93069 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΙ ΕΦΗιΙρΙϊ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη *0 Δεκεμβριού 910—Αριθ. 65
ΑΙΙ9.ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙ.Οπ9*,Ι9ΐαΐι
Διά Διατάγματος τής Έκτελεατικής Επιτροπήν ΰπ' άρ. 472
καί χρον^λο ίαν 4 ΔεκεμδρίθΛ 1910 έιτετρά,τη νά "ΐληρωθ?ί πλή-
ρης ό μιΐθίς είς τόν παρά τω Τε^ωνΐιφ Χινίων !)πογοαμΛατέα
Α'. τά*=ως Ν-.λόλ. Β. Γομ-τάχ,η; ία τό άπο 1 Ό.τωδρ>ου μέ-
•χρι Ι Λι/ί'ίίϊοα 1910 χίονι,τΛν 5ιάΐ;ηλΧ κ Ο' ό άποοσίασε
τής υπηρεσίας λόγω άϊ3ϊνϊ'.α; προ-^οντως π>σ:οτβιηΟ*ίσης
υπό ίύο ίπισ-η,ιόνων ιατρών.
Αί* δμ^ίοο Λιατάγ,Λατος 5π' αριθ. 473 χα! χρονολογίαν την
αΐτήν επετράπη όπως άντί τ/]; έν τώ ά'ρθρω "2 τ;3 ΰ.τ* άρ 0. 256
Διατάγματί; οριζομένης έγγ>;ήσ·:ω; -/;ρτ3^ηθ"η ■τροτωπΐλή τοι¬
αύτη καί γίνη δεκτός ώς ί,γυητής διά την διχ/»ίριτιν ού πχρά
τω Τίλωνί'φ Χανίων ζυγιοτού Μεχμετ Καραγχ,ιουλάκη Ό
ΊΐμαΓ,λ Μοτ*ονάκης ίμπορθΛτημΛτίας Λΐτοΐλος ΙΙεριδολ'ων.
Χανία 7 Δεκέμβριον 1910
Ό επί τώ» θίκον>μι*ών 'Καίτροπος
ΜΡ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΑΝΟΤΕΡΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διά το3 όπ' αριθ. 49 έ. Ι. Διατάγματος τής Έκ.τϊλίσ;ικϊ!ς
Επηροπής ϊΐιγράφησαν έκ. τοθ σήμερον ίσχύοντος κεχυρΜμίνου
πίνακος των ό'(ά τόνβαδμίν ύπϊνωμοτάρχο,» ύποψί;φίων Χωροφυ-
λάκω1"· οί ίν αηω ίγγίγραμμίνοι Χωροφόλαχες, Βούλγαρης Νι-
χόλαος, Λουκάχης Αντώνιος καί Φραγο'ημητράλης Δημήτριος.
ΔΓ όμοίοα Διατάγματος Οπ' αρθ. 50 έ. Ι. επετράπη είς
χον ιιεζόν έ ωμοτάρχην Νικολα·Αά·η Κωνσνανννον νά σΐ/νά^Γι
γάμον μετά τής δεσποινίδος Έλ.νΐ; Λ^ ωνάΛ.η, ίχ Χρα),λ2-
ναστηρίου Ρεθύμνης.
Δι" όμοίου Λιατάγμαΐος ύπ' αριθ. οί καί χρονολίγ'αν 9 Δε-
κιμ6ρίουϊιωρι«6η εϊδιΐιός λογιστης τής Ανωτέρας Δ'ε^9ΰντε(«»ς
τής Δημοσίας Ασφαλείας ό Γ. Γΐαννουδο6αρδής.
Έν Χανίοις τί) 9 Δεκίμδρίου 1910.
Ό εκ τ»){ Δηαοαίας 'Λσφαλίίας
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ΔΙΡΟΥΝΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Δια τοΰ όπ' αριθ. 2Ί7 1.1. Λι-χτάγμΐτ^ς τής Εκτελεστικής
~ή; ίπετρατη ε:ς τον'Εμμ. Κ. Μείμαράκην Ιμπορον
κάτοικον Ήρα* είου -,τι>ζ π5>ιτογ^αφι0ή είς ξίνον >ράτος.
Ωια3τως ό το.> ϋ 'ά^ιθ. 5Ί8 ι. Ι Δ'.χτάγματος δκορίοθη
^οηθός ε'ς χ) £Ατα :;ν π^^σωπαόν των Δηλοσίων Έ-γων ό Μ.
Βουλγ ϊρ δή, ου: χρ.,/.οι δ.άστημ,ϊ δύο έ των, άρχόμΐνθν άπό τής
25 Νοε,μδρ ο> ι Ι. ί1! μέ μηνια αν μπθοδοσια; ΐκατβν εΓκοσι
δραχμάς.
'ΩταύτΜ', διά τοο 1π >ρ.Ο. 249 ;. ?. Δια-άγματος διωρίσθη
ίαηγόρος &.ς τό Ύτίχατάσ^Γ,μα ΐοο Κοινωφϊλοΰς Ταμείοι Η-
ρα>.λ£ΐ,υ ό Ιω^ν. Μη ίωτάκης
'Ω;αό:(·)ς διά τοΰ 'ίιζ' ίρ'θ. "250 έ. ε. Δ ατ^ιμχτος άπίλιθη
άπ3 τής όιι;ρ£σία;« Νομαρχης Αασοηΐιου Ίνωαν. Σογγελάκης
•αλΊ οΐωο σθη ίς άνΐιχιτασ ασι/αύτο^ ό Έμ. Κ. Σφιμι1ϊ»νάκγ,ς.
! 'Ωΐαΰτως διά τίϋ ϋκ' ά, (0. 231 ϊ. ί. ΔΐιζτϊγΑατίς άκβλυθη
βπό τής ύ-Γρϊΐίας ό παρά τ ι Ανωτέρα Αιε^ύ'τίΐ των Έσω-
ι τεριχών γραφ5^ς 6'. τίξϊως Ξ:ν. Μιχβλάκης χαι δ'ωρισθη είς
' «νΐικατάΐτΛσ ν α^τ;3ό Μ'χ. Γεωρ. Παπαδάκης.
Εν Χανίοις τ?, 7 Δίλεμδ-ίου 1910.
• Ό ΪΛΐ των 'ΚσωΤίρίχών Έπίτροιΐοί
: Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
ί :;ΕΡΐ ΑΐίΥ9Τ'ίίΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
Δ(άτ.^ όπ' αριθ. 21 Ί τί)ς "23ης Νοεμδρί3α έ Ι. Δια
ος τή; Έιτελεστ.ΛκΙί Έ~ιτ3οΐΕτ|ς άπςλυ^τ] ό Μιχαήλ Λαγου-
η , 1Λρα(Α/,ϊτ6ύς τοΰ Πρωτοίικειου Ηρακλείου και διω-
α/-» αϋ-οΰ ώς ιθ οίτος ο Στί^^ρος Χατζηϊάκης.
Χαν.α τή 9 Λί/.ϊμδριου 1910
Ό επί τής Δικαιοσόνης Έπίτροπος
Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΛΝΝΙΙΪ
Έκ τού Έθνικού Γυπογραφίίου
, Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς