93072 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
=■*►♦-*>
ΠΛΡΑΡΤΗΐνΐΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
ΕΝ
ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις ττί 22 εχεμ.ΒρΌυ 1940—ΑΡΙΟ. 67
ΑΝ0ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔίΚΑΙΟΙΥ ΗΣ
Διά τοϋ ΰπ' αριθ. 209 τής 16ης Νοεμβριού έ. ϊ. Διατάγμα
τες τής Εκτελεστής Επιτροπήν, εγένετο άποδεκτή ή παραι¬
τήση τού Ιωάννου Κον5.ι)άκη, Ίρα^έως Α'. τής Ανωτέρας
Διευθύνσεως τής Διχαιοσύνης, προαγομίνου τού Γεωργίου Βου-
ράκη, Γραφ·:ως Β . τής αυτής Διευθύνσεως, «ϊς την θίσιν ταύ¬
την, κ«ί διωρίσθη είς την αύ'τη χενωθεϊσβν θέσιν ό Ιωάννης
Μχουντάκης.
Δι" όμοίου ύτ' αριθ. 210 καί υπό την αυτήν χρονολογίαν,
άπελυθ/) δ Μιδχάτ Καλερά.;ς Μετάφρασις παρά τω Μΐταφρα
ατι>φ Γραφείω Ήρακλί.ίο.ι κ^ί ϊΐι»>{.ίσθη άντ' ΐΰτίϋ ώς τοιούτος
ό Άλής Ζε,.ής Τσιμπουξάχης.
Δί' όμοίου ύπ' αριθ. 211 τής "20 Νθίμβρίου έ.ί διωρίσθη ό
Σταύρος Χατζιδάκης, >άτοικόυ Ηρακλείου, δικγόρος π»ρ'
άπασι τιΕς έν Κρήτα Λίχασ.ηρίοις πλτ,ν των Έφετείων.
Δι* όμοίου ύπ αριθ. 212 τής 23 Νοεμβριού έ. Ι. διωρίσθη
ό Νικόλαος Δαυίδ Ξανθ;:ιδίϊης δ'κτ,γόροι; παρ' α-ασι τΐΐ, έν
Κρ',,τη Δικαστηρΐϋς π) ήν των Ε^ετε:ων.
Δι' όμπ'οΐι ύπ'αριθ. 213 τής 23 Ν'ε^ρ-ου έ. ι. διωρίσθη
ό Μιχ&τ,λ Κ Γαλανά»ης, κάτοικος Ηρακλείου, δικηγόρος παρ'
άπασι τοίς έν Κρήτβ Δ'.χαοτηρίοις πλήν τ'7>ν Έφΐτειων.
Δι' ομοίθυ ύπ'αριθ. 216 τής 30 Νοεμβριού έ.ε. διωρίσθη ό
Γεώργιος Ρασιδάχης κάτο κος Ήρακλε ου δικηγόρος παρ' άπασι
τοίς έν Κρήτι; Δ'καστηρ'οις πλήν ιών Έφετε'ων.
Δι' όμοίου ύπ' αριθ 2' 7 τής 9 Δ:κ»μ6?,ου έ.Ι. ίγέ.ετο άπο-
ϊεκτή ή ά-τό τής Ιτιηρεΐία; παραίτηοις το3 Στυλιανού Κωνττ.
ΙΙρωτ^πΐιιαδάκη, Δημςσ ου Κατηγάρου παρα τώ Είρηνοϊικίίω
Νεαπόλεως Μεραμβέλλου.
Διά τής ύπ' αριθ. 218 τής 1 Νοεμβριού ε.ε. Διατιγής τοϋ
επί τής Δικαιοσύνης Έπιτρότΐου, ά—βλϋβτ]ό Μιχαήλ Ιω. Μα·
κρά^ης, ϊικασιικΌς κλητήρ τΫ[ς περιφερείας τοΰ Πρωτοδ'.χείου
Ήραχλείου, χά ϊιωρίοθϊ; άντ1 αότοθ ώς τ ιοΰ:ος ό Άριστιίϊης
Γ. Παπαδάκης, χάτοικος ΚουτοΛιφάρι Χερΐοννήσου Πεϊιάϊος.
Δι* ομοίας ύΐϊ' αριθ. 219 τή*ς Π Νο.μίριου έ. Ι. άπελοθη
β Τμΐ**νβ>'ήλ Μανουσάκης, δικ2*:ικός χλητήρ τής περιφερείας
τοϋ Πρωτοίΐχίίίυ ΊΙρανι.'Κίίιιν.
Δι* ομοίας ύπ'αριθ. 220 τή, 13 Νοεμβριού έ.Ι. διωρίσθη
ο ^ιχαήΧ Τζανάκης. χάτίΐΛθς Χριστοίί Ίεραπέτρου, δεσμοφύ-
λ«ξ των φυλακών Ίεραιτίτρου.
Αι' ομοίας ύπ αριθ. 221 τής ίθ Νοεμέρίου έ.Ι. ΐιωρίαθη
ό Γεώργιος Αν. Βιδιυράχης, βίηθός το3 Γραμματΐως τοθ Εΐ-
ρην(8ιχείου Σπήλι Άγίου Βασιλίίου επί τρείς μήνας δημιουρ-
γηθν,σις τής θέσεώς τού ταύτης οιά το τρίμηνον τουτο διάστημα
ίιά τής ΰπ' αριθ. 76 ΐ.£ πράξί'ίς τού Συ/βουλίου τής Δικα ο-
σΰνης.
Δι' ομοίας ύπ' αριθ. 222 τής Μ6 Νοεμβριού έ ε διωρίσθη
νοηθός τοθ Γραμματέως τοΰ Είρηνοδικείου Ηρακλείου, χαί πα¬
ρά ιω Δημο"ίω Κατηγόρφ άπεσπασμένος, ό Νικόλαος Γεωρ¬
γιάδης, κάτοικος Ηρακλείου, δημιουργηθείσης τής θέσεως ταύ¬
της οιά τής ύπ'αριθ. 67 έ Ι. πράξεως τοϋ Συμίευλίου τής Δι-
καΐοσύνης διά τέσσαρας μήνας.
Δι' όμο-'ας ύπ' αριθ. 223 καί υπό την αυτήν χρονολογίαν,
εγίνετο άποΐεχτή ή παραιτησις το3 Ιωάννου Λουκβγειβργάκη
κλητήρος άχροοτηρίου τοί3 Είρηνοδικείου Ρουστίκων Ρεθύμνης
καί ίίω,ασΒη άντ' αυτού ώς τοιούτος ό Ρύάγγελϊς Στιφαναδάκης
κάτοιχος Ρο στίκων.
Δι' ομοίας ϋπ' αριθ. 224 τής 18 Ν)6ρίοί έ.ί. άπελΰθη ό
Γεώργιος Ξ;δης ϊεσμΐφΰλϊς των φυλακών Καστιλλίου Πεδιάδος
κιί ϊιωριοθή άντ' αΰτοΰ ό Έμμ. Ν. Καρδουλάκης κβτοιχοςΚασ-
τελλιου Πεδιάδος.
Δι'ομοίας ύπ'αριθ. 226 τής 18 Ν)6ρίου έ.ϊ. ίιωρίεθη ό
Εμμανουήλ Ήρ Κορνιλάχης κάτοικος "Ρεθύμνης, βοηθός τοΰ
Γ»αμμΐί-.έ'ως τι.δ Είρηνοδιχείου Ρεθύμνης, είς την διά τής ύπ'
αριθ. 73 έ ε ττράςβωςτοΰ Συμβουλίω τϊ}ς Δικαιοσύνης δημιβυρ-
γιτ,θεΤσαν θέσιν επί τρείς μήνας καϊ άτ.εσπάσθη παρά τώ Γραφείω
τοΰ Δημι^ίίυ Κατηγόρου Ρίθΰμνιης.
Δι' όμ;ία; 'ίτ-' αριθ. 227 τής 22 Ν)6ρίου έ.ί εγένετο άπο-
δεκτη ή παραίτησις το3 Μιχαήλ Στρογγυλάκη βοηθοΰ τοΰ Μετβ·-
ρασ'ΐκοΰ Γραφε!ου Χανίων καί διωρίσθη άντ' «ΰτοΰ ώς τοιούτος
ό Άλίξανϊρος Ντουντουλάκης κάτοικος Χανίων.
Δϊ' όμο:ας π' αριθ. 228 τής 22 Ν)6ρίου έ. ί. άπίλύθη ο
Ευάγγελος Στεταναδάχης, κλτ.ττ;ράχρ3οιτηρίου τοΰ Είρηνοδικιίου
Ρουστίκων καί δ'ωρισθη αν; αΰτοΰ ώς τοιούτος ό Κανακης Πο-
λυδωράκης, κίτο'κος Ρουστίκων.
, Δι'όμοίβς ύπ'αριθ. 229 τής 23 Ν)δρίου έ.ί άπελύθ/) ό Μό-
ρ·ον Δίρμιΐζάχης διχϊστικός κλητήρ τής περιφίριίας τοΰ Πρω-
τοϊκείου Ηρακλείου, καί διωρίοθΐ] ϊντ' α'τοΰ ώ; τοιεϋτος β
Νικόλαος Κιρΐωτάκης, χάτοιχος Ηρακλείου.
Δι* ομοίας ύπ' αριθ. 2Λ0 τής 29 Νοεμβριού έ. ϊ. διωρίσθησαν
ό Κωνστ. Πα-αδά*ις Έρετης Χανίων, Πρόεδρος, οί Ιωάννης
Σϊουνάτσος, Έφέΐης Χανίων κοί Μιλτ. Δασκα);«κης, Πρωτβ-
ϊίχης Χ&νίων, Συνείροι χαί ο Στυλ Φυλλαδετάχης, 'Υ)γραμ-
ματεύς τοο Ιίφετείου Χανίων, Γραμματεύς τού κατά την από
10—21 Δε/«μ6ρίοϋ έ.Ι. συγχροτηθησομένου έρκωτοΰ Δικαβ.η-
ρ'ί; Χα·>'ων.
! ' Δι' ομοίας ύπ' αριθ. 231 τής 30 Νοεμβριού έ. ί. εγένετο
άτ-εδεχτη ή πβρβίτησις τοΰ Στυλιανο^ Χαρ. Σιγανοΰ, ίικαβτικβθ
κ>ητήρος %ης ΐΓ«ριφ?ρείας τού Πρωτοοικείου Ρεθβμνης.
Δι' ομοίας ύπ' αριθ· 232 τής 3 Δεκεμβριού ϊ. ί. άπιλυθη ο
Ιωάννης Χουμεργιανάχης, Βοηθός τού Γραμματέως τού ^ Εφε-
τείου Ήραχλείου, καί διωρίσθη άντ' αΰτοΰ ώς τοιούτος ό Εΰστρα-
τιος Γαρεφαλάκης, κάτοιχος Ηρακλείου.
Δι' ομοίας ύπ' αριθ. 233 τής 4 Δεκεμβριού έ. Ι. απελύθη
τής υπηρεσίας ό Δημήτριος Κ. Κουφάκης βοηθος τοΰ Γραμΐ»«-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
> Διά τοΰ ΰπ' αριθμόν 190 καί χρινολβγίαν 4 Δεκεμβριού
ίκου ούτινος εγένετο άποδεκτή ή ^αραίτησις άπό
καί χρονολογίβν 7 Δ)6ρίου
τέως τοΰ Είρηνοδικείου Χανίων, ά·,ε λήξαντος τ»ΰ χρόνου,'.
όν είχε δημιουργηθή ή ίισις βύ'τη.
Δι' ομοίας ύπ' ά»ι·. 234 τής 7 Δεκεμβριού ε. ε. διωρίσθησαν ", . ηΙΛ Α , - , 0 , ... Λ Λ.
. *, Γ_, , ' π ' ·> π * - υ ν .'1910 Διαταγματος διωρίσθη τακτικόν μέλος τής Μοναστηρια-
ο Φραντζής Φραντζεϊκακης ΙΙροεδ^ος Ιΐρωτοδικων Ρεθύμνης ι ,.-, '"
V,
ο. . 1ΪΛ -Λ Λ γ > π ,
π - » η »* - χτ ν *■ γτ ' *ίς Επιτροπείας Ρεθήμνης ο Φραντζής Φραντζΐοκαχης ΙΙβοε-
Πβόεδρος, οί Γ. Αντωνακάκη; και Ν. Στρατουϊακης, Ιΐρωτο- , " -, Π » , η . > Τ - ν ι - ΐ/-
»■ η ο' νι ·> >* 'σ 'Μ' γ ·γ·ν ' δρος των Πρωτοοικών Ρεθ^νης αντι τού 2/γ· λι*ν&υ Κολο-
ϊικ«ι Ρεθύμνης, ΣυνεΒροι και ο Εμμ. Αδατζο; Ι ^γραμματεύς (. ■ * . ' . . Γ ",
τοδ ΠρωτεοΊκείου Ρεθύμνης, Γραμματεύς, τοΰ κατά την άιώ %'ί ,
10—26 Ίανβυαρίου 1911 σύνοδον ΚακουργιοδΐΛείου Ρεθύμνης ί '',„ , ** , ' δ , , , „ 4αο
Α , , , - · · » οοε. , ω λ "-£ ' '»'·!·« ! Ομοίως δια τού υις αρισα. ΐν>ο
Δι ομείας υπ αριθ. 235 τίίς 9 Δεχβί,θριου ε.ί. «Μλυοηϊαν ( ιηιΛηΑ *, Α , 0'
. -ντ Γ-, π . γ · , ,, - ν ' 1910 Διαταγματος Διωρίσθησαν.
οί Νικόλαος Γ. Αρνατζικακης και Μανουσος Λκγκελακης ι .λ π ν %? ν ι ι ι' -> γ« » »ν^
ΓΛ — ' Ο Γεωργιος Ν. Λχλ*1>ϊαχ.ις τελ. 1 υμνασ ου οιί)λος ε,ς
έν Κορφ^ΐς
Μετοχιων Τουρλωτής. > >
Δι' ομοίας ΰπ' αριθ. 235 τής 9 Δεκεμβριού έ.!, απελόθη ό |
Δημήτριος Κόκκινος δεσμεφύλαξ των φίΐλαχών Βά/ου καί
ϊιωρίσβη «ντ' αύΐο-· ώς τοιούτος ό Μιχαήλ Κουφάκης. $
Δι' ομοίας ΰπ'αριθ. 237 τή; 9 Δεκεμβριού έ.έ'. «Λίλϋήη ό
Κανάκης Πολυδωράκης κλητήρ τού άιιροατηρίου τ»3 Κΐρηνοδι-
κείου. Ρίυστίκιίΐν χαί διωρίσθη άντ" αύ.οϋ ώς τοιούτος 5 Ευάγ¬
γελος Στεφαναδάχης κάτοικος Ρουστίχων.
ΔΓ όμοίβς ύπ' αριθ. 238 κΐί υπό την αότήν χρονολογ'αν άπϊ-
λΰ6η ό"" Γεώργιος Λεεύνης κλητηρ άλροα:ηρίου τοΰ Πρωτοδι-
κείου Σφακίων καί διωρίσθη αντ" αηοϋ ώ; τοιοΰτος ό Εμμαν.
Ν. Πακαδάκης, κάτίΐκος Άγίου Πούλου Άποκορώνου.
Έν Χανίοις τΫ} 9 Δεκεμβριού 1910.
-, Ό έιτΐ της Δικχιοιιίνη; ΈκίτροκιΚ
' *' * Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΣ0ΤΕΡΙΚΙ1Η
Διά τοΰ ΰκ' άριθμ. 253 έ.ί. Διατάγματος εγένετο άχαδε^τή
ή άπβ τί|ς ύζηρεσ.ας παραίτησις τοΰ παρά τί) Ανωτ. Διευθ,
των Έσωτεριχών Γραφέως Αης τοιξεως Παύλου ΚεισσέΛου.
Έν Χανίοις τί) 20 Δεκεμβριού 1910.
Ό 'ΕπΙ των 'Εαωτίρ. Έκίτροπος
Χ. θ. ΙΙΛΟΥΜΙΔΑΚΗΣ
ΑΙ Λ, ΑΗΚΟΣΙΑΣ ΑΣΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΟΙΜ
Διά Δΐϊτάγματίς τής ΈΑΤΐλεστΐίςής ΈΛΐτροττής ύπ' άριθμ.
52 καί χρονολογίαν 17 Δίκε,Αδρίοιί 1910 εΊωρίσθη Πρωτοκολ-
λητής ιταρά τή Ανωτέρα Διευθύϋσει τής Δημοσίας Ασφαλείας
καί των Δημοσίων έργων ό Δράχ,ων Γιαννακάκης.
Δι* όμοιου Διατάγματβς ΰπ' αριθ. 53 έ. Ι. δ.ωμθη Γραφϊύς
α' τάξεως έν τή Διευθΰνσεί τής Δημοσίας Ασφαλείας καί των
Δημοσίων έργων ό Αντώνιος 1. 'Άρετάκης.
Έν Χανίοις τή 20 Δεκεμβριού 1910
'Ο ·«! τή Δημ Ά*(ρ»λ«ίας χαί Λημοσίων έργων 'Επίτροπος
Ν. ΠΙΣΤΟΛΑΚΙΣ
Ό Χαρ. Κρκσανάχ,'.ς τελ. Γυμνασίον δι!)λο είς Άρχαναις,
ί μην. μισϊω ίρχχ. 70 κ»νής οΐΐτης τής θέσεως
3) Ό Χβρ. ΚυρΙαΚ'ίν.ις τ=λ. Γκμνασίου δ!Ϊ)νς *'? Ά«υρά
ί Βιάννου ΐπί μν· μ (3·'!φ δρ. 70 ά- ί τ^ Έμμ. Χατζάκι μή
' άποδεξαμίνου την θέσιν ταύτην.
4) Ό Μανουσος Τρευ>ινος τει>. Γυμναΐίου ίιϊ)λβς είς τό
*' 5):άξ;ον ίημοτ. σχολείον Ανωγείων Καινουρίου επί μηνΐα'ω
μισθω δρ. 70.
'■ 5) Ό Ιωάννης ΙΙ«υλιϊά;ις τελ. Γυμνασίου διϊάσκαλος «ις
Κυ{-ΐίναν Ρεθύμνης «πί μηναίω |»·υω δρ. 60 ^ντί τοί Κιβνστ.
Γΐαννεκάκι άπολουμίνου.
ί 6) Ό Λυκοΰργος Καλλίδρετίκι; τελ. Ρυμνοισίου διδ. είς
? Κα"1 ύίες Άποκορώνου επί μην. μιτθφ δρ. 70 άντί τοΐ Ι. Μ^ου-
[ ντάκι πβραιτηθέντος.
? 7) Ό Γεώργιος Χατζιδάκις ·»ε. ΓυΐΛνασίου δ.δ. εις Τζιτζι-
ί φέ Άποκορώνου ΐπί μην. μισθώδρ. 60, κενής βύ'ΐίς τίς θίσίως.
ί 8) Ό '12μ. ΚολΐϋΑθνϊάκις ιτροσ. διϊ. *ίς Μάρθαν Πίδιάΐ:ς
ί ΐπί μην. ΐ'-ίσίωδρ. 40, άντί το1) Γεωργ. Πα;*-''ωτά».η ΐερ^ωί
• χροσ. δ'δ. 'ίείατιθ.μίνου είς Ζωφόρους Π.δΐάϊος επί μην. μισ¬
θω δρ. 40, άντί τοΰ Χ^ρ. Γαλατάκι άπολυομένου.
-; 9) Ό Γ. Ν. Σφακΐανάκις μαθ. Γυμνασίου είς Πάρτυρα Μο-
* ν:φατβίιυ επί μην. μισθω δρ. 40, άντί τοΰ Άγγ. Άγγελίδου
! άπολυομένου.
- 10) "Ο Μ.νως Γερακάρης τ»λ. ΓυμνΛσίου ?>ιδ)λος εί; Πηγήν
ί "Ρεθύμνης επί μην. μισθω ϊρ. 70.
' "Ομοίως διά τοΰ ΰπ' αριθ 19 κ«ί χρονολογίαν 7 Δεκεμβριού
■ 1910 Διατάγματος.
Προήχδη Ό Άντώνιο; Πίλυ/ρονίδης Α)μΐ5; δ;-(μ)λ3ς είς
ίφ
20, άφ'ή; π,ιοήχθη το σχολϊΐον
195 καί -/ρονολογίαν
Α-ΤΕΡΑ ΔίΕΥΘΥΜΐΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Διά Διατάγματος τής Έκτελεσ ικής Έπιτροπής ύπ' άριθμ. Διατάγματ:ς τής Έν
474 καί χρονολογ. ** Δ)6ρίου 1910 διωρίσθη ό Αντώνιος Σταυ- α'.) Μετετέθησαν
μην.
' τούτο είς έξατάξιον.
ι Δ',' όιχβίου Διατάγμοτο; ΰπ' άριθμ
, 7 Δεκεμβριού 1910. Διωρίσθησαν
ι 1) Ό Χασάν Μπρΐσβίράλΐς Β)μιθ{ ϊηιι)λος είς τό Μου-
^ σουλμανιχόν σχολείον Ρεθύμνης επί μ',ν. μισθω ϊραχ 6Θ, ά,ΐί
τοϋ Χατζή Μουσταφά Καΐτρινοΰ άπολυ?μένου.
( 2 Ό Άλής Σπαθάκις δημ)λος τρίτης τάξεως εΐς' τό Μου1·
. σουλμανικόν σχολείον Ρεθόμνιβς επί μην. μυθω ίρ*χ. 50, άντί
το3 Δλή Καζαζάκι άπολυομίνου.
1 Διά τοΰ ότ'άριθ. 196 καί χρονολοί'αν 9 Δεκεμβριού 1910
Έ'Λτελεστικής Επιτροπείας,
γιανουδάκης τελωνοφΰλαξ παρά τί) τελων. ΐϊΐρίφιρεια τοϋ Τελω¬
νείον Χανίων άντί τοΰ Στ. Παπαδροΰ άπολυθίντος.
Δι* όμοί^υ Διατάίματοςτής Έκτιλ. Έχιΐροιιής ύπ' αριθ.
1) Ό Χαραλ. Λα((Τ:«νά/ις Α)μιος ϊημ)λος ί* τοΰ Δτμοΐ.
Σχ.-λειου Αρμένων Άποκορώνου είς τό έν Χϊν.οις Ανωτ. Δη¬
μοτικόν Σχολϋϊον επι μην. μισθω δραχ. 120, άνιί τ:ΰ Χαραλ.
476 καί χρ3ν5λ. 20 Δεκεμβριού 1910 5ιωρ.σθη ό Μιχαήλ Ν. Πωλογίώργη Α)μίου 3ημ)λου μετ««ί-'ν«ς καί «ροαχθί'ντοί είς
Μιχιάλης τελωνοφύ λάξ καρά τή τελων. περιφέρειαι τοΰ Τελω- - - - .......
νείου Άγίου Νικολάου άντί τοΰ Ιωσηφ Σαριδάλη άπολυθέντος.
Δι' όμοι*υ Διατάγματίς ύπ' άρΛμ 477 καί χρονοΛογ. 20
Δ)6ρίου 190 7 ίΐαϊρισθη ό Ιωάννης Ν. Μοάΐσ^ς γραφίΰς β'.
τάξεως ιταρά τή Ανωτ. Διε,ιθ. των Ο^ονΐμΐλών.
Έν Χανίΐις τή 20 Δεκεμβριού 1910.
Ό επί των θΐχονομιχών Έ:τίΐρο*ος '
Μ. Ρ. ΚΟΓΝΔΟΓΡΟϊ '
διευθυντήν τοΰ {ξϊταξίο,ι δη.Αΐτ. σχολ-,ί'υ 'λρ^ν^ν Άποκς-
ρώνου επί μην. μισθώ δραχμ. 120 καί μην. ίπίμΐϊθίω δραχ. 20. "
2) Ό "Έμμ Φΐωτάκΐς ύποδι3)λος Αος έκ τοΰ δημοτ. σχο-
Χείου Άτφρν;ίλέ Σ;^ .νυν» ε;ς τό ίηαι- σ"/ολιΤϊν Μΐνωλΐοπούλ-
λου Κυοωνί ; ΐπί μην. μ,ισάω δρ^'/· 6 ί, χ/.ί τ*ύ ΙΙιναγ. Β.ορ*
δουμτΐάκη τιχ,'αίτΥΐήέ-,τ'ς.
?'■) ΔιωρίίθΓ,
Ο Θι·-φ. Κ->λ*ντζ*ντ'ι>νϊν.'ς άπίφ. Ρυ ',ν "ϊ'ου διδ)λος είς τδ
δημίτ. τχολϊΤον Άσφϊνΐΐλέ Σελίνοιι επι μην. μισθώ ίραχ. 40
κενής ςίίΐη., τής θέσεως.
"Ομοίως διά τής ΰπ' αριθ. 100 καί -/ρ^ολογίαν 8 Δεκεμβριού
έ. Ιτους διαταγής ημών διωρίσθη ΰπηρίτης έν τώ «ςαταξίψ δημ·
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ,
αγΐΧίψ " 'Αγϊο-α Μύρωνος Μαλεδυζίου ο Κ. Γ. Μπβτεινάκης
βπί μην. μισβώ δραχ. 40.
Δι* 6μοίας Διαταγάς ημών όπ' αριθ. 101 καί χρονολογίαν
την αυτήν διωρίσθη ύπηρέτης έν τφ Γω Χ?υτι«ν. δη,Αοτ. σχο-
λείω Ήραχλίίου β Στυλ. Μ. Φίυστανάιΐις «πί μην. (φ
δχ- 40.
Έν Χανίοις τξ 10 Δϊχ.εμ6;-·'·· 1910
Ό Έπίτροπς τής Παιϊείκς
__ , Β. ΣΚΟΤΆΑ.Σ
Δια το3 ϋπ' αριθ. 197 ν αί χρονολ. ,-'*ν 20 Δεκεμβριού ι. Ι.
Διτάγματος Ϊκ«οίσ9η ϊ.δ)λος ΐν τψ Μουαβυλ.ι^ιΐ'φ σχολϊίψ
Ίβρακέτρου ό Ι*χω$ος Ν. Δαρκαδάκις άΐόφ. Γυμνασίου επί
μ*ν. μισθώ δρ. 60, άντ· το3 Μιχ. Πλακομιχβλάκι —ρ. 3ιδ)λου
««ολυομένου.
Όμίίως ΐιά το3 υπ' αριθ. 199 καί χίονοΧογ'αν την αυτήν
Διατάγυατος διωρίσθη μίλος τής Άνωτέίας Έ«Όρ. Επιτρο¬
πεία; Λάμπης καί Σφακίων ό Μιχ. ΙΙαχαχα-ζάκι; Κίρηνοδίκης
ΣτΓ,λ', Αγ Βσιλείου, άν.ί τίϋ Ιω. Βενΐτίκ,-υ Εϊρηνοίίκου
μίτατεθέντο·, Ι»βϊ*)εν.
Δι' ομ.3 ςυ Διατάγματος ύπ' αριθ. 200 *αί χρονολογίαν 20
Δεκίμδρίου επετράπη ή Ι λ το3 Δημοσίου ταμβίβυ άπόληψς των
μισθοδοσιών τ5-> κ.*"·ωτίρ'α διϊ^λω^. ά~ουτ!ΐσάντω7 «κ τής
ΰκηρεσίβς λό^ω ασθΐνίί^ς νομίμως πιστ^πίΐηθείβης ήτοι1
1) Τοΰ Νι->,)λάιυ Π«·ία-χα.-ζάκι ϊι^λ-.ο Ά,ιΐΐχά,η Καινου-
χρινικ,ον διάστη;Αα κ«ί 2) τής Ελένης Γΐανναχάκ· ϊιδ)»ης
Σιδ5ζς Πυργιωτίσσης δι*, τό άχό 22 ΌΑτωξρ'. κ μέ/,ρ1 23
Νοεμβριού έ. ί. χρθνκόν 8 άατημα.
Δ;» τή ύ—* αριθ. 102 *αί χ»ον5λοίιν ?0 Λ«χ.1μ,6ρϊ υ 191 0
Διαταγής ημίν διωρίσθησαν.
Ο Έμμ ινυιιήλ Γ. ΤσακγΐραΛΐς ΠαιδονΟΑΐς έ; τώ Γυμνα-
είψ Νϊΐιιόί.ίως έκί μην. μυθω ίρ*/. 80, ί>; τού Νι. Τσι-
γλή άπί?υ;νέ;ου δα ίιαγ^γήν ίτιτ^ιδα-τον πρός τή» ύπηρΐ'
σίσν τού,
Ό Μ. Κ. Δουλγκεράκΐί ΰπηρέτης έν Τώ Γυμ "ϊσίω Νεαπόλίως
επί μτ,ν. μ.σβώ ίραχ. 40, «ντί τ>ϋ Έμμ. Μεθυμζνι άκολυ3 ·
μίνου διά δια·;ωγήν άσυμδίβαστ.ν πρός τή > υπηρεσίαν τού.
Ή Λ)κ)να Μακ,γώνη ΰκηρέτρ'.α ΐν ιω Ά/ω έΐψ Πιρ'ίενα-
γ^γε.ιρ Νία,τί,λϊως έ-ί μην. ;.νσ(,ω δραχ. 40, άηί τής Άντι-
γονί^ς Έ. ^ίΐγρ '^λή χ-ζι\)2λίν*·.
Έν Χ^=ίς τή 20 ΛίΛϊΐΑίρίου 1910
Όίτΐ- , Πί'ϊ,ία; '>>'τ-.βτος
Β. ΑΓΓΕΑΑΚΗ3
σοχήν σας κ«Ί Ιιτι τί]; άχβιδίθς σημε'.ώτίως τοδ ονοματος κ«1
έκωνύΐίΐου των ένόρκων. Πβριτηρήθη ε'ις τούς προηγουμένους
καταλό ,ιυ' ό'τι έσηΐΑειοΰντο όνόματα πρίσώπων «νυπάρκτων ή
3·^τ«*ς ά-ελώς καί σ.ιγκεχυ·,ι.ένω; είχον άναγεαφή, ώστε ήτο
«μφ'ββΧίς ή τε»'τ4ϊης το9 άληίο3ς ΐνόρκόΰ, κ«ϊ τβΰτε: διότι δεν
κ2τ»6Λήθη ή ιρβσήκβυβα "(ροσοχή περί τόν ακριδή πρ»«1ίορι-
σμίν τής ταυτό'.ητ'ς.
Πχρίΐιαλώνά ϊ'/χα ΰπ' όψιν καί την ϋπ' αριθ. 17 τής 19
Ιανουάριον 1910 Ιγχ,ΰκλιόν μιυ καί τα βχετικα κείμενα των
'νΟΊ,ων *«ί ίλτίζω βτ! ή έργβσία ϊμών {στ«ι ά(ίΐία *ατ έπιμε-
μελημένη. χ |
Έ,Χ*ν·.!ς τη 11 Δεκεμδείου 1910 " - '
Ό Γίνινώς Είσκγγελίύς Χανίων
Γ. Πλ .υμίδης -} |
13
,χτ: 5594
κ.
τοΡ 'κΐ
τα; :χεϋΐ ^βρε.ας
Χανίων
Κατά τό άρ 3 ίδάφ. α'. το3 Ιπ' αριθ 13 Νο,Αϋ.,. Λια,ά',.α-
χος (ίφτ,μ. αριθ. ■) Τ5ΰ. 19ιΟ) άττ3 τής ττ,-ώττ,ς τ;ύ χ^-^' . "ίν
Ίανουαρίου 0" αρχίση ή !ιφ' υμών ού»1 αξι^ τού Ααταλίγ: Λ;
ϊν:ρλ( ν, ό ϊί ατάλογος ·τρέΐει .7 ε'νε π ρ τ^,μ* ις .· γ{ ..τ-
τ.Ι Φίί'.ίϋα ί;υ. Έλπζω ότι ίέλίτε Λαταδ^λίΐ "ταΐ-τν ϊτι
μίλε.αν ώ;τε νά εί· ε ό συνταχδπ:μνν^ς ϊ,αταλογος οΐ;ν τ*
όυνα'ϊ.' 3/.(.ι6ϊ;ς κ?ί πλήιης -οιΧαμϊ/νων ' ■ α τα πρ^τωπα
οοα χ»τί ν^^ιιν ΐ^γκί,τροΰτι τα τ:ρ;σοντα ~.ιΊ ί ΐρ'/.ο,ι. Ό λΐχά -
λο;ς θϊ: γι>τ, κατά το ΐτϊλλόμενον ύπίϊιιγμα. Αλλβ πΐρε-
τήρησοτ ότι είς τινάς των κχΐ/'ίγων, ;ΐτι ες κατηρτ σίησαν
χβτά τόν παρελθιντ'» Ίχνθΰάριον /.Ά Φί6;-υά;:ον όλί-τ; ϊδόθη
ττροσίχή :ίς '.'· έν τή -,Ίλΐ'α ζτήλτ σ ,ι.'μι.1· των χρ^σόντων.
"Άνευ ε'ιδικωτίρβυ προσϊιερισμοΰ ΐ»ημ*ιβΰτο ί?ς τΐ'«ς των κατα¬
λήγων «ίμπορος» «*τημ«τίας» λ.λ.π. άλλά τί'βϋται ίννοιβι δέν
έχ,φραζο^σι ό,τι άπα.τιΐ ό νΐμΐίς' διόιι ϊύ.αται ιις ν» ιίνΐ
ϊ,λτ-.ορβ-: % κτΓ,^ατίβς κΛ.π. καί ί/ως νά σ;»ρήτ«ι τώ τγοο-
σ»ντων, ά'περ ορίζβνται έν τώ νομώ. Έπί7>/ς. ϊβισνώ την προ-
. Έγκυκλίου 20 " ........
* Διεκπ. 5612
Πρός τονς κ. ΓραηματεΪΛ; των Δχκα*τ«ρίων
τή^ «ερι^ερβίας τοθ Έ^ετβίονΧανίων. *
Έχοντες ΰπ* δψιντό αρθ. 74 τοδ Όργανισμ»0 ιών Δικαστή¬
ριον όρίζομεν τα γοαφικά δικαΐώματα τΰτν παρ' ημίν άμίσίων γρ«-
έο>ν ί- δραχ. 0,3ι) ΐι' έλάΐτΓ,ν
έων
έκ σει-
ρών,τού'άχίστον 23 χ,αί εκάστη; σειράς έκ γραμμάτων τούλά-
ττ,ο·.· 32. :
βντιγραφα ή απ,ογραφα πρεπ»1 να βι>ΐ ευκρι-
νεγραμμέ» α, οφείλί,ε ϊέ νά σημβιώνετ* «π' «ύτών την ιτο-
σότητα των ϊ'.σ-ρακτέί:ν δικκιωμάτων καί ύπομιμνήσκω Ομΐν τ»
έ. τής παταδάσεως τούτων συνετΐίίας (όργ. βρ. 78. 148).
Έν Χανίοις τί) 13 ΔξΑεμ.6'ρίου 1910 . *
' Ό Ρβνικός ΕίβαγγΐΧευς Χανίων
Γ. Ηλονιιίδης.
·-,
Αριθ Έγκυλ. 21
ί Διεκπ. 5697
•ϊρός τοίτς κ. παρα Πρωτοδίκανς
τίς πίριφερείας τον Έ«^ετείοι/ Χανίων
Κατά τό ά'ρ. 110 τού Ν. 167 οί ΰποθηκοφύλακες άχαγο-
ρεύ-ται νά δί/ωνται «ί'.ήσεις μεταγραφής, έγγραφή: τ) άλΧης ση-
μείώ3*ως 'Αατ' άλλην ώρ^ν ή1 καθ1 ήν άνίίγεται είς το κβινςν τό
■;ρα«βΐθι) αυτών συΆϊώνο? πρός τόν ύπάρχοντα.κανονσμόν.
Ή 8ιάτ>ξι; α3τη ϊϊνε Ι·/, των σπουδαιότατον, «κ τής ατελούς
δέ ή ανωμάλου αυτής Ιφα-ιμογής δύνανται νά'έκτεθοθν 'ε'ς κιν-
3ίυους ούαΐώϊη ίϊίωΓ.κά συμφίροντα καί διά τουτο ή τήρησΐς
αύ :ής ίινάγκη νά ίφ;λ*6σΊτι σύντονον την προσοχήν υμών."
Κανονι.σ,Λθς των εργάσιμον ώρών, "αθ' άς δέον νά, μένωσιν
Ινοικτβ τα !)-5θηκ3φυλαχ:Τα, είνε κ-τά την ΰπ' αριθ. 4346 τοΰ
1900 ΐγκΰϊ'.Χυν τής Ανωτ. Δευήΰνσεω; τί|ς Δ'καΐ'-σ^νης ό
;αν:νι»^ιός των ΐμγασίμων ώρων των Ε'ρΓ,νοδιχΐίων, είς ά' /νί
ταύτα ΤΕρϊ.ηρτημ^α. Διό πτρζκαλώ ό'πως (/όντες ταύτα ύπ'
όψιν χρί,λ,αλέΐητε τόν ύτο τώ^ Εΐρηνοϊικείων κ*τά τό 5ρθρ. 7'»
τού Όργανΐϊμ^'ΐ τ'Τι» δικαυτηοίων πρϊΐδιορΐσμόν, δπου δέ» ύχαο
·/»( .ο.ο~ί;ις, ιών £?γχσίμΐιι» ώ?ών των οΊι-.είων γοα«εί'·>ν, δττις
6ά «φιρμίζηται χ,ιί ϊιά τί είς αΰτά προσηρτημένα 'Υιιοθ*|κθ'
φ^Αί^α.
II
πράξις τού Δικαστήριον Οα δημοσιευθή «ν τ^ »πι-
ζ μ]> ΐφτμϊ^ίδι.
Έν Χανίοις τί) 18 Δε'ε^δρίου 1910
Ό Γινικός Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Πλουμίδης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Α. Χ Α Λ. Ο ΓΟ
των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 15 Δεκεμβριού 1910 τοθ Εφετείου Χανίων κληρωβέντων
τακτικών καί άναπληρωτιχώνένόρκων διά τήνάπο 17—·31 Ίανουαρίου 1911, Σύνοδον
τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστήριον Χανίων.
11
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
.2 3-
£ 1
ν- ^3
-ο £
_. ϊ
~. »
α. >-
Ί
Κ α τ ο '. χ ί ά
Προσόντα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
* ' Τ
Γεμενάκης Ι. Γεώργιος
Μανουσέλης Ίωσ. Γεώργιος
Βροντάκης Α. Δημήτριος
Παπαγιανάκης Ι. Σπυρίδων
Βλαντής Αντώνιος
Χριστοδουλάκης Χρ. Σταθρος
Φούμης Μ. Γεώργιος
Κασιμάτης Γεώργιος
ΙΙαπαγιαννάκης Γ Έμμαν.
Κοέν Έμμανο^Λ
Σκουλούδης Ι. Γεώργιος
Χρηστουλάκης Χρ. Χαράλαμ.
Μοάτσος Κ. Ιωάννης
Ροκάκης Γ. ίΐέτρος
Πωλογεωργάκης Α. Γεώργ.
Αλιγιζάκης θεο^άνης
Αλεξανδράκης Νικόλαος
Κρομίδας Πάτροχλος
Κνιθάκης "Ανδρέας
Μανουσογεωργάκις Ι. Μανοθσος
Αρχοντάκης Φραγ/ίσκος
Βολβεράκης "Ιωάννης
Γεμενάκης Ι Δημήτριος
ΙΙαπαγιαννάκης Ιωάννης
Κωνσταντινίδης Λεωνίδας
Καζάκος Χαράλαμπος
Ξηράκης Σταθρος
Ιωαννίδης Γ. Μιχαήλ
Ρενιέρης Νικόλαος
Καβαλιέρος Βήτα
66
1007
58
950
39
1019
447
120
625
166
380
995
366
939
29
27
114
110
885
801
55
62
352
113
116
299
102
368
167
κ ο * Ινορκοι.
Χανία
Πατσιανος
Χανιά
Αρμένοι
Χανία
Ασν.ύφου
Χανία
Ι)
Περβολάκια Κισ.
Χανία
Νϊπος
Χανία
Νϊπος
Χανία
»
»
Γετίμη Μετόχι
1'φακΌς Κάνδανος
Χανία
»
»
»
»
»
Έμπορος
Κτηματίας
"Εμπορος
Δικηγόρος
Φαρμακοποιός
Κτηματίας
Έμπορος
Κτηματίας '
Ίατρος
Καπνέμπορος
Κτηματίας
Μηχανικός
Ίατρος
Μηχανικάς
Καθηγητής
Κτηματίας
Ίατρος
Συμβολαιογράφος
Διχηγόρος
Εμπορος
Μηχαν.κός
Ττΐάλ, Τραπέζης Αθηνών
Έμπορος
Οίνοπώλης
Εμπορος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Β'.
Μαντζεβελάκης Αντώνιος
θεοδωράκης Γ. Μιχαήλ
Νικολακάκης Γ. Νικόλαος
Μαλιντρέτος Σπυρίδων
Μαραγκουδάκης θ. Ίάκωβος
Καλογεράκης Χρήστος
Κιουρτσάκης Δημήτριος
Κορφιάτης Ι. θεόδωρος
Βαρσαμάκης Γ. Έμμανουτ,λ
Ξανθουδάκης Νικόλαος Δ.
214
100
282
276
538
164
191
185
818
773
τικοι ενορκο:
Χανία
Καθηγητής
»
Ράπτης
Παντοπώλης
Σταλος
Κτηματίας
ΰ/ αχερονιτισσα
»
Χονια
Καπνέμπορος
Μαλάξα
Έπιπλοποιός
Χανί*
Έμπορος
Βα^ές
Κτηματίας
Ισισκιανα
V)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
•β Ι
Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος

α. β
■«■ Ε

Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόντα
Ι*

- ... ..
11
Κοκκινάχης Ι. Χαράλαμπος
150
Χανία
Οίνοπώλης
12
Μαραντωνάκης 'Αθανάσιος
220
»
Έμπορ·ς
13
Μαλινάκης Νικόλαος
234
»
»
14
Καλογριδάκης Α Ιωάννης
183
»
Ζαχαροπλάστης
15
Παιτατζανάκης Εμμ. Ν.
779
ΚαμπανοΟ
Ίατρος
16
Κισσαμιτάκης Ιωάννης
156
Χανία
Έμπορος
17
Μαρματάκης Αντώνιος Γ.
763
Κάνδανος
Κτηματίας
18
Ζυμβραγουδάκης Α. Εμ.
838
Κουρνάς
19
Κλωναράκης 1. Παντελής
845
Βάμος
Έμπορος
20
Κιουρτσιδάκης Κ Παθλος
122
Χανία
»
Εγένετο συμφώνως τώ ύπ' αριθ. 405 έ. ε. πρακτ,ικψ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων.
Έν Χανίοις τϊ) 15 Δεκεμβρίου 1910.
Οί Δικασταί
£ωτ. Χαραλάμπης
Κωνστ. ΪΙαπα.άκης
Ιωαν. ϊαοινάτίυς
Δ. Κατόιΐράκης
Ν. Κονϋοι/^ελάκης
'Ακριβές αντίγραφον
Έν Χανίοις τή 17 Δεκεμβρίου 1910
Αριθ. Πρωτ. 865
Ό
Χ.
Χπ-
Διεκπ. 718
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Χανίοις τί) 17 Δεκεμβρίου 1910.
Ό ΙΙοορδοος των έν Χανίοις Έφετών
Σ. ΧΑΡΑΑΑΜΠΗΣ
βκβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΊΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 15 Δεκεμβριού -1910 τοθ 'Εφετείου Χανίων, κληρω- , ■
θέντων τακτικών καί 'Αναπληρωματικών
ένΰρκτων διά την άπΌ 10—26 Ίανουαρίου 1911. · ϊ
Σύνοδον τοθ δρκωτοθ Δικαστηρίου Ρεθύμνης
Μ·
Ό
•Β
.3-
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
.2 £
α. «
"β- χ
ΐο 13-
Κ α τ ο ι κ ί α
*
υρβσόντα
Ι
1
ί *·
— 1-»
4.1
' ' ' Ι ' ι ι
^ " ' > ' Α. Ι . · Ι ί
Α . Ί
' α κ τ
; κ ο ι ε ν ο ρ κ ο ι
1
Μπιμπιράχης Δημήτριος
100
Ρέθυμνον"1 Τ
Κτηματίας ',ί
2
Σκουλάς Νικόλαος Ιι.Μ.
35^
Γαράζη "■'
·. ..» .. . ι. λ 'ό
3
Μπαλαρής- Μιχαήλ Γεώργ.
101
Ρέθυμνον
^>* '-■,.', "-ίί !
4
Πατσουράκης Δημήτριος
125
» * ι
5
Πρεβελάκης Ιωάννης Μ.
134
»
Κ
6
Σταυρουλάκης Γεώργιος
149
» ' ■
ι » „ ,· 1*
7
Ζακάκης Τίτος
39
. . »
8
Δρανδάκης Ευάγγελος
28
9
Δρανδάκης Στυλιανός
24
»
Καθηγητής
10
Γαουνάτσος Γεώργιος
142
»
ΊατρΌς
11
Γρηγοριάδης Ιωάννης
14
Ι)
Κτηματίας
12
Βογιατζάκης Ιωάννης Έμμ.
13
Χρωμαναστήρι
Καθηγητής
13
Βροντάκης Μιχα/λ Ν.
11
Άδελε
Κτηματίας
14
Σπανδάγος Ιωάννης
152
Ρέθυμνον .. .
15
Σιγανος Γεώργιος
153
16
Σοφουλάκ,ης' Ευάγγελος
155
»
β
17
Χαλκιαδάκης "Ανδρέας
198
»
18
Λειαναντωνάκης Αριστείδης
79
«' ^ ι1· ί, ·
19
Κοτζαμπασάκης Γεώρ·} Άντ.
62
20
Μοάτσος θεμιστοκλής
89
»
ΊατρΌς
21
Ματθαιο"υδάκης Ματθαϊος
88
»
Συμβολαιογράφος
22
Ψαρουδάκις Ιωάννης Σ.
352
Άποδούλου
Κτηματίας
23
Παπαδάκης Σπυρίδων
116
Ρέθυμνον
ΊατρΌς*
24
Στεργίου Δημήτριος
151
»
Κτηματίας
25
Βερικάκης Ανδρέας
12
'Αμνατος
26
Γοβατζιδάκης Ιωάννη:
16
Ρέθυμνον
»
27
Λουκάκης Γεώργιος
78
Συμβολαιογράφος
28
Καλοειδας Νικόλαος Χ,
335
Μέρωνας
Δικηγόρος
29
Πισκοπάκης Γεώργιος
118
Ρεθυμνον
ΊατρΌς
30
Πρεβελάκης Ευάγγελος Γεώργ.
251
Σττήλι
Κτηαατίας
Β'.
Άναπλτΐ9»>ττκοΙ Σνορκοι
1
Χαλκιαδάκης Κωνσταντίνος
197
Ρέθυμνον
Κτηματίας
2
Πετρουλάκης Εύστάθιος
121
9
Καθηγητής
3
Μανουσέλης Στυλιανός
85
»
Ιατρος
4
Παπαδάκης Ευάγγελος Άριστ.
123
»
Κτηματίας
5
Τσάκονας Βασίλειος
186
'Αμνατος
6
Δαρμάρος Ιωάννης
25
Ρέθυμνον
7
Σταματάκης Χαράλαμπος
145
»
Συαβολαιογράφος
8
Σαρμάνης Γεώργιος
143
»
Κτηματίας
9
Σταυγιανουδάκης Ιωάννης
144
Δικηγόρος
10
Κιρμιζάκης Νικόλαος
75
Πηγή
Κτηματίας
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1
-5 β
.8-
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
Ι 5
Κ ατ ο ι κ Ι α
Προσοντα
Ι

* ι

11
Λαγουδάκης Γεώργιος Κ.
270
Μελιδώνι
Κτηματίας
12
Σπανδάγος Ιΐαθλος
148
Ρέθυμνον
ΔΐΑηγόρος
13
Μανούσακας Ιωάννης Γ.
323
Βισταγή
Κτηματίας
14
Γενεράλης Έμμαν. θ.
333
Γουργούθοι
»
15
Πενθερουδάκις Μιχαήλ
115
Ρέθυμνον
Δικηγόρος
16
Μυγιάκης Σπυρίδων
107
-ιγή .
Κτηματίας
17
Ρολόγης Σταμάτιος
141
ΓέθυμνΌ >
Ίατρος
18
Πατιαβασιλείου Νικόλαος
135
»
Κτηματίας
19
Παπαδάκης Ευάγγελος, θ.
132
1)
Δικηγόρος
20
ΠαττακΌς Έμμαν. Α.
357
"Ανω Μέρος
Κτηματία;
Έγένεοτυμ'ρώνως τφ όπ' αριθ. 406 το3 1910 πρ*κτ·.χφ δημοσίας συνεδριάσεως το Έιρετείου Χανίων.
Έν Χανίοις ττ^ 15 Δειεμζρίου 1910.
Οί Δικασταί
Σωτ. Χαραλάιιπης
Κ. Παπαδάκης
Ι. Σιουνάτίος
Δ. Κα·ΐόαράκης·
Ν. Κονϋον^ιέλιις
Αριθ
'Ακριβές άτΐόσπαβμα
Έν Χανίοις Τ7) 17 Δεκεμβριού 1910
Πρωτ. 587
Ό 'Υ)γραμμα.τεΰς
Χαραλα{ΐ*ιάκη«;
Τ)γραμματιΰς
Διεκτϊ. 482
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Χανίοις ττ) 17 Δεκεμβριού 1910
Ό ΙΙοόϊδρος των έν Χανίοις
Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΙ1ΗΣ

^ «Λ ***,,_
ι ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς