93096 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

2

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1910
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ Λ > ν Ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΗΪΕΡΙΔΟΪ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
Ν
ΤΕΥΧΟΣ 2Ρ ΤΟΝ
Εν Χανίοις τΛ 16 Ιανουάριον 1910 — Άοιθ. 2ος
Έ
Αί. Ι Πρω- 164
» Διεκπ 105
0ΙΙ0-ΜΜ.ΤΙ
11 Ρ Ο Κ
II
Ρ ϊ Ε 1 1
ή,, πλΐ ο5θΐ άς ' α την εχμ(α6ωσιν χον ιϊί ο (Νθ ς χο*
λιμένος Χανίων μεοχ ου εν τ &0 Ο ο ου
Ο · ΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙ Ι ΡΟΙΙ )Σ
Διακηρύττει δ' ■* ι
εί; τϊν
άλ · ω σγίΤ'κώ Ν;μω
ο) ίο »κλϋ'ίιυΑ£νο> χτηα.
ιΐ'αθι>-ην ί>να ι,ί τιυ υι-χ/Η,ΐϊΐ
α-.3'-εΤτα· ά'λη τ ΐοαΐ σ!-.
9) 5ύ' τή 'ν')^-1 ", -εοΌΛ/υ 'ή: α τΘοιτ ω; Χγ( -=■ κι· ή
μ ΐΊωΐ'ς ϊ·^ ά χ. η Τ30» ί >τγο· ή; ω κχ> / οοΐς να ε^τ, ό
μ τΊω'.η. 5ι* οαϊ ΐνζ'ϊ,ιϊζα* τή α.',')οϊ ι>, »τι τ 'ς ο οις
τής η;-ϊση; ίνο'/ΐαι «υ.
ι 10) Ό μ,'τθο-η >κ /ρ οθτί να -εοιιυ ή ιι το
>εν;ν κτή,Αϊ ώς έτΐΑίλη; ίοΌχτήτης να ο* α 'ί'οιζητα' και
Δ, ,ι >εν;ν χτήΛϊ ώς ΐτΐϋλτι: ίίοχτήτκς να ί α 'ίΌ'.ζϊΐτα' και /ρητι-
ι ακη ρυ τ τε ι ο» ι ·Γν - -, -
V
'-' '
Έχτίθβτα· .Ίς πλεοΐοσίίν τ ί-μίτθωσ'- τ Ά «ι; τό βα^ος τού $,„ ώ ι·ττ/τ-. ίηχο» ^ ΙΙϊτζτυ* ο- ?, τι 5ϊ«-«η γνοχεντ;
λιμένος Χανίων μ« «ου έ^ετΐΑθϋ Οολου 9"! Λί;Α.3ΐου τ-,3 πΐρα .μ Τ0 ν^χ'ϊζοΑ'/ ν -^αι χΐ:α 7-ν4'ϊ3χ€ ζ^ τή; μ'σΐώΐ'ως
το ίππ στίσιον τής χω>3ί>λα.ής ί!ιρ σχ.5,Α ν5υ υπό τ^ς έξη, ^ϊ3^= --^ ,^^,,,-,^ ^ ^/,τιυι.-.Ι^ ούϊ-μ α; άποζη^'ωτειος
ς
11) Τα λ
ρυ·υσιτ'θν
Ι^,ν Χΐ»ι:ι; τ" 1'»
^^ τας ιπ'σίί ^7; %ν -ρ >σ*)ίΐ».ϊς ταύτας.
#αι Ις^ϊα τοΰ ΐυνταχήηιο ιένου σ.»μΛ;λαιθϋ
1()10
ιΟ'ΜΙιιΙ· Έ-ΐί
Κ Μ ΦΟΤΜΙΙΜ
Δ'ΐ τίς '-ίκ' νρ'θ 12 στ,ίερινί1: τυιερϊ'τΐϊί Ϊι»τ9·»ιϊ'£ τ-
νίτ-θϊς Λΐ5ΐκτ(σ·',)ς τίίς Χ'Λ ίΟ
Ιτβινς ε'1; τού:
δρους '■
1) Ή έκμίσθωσι; θα ΐϊν,ύί δι' ές μήνας άπό 1 Φ.δοουϊ-
ρίου 1910.
2) Ή ΐηιΑοπρασί» είναι τε"> ίΐίΐ»"ΐΛ(ί και θά δ ίςϊ/θτ αυτή ίν
τώ Ν5Α2-7 α/.ώ χαταστήαα-ι Χαν ω/ την 1 Φς.6οο;α?ί:υ 1910
ημέραν Δευτέραν καί ώθϊχ 1 Ι —12 ■*■. α. ϊ'ώτον Έτ'τροτ^^α^
άπαρτιζομένη βχ. τοΰ Νομάρχου Χανίυ^ ώς ΙΙρ'>έοο·υ τοΰ Εί-
ρηνοϊιχ,ου Χανίων καί τοΰ Ρραμ,μϊτίως ·ής Ν-ΊΑατ/ΐί- λ%ι·λ>
ή1 των νομ·μ»)ν «ϋτών ανιπληοωτώ^ ώ; ΐΑϊλών.
3) 11α- ιτλίΐοϊο-η; ϊίο^ νΐ -Ό-Άατϊβιλ-τ, ε : -ό Λτμ;ι,ον
ΤαΐΑεΤο' λόγω ιγγ,ιή-τίω;, "τοΛν Γϊον τ'ΛΧχ'/ ΐτον πρός τί »!
ϊοστόν τοΰ ποούτολογιι,τΑέ ο^ α.'α'ίώΑα-ος, »;Αφί) (ι); τμ, "
4)Α·*«σ?νί· ν ζ-ντν '!;>»«« Α=νάία>*7 ιί;''Έ««Λ —5~ιώ·^ -: . 1 ^ Γαγ «,ατο; ϊ ο- « Κ«ί!-..·ξβν-
Vρ^τ3, «Ιίϊ/^ςρςά. βϊ Λ.τ»4>ληϊ«· «ϊ *·«Λ'»β·.Λ» π-ος τε:!5»τ-τν 5ι-:'* »:;:>, '""ν·'ν« ·" ° >τ***'*η "υν:"
τό οϊχΞ'Όν Δηαουιον ΤααεΤον. Ε·; τόν ϊιχγω>ιυμον ϊύντντα'. να λ'βί' 9-ι":ν 55 °ν*ϊ ε ϊ"[ ~"°'" ?*'»9' Ιν7 7'.'^ί"-
λϊίωΐΐ μϊρος χαί αλλο'ατοι, ΐττ,ι 'φ όρω ότι ()α υ^μιρτώ'ταΐ Έν Χχν·."!; τ·, 1 - 1/ ^^^ί^' ^ ΙσΠΙ.
ίζϊχο'δώί πο;ς την πα'θ^ΐαν ϊιαχ,ηρυς / /.α1 ' οιπου ΝθΑους ι»"1,, τ7.? , ,,Μ ι^Ύ ,/^ΐω ής ΧΜΐινκα. γ /ιΐ Π·ϊι«ο3)
τής Πολιτίίας___________
5) Ή «,α-αδολη χο^ μ ιΒωΛϊ'θς Οϊ γιντ, «'ς ϊυο Γσα; ϊ-.σε·.ς , ^ „,.
τής -ρώτης αρ'/θΆίνης άπο τής ημέρας τής όριστικ'ς κατϊχυ- Α ° ^
ρώσεως. ^ ^ Ι. ο Αι^ηίΙ·: ί·>ι>»ν τ ϊ»ν Ιρωτοδχκων Σόακίοί·ν
6) ΟυΒίίς αυμψη^'ΐ. ος ϊ,ΐ/ατΐ' νά ' ν· ατ νΐ>-' "-Λ ο.Γ'9ω-
ματος δ;'ΐίονίήΓ.οτ* λόγον. ' -ν {>*.·''- ν /- ........
πχροϋϋν ϊιιχ,τ.^υίΐν χά! ν» πΐοαι/Γ, χ,ατί τή. τ^τ^ς1»· τού ί ''»..''"'
. - , ι ί ,," Γ » Ι Ι όν την : ιχογ ">* ί'Χ
σ^Αϊολαου ας:οχρ»ΐι>^ *'γ^ητην. Κα ο μ·σιω-Γ,ς 55 κα ο »γ ^«ε»)». >α-> - , Ν'οχθ'
γυητης α^τοϋ ε σιν ΐ/^η.'γυω; ^3:^0^/;ι ϊτ-να/ΐ τοΐ λ γ,- 'Κ-ει ^ή δ χ ·Γλ> χ»τΤ( ,οοιυΐ'νω Μ/ζή -ίΐ: ε>1η-υίιη
μοσιου ϊ.£ ι ϊ·χίώΑ-:ο, ? α 3 Τί .ι ?, ϊζηι-.ο: ο' ο/.:; το ν0[1 Α(ι){ι ω. ;€,>νυ-αι ε -ου οπ· 151ι 3 ίΗΤ -ή- 2-' Ί-ιυ κίιε 1 9 "^
«|ν -"Οί/ οοϋί' τ];
. .. ιυΧϊνω/ Ττο/-ου ί'η>; 'αβα'"ΐ·»ί έ«·>τ:·ον τοϋ ,
)υς"·);, συμ- ' "-οίτ^υ «τ7 χ^ν έ/ τ7} ϊρ/> τηί πα=ουυης ν μ'μ-ω
>ζήΓ>]!η' τής ι
ΐ; έ" δίχαστέο; έττΐν
10
διχασιυον, π.>6ς ΐτολογ'αν χαι ~:ο
μίνης χατ' αυτόν χα-τ)γ^3'Όΐ , α,ή
' ίΐ Τ 5 ? - ' Τ- - * -) 41 ΙΟ' -'Ι{ )|1:»Λ· -1(5 500 Ζ 5 ^
Λεωνίδχ Ν ολχίΐ) βυγΌ^ιο.) ->ο/ έ; 'οίη ί) 4τι χ3ΐ/ο.
20 Ίο.ι* ου Ι ■ Η ϊ—ϊ'ϊα "|Τ- λ /) «.λγ,-τ; τ ι. ^*ϊ>ίνιΤ'.ν ενώπιον
χυί Δ χΐΒτηρί/» τούτου, α-α 11,ι έν ■/, ΐο/7 τίς πλροΰ-ης νο-
μίμω 03 τδ»;τΐν ί>ι»ά
τητιν τή; ττ30β'α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
•πεί0»τέριυ σνζή-
το·" Διχα-
21, 22 χ
■· ν
; δι'ί
πε:κ τούτου «?-
ί·»β Δί'««ϊ η-
ε
,ββί'σβν «ύ'-ί/ίς άςΐΛΤΤ'ΐν· ν
υ/_οι συμφώ ω· μ£"0 χά ·
_ν ποο; αιτ.Α^γ'ίν χ*
α~' ϊύτών κχτηγοο χ
?ίο ~ ί) ν τ&-^τχ'αν "».ι-ών χϊΤίΐ*'χ> - ττ Ι ε'ς ιη^
^τηοί'.υ τούτου, ω ο*ε (ο-α»
27 ΊΛ·υ'"υ έ -τού -ρ ώ* -(Τ
διανοαίίον χί' ϊη ι 7 ε^ίη ε:, -ι !π ι Η. 38 γ* 25
1 9 * · ΤΛθάΐ-ι^ΐΐ,* ίί '^τ^ '-'^ ^°* τ ·* ^ *ο*-βν η τ- «^, ΐ~
δέ χ «* αί ■")£.'* ν ~»τ; έ ίί-
ί^έ'νΓεί ϊικα'ίτέ'>: ϊίσίν
τοθ χ . Ρΐ5ΐ γελεως
Ετ61!', "- -« ?| ~ Οί'ϊ -ΐίΐ: ι>
ρΌϋ τθυΓ υ δ ε^χ/^ϊ'τ'·^ χτγο^& τ
-π Λιχοετ— οιο^· εττε σθττ, οτ. οί *οι-
τίπον χ»! /οΊνον ίξετελίϊϊν Γ^ν
πραζιν, έττομίνκι ο.όν α χτ,;υ/βώί
τηγορητ Ρ-ν
Δι4 τϊ
Λ'χαζο»/ «οήαην τ 5^ 'ατηνορουχί νιον Στϊύϊθο Ζούλη
Άβχΰ*ΟΓ> ΣφΧ/ΐίιβ^ Χ»( 7)5/-,
το'χου ώιαύ^ω, ι ί)^/) *'^ολί οί ίϊς ις φυΜχάϊ Κα>"ο.
χϊ Λε όν '.>/ Ν χοΛαχχχη χ«τ"'χου Κάμποίν Κυ^(·>ν α; *&! ίί^Ί
©Ι. ΥύΟ[Χ ΐΊ! ϊΤ ί, ΧΟΙ 7Γ3 ^ϋΛΧ^ίσ νού ^ Ο 3 *ζ 3!'>Τ *)ν ^1 /ίΤϊΛ Λ Φ3Ι
άτ-ο -ής 5 ΊουνίΌυ 1 09
Κττ]θύσ^βι του'ουζ '-νΙ/ουί τοί οπ υπο οι^ού ^υ—Φ=ί30ντ'ιζ -ι-
τι τι (ι), ^^) εργο> ^τν *~/ τΓ ονεί·.^ί ν ττοϊ,ςί. τ^ν^ετ-φ5'^^'(Τ^£ ^/■ ν
**τί'λ6τ ν τήί έιτ .ιίντ ί ι ς ο* ίν"υ *"3ΐςε(ϊ>ς ν-χ» ίί.εκα ^υ τ(γ >υν-
;^ —"24 Αυνούοτζ^ 19'-"6 χ -ί*ίθ Ί^ίοζ 173ίΟ(ι ΐ( ^τγιγ ϊΓίΡίΐρεοδι'α,
γ>ί*·μ.ίί»ι»ί; χχΐ άνευ τή; συ χ.χτ%Η ΐίω; τοΰ έ/ηνο ΒίχιΧίΐο'Λλ ί5ι-
V.
μ'αν χ ε
τι Χ 6 [ |"ν ■;
■ "Ό.
/ 1 1^X2 0/ ΛΙ Ο )ν λζ'Λ
:/αώ» !4Λ χ·ή ) 2 εί όν «
Έχο (?7] ΐ'ϊϊ-φ2'5ΐ'τ'ίή Χ.ρ έδημοΐ'ευ^Γ|.
'Κ/ Βϊμω -?, 12 Νοεαίρ ιι, 1909
ΟΤ Διχιυ-ι!
Ι. Ιΐιι'·ίΊ*λ«>ι
Ν. Ιαβίίόκη»
Ι. ΔιαλυνάκΛς
Ο *Τπθ ^ ροτμμί Γευ;
Ε Μ. Δ»σχαλά'/ι-
την ϊιτιαοσ εοτιν τ·^> ΐνητέρω
Πρ > βι1α:έ'η^ ιυζη ήτειοί χ-3· τή:
Τΐ»ν τιμωοεϊται 'ΐιϊ »υλαίσεω« εάν ή άξ'α τοΰ νλαπέντος η ή
εχ -ή; χα'ασηοφήί ζημ'α α' ) ??ν είναι μείζω των 2" ξρϊνκ;»
τουλάχιστον
II
μη-ών, β'.) ίΐϊΐ με'ζων -ών 20 5ρ»/μ'"ιν ,ί-
>ά μ·χοοτ5θ*£ των 40 03α/μ'·Ί. τοιίλά/'ΤΌν έ»νϊ'α μηνών χαΐγ'.)
εϊν«! με ζ·ον *-ών 40 ξοα/μ'ον έΑατσωί -ώ 40 ίραχαώ» ού-
ίνός ϊτου..
τ ο> ΐυ
ρ
των αυτών τ;άς ·>' ϊν
"οί τετί τοκ -οί
-6* Ιιχΐ'ί'-ίρΌ'.) ά
έ-ι ε^γ«>ν ^ηϋ.ο-ι(ι>ν η τ υ Δηλ σ υ
έ 5
ήί. Ό χ^ττιϊ /ος εγλε'ετι ίν
5 έί ή
η
οι-ι: ίέν 5^ν■»'■α' -α
οί δια την (ουλάχΐΐΐιν αιύ-οϊ ·
χά ί> /ο>»ις Λ^τή όι>,. ι
* ίαέτωί αετΐ τη ετ
νυχ ό, /» ϊΊ'
τ>ν
γ
3«ν 7 Τΐ»ν έπ' -λ'(] ]
ΐ !)■' άίίϊγρι,ί --» τ*>ν 4 τι3 πίί*ον-| |
)ϊ τό ^ιχαττήοιον χχ! άνευ ιτθ"ΐτι*'η£ αγωγης ίί: τη
η» *τλτΓίι>· ή τή )*'α τον χ'αιεντθν, Ί] τή; ζή ιίκ -'
?α; δ"ω' χΐϊ είο 'ά Ιξοϊα ήμε^ίογ'αί »α! λο ιτά{ δΐπ
τούτω»· χατ' οίχ'αν τοί 5'«ιη οί
χ*'ί'ν, αν μή ε/η υ^ίγ) ίχβνοποιηθτ.
'Κ έ β
*α! έ
εί, τον α/ΐΐ)ίενΐΐΓ., «ιτομενω; ίεν οφ*ίΛει«ι βΐί
ωι ς δι' αό~άν.
Έ είίη οί ^τΐ ζο>τχΧο-η: ο ^οε-α5 χίζ^αί'ΐ' στεοοϋν-αι τώ/ ?ν
χαιωμάτων
Διά ταυτα
|ί' το·ϊ; χή3υ^9έντ« έν
χίτ κον *Αϊϊύίρ■>^ ^ΙφκΊιν χαΐ !)ΐη φυ-"^ χον, Μ'/,ήλ
Χϊνίων ίϊ! Λε(ι)'!·ίχ Νίτλχ> ί» η χιττχον ·ίάι.τα>ν νυίιον άς
χ«! η">η ίρ^'νίκον βϊ ^ροΛάχίτιν ε ο, ιΙ' ϊ'>^' -|*«τ όν, α 'ο τή
7Γ'Όφυλαχ'^73ωί τ>5 4 *ότων τΤ3θχι>^ΐ3£ίσ3.14ν'θν Μιχαήλ Λεφα (ο
Ττυ" ου Ι9"9) ϊο/ΤΑ£νη -η; π ιν?| ·χΰ βΰ. »ίς την ποη το 1 -
ίΤ)θ$ντχ '^υ-τ^^ά'ΐ ί-) 'χοΐ^ζτε χάτ>(Χ';ν Κ'»>αΐ)'&δ'ΐ>» ϊφχ'.'"^ν
~:λ?ιρ(ι>ϊήν δοχ/μο/ $^ϊι"ον ^έΐ' 11 Ί, ί>ι'χ;χ^ *ϊ>· αϊΐΧ'ε·*'"
ρ
»'ον "> ι -χ " ·>ν
, εί,
Τι»; αϊΓ* την ίΤ'ΐΐ'ν τής ιιηϊ , - ■
ί'-έο'η'τιν τώ^ 7Γ"Α ■*- ' 'ϊ· «ύ* 5 ^;οε ολϊ-,ο
'στ^ν άπί> τής έ~[Ίτ*β. τ»*ς ποΐ-ής τω». '
(3 4·ην5 Ι'ϊΐ'ιί «ι
»« 11
'ΚνΒάαω τ7, 1·' Νο^αβοίοο 1'
.
Ό
ίύ Μ.
"Οτ,
Έ,
ϊ"όΐ·παΐ|**.
τή '2
ί'·|ι)Ι
Ό Κί
τής τ:οΐνής
' Κ, ιτ ·.">·)
■Κ Μ
Αρθ
Γο Αικίκίτήοιον
'.α λ
5Τ·,
»ηιο ^^^, ε^ς αατοα δ μΐαθ^ ο ος
— χ^φ^έν χατά όν Ν^ον
τί ϊ'ίϊ' "ή 'χη^ '/^Ι'Ί' ?' / ■ οί «ττηγι ο.ιιι.:ιμι
χα' Τ'[/«>3«!-Ό!' 'Ίτο -ών ίρΐοων 57 τύι ιτοινΐχο
Νβμου χ*ι 1, 2, 3 αί 7 τ.ιι ϋπ' ϊ; 9 46^ π ^ ζωοχλ^ΐΐή^ Ι
«·ρ4( ϊ>ληΑΟυ^ νμ^ΐίΐ^ν συ 5'θια,/, ή ε«ν τι; μίτ-,ττε,τί π^ο- · ϊ/.ο 20 1>υΛ(^υ 19 9 χ/ .,λιχ -*ι ;α.^Λ. ■*. Λαιχ τιγν εν τί,
σ/οιβήα/; ε'ί π^^ομ ' ΐι^-/ ''*' τ':β π*» τ'"ν συ«ι :ίω» ι , * ο- η 7ιI^^^ϊ * ϋ» , 03 ι ι'ΐ ν *'4-7.χ5ν τοί δ^χοίΐϊιοί^υ τ
τη; σϋ'ΐτά^ΐως Οτ-ΐ. ^.ο ή επι τή -οιξβω ^υ λ, ,τ,-3» /^0 τ-, , ,τ λο,ν ΐν χά! ^ζ.3^^Μ αχ,ΙηχΊγ!·-* -ήί ποθΑειιίδνηι; χατ'
οπο ον^ητ: -6 τρΛτο, λ, — >οε-»3ε6ττ] «'-, τ έ«-ε'ετ>. τί τς ι^.ο- ΐύτοί ζ ηγορ α , έτο./οχολΑ/-$η εί. την "«λίυτοΐίαν α"-(,ι χατοι-
3ϊΓτ«' «>,- αυτού γ-Έ μέ την «-«-.■» τ,» Ν αου όο'σμε,γ,ν τλή5η χ χ, χ, ί1= Τ ,·^ |50(Γν ΤΠυ· Α'χβσττ,οίου -οότ'-υ ω." .δί'"Νυ-
ποιννίν ( , τχί χ τώ* υπ! χο/ολίγον 21 χαι 2» Ιουλίου 1909 δύ', αποοει-
Άρίοον Ι Οί ι/έ·"*»!·*; βοα;, Γτ-.υς, /}-««. .^;, 5.4^>^, ^ο' ούς -ι»ι.>» ών ϊγ^'^τιι^^ν 5ι» νι»·ω, λ "ίΐι?ιΛ*ί Ον χ«ί Λ . Άλεί.3-
Λ αΐγοπροέα'β πάβ^ις ή ιχί«: χ» γ νπκ. Ό, ίχ' ςι ^ίγο τεί „.(), 4Λ. έίηΐΑθσ-εύΟη ίίς τί &>' ΐν^α 3" τ/ί"?5 'Γ.ολ οι> '**' 4
'ϊ » τϊ?ο^ σ.ακ χ» *"·Γ.^'Ρ''Τί.; χ.ψ» Αα -ε -ϊιο. -μ^-)ο .α τ»-αϊ ι)χϊ ή'εκη^- ?ί*ο τή Κ^€ί ηΐ'ι·>- ι- ηρ?ι 'η*^ ?ί κ«'
χ«··α τβς ϊιιομενβί ^αιϊς^ς, έπι+νΐΛΑ -μ. λ(, -ή, .^.ς.μ^ί,, ώ, ( αι' ,^..,»., .;γ0> ,_-4 .^ν ^Γ.^ α^ίΧΙ ;α;5 $(*, ^η' ^ν^Λ3«εις
βϊρκτίρων ποινώί τοϊ ποΐΜ^οΰ Νήμου βοαχκ συντοίχωσιν αί διά ; ϊιχχατίος ϊπίν έοήμη», «τϊ την πυϊ τούτου αίτιον το« «. Βΐσαγ-
τήν εφαρμογήν τώ" βαρυτεοωιν ποινώ/ άπαιτοϋαε,αι πεοιπτιόσίις. γελίιυι
Άρθρον 2. Ό ίνο/αί τώ» 5- τω πρνηγουμέ/ω α^ψ ά5ιχημί- Έπΐιδη 4 τ» τής *ρο«ν«Λρίΐ*ω, χά! τής ενώπιον το3 Διχ«σ-
ΤΤίί"
||
τηο ου τούτου ϊ'εςι
τ Λ *.*:τ ■ ι/ 'πι
3«τ5τ—τί"»*
/θη χχί
3 «ίτ(|-
41Τ000-
!-αν ίΰ-ώ ιςοΜίτοινο- ϊιραξιν, έχομεν»,, :,εο/ να χη=υχβή ενο/ο,, Έν Βχμω γ^ ίί Νΐΐμβρίου 190»
ψφώνως μέ τί χβτη-ορ ,-,τήριον ' . · θϊΛΜΜτχι
Δ·.ά ταυτα
Λιχά'ον 'οόα/ιν ·ο', *χίΐΐ'ί'533υΐί'0) Γίω γ'ου 5-χύρ. Λυί»τι
Κηρόϊίητόΐτΐνίϊί»/^ -^ -§-(, ήΜί^ίΟΛδυ Ι Ι>$, εχ τής
Ί, ΚαιζτάΛ-ιις
IX.
Ϊα66«'«κιις
Ί. Αιαλννάκης
Ίέ»€«; «ΚϊΤ"α Πόρ·3 'Λ.ζη·οιν.ά» -ή; '«ΐρ 3*38'«;4, νΐΓ(,ΐ(τ ό χ-'ϊχ- > ^Λ Βίαω' "ττ !4 Δεχ^€» «υ 1969
. Χ'«ν, έν Ι,ίψϊΛ ί-1«ί'εν β(Γ Γ/)/ ιχ-ϊχί,ν 'βθ, *ι> 6)'ν-ΛΜΛν»/ϊ χ«'
ά»βα τ «ι; ΐυ'»τχ^έί$οί: τιΰ ε^το, .ΐίχί·ι>,ί.5[ ϋιιχτ-ίμΐινο: θ=ο-
- όώοου Μιν Φ3αγ«ιχ·άίΐ], χχτο'χου 'Βαπος.τν^,ΐου Άποι-^ώνοιι.
όώοου Μιχ Φ3αγ«ιχ-άίΐ),
μίαν αίγα, ·Λξ 1? ίάϊ/^ύ δύοε3 (12) οιχ · χ η,ν ί.χ/) παρανόμω!; : ΐχ λ ,α (^οα
ώς ϊδιθ'τησίαν τοΐ ί Λ,.ηΡ. Λποφ. ^,ο
Ό
Έ. Μ.
Κ Μ
Ή'χρ'θη Ά ΓίφχσίσΊ
'^'ν Βάμα» τή ϊ
Οί Δΐίχ*«τ«1
Ι» ΚαιΙτβλτ»ς
IV.
Σαββάκης
Ί. Λιαλι/νάκης
ΐΊ ν
Τό
των
ου 1909
-ΐ,ς άνιυτόι»
Ό 'Ϋ
Έ. Μ. Δατχ*λάχης
Ο μ-*ι; Ο.Ο.:
Έπίίκϊή ή ^.ϊ; ; ?'' ήν ΐίηβΰγ'ΐΓ, '--"'/,·'-. '■> *3ττ'»ΐ;βρυϋιΛ,&νο5
π/θζΊ'π»τί' χ.χί ιχι·>3ΐ''χι ΰ«ο τΰ ϊ^ιρω^ 1,2,1
XX
7 τ ΰ ύπ'
ίνο/Μ χ3τ.-ηγο ι'-ύα'ϊ-σν
Ό ΧΙτχ/γ λεϋ *ορΊ-.νί νχ -;π
"-9οοι/ ! ι »ί -λ^τ-ΐ) -ε; 5 χ{, 'ίιτιτ υ ήχ·Λ*ν /
η αίγοπ^όβιτα ττϊσης ηλ", α κγε.ι> ά).- «ί '-ϊ κ***1!:^ 4· ή ί
π^ο')«5·.ιο- /ΐτΐϊτοέφθί'·.-; χι>ψ λλχ; ι λ^ιΐβϋΐί ίΐιΐηυ^^^τ λ: *»■:
τις ίπομένα; δ,ΐ'ά-εΐί, έπι^υΛΐττυαέ'η, τήί 2ίΐομ.ογ' -.>/ ία-
ευτεοων πο,νώ/ τ'ίΰ π 'ν,χΓθ Μόαου ιΐϊΛΐς ιι,νο-,χι,,ι., Λί ίυ -γν
Ιβα^μο.'ήν τώ> βΐίυτ οίον π>>" Λ χπ«ι-τΑ8-χι π'ριτ' >15 ;.
"Αρΐο·)/ 2. 'Οίο/ι- τώνέ' -ώ ιτιοη Όΐ'χί'» ά^»^ιΛ ΐδ 4'-
μάτων '^ίμο^»6{ταI ίιά ϊ,υλαχίβεωι: Αον ή «;ί« ιοϋ λ«+έ^τος ή
ή 5χ ττ,ς χατ-ί'Τ'οοίίτμ ζΓ|χ'α; α ') δέν ιί αι ιι* ζο> των .' ■ ορ·/ι*οΊ
ον εξ μτ,νώ», β ') εί 3! με ζιυν τώ 20 θί*7(*«Γ^ ϊ'/α
μ 'ών ίθ '·ρα/ΐίών γ ιυλά/η όν νία α.ηνΓό χί γ ' | εί ι
Κ.Ε(ζ(·ιν των 40 ^οχ/αώ» έλϊσιιον τω 4 Ό Ί50Γ./.Α ·)ν τουλ-^ σΌ έ-θι,
ϊ
.υ ,ί
(1>ΧΙ
ν' 3 Π; ■ί9έ μ
των φυλ»χώΐι «ρ/ΛκίΙϊί 'πΐ ίογΐυ ίηΛ)*·! ών η τ^ί
ι'.ϊΐίοό ~* ο' ς τ-υ τε * '0~ο · 03' τθέν^σ; ντ τ-ν^υλΐίΐ'^ν
Ή ποΐνή ,3γ·/| -* βχλλίτ>^ «α· ο / ό κ; «ύνΊί ό ίζίτ*· ^·πο
•"Ο Λι/χτ-.η ι'οβ ίινϋΤίι ΐΐ ά,ΛίΤΐο ιΐί'ΐ"" |τ'·5 - ιίΛί'κή;
Ο ^ο(-ί>χο; ΐγΛ ε'»τΐι-έν *αυφ ^ι~ο, ί χχΐ' ί, ι αϊ'ΐτ αι ί /
έίγ^ϊ-ϊί ίί: χρ^τητ^ιον ή φυλικήν
"Αο'.ρον 7 Τό·, £ϊϊΐ ίΐλτ,αΐΑίληαχ-ι ήχϊϊθυ^γή Χτ>. λ» ιί-
χοσθένα λι' άξ'χηαα έ •'ών «ν τω πι ονι ταοι ινΐ^εο; α5>ί,>'
δ*θ/οε4ϊ το Δΐχα-^τήοΐον χ>«! ί^ίο πον>*τ·χ-·- ϊίΐ.ινή είς τί,/ η',
τό* π*ίό·τ* 7ΤΛη»«αΓ,ν τη' χ;''1(ί *'■· '^*πίτ' ή Τ ; ζηα ί.
^.ετά τχιΐη; ΐί-'χ.. ό.τ.ο; χχ ίί: ϊά ';3 ϊ ήΛ« ϊί»·'ί: /· - λχτάς
'ίαπί/ΐ·; -ο^πχ'ίό'το, '0 ζοα."ίΝβ>·» ττ>-β»>ί κβτ' ο'ίί'-/ τ3·1 Δι«-
ϊ-η'Όυ χο'ιν ϋιιί^ί
'Κπε·ο- Ί? ζοιχε-η; "ν ί-ί»; τή- ·λΐτ;'τΐ)
'"2, χ-χ τή ο'ο'ν -> ί Λ ■'.ιττ'ρ υ -'υ7ΐ),
έΐΓ'βληβ ?, εί. τόν χ»τηνι^ ΰμε-υν ή έιΐ ιγ,ζά
πονή
Λιά ταυτα
ι' ιον- λγ) υ/!)έντχ ε» "/'-ν *
έ;
ύμεον Γεώργιον
κ.-λ.π
κ.λ.τ
Ίδόν τή* δικβγρβ^Ιαν χαί
Σκί^έν κατά χον Νομόν
Εΐεΐδη ιυτα τοϋ Χϊ-η ■ο.5ουμ5ν^υ Στ-ίΟρ'βΊϊΰ Ζουλη, φυγο-
δικούντος, ίξίδίθη ή άπό 8 Αύγοιίστου 1909 κλησις έΐίί ίμφα-
νίσβί, κΐ'Β τή««ν τή *?χΑ τής ΐϊχρούΐΓ,ς ^5μ·μω; όιιτΟΛϊν δ;
«άσίυ,ο· τβΰ Λί^αττηιίο- τούτου, *ο: άτολο-υ·· κΐ' πβρϊίΤΞοω
τή-; -Οθ'ίίΐΐΐνης χοιτ' αύτΐιΰ κατηγορίαν, έτοιχΐκολ-

λήΊη «:ς τή·, τβλϊ,ηϊίίϊν ο'^τοί κϊτΐικ'αν κίαί ε'ς τή» έ'ϊρΧ'
'-'υ τούτου. ίκ ίε1Λ.¥^τα! έ* των 4~ό "χρονολογίαν ■) Λυ-
4909 ίυο ά^οϊεΐκΐ'κών των άγροτικώ' ϊιβνομ^ων Ν.
χαί . Γί.Λ^γϊιςίΧ') /.α' ϊϊη·4.θί!460ι1 «'■; το'θτ'ίοιθ.
Γ>3 τής 2~ ΑύγούΛ-.! 1909 Ι Ιχο^ρϊηαα τή. ΙφηΑβρ'ϊΐ; τής
Κήβίως, Γηϊ?ί(>ί)»αν ί': χαί βί νό,Λΐμο! ^ίό; ^.«α'ηιιν ου-
ί ί
ίΐδ-τ, ί'. Γή; ίν.Ίίΐιον τού Δ
ΟΊ;( ό •
νίν τότ^ν .« γ
ίν :ώ κατηνο^
ίζ--ί 'ΐβ ττ,ν ί-οίο'ίΐΓιοΐν ι!ιτ ό α;ιό""θΐ
δίο/ νά κ» ρ^χθτ1, Ινο^ος, συμφώ""1»; με
λ:ά ταυτα
Λ'χίζο-1 -οήι>;'' το3 /ατ-γ'ϊρί^έ»1^ ΤΙτϊυΌ·4νοϋ Ζούλη
χ:ο Άιτ^ί^ο Σφΐχίαΐν κιί ήϊη ίυγΐί-κοθ/τοϊ.
Κ·τρΊΐ75ί τοί'ον ενο^'ν τού ότι Ιττο κϊινοϋ υμαιϊοον-^: χι-
νούμιϊ'/σ;, μ.ΐΐ' α)λι)ν, -νν^χεφίσυε την ίλτΐλεσι» ττΐς έτΓοα.-ν(;ς
^ς·ο-^ί'.ν^^ πράςεως/.αί ενε/.α ταύτη; σ^νοα3λογή3^ς 'αιτ'αότ',
*2 1λ Ί)ί
ς ρ
^(.ν.έιτ.αν σ^ ίοομ.Γ,ν, -ην νυΛΐα ΐι1; 1 *2 πρό
ΣίϊΛ-οίν, ί-ν -|ν(ι)σ:ΐ ϊλζί;/ ϊί; την Κι'^χ
χ3ΐ χ·ΐ3 .·! υγ*»τ^(·; —ως " όν ίιχαντω^
ΡΐιΛ:νιου Μ Μ-ίΐθ, "'·ηή Τζαγ/.αρτ) Ί .
Ίωζ νοο Χ. Μαρ/3 ιΓ".-^ί*ς >> Στκ '.ναΰ
τοί/ΐΛν Κί> Ί»εά":ι; ΣρχΊΐιΤΛ όχ-ω ί^)
χ;(3γ; «ν ι^ο'αι»! ι^/ιιι*ν ϊ'.χ-'Όι »5"·); λή
«·χτ τ«ο«*. :μ»ς ώς 'ϊί:*--Γσί3ν τού
Ε'ίΐθη 'πίγΐΤΊ'ί', κϊι ΐ*ημιίτΐϊό·»η.
'ΐ:- Β* μ» τ Μ 3 ΔίΛί^ι5^.ο^ 1909.
Οί Διχ.ϊσ-.α:.
β.
Ν. Σ
Ι. %ΐΊ.\>·ί ' /,ς
Υΐί α ττ,ν ΪΓ,,λ,^ ε^7:ν ή: ά.ι.,τ»:{
ΙΙ^-Λ^'μ.5»/", ιυζ/^ήτίώς τ;ρ τής
χ / ,γρμ
Ό ΙΊ ιΐ"ί ;ϊ' εύ; έποο'ίΐνε νί ΐπιδληθ' £·ς ϊΊτϊν "ό
ς "(Λνής.
ην 1λ Ί^υ)ίο^
; Καλ*ιΧρζτο^ς
τ^^, αΐΐ'/γνωμί ·«.
3ί«ιμϊ Ιίιο'.τη'Αθν'ιΐ'
φ Αν*ρ. Μίηγϊ'τ,,
ρ^ιτο ^^ο^3α/^/, /
ιο - ' »· «' ϊί'» ν
α (170). 5ΐϊ να τ?
' 'Γ)-'ρ3ί*μι4τ·ϋς
Μ. ά
Έπί'ϊη τ ιτίΐ;: ί' ήν ./ηου/*>η !νσ/3,- ό ν.αίή '^0
7 Ιΐ
χο'οώ/ου "πληρωμήν ί'^/μώ'ν "?όϊει1« (12), ίι' άξί*ν τής χλαπεί- ϊ π?θ6Α.επεται και τιμω^ίΓεαι ύΐτο τιάν Λρτ/ραίν "*7 Τθ8 ΙΙ61». Ν"
β-ί,ς «ίγοί τού, «ί·—ραχτέω* κ*ϊ 5ιχ μτ,νιχίις ΐτροσωχ,.χτ,ς χρχτή- · Ι*"" *α» 1,2, 3 καί 7 τβΰ 6*'άρι4. 665 περί ζωοχλοπής Νομου,
χ ϊχτό; τώ/ φυλαχών ίργα τού (χά
τβ« καϊ ικ
ί ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΧΕΩΣ
"Αρθρον 57. Εάν δύο ή πλειότεοοι. υπό χοιν;3 βυμνίροντοε | Άοιθα Απο© 25/
τύ|χΐνο'., συνυπ;52σ''3ω;ι ττ,ν έ*τθ.?σιν ώο'.τμένΐυ τινός τλ«υ Ι
-λήαατος ή κιχοιιογήματοο. κζί ενίκα Ταύτας συνοϋολ;νήσώαΊ
ο: αλλήλους ά;χο'.ία>'χν συκΒρομ'-ν. ή ΐάν τ'; υιετέτίΐτα -ροσ-
.ιρήστ, είς τα3-ιχοία·> τυΐΛ?ωνίΐν, τότί «3: των συναιτίων τοιαύ-
·,.; σ·υτ'άσει>ς οστ'ς -οό η -τί τίς π3ά:=>>: ϊυντ,ογγυε χαθ'
τοΐΐνϊήτοτε τρόπον η1 πρευοέθτ; «ι; την =κτίλεσ(ν αυτής, τιμω-
> ΐτβιι ώς βΰτουργός ·χέ την πϊ3» το3 νίμίυ ώο'Τ;ΐένην τλήοη
οινην.
Τό Αικο'ίτήπιον των ΙΙρωτοΓηκών Σφακίων
κλτ
'ΙΪΓν τ-τν ϊ:κονρΤρ>Ίιν νΐΐ
Σ-είθέν κατά τόν Νόμον
Έτειϊή ό κο·τηγορούμενες «κλητεύθη νομίμως, ώς δίίκνυ:ΐ!
90 ά
ΆΪθο:ν 1. Οί Χέ~9ντ*ς &όϊ5, Γπτου,-, ήμ«6νβ,ς, όν,υί. * Τ5ΰ Ι** γοονολβγ-'.ν « Όλτ',>6ο =·υ 190.) *",8.»τιχρ3 «,
·ί,, ,, 5 „!,-„.„;«,., -,,ν,- {.ν.·.* ·.·«! νίΜ- ,γ Λ- ν-») λ! Ίί- 1 οΥ3θτ!κο3 οιβνομέι.ι; Α. Παπαδακη, οχιος ίΐϊανίϊθη ινι.ΐίΐον τού
■ά-ων -ΐ'α.'Λ'εΤ'ί' *·? φιΓ'ακ'-ε.>- :άν ϋ άε·ατ'3 χ)α~=ν___υ τ ' 'τΐ ' χα-ηγοοτ.ύμ'.νο: κΐ"» τϊν ?ν ιω ν.ατϊ)γο?ηΓηυίω αναφίΐο-
- - _ « ι ' ^. τ >ψ 4 λλ & ^ ΐΑ£νεν -ό^ΐν ν"ϊ' */ο*ν^ν ς-τ-'εσε τ^ν θΕίΐοοουΐΤταν αυτώ λ-ιο-
χ τή£ χαταττρΐΐί1; ζηαι^ ο .) οε* Είναι α-:ζ ·>ν τΊ>ν
VII
ίοαγ- >Λ£ν[;ν .ο---» '·« /ρ ν-ν >=— ^- ·* "■'χ» '-' ψ ■»■;"
χον τούλάγΐστόν ες αη ώ- 5Μ εί*·*! α'ίζ'ον των 20 δ-^γμιώ» ' "Οίνο» τΐρας·ν, ϊ~οχ(.·μ: Β^-ν ν? χν?^/ί»ί έν3·/ος συ^φώ ως μέ
■ }. ^. -ν πΙϊ^ΛτίΛο —/Λ ι. τί 11 ίη-»·/ι,ίΛιί -ο^ι»* -»τ>"".ν ίυ.ι^'ν ιινι^/Τίυ ν'νΐ - ' -^ Χ3ΤΤν0ΡΤίΤηρ!0ν
" λλα υ.ίκοοτίΌα -3ν 10 ^ιτ·/χ~-υ τ3ύΧά/!Τ'ϊν ..Γ . „,,,.„. »^ (
, ι /,, - .}Λ » ' - ^ ' >. / λα ^ -.-' Δΐ3ττα3τΛ
' .) ετνα: με'.ϊ.)ν τ·>ν λ'Ι ο:α -μΌν ίλασ7(·>ν τ',ιν 'ιϋΙ» ^ρα-χαω^ ! ~* ' , „,,...,
-οΰλά·/(7τον «ϊΪγ ?τ;υ- ' * Δΐχΐζον ;ίή·^ην το3 κατηνο!5;ιι'Λ·νοιι Ιωαννκυ Εμ. Ι ρκλΑίΧΓ,
Άοθοον 3. Πρ;σ·ντί»; -'.υΐ'.>ρ33ντϊΐ ί·ά κϊ'αναγ*αττν·?!; έκ ι κΛτο·.χΐ!> Λ'ηχα'Ατου Απΐκοοωνΐυ.
τΐοτών βΛ·ίΚώνί9γαν»ς$πίΙογω' δη^-ιχών {) τού Δι»ιν>:κ3υ ) ^^σαει τοΰτ:νΙνΟ7ον τ-.ϋ Ότι ττν 28 Δεκίμδριο·, 19>)«,
:ίΙνο·χο'. των 3ύτ«3ν χοάτεων Ι—ί γ_5όνΐν 8ση,; ϊ*» ΐύνϋ'ϊΐ νό ί "τ'° τ9! Τ"Ρ^ τ0 7'->Ρ'ον ζ^ Άληκαμτου Αποκρρώ'θυ, κειαε-
Ίντ! μίκβοτβββς πΰ τετίρ'θυ τοο 05·^=ντ'^ ί,ά -ήν Φυλάκισιν | ^ί «ί^λ-υ τού, ίν. τβ'Ο'τεως ;θ«άτωΐε μίαν γο^ρίΰνα άξίας
-ύτοϋ γβΐνου, Ή τνν. ,3-η 5τ·6^Χϊ-ϊ· κα' ο /οόνος αύ'?; * ^'ίοντς των 'Τ/.οτ/ΐ ί'?0) ίοαγΐΑΛ., πυρο.6 Λήϊας κατ' αυτής δια
όδίζ-ϊΤ·*! -νοτοϋ Δ-.ν^σηοίνυ. ίοχι-χ'. ?-- άαίσ.οΐ ιιίτά Γήν έκ- ' "^δίλο. ό'πλο ^ σ .ττήι..ο-τ: ς Γ/^, χφουο^ν ε·.ς τϊν ομοχώριον
τ-σιν τί-ς ™ντ»:. Ό-οτάϊινοί ένκλ-ζί.τίΓ ίν «ιοώ νυκτός χαί ! τ!:υ Γ!"''ϊϊ-^ Σ-α^^ Κο^'.ν* η, τ;,τ;νήσιΐς αΰ'τω ί,η^αν ε.ς
ττο=: τ-ν άξ'.νν τής ε·.ρη>ίντ,ς -;ουροΰν»ς.
'ΤίκοίΊη 'τε-ρΐυί-Γ^ϊ! Λ^ί ίϊτι ιίτιεύΒ»! ·
χ>ή δ ϊιασττμα *έ» «εγ■>·ζ-τ'» εις χοατ^τ^.-ιον η
Άοθ^ον 7 Τ?ν -τί τληΐΛ,Α^λήαϊτ! τ^ ·χό·:γ
χασθέντα ϊι' ά5ί«.γμϊ έν. τώ» =ν τώ ιταρόντι νίαω ΐναφεροαένων · 'ρ;^ Βίαω τή 12 Νο=·λβίί^^ 1909
ύπογρίοϊ τό Δ'ναστήο'ίν ν.«ί ανευ τολιτιχής άγ,)γί^ είς τν ; /-.. .
,> Τν ή' > - ' -* ' ϊ' - τ- - -■- - - " -ψ~ χ - ' · Δ'.κασται
■ ■ ' ,' . ί , ; ■ ^ κ , / Ί ' Ι. ϋηψ"ί > νέ
λο-τάο ΐαπάνϊ: τοΰ τ>θοντ-ς 05'Ϊ3υ.=ν(.)ν το'ιτων κατ' οίκείαν ! χ»αοο»κης
τοΰ ϊικ.στοο κοίσ-ν, 3ν αη Ινη ήδη ·κ«οιτ-οη,9η. ! *' %^λ^ν»κης
ενογεν
Ό 'Υτογραμμβτεΰς
ϊέν όρείλεται ί'χ τ-.ύς ο" ^ηΒϊντας -*·'α^τόν άιτοζνΐα'ωσ ς ;: Κ·Μ Δασκα/βκης
Έ·^ϊ ίή όϊ'.ζοαίνης τη; ιτ%: -'ον ·ΐ" 7ν·Ί0£6=ντ(,)ν 5* τ3ν * Μετά την ϊηαίΐ'Ηυσιν τής ανωτέρω άτ3ίάϊ£ωτ.
χλαττίντων ζώ«»>ν ν- ^οαν^ας 15Π, ϊΐβ^ νά >-.*>ύΗτ. ?!ς τ-ν | Ποθ'ε'-ΐλένΐί); συζητήσβΐιΐ; -τΐοΐ τή ίπ·βλητέας ττοΐιής, είς τόν
κα-ην-ΐΐύαβνον τ =ττί τη βϊσε' τ->ύτ^ς /νάλογος το·νή
Έτ-ίΐ*ή π'1 ίτί ζιοτχ.'* ττή »■· .α*:λ5'Γόι -νοι ττεο^Οντα! των '
τοίς οΐβρ;(ς ?1 χ,ι. ?2 τοΰ ΤΙ-ο'./οί ^ΐμ,οϋ άνα-'ραΐομίνων
καΐωμάτων.
Δια τ α 5 τι
τέν κτ,ρύχθέντΐ Ι'Όχον κατηνορούμι=νον Στΐ
ριΐνΐιν Ζού)η κάτο'.κον Άΐκύο,υ Σ»· ·ίο)ν κϊί ήδη 5υγοδι»Ίίντα
«ίς φ-
γ·.!ν
έν'ΐς ( Ι) ?Γ:υς «ι; την χοτς τού; αίί,
.. Ρε(,')ί;·
άιη. "Τοισϊΐϊ Ά-.ίο. Μϊ·>-'1έ:τ, Ιωάν
'Γ) ΕΊταγγελίΰς ίίτρότίΐνε νά ίκιβληΐΐ είς αΰ:ον ό μέσος 'όίος
τής ιτοινής. λ ,
Σ'εφβέ* καΐά τ'ον Νίαον
Έτϋϊή ή πρδς;; ?!* %) !χ.Τ)ρύγ6ί) Ι/οχος 4 κατηγ;»56μενος
5Γ£»ο6λ{'·τίταΐι χαί τίαωοεΤτ*! Ο πό· το3 άρθροι» 421 τσύ Ιΐοινιχοΰ,
Ιγοντος οίίτο).
"Αρθ;ον 421 . Ή ;ν. πΐίθί-Γί'.); φθορίζ ή ίλάδη ξίνης ίϊίοκτη-
ά
νού
V.
Μαρχουτσά.η κ»ί Στ^λυνόν Σηφ55τ.--ατου?άχη, κατοί- !
«ος Κτλλι/.ρατους Σ;?λί
άλλχ
ι2^ — 4*24 ή χ*:' α/.'/ον π
ν εκατόν π=ντή
-:ξ'ς «μ
: τΐν ίν αυτοίς όριζόα!·ον τρότον, κ.κί =·»,., χατα την άξ-.αν τή:
χοντα (150). δι' άξ·.7ν των -.λίττ.ντων ;, . Ον -ών ε· —ρακτέων χιί ) Τιν3μ;.νη; ζημίι:, 'ί%ΐ^¥^^ την Ίθτότητα '.ών ζ'αοτ. ϊραχμών.
ίιά διμήν3'υ πρ^-κο-ιχή; χίατ^τϊι,,; τ:υ, εί; χατΐναγχαστιχά ίχ- ι ^τ , Δ ι α τ α ·υ τ α
τϊε των φυλαχών εργα :οϋ Δτμοαίου η *ημο'[χά ά·ιέΐω- μετά! , Λϊ"'*!(1^^' ΐίν ^/.ηουχθεντα ενοχ;ν χατη ^3"·.^μ£ν5ν 1'«>»νη
τί;ν ίχτ σιν τής πο·νής, τοΐ'θν (3) μηνον. χά! στ^ησ'.ν τώ' πό- ; '^α' Γ?^λλάκη χάτϊ χον Άληκίμ,του Άκοορώ^υ £Κ ιρυλά-
Χι-ΐχύν αύτοΰ ϊίΧϊ'.οΑα ών έν";- ) !τους άπ: τής έχτίσίως τής ! Χ!!ϊ;ν τ«σσαράχ.ϊντΐ (5Π1 ήμ ρων.
ΐίΐνής τ->. κ αί εί; τα -.-μ:μτ εςοία της ϊιχης ίκ δραχμών ?ί*α ' Έχο'Θτ1 ΆχεφκτισΟ»! χτί εδημοσιεύθη.
έξ (16) 'ύτέο τ-3 Δη'Χντίτυ Γτχίΐου είσπραχτέων χαί διά
ν(2ΐχς προσωπικού ν.οατηυ^'ος τού.
Εκρίθη ΆπεφινίσΒη χα'ι έϊημοσ'εύθη.
Έν Βάμω τή 3 Λεκβαδρίου ί 909.
Οί Δικασταί
. Ι. Καψάλης
Ν. Σ&βθάκης Ό ϋ)ΓραμματεΰΓ
Ι. Διαλυνάχης Ε. Μ. Δασχαλ-/ης
"Οτι ακριδές από:πΐσμα
Έν Βάμω τη 22 Δεκεμβριού 1909.
- ,. Ό Γραμμιτϊύς καί ά. ά. ό
Στ. Φ ραντζ» σκ άκη ς
(' Έν Βάμω τή 12 Νοεμβριού 1009.
Ι Ο! Λ-νασ-αί
ί. Καψάλης
Ι Ν. Σαββάκης
Ι Λτ»λυνάκ*ς
; . Ο Ύπογρ·>μματίΰς
ί ΕΜ. Δασκαλάκης
Ότι άχρ(6ές άτ:όσΓασμα
Έν Βαχω τή" Ι;! Λ*.κεμίρίου 1909.
Ο Γραμματεύς χαί α. α. ό Β^η^'ί
: Σ· Φραντζεσκάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΒΡΝΗ2Ε£ΐϊ ' '
13
Δρ.θ. ϋρωτ. 119
δτι διιτίλίΐ έν νομίμψ - ομω '^Λ το3 Δτ|Άητρίοιι Μαστοοβιΐ
» Λ-ίΛπ 7*2 ν ' '*ς·ί ( Έιιειϊτ τι Λ^οχί,χχ τουτο, προ 6/έπεται ι κ»·, τιμωρεΐτα· α*
αοθρα 286 χά 57 τζΐ 1ΐ3·^!Αθυ Ν3μο.«, χαρακτηριί,εται δί
'Ρν όνόνιατι ται? ΒαΙτλβΌ; "5»>ν 'Ι&λλιννων τ>τ,(με/τμ*.
\ΗΐΒΡΙΟΝ Κ'ΠΚΡΙΜΛ ' ' /«/ ^α*"^"*"
Ίϊόντις-α τ' άίβρϊ ΊΟ-δ /αι
VI*!
τής ΙΙςινιχί,ς Λιχ,νς
Εισαγγελεύς ιινίων ί Κβ^οϋαεν *.ϋ, ς.οηλ-ν^ Αα-η Γρου-ϊνιυς ίνα «μφαινυ
'*----- - τι >ν
ι» οδι«Λ''χατηίθίϊΐτ*. ώ; ι-χχί-ιο τού 5τ ε/ γ-ώΐΐι ,ιύ ο .ω
V
' ~ν '^' "^ ν·**^ Ά«ρ|λιθϋ τ.Ο |-ο^ς 910 Τ,ΐλίΐαν 11.^
νω; α'ι ά-βυ τί-,ς β«/ί*τϊ-ιέ»» υ; 'ου !/ι7 ιχϊ ωιιΐ ίίϊοχΓ^ Αϊ' ώ /ν 9 ,τ ,/. ινα ϊιχτθώανώς ^-^Iι-'ϊ· -ή ί>τιβε·στ;»
ιλο.ο ϊΑ -ζίν »ις τγ) κιτΐ/ήν τού ξ" λ νη-ι α Γ η.Α·ϊ-ϊ ητ^ι τ'ν ' ί*1·1-, α / ·>ί ΊΐΑ" δ χχι ιο ^ « »3Γ, Αη' υ ι.ΐ ωΊ·»ς -ώ άίΒίά
νυχ « ττ; 3' Λί?ε«βρ'ου 1 Ί>ιι8 εχ το ϊ> -ή 5υ ιχίΐ Κούιχ-Κα- τής Π^ /·, Λκ^νοι'^ς, 3^■^^30^·ως ίϊ /αλυδμε' αυτόν·
γι 3/ χς'.*ί ί^. Οχιι ^ι τ ίΐ'χε-ζί >ίία: ήρ ο ΛγΐΒχι^τι εις τον 'Ρ . Υ ..... .«·■* 4Λ · -ί · -ι Λί«* ' >^ ' >ί^
# ' , , Γ-*' λ> ·5'ς τη οί) ιαςχεοΐζρΌυ ι
V
υ.7
£13>· Αξν·}*. Ι'.ϊ
VI
Ι ϊχ] τί Χ α ) 11 ΜΐΙ)Τ Ιί ■ ■» ΧΧ' Ο" ΐ|Ιϊί· '
Ι'ί/ 'Οι,/ς-η ^ Ο-.Ϊ ί «υ χΐ ζίΛί !>7=Ι1Ι, Τ ϊ ΐΜΐ"Ο |'·η, 1Γ'1 ΟΊ
-ο. εισ πίϊξ» π α ι ίο »ν ό^- Αϊτώ· οι!ι ιϋ .1/ ^0 ϊ- 'νι-
1 ί
Ο Εί χ
Ι'. Σκουλάς
ΓιΠί'Λί1 "Ο ΐνΐ.1 η Χϊ το^·ι-1 Ι ,ΜΤΪλ·^ϊ ΤΙΙ »1 -11(Ο3
άρ'ΐοα37Ι, 373, 3Η5 *ίί 18-1 τ^3 Ι1ο· ,»». Νίαιυ, ,.* « ,οζ
Ί'.ΐ5ΐλι δχ;τΓΙ|θ ^^Λε/ , *1~ο ο'ν ιιΐ )^/> γνειτι ό πτ
ιτς θ'ϊμ^ντ,ς τού
Ιϋον^εί *αι τ' ϊ^') χ Ιί γ' ί 'Ί η ΙΙ^'νι ή; Λ".ι ι *.' »ς
^ η'ΐ. )ιγ;) Ί^τ ϊ^Φΐν'ΌΤι ·>τ
ηα.Γ,-"Ός Ν 1α^ ορ.κχ,ιη, α-Χ' ΙλΟ, Χανίων
τ ΐ'.)Λνηί Δ 1>τ ορχ^α.η, » >
Ί οαννης Ν Γ.,·»-[ ϊλλχι,» »
Λ'ανϋ·3^ Χ. Ι1α-ΐίιι«.η,
Ροίοτου
ι; σώπω ε ί>ϊ ί/ τ λ ϊχ* «-η^ ί - ι 1 Ιο·> ΐ' ιχ,ί υ Χ ν'ιδν -(■; Εν ΛχΊ£ΐ, ΛύθΓ,μερο
ο "ου μην» Η^ίντοΰίτ,^Ι'ΊΙ ,ι-ι Ιιτ^/ ϊ (,^ι.
4 π. μ ινχ δ(4*ΐκί»| «οί -ΐτα ιι γ ; ;χ ίΗί τη, --ις.ω ΧΑΑιος ,
(•έλίΐ ο χχτθή έ Γ,^ηνίυφώ/ω ~ώ Χ3Ίο ο ι 17 ττ,ς ΙΙοινχ^ς Λ·- ]
χο^οιχοι^, ^^//^Ο'^)ζ όϊ ΛΑο^*£/ λι>τί. ο1* (Ο Λχΐ^ /, Υ ο}Τ' ν Τ(,)ν ι
»γ .αφων ί.ί 6ΐ5Ό^ρί*'»ς. Ι
'Ι^ Χϊν οι^ τ/ι 7 'I'XΜ^υx^Όυ 1^10
Ο Εισαγνίλςυι. ^αν'ίον
Γ. £κονλ«1ι
Βχιίλε1»!, Φ^ Ιίου^>ου-χΐ^, χϊ-οι ο. ΧχΑεκΛς
"Ιίνγοαβχ χ^,ί γιτοίβ'ξΐν ή ")ΐ ι; Ο ί^ίι'-ί ϊχθετς οΟΧ-Ί
;;ινΐΑϊ λΓ,ϊΤ, ϊς ιν
/αι ί' ε.:; τ;'^ν/%:' >',>'- εις
ηρ γ
ν-β; τοι/1/.ίΐΑ/ήϊΥ) β'ς ^ Γ,ν τϊλ&υ~ϊΐ«ν χΐ ιχ ι -ου χΐ-
ιίνο > χΐ1ΐ;υοΓ9χ')')Λητη51ί ΐηαόιχ αέίη
Ήν Χ*»'οΐ£ αΰ'/ ((αϊοίιν
Ό Είβΐγγελεϊ». Χανίων
Γ. ^κουλα»>
Ι) Κισ^γεΑεύς Χανα,
Ι . _ικουλάς
Λ[)ι') ΙΙ.ωτ 66 Ί
«ι Λ·6/.τ 5 Ν
ί ν ΊΊνοιιαΐι τοι"' ϋα(ΐΛέ(θ( τώ 1
Ι Κ-.ιΙ», : Η.^ΐωρ^^ Ι . Θοςΐυ,ρ^ιιης »αΐθ[*οί ψ»
Κ.ι, ΐωρ^^ Ι . Θοςΐυ,ρ^ιιης »
} ι ^5γΐ(ι·:υσΓ,ι, /.α /}3τ; α ( ωΐι^κ ςιαμ.νηι,
θι, 6:ι τη' 1 / Λϋ (■-.)* ο^ Ι'.3Ο^ ττ&ρ ω αν 8 — ϋ μ.
'. 14Ί11)
: -τ,ν ίλθΛοα ΐον ^ς οκοκον τρίςιν /)Τν> -ν-ςς τοΰ »
Έν Ό%όπατι "ϊοϋ Ιία·(ιλέοίΐ, τώ· λ'.η.·ι#ΐ'|'
Ι,λ
Ό Εΐ*ίαγγ»λ«νς Χανίων
Επε'δτ, ά ί ^ Έ>ένη Ά: χον ι** ι; α^ζ^ο, Δ/-,ΑΓ,τ;ι
οα/Γ, :τώ. 30 :γγαμ.2ς
;., /./.-ιο,
ςοι χαι ή'.ι-, αγνωΐτου 5'αο.?νής
Κατ,ηγίρϊοντϊ! ώ; ,Χϊ'.-'.ι χ- ο-' "τ: *5ΐν:
:, *·-
~ζ · ϊ>
»ν τώ μετο·/8ΐω
αι «,ις α-χ^ζ:
μο^ς .Τ υ/,ί.'ζι 1ι* ρν-θΐι. /αι / ι(ί. ν τ;^
ριο./; ^^ Ι ίω^~)ΐ-ν Θι,ίωρα/Γ,ν τ1αΐ{ρί -ου χα"α
ϊ^-./ι. χ ^ ίϊϊ/3/ -) ο3ιι>/η/ Ί.ΐο^ .03 εις ί
;;7χν χι ' "- τ:^- >?Γχι »' πΑ·;ν τ'»/ 'ρ·ΐι χΐι β/
.ρ;αχ ν-ι ^ ·> =?'''
7.0ρχ νΗ '- Ί νΐΙΙ-νΑΐ; Ν:α^ / χρ ι λτ ι,ριζ,ι.
πΑΤ,Ο,λ / ■ *2
Έ-.ι-'" - *ι '*'}"χ '■*·> "·· 'ς -"* Χ"ω; Α3ΐ α ν
Ίϊ,'., υ τ ϊρ'»ρΐ Ίθ ι ιχ Λ ) τγ1,
II
ι/,/γ;
-Ι.^-ο-ΐ '>) '3' 5·1 3Α '» ηθ '3 '.Πι Κΐρ
Ιτυ, Ι ί Ο ημερ..
:ην 3 Ι το.ι ^; "-. .-^
-ρχ; >:. ΐ'Μ). Ί / ϊ' 6ι>.Λί >ί) ϊρτ,μτ,ν βι.μ|ων(·>ς
•ή ΊΙΐ ι 'Ίς Δ «ο^ΐίς, ϊ^γχ^ονια- 3» Αΐλςϋα&ν
Ιιατβλουσ» ίν
το^ Λτ.^ητ Μ.ΐίο ' ι
«Ι"-. Ι5.Λ Ι5Τ-. ! 1" 1-"
ρ
Όυ Έμμ.
χατϊ τυ
ρηρ?^ μμ ρ
ΊΓη^.ιο->ς τίποικ χαι χρνιν βι^ν,^3ια;*^^> μετ* α^τής »> γνωΐι
Ό Λτ1(λς-ιος Καττ,γΐρο; 1
Ι1. Α. Τσικρι-·
ων χάτοτκος Φανερωμ*νης
14
1) Γεώρ.
ϊ) Στεφα--------,_.,, .
3) Λίων Φίτσοίασκαλακης »
4) Χρ. Σατ>. Κουντονράκ»κ »
5
II.
Ε. Φουρβίυριανακΐ}: »
Δημοσιε->βήτι·ι τό χβρόν 5:α τί, *
Έν Τυμπαχιω αυθημερόν
Ο Δημοσιες Κατ/Γ'ορος
Ι"- Α. Τβωτριτσής
ί
ίου ΙΙεδ.«οος
___-ρ > Ηρω- 428
• Ά-ο©Τ2ττΓ
Το Είρηνοδικεϊον
Συγκειμε,ον έκ ,«} Είρηνίδικςυ Ι
τού Γραμματίως Μιχαήλ Τυ/(αναΑη.
Συνεδριάσαν δημοσία.........
Διά ταυτα
Δικάζθν ίρήμην τοΰ κατηγορ;,μένο. ·Αποσ .)>β(# Ζ^
Κηρασσει τον κατηϊορ^μ«,Ον "Α-3-ολι,, Γ ~ *'βτβ^-
π.ψ,ν κάτοικον τοϋ χωρίου Β,ρβ^ω ιί.2.*β5ς ν,ν
*,_Ον«ς Ι«χβν οτι την 15 Ν.-.όρΐί., 19^8 ::ερ( ώο
ς φρ μ«θ εαυτόν ί
Βαροαρω Πεδιάδος ^
ο Βίί
ημς θϋίίΟο ,ε^^^ν „ έ,/ .
ανευ βΜιβς τ(}ς Άρμοοια, -Δρχ« »ι «-^ι
——^-ν--*^--—-ϊ—3ΐ.ι;.ι*^ΛΊ!Ιΐϊ&-"— *
τίχών ύποθέσεο)ν την Πβραΐκευήν έκάστης εβδομάδος, των ποι-
νικών τό Σάββατον έκαστος έ6?3μάίος, των δέ μιν.(:οί髧αρβν διά
μέν την έ'ίραν τοΰ Δήμοο Β'άννου την πρώτην Τετάρτην εκάστου
μηνός, δι» την τ,ςΰ Αημίυ Άγ· Β«ΐ:λβιρυ τ»-Μ |ευτί£«ν Τΐτβρ-
την, 8ιά την τού Δήμ3ϋ Μύρτου την τρίτην Τετάρτην καί ϊιλ
την τοΰ ΕΊ;ηνοϊκειο,ι την ιι-αρτψ Τίταρτην εκάστου μηνός.
Β'.) " 'ρας ίνορξίω·:-ών συνεϊρ ών τής τε σ,,νϊ^ο.ς δ'αδι-
κασίας χ^ί ών μιχρ'.διβοορων ιι;ν 10 έ. μ
Γ .) "Ωρας κα*ί' ά, τ; γοίεΐ;ν θβ μίνη «νθίττΐν *?Χ3 μϊν
! τάς εργασίμους ήμί'ρ ς χοί κα ό τούς μήνας Όχτιόέρ'ον, Νρΐ^-
', 6ριον, Δ«>·.ί'μρ ;ν, Ία,ιΌ^αρΐνν. Φϋδρ ααρ,αν αΑ 'Μάμ ι^ν
«V©
τής 8—12 π. μ. κοΐ ά·ΐο ττ;, '—5 μ μ «ια.α ύ& -.ούς * αΐκους
8 μίνας άπ,ο τής 7—Π τ. μ /αί απς τη& 2·— θ' μ. μ. /αι» εί
ί χχς έξαιρί'ϊμους άκό της 9—12 π. μ.
* Δ . 1 Ήμιρας ιτρο? τ:αρα',α6ήν άγωγών επί ίκροΒ'αίορών
* την Πίστην έκάστης :65ο^ι«3:^, ώς ν.αΓ την ήμ,ιραν κ»θ' ΐ^ν
. βα παοαμΐντ έν τη έ'3ρα έχζττου Λημυυ πρός ΙίΜχ,ασίν αυτών.
3· Ή ί-χΰς '.ής πχρίύτΤ).; άρχϊ α'- άπό τής Ο Ίζνοοσρ^ 1910
^ καί λήγει την 31 Δίί,ει ίριιυ 19 Ό.
2 Δΐβτάσσό! την ·ν ΛντΐγραίΚιΐ ταχοκι/ /ησιν τη., Τϊίρςύίηςεΐς
» τον 2(/.αστικιν ~ινακβ τςθ Ρ,ίρηνο2(χείοι/, 'ίς (ϊίυ^ντα τα ύκο την
ί €ϋ71ν αθΐ^. 2ια
. Ρ' ενίτο καί
Έν Πε-ίχω τή 14
Ί ' Είρτ,νρϊιχ,τΐς
Ν. Κ. Ίω*νν
1909
μ?;
Ί,χριθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
Έν ΚαστελΛίφ τη 7 Νοεμβριού 1901).
Ο Ειρηνοδίκης
■ '-_. Κοκκίνης Ό
.,, Μ. ΤΐΜλ
Εί,α ^?.κ€ΐμ·ίνου περί τής καταγνωστέας »:ιν«,
Α/,ί^ταν.
Το. Δημοσίου Κατηγόρο, αίτησομενου νά έπιοληθΛ τ
/■»;' * :/ψ ^λβακ&ν 2,μΓΛών χβ2, ' '
κατά τόν Νομόν.
ξ 4' (} ^ | ο 5,
^' Ρ
Δια ταυτα
"Οτι ά
ε.»
Ο Γρβμματεϋς
Ι. Μ. Κιντώξάκ*;;
ςψ€,βάρ6βα
ύπ'ά^θ 14 4 Νομο^
δί
Γερΐηαδο>ν Λα« «θείον
μΐν:0'
Δ «,;:,· την ίήμευσιν τού κατασχεθεν
..) /αι την τ;ιΛοκολλησιν καί δ
Ι Αί;ϋη, 3 ίψιζιαβΐ) δτ,μοσιβυΛη.
Έ/ Καστί λιω τί, 7 Νοεμδρί5ϋ 1909.
Ο Ε
η
Ι . Κ. Κοκκίνης
Έν
μ
,( 10 Δ£)^εμόρις^ 1909.
Ιίρα;. 6

Γ7
Ό ρ ί ζ ε ι ,
Δ'.) Τακτικάς Α^,^,μς ^ τήν έχ5ί*βσΐν των μέν »βχ,_ '
*»* ^ά^νδε_,ΐε| *ψ^^ριμ:^:™^ι^
«ϊ«θίντος ,'πλο. (ττεριστρο- 8(^αψων χα,3 Ιαδ^ΐν^^-Τ/^^"!081^^^ χ* βΡ"Ι*όν
■»«««ν τής παρούσης σ^μ- ϋρος :,5,,οοίν ιίν ^^^^
* Π-.* Λ,Ονομίας. ^, 6^. ,,,ρα, βίΧΜ ί;^:^ ^ *£
χρόνον δ,,σ.ημ, 7-?1 2 π. μ.',ΐί 3^6 Γ !Χτ;ΑβΙ Σ)ί?1°"
Εν Γ,ερμ.αία,ν τία 15 Δε,εμέρί^ |909.
'° ^ννοίΐκης Τζ€ρμΐο3ων
Άκρ,δές άνΐιγρα?-¥ Λντών* Χ· ^α6"ργ3»νάκης
Έν Τζερμιάδω ανήμερον
Ο Γραμματεύς
Ε. Παπαδάκης
'0 Γρβμμβτβύς
ΜΤλλ
Ο Γραμμα-τίύς
*. Γυλλιανάχης
τ'ίθί» 12, 76 καί 149 το3 Όρν
Μέγεθος Γραμματοσειράς