93087 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

1

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
.«.: /· 11.*
ι Λ
.·» - χ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ώλΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΪΕΡΙΙΙθΓτΗΙ ΚίΒΕΡΝΗΙΕίΙΙ
ΤΕΥΧΟΪ
Έν Χανίοις ιιη 11 > Ιανοι/αμί υ 11Μ0. ,Άμιβ. 1ος
Αρτ** Πρωτ Ι
•109
ΚΤΜΝ,ΙΑΤΡΙΚ]! ΓΠΗΡίϋΊΑ τη, Γραίκης Κρήτης _τ^θ*Τιν, Λοίψ .γίυι^ως, δραχμών
^θθ Εί; τούς «ΐ:ο;υ/;οντα, κατί τονόΊαγωνιι,Αον ίΐαστρϊφονται τ»
λΐγψ ϊγγ-ΐΓ^ω χ.χτ.ϊ-5θ,ε,γτα^»;_ος γ,^ ο>/ ηΑίρυν ατο τής
μ» οοοσιας.
Αρ>ρ3ν ο. 1> πρ»ΑτΐΑα τής μειοίοσιας οποκεινται εις την
ΊΙ ύ-γι^ινχ, κρΐτασ-ασις τόν ζφων έν τί, Ν^σω ^τήρξς αδΟ' έγκρισιν τυ .τι των Ι',σωτεριχών ^χιτ?οπο^ όστις ίχιι το θι-
·'·- ._.....χ... λ-,*..ϊ,*™ *γ, γ,τ, καιωμα, κατα το δ9ί(.ο^ν αυτ
ί/. το.ι;θϋ ν' α-ΐίΑΐα ο ^:^κ^^
Δημοσίου ϊιχαιωμα
"(Αρβρον 6. Γ**ηρ.»ΐίΐα καιβς.ο^ιτο^ »^ναφ(1»}σο^4»ο^ συμ-
τον .ρ,ίο,λα&ίν
Άρθρον 7. Ό 1ιρ3^πο^3γισιος λ«ι ή συ
Λ>να ΐ'ς τ» χρα^^Ία των
ΊΙ ύγι^ινχ, καταστασίς ζφ
όλον τόν παρίλθίντα, μην» Δ'Α.μβριον «ρ 3ΐη
Έ» Χανίοις, τ,*). "2ί/Ιϊ>»υαριθ4 ΙϋΙϋ
τφ, νί,.γΑρινΓ(. η μη, α.ιτα, χωρις
βΛ£^^αΓ^ς μείίοιη, ούϊέν Ααΐα το^
11 Δ«ιί ,
ΧΗ 8 θ4.)ί,Οϋι>ΥΑ01
Εθεωρήθη
Εν Χανίοις αυθημερόν
Ο επί των υιχονομ,ιχων Ί5ιτιτρ&-ΐοι)
• Κ»·)!*.·, ΦΟ/ΤΜ.ΗΙ
θ. .ίΐρωτ. 37
ς πρός
Γ. Ϊ4Ο
. ίι) ΒΠΙ ,
Λιακτιρ^ττει ότι,
&«.τιί>ιται είς (Μΐοδοτίλην 5ημο?νρασιαν,
"τος όατ·»ξ«.ις τοϋ ύπ αρ.ϋ. 35·} πο,ίΐ ^δ^,Αϊϊΐ^ασιών κϊΐ
•«Λεσβίος'δη^πων ίριγων νομ.3υ *αι* ΑϊΐΧ,τΐκς ό-ο τή, ^.-ηρε
-των ν~—..... "** Λ^"->^ ι»ΜταΗ&ντίΐς *«υπο τ^^ Λ £^0^ντο^ των
/>«-:·:
Εγ Χανίοις τή 8 Ίίνί,ια,ίιου
Ό ιπί των 'Κσωτ.ριχϋν 1ΐϊπ
Α. ΙΙΑΙΙΑΧΑΓ/.ΑΚΙΙΪ
Άρ6 ΙΙρωτ ο 174
ι» Δ 6Λτ, 5036
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΠΓΡΟΙΙΟΣ
Έργων
Έργων Οεωρ-ηθί>ταί ορίι*ς ίυ^ψ^ν ώ.; /αι
λ ής η ίχκίνωαι, των. ίεςα/5.νο^
,(( ^ .ς τού Ί ΊIΛ/6ιί^
Αρδρον 1. ΓαΙβγα ·ίίΰτ
ή εις το βοΐο
Ή ίχ—,ωοις γβνησεται ίΐΐΐ τοις % ί-, ά«.5.ραια^
:!.; μειςίίτ'/ην δημ,ί-ΐραΐιαν, συμφωνως πρ
ΐοΰ π α^.ί) ^5*3 ΐίοι δη,/ιοττραΐιώί και ϊχ-·
„ (·ι,»ν νομυ αϊι χατα -;υ "ύτο τής
Γα Ι ο -;* τ
; τή;
πϊ(·ι4- Α;γ ίθη^αν ^ΐτα τϊ;^ Λε
τώ^ 3?α/_αΐι)ν 7->"2'2 και ί
Άρθρον*. Ή-δ^πρ^ |ν,Ργη0^-ται .ν -α .-ρα , ω ^,μ ? ^^ .^ ,^^ ,^^,,,^ τ
Ν-υώ; Χανίων Ρεβ,μνης καί Η?«^«ο, κ» . τ-Γ, ^- ή α -, , * ^
«αρα των ^«ια>ν ιΝβμ^χων ως πρ^-ν η των * , ,^,, ^ ^ 2 }{ ^ ^ ^^ ^ ^^^^ ^ τΒ?ς ;ϊρϊ[; .
«,χων ^^^Ε^1Μώ^{^Σ^^ ν5?^ Ν^." »ΐ'·" Ρ»ν^*« ΗΜ,Λ.^«« «ν«1ί κ»τ
μ
-■«αρα
των οικε^ν Ε ρηνβίικών Λ«νίν'ί ^
κληρωτών αυτών ώς μελών την 2 5 ΙΐΊ»-
ανα-ΐ/,ηοω " /
^ ή τ(>)' ανα
^41ολτειας. ^03Λντα το3 Ιπ' ?-ιΟ Άρθοιν ί Ι ις το; δι^γωνσ^. β^α^τα να />«βωσι μ=οος και
Άρθρϊν 4. Π5ς *^?λα6θς^Τ" _7ΐσ.αν άν τρ«αγ«ν. »'/ί^--' **"?**"» ^ε- "» -«-αξεις τοΰ ,τερί ϊηιΐί-τρ»
56 ν:μο^ είναι ίεκτος «■». την ,ν* >ν > 8Η Νΐμιν σ ών χαι ίχτί' ε;ίως δομοσιων |ρνων νΐμο» *αι λοποΰς τής
II--
356
την
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- -__ίϊΓ-.'^«^' ^-
»?·^>- » *&
Άρθρον 4. Πας ίργολάδος έχων τα προσόντα τοΰ ΰπ'αριθ.
356 νόμου είναι όεκτος είς την δημοπρασίαν άν προββγβγΐζΐ την
αδειαν τού ιπιτ^ϊευματος τού συμφωνως τω 8 Ι 1 Νομφ καί γραμ-
ματιθν πιστοπίΐουν την είς τι Γα,Λϊίςν τού Δημοσίου ή τής Τρα¬
πέζης Κρήτης χαΐαθεσίν, λόγω εγγυήσεως, δρ^χμών 400.
Ε'ί τίύς αποτυχον:ας Αατα τον 'ιαγω/ΐσμον ίπιστρέφονΐαι τα
λόγω εγγυήσεως λατατεθενΐα ϊντος τρι όν Γ,^ίθών α -.ο τής μϊ'.ο-
δοαιας.
"Αρθρον ο. Τα -ρακ-ικά τη, μειβόΌσίϊς ύποκεινταϊ είς τΐίν
έγκρισιν το3 επί των Έσωτερικών Έ-τιτροτου θΐτις ίχει το όί-
καιωμα, κα.β το ίοκουν αΰΐώ, να ΐγΛ,,ι·τ,, ή μη αύ:α, χ'ορις ίκ
τούτου ν' αποκτά ο τ*λ«υταϊος μειοίοτης ού5«» χ*τά τού* Δη¬
μοσίου διχαίωμα.
Άρ^ί^ον 6. Γ ά Κκρύκεια κα Ιςο3α τού συ»ϊφΟηΐομίνυ συμ-
δολαιου ΐπιδαρυνουσί τόν εργολάβον.
ΆρΗίν 7 Ο τϊρουπθΛογ.σμος *αι ; συγ,-ραφη των υποχρεώ¬
σεων εισίν ί/.τεθίΐμέ'να είς τα ^ρα^ϊΐα των α ω Νομαρίΐών είς
την διάθεσιν των βουλομένων ν* λαδωσι γνο>σ ν αυτών.
Έν Χαν.οις ττ] 3ϋ Δεκεμβριού 1909
Ό επι των Εσωτερικήν Έττιτροπος
Α. ΠΛίΐΑΧΑΤΖΑΚΗϊ:
Αριθ. Πρωτ 5Π5
» Διεκπ. ΪΛ)άΊ
Ο ΕΙαΙ ΤΩΝ
Λαβόντες ΰπ' 5ψιν :
1) Την ύ-' ίρΛ "»/4β54
Διευθύνσεως τώ«
ΚΙΙΙΠ'ϋΙΙΟΣ
. Ι. *·· ήρυςιν τής Άνωτϊ,.ας
ό"ί' ής τ.9; ;ο είς μειοδοτικήν
δημοπρασίαν η ίίασχ,ευή τής όδου φαρα /;ς Κοτσιφου.
2) Τί υπό τ,θί Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης χαΐ Ηρα¬
κλείου υποβληβε-τα ημίν ΰπδ χρονοΑθγια. 16 Δεκεμδ.ιου 1909
πραχτΐ/α των »π ,,ροπειων αΐτινϊς συνεσ ώθησαν πρός ίιεξαγωγήν
τΐ)ς μειοδοσιας ταύτης *ς ών 3εΐΑνυται ότι ίνΐργηθεισης τής περι
ής ο νογος μειςοοσιας νομίμως τροσεφίρΐη ν αναλάβη την ίχτί-
λεαιν τής ίργασ.α, ιαυΐης ό Εμμανουήλ 1 Μϊσ.ρογΐαννακη.
«ντι τριακοντα (3ϋ) χοϊ,, έκα.ον επι εΑϊττ-ν τοα προθτολογι
σθίντος ποσου οστ.ςκαι ανεκηρύχθη τε/εοταΐος μιΐοοοτης ίιτΐο τ/ίς
επιτροπείας /)τι, συ/εσΐηοη »ν τψ 'ίμω Ρεθύμνης.
3) Την υπο χρονολογίαν 19 Δίκεμορ.ου ίηλωσιν τοΰ ίργολα-
6ου Νικολαου ΙΙίθλογεωργη νομ μως καί έμ-ΐροθ·σμως *ατατί-
θεϊσαν μετα τού απ^ιτουμενου γραμματιοο παραΛαιαΟηλη: 5; ή,
δηλοί ότι προσφϊρει πίν.ί εο ς εκατόν ίΐί έλαττον τής υπο το;
τελεκταιου μίίθόΌτου ιτροσφίοθί σης τ.μή πρός «να/ηψι/ της
πρυλειμίνης εργασίας.
Ίίο/ΐες καϊ το αρθρον Ι'* τού 356 /ομού.
Ά/υρουμεν τα σχιτι/,α ίτρα*;.κα τή
κατα την 10 ΔίΜ.ΐ/.οριου ^9υ^ »νωπ.^ν
συνεσταθισαν πρός τουτο χαι
Διατασσομςν ττ,ν -«τχναλη^ιν αυτής ύ.
οιαληφθϋσης υττ αριθ. "ι> 4ο5* ' '·
ρας Δΐίυθυνΐίω; ΐ'ον Έσακί,,ι '.ών ;λι,
•νεργηθησομϊ/Γ,ν ένώτιον των οια τ^ς θ'ακη^υςεω, ταύτης ωρι¬
σμένων »πΐϊροπ;ιι)ν /.αι «ν τοις αυτοίς τοποις την ϊ
1910 ημέραν Δευτέραν και ώραν 3—1 μ. μ.
Εν Χανίοις τη 3ΐ) Δεκεμβριού 1910.
Ό επι των Έσωτερικών
Α. ΙΙΑΙΙΑΧΑΤ/ΑΚΗΙ'
Αριθ. Ιΐρωτ 5170
• Διικπ. 6030 ν
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙΙΙΓΙΌΙΙυΣ
Λαβόντες ύπ' όψιν
1) Την ύπ' αριθ. **97/43ϊ3 ·· *"· 5'ακήρυξ / τής Ανωτέρας
Κουνάβων καί 3) ή έττιίιορβωσ ς τής παρά την Κνωσόν
2) Τα υπο των Νομαρχ.ών Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρα-
κλβιου υιτ36Λη'.ίντα (,μΓν υπο χρονολογίαν 16 Δεχεμβριου 1909
πρακτιΛα των ΐτίίτροπειών αιτινίί συν«στη9ηΐαν πρός οιεςαγω-
γθν τής μειοΐοσιας ταύτης «ς ών όίΐκνυται Οτι ίν=.ργηθϊΐσης της
π*ρι /]ί ° αο ^ίς μϊΐΟΌσιας νομίμως προσεφΐρθη ν' αναλαόίί
την .ΛΤϊΑ^σιν τη^ «ργαϊΐα^ ταύτης ο ι εωργως Λουλου4ίΑ/)ι,
αντι «ίΛθαι (20) τοις εκατόν »πι έλαττον τοΰ ιρουτολο-
γισθίντος Λβαου οσ;ΐς ^2ι ανεκηρύχθη τελευταιος μειοδοτης
υ~ό τής επ τροπιιοτς ■ή*τϊς'/ τυνβσι,ηϋί] «ν τώ νομώ'Ηρα».Λϊΐου.
3^ 1'ην υπο χ,-θνθΛογιαν 21 Δεχ,ΐμοριου 1909 δήλωσιν τοΰ
υ Μί/Λ,',Λ Κ^ρτβρακη νομια.ω>, και ίμπρς,θίΐυ.ως κατΐ-
μετα τα* άκαιτουμΐνοα γραμι*.ατιίυ χαρχκαταθηκης δι'
ής 3ηΛϋΐ ο τ* πρθϋ*ϊρ« «κΐν ι* -"τοίς εκατόν βχι ΐΛαττον τής υπο
Ι τού τελευΐαιου μειοβθίθυ προσφΐρϋίΐ:ι(ς τιμης προ, ανάληψιν
Ι τής-προκίΐμ-νης ίρ-.ισιας.
| Ιοοντίς Ααι το α^θ^ον 1 Ί τού 356 Νομου
Άλυρουμ&ν τ/ σχ»ίΐ*α ϊτρα«.τ!κ3ΐ της γονομενης μειο3οσιας
κατα την 16 ΔεΛεμ6ρΐου 1 ί>0 ^ ενώπιον των .πιτροπειών αΐτινες
συνεσταθησαν προ«, τουτο και
την επανάληψιν αυτής σ·υμφο>νως τοις οροις τής
αριθ. **9'/*3ί3 '· ε· ίια^ηρυςεως τής Ανω¬
τέρας Διευθύνσεως των Έσωΐί&ικών *αι ταίς διατάξεσι τοΰ 356
Νομου ινεργηθησομένην «νωπ όν των δια της οΊαχ,ηρύςεως ταύ¬
της ωρισμένων »πιτροπειων και »ν τοις αυτοίς τοποις τ/)ν 5
Φεβρουάριον 1910 ημέραν Παρασλϊυην και ώραν 9 —10 π. μ.
τί) 3ϋ Δεκεμβριού 1909.
Ο Β"ττ( των ΐΐισωΐΐρικών 'Ι^κιτροΐΓθι
Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ2,
ο 1 / Ί
5?3ΐς τ ής
ςΐΐ! τού 156 νομου
*«31 ^>
υ ΕΠΙ ΤΩΝ ϋΣΩΓΕΡΙΚΩΝ ΕΐΠΤΡθΠΟΣ
Λαόοντες υ~ όψιν
1) Γήν υπ' Λρ.». *'1^/4Η5 *· '· όιαν,ηρυςικ τής Άνωκρας
ϊυθυνσίω, τω^ 'ϋσωτί^ι* οί οί η, .ςίτιθϊεο «ι, μϊΐοίοί'-κτ,ν
των Νομαρ/ιών Χανίω», Ρίθυμνης καί Ηρακλείου
υκο&ληθίντα ήυιιν υπο χ,ρονθΛογιαν 10 Δεκεμοριου 1ΰΟ9ιιρακτικα
των ϊπιτροπόΐων αιτινι, συνΐσ:α«/)σΛν προ; οιε;αγω^ην τής μειο-
όοσιας ταύτης =; ών δίΐκνυται ότι »^ϊρ(·ηΐί«τσ^ς τί)ς τε«.ρι /}ς ο λο
γ ς μειοόΌσιας νομ.μως προσε^ίρυν; ν ανοΐΑαό^ την β>Τιλ«σιν
τής εργασίας ταύτης ο ίργολαδο, Έμμ. 1. Μα?τρ3γ!*νν*Αης «ντι
εικοσι όκτώ (ίίί) ΐοίς εκατόν ιπι εΛχΐτον τοϋ
ποσου όστις και ανεκηρύχθη ;»λ5υταΪ3ς μειο'οτης ίι;
πίΐας ήτις συνίατη ϊν τφ Νομφ Ρεθύμνης.
3] Ιηνυΐτο χρονολο^ι^' 1*ί Σ^ιτ£€θ..νΐου 1909 ^λωσιν τ©υ
λα&ου Νικολαου ΙΙωΛθ^εωργη νομίμως και εμπροββσμω; κατα
μετα τοθ «τυαιτίυμένΐυ ίραμματιου παρ«κατ*θηκη, όΊ'
ότι προσφϊρει πε/τε τοίς ε^ατοι ί-ϊΐ Ιλατιον τής ίιπο τού
μϊΐοάΌτου 7τροσφε^θ€ΐσης τιμής πρός άνΛΛ,ηψ'ν τής
, ίργασιας. ,,.,>, ^ „ ν /
;, Ααι το αρθρον 14 τού 3υό Νομ^υ* »
.^ν τα σχίτίχ.α πρακτικ.α τής ,ενομ&νης μειβδοσιας κατα
τη/ 10 Δεκεμβριού ΐ!:'()9 «νωπιον τ>ον ίζιτροπίΐων αίτινες συνε-
σταθησαν πρός τουτο ν,αι
Διατάσσομεν την ε .ανάληψιν αυτής συμφωνως τοίς ορϋς τής
διαληφθίΐσης ϋπ' αριθ. *714/4ίκ «. έ. ό"ιακηρυ;εος τής Άνοτίρας
Διευθύνσεως των Έσωτίρικών και ταίς όιαΐαςεστ τοϋ 356 Νόμου
ένεργηθησομενην ενωπίίν των δια τής ό"ιαΛηρυς>ως ταύτης ώρ'~
σμε«ων ίπιτρ^πειών και ϊν τοίς αυτοίς τοτϊνΐς την 2δ Ί
1910 ημέραν Δευτέραν και ώραν
II
—12 *. μ.
Έν Χανίοις τ^ 80 Δ.χεμ-δριου 1909.
-' ~·!.ι . "Ο «πι Γων 'Κκοτιριχών
Α ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ
Διευθύνσεως των Έσωτερικών δι' ής ϊςετιθετο είς
δημοπρασίαν 1) έπιδ.όρθωσις καί σκυρροστρωσις τής όδοΰ Ηρα¬
κλείου 11«ζών 2) ή κχτασκευη στηθαιων των γεφυρών ΙΙεζΔν χιΐ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ,
Η ΑΚδΤΕΡΑ ΔΙ.™ ΤΗ2 Ζ&Ρ»ΤΑΑΧη ΚΑΙΠΕΖΪΙΟΥ
Διά τής ύιτ' άοι'Κιόν 356 ί ί. ήιχϊβηιτβς ϊι-κ-αγήί τή; Ανω¬
τέρας Διοικήσεως τΫ|ς Χωροιρυλίκ "ς καΐ ΠεζικοΟ ά-τενίμ,ήήη
οταθμου Ποργ'υ καί Δοϊκάχιν Ιωάννην ατρβτ ώτην τού 9^
ου ,Τανμΐτος διά την εξής α'πολογΐαν «Κϊτα5ιώςαντες
,:ω^' τόν ϊράόΐτην τρ ιϊλ:Τ φόνου, -τεοί τγΊ; τε> έσεως το3
ίβ!) είϊοττόιήβηίαν ο"ι* Φΐονώ^ πολιτών, συνέλα6ον τοηον, ένεο-
γήσανϊϊί ί ει*ϊ α-ετα ετίιαοτητοσ και π*©ΐνθ!»ς /.ατί>9θΊΜϊν
ν* άπβσοδήσωτ'. τας Ιναντ·βν τιυ 4γο·ας ΐτ βίσβ'ς των σ^ννε
ν των Φίνευή^ντΜν κϊ' ΐτώσϊντίς αυτόν Ιν. β·βίαΛ άνα οέα«'·>ς
αρίϊωκαν είς την αοι*οϊίΐν αογίι··, επ'.σιόοαγτός την εκτίμησιν
ΤθΰΚβνΐΟ». Α,,τ'ϊν. η, ->'/ / '"
Έν Χανίοις τή 30 Δεκεμδρίοα 1909.
■Χθβ Ά^χηγίίου τΐίζ Χωροϊυ1 «χτί'; χ«1 Τΐγμΐτ,υν Πιζ οϋ|
, . Γ Γ/ΕΝΤΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
' ■ --ΛΛ,Γ , ί- ι. , !. .»; . , Λ /
Λ.ηυ.οτικοΰγοοπι,!*·ττως ·»■*' τααίιυ Δταου Ρουστ'κι,»ν Ρεθόανης.
Δυνίιΐϊΐ το3 1ου ϊοθοο/τοδ ϋπ' άοιή 1*ίΒ Νόιιου πβο' ντ
τ«ί οί τοόί το Ταιιεϊον το
Άτρ-Φυλακάς όφε'λοντει;. «.-ίτοιχοι το"3 ντ, ιο) >.«' ιιτ
χοόστιμα ά
χΐί Δι«νσ-·ΐι»'5ν
44κα «έντε όμεοών «πό τίς
Λί χβί τοινοκο^λήσε'>: τίς
ον.|νουί »όοοι; των συνιΐΓ
οοο β^ΐΐΓθΐίΐίΓ. 'Χ'λ'λι,)·; ίϊτ^« τΐιρίλκιτ'ν -Γ)I^
*ημο-
*αι
τοτ'ττί
Ν>>
Ό χ.
τΐτυιτ» τ
αου.
, *ΐΌακιΐλ«Ττ«·. νά Ιν;;·ντ'σΛ συμβώνωί τώ
τοί5
Έν Ρ^υστίνο'ς τ7 26 Δί'.ϊμβοίου 1*^09. -
Ό Δηαο'πκός Ρρααματ'ΰ: καϊ
Κ.
Αριθ. Αιεκπ. 5389
των έν
Ενώπιον τοί>
Χανίοις *Ε«%
'*"" ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΠΐΚΡΙΜΑ
παρ' Έφέτπις Γεν»κοί? Εϊ«1αγγεXέω^
Πρός τόν επί κλοπη κατηγβοούμενον Μιγαήλ Στυλ Κουν¬
δουράκη ττρφην κάτο'*ον το3 χ Σλ? Έί
τοίΐ Νβμβ1) Χανίων %ι 45ϊτι βυγίίίχου.
νά ΙαΦβνσβ'ς 'τ'τϊχοοίίό-'ως ίνώπ'3ν τοΤ ι
ρίου τοό άνω
την ?7 τοί μηΛ: Ά-Τίίλίο; το^ |-ου;
1910 ή'Ληραν Τβτάοτην «ει 5οαν ί? τ.
καί {; άτο τοΰ Νόαου
τητ'ν τ*ς -5'σε'.>ί σο
τής ύπ'άοιί». 146 τί" ϊ-ο^ 1909 αποφάσει»; τοΰ Πρωτοϊικει-^
^=σ-ΐ!α, ~ρί; σ,ιζή-
Χανίων, άλλως μή έμοανΐζόμ ϊνο; ΊΟ
Δημοσιευθήτω τ-3 -αρόν διά τής Έτισή'-ΐυ '^ΐηΜϊο ϊ-ς.
Έν Χα,ίοίς-τή 29 Δί/,εμδάβυ 1009.
, Ό Εισαγγελεύς των Έφίτ3ν
»■·» ? ο-, κι ' Γ. ίΐλουμίδης
Ποωτ 8595
ρ
ΆρΌ Αιεκιτ. 5335 ,
*Εν«;>πιον τοΓ' ΔικαίίτηρίοΐΓ των έν Χανίο ς
ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ './"■'
ΤοΟ παρ' Έφ^ταις Ρενιχοΐ/ Εισαγγελέως "·*
Ποός τόν {—ί (1)=ι»5θ3χ,''α χ-»τηγί)ρο6ΐί.βνον Ρ·όονιον Δ Καρ-
ί χίώην ν»το·«·!ν τή; πόλϊω; Χΐνί',»ν τής Έπαογίας
το3 Νο'Αί" Χιν'ων *ι' ήί»! άν'ύϊτου ϊ'ϊιιονή";.
ντ; ίαΐιΐνισθί'.·: ϊό-οΐΓοοιώπιο; ίνώτίον το3 άκροα-
τηοίου τοΰ άνο Δικ*ττηί''>υ τιν 23 το> μηνός Απριλίου τί3
Ιτους 1910 ήαέοαν Τε ·άρττ,ν κτλ ώναν 8 τι μ. όττότε ιγ»ο«-
λίΰσϊταιι καί ή ">πό τοΰ Ν αο > όο'ζοα'νη τ^ίαηνος πο·;
ποό; σ·ιζήτ«|τΐ'' τή; έ»ί-&ώ; Β^^ ύ-ΐβ χοινολίγΐχν 28
στου 1909 κατΐ τϋο !»π' ϊ3ΐθ 6^3 τοί ϊ^^^ς 1909 ϊΖφ
τοΰ Ποωτοϊ'νΐίίοθ Χΐνί'Λν, άλΧ'Λς μίι ίαφινιζίμ'νος θέλεις ϊι-
ίρήμην.
κ!Τ"> τό ■τΐοϊ·» 5*ς την 'Τ
Έν Χκνίοΐί τή 24 Δειιειιδρίου 909.
Ό Άντίβαγγ«λεύς των Έφετών
-'" ' * - ·· Ν.
Άοιθ Πρωτ. 14199
κ Λιεκ-, 8651
'Ι'ν "^νΛιιατι τοί*
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΙΜΑ
Ό Ιί'ίίπννε·λ«ί'ο Χανίων
'^πίΐδη ό Χουσβίν Μ Χαληλάκης κάτ. Χανίων καΐ ίϊη
αγνώστου ίιαμονή; κατη'οο Τΐαι ώς ϋιταίτιος το3 ότι, Ιλιτ' 5λ-
λων «αι ΐπό κοινοΰ σ;ατ>«ροντος κινούιΐϊνοι σ^να■τεΒααισοίν την
ίκτίλίσιν τής έποαίντΐ; άξΐοιτο'νου ποίςβω!; κχί Ιν«κοι ταύτης
συν οί* οδηγήσαντες αιιοιβαίαν πο'ΐί αλλήλους συ'ϊρομήν χαί ϋπο-
στ·ί)οι·£ιν ?ν γνώΐίΐ αύτ-γνωμόνω·; καί 5νιυ τής συγνατίθ-σιως
των ίνόν-ων ϊικβί'ιΐμα ίίιοκττΜΐόνο^ Ιλϊίον είς την κατίγήν των
?/«α χ,νητά κτήατττ ήτο> ότι την νύκτα τής 20—21 Ίανβυαρίου
1906 ίτνκδάς τόν τοΤγον τίίς αΥλί'ς το"5 /ΐτιιτήΐΑατοί τού Φραγ-
/ίοϋ Σ7θ"»ινϊ·/.ην κε'ΐχένιυ εί; Κ»λ= Καπι-τ' ΧανΊαν Ϊ
ίχίΤΒεν ίναν Ίν?ίάνον άνήκοντα είς τόν είοημένον κα) εν
μίαν γωνίοιν ?νΐ σάοϊ*ϊ, το«Τς τσαπέτ»;, τοίΤς υ.»λάί»ς, Ιν
μοΊ6ι, ϊΰο υιυττρ'ο!, Ιν άλφάϊΐ. ιιίιχν φκλτσβγιον'ά, ίνα μαστρα-
ιτΐν, £ν χαλίΐΑΐον. ?να &Αου3 %αί ιιίαν σαΰλην άνήνιΐν-β «ΐς τόν
Μ χαηλ Μαοιϊίχην βξίοΐε άν.) :ώ 90 κα' ίλαστον των Ί00
ϊιί νά -*ύ "χτ, πΐ3αν5!Λως ώς ίϊ'οχτητίϊν τού.
τ,Ίΐ τ-^το ΐϊιοδ"1 ίτ-'ϊ λϊΙ, τ Α«ι)3ΐΤται άπο τ*
ίΐϊϊ; τό
57. 37
α!
ώς
τίπος Τής ϊιαιιον
'ΐδόντίς χά1 τ*
την 29 **Ά
ζ-ωζ ϊ
"ί >ϊ 406 ■'!'; Πό " (ί|ς Δ λονοαίας.
ι νϊ-η-'-·3θ')ί-ν·5ν ι ίυ.»αίν'σ'):η αύτο¬
ι - ΓΊ » '
V
'
·~3~τ,νΊ τ-') 11 3ίγ;?'«ι3; ι:ν'ων
ίί ϊ-33 ίτυ- 1909 τ-Λίραν Πεμπτην
ι ι Λτ Λς !ιταίτ'ος τί1,: έ/τ«β«τ'ιιη ποά-
*· 1? : '■ 'νι . τλ " ή. / 07
-ν·*:, -τυ-^/οίνΐο; ϊέ καλ^Τλίν αυτόν δπω;
'ίβϊΐον τής ϊιχονο
λί6τ ν;(5τν τί^ί
Έν Χϊν'ο·; -Τ 21 룫ιΛ*ρίϊυ 1909.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Οί κ)η95ντΐς μάρτυρες
Φοαγκ,ιός Σ Σγολ'.νάκης »άτ. Κούμ Κοπί Χανίων
Μιχαήλ Έμμ· Μαν.ριδάκης » Κατσιφαριανά Κυϊωνίας /
Μουστϊφας Μπαμπαίέλας » Χανίων ,
'Οσμά» Ίδρ. ΤουρκαχΐΑίτάκης » Νιας Χώρας Χατν ών
Έγγρ*φο: πρός απίϊειξιν
Α' ')■*' αριθ. 35 καί 138/2οβ ίλθε-ις 'τοΰ ΣτΑβμ'δϋ Ταπανά ρ'ΐιέρω συζήτησιν τή-ς ώς είρηται--άςτοΚθίνοι» πράξεως· τής άνα-
ινίίί)»Γ -- - ι φβρίαένηο είς τό κλητήρίον ,ΐϊίκρτμα ημών 6τ.' άριβ. υΐ(.τ,ή5.
Άρμόϊιβ; ϊικαστικός ιλ^τηί» Λϊβγγέλεται δ'πως εν άντί 30 Νο«μ6ρίυ 1909 άλλως θίλίΐ'δικασθή-έρήμϊΐν.· . .,
Έν Άγίψ Νιχρλβψ τη'?2 ·Δει*1»«ρίολ- 1909"
Ό Εϊσαγγϊ)*ύς Λάσηθίίυ"
Ι! Γενεράλης '
Άρμόδιος δΐκο!στ*όν λητηρ-παραγγε'λλϊτ3ίΐ δ'ΐυωι* έν άντί'·
τύπον τής παρούϊΥ/ς κλή-σ*ως τοι/οκολλήση ίημοβίως^ εις τή»
τελευταίαν κατοικίϊιν το5 ■Αα■ηγαο»υV^«νο^ καί -ετβρον είς- .την.
έδραν τοϋ άκροατηβίβυ ταδ Ποωτοδχ89ΐ> ΉρΑΛ,λείβυ.' , .
Έν Άγίφ Νικολάψ αυθημερόν. *- ··* ■
Ό ΕτσαγγΛε&Γ Λασηθίου
> Ι» Γ«ν«νρά—ής
τυπίν το3 παρόντί; τοι^οκολΛήσ^ ί'κ τόν/τελευταίαν κατοικίαν
τοϋ κατν,γορου,ΐϊνοί/καί €τΕΪ5&ν τοΓχοκ.ο'λλή'ο^' ϊί; δημοσία μερη.
Έν ΧικΑάις αύδ/)μ>ρον,
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
./"Τ.' " · Γ. Σκουλάς
4588
ΚΔΉΤΗΡΐΟΝ1 ΕΓίΙΚΡιΜΑ4
κ; τώ* Πρωτ^δικώ*
ί>9 πατηνορρύμενοί Έμμ. Εύστο. Ση?ίκ»)ς
καί κατοικών β!; Λ θίνΐί Σητείας ηϊν; ϊέ ανν'ϊτου .ής
Ιτ3ν *2? όί/βμ^ς-άγράαΐΑΐίτοξ γεωογός χρΐστ'ανός όρθόδ'ΐξος καί
πολίτης "Ελλην
Ποωτ 8383
β Διβκ. 4589
Ι)
.Ν.
Κατη-ερεϊτκ ώί δπαιτίος τού 5τι κατ'ά τή» 18 Ίβυλίο'υ 1969 {| 'Κν Όνόματί τοίτ Βασιλέως των Κλλήνων
ΐ/ τ95ί' ^?Λ'ος ι'Άϊ5^ίΐίΧοΐί"1(ί'ί ιτίρ'ίϊίίϊίας το3 χίΐι:ίο^ Λίθι-
νδν, ϊλαδϊνΐ^Ρ^τνιν »3ΐΕ>γή#ί:ου έν γνώτε'. τή; αλλοτριότος
Ρ1. Β τσϊντζίκτι όμ--/.θ' υ τ3^ "να ϊγβ πι^;αν9μ·>ς ώς
0
σίαν ~ζμ »ν» ϊνον
ϊραγμών.
ων 40
*οά
-ών |
. , ,,,Κ Λ Η Σ Ι Σ, ( ,
Δυνάμει των άίβροη» 40Β κίΜ^Οβτίίΐ: Πίινίιθνΐς'Δτ4
θία 371, 373 -ομ ΙΙΐ
Έπειδ" ^γγ
'όπος τής ?ιβ:μον? το^.
^ ·, οΰτος
*τ''ν ε'ρη
ΐι ατ5 τ
χί 1 2 /.αί έπό'αϊνα τού
αότο-
-9-3 ?τ5
8'"τγ. μ Γνα"
οά*
κΐλ«5μ«ν ϊΰτΐν
..Έν Αγ ^-«λαω'τή 55 Δεκεμβριού 1909"
^ ■ . > ν Ό Εϊσαγγίλευς Λασηθίου
.- ,"Γί·.,:., _ Ι· Γεν-ράλης
Α -- ν ,Οί χληθέντες μ,οίρτοοες
Ίέ>άννί)ί Ρ.' Β%»*^'τζ«κτ;^ «άτοι/ο; Λιθίνών Σητείαί (ά
γ ρς άτδϊίΐξιν
1). 'Η,ύπ* άβΛ. **/>99 έ'/.θ«σι- τοο Σταθμ.ο'3 Χ»νδρα Σητείας.
?") α ""/ι 3ο'^'ί^υι« το" Δί/.ϊστϊκοΰ Συμ^
Τό ϋπ' αριθ.
των Πρωτοδικών
Άίμ,όόΊος ϊιιαστικος χλητήρ
τον; τοδ -αοόνΐοί το(νο.χ λλήί
τού κατηγορθυμένου και Ιτεοον τα: ίθχολλήτη είς ϊκΐμόσΐα μ?ρη.
. Έν Άγίψ -Νικολάω α^
εται ό'τω: ί'ν άντίτ,ι-
Ό Εισαγγελεύς Λασ^,θιο^
Τ. Γενεράλης
;-'Ά>ίτΤ:Πρωτ. 838 ί
^ Λιεκπ! 4590 " " '
Έν'^νόιιατι τοϋ ίία«ίιλε'α>· των Έλ
Μ *Αϊγ*ν ιτσώτν κάτοίχβν Πίί»4* Μϊ'οααβίΧλβί καί
ίου το·3 ?τοίκ 1910
ΐνώιτιον τ ') ΐΊ
τν);
ώραν 9
η
ώς ;?όηΐ*ι βξ
ποά-
ίίς τό
ύιτ'
Έν Άγίφ ·Ν(χολάφ τη 22 Δεχΐμίρίου 1909. ' '°
Ό Κίσαγγελεύς Λασηθίου
5ί χλητήο
-όν της παοο;ΐης ιςλήτε·.)- το χοκολλί) Γή'?ηι**οί«4. εί; ττχ.τβ*-
>6ϋ'ϊίαν κϊ'-οΐ'ίαν τοδ"χ*τηγοοβΐ4νιβνοι» κ1*!;· Ιτεοβν είς τίη έ'δρΐν
τού ά'Λροατηοίου τοί3 Ποι»τοδ(λε'ου Λε^σηθίο^.
Έν -Άγίφ Νικολάω αύθηα.ερΐν
Ό Εισαγγελεύς Λαστ,θείου
- - - Ι. ΓΈνεράλης
Άρι&.
,*■
. 4559
. 2748
Έν "Ονόματι τού Βασιλέως, των *ί λλήνων
. Κ Λ Η Σ ΤΣ' /;
α^ζ /.χ·, (,γορούμε' ν Ιωαν.
'Αττ—τ;ώ»
ι »
Π^,ο, τ6' επί ϊπ£ΐλ?ι ΐή; ΧΛοο
Η Κιιαίά'γ,ν κάτοίΚΐβ'ν Άλ
στοι/ ίταμ -^ντί
Κχλεΐσ-π όπως μφρ ^ς ιν
Απριλίου τοϋ ίτοΐ), 1910 ήιέραν ΙΙίμυττ,ν >* ωαχ-' 8 ^ μι
ενο.—όν τοϋ αχβο«τι(ρ(ου τοϋ Πριβτοδικε'Όυ ϊφακ£ων πρ^€ ά^ο-
λογίβν χαί πεΐαιτέεω »υζή·;γΙ»ιν τής άξιοποίνου - ράζεω;-τίιί
άνα^ερομένηΰ &!« το χοινοποιηίέν ύπ' άριβ 2335) Γίθί 'ής'30
> έί δ^
^ρμ η ρ )
Ίουνίου 190ί( χλητή>ον έπίχριμά μβί, άλλώί δέλεις- "δ»
έρήμην. .ν
Έν Βίμώ'τϊ; 14 ^«*ή*Ρρίοι) 1909 Λ '''".«■
Ό-
ν^ν
Κ Λ Η Σ Ι Σ
μή ή ρ
Έν Βάμ,ω αΰβηαερον.
υνϊαεν τ'ΐν ά^:ων ιυ5* %ύ'ι ίθβ της Πο'.νκί'ς Δικονΐμιας.
ίΐλο3μΐν αόν Ιπί ζωοκλοιττ] κατηγορούμενον Δημήτριον Γρ'.
Χατζβκην χρώήν κάτοικον Κράσι ΠείίίάΫος καί #8^ άγνώ^τβΗ)
8ιαμον·(}ς ίνα «ροσβλβτ} αυτοιΐροσώπι*ς τί)ν ί§ Άπ^λίσΐΓ τόθ
Ιτοι>ς 19ΐσ ίμε*ραν Πέμντην χαί »ρ«ν 9*. μί. ίνϋκίδ» τβθ
έν τή 'Ε4ισ^μω
Ό Είσαγγίλΐϋ; Σφακίων
'Κιια. Χλαπο
Άρ·θ. Πεωτ 4558
» Διεκ* ?7Ί7 ' "* *
Έν1 *ϊ·ν-θματτ τοθ βασιλέως· των Ί-λλήντ»»
'* ,' «' Λ * Κ ΛΉ'Σ-Ι.Σ- ' ^ Γή
Ποοί | τ^ επί ζωοχλοτϊή χαΓϊ)γοοούα.ε/3ν ϊτα~οον Μ ΙΤα-ε' , *
ράχην χάτοιχον Κουστογιρά'ου ,ΣελίνΓυ χα· ήδη
ίιυ,-οϋ
4109
φιρείας τοΰ
τον Λί
^υ Χανίων
ιταβτ.ι^^■^ι^
σθ-
20«εΐμέ»7κ χατ' βΰ-οϋ
έσ-!ν εί ηατΐ|ΐι.
τοίί 'ίτ^^υ »«τΐ)γοοί>»,!ΐ.ίνοο_ Μ«Μεύ«'.υ
IV
Μα-
20 Ίλί
ράχην χάτοιχον Κουστβγιρά»ου "λελίνΓυ χα> ήοϊ) φυνίοΐχον , ~"· *" _"ν ,.? "„ Λν , ^ " Τ 90 Ί ίίβ
Κ Οί ?Λ Ι ΐΧ Λ! θ^Γϋ)0 βΙΙφΛνΕΤυΐΓΐ* ΧύΤΟΊΤρ^ 'Τ(Ο7Γί»ζΤΊΓν*Η'Γθυ(Α*ν*ζ ' ' ^ ' · ♦ »
Απριλίου τοϋ Ιτους Ι9ίθ'ήαέί«ν Πέμπτην χα{ ώ»»» 8* υ ^'β^* ή^^^^^^"ξ*"51*,, . ^""^«1^*"Γ1α1
^"(οπιον τού ιε^ροατγιρ^ου τού ΐΙροΤΰ$ιν5·οο ώϊΟΛχ4(ϊν τ'Ρίίζ *3(ΐτ^— ™τ^ — — *, » ^
^. . . »/ -ε/ ε -' 7Γ.κ&ΐΧΐτέβο (τνΓνιτΎ αν. ττιφ ποοκειμβνιι^ χατ *υ~"νΓ κκτΏη-Όρινΰ,
^ινιαν κ*! π» α χκ·μλ βυνή>τ,τιν τΑ^->4ιοΐΐ.· ιναυ π?α^ως της «νϊ- Ί| , 1Τ . . _ ...
, . λ· · > · λ αΐοαιΐ'αι --. 5 Ί« 1/ . ίτοινοχο*Αηΐ)·η ιις ΤΎΐΊ τελιυ'αιχν «υτονι χιτ'ι χια> χαΐ ειςίΈΤι»
"Ρ^ρο^έ * ής ις ί" «οι^^^οιτνε^ οπ βριν ϊ>ι5σ*5) ·5ΐ "ζ 3 ιου/κυ ,,Ν ^ . , % , ^ ,
ιαηο ι__'..... > ί.....ί___ ΖΊ. . «ι.., ϊ..λ,»·Λιϊ 1*^,.^.. 'εΐρϊν τού ο·χΐϊΓ·ηρ£βυ τοοτοι», λκ δ» χνυτθΜ »■ των ο»»,
·ΐ)ς *ί:
λη^ήρι
Έ- Βάμω
.Εν
θέ^ ΰπ' αριθ 3383)' '·31 ^τς 3 Ίουλίιιι
ά μαί, άλ^, ς 9'λΐις δίχασ&ή ΐίή)
14 Δεκϊμβρίου
Ό ΕΙ
"" ' ' >|Λ1»!» Χλ «οΐ·χό»:ης
ή καοοϋ»ΐα έν τή Έ«ιβήμω 'Βφτ
Ό ΚΙτδννελεύς
ιίς ττ,- τελιυ'αΐφ' «ΰτοϋ χχτί χια) χαΐ
ώ $ μ έ των
/ρονολ. 21ί>«ι 28 Ίουλ'βυ 1909 άτβ?·«*-ι*ών^ τοοοϊγρΛ»ιχ υ
δΐβιθαί'ως Αι Άλιξχχη χαΐ έδι^ϋΐοβιευβη »ίί τ4 ΰπ'κ»οιί, ^8
έτηοηθτ,ι»ν ?έ χα' αί νόμιμιι π ο: »ιχ·ράισιν »!ιτοϋ |
84ν ιχή έιιιανιιίίΐ; ^ιχθΜίίς έχη* ϊ;ή»ην χΐτ^ϊ .την .ί»5ίί.ίτ
οί*·ηβν τοΰ χ Β[»χγ-ϊλίως.
ή ϊ* τε τή προα«>χΐ/ηως. χ.αί-τής ενώπιον Τοϋ,: Δι-
χαί το
την
έιτβίιϊιη 5τ· οί
ν»
μ« το χ«τη ΐ·ορ|η
Διάταΰτα
!
Πρός
ρ
·ί)δηι φ«γ5οι>.ονι
ΰώ
?) ,Ινϊ92(,
Φο,νέ Άιτοχοοιόνον χ«( ζϊ
Μανβυσον Γ 1
Μαβο-
ιί; τις
Λ,η.Α.ου τ0; ϊτου/ Ϊ110 ήμέ αν Πίμπ-ην χ»! ώ=*ν 8 π μ ένώ- > 'Μούβ^ι το^-ρ^ «γθ/ου. τοΰ «τι 6ιτΛ _κοινο3
π,ον ιοβ ίεφβ-ρ'ου τοθ Π.ω".ϊ χε'βιι ~β«.'.» *ρ_'ς ά—λβνίαν Ι νουμε>ο· συν,π,φασ,σο.ν την «χτε^ «,ν της *π?
τίς
είς το ~»νοκοι·»)9βν 6π
λ · ιμα- μα
τή 4 Λεκεμδριίον 1 00
φ ρ γ
άζεω τ άνΐφιοο(ΐίΤ|
ήί ίβ Ίο»>{ουτ 1··Ο·

η ή ν τ*^ 7—8 Ί υλ
θί»Κι>ς ββ'-σλ« τή, πιρι(ΡίΒεί>; " ΰ / ορ'ου '
τοϋ 'διθΛτήμονο- Φ:>α»χια Κ Πωλά'η
Άπρ-
ί
Ε.
ΔτΐΜθσιιοθήτω νομίμως ή
Έν
Ι θί»Κι>ς ββσλ« ή, πιρι(ΡίΒε; ΰ / ορυ η,χ^^ί ρ
I
χο οίνου, έν γνώσε' οΰτογνωυ'ίνι,ις χ»ί ίνευ της υ^ιχ.ΐίτιχ^ίβ(/οι;
, τοϋ 'διθΛτήμονο- Φ:>α»χια Κ Πωλά'η χ«τοΙ«ου ' Ά^ηχάμπρυ
ίχΐ-ον (101)*,
ϋσϊ έν τή Έπισήΐί^ ,Ε^ριμίρ δ·,,
Ό Ε1
5ίΦβκ(«»ν
• * Ι
Έν ^Ονόματι τοθ ΒαΛΛέως των
. ό. -/ - Κ Α Η. Σ Ι Σ-
νων
Τΐρος τίν έπντρβυματισαω κ«τηγορο^μεν'·^ χη
>ιάννάχΐ)ν χάτοιχοΛ» Ραανής Άιιοκορώνσυ χαΐ ηϊη Ιγνώιτου
ρ
νά τω Ι/^'Ησΐ »«?·νβ|^ι)ί ψ Ιδιοχτησ «ν των
Έχρ βη ΪΓίφΐβίι'ίη χϊι έ'ημιθβιευθτ^ . ^
'Κν Βάμω τή )2 Νοεμ^ρ/^ ΟΡΊ
Ο{ ΔΓΧ»βτ«αί ' Ό Υ*θγρ«υ.μοιτιύς
Ι. Γ. Κα^άλτ,ί" Έμμ Β. Δα-ΐχβ)άχΎί
1 Ν. Π. Σα66ήκη
Ι. Χ. Αιαλννάκης
Ήετά τ*^ $γ^«^«ι>σ.ιν ^ς άνω^^ω όπ. ^άα»ι — > οκβ
συζητήιιωί π{3! ττς επιδίητεας Πίί,ής ίίς τοΰς Λ
Βύ { ν*.
«οινής-
Καλεϊσβι οτως ίμφανιβΛτ,ς ««*»ιρθϊιΛπ»ιί ^^ν 2* τοί μι^νος
Άιτριλ(ουτο2 ΐ-υς 191" ήμ.ίρ«ν ΠίΗ^ΤΛ' χιγ' ^Ρ01^ 8 π μ ενώ¬
πιον τον αχοο*τΤ)βίηυ ό" Πριβτο'ϊΐχί ,ο * φα*'ων τ ', ϊ-ΐΓθ)ογι»ν
»α! παιθΕτίρω σνζήτη^Ιν τής ϊξΐ'·.*ο' ου τΐοαξειος τή. ινα,ϊί'.μέ^ηε
είς τλ χοινοποι-ηίΐίν όπ' αριθ. 2656Ί19'5 -ή 6 Γεπ-«ιι6ρΐ-υ Γ»07
κλητηριον «π'χριμά μαί, άλλως βέλεκ διχαι'^'ίοημϊ^»
'Ε. Β·»μω τή 15 ^εχε,μβρίου 1.90Γ·
Ό ε>'!σ«γγελεΰ ϋϊ·«*'ϋ>ν
«νβ/οα γ
είς βύτβϋς ο μ^
ΣχεΦ^'ν χ«τ' -'ν μ
Έι?«ΐ5ι»Ί ', «δΐί'ί 8ι ήν ίχυ-τ,/βησοΐΝ. Ιντχοί οί χ,β,τ-ηγορου
μ*γι προ'λεΐΓιτΒ' χ»' τιμ(,·ρίίτ»ί !πι. των ά;^0"ΐ ί?'-βΰ Πί,ιν
Νόμου χ»! ', 2, 3, >α " -ου £,—* άρ,Ο 5Π5 πι:Ι ζωοχίοιτ^
'Άί'ίοον
χι ούρΐϊνοι,
η Γ^β
ίΜ -ην
βωσ
ττροΐ
τοκχυτης
*λλτ)ου άμοιί«'«ν ιυν?ίοομτ,ν η ·κν τις (ΐ%τ
'>
«V
π*ο«ο'«ν ίυ^φιΌΐίίβν, το ι τγ^τ -ών »υ··αιτ(
, δττις π;ο ή ίΐτ1 τής πο^ως συνήο^
τίίί'ΐον ή ΐΓΐρβυρίβη^ είς τν Ητίλεσιν «ύτ
ώ: α1τ>ι:γο ιχέ τη» -α * το/
ημοοτ ευ^ήτω ή παοοϋσΐ έν τή 'Βτισήαιι) '
Έν Βιμω αυθημερόν
ήρ) η
"ΆοΊρ 1 Οί χ'>έπτι/-ί; βό*;, Ιπι» ,
υ:, ?»ους, /ο-
ρους ^ α^γο^^ο'^'!■ϊΤ η , γ
πτοντες ή » π^^6έ'ϊ|υς χα-βι-οίιο τε; χυψίλίτς
ΰ* χκτα τ ξ
ιάν τι-
ς των
αί ίι»
ι ο
«ών Π'οωτοδικών
ν λ π .
ρ *. λ. π.........,.........*.
156ν τή» δικογρα^ίαν χ αι
Ζκ«οΦ«ν- κ»τέ τον Νόμ«ν
Έχειδή ο έκ των χαττ,γορουμένων Σταυριανός Γ.
ι βΐ5υτέ5·,)ν ποινών τού Π'ΐν Νομ ν- *'
Ι "Αρδρον 2 Ό ενο/ος των έν τώ προηγου^ΐνψ οβρ%¥>> ΐ8ι-
ί χηαι,των τ'μ«»^ε^τ«|· δ'ΐ φυ'αχ'ΐεο,ς Ό^ν, ί^ ^α »■**% χ1α«^ντο
Ι ?! «χ τκ χιχ-^'ΐοφϊ^ ζτ,α ί» »'.) ?έν ϊϊ»«ι μβ'ζο,ν των 2 » 8ο*/
άλλι α,«30 έίΐ -ίόν 40 ζ,»/αών τοΰΑα/'ΐτο* ενν?» μτ,ών χβι
γ'. ιΐνι μειζων των 40 οροτχμών ελασσ»ν των 40Θ &?&%)*'»'»
τούλά/ιβτον ΐνος ϊτους.
Άοβο. 5. Πρσσβέτως τιμωροϋνται 8ιά χατανβγχαστικήί έχτος
τ&» *4>λ_β» ΙΙγααεκς 1*1 Ιργων ίημβΤίχών ή τοϋ Δημοβίου
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
■*ριθ Πρωτ 391
*Ο Έπόπτης τήι; '
Χανίων^
τοθ '■>* αρθ. 816 Νόμου
0
οί ϊνο^οι των αυτών ποάξεων επι νρονο οττΐς £βν δύναται νά
είναι αιχο··-ϊροί τοϋ τ» αρτ— τοΰ δοιαθβντος δι» την «υΐάχισιν
αυτού χΰόνου
Ή πίνη «3τη Ιπιζίλλετΐι κα'ι ί> χοό'ος αυτής δρ'ζίται ΰπ^
τοΰ Διν.ΟΓ.'Χτηο'ου άο/βτΐι 81 άαϊτΐο: ιχετϊ τή ε«τ σιν τή, ποι-
νής. "Ο χ«τάϊιχος Ιγχλείβ-α' έν χαιρώ νυκτός χα' χαβ' 8 διάσ- Λαβόντεο ->π όψει τ αοθ;α
τημα δέν «ογάζΐ-ζ· είς χρα-η-ήοιρν η ιρυλαχήν ιτερί άγβοφυ^α/ής, 30 τοΰ όπ' άπθ 2 -ήί 1 '· Ιινϊ^αριοο 1909
Άρ6ο. 7. Τον έπ· νληαι.ελ'ηατ-' η χϊχουΊ'ημοΐτι χατ«5ι- Δ'ατάνμ2τ'ς π-οί ίχ,-ε^ έσεως τού εΐοτμένου Νομΐυ και Π ΐοΰ
χατθί'ντ» ίι' άδ(χ·ηα« ϊ* των έν 'ώ πχοό»ιι νόιχω ανο'Φίίο- ^ « ^0(ή |/,4 Νίμου περ{ μ/νροϊιαΦορών. '*
αένο>ν δ*ονοεοϊτί) Δίχ«στ·το·ον χϊ!άν»υ ιτολιτ Άγιχγΐ βΐ« τον Όρίζ'μεν ήοέρϊς ίπισκ^ψ^ος είί έ'κασ,τ>ν Δή^λΛί καί Ικ,ϊ *ϊ-
π5>>ς τον ιΐα6(ί,τα πΐτιοΐΐιμιτιν τίς ίξίΐζ τοϋ χλαιτέντος τη τή^ ζιη- ( , ►.,.«»··» ι αι Α γ- ι * ν->
, ν , . β ' , , ,γ . . ' / σίως των αγροι^μιων ϊ'.ϊ το «τος 1»1υ ,
μιας μετα πάσης αιτ ος όπως χβι εις τα εζοίβ ήαεδαογΐϊς χ»ι ,
: τοϋ πΐθόν-ος ίιοιζομίνων τοότων χ«-' οίχε'α τού , Δια τον Δήμον Χανίων.
ου χοίσ-ν, ή ιιή ίντ« η?η ίχΐνοποιββ;, '. ~^.ν ] } χα; ς8 Ίανοοαρίου την 11 καί 18 Φεβοουαρίου, την 4
• απΙ '^^-' Τϊι£/ξ!*; 3·δ *>.*ίντο{ροβ{ ίρβ/μίί **«- ϊ7; 18 Μβ ,-0,Λ τί.ν 8ην ^ί ?() 'Λτριλίου, -*, 13 «ί 20
100), χατ« ττ,ν ,β/βΙν τ·» Λκ^τηοΐου ~υ«ϋ ϊ.'^ ν« Μ , ^^ 1() . ?4 ,^,^ τ^ 15 ^ ?? ·ΐ0,Λ{οϋ( ττν
—β9| εις τοϋς χΐττιγοοοι>«ενοϋ: η επ> ιλ "ιίιεί ταϋττς ανα- } .„' , „ , οο „ , , ■ / , οο
λογος ποινη ' ' καί 26 Αύνούστου. τνν 9 ναϊ °3 Σ=ττε·ι6ρ·-υ. την 1 4 και 2«
Έ—ιδή ο? 1-1 ζωβχλοπή χ.ταδιχϊζίμενο. στιο-Γντα, των έν ', Όκτωβρίοο, τί·ν
II
^"25 νοεοδοίου, -ήν 9 *ϊΐ 16 Δεκεμ-
τοίς 4ο»οοι: ?1 χαι 2? το3 Ποιν. Νόμου 7νανοοίΐΐιομ''νων 5ικβ- | βρίου 4;μ·ρ·»ν ΠέμτΓτη»/ α! 5-!αν 9 π. α, τόπον δέ^ εκδικασεωί
Δ ι ά τ α 0 τ α !, *υΓί)ν τό Δημαρχιακόν Κατάττγ;ίο.ι Χαν'ων ναί αίθουσαν ττν
ιάζει τοϋί χηου/ήίντας'Κν!νους χατηγοοουμίνοιχ Σταυ-{ ΐπί τής έχδίχάσίω; τί»» μ!κΓο*'>ί>οοί)ν α'Οουτο'ν τοΰ
Γ Μϊοοπάχιην χ'τοΐχο φινέ Ά^οχοοώχου χ*1 η'ΐΓΐ χοα- Ι γ;!^., Χαν'ιον
όν ε'ς τάς (ίυλΐ*-»ς Χχνίίοχ χϊϊ Μχνο"ιον Γ ΜϊΟ' -γϊ»7)
χΐτοιχον (οτχΰτως χαι ήίη (Βογο3ιχ,οίν-«, εί; φυλάισι ένο. (1)
ΪΓο^ς ίχατττ , εί; ϊττο'ηΑ «ΐ'» !>»5ο το^ Ύ'ϊιχη^ϊντο» Φοαγχΐδ. '
Κ Πωλχχη χχ-ο'χου 'Λληχάχτ υ Άπο«03(όνου ζο^/Α εχχ-όν *
γύω
ξ
ιά το αν] ου έ
ΐαίτιος μετά την ϊτ
ίκ.ε-ον, χαί ι'ί- βΤέοησ'
τή-
ζο 'ΐ τ υ
Τ ,νή', τ.
Διά τόν Αί μόν '
Δια μέν την πβο'φί'ο'ΐαν Σΐ'δϊς, Ττΐκαλαοιών, Νβροχοορου
. Κίΐτσίφαίγιανω'ν την 15 'ΐανίβοί'ου, την 12 Φεδίβυαρίου
ι την 5/;ν Μαοτ'ίυ. τ-τν 9 Άιτρίλί-υ, την 14 Μ^ΐου, την 11
ιτησϊ'ος ες *ατ«- | Ίουνίοο, την 1Ρ) 'Τιυ"Μου τ-τν 13 Αύνοΰστου, την 10 5Ί=τττεα-
«ο^ο» /ι ίη-χο-χ*. | 6ο{ο^ τί.ν 45 Ό,'ω«'ίοο. τΐ-ν 12 Μοίαβο'ου κα« την 1^ Δε-
ατινων μηντον ! , , , , „ . , „ Λ , ...
^καιιαιι των
έν^' (1) ϊτους ϊΐπτιι ϊπϊ -ή 4-'σίως τή- πο'.νήί τω·,
""κρίβττ) άπεβασίσ"' α' '6Γ,>*οτΐϊύήΤ|.
Έν Β»μω τ" 12 Χοεα,βίί'υ 1109
Οί Διχαστα'ι
Ι Γ.
Ν. Π. Γί
Ι Χ.
Ό Ύ)Γραμματεύς
Ε. Μ. Δασχαλάχης
Ό ιΤ|Γοαμμβτεΰς
Ε. Μ. Δα
'Βν Βίμω τή 12 4εχ-αζοίου 1901
Γό Είοηνοοιιβεϊον
V.
μ·ν τα, -τ,λίτί/ας ϊτ. Οέιεις
Οριζει
Ή'Α_ρα; ϊ· μ
', ίιά ?; 'ίς το - χ.»ς ;. —αβόϊτον ,λά^τΓ,; εδ?3-
«ϊ=ς
Β Ώ?·ϊς ίναρξίως -.ών σ^«εδοα;^ων 5.α αέν -ούς μήνας
, 'Ολτω&ρΐίν,
τούς λοιπού,
-'κίκν τ3;
Νο-μ6ρΐον καί Δϊκ?μ6οϋν τ'.,ν 10 ». μ. ?(«
την 9 π. μ.
Γ'. "Ωρας χαΊ' άς τό γρϊφεϊον θΐ α- -τγ, άνοκτ^', κ*τα
τού; μήνας Ί»νοοχ5'2ν, Φ;6-3ο5οο', Μαοτον, Σεπτίαδ;
Ο/:ώδ5ΐον, Νοεμ6οΐο /αί Λςπ'α,δοιοι· άιΐό τή; 8 'Μ/ο' τής |
12 ~. μ άχι απ; τη; "2 μ'χπ τή, 6 μ. μ. αχχχ 3ε τϊϋ, λοι- }
ποϋ; μήνας α-.ο τή; 7, 3ΐ> μϊ^ρι τής 1 1, 30 π μ. Λαϊ 'χπζ
τής 3 μ=χρι τής 7 μ α «.*ι χ,ϊΐα τα; όςαιρ^ί;(Αο^ς ημέρας άιο
•τής 9 μβχρι τής 12 π μ.
Η παροθΐα ίσχοει δι ολοχ,Λτ,ρον Τ5 ϊ-χιονέτο· 1910.
Απεφασίσθη και ίςείοθη.

Γ. Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ό
Χ. Παπαδάκης
ΐ{. μ.
χϊτάστημ* "ΰΐ Δή-
μοο Σού*α* Ά'οω'-τοίβ) ?'"» δέ τ*·ν -εο'φέοβ"^ Ά/οωτηο'Όυ
ττν 2*ί Ίανουαρίοιι, την 19 Φ-δρο^τίίο την 19 Μαοτ^οΐι, την
30 Άποιλ'Όυ, την 21 Μνί'ϊυ. ^ήγ 25 'Τουν'Ο^ την 23 Ίοολίοο
την 27 *γούττου, ττιν 24 "δίΐΓ'ϊα^οίί·^, την 29 Ό'τωδρΐου
ττν 26 ΝοεΆβοίου, την 17 Δ=*βΌ.6οί3:* ίαέβϊν 11-ϊοαΐκ.εκί)
χ«ί ω32ν 10 π. «.. τό^^ν ?» ίχ?'/ίσεω; αυτόν ■&> γωο'ον Κο-
ρα.ια'"ί χα' καταστή *α
Μ·'ν(.>3ί ΚυΪΜνάκη.
Ό^ί'^'μβν ϊέ συνά'Λ'
ΰπ*
V»-
551 »ι! 5ο5 ν^ων 1·ν τό ?τος 1910 την 27 'ΐα-
νουα-ίου χτν 2Ί Φεδοουαο^, την 31 νΐϊοτίου, την 28 "Ατ·ρι-
>ίοο, την 12 Μα'·5θ, Τ'ν 23 'Τθϋνου, ττν 14 Ίουλ'Όυ, την 9?)
Αί-'οΰστοϋ. τήν 22 Σεπτεα*->ίου, την 27 Όκτίθβ ΐ'Όυ. την 24
Νο:υ6ο'Όυ καί 15 ΔίΧ'αίίίο^ ^α^ρΐν Τβτάοτην καΐ ώοβν 9 π.
μ. τόπον δ' Ικϊικίσϊΐί)!: αυτών την αΓθουσαν τώ·ν ^υνεδριων τού
Εΐοηνοδικε'Όυ Χανίων
Παρα»αλοϊ1ντα' οί κ. Λήμΐοχοι Χανίων χ*} Άκρωτηρίου
Σούδας §π(.)ς αελη^ώτι Τ*ς τθ'γίΐολλήσβως άντιγράφων τής
πΐο^ΰσηί είς 8λα τα γωΛ>α το-3 Δηαου των ΰι-χτίίζ^ιν ϊε συναα^
τή» ϊηΐΑθΐίεϋΐ'ν ϊύ-ή; 5'ά τής ϊυη ιεο'^ο τής Κ ϋίβρνήκΤΐως, ,
Έν Χανίοις τή 28 Δε**α6οίου 9^
Ό Έπότττης τΐΐς άγροβυλακής Χανίων ^
Γ. Παπαδάκης
ΆοΌ.
πράξ

44
Άκρι6ές άιτόμ
Έν 11εροί'-ΐατί αυθημερόν
Ό Γραμματεύς
Χ. Παπαδάκης
Πόλεως Ρεθΐ/μνης
Λΐ6ί»τε« Ιτ'οψίΐ ιι ίρί» 1'*, 15, 16—17 τοΰ ΰπ' αριθ¬
μόν 144 Νόμου. . . ,
'Ορίζομεν _ ι
1) ' Ημέρας πρός έιΐδ'.καίΐν α'κ:ΐϊ'3φορών έν ττ, έδ=α το5
Λ^!>^.^^ Άρκαδιου τη/ πρώτην δε^-ε^3^ν έχάττο^ μηνός, ήτοι τη'
'* Ίζν-,ϊ -υ, Φεβο-υα ι;·, 1 Μαρτιου. 5 Απριλίου, 3 Μ* -
120, 7 Ιο.>ν!;ο, 5 'ΐο λΐ3^, 2 !ι'ΐύττοι), 6 Σεπ-ίμβρίβυ, Ί
Οχ.-ω6ο'5^, 1 Νοεμβριού, /αί 6 Λι/εμβΐίςυ.
2) Ημέρας ϊρο; έχδιχ,ατιν μικροδ^α^-ρώ» £ν τή £3ρ^ τ^ΰ Δή"
ΐΑ5ο Β3^σίνα'.^1)ν έ/αΐ:η/ δίϋτ:-χ/ τής τρίτης έβίΐμάϊος έχάστοο
μηο. ήτο- τή: 18 Ιανο^αρ ου, 1 Γ) Φε6;οο3ΐ'ου, 15 Μαρτϊου,
10 Άτίΐλίοο, 17 Μϊί=^, 21 Ίουνίΐυ, ΐθ'Ι.Λιου, 16 ΑΟγ-ύσ-
το, 20 ΣεπτϊΐΛ?ριο^, '8 Όλτ(,)5^ιο^, 15 Νβ«μ6ρι»«, καί 20
Α«κεμ6ρίου. ι . χ- , .. , ,, , ο τ -
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ΚΓΒΕΡΝΗ2ΕΩΣ
3) Ημέρας πρός ίΑΪίχ,ασν ϋΐκροϊιαφοί'όν ΐ« τή Ϊ8ρα τθΰ Εΐ-
ρηνοίιχειου έ*αιτ»?ν δευτέραν τής ϊ«ΐΗ·.ρ:ις χαί τ*ταρ-?;ς εδϊΐαα
οος 4/αστου μηνός ήτοι την Ι 1 κα '25 1·ΐν;.*αρ';υ, -η 8 και 22
Μαριου, 12 χαι 21"» Ά~ρ;Μ5 , 10 καί 24 Μίΐ'^7 κ/ι 28 Ίου
νιου, 12 καί 2(3 Ιουλ'ου, 9 καί 2ί Λ,ιγ.ύοττου, '3 /.ιί 27 *Σ*-
■ττεμβρυυ, 1 Ι >αί 25 Όκ,τωδουυ, 8 κα' 22 Νο»υ.6ίίου χΐί 13
Δεχΐμδριου.
4) "Ωρας .νζοςΐοις των συν-ϊρ'ών ίν με τή ίδρϊ το3 Ειρη-
νο&χε'θυ α πό 1 Ίχνουχΐ'ου μίχίΐς 31 Μαριι-υ Λ,α' α~0 1 Σϊπ
τεμδο ου μί/ρις ?1 Δ-*« λδθ'θυ ΐτν 9 π. μ. ίν *ε ταίς ί'ί-αις
των Λ) χον την 10 π. λ. Λατ» ίε τοϋς λοιτίΰς μίνας »ν μ,ϊν
τα7ς Ιδραις των 8ί)οι*ν· :η9 π. α έν 8: ν)] '^ρψ ΐ3υ Ε'ιρηοδι-
χειΐυ την 8 π μ. '
ο) Λ ά την αύθόίμι-,τ,,ν -ρίτίΚαπ* "Μ' *ιχί-ίο.ι-νων τρο,
:/ϊ'.Κ2σ ι των αετας"ί -ώ; μ *οοοιαρο,;ών την π=μπτην έκαστης
= 5Βομίϊ;ς καί ώρ.ι* 2- 5 μ μ.
6) ΗΐΌΛς κζ'Λ ά/.ρ3ΐ3!ν **ι*·ίϊϊγωγη' μ··.ροΒι*φ->ρών >ν μέν
ταΐ, εϊίαίί των Δή-ΐων 'ά, οπΐε τας ήμ·οχς 3ϊί·τνϊψϊΛ>ς χαι
εί ^=ήτη τή- ~*-τΐνϋαν ίν 3; τ>! Ι·3ρ4 '-ο Ε:οην35'«.=ιοο ίι* ίτα-
σαν τ); ;=?ΐφ 5ΐυν χύτϊΐ τί,ν Κ^ρίϊΑ.ή^ .Άα--ης ;5ίο,ο.'}3; αί
>ατ3 πα·!αν ά'*λι;ν γα=.οχ :ν α.τ:>λ'.>-ο> «να^χη. '
Ή -7ρι33'χ πράξις ΐσχύε^ -ζ-υο ί Ιανουάριον» .-"«"/ρι 31 Αε-
19111 ίφ' ο'ί^ν 5ί ά
Παραγγέλλε! την «ν άντιγρϊβφ ·οιχοέλλησιν ΐοθ πα,-ΐντΐς
έν -αίς ίδ3αις Λαι ί'.ι- 3>? τα Χωρία τ(ον Λήμων τής Έπαρ/·ας
Ά■τ^κο[^ων^^ ·π μ?λίΐ« των Λη,λαοχων κΐι την Δημ:σ(ευστν αυ¬
τού" βια τής Έχισήμου Εφημερίδος.
Έν Βαμω τή 19 Δί/-.μδριυ 1909 ^
( , ,( ι Ό Έιτόπτης
. ! , Ν. Αναστασάκης
Ιΐρας 6
υ Ι-ι^ηνοόικιις
VI
ΐ(*.νΓ5ίτιι*ον(
Λαί-ν ες υπ' όψιν τα Λρ'Ι^χ 14, 1ο, 10 καί 1 , τςυ ύπ' -;ρ'>.
44
Παραγγϊλλυμε ττν ;ν άλβ·6-ΐά -.^ο^α!
χο/λ^σιν αυτής έιιε-^ναι ο~ω- ό Νί^θ' 03>ζ»ί.
Εγένετο ϊϊΙ ίς,δόθη έν ΡίΟυ,Αν/ίτβ * Δίκίμίρ'-υ 1909
ι.; Ό Έττΐπτης πόλεως Ρεθύμνης
' -■■ Γεώργ. Κιουρτικης
Αριθ Πρωτ. 206
» ΔΪΪκτγ 119
♦Ο 'ί^πόπτη»; Άγρο6ΐΓλακΛς * Ι,ηοκθηώνοι/
Λβ(ών ϋΐϊ' όψει τα ΰπ' αριθ. 22 τού ύ«' άρι& Η16 Νομου
»~ρ:φυΛα»ί;^ να'ι 30 ολ ύπ' ίτρ 2 τή 1 Ιαν.υίΐριου
χανθνΐβΐιχυ Διαταγμοτ-, την, 'Ε*τ·λεστι».ή: Ε-ιτρο-ή,
ϊν ίΐυνδΐιϊϊμδ ιΐΐΐς το Π αρθρον τβ,υ νκ' αρι(>. 144 Νομ;υ ΐϊβρι
ρφρ
Όριζ.ι ημίρα: =*.3ι>ι.ασ,.»ς των αγροζημιών ί./ ταίς εδρ*ι,
τω» Δνιμαοχίΐων της Έταρχ άς Απο'^εω^θϋ ίια το το'ι'το
εξάμηνον ήτοι α~ο τής 1 Ιαν-^αριου 1910 μίχρι τ5, 1 Ιου¬
λίου 1 10 τας εξής.
Αιά τόν Αΐ,μον Βάμου.
* Την 14 καί 28 Ιανουάριον, την 4 *αι 18 Φ^^ρ^■υβ;Ριο^, τη^
11 Χ3ΐ 18 Μαρτίίϋ, τη 8 και 2": Απρ λιου, την (> -οί 2"
Μαίο^ Χ3.1 την ΐθ χαί 21 ^^η^^ 1910 ',μ=ρα' Π·μ-..τ,ν Ααι
ώραν *ναρςεως των σ-)νίίρ"Τ>ν τί;ν 10 π μ
Διά τόν Δήμον Φρ>έ.
Τη^ 5 χα'ι 19 ΊΐιζΐίΧϊ ου, την 2 χ,αι Ίλ Φε6ρουαρι:υ, την
1θ και ^0 Μαρτιου χμ-Ρ^ν Τ(,ιιν, την 1 *;οΐ:ραν 11-μιτην και
13 ημίραν Τριτϊ,' Απριλίου, ττν Ί χαί 18 Μ11.» υ ημέραν Ιρι
την καί ΐϊ,ν Ι *αί 15 Ίςυν.ου 19 Ιθ χαι ω-α ϊνά.ς-ως των
21ίνεοοιων την 10 π. μ.
Διά τόν Δ/,μον των 'Αρμένων.
Ττν 8 κιί 22 Ίανουϊρ ου -ην 12 /α' 1') ι^.^;^^α^ις^, την
5 χαΐ 19 Μαρτιου, την 2 )όί 30 Διιρι/ιοκ, τ·ν ι 4 >.χ 2δ
Μαί;υ χαΐ την 4 χαι 11 Ίου'ΐου 19ΐυ ή,,.οαν Ιίίρ?ϊΛευην
κ «ι ώραν έναρςΐως των συ-ες,-ων ττ,ν 10 τ., μ.
Διά τόν Αήμον 1^εωργ«θν»ηολεως. ~>
Την 12 και 26 Ίανουαρκυ, -ην 9 κΐ' !υ Φ=6ρο-ιυρΐ5υ, ττ,ν
2 χαι 23 Μαρτιου, την 6 και 'ϊΐ ΆπρΐΛΐτυ, την Ι ί »αί 2.)
Μα'.ου χαι την 8 Αίι 2' Ίιυν.ου 1910 ηαίριν Ίρι—ν χαι
εναρςεως των συνβϊριών την 10 *. μ.
δέ τα Αημοτικα καταατηματα τής Επαρχίας Άχο
144
Α . ' >ριζομεν.
Ι) Ημέρας όΊχ,ασιμΐυς ιών μ χροίΊιφορών χαι
απάτην ίια μέν την είρ,χν ταυ Ιΐι ρ^|V53'χε^5^ ;βς 14 'Ιανθί,, &„,
ί ιΐ Ψεδρουαρυυ, 4 Μ;ρτιου, 8 ' . ^Λ.3υ, 6 Μιίίυ, 10 Μου-
' νιου, 8 ΊουΛ^υ, ο Λ^ϋοσΐϊ.,, 9 Σ^-ιΐϊμδριου, 7 Όχτω6 ιου,
ι 11 .Να;μ6ριου *αι 2 Δεχεμδρχυ 1910 οΐα ϊς την ':4ραν τού
&> Μαργαραών τας 21 Ίϊνουαρΐϊυ, 18 Φιδρου^ρ ο^, 11
τιβυ, 1οι Ά·πρΐΛΐθ-', 13 .Ί1^ί^υ, 17 Ίουνιου, 15 ΊουΛΐου,
| 12 Αύ(·ουστου, 10 Σ-πτ&μοριΐυ, 1 ι Οχτω&ρΐίυ, 18 Νθίμοριου
| Χ3ΐ ι6 Δ.κε,λδρ ου Ι9ιϋ, οια ο:, τον Δήμον Γαραζου τΐ^ 18
ί Iανο^αρ.5υ, 1ο ι>4^>ρο^α^.ι3υ, 1ο Μαρτιβυ, 19 Απριλίου, 10
' λΐαίου, 14 Ιουνιου, *1 Ί&υΜϋυ, ^ Αυγουστου, 13 Σίΐτ έμ
Βρίου, 11 Όκτωδριία, 13 Νοβμ6ρ.ΐ9υ Λ3ΐ 13 Λ6/.εμ6ριου 19Ό,
οΐα 04 τον Α/)μ^ν 'Α'ωγ.ΐιον τας επομς/ας τούτων, δια 2ϊ .όν
Δήμον ΛΙίλιίωνι-υ τας 11 1 νίυαριου, 29 Φιδρουΐρίου, ι9
Μαρτιιυ, 2ο "Απριλίου, 24 Μαίΐυ, 28 Ιουηου, "2γ) Ι;υ, ιου,
30 Αύγουστϊυ, 27 Σ&π.εμορ'5ι(, 2ο Όκΐ.»6ριου, 29 Νοεμβριού
/.αι 27 Δεκ^^δρ.α^ 1910 /.αι οια ιην χωμοπολιν Ιΐανθρμι.υ
τί, 23 1αν^^αρι5υ, 22 Φίδρουαριου, 22 Μαρτιου, 17 Μ-'3υ,
21 Ιουνιου, 19 ΙουΛιθυ, "20 Σεττίμοριου, 18 Οχτωδρι χαι
22 Νοεμβριού 1910.
2] Ωρας ναρςεως των αυνεδριασεων την 10 τ;, μ.
3) Ημίοα. χα·) α, Οα 3-χητϊΐ αγ(·)^α, μικροίιαφορων ττ,ν
Ι1ί[Λ~την εχασΕης ιδοομα^^ς
Β ) Διαταΐσν,αεν ττ,ν «ν ά»ΐΐ·»οαφο[ς ίημ^σΐίυσιν *ιι τοιχο-
κολλι,σιν τής παρο^στ,ς οιιω, «.αι ώς 3 νομ3ς
11 τταΐου-α 'σχυεί 0'' ΟΛ.3Λ,ηρ3ν το ϊπιον Ιτ , 0.
και ίς=θνΐ^( .ν ιΐ.ραματι
909.
ο αμιυ ττν
Ό Ειρην;διχης
Ρ. Ιϋ
Ό Γραμματεύς
Χ 11
αυθημερόν
Ο Γραμματεύς
Χ. Ιΐαπαδαχης
χΐρωνβυ.
Πρός δέ όριζει ημ«ρζς επυχίψ.ος »ν τοϊ- ως «ΓρΓ,ταΐ Δγ,-
(*οις τας αύτάς ώς ανω ημέρας και ώρα 2 '/ι Ι*· μ·
ι %· Λ '
1) Ηποκτηι; τή1>· Ιγοθφι/λακής ΐΐίοιιαβέλου
Αχ'ωι >~ ι} ι τα αρΗρχ 22 τ;ϋ περ 'Λγρΐϊυ/αΛ,Γ,ς Νομ^
| χαι 30 τού υπ αρι'. 2 «.Ι. Διατ^ι^,ατο, τής Ι'.χτε/εστοή-
Κπ "^,7.Γ,ς ω, χ^ι τι α^Ορΐ' 17 τού "-^ νΐ λροίιαρορώ' Ν: *ου.
Ο,ιζί τ,υ-ίρΐ- πρός ίχί χα^ιν τ'·>ν α ·ρ^ηΛ.ιι·>ν δια τοϋς μή-
α; Ίαν-υαρ'ον, Φ(6ϊ:υΐριβν, Μα; ΐϊν, 'ΛτριλΌν, Μάϊον χαι
Ι,υνιΐν τοΰ ϊτους 1910
Α ) Δ» το/ Δήμιν I>ρα/^σι}^ τ^ 2 χαι 18 Ίχνουαρι:υ,
ην 1 χ,αι 1 > 1»-6ο^υΐ?·ιο-», τη» 2 χα· 1ϋ Μαρτιου, την 1 χαι 22
Α^; Αίου, την 3 χαι 17 Μλ':υ χαι εην 1 χαι την 14 Ιοανιΐυ
Β' ) Δια τον Δι;μ: Νεαπίλίως την 4, 20 χ*ι 21 Ίανουα-
I
'ριου, την 3 χ*ι 17 Φ»6ρ:υαρίου, την 4, 17 καί 18 Μαρτιου,
την ο" χαι 24 ΆπριΜιυ, την 5, 6 και 19 Μαίου καί την 2, 3
και 1ί Ι^υ'ΐου.
Ρ' ) Δια τΐν Δήμΐν Φΐ^ρνής την 9 καί 23 Ίανουαρίου, την
6, 19 και 20 Φεδρουβριου την δ κ*ϊ 2ϋ Μαρτι»», την ο χα'ι
26 Ά—ρίλίβι», την 8 κλϊ 22 Μαίου χά! την 4, 5 καί48 Ίοϋνίου.
α'.)'Λ·οί τόν,Δήμίν Χ.ινιερχιυ την 11, 12 κ« 26 Ια-
νουαριου, ττ,ν 8, 9 καΐ 23 Φ;6ρ5υαριου, 8, 21 καί 23 Μαο-
τίου, την 7 καί 27 Άιριλίοι», την 10, 11 καί 24 Μαίϊυ καί την
9 καί 22 Ίβυνιου.
Ε'.) Δια ταν Δ^μον Κρητσάς την 14, 15, 28 καί 29 Ί*
νουαρίόυ, την 12, 13. κ*ί 26 Φ*6ρ3Λα:ιου, την 12, 13, 29
30 ΜαρΝτΪ37;ΐή/'ΐ2, 13 καί 30 'Αιιοΐλίου, την 1 ί, 15 *αί ^
Μαίου καί την 1"2, 25 καϊ 26 Ιο^νιου
"Ωρας έναρςί ·ι; "ών σ>»;5βΐϊ7ιων ίιά με· ;.(>, μί α; Ιαν ->■
αρΐ'ν, Φίδρουαοι^ν κχί Μϊο ιο' την 9*); π. μ. ϊια ίΐ τού, αη-
νας Απρίλιον, Μαίίν χίί Ίουνί ντηνΗην π. μ. ν^ί τόπον -χ
Δημοτιχ,α Καταστ^,Λατα των ίί-^ν των Δή^ι, ν
Διατάΐσει ί ά
Αριθ. άποφ. 94
ίο" Βί{>Λ"νοδικ6ϊον Κανδάνον
Σ^γxειμενον κτλ............ · ,
Συνελθόν κτλ
χ
των ο'.χείων Δημα^/ω* ε''ς ο/ ι α χω; χ ίκΆα-υ Δήμβυ* >α' είς
τα κ«>τρικώτερα μερη αυτών.
Κβί βντΓλλετα την Δήαίσ ε σ.ν τί|σιε3ιά -ής Έπΐΐημου Ε¬
φημερίδος -'ής Κ 6εριήσεως
Εγένετο"'καί εξεδόθη
Έν" Νβαπόλε'ι ΜεραμβίΛλο/ ~? Ί8 Λί*£μ6?ι:υ "ΐθ )9.
ηι, τής Άγροφ,/λακής Μεραμΐε'/λ:υ
Κ. ΑΙ. Ίζαγκαράκης
ΑρΊΘ'ΛΤΐράξ Ί0
Ό Επόπτης· της
τή,ι;
ΆΙίλί-νον.
Λιδών «κ όψει τι αρθρον. 30 τού" υ*' αριθ. 2 το3 190») Δια-
ταγματος τής Έκτελεστικής Έπιτροπής.
Ί)$ιζει' ημέρας κρός εκδΐλατιν τω/ α,-φυζη,λΚϋν δια το
ί::ς 1910.
Α .) Τού Δήμο.» Κανδανου, την 4 και 16 Ιΐνί^αρ'.-υ, 1 κ*ι
-'"2 Φε6ρ5«ααιου, 8 ,χαί 22 Μαρτιου, ο και 2ί Απ,,ΐΛΐου, 3 κ«ι
1 / λ^α!3^, 7 και 21 Ίίυνιου, 5 και ,9 I^^ '.ρ.., 2 )λι 1(> Α·ί·
γ^^3τ^^ Ι και 1ϋ Σεπτεμδριου, 1 και 16 θΑτωβριυ, 1 *αι 16
Ν>6!λδίι^^, 1 «.αι 16 Λ«κ&μ6ρίου. ι
Β .) 1 35 Αη^^ο^ Καμπανοΰ, την ϋ /.αι 1ϋ'1αν;οαρυ^, 2 ^αί
;!3 Φεο^-υαριοκ^)} και 23 Μίρτΐί^, 6 και 26 Απριλιο-ι, ,4 > αι,
] ί. Λιίυ, 6 και 22 Ίίυνιοϋ, 6 Α,αι 20 "Ιουλίου, 3 χ,αί ' 7 Αύ-
γυστθϋ, 2 καΐ 17 Σεπΐ£μ6ριου, 2 ιιαί 17 Νοβμ&ριου 2 λ^ι 18
Δεκεμ6ρΐ3.ι.
Γ'.) Τίνΐ Δημου ΐΓαλαΓοχώρις' την 8 αοϊ 22 Ίαοΐαί^βυ, 5
καΐ 25 Φιδρουαρίοι», 12 καί 26 Μαρτίο-ι, 9 καί 28' Άττρίλίίυ,
7 καί 2ϋ Μαίου, 11 και2δ Ίουνιου, ^ καί 23 I^υλιο^, 7 *αί 20
Αύγουστου, 4 κ*ΐ 2 Σεπτβμδρ.ο^, 1 και 21 ϋ*$ΑΟριοο, ο κα'ι
19 Νο«μ6ριου, 4 καί 20 Δεκεμβριού.
Δ'.) Το3 Λη,Αθυ Ίνναχωριοίν, την ΐΐ και 2!) Ίανουαρι^ 8
*αί 28 Φΐδρουαριου, 15 και 2^ Μίρτιθυ, Γ2 και 3ϋ 'Απριλίου,
10 *α» 24 Μαίο^, 14 καί 28 Ίο^ιο^, 12 Λαι 26 Ί^υΛιου, 9 και
23 Α5γοι>«ται>, 6 καί 23 Σεπτεμδρΐου, 7 και 25 Ό)ρριου, 9 καί
22 Νοεμβριού, 7 καί 23 Δ«κ*μ6ρίο«.
Το~ον ικδικασεως τα ίΛί]μαρχιακα «,ατασΐΓ,,ΑατΛ ςών άνωΐερω
ν, και ώραν ενάρξεως τώ^ συνείριών την 9π. μ.
^ {$τέλςται την ε/άντιγραφω τοιχυκ.5/ κηιιν το^ παρ5ν;ος «ίς
άπαντα τα χωρία των ανωτέρω ίίήμων^ και την ' δημοσίευσιν αύ-
'τή'ς ίιά'-της Έφήμεριϊος τής Κυδβρνήσ.ως.
Εγίνετο *Α ι;=ί3θη ίν"Κανδάνω την 28 Δεκεμδριου 19θ9.
Ό" Έπόπτής Σϊλίνου
* Γεώρ. Ν
φ
Διά ταυτα
Ίόΐν καί τ' άρί)ρα 76 καϊ 149 τού όργανυμοΰ των Δικαστη-
ρ·.ω και 1ί,ΐ5, 16 κα. 17 τοθ Νομϋυ 1 44.
Όριζει Α'. ημέρας ίικασ μον/ς πρός ϊ*ίι/.ααιν α .) των Π,λ'-
τι/ών !)7ΐο·)ίσεων χ^, σ^νη(ί5^ί ίιαίι/.α.ιας την Πεμπτην ίκαΐτης
έϋομαόος, 6.) τω ΙΙοινικών ;ην ΙΙαρατχϊυην, ί,Λίστη; εδθ3-
μαν.ς, και γ . των ινΐι/.ροδιαφί,ρων «.αι τ,'»ν μΐΑρςπταισμάίων 1 ]
Δα τον Δήμον Κανία»ο^ εις την ίδραν τού Ειρηνοίικιιου τγ, /
Αυτερχν >.αι τελευταίον Σαί&αΐον εκαατο^ μηνός. 2) Διά '.ι,'
εόραν τοϋ Δημΐυ ΙΙΐΛαιοχωρας την 18 Ιαν^υαριθϋ, την 8 Φε-
τ)ρο^αριο^, ιην 8 Μαρτιου, την ό Άκρι/ι^^, τΐϊν 3 Μαίο.ι, την
14 Ί;υνιο^,την 5 Ίο,,λ.ου την 2 Αύγουϊΐου, ττ,ν 6 Σίπΐϊμδριου,
την 4 Ό/.,ωδριου, τη' 1 Ν:ϊμ:ριου και ττ,ν 13 Λίκεμδ; ι-υ' καϊ
.) Δια την έδραν ου Δι·(μυ ι.αμI:αν^3 την 25 Ίανυαρίου τη/
22 Φί&ρουαρ οο την 22 Μαρτιου, την 26 "Απριλίου, ^ην 24
Μαίου, ττ,ν ϊ6 Ίουνί;υ, την 26 Ιουλίου ττ,ν 23 Αυγ^υστου, τ/;·
"20 Σεπτε^βρΐίυ, την 18 Όλτωδριθυ, την 15 Νϋ&μόρ ο^ και τι,ν
2) Δίκ^μβριοο. Λαι ημέραν Λ^υτέραν. Β ) Ώ,,ας ενάρξεως των
συνεδριών α'.) Λατα μέν τον μήνα Ιανουάριον, Φϊδρΐυαρι:/,
Λΐα^τιον, Ν^^μορ.ον καί Δβ*έμδριον την 10 π. μ. χαί 6'. Αατα
ο* τ:υ, μήνας Απρίλιον, λΐαι^ν, Ίί^νιον, Ίουλ.βν, Αΰ/ουττον,
Σεπτέμβριον καί Όκτωιδριον την 9 Λ. μ" καί
Γ .) Ώρας- ίργαο%θ!>ς α .) -κατα μέν τούς μήνας Ιανουάριον,
ΦΛρβιβριβν, Μάρτιον, Νδβμίρυν κα'. Λεχ,ίμδρίθν την 9—12
π. μ. και ,τ,ν 1 —5 μ. ,α. 6 .] Αίτα 3ε ΐίΰς μ/)νας Απρίλιον,
Μάϊον. Ίίύνιον, Ιούλιον, Αυγουστον, Σίπτίμδριθν *.χι Ο*τω
δριον την 7—
II
π. μ *αι την 2 —6 μ μ.1 κατα ΐας ε^^ασιμ^^,
ήμίρας, Ααί την ^—12 π. μ. χατα τας ίςαιρεσ μου, ημιρας.
( Ή παροϋσα ίσχ^ι χα« «παν τό έτο; 1910.
τ,ν ίημίίίϊυσίν αΰτ>)ς·ώς ο* Νί'μ,ο'ς ορ.ζει.
και>«;ίδοθη ΐήν 19 Δεκίμβριο ^
Σελινου.
Ό Είρηνοδ««.ης Ό μμ
β*; Ν. Τρανταλίδης - Ίω«.Κ. Κβνταέάκης
"Οτι ά*ρ 6:ς «ποσπασμα
Έν 'Κ»·δχνφ' βύβημ«ρον
Ό Γραμματεύς
Ι. Κ.
ο'γ. Ι
ο Λικ
Σόγκειμένον
Δια ταυτα
Δίχετα1. ττ,ν αίτησιν τ,ϊ}ς ϋιρ^νΐς^ το γίνος Μ.'
,υ Δραπανΐα Κιοο'^^.ό^ κατα Ανί^ίΐυ ^ταμπολαλη /.β"
Είς ττ.ν ύϋ'άρ θ. 2 •τρ'αςιν χο5 Έπόπτοο τής
Ηλϋ δ6ίV εις ύ 1θί
ίύ.ϊθϋς τταρ^σεφρ-σαν 'τάϊςτ|ς λίθη. «άντ! 30 τοΰ όπ'άριθ 2
^κτελίστι_χοΟ Δςαίάγ,ιατρ'ς Ϊτέ9η 60» καί είς τας"δικ'ασίμους
τοΰ' Δήμου 'Δγιων Ιΐαρασκΐων'άντϊ 17 Χεπτβμβριου'έτε6ηΥ 19.
■ -. . . , -------------------------------------------------Γ ' ■ Ι
Έκ τοϋ ΊΕθνικοϋ
υπο ι.-,ς α.τβυ^η;-^οοαΛλΓμενοι πρός ί.α^,έυςτν λΟ (οί αφα'ειας
καί καΛ3ΒουΑ3> υπέρ τρΐίτιαν ^π3 σ^ζ^γο^ ίγκαταναιψεψς εισί
^ασι,ι,οι λαι υφ.σταΐαι επί,Αϊνως Λογος διαζυγιβυ. Έπιβαλλΐί εις
£αρ5, ;ου χα(3 ού ή αί'τ ,σ.ς τα διχασΐΐλα τίλή καϊ Λοιπά 'νΙιΧΐμ·»
δαπ^νημΓατα'ττ)·ς αίτ5^3ηςι«♦^ρχ^μίVί εί, 'σ^αχμοίί" τεσσαρακοντα
(40
,,,
Έχριθη απ«ίίασί«(Λ) καί· ί9ην.οσιευ*>η «ν- Χανίοις· τή
λιίυ 1«08.
Ο Ιΐρβεδρος ' Ό ψθηββς το» Γγ
Μ. Γΐαννακαχης Ε. - Μαήρινκκ
Ή παρο^σα αχριδης τΐερΐΛΓ,ψις τής ώς ανω αποφΛσε
σιβυθητΐι) διΑ της Επισήμου 'ϋ,φημεριδος δια τον καθ'ού η αί¬
τησις ώς αγνώστου ύιαμονης.
Έν Χανίοις τ(|'2 {ανίυαρ.ου 1«>1θ.
Δημ. Φλεμετάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς