ϊ'. εις π/ 5:οδοί αν '.ϊ
.υ συ>2γι»ν:σμου Ι) 5/οι-
ΐίς το ρήγμα «Κ^'^
ν ή'χ ι τού πρωτου κιΐ
τή; τςολ^ως 3ύο
Πί^α τω »ς-ρ/ομ_νω.
ραν Λςυτ53*ν /.„ ώραν 10 —'1 π μ. '.αί ενιαίον έπιτροπής
τ^^ ΝοΛάο■/.ο^ Χανιών ώς Πρθίδρου, τ «υ
ρ
Ή
μ^^ ς ρρ,
μζρ/3.) καί το^ ι .Ό(;νο3'/.ο^ Χα/'όν ώς ι*εΛ'.)ν ή τ'ϊΊ/ νομ
νομου π-
τοΰ ώς
ού το
κβίου ύπ" άρι·. 7ό
ίληβϊντος βιομηχανΐΛίϋ *αί «μποο:«.ο·5 σί)α.α;ός της, ήτι, προ- Ι /.-£*' '■?'· ί! ό Έΐϊΐτρΐπ»; 03τ.ς θίλε: προυττο/ραψε: τα π.α-
3τασία κατά τό άρθρον 9 τοθ ί5^.:^ ν>Α^ ίρ/εται μίτί ιΐαρί ' *"''ϊ τ;ς 3ημοπρα3(ας χαι τό -ΐχίϊον συ^οολαΐον είναι ο' ύ~3-
Ι » ' /
10 ημερών απο τής έν τί; Έφημ»ρ'.*ι τής Κυβερνήσεως ] χΐε·», δι άπ^σα; τας υ^ο'/
τος τ/]ς 2:αιρίσεως.
ε καί 2ι'
Ί1
"Ο Έπίτροποι;
ίνο./,ια-το,ΐ) άνευ
3ι-
Έν Χανίοις τή 13 '
•ί Ι .
19!Ι
Κ. Μ ΦΟΤΜΙΙΣ
ί*^τ·.«, ε^ος ες
α πό τής α/ωτΐρω χρονολ.γιας προΐαερά 5 |ο)β επί π>
κατα ττ(νΐϊρ3ο·υρ.ν/)ν καταλύρωσ./τ£λϊ^ταιας
κΦΗΜ&Ρΐ'ί
τής ϊηροπρυ'α; Οπό/.;ιν;ϊ! εί; την εγ*ρ·3ΐν
Τα π ρ ; η γρ
χζύ Λν^Λθτι/.οΰ Σίομί^υΛ'Όυ ή τί|; ίτ'τρι-ίίτ,ς χύτοϋ ή'νς ;γ-
ν,ρινει ίΐ *ιυροϊ ταύτα χω,.ις ι/, τούτο.» ν' άπο/.τά ο
ταΐο; πλε;:ϊί·χης ούϊ^ χατά τού Λήμου ίι/.αί
Η σ.ιγγρ:ϊ?η των όΐο-χρεώτβων εΰρ.σ£ΐ
τού1 Δημου είς τή» ίια,θεκν των βο-ιλϊμένω
κ"*ειοϊό;ην.
Έν Χανίοις α, 2") Ί
19ΐ().
Ο ΔηΐΛαρ'/εύω» Χχν'.κιν
λΐουντάκης.
Αριθ. 1
ΓΕΜΚ11 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ε.χσπι.>άκτοοος κα ταμείον τοϋ
Λι'ιυ.ου Μύρτου Βιάννου.
υνά^ίΐ τ;ύ ! άρ6?3. τ:ΰ ύ*1 αριθ. 1',ίϋ Ν^Αΐυ κ«ρ
Δ Δ
ρ ς
ρός τί Ταμείον τβΰ Δήμοο τουτο.» /.ιί ;ζς ί:-)ρο^ϋΛακ?,ς όμιλον-
τί, ΆΛτ;·ΐΛ3ΐ το^ Λτ,,.Αθυ /.α! μή, φ-:ρο.>.; σι» ^κο,ιιζιμινων πρ;ι;ν-
των, οϊΌτϊ^.ίίς, αίγοιτρ2&^τ·Λν, ζ^ ,'ΐον, π?ο-τ μ,χ Δ'.Α,ασΗλών άρ-
■χών καί παντός εϊδους φΐρ=υς τ ν χρήΐεων 1908 — {Μ)3 ινί
ΐ;Α·{.ανισ()ώσ:ν ενώπιον μς,ι έντός 15 ημερών άπό τί)-, νομ··'μ.υ ϊια
κηρύξεως όη';Α5α'.ϊ.)σαως αι1. χ,ιχί·Α2 ν/.ήϊ.α>ς .Γ,ς "αρυση; χ,αί
πληρωσωσιν έ'ιιαΐΐ^ς τ:ύ; φόρ5^ς το^ άλλως μίΐά , Γ.^ρϊλευ^ιν
τής Τίρο&ίδμ'-ας ταύτη, (μλξ! 4νεργΓ,»)Γ( ;( ςΓσπραςις ταύτης συμ.
φώνο)ς τω ανω',β^ω μνηοθενΐΐ Νιμω.
Ό Αυρος Δ',μχρ/ΐ; Λ^ρΐο^ Βαν^ϋ ε·ς όν α7ϊοι·.ί λονιαι
ί>%ανα βντιυπα -,-ής τςαρΐύαη, παρΛ/αλίϊτα: να ένερ~; 13 ώ
τώ 1 άρθρψ το· είρημεν:υ Νϊμβυ·.
Έν λ^ρτψ ιή 1 Ίανΐυαρίίυ 1910.
Ό Δημοτικίς Ειοπρα/.τορ 'ίχ Τα/ι
Ε. Λενίκης
π μ. '·./}. οΐίΐσθ.ϋΐιν ά) 0-ΐΐ'τΌ; τί,ς έλτεθιίιης π^άζ-.ω;, άλλωί β -
Αθϋ ι ίι-ϊι' ι, έ-ήαί) σμϋο.ω; τω άρθρω Ί )7 ΐΐ,ς 11οι>ιχΐ,ς -ιΐ*ο-
νι.μυς, '-υγχ^ο, ω^ θε Λΐλθΐ|ΐ.εν αύτο^· 9πί>ίιλι(6(.υ5ΐ ^ώσ ν -ώ; *·^-
γρ^φω» .'; ί κ ί>;φ α ' ■
'!3ν Χχ ;ο ς ι?ι 20 Ί ■νοοχρ'θυ 1910 ' ' :
'* Ό Βί5«γ-ίΙί'«^ς Χίνίυν
ι Ι". 1ι;οιλά;
Οί χλ'^Οίντε; μ3ρτυ:ι; ,
Λειο»ί£ϋ; Λ, Γτι*ολ»«ψ , χάτι*ι>-ο; Χανίων ι
Χλμ,/ Λ/-.έ- Μΐιλ.υ,Αζ- ί,; » Δΐοχτβυυ Κυδωνίϊί
ΧΐΧ5ϊ. Άλή ΆΐΙΙ'ϊ».!,» »
II
»
^-υλ'.»οί ϋ. Μα-13'./,κχ* ι;, » Αγ Μα-.'ν7, » . · » ι
Άτώνιθί Μπ&το»αΑί,; μ » » »
'^* 7ΐρ«·ς -α" όν ξιν '
£τ*ν'« Π ·,-τ ·ν;ά Κυ5»>/ί«.- '
ανκκ; τ^ι/ο/.ΐ/λήΐ';) ε'ί τ Γ,ν τι ί^τ»ι ν >«ιοιία"' "ο
'. ών χ.·ι έ1 :ι,>.)■» ΐνΐ/ λ .λ> χ,σί, είς δΓ,μότα μ-'ρίΐ·
Χανίοι αύτη[Αΐρι>
Ό Κίβα·. »ε)εϋί Χανίων
Γ. ϊι:ονλα·
Ονόιιατι τ.»υ »4α«ίΐΛ£ω ~''>ν Έλλ
ΚΑΙΠΜΙ1ΊΟΝ Ε111ΚΠΜΛ
.νΐ'»· Χινίον
όν
·',ιιΛΊ, οί Ι) Κυ-ά/ ,ς Μ ϊϊ,τζε ά γ,, ί-ών 21) ".Μ Καμα
ν .ι,' Ι'. Σχρ ζε}Λ.ης έ:ών .'Ι ίιις» ^ρ · >ά οοοι ||ρ«ε. ϋε'.ίν&,ί
Μ τ,ίη φυ'' δ χ^ι >»τι ,'ο^οΰ -,&' (Ός ΰιυ ϊι ι ΐ,«ί ι υπο χοιν&υ
α λθ'οο.τος "χινουμ^νοι ουνλτεφαοΐ'οιν - ν &κ &)£3ΐν τί^ς ετιομι
. « ξο"ΐο»ου π^
κΐΊ
Α{. 0. 11ρ«.. ίν',1
> :
// ΐΓ., ι// Γ,/,ίυς »ΐ>.' -.ομ.ί|« ε- γ ,.'>■..! ϊύ-'.ν.ωμίνιι ς "'χι ιίίίο
ου^Λτ' (0ι.θ6(ι>; τιον ^ό α>ν 'ΛΧ^ί,ιυι- ιοό* . Γ,μυνων ^Κ-χ'»ί* ε...
τ, ^ατυ^ή "ω ζ.να »ί. Γ|ΐχ λγγ,α/τχ ί, ο; ότι τιν Ι Ί^ιλοκ
ι* τϊ|ί εΐ^/'■'"■■,·. Οέσ.ικΓ, Ιίίϋι — ι/ί -υ ■>!}./, οίαν Ί γ^-
6ϊ .λ '.ς'ας , ρ«/ 120 άνήχον α £'.. ο ^>/ν ΐν Πα-ι:αϊϊχν,» ίια
ν» τϊ έ/ωΐ- τελ α-όι*ω^ ω ι ο ι ο χ ι /,τ α> "··^
ίέ /-ι τιμ.·. ρ=ϊτ*ι (.λ 6 '
*· ' «/ιρ» 12κα·> τίϊ υ . ΐ'^ύ. Μι · Νομ^υ, 1». -ου ΙΙοιι"υ /χ-
ΚΛΙΠΗΡΙΟΧ ΈΐϊΙΚΡΙΜΑ ! Ρ«'τνίζετν «ε ώς «λνίλ,,μ,
] 'ΙΖη&ΐν,Λθί **■: ^ν.,-ουμ.6 οι ι~ο >ϊ,λι -πο^τες /αι χγνοϊ'.τ/ι Ο
Κνο5αγγελέως Χανίων. { τοτ-ς -ις ■* -ντΛ τι,ν.
) ^ , . , | Ίοο τε? ί-α'τ' ά^'» β 4"5 χ». 4> Ί ,τ,ς ΙΙο.ιια.-?& Αιΐ-ονομία^.
Κπιιδη οί ΙιΜ,υιτα* ς Σα-άχ-η; χίϊθιχος Χχ·',ον 2 ')!μχ/( Κ»',ον^&ν "ϋ, βίργ,ι ενους *«-> ί,;ορου, -ι -υς ι·/ έμ(ανα&.ι.τ
Τεμίΐοοίχ Γ,: χ/τοι :ος νΐ-χιρό.ταίχ^^ Κ «ΐωΊ^ς .); 'Μαι», Κ»α»-| χ^ 0 .^οι,ιπι» ε ωτ./ '. - ί" ο χ ί,ο'υυ χ υ Π.ω 'Ί/εΌ)
X»-
αχ1);* ά/ι; χίτο χο; ΧλΛμ, χγ.υ'«:&ϋ ο.α^ο»^ς, , ν γ ί, ο ,Ίνν. ΐι ([ ν , ^. (; - $ ,17 /.,. χ |ου υ ; υς 0Ι Ο τμέ «ν Ιΐέμπ Τ|- Χ7
ιο; ΟΐΕ*ίτ ο: τού '-' έ αι>ΐτ».ϊι»ι); ι*-»"* ιω» ϋκΐ-ΓΪ- ου Λ Πο^- . ;>;γϊ, ,( π ^ ( α , ,χ, Γ-,ίι,Ι/ΐ.ν ,'.κ ί,πιί- οί τής έίτ'.Ί.'α/,ς ττρ/ς^,);
τζοΑΓ,, ΐζίμβ/,τ, ΜΐτοαποΛΧχίΐ χλ Χν,ιβιΐν Κοΐα ·ι αχ γ, *χ· ·> ο ί,,,,,· 0· λίΐ βι-αοΐιότ.' ε,/μΐ, ΓΊΐιΐφών ις τώ
χοΐνθϋ ο^υιΦ.ρονιος χιν-υμινοι ου·*π»5χ;ΐϊί' τή· 4*τί'ΐσ'.ν τίς ||0 (, -, _,,0, ^ίί^, Ου· » ό^(ϋ. ?ε χχλο^μΐΓ ι
έΐτοΐΑένη- ά;")πο.'*'^ϋ π.ίϊίω; />! 4νεχ :»>γ/^, σο αοΛογί,α»»1· εί, ^^ φι ,5, ^ν ρ3τ,ιυ, . ., ^. ^ «ο /;
νίου Ι'.ιθϋ έν % ι 0ί-ι«'·2ιβλ« ί /;νιαι τ ί,ς 'Ίτ.ρ^ε'ρί », ι.ύ Κν Χ**ι«ί '/, 'λ Ία υν.κ,υΓΜΐ)
/ω (ί>ϊ> ^ιχλοϋ νυ^ΐΛ,-.χί κΐ^ΐ'^731* -'■* /ε'.-'ςν^ιώ. χχΐ οωνόν '(^ ^ 'Τ-'.γγβ/
το» διχ*βτ. χ/ητήοα Λί">νιοα Τΐ'*^/.Ι«Ί' έτί ίχοτ.ω οτι.ις «ία-
τ ϊ ί
ϊ'γ,
1.ι.ονλιι
ν»γχΐαω·3ι τ.·υ-ι.ν ν» πβ-χ/ε ψ^ι τ.-χ;;ν ίναγομενί,ν εί. την υτΐ'/ΐ" , . ([
,-εσ ϊν τού, Υ,τοι ,χ ΐι«ίλείψ γ τ ί,. έ» τέ'εβ ν -· ή? ΰπ' ιρ θ 7?)'Ί5 ''
χ·*-*, τ,: Κίη,ν οι^ί-υ Χ/.ω. €!: τ.^ χχ-ϊΐ/^"έ·6; ι'-ί-'.υ 'ϊωχ νη^ Γ Π,«υ-^, γ,. ϊ-ί,ι-··
ϊνη/οντ.ί είς --ν Κ!ι5 ,ίτι-ι Α. Τζ'.Ο'ζΌ.'ν εχ -.ών
θ'-υ^ί,ω ' ".Ον ΐί Ήλι'αν Κα*«(Αΐΐ&'Λν'-/ ο ι ^ϊτ* -ϊ)ν αυτϊ,ν ή^ι-:-
ί»ν ί> τή Οίιΐι «Κ μτ,ί'-ϊ» /ίπεΐλτι» γοο: ^ό» οιΰ ό' σχβτΐ6« "Ον
ίίίΓ,αένον δΐκουτ. χΛηττ,-'* Λ'«,ινί ί Τίκ'.χά-Γ,ν ϊϊι χ>ί,26»ί β ι. ;·-
/ρονοκ; ον χαΐ«σ/*6έ'ΐ;« ίπ.χν.
'· ~ε;5γ( το άνοατ,μοί τί-.το προί/έιε-οι·. χαί τιμω^ίίτ^ιι ϊ ο
τ' αρθ,,» 16 171 /.*ί 57 τοθ Πίΐνχοϋ Νόίλθυ, χα>χχτΓιΓ'ί;·-ιΐ·. 4ε
λέλ
Γκο'.γ,.ος Χ. '/.οκΐί 'χ/.γ, χϊτνΐ/Ος Ά ,ϋ
"Κ ;γ-αγχ πεο·; άπόοε'ςιν
II
ϋπ' ΐρηιι. ■ίΙ)2Οβ ί»^ιβ;ς τιύ 1 ταΊ^ί.0 'Λγία*
τοτός τη; ϊιαμο^ΐ,ς τ,.>ν.
'!??) τες χαί τ' ά:·ί-7 403 χ»ί 40ί> ττ^ 11 ινιχτ; Διχονο)«.>'«
Κ*>οναϊν ι ΰΐ είργ^ιένϋϋι χατΤ|γοο',υαέ»ου, Ί'. χ μ,ΖιΧΐ'. Λμ-··* »'ί-
το-τροίώτΐως ^νίόπια» τυθ ϊχροατηί.ίςΐί ου ΙΙνΐ.ΐιοδ. λ »ν ών ι»,» 13
τοϋ μηνός Μίί^υ τοΰ ί όν; '
VI
10 γ.ίϊν
II
Α^-τ,ν χ*ι ώι»ν 9
βιχϊΐτ,χο; /'τ,τήι; πΐρα
«.ς τ«,ν, τ
ι ιχς χολλ/,σγ, είς
Ό Κΐσαγγί/ίϊ); Χα· ίων
Γ. Ικονλάς
ι Μ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τπ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ϊίΐ^'ήί^Γ— -^%?Γ-*-_ιί,- -^;^~Ί.-*£ γΛ·Γί- ■ ^«.^ΛΕ^
Εν *· Ονόματι το
ΚΛΝΤΗΓΐαΝ. ,Κ
Χανί-ο
χ/:3«: Μ^εν.Ιν{?αίαί■ ** ή"Μ αγν^τ^:^-*,·:.«ΐί-- ^..τ;.3.ζ-.βι ,> ύ ,, η· ^λ;^» "'·"' ..... ^
γ:.;:^·ν:α: ώ.; ΐ^ϊ'τ: ·':' νόϋ'ΟΓ. 5·% &τ.ία>αζ ίΛ'Λ-'''·>-; Αύ*ι.!-■){■ ' ι|.·,ί -'» ^ ^/ΐ,^-ν^"Λχΐ^ΰ-.^ :ΐ-·ϊ ι.; ώ '.ΐί ϊγ'/οείτ,-; ό το-
ϊ-ίϊ^κΐ^·. / :ϊ,ν 'χ','.α^ϊι,, :γ,;' ετί-'.ί/ης /;■... τίΐ-.οό; τ;^ί5£;·'ί'κΗ" 'ίο^ τε; λϊιΙ ;' «/'.-; -5Π5 «.· -4 Ο ·» ιίί 1Ι.ι·:χ.ί,: Λκο/^;; ί ^.
ε'ί/.α τα'κη; 3^ν5·^.;λ;■''.^ϊν-.ί: ά,^ϊ'ίϊίχν γ. .'ϊς ,'λ/.Γ.λ_.ύς ι/γ )ίαλο:';μ ν :'ν -:.,.-;:* :. :· - -. '"ν."::~ "-ΐ,'ι ■-■' Ι'χ · ,'-'ί->■''· ι Τι """ °^ ,
2;ο^.^ν χά! ί-οϊ-^ς:ν' τ^ν ΐβΜ.ή"; 1^> ! '*-ο; ώ,·/.,:1ον -ρίί,ό-»,: =νόπ...- -■ υ ^ χ η^.υ^; Ι1::ω--.. Χ^Μ. -.^:&
ν α τού; ;α;;ΐ:ο.ϋ« ·.-. ϊί = ν γί'ν:: έ"/ΐό / ;·:~ίΐΛζΐίν.η·' στάσιν Α^τ!·! Ί
ι·. χ,' :,ν;ν ,ν *!^ ΐ/,ν ύϊί,,,ΐ,ΐϊν '."ω/ ή'.>: ίχ ίί^γ.Ίΐωΐι ΐ'.ς τ ν
ΣταΟ,νν -ό·. Ά/·:. Π.* λΛν^/.ΐ)ν" 1^'ν 'πα.·'α:άϊί'. τώ/ άρθρων 169
■Αΐί 57 ;ς-5
II;:,.
Ν:^:;. Τϊν '5 ·:/. ".ών ν.α :τ;^ρ; υ; 6νών ' Εμμ.
τί';ς ??«{-.>ς «να φύγ-,,τ; λ£ίάτΛθ"ίς ν.ρν?-τε.'». ■■•■■■ΐ>ν- ■ |·εώρ^',;.ς £■." ΐϊ'ρΛ..">".ν ν;
36ΐτ>ι ά-ν -ι' ^■■•-. Λ'ϊ Υγ''Μ Μ
.-V-
οϋΛάϊϊ·
•'τ'.'.ρ'.ζϊτίΐί δέ Γίώ.γικ ΓΚΤΓώιν-Λία:^
.-Υ. »,; ' Άνώνΐ'-ς Ν λ ■ ;.-■'/>?•■■ί,ί
Ί -: ^.■;:;
αρϋρα 100. ;6;ί,κ,; Γ.7 :;
ώ- τλημμ:'λ/,.' α ' ι
ιν'"''"' ''":-ιΑ
V*
οον:Βς «ι * Μ.« 10ο /.-.ι Αθ6 Μ, ΙΙ,.ν:^; Λ
3;*ίν τουϊ 6ίρην.-:»:υ;/.«ηγ^β^μΐνοι*;-ινα. .έμ
ρς νβ υρΐϊ,ρου τβ ^*»(« ^ν . , Ά:μΐΙ«ο» ;;·*Ικτί· >;-: ■·^;^ Λ. χ 2χ^μ^κέ! ι ΐΐο: εν ^_.τ
τϊ,ν 15 τ: ί μηνός ·34'·ϋ',υ ;ο3 |-οϋς 10 10 ή>ίρα^ ϋίμ·ί;ην/.αι ώραν τί-ί .-οί;-;. ■ ·'-/.-;ί'Λ/^ίί! !'»ίι'1; "-'-ϊ'1 '*■ - ' ■'."■■.· -, τν"; .*
9 ~.λ". Γνα.'3'ΐΑνϊΟΛίΓΐι ώ;: ίιταίτίθίτή^ ί^ΐί^Η^η-: πρά5ει.>ΐ, αΛΛω^ . ■^ιγ.-^ο^αίν υ -/"αι Ιτ;..ί :../;.'.'ί ·;ν ■.!, ν, ά.ι* μί;-';
6ί/.ον:ι δ^ασίί^^Λ^0 ΐθμ^ώίω; •ί^άνθ:^ 407-τϊ£ ίΐθίνΐλής ; , Έν Χ-·.·^ι; κθθγ, ,«;!>.
Λι-Αΐνομί^ί^Λργ^ΐνως ;-έ ρλ-.ίμίν χύτοΐς ό'ζως. λ«ί;.·3: γνώσιν': ; '
-ών εγγράφων της ίι/.ογραρΐζ^.^ . λ ; '^' ^^ _-'^ ;^
-, Εί,ογγϊλ;^- Χχνία,-ν
ΟΊ κληθί'ν.
Γίώργιίς ϊ;'· Στραπϊτϊάκ
* ΐ Χ
Ό ΕηαγγϊΑϊύς Χ&·)ίων :! ν
■ Γ.Λ Σκουλάς ■' όΊ'_1
ϊς μάρτυρες - '. >.: ' 0
ωνι'ι.-....! '.υί '.'ί,;-^.1-
'ί>Γ Γ1> >;>'/
37 '· Έν ' ό;· νόιιατι ΐθϋ
■ ,1 > -·■
V
■ ■ Λ
11 ύτ; άΐ£6. 20 ττ ε. έ
Άμοΐιος ί!/.ί.στ!Α';ς νλη.γ
τοΰιτΐΟμίΰ Δ-ι^^λ Ψο:,: .. ■ λ / .: ; (, .
■ ■ .· : · . . ; : ι 'ΐι.τε'Λτ.τβ >ί'/.ς· ■ 9τ, Γ. Ι Ιλκ^Α. &$: ,ΐ;£>/
α·(νέλ"ί =τα·. ίπ«ς Ιί άντΐτϋ^ ; ?*;°* !>*^ ' «»:^»?ί?τνϊί -"■>/ ιν/;ς. "Εω,η
(ήν' τ-ίΛ'-υτά' λ κα :«νΛ.ν7τα3 ; Β"':? ^ΐί·^; Χανίων ν.*-, ϊρη κγνωσ>α> ;;
·ζ"λχ Έλλήν.ι_>ν ,
-ι ^ > ( Χ
V!
ΟΊ , . · " '
ι!ΐ' (ήν τ-ίΛ'-υτά' λ κα :«νΛ.ν7.τα3
ι ια ω, ω;' ο-;7ντ:βς ι-Ό : 'ΐ
IV
Έν Χανί-ίςιαΐι
! ~-/.-■ν-ΙΙτΐυ.ς τ-.·^ Ι-/:-*5ί *:λλίώμα ίϊ:·;κ-ή;ο.5',·ο-ς ί/.'.δϊ'-Λϊ!-·-.ν;^ "'
•Π 1.".-...,-,--λ-.·.. Υ, · , ; ™~':φ ί'; ,ς-να κ·-/,} ά νΛ;η'έαϊί ^..^5:; τ^/ χί5 άβ>.Γ;λδ??3'ί '°
,, ·1, . , ι1.· }/,Λ--.·.ν»ίι. λ;-.//; '-?χ, .ν^ ■..;"". ΚίϋντΑντίνΐ'.Λΐ/ Πί-αίΛν'Ί ■
ϊ . ΛΧθυ/.'»ί Ι ' ."Λ '- ' :■■"-. , - ν' ,Νλ.,ν, χ » ·. >■ ,.- : ■ ■ Γ.
" -■·'·■ *·*τΐιν«»)·^ κτ-ν/. ^ α ^Λν/:α; «ις Τν.;/Ιι(;ηίί,«νς.ν *>* .''* τ2ί.
■.:-- ·.- :ι■
?,- τα
: ?.■ λ ημ«*. »/>*;;*■>..»'
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ^ΙΙΙΚΉΜΛ
0
' ί'. : ι.ί'ί'.) ϊ)1^ϊν/ίτ^Ι ' Β ί'σΐΑθγι^ν ν > νΐ Αχι. Βαίο^
νίας /. ,1 η η ιρυνοί■ χ·.-; ΛΛΤίιγο^ε1. Χ'. ώ, ^τν^,,'-θιί. -^ν
"· 1 ■
ϊν ■ιτ·.-. ν -. ΰ /. ■ :;^
-μ»ί/ν: ' Ι Κ':■* ι - -Ι ί: ϊ.>., ·.'.) ί ί}-,ήμ ί^^,^'ίίϊ ^ρΓν'. '■ ».■
— Λ. Χ
;, ...ο _ς. .κ- ββ.ια,*.. ί .,.^ν,.,^. .α, ,π..^ α.,. ^ ^- ^^ ^ * /', Λ ;.-. ." /, ό^ [/,,
ρ
Ί'->. .·· ιχ·· . ■>■ ..-...--. :■·.-, ■. .· ,- >./-*, ψ'-ί^ϊΓίϊ' ίγν -^','-
« . νΐ· ., ο·.-, >■,. ,» 3λδ
">·"' Ί' Οί- τλϊ,ΐί'ν
- '■■ ■■■■ ' ■""
ί (·ε
Ή ΰτ' άειθ. 8η ,·ο ίκ'ΐίτ;:,,, ■■ θί,,.Νι;Ι
•π3--· τ-
■. ·Ι·
ίι, ν^-.,- ^
.ιι . .ι .ι
υ ^ ν
-■·ιι
εΛΗΤΠΙνί0Ν ΡΤΠΐΚ'ΡΙ'ΜΧ'";'!;',-
Έ-3·;ν: ό Ίΐήάινη:. Ν Μ-.ν .■ :ίίΐ13 ίΛΐίΐΧϋ, Λ ·'.">'.ν Κυ-
% ■νί'ϊί ·'.-.; ή.η ΐ^-ίΐϊι-·;; ν ••-■Γ,«ϊ3?ΐται·. ίίν^ηνύθΐίΐ',ς .'. .υ οί! '■
ι ι- - 'Λ ί
1 Ί'^'.'.*^ τ5 4ν:μ,,.α τ'ϊτο Έρΐίλί.;:*-;*1. ν. αι ;ΐιι.ω^ί·.·.-ρ.'._ατ;ό τ ι ,,(-^ ^ ,.-,,. .;. ,-,
τ.-.Ι τί;; ϊ'.ίμί-.ϊς'τ-.υ. ' ,Λ Μ!| .· ϊ ' :' — ·*- -■-"(* ν ν ά ς
• ■ ί · ■
:.! χ
1 Μ *
ε' ^ ί
1 ί.
^ΐΓ·5ί-
ι
!
/
α.
ί—ι
■■ :, *. :
-ί |
_ (
"Ι.' ί , ;■
Α|-
Ι.Ίί-5
^-■«■■ί.ί: :^
$
98
29
10 30
Φεΐ
; ι
12
20
!3
. Λ> ί 7
.'! ι )
11,.
10
μ*·
■Μ
: 13 ·.
ι..-,-.
Λιι;
7
2!
8
22
23
10 2
!
13 2(1
ι
:>
Ι*:
21
8 2'.
'.· ί · ί
·' Ι
Γ.
1 1 2.;
16 28
7
] ο
ΐ' ο

ί"
8
17

9
23
5 1ί.
10 2.
»*«,■■ Ο
13 25
2Ί|,
Ϊ8·
δ
.19
20
Ι 7 2ί
Σε-
10 22
2/,!
ί
ί·>-
;ί(ι
17
■Ί 18
; 'ο,!-
! Γ> 27'
-ο
ί
21
'.
« ■':■■
δρ'-ος1
'Ί!Ϊ
12 2ιν
|
17
4'
18
, ι;
19
11 21
Λ-ί
Ι 0 2ΐ;
" ι ■
• ι
'■
2
π;
17
■'
■Ί Κ-
4*5;'Γ .»·..«,>. '
■;τντ , ι)-. ". ιθ ·!+·, -ό Μ^ίου τ|'ΐ )!:-; 1 :':' '^,-'-:·,^' Π Ί>·- ί' '''''■ | .- : λ ι. : ι. . .Ί .ϊ. Ό Ι "β μ-; ι ατεθς -,:ΰ Δήμου Χητί'ίΓς
:>ί ·.;,·.- » ■ ,·τ7;ί-. ;- :.- ..: Γτ-^> Ιχο τ 0 ^ φ.ί; Λ η ς
Έν Χ Ή ·
Ύ. ?"ν·'Ά'ηΑΥ. 1Φ:-Ά-:.·.:· '.->".: !■;-.. Λ ί,·.ν-)ν Κ ν '.ινΐς ' Λ ν ιω. ,-. ' ;0-.ι -.ί ο ' αρ'·-;ν ', ' '.^' 7ριΟ.·ν .:.ν. Ίν'.-
Λρ;«ίι;; ;:-/ϊ:;[/.'^ Λ/.η:,,ρ Γ.^χ;--ι,ι.-.οι ')'■■.··- '-■ *■-■■
τα-ίν τ;·, -:ν-.;ντ:ί -.ϋ/ΐλ'- '■' γ,τί; =ι·, :γ,ν ΐίΛβ·^τ>!. - 'α :!>·νν
! 'ίρι^-ι λ.'..*.. ρ 7 ? " ' .-.ν ' " ~ ' > . ρ'* ^-'-ύ^/" Ϊλ τον Λ·,
■ α:ν Λ:;ϊνϋ. '^'.- 7 /.ί .. ί 1..Ι. α:. ·..>. ττν 4 ν αί. 1 έ; Ί1;
■;·■; ;
:«ς τεοι 5κτίλ4σ?ως τί"; Νόμου τιοτου.
Όριζομεν ήμίρας τής ε:-: την =:?αν
Είς το
Την 3 '
. ^7 λ
βρίου, 30
ρ&ν ^3δ6α'ΐ
,, 1 καί 29
5/ΐΣειιτεμ-
27 Νοεμβριού καί 55 Δικιμβρΐβυ ήμέ-
^'ΐϊ*^*"»"!»—ΟΚΡΜΚ 1Β3ϊ»ίΜ>κΡ '
,,,,.„ ιηΜ 1Υ, -,λ.,, τγ·ν ΐ έπι6λτ,θ:ντος αύ.οΐ, έπαχτ-ΰ οο^ου ϊιί *.ή 6π' αριβ. 388 έ. 'έ.
Ή τζυοΰτα ίινύιι απο 1 Ια«ο«ου 1Ηι·» ** ληγί
XV
.,,',„- 4πβς,:'σιω{ τοΰ οιοστηοάυ τούτου.
31 ΛϊΚϊ·ΑΟ?5·> 1910 ,*' οίον *:ν τ^.3«';Ί|^:!»«'3 ; χέχετϊΐ ώ: β*σ·.^. τ/·, .,«, /ρ^νολ 15 Μχ.-τίου Γ·08 ν,,,,.
ίο 4Χΐ£ι>; τ·>> α,·!-ζηλ'.ΐ)ΐ τι ·ν -'" Γρα^ ί**·:^ ^ι"^Αίι | γήν τ~0., ·ν Ίΐϋχχλε'ω Ύποχχ α'ϊίήϋατο. τ,ύ ΚΌι-ωφίλοΰ- τχ-
>.χ- ί'.Λ',Ζί Λίτί-:ι",υ.χ 5ίϊ ϊέ το τ,Α'>ϊ ΐίαΑι Κϊ-'ίν.'- ~5 ;ν υ81,-υ Κο-ττχ. έχ.-οοΐωπ;υ!χένου υπό τοϋ &ιευθυνϊοϋ βάτοϋ »,ι>-
, ?;α δέ το τ,ι.'~
αύτω Δη^θ'.ΐ'.όν Σχολείον
τω Δη^θ χ
"Ω 3 χ ^'ϊ:ςϊύ;■!:')'-^;>''.'^»τ^^'9 ~ χ. ώ" ι ν
λε.α τω
Δή'χων.
Ήν
η
ς ;ν Κ. ■> ή τ ί- /.α' τ;ι/_ο/.;ιΛΛΓ(') ",γ ο '.ι'Χ
οι^ϊ'»/ Δι-|_ί.κρ /1>' ώ ϊ',ι τϊ / ιΐ: '.
ς ή μρ
'· ' Ε'θΛ,νίϊκης Λ /υϊόν ώ Ετό-ττηί Ί ί«'ν:
λ£
Ότι ά^ριδές βντίγραιον.
Έν Άρχαναις αυθημερόν.
'() Έί::τ:τί;ς Τεμενο ,ς
Εμμ. %.. έ
•Λρ-θ Προ.-. 1390
πο',ρ 1 7ϋ8
Ι ο ?>',ίο»»«'θί")ΐικ»ϊι»ν Χανίων
Δια ταύτα
;ή!Αατο.
>'ττΓ. έχ.-ροτωττ^υμένου υπό τού 6-ιει>9ι>ν?ού βύτοϋ ^λι
ρ ?ων..ς 13ί.Λι*ννίχ^. γ(, /.αϊυ'χου 'ίΐ^αχ/$ίο >, χατά Τ'αν ένα^ο·
ί ιιένοιν 1) ε^61ς Φχ"οι>Λάη, χϊΐθίίου τού 7;ροϊϊτ«ίου "Λχ-Τΐϋ-
'^-.-.ν > | 7ΐι»ς Ήρϊχλε ου, '2) Ρυ,ιγις τό γέ^ος Φϊϊοϋλχχη, ουζύγου Ί'ζε—
.->) , ,»!.- ί μολή Τζ λΜαχη, 3) Χ^λτϋβς -ό γί^ος Φασουλΐιη, συζυ,ου Χα-
;' χ') ς ! υαν Ζϊ ί«λϊ>7), χαΌ ου Ί'^υσο/ώρι« ΙΙεδ α·ος, χοί 4( Τζιφ ,.
■ Φ/7·υ'ά'η 'χτιΐ'-^ι τ„',..>; Ί1 ιυτ'·/ώρ·χ Πίδιϊϊ ι-, ν ' δέ 'Λ'-
) ταλε'ΐ: " ή; Μ"ί,α. 'Αυ'ας, ώ? νόχ/,ιν «ξ άΐι>θίτ·,υ /*ηοο>ΊΐΊη.
το ' πό ί Χ'·υ">ίν ΦασουΑο ν.η
'ΊΓτο/ρί^ι τοί>; ί.να|υμι£ .υί "ί^ την ν τιΤί ί".' Λΐ^ω τή, α ['ίι1
γής χ ο? ι ω ο/& ί/ω ΤΎ|; ι*£ λ-^ϊΊ. ^.ϋντ^ν Αΐτ,χν να "'ΤΙ '"-
οω ι τω ϊναγο,τι ΐ-^/μ«ς / Αι»ς "ί ιήχον-α π 'αν χί Ο.')
(χαι), 1051,97] ιΐίϊ/ό/"ως τ ίς χ.Λι,ίθίΐμ'ΧΓ,ς τι»^ μίϊίδος ίχβστ ;
,,-οι δ Λ:ρζ^ Φίσου'αίχΓ,ς ( τα '2 (ί ) ξοΐ/ 35ιι, 64, η Ί'β
Π>!έ το γε/'ις Φτ>- υΛ*η 16 Ι)ΐ>1 ό »/ 175,32, ή Χ?λι»ε
-ό γίνς Φχσουλχη Γ)ΙΜ.) ,:ϊ/. ί75,32 χα' 6 Τζοΐί,ίρ Ψα-
τοιι/ χης τ· ^2)0 ) ·(.'/ 'ί') , ·)4, μ«τ* -οί ν.μ'ϋθν> αύτοί -ο-
χου άπο τί. /ίθνΐΑθγία; τήί αγωγής */?'ί ίντεΑονς ίζ'.Φ/ήαεη»^
Έττίϊ/λει είς ΕΛοοζ αυτών τα ίέΛΤ) χ»ί λοιπά νΐμιμα οΐ'ϊα
ί -ΐ/Ί δχ-ανί,,ΐαιτα τοΰ ίνάγ'/νο. ' ϊ'π'.χα,αί!-. ί,ματος, χ«ν'/νιζ·ι
μενΐ μϊΤ" τής οιχτ(γ".·«τ,: τοί -τ)Τ|ΐ«ς:υΐ'Όυ ϊύτοϋ 7|ΐο·^ή^ ίί^
1 Λροτ·/ 43, 8().ι 0.
Ι Κηρυσσει τή' τχςοΰτχ. π-οκο;ινό; χϊϊ ανε ι
"Τ!ον καί τάς αγετινάς ίΐοτατε : τΐΰ 1~' αριθμόν 14 Ί Νόμυ- ϊ '^χο «η ί-^φχτίσθη χά
( 'Κν ΊΙρχχλείω τή 24 Ν'οιμίρίου 19ι9
Ό Ε!ΒΤ,ν^Ο'xη^
'Ι,υιι. 'Λναγνωο'άκιΐΓ
ι): ν ο1 ^ΛΤ,ρω )(, ίί» :>, / ε "......" " "' '
)7» Ν,κ. Κορτ:;υζ3·/.η >».οι/.^ν Χά 'α>; ι
πτα '/.θίί 9''/η0 ίντί/ως ά~: *ή; άγα.γή, "?
Λ. ί ν ί>-
Έ είς β^ρί, τ.3 Χναγ:,α.έ ου τχ ';=-
·. -■> τής κοινοπο'.ήσε.ος τής ?ε 2ν:-χό'Αί/3ί ς'ς
· ιο,'
Έ,ρΌη ά-.εφβσ.ι'/, κ^ί έϊ^,μ;^!ε^θη έοήιιην
'' . Χανίοις τή 21 Δε/ε,,βρΐίυ 1909.
'() [! τθ:ς τθϋ Είρηνοΐίκΐυ
'ϊωχν. Τιτομιχελής Ό ΒοηΌ
Θ^όδ· Μ
". ί: ά '-ιίές ά .όσπα'ΐμα
Χανιά τ.;, 29 Δΐκ·μ6ρίθ 1909.
3' λ ί; ς ώ;
Ό Β^ηθος τγϊ! Γ?»ιιυ.»τΕι>-
'Κ μ μ . Λιαίμιβάχης
'Γ.ν *Ονό:ιαϊΐ τι ι"·
II
ι$ι2.ί'.)ί των 'Κλν.ίινων
ί'ί (,) γίοΐί τοίτ Λ '¬
ί 'ΛοιΟ. 'Λπογ3 "»001 .
= Κη-ι>σσομ ν έχ ;^ι-ήν τί^ ά τ ^φο^τ ι -αύ-ί^ /.α1 τ'Λ*'[ ('^-
( λςμίί ποί>ς - ά, Κ'ΐ»ιιγγ{/ε,, ττ-ϊ>ς - ύ; Άξ'οιι/,'. ιΐχοΰ; τή, /'·>
! ροφυλαχής ι/,: τ ΰ; >λί|"''ΐ; χα' π ο; π/^τί ?τιμ!·ΐιον Οπχ«-
5 λΤ|λ^ν νά '^εογΛ,ΐωτι ιυ'ΐι.'Λ ο: ιτ'ό τ/ χχθηο.τ^ "(,>ν π.τϊ
; τ» πο^ έχτέ/εσ ν.
[ Έ/ Ή-αλ = ί.> τή β Λς/.-ιί,.ί „ 190".
! Ό Είιηνοξ'χτς
Ά
έ/τελεσ"όν Ίϊ3Τιτ-/ν.
"Οτ: άπΓγο.
Ό Γραο.ματ.ύς αλ α. γ. ό Η,η'ίός 'Κ, Ήοϊ*/είω αύβη·;ερ·5 .
Δ. Κουφάκης ^ ' Ό Γρίααατΐυς *»ί ά. α ό
Δημΐί ς '"·.-ω τό π;?ρο; ε'·ς τό παράρτη;χα τής Έφεριϊϊς τ?;ς Ζϊ/.Δ.Τσι-ριιτσή
Κ δίονήα-;,,. /.αί είς τίνα των έν Χανίοις ί/.ϊΐο.,χένων ίίημ:- ; Ά.ρ/ή- - = ρ·'Χη!·ς, >;- ς ξ -α"* ·υθ^-ο ?ν τώ ?ν Χ ,'
ρ'δ ■ ν. ^ ?ι?·μέ.ο Π? χο-ή ιο· ι "ή ' ίϊ«ι ι-'ίίοτ; τή^ Κυί£ον/;τ«.(
Χανιά ϊ!)'^,μ:ρόν 'Ο' " τή έλ^ξϊττή ίν ' — )ε''ιχ τή; Μΐ»(;5; Άσ'ϊς ?·αυι
έίανίμεΌ/ Τζι έ^ Φχ"βυ)ί*ην
, Έν ΊΙ.αχλε'ω τΐή 18 Δ-^ΐΑβρΌυ 1Ί09
1 Ό 7τ)ηο·:ζ')ά'ΐΐ!ΐς ίκηγόοο; το^ έ' *'Ιοχ/λί''ι> "Τ*
; αατος τοΰ Κοινωφ. Τΐμείου Κρήτης.
Ό Ε''ί,ηνο:ικε^αιν
Κ. Δουνάκ/^>
Αριθ. . ρο-τ. 221
» 'Λ,;5υ. 85ο
Τό Ιϋοηνοόικεϊον Ί.
Κν *γ. Γ.
Ηρωτ. 58
τοφ. 12 Ο 5
Χυν5δ:ι·-σ/ν ......................ινα ίιχάσγ] ..
Το: ένάγ^ντ ς ο: ίν ΊΤ.αχ/εω Ύπ';/αΐ«ιτϊ1μο'τος Τνν ΚΌ'- _
νων-'θ^: ινι:· Κ ήτηε, έχϊτίοσωπουμίνί,υ υπό-.ου οιευθυ.τοϊ Έν Ονόματι χον Βασιλέως των Έ?.λ>ινων
αύ'θ^ Σπυ:ο«ν . Βι,οινθΜαννη, χατο'/ου ΊίραχΛείςΐί' χαί ; Γεωργίθ^' τθϋ Α'.
Των ε.?;ο;.ε.ο>>: 1) Δερβις Φασουλαχη, χατοίχου τοΰ ζροβσ- !
τε-υ'.'/ Τιιΐ α; ΜΙ:α)ε'ιο. 2) 'Ρ*μι· ές ι ό γένοί Φϊσοολάχη ! Ι Ο ΗρωτΟΟ
σ· ζύί υ Τζε*ϊ/ή Τζ>λ χαχη, 3) ΧαλημΗ τό γ·νχ Φ»σου)άχη, Γυγχβ'μ-νον.........................
α ςυ ςυ ->.υιν Ζ.ρζΐλάχη, χατο'Χ'υ 'Ρουβϊ/ώρ·ϊ Πίίιάδ^ί, Συ^Ερΐϊσαν ........................
%.-. Λ ι γ«μι Τι, ',ΐ ι,αϊ ί γ χ*τοίχου τέως Ι'οοε» ^ν,'>ί)ία
II
εδΐ"Χ-Ός νυν ?.» » . Λ· *·ι
χ>·Ί> ιςο,ε^ ι - .ουΛϊ«η χ*.«.«.Μ« '■"/., » Ιναϋχίσ,- πι-η; ετο. εν/ΐί ΰιπ'ϊί.ί ω, μεταςυ -ο
Εέ'Α·-».-ε£»ς -'ή" Μΐ'ρϊ; Α'I(α^, ως μόνων β; αιιαθετου χλη- „-.·.. .ττ .;.. , ,. '. _. '. ."7
ρονόαων ·;οϋ -ότε Χ'υτί'ν Φαυουλάχη.
Διά τ « ΰ τ α
τοΰ * έν
Κρήτης, έχπο^σωπουυένυ υπό τοί
Βΐρδινογιάννη χοτο'χου ΊΙρα»>ειΌϋ' χι',
Τ ίέ
Λ>'αζον έ' /-, )τ,^ -ών έ ϊγομένων' χά! Τοΰ ίνανομένου Χα^ζή Ρ»μ>ντβν ψυ/οπαίζ%'Ί, χατοί/'/υ "ί"^
Κτρνσβον αυτού; έχπ-ώτους τοΰ διχβιωιιατος τής δδβεως τοΰ Σκ»π*λα Πι8ια5'ς. νυν δέ Σώχΐ* τής Σμύρνη;.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
27
Διά ταυτα
Δΐχάζον έρτ,μην τοΰ έναγομένου Χατζή Ρεμχ·-·. ψυχοπβιο'άχη
χατοίχου τέως τού ΧχάταΧα χωρίου Πεδιάδος, νυν ο£ ίώχι« τϊ|;
Σμύρνηί.
Δέχεται την χιτ' αώτοΰ υπό /ρονολογία 15 Ίανουχρίο» 1903
άγωγήν τοΰ έν Ήρχχλε'ω ΰποχαταστήμα-ος τοΰ Κοινωφελούς τα-
τχμείου Κρήτης, Ιχποοβωπουμενου υπο τού Διευθυντού »ύτοΰ
Σπυρίδωνος Βϊ(5οινογιάνη, χαΐοίχου ΉρΛχλεΌυ.
Ύοΐ τ!ν αΰίό» έανόμϊ^ον Χαιζή Ρίμιχιτάν ί
οσγι τώ έά ϊ ή
, Αριθ. Άποφ. 269 . , ,,
Ό Εΐρηνοδίκης' Καότελλ-ίου
■:!
ΛαβόΎτΐς ύπ'ϋψει τ'άίθρ 14, 15, 16, χα'ι 17 τοϋ
144Ν4μ'-υ
διί το «τος 191»
Ταχτΐχάς διχασίμους διά την («δίχαβιν των μιχροδιαφορών διά
μέν τον Δήμον ΙΙχνχ^ιά ι1»6ΐαυς την χ'. Τρίτην χαΐ Τε-αρτην
ι $ί«τήν εν τψίϊτορ,χώτή παοούσης χαΐ τής έχάστης ίβδομχδ'-'ς, 8ια όέ τον Δήα,ον Άγΐών ΪΙχίθκτχΐΐίν ΙΙ»ο,χο3ς
γι ή φ ή ή
άγωγϊ'ς αίτ(*ν δραχμάς έτϊαχοοίΐς «ινήκο.τα τρ«ϊί «αί 20)οο
(753,20) έντίωί άπό τής άγωγής μβχ-'ί έϊηφλήσκ·.»;
Κηού7:»ι την παρούσαν προσωρινώς ϊχτίλε«τήν χ»ΐ επιβάλλη
είς βάρχ τοΰ εναγοΐΛενοο τούτου τα τοΰ ένάγοντοί εζοξα *χι τέλη
τής δίχης 6ριζίμαν» ί'ις ?ρα/μάς 44
Εκρίθη άπΐφκτίσβη χαΐ εδημοσιεύθη.
Έν Ήρχχλείω-ή 9 Νοεμβριού 1909. ~" '■ - ''
Κωνστ. Τσαγκαράκης . Ό γ
Άριστ. Άνδρουλάχης
Άριδμ. 'Απογρ. 440
Κηρΰοσομίν έχτβ>.»στον τό έγγραφον τουτο χά! π
πρ&ς τοΰ; Κίσσίγγιλίϊς, πρίς τού; άςιωαατιχοΰς τ%
πρός τοϋς κλ'^ττ,ρας χαί .'ίθς τάντα .^ημόβιον 6παΛΛη/αν να ένερ-
γήσωσι 3υ,/.^ώ/ως πιό ~ϊ χαίΐήχο-τά των πάντα τα πρ6ς έχτέλΕΐιν.
Έν Ήρα«λίίω τή 17 Νοεμβριού 1909.
Ό 11.ιο»5:ίύων :ών ίν Ηρα·λίίω Π;ωΓ^βιχών
Κονϋτ. Τιίαγκαράκης ,
Ίιχριβΐς άπόγραφον πρώτον έλΐεΛβϊτόν. , ,
Έν Ήρακλιίψ τ·^ |^ Νοίμβρ'ου 19!'9. '/ "'' ^
Ό Γραμματιυ;
Μιχ. Λαγουδιανάχης
Άχοιβής περίληψις, ήτις δημοσΐίυθήτω έν τω Χα.ιοι ίχ,ξιδο-
μενω ΙΙαρΐρνήματι τής Έφημί,-ίδο; της Κυβερνήσεως δια τον έν
άλλο5απ? ε'ς Σώχιΐ τής Σμυρνηί διαμένοντα έν.;γόμινον Χβτζή
1939.
■ϊ*ί|ίί;θ; το^ ί* 'ΙΙι
τοϋ ΚβΝωρΐλοϋ; Τχμιίου Κρήττ,ς
Εύαγ. Λαγιάδιις
τή' Τρ'την χχι ΤίΓχρτην τέ; [}'. έδδ^μχίος έχχστου μηνός χαι δ.»
την εοραν τίς έ ομϊ.ας Τριτα; χχϊ Γετάρτχς των *πομε/»ν ίδδο-
μά$ων έ/.χΐτοο μηνό;, ώρϊς δέ διά μί τοΰς έχτδς τής εδρας Λήμαυς
ττ(ν 40 π. μ χ;ϊδι» τον Δήμθ' Κΐστελλίοιι την 9 π. μ.
Ίίμίρχ' αΰθβρμήΐου «ροσίλίύσίω, ταΐί οιαφίρτμίνω; προί ΰκο·
ε^λήν τ·ϊι^ α.ι>;ρο5ιαρθ3ώ/αυτώ* χαι εχδοιι. ΧΛήτεων [ΐιχροδιαρα-
ρών την Ιΐχρασχευί,ν εκάστη., εβδομάδος. ι .ο;"1
Ή ίσχΰς τοϋ παρόντος ήι διίτίί^ομεν την δημοσίευσιν καΐ »οι-
χιχιίλλησιν είς τα υπο τού Ν^μου δριζόμενα μίρη, άρχεται «πό τήί
1 Ία,Όυχριου 1910 χχΙ λήγει τή»* 31 Λε».5^^.6ρίο^ ίδ'ου 'έτςυς 19Ι0).
Έν Κ*ιτελ(ω τ?, 30 Δεχεμβρίου 1909 " :ν --7>
Ό Είρηνοδίχης
Γ. Ε. Κοι:κ!νης
Διά την ά-οίβε'.αν τής άντιγρ«φ·"ς
'ϋν Κχσ'ΐλλίω τ?| 30 Δ = χι "βρίου 1 ίΌ9
Ό Γραιιματβϋς
Μ. Τυλλι«νάης
Ό Γραμματιύς
Μ. Τιιλλι«»άκη«
Άριθμ.
42
Εν ΊΙρϊ*λϊίω
Ό Λίοάγγίλλω'
10
Αριθ. Άποφ. 268
ίο Είμπνοοικεϊον ϋαιίΐεΛ,.ίον Πεδιάδος.
' υ ρ Ι ζ ι ι
Τα^τιχας διχαϊ'.μους ή[Αερ«ς των μέν Πολιτικών ύπ'νθίΐίων τή^
Δευτέραν, των οέ 11οιιχώ. το -α66«ιον εχαστης ίβϊο^αο&ς χ«1
ώραν ένιρςϊως των συνε^ριαβόων την 10 π μ ^.π6 το^ Οχ:ω-
6ρίου μίχρι τού Απριλίου ί,αϊ την 9 π. μ χα-ά τοΰ; Λοιποΰς
"Ώρας οί χ«6' ϊς «ό Γραφιϊον τού Διχαβτηοίου τούτου θά μένγι
άοιχτό·, χατα μέν τας -:ργααίμ.υς ήμέρχς α' ) χτ.ο τή; Η —12
π. μ. χ»ι άπό της 1,30 ' -5,30' μ μ χ*τά τού; μήνας Φεβρου¬
άριον, Μχρτιον, Απρίλιον, Αυγουστον, Σειχτέμ^-^ιον χαί Ό*.τώ-
βριον (5 .) απο της 7 —11,30' π. μ. *αι χπο 2,30" -6 μ μ.
χατα τοΰς μήνας Μάϊον, Ίουνιθ/ *»1 ΊουΑιον χ*! γ' ) χπο τής
8 -12 π. μ. χαι 1 -3 (*· μ· χ-"α τοί»ς μήνας Νοίαζρΐ)/, Λεχέμ·
6^ιον, χαΐ Ίανουχριον. Κχτ« όϊ τας ιςαι^εσιμ',υ, ήμίρϊς χ7ΐο τής
9—12 -π. μ.
Ή πΐρουσ* (*ιαιι ίσχύϊΐ βι' όΑΟχληρον το ίτο; 1910.
Άπιφασίσϋτι καΐ εδημοσιεύίη.
Έν Καίϋλλίω χ-ή 30 Δε--μ^ρρ'5υ Ι90ί·
Ό Βίρηνοδίχης
1. Ιί. Κοκκίνης Ό Ια^μΐτ;κ
Μ. Τυλλια-άχη
Άχρι&ές ΐπόΐπχσμα.
Έν Κασΐίλλίω τ7, 30 Δ(χεμ6ρ(ου 1909
' · Εοηνο5ίκης Καίτελλίο · Ιίκί
'^ς έ >πΑηρών χρίη ίπίίπτου τής άγροφυλαχής τοϋ ώήαου Μ«-
αογεΐων.
Λ»ίώ/ ϋπ' όψιν τό άρθρον 30 τού !>κ' αριθ 2)1 }09 έχτελιΐτι-
χοϋ Διοιτάγματος τού ϋπ' αριθ 81 Γ, Ν^μου.
Όρ·ζί:ι ί)ϋί^ΐς Κιο, έχοίχΐιιν τώ/ άγρο^ηαιων τοϋ Δήμου Με-
σογε'ον Ιίιτσιμου την π^ωΓΓ,ν ^αΐ τρίτην Δευτέρα* εκάστου μη¬
νός ΤΓη^ τού μηνός Ίουηου χ«θ όν μή«α οριζίι την κρώτην Τε-
το,ρτην αυτού
Το π*ρον π^όγρΐμμΐ ίσχυΐι άπο 1 Ίοινουΐρίοκ 1910 Ιω; Ί«-
νουχ^ίου 19Π.
Όρ·ζίΐ ώ,νίς ένάρςιω; των συνίίο; ίσιων χιΐο Ι Σιπτιμβρίου
μέχρι 1 Μ ι^τίου τ/,ν ιθ π ,χ. ώ)ϊ« **ι εκτώπ μεχρι τίλοκς Αύ-
γούσΐου τ ί^ν 9 ΐ· μ *«ι τόπον «υ/«δρι»σιως το Λτ,υιοιρ. Κχτά-
στημα Μιιογείων.
Δ·ατάασ»ι την 6ν άντιγρίφω τοιχίχόλλησιν τής πχρούσηΐ ιίς
ίλα τα />"Ρ·* :ο'' Δή[*ου Μεσί|είων »«! την δηαοσίΐυσιν «ΰτής
δια τής επισήμου ί^η^ίρίοος.
Έν Κχ«ΐΓ»'λω ίί.ισίχμο'3 ε?| 28 Λιχί^βρίου 1909
Ό Κίρ ήνοοίχης Κχ5:εΑΛ;ου Κιαοάμου
ΊΟιιιι, Ι ιίιριιιονάκης
"Οτι χχριβές άντίγεαφον
'Κν Κασ:ελλ!(ι> αϋθΓ,μερο·.
Ό
/ι'Ί
| '(> ΕιρηνοΓ>ίκης Καλοϋ Χωοίου Πεδιάδος
! Λαβόντες ύτ.' όψει τα ά/)?α 1Ί, 15, 16 χαι Π τοΰ ϋπ' αριθ.
Ι 144 Νίμιυ /.αί το αρθ;5,ι 12 τοΰ Δικαστιν.ηύ Όργανισμοΰ.
Ι Ό,,ίζομ*; ταχτικα, μέν δι/.ισίμι.ις ημέρας διά την ίϊί/.ασιν
χώ' π:ιτιχών ύπ^9ίτε»ν ττ;: συνήθους ϊιαδικασίας την Τρίτην
! έκάστης ϋΐο^άό^ς και ο:ά την ϊκϊ'κασιν των Ποΐνικών την
Ί Πε',Απτη' έ*άΐτι;ς ίδϊομάϊος καί ϊιά την Ιλδίκασιν των έν ττ,
Ι ε'ϊρ» τοΰ Είρΐν:3:/.ίί5υ μιχρι?ιχφ3ρών χό Σάββατον τής ϊευτί-
, ?ας έ6ί;μάϊ=ς ϊιατ.ζι μηνός, ώρας ϊέ ενάρξεως των ΐυνεδριών
ι την 10 π. μ. δια τ:ϋς μήνας "Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δ«χεμ-
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Των Βιαταξίων τής «π' αριθ. 40/ΐ3!Η τί^ ^9^ βριατικής άπο?
άσεως τΐΰ Δικαστηριυ των Ηρακλειω Πρωτοδι/.ών.
Διά ταύ.α
βριον, Ιανουάριον /αί Φεβρουάριον καί την 9ην π. μ. διά τούς 11ΕΡ1ΛΗ.Τ 1 1ι
μήνας Μαρτιο», Απρίλιον, Μάϊον, Ιουιϊον, Ί.υλιον, Αΐίγο-
στον καί Σεπτίμβριον
Όρ*ζομ*ν ωσαύτως δια τάς έκτ·ός τής ε'δρας τού ΔΐΛαίτηρί^
ίττϋτν.έψιις είς τάς έ'ίρας των Λήμων τής ΕίρηνοδικίαΚκΚ ί'ερι-
φε.ειας Κα/^ χωρίοο Πεϊ'άδος τε?ο; ϊΑδ',κχσ'ν Μίκροδ:ιι?ο;ών Λιχάζον έρημον τοΰ ίνα-ομέ^οο καί χά/ τρίτων.
Ιβν) τό 2Ια6βατιν τής -ρωτης έοόίμϊίος έκάιΐτου μηνός δι- *■/
Δι'μΐν Λαγ/»§ος 2ΐν) τ: Σαςοατον τής τριτης έβϊο,ι.αοος έ'ά
ζτο> μηνός 5.α τον Δή-ΐον Έττίιτ/.οτή. Ηεϊ αίος, ώρας ϊε »ν;;;-
ξεως των σ-ΐντδρ ών τας αύτάς κΐί τουον τό κϊτα3ΐ;η;-'.α το^ ο -
κε'ου Δημαρχείίυ.
"Ωρας χαθ' άς ' Γραφείον ί^τα'. ανοΐΛ'όν τάς μέν έργαΐίμ'ΐις _
ήμίρας άπο τής 8 — 12 ,ι. α νΐ'. ά^ο -ή; 1 - Γ» μ. μ., ϊ.ϊ τούς •τ.ν,,αρ-ϊ ,"ν »ί. >ε·'ρας νόν τρίτων γ-ς,ομένη,· τ:α?ά το: ενα-
μήνϋΐς Όκτώβριον, Νοέμβριον, Δ.,=μ5ρ·:ν, Ιινοοϊρ^νκίί Φε- , ^.^,. Α(Χ-^-/ίσ.ν §.'β -^ ^_·; Αρί-,.ν άγωγής.
βρουάρΐΜ καί άπό τής 7—Ι Ι λ. μ. καί 2—() μ. μ. δ-» τού' Γποχρ-ΐ τοΰς τρίτον ώ; α/·^ο^ο Α5ος τού Τοραήμ 'Λνα,-
μτ(νας Μάρτιον, Άττρινον, Μαιιν, Ιουνκν. Ιο^/αον, _Λυγου - ; ·ιί13/ί,^^^; *ατα5^ω,! :ώ «ναγ.ντι πίν ποσ'ον ο-περ ό ύπ'αΐ-
, γ, ν 1»ο χ;ον3λ. 9 Ιανθιορίοο 907 άγωγίζν τοΰ Άν-
τωνϋου 1. Χατζ δ^κη δκ,Γ,γορου-/ατΓ.ίιιοι* ΙΙρακλει >υ χα;ά 1)
Άίίφ Ρ3ατ:ατ3αη > ηβυκο; χατοιιοο τ?ως μ.έν ΉοίΛλίίίυ καί
νΛ Σ,χορνης -ής Μι/.ρίς Άϊί»ς ώ; 03ειλ·τ5ϋ ',ί) Χατζή Μουσ¬
ταφά Άνωγβ'τι ικη α; νι.Μ ΊΙραλλείο^ 3) Κιαζήμ Άνωγειανάκ'η
Ήρϊ»'?.είου ώ. τρίτων.
στον καί Σεπϊέμδριο», τας 6έ ίςαιρεσιμ^ς ημέρας απο "Ό« ' των *ληρον;μΓ(θ«? ώ, έγ ^υητης όι«Ά&· τω «ναγομένω 4φβ· /.έ
» 1 π. μ ^ 'Λΐ'ιφ ΡομΓ^ταάν.ΐ, τ;ρό; τίλει^ν ίςόΐλησΝ τής έκ ϊρα-χίών 6ύ^
Ημέραν κα&'ην %χ διχομεθϊ μ·/ρο!>ι«5βίς ώς και τους αυ- ν_,;,ά!(ον έ/ατΙν έξό/.οντα έ'νία /.-ι 9)/0) (2169, 90) άπα.τή-
Οορμήτως προσερχομίνυς ττ,ν^ ίΐίρα^ε^ην ελαστης έ635μ?δος. 7Μ--^ ^ίγ,ντος -/.ϊ:« τού όφϋλέτου τούτου Άοίφ Ρομπα-
Λιατασσςμεν την έν αντίγράο^ τοιχο/.ολ'η.-.ν τηςδ; ε-ς τόν ...,,. χίί _ών ^ ν7,ς ^.(.,γης νο-Αίμκον τόκων.
;:καστικθν ιιινβκα τοΰ ΕιρηνοοΐΛΕΓο, εις «παντα τα Ε:ς την ίι- Κ^ρύ;σ-:ι τνν ΐαρ=ν-αν -τοοτωρινώς ί-Α-,ελίσττ,ν ν.3ί
,,ιοδοσίαν τοθ Είρηνοοι,είο^ Ιτί,-,ομβνα χωρία »«ι την ίηαο- ·Κπι6.",€ΐ χχ τή; ίί^ς !;58ϊ κ»1 τελ9ς «1 ένάγοντβς είς βί-
ρος τ;υ ό^ΊΛε.ου Άρ·φ Ρομταττά/.η ό ιζόμενα ε'ς
δομή-ο'.το.· (70).
Εκρίθη ά-5?α3ΐσθη νιαί ίίημοσιβύί/η.
Έν Ήοακλβίω τή 30 Νοεμβριού 1909.
Ό Πρόίϊρ-ς
Έμμ. Πανηγυράκης " Ό Γρ
Μιχ. Λαγουδάκης
Δημοσιευθήτω ή 7:>?ρ:33β διά τού "αραρτήμϊτ,,ς τ/,ς Έφημε-
ρίϊος τίς ΚυβερνΓ,οεα ς έν Κρή γ, 3ι:' τάς νομ'ίμ:υς συνε-εΐας.
Έν "ΠρΛΑλείΐ.) τγ^ 2 Ίανουαρίου 19)0.
ί|Ο τοΰ ένίγοντος Άντωνίο^I. Χατ^ηδάγ.η Βι/η,-όρου χαί κα-
___________ τοίκον τής πόλ.ως Ήραλείο>> ■τληρεξίύΐιος Δΐκ»·,γόρ..ς.
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ( Γ· «·ΛΙα^
τ^ ς ι'-π' άρχθ. 40 τού 1903άποφάθεως τοΰ Ι',ϊυανοόικειου *
Βάμου.
Δ ' ά τ α 3 τ α '
ρ
σιν αυτής διά τής Ε·πιαΓ,;ου 'ϊ'ίφημεριϊος.
Ή παροΰσα πράξις ίσχΰβι βπο τΓ,ς 1ης Ίανουαρ'.ΐυ 1
,'νρι τιλοϋς Δε/.εμέριθϋ !9|Ο.
Ίίγένετο /.αί ίςεϊοθη έν Καλω χωρ'ω 1Ιε5άδ;ς τή ι1^ Νο
.Λβ,-ιου 1909.
Ό Εΐρηνοδίκης Ο Γ(αμμαΓοΐ)ς
30. Χ. Τσιριμωνάκης Σ Ε. Φ:υντου/αχης
Λ;α την ακρίβειαν τής άντιγραφής.
Έν Ηα%& χωρίφ Πεδιάδος τή 10 Δί>.=.μέ?ι^ 1909
Ο Γραμματεύς
Σ. Ε.
ρήμξ τοΰ ίναγομένΐυ
κίν υπό κρίσιν «γωγήν.
χ '3ν έναγόμβνον "Οθωνα Μαρνΐερακ,ην, ο·:ι«ς ~λκ,
-(,) τ τώ »ναγί.>τι υπό την ίόΊοτητά τού 7.αί όϊ/ :Γ,ν *ν τ?| άγωγή
3; 315 69/οο *ντΟΛως χτ.Ό τής α·;ωγής άχρ'ς ίςο-
τού »ν»γοιχενου τλ το^ «ναγοντος
μτ α καί τέλη ώς καί την δικηγορικήν αμοιβή» το3
ίμ ίκ δρβχμών 22 ·λαί 8()/οο·
Έ/_;'/)_ Ιν Χ?4ΐΑί|* τί_ 3 Μαρτίου Τίυ 1903 Ιτους, απεφϊϊΐσθη
!ί Λα' ίδ'.μοσ'^'η *ή31 ίδίου μηνός καί Ιτους.
Π Γ/ρ.,ν.5·-«.ης
Ι«ν. 31 ϊ. π ι 44ω /σταντίνου Ό Γραμματεύς
ΙΜπΐ'ροχΟΆ'νάκης Ν. Άγγεισουλάκης
Ότι άκριίες άζίσ~ασμα
Ί5ν Βα;ο.ω ττί 2 Ι Αύγοαστου 1 909.
Ό βοτ,θός τοΰ γραμματέως
Στεφ. Ν. Ροϊουσάκης *
-ίΊΑνϊΐΐ-ι^',ίω ΐυ ιί» ΈπισΓιμου Εφημερίδος τής Κυδερνή- Ι
σε,,, ι;α τού, α,ν^υτ λ δίΐμονής Γεώργιονκαϊ Μενέλαον "Οθων ϊ
Μ /,ι/'ίρ*/ γ, ώ; ίϊχ ;Α-ϋς καί μόνους κληρΐνόμους τού καθ* ου
ν, τ·*μ~Ϊ33. α-;φα;;:ς '''βωιος Μαρνιεράκη πατρός αυτών άχο-
'.;ς δΐλαιθύχου Νικολ. Παντελάκη πλη- *
Έμμ. Ι. Παπαδάκης
Ό
τού
Έν: τόΟ 'ΚΟνικοΟ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς