93084 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΙΪΕρΙσ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΗΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟ2 ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί] 31 Δεκεμβριού 1910—Αριθ. 69
'Αρ.Ο. ί-ιχτάγμ, 40
Δ 1 Α Τ Α Γ Μ Α
Η ΕΚΤΕΑΕΣΤ1ΚΗ ΕΠ1ΤΡ0ΠΗ
"Εχουσα ΰιτ' δψ$, τό υπό χρονολογίαν 30 Σεπτεμ,βρίου
1908 ψήφισιν.» της Ιν Κρήτη Βουλης των Έλλήνων, τό
υπό χρονολογίαν 10 Δεκεμβριού 1910 ψήφισμα της Συνε¬
λεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτνι κ,αϊ τό άρθρον 2 τού ΰπ'
αριθ. 36 έ. ε. Διατάγματος,
'Α«βί>αϊ·.ζ*ι κα διατάί|ει
'ΛνατιΟηιιν τα. καθηκ,οντοι τού επί της Πα,ιδε.'α; Έτ:ι-
τρόπσυ κ. Εμμανουήλ Άγγελάκ,η, Εψ' όσον χρόνον Οίλει
ούτος άπουβιάβίΐ, είς τόν επί των Εξωτερικών Έττίτρ'ϊζον
κ. Χαράλαμπον Ιΐλουμ,ιοάκ,ην.
Έ
ο) Ό Άντ. Ρα'ίλάΥ.ς ΰπηρίτης έν τώ δ/ιμοτ. σχολείω Κε-
φαλα Άκοκορώνου.
6) Ό Στα;Α. Β;οράχ'.ς ύ-/)ρέτη; έν τώ δημ^τικφ σχολείω
ΑποΑορώνου.
ρμ
Είς τόν ΙΙροεορίόοντα της Έκτελεστικης Έπιτροπης άνα.-
τίθεται ή δημοσίευσις και εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγ-
ματος.
Έν Χαν.Όις ττ, 3 1 Δεκεμβριού 1910
Η *Εκ·:ελε«3·:ικη Επιτραπή
Ό Προεδρεόων Τα Με'λη
Υ
ρρ
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Ν Σ. ΠΙΣΤΟΛΑΚΤΙΣ
Χ Ι1ΛΟΥΜΙΔΑΚΗΣ
Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΔίΕΥΘΥΜΣΐΣ ΤΗΣ ΠαΙΔΕΙαΣ
Διά τοΰ ύπ* αριθ. 201 καί χρονολογίαν 21 Δεκει*5ρίου
1910 Διατάγματος εκανονίσθη τό μηνιαίον έπιμίσθιον τοΰ
Έμμ. Χανϊράχι καθηγητού έν -ω Ιν Βάμψ Έλληνικφ σχ3"
βίς 5ρ. 25 άπό τής 20 Σεπτεμδρίου έ. ε. διά την β-1 πλέο
I) Ό Ιωάννης Λαμπαρδά^ις ύ-ηρέτης έν τώ ϊημοτικώ σ-χο-
λείω Μίλί,^πων Αγίου Βασιλείου.
8) Ό Εμμανουήλ Σ^υνάτσος ΰπηρέτης είς Κρουσώνα Μα-
λεδιζιοο.
9) Ο Κθ/ΐτ. λΐπετε'.νάνΐίς άπη'.ίτης »ν τώ δηαοτικφ σχολείω
Αγ. Μύρωνος Μα>ε6υζΐ5υ.
10) Ο Ιωάννης Καλαϊτζάκις ύ-ι^:ίτης έν τω δηϋΐ. σχολείψ
Αΰνε ΐί.'ίΊς Μ^λεΐιζίου.
II) Ο Κι»νττ Ταακ/.οΐλΐς ϋ
ρη »ν τω θκ)μοτ>κω σ/ο-
Αγ. ΒχαιλεΌυ Πεϊιάίος.
12) Ο Άντ. Μ.χαλάλΐς ίι-ηρΐ-.ης ϊ^ ιω ίηλΐΐικω σχολείω
Μ
13) Ο Μ'-χίηλ Χαλκΐαΐάκις ύπ-.]ρέ.η; έν τω ίΓ,μοτικω σχο-
λείφ Ζαρ.ΰ Καιν;υρίου.
1Α) Ί )·Ρ'ώ?(·.ο-. Δϊνδρϊλλίδις ϋπηρετης έν τώ ϊημοτικώ
σχολείω Π^μπιας Καινουρίου.
15) Ό Γεώργ. Τζωρτζα·/.ά«ς ΰ Εϊ-^έτης ίν τ,ω διιμοτικώ σχο¬
Τ Π
λείω
Πυργ3ωτί»σης.
16) Ο Γεώθ'ί· Νικιλ»ίίης ύχηρέ:ης έν τώ δ^μοιικω σχο¬
λείω Κατω ·χω? 3·' Ίερβπέτρου.
Μ) Ό Κωνστ. Μανουσάκης όπηρέτης ϊν τώ δ/;μοτικω σχο¬
λείω Μο.λα,ών Σητϊία
Δι' όμΐίχς οιατα·;ής ύπ' αριθ. 102 καί'/Ρονολ. 20 Δεκεμ¬
βριού έ. ϊτ. α-ελύ()η ό Γίώργ. Ίακ. Σαμοοηλ ΰτ.ηρέτης έν τώ
"Ανωτ. Ατ,μ τ. σχο/είψ Ίερα-«τρου.
Όμο ως οιά τής '.'π' άρι9. 104 καί χρονίλογίαν 28 Δεχ,εμ-
των κεκανονισμένωνώρών διδασκαλίαν ύπ' αύτοϋ 1% ώρας κσθ' | 6?ίο, ε. ετ. Διαταγάς τ,μων οιωριοθησαν:
έβδοι»άδα ' '' '' ΑριΐτείΒ ς Λϊρ!ν ζακις παιδΐνονος ίν τφ Γυμνα-
Λι' όμ,ίου Δ(ατάγματος ύπ'αριθ. 203 καί χρ»ν3λονίαν 28 «ω Η?»/.λ..^ ί-ιμτν. μΐίβψ ϊραχ. 80, άνχΐ τβϋ Γεωργ.
Δε«μ6ρίου έ. ϊτ. μετετέθη ό Στυλιανός Δεινάκις ίιίάχτω;» τής | Ματ',α *Αα/τ4 α*:/υ υενου. _ , .
φιλολίγίας έκ τού Γ,μνασίου Χανίων είς τό Γυμνάσιον Ήρα- Ι 2; "Μχ. Ιΐαζα^-Ο.ιακις .; 'Λνα:οΛής Ι=ρ«ετυου
χ·^(|ου ύπηρε η. ;ν τω Λ^ωτ. Δη;Α2τ. β'/ολειφ Ιεραπέτρας επι μην.
Λιά'τής ύπ'αριθ. 103 καί χοονολ-γίαν 22 Δεκεμβριού 1910 μ«('Φ, ?»/.· 'Ό- ,
ϊ αταγή' ημών 3^ ° "Λντ' -^■^?'ϊί '-'"·'ίρέτης εν τώ Ανωτ. Δημϊτ. σχε-
" Άπελύθησαν λείω Ά..ογ.£«ν Μ,/,οΒ,τά^υ «ι μΟν. μι.Οώ δ?α-/. 40, άντ!
1) Ό Ιωάννης ΚΛί-.ερίκις ύπηρέτης έν τω ϊ/,μοτ. σχβ- «3 Καν;. 1 . Α·α.ν^ α.ολυψενβϋ. ^
7ε'ω Βϊτολά«ο^ Κυϊωνίβς. 1) Ό Ιω*/. Σγιβο; ^ηρίττς ϊν τω "Ανωτ. Δημοτ.^ σχο-
2) Ό Στυλ. Μ^ριγίννης ύπηρέτηςέν τω δημ. σ·χολείω Λάκ· ( λϊίψ ΊΙραΛλείου έ-ι μην. μισθω δρα-χ. Ί'), αντι τοΰ Κωνστ,
κα,ν Κυϊωνίας. ' ; Ψιμο-ο.λλ:υ ϊπίλυΐμένου.
3) "Ο Νικόλ. Κυ?·.»«*ΐίς ΰπηρέτης έν τω δημ. βχολείω ■ Έν Χανί:ις τί 28 Δεκεμδεί™ 1910.
4) Ό Στυ7.. Πατΐαδ^Αΐς ΰεηρέχης έν τψ ϊ',1*· σχ;λίίω Γα-
δαλοχωρίιυ 'Δκοιΐορώνου.
Ε. ΛΠΊ'ΛΛΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
α
κ
{Γ-
03
ΕΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
3Ι „,—ΟΒΡΙΟΥ
1 α5»κϊ»ν ' Ταμίας ταμιευτηριον : ^ετρητά παρ' αύτω. .
) Τα/_ϋίρΐ;Λΐχ» Γρα^εϊα μετρητά καρ' αυτοίς .
/_ρ; ρ^ μρητά καρ αυτοίς ..
Κινήϊϊΐς Κεφαλαίων : χρήματα 'λλΟ' οίον...............
Δα-άναι ταμΐε/τηρίθιί.................,.............
Εξοϊ* έγ/.*ταο·τάϊ·ως...............................
2271■ Ί
ί6εματ;κών παρεΛθίντων έτών.............
| Κρητι/.ή Πολιχεία: ύ~ολοιπϊν πρίχ.ατοίολής αυτής........
?6υί 13,"/7 1 Ταμ:ι;ν γραμμα;οσημοκ : όφειλόμενα αύτω..............
1 Ι Ι5'39,| Ταχοϊ,ο. ταμιευτήριςν : ύ-ίλ ό
98-
4150
Ό Λΐϊνβννων Έπιθεωοητής
Ι, ΪΙΒΤΡΙΦΣΟΤΙΟΥΛΟ3
2759591 Ο»,
Έν Χανίοις -,. 20 Νΐεμίρίου 19)1)
ΤΟΥ ΤΑΧ./
Ο τα,'.ας τ:ύ Ταμ-ευτηί
Δ. Ν. ·>—.*-- ''
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ΤΙΚΙΕΤΤΒΡΙδϊ
ρίου
Εκδοθίντα 3ιβλ·.άρ-.ο μέ>ρ> τελαι,ς παρε) Οίντος μηνός Σε-τεμνου -Μην '(
» έντ;ς τοί μήνις Ό/.τωβρίκ, '.·... Γ! 7 .7 *..'.".'. 7...................................................... 6 7£
ΆποσίϊσθΕ'ν-α Ά'.ίκιίίΐν αίνβι ιΛβι,- τ-^λγΙΓι;,.,-- ___ χ^ . . ......................... ^
754
56
1_
5ί~
39,0 10
5021;ο
1910
6810,
658
ΆποσίεσθΕ'ν-α £:ίκ'.7?ί? μέχριτέλους παρελθίντος μηνός ν—-.,«„! ,„ ............................
" » έντός τού μηνός Ό/τω5ρί5υ.......Ι.'___ .....".................................................... £48
Βι6λι?ρ-.α ίν κυκλθίορία είς τό τέλος τοθ μηνός Ό/.τωόρίου.................................................................'.' 10
Κατάθεσις μέχρι τέλίυς παρελθίντος μηνός Σεπτεμβρί5υ____ ^" ................... =^1^
» τού μηνός Ο.-.ωίρί5υ........................................................................... Δραν 1720ς«ΡΚ«ί
Λαι-οιηθέντες τόκ;ΐ μ5-/ρι τέλους Δεκεμβριού 1909. .'.■.'.■.';.'.".",";.".'.';........................................ * 18,744.97
ΆζοΒόσεις προ,- τούς καταθε'τας Ιναντι πιστώσεως των
Ί ν
54.621.08 1,794.355.90
» » » » » » . , ■ · ■'■'-- -----------·» —
«ντος τού μηνός Ό/.τω?ί3υ.....'........'."...'.'."."..............
Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος τού μηνός ΌΛτωίοίου αί- ,,π-.. -, ( , , ■ ,.
Ρ»» Μ ^μΓ,ριλαμίανομε'νων την 1 'ίαν5υ«ρί « έ. ϊ. ϊεϊουλευμένων τίκ«ν.
·
2,571.70
79.55 1,530,941.771
263,414.1?|
Μέγεθος Γραμματοσειράς