93081 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■"■■τ.,ν:ί -·λ
η|Η1 ..ίΝίί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ§ 29 Δεκεμβριού 1910—Αριθ. 68
Αριθ. Διατάγ. 39
Δ Ι Α Τ Α Γ Μ Α
11 ΕΚΤΕΛΕ.Τ1ΚΙΙ ΚΙΙΙΙΊΌΙΙΙΙ
"Εχουσα ύπ' ό|/ει το υπο /ρονολογ αν 30 Σεπτέμ¬
βριον 1908 ψήρισ/α τής έν Ιίρήττ) Πουλής των Έλ-
λήνων καί το υπο -/ρονολογίαν Κ) Δεκεμβριού 1910
ψή^ισμα τής Συνελεύσεως των Έλλήνων έν Κρήτγ)
καί τΌ άρθρ. 2, τοθ ύπ' αριθ. 36 έ. ε. Διατάγματος.
'Δποφαόίζει καί Δτατάύϋετ
'Ανατίθησιν τα Λα07(κοντα τοθ επί της Δικαιοίύνης
Έπιτρόπου κ. Γ. Κοκκινάκη, ίψ' όσον χρόνον θέλει
ούτος άπουσιάζτ) είς τον επί τή; Δηαοσίας Άσραλείαί
και Δημοσίων έργων Έπίτροπον κ. Νικόλαον Ωιστο-
λάκην.
Είς τον ΙΙροεδοεύοντα τής Έκτελεστιχής Έπιτρο-
πής άνατίθεται ή δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τοθ παρόν¬
τος Διατάγμ.ατος.
Έν Χανίοις τϊ) 27 Δεκεμβριού 1910.
Ό ΙΙροεδρεΰων Τα Με'λη
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ Γ. Κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΣ
Ν Σ. ΠΙΣΤΟΑΑΚΙΙΪ
Χ ΠΛΟΥΜΙΛΑΚΗΣ
Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΙϋ:
| Δι* ομοίας 5π' άριβ. 24Η καί ύχό την αύτην χρονολογίαν,
| διωρίσθησαν, ό Ιω. Σαουνάτσος. Έφέτης Χανίων, ΠρόεΒρος,
Ι οί Μιλτ, Λϊϊ*αλακης ΙΙρωτοϊικης Χανίων κι'ι Νικ. Α. Πβ*α-
| δάκης 5ικ.ηγόρος Χανίιον, ΣύνΐίρΐΜ, κα'ι ό Στυλ. Φυλλίδιτάΐιης,
ΎπογραΑματίύ; χοϊ Έφετείου Χανίιβν, Γρΐμματεας, τοθ κατά
την προσέχη άΐτο 17—31 Ίανουαρίου 1911 σύνοδον συγκροτη-
θησομένου Κακοοκΐργοδιχείβυ Χανίων.
Χανί» τή 22 Δεκεμβριού 1910
Ό ΐπΐ τής Διχϊιοσΰνης ΈιΐΙτροπο;
Γ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ δΊΚΑΙΟΣΥαΗΙ
Διά το3 ύχ' άμθ. -20 τής 20 Δεχεμβρίου
II-
Δ:ατίγματος
τής Έκτελεστικής Έτιτροτή;, έπε-ράτη ή ίκ τού Δτ|μθ5ΐου
Ταμ.ιίου άπόληψις όλο «λήρου τής μ σθοδοσίας τοθ Μιχ. Κοχο-
λϊκη, Πρωτοδίκιυ Ρίθΰ,ινης, άχιυσιάΐαντος ίκ τής υπηρεσίας
λόγψ άαθινείας, προσηκίντως «οτοχοιηθείΐης υπό δύο ϊιτιστη-
μό.ων ιατρών. *α?ά το άκό 21 —ΐχτμ6ρίου μέχρι τής 2'· Νο-
»^5?ίου 1910 χρονικόν διάστημΐ.
Διά τί)ς ΰΐτ' Άρ.θΛ- ^*5 'ή; ΪΊ Δεκεμβριού ι. Ι. Διαταγϊ!,-
τ:3 έπί τής Δίκΐιοΐύ/Γ]; Έπιτρίχου, διωρίΐδΓ,^αν, ό Βασίλειος
Βΐσιλειάδης Έφιτης Ηρακλείου, ΙΙρόεδρος, οί Νικόλαος
Γιαμαλάκης ΈφέτηςΗρακλείου κΐί'Αντκνιο: Περιχάκης, Πρω-
τοδίκης Ηρακλείου, Σύνιδρ:ι *ϊί ε Ά^οσ:;λίς Παζαδάχης,
Υττογρϊμματίύς τοϋ Έφετείου Ηρα/."/ιίϊι, Γραμματιΐις 'η'-ι
κατά τάς χροσεχείς συνόίους «πό 10 -ί8 1αν5'.αρί:υ *αί 25
Απριλίου μεχρι 12 Μο(:υ 1911 συγκ-ςιτ.οη ;με'ςυ Καχουρ·>ο-
ϊικείου Ίΐαακλίίου.
ΑΙ Λ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΙ ΔΗΧ.ΣΐαΝ ΕΡΓΟΜ
Διά τ-0 υτ'άρ·.θ. οί ·. Ι. Διατίγμΐτος τή: Έ«.ΐΐλυ:ι*τ];
Έττιτρο'ής ιτροσήχθησαν »'.ς τόν βιβ.ΛΟν τοθ 'ΥκενΜμοτάρχΐυ
από τής 1/;ς Ίαηυαρίου 1910. Οί χκρο^ύλαχις Λνμ?τυρίχης
Μιχαήλ καΐ Άνωμιριανά/.ης Έμμανουτλ.
Δι' όμοιον Διαΐάγματος ΰπ' αριθ. 59 ί.ί. προήχθησαν τίς τ6»
βαθμόν το) Δΐκανί(');, άπό τής 1ης Ίιν^υαρίο; 11)11, οί κάτωθι
στρατιώται τοθ Α' ταγματος, πρός κλήρωιιν ίσαρίθμκιν χηρεκου-
σών θΐσίΜν ήτοι ά
1) Φουντουλάκης Ευάγγελος τού Νικολάου
2) Κοτρωνής Δημήτριος τού Εμμανουήλ
3) Μΐλ'.μΐΜσάκης Εμμανουήλ τοθ Ιωάννου
4) ΆντΜνάκης Παϋλος τοθ Κωνσταντίνου
5) Μαραγκουδάκης Γεώργιος τοθ Γεωργίου
(')) Δασκαλάκης Εμμανουήλ τοθ Μιχαήλ καί
7) Λο^κογιαννάκης Ίαΐάννη; τοί3 Εμμανουήλ.
Δι'όμοίου Δ'.ϊτάγμϊτνς !τ' άοιθ. 60 ί.ε. διωρίσθη τταρβ τή
καθ' ήμ.α; Δΐιυθύνυιι Γπιγριμ.Αΐτεΰ; ό Κωνσταν Τνος Πρωτο-
πατταϊάκης, άντί τοΐ Γειο;>γ. Γιΐννθυδΐβαρΐή* ίι:ρισθίντος ιίς
άλλην θίσιν.
Έν Χανίοις τή 58 Δικεμβρίου 191 Ο
Ό ίη! τής Λημ Άΐ}»«Αΐίϊς χιι Ληχοσ(ω έργων Έ:τ(τρβ*β;
Ν. ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΣ
ι
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
; ΤΡΑΠΕΖΑ Κ Ρ Η Τ Η 22
Μηνιαία Γενικ* Αογιστική κατάστασις τής 30 Νοεμββρέου 1910
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
03
13
•θ·
Ταμείον
Μεταλλικον
Τρ)ικά γραμμάτι«Έθν(κ. Τραπέζ. τής "Ελλάδος.
Συναλλαγματικάς επί τού ές'ωτερικόΰ................
'Εξ.τερίκοί λ)σμοί(άντίτ!μον μίταλλικοϋ έν τω εξωτερικώ).
Δάνεια επί ενεχύρω χρηματογράφων
» επί ενεχύρω έμπορευματων
» καλλιεργείας................
9 ένυπόθηκα άπλά........
)Κ«ντρ!κοϋ
*)' Υ]μάτων
)Κεντραοϋ
")'Υ)μάτων
)Κεντρ;·Λθΰ
) 'Υ]μάτων
ων
ατων
> Δημοτιχά.
έγγ.
«ίς ανοικτόν λογαριασμόν. . . .^ΊντΡ
) Ι ]ματων
)Κεντρικο3
..................) 'Υ]μάτων
Άπαιτήσεις «ιτισφβλεΤς............................
Συναλλαγματικαί καί φορτωτικάς κομιστών............
Διάφοροι λογαριασμοί.............................
Όμολογίαι καί τοκομερίδΐα.......................
Κατάστημα Τραπέζης καί αποθήκαι αυτής,..............
Κτήματα έξ άναγχαστιχών πλιιστηριασμών.............
"Εξοία έγχαταστάσιωςκαί κατασκευτ)ς τραπεζογραμματίων..
Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος καί 'Υ)ματα αυτής.......
Διάφορα.......................................
Ό Α»ο»κητ«ί
Β. Δ0ΓΚΑ2!
242756ί90
1ό758ΐ|60
58757195
91474148
___7256 25
9300"57 40
630891
______ ^
196688 90
105456 10
165586 85
589094(38
5415840
1697211
11739
176-2841
2750866
264072
380338
488380
98730
1560949
417844
271042
643252
31750
241953
1159788
48972
154608
9294
61881
7952
53210
12116884
74
25
92
15
80
50
74
73
■21
85
95
78
44
24
07
Μετοχίκόν κεφάλαιον.............................
Άποθεματιχόν τακτικόν..........................
» προνοίας......'....................
Τραζεζικά γραμμάτΐα έν κυκλοφορία...................
Καταθέσεις δημοσίου έκ τακτικών προσόδων...............
μεΐον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων...............
Καταθέσεις Ιντοκοι...........»-..................
» άτοκο:...............................
» Ταμιευτηρίου . . ........................
Έπιταναί πληρωτεαι...............................
Έθν.Τρ.τγ|ς'Ελλ.5ιαθέίτμα υπέρ τής κτημ.πίστεως έν Κρήτη
Κομΐσταί σιιναλ]χων καί φορτωτιχών...................
Μερίσματα διαφόρων έςαμηνιών........................
Τόκοι δανείων χρεωλυτικώς κλπ- έν καΦυστερήσει..........
Ταμείον Συντάξεως υπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης......
Έκρ^μεΓς δοσοληψίαι μετά των 'Υποχαταστημάτων μας κλχ.
Δΐάφορα........................................
1553266
81
5000000
• 125000
14982;5
1553185
790579
202766
1143781
12091
ΙΘΟΟΟΟίί
262798
27942
7523^
3087
19975
181258
Χανίοις τί 30 Νοεμβριού 1910
1211&684
Ό Δνβυθννων τβ ΛογιστΛρι.ον
Κ. Δ. ΙανΟ«πονλος
10
07
72
42
85
00
13
75
60
90
•22
66
Τη!
Μέγεθος Γραμματοσειράς