93066 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΛΡΤΗΝΙΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΙ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗίΕΩΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις ττ| 7 Δεκεμβριού '910—Αριθ. 64
Αριθ. Πρωτ. 6310
» ΔιειΤ. 2689
αΙΓ,ΤΕΡα ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0!Κ0 ΟΓΓιΙΚΩΝ
( Γενικόν Λογιό"τήρ*ον )
ΕΓΚΓΚΛΙΟΖ
Πρός τας Τελωνειακάς Αρχάς της Νή1ον
Καθΐ:τώμε; υμίν γνωσνό*, ό'τι ή είσπραξις τοϋ επί τής ε'ισα-
γωίής ιτρβοθέτου φόρο^ 3 °)ο χαρίτάθη ΐπί νέαν περίοϊον εξ
μηνών, άρ^ϊμίνην τή 1/14 Δ()6ρίαυ 1910 /.αί λήγιυσαν τή
Ι Ίουνί^υ 1911. Ή τακτοποίησις καί ή πρός τοϋς Δημΐσίΐυς
Ταμίας παράδθΐί'-, των έκ τοΰ προίθέτου φάρου 3 °)ο είσπρά-
ςίων θέλει ένερ^εΤΐϊα! σ.>μφώνως τοίς όριζομι^νοις ίν ταίς ΰπ
αριθ. ΪΟ8ί)Γι58 :ής 31 Αύγούστου καί 1 Σιπτεμδρίιυ 1006
ίγ.υλλ·.οις 5 αταγ^ίς τής καθ ημάς Ανωτέρας Δι*υ()ύν3:ΐϋς,
ςηλοτιεαθίΐΐϊΐς έν φ>λλω Έκυήμου Εφημερίδος ϋπ' αριθ,Α. 43,
τιΰχΐς Α'. τοϋ Ιτοϋς 1906.
Έν Χανίοις τή Ί Δεκεμδρίου 1910
Ό επί των Οικονομικήν Έκίτροπος
Μ. Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
ιε—Πτυ·^. Α' Β' Γ', οί όριστιχ.οί—όριότ. Α' Ιί' Γ'
οί ΰποδιδχσκ*λοι,-—ύ)διδ.—Α' Β' Γ' Δ', οί προσωεινοί
11ρθ(} Α',Β',Γ', οί γυμνασιακοί μαθηταί—Ρυμν. Α,
Β',Γ'^Δ', αί άπόφοιτοι ανωτέρων Παρθεναγωγείων—Α.
Π. Δ,' ϋ'. οί γρααμχτοδιδάίτκα,λοι Γρ(ΐ·
3) Είς τα. ?τη ττ,ς υπηρεσίας Οά^κα,τχλογισθή καί τό άρζά-
Αριθ. Πρωτ. 'ΛΤ.)
» Διεκπ. '2854
4) Έν τινι τοϋ δελτίθυ θέσει θά. φανερώνητε τόν αριθμόν
των φοιτώντων θηλέων έν ιυνόλω.
5) Έν χ.ατχ'λλίΐλψ επί ί'σης θέσει Ο ά. άναγράφτ,τε τόν
άριθαόν των έγγεγραμα ένων ιδιαιτέρως έν τ/, Ιΐε'ρ.-τγι καί
ιδιαιτέρως ίν τυ) 'Έκττ, τάξει καί των ώτα,ύτως ιίς έκατέρα,ν
τούτων τακτικώς φοιτώντων.
6) Ν ά. μ ο > /Ίΐαονηθγ) τό ύπΥΐρετικόν πρ&ιωπικον δπου
ύπάρ/ιι, ώς άλλοτε εγένετο.
Έν τίηι ττχρ'ϊγγέλλομεν ' Υμίν έν αϋιτηρά άκριβείκ κα,Ι
άλϊΐθεία νά 7.ιμπλ·ηρώσητε τό δίλτ'ον Ενοντες ύπ' δψιν 5τι
αύΐττιρά. τιαωρ'χ Οχ επιβληθή είς τόν όπωα^'ότΓθτε πχροι-
μελτ,σα,ντω τ7,ς-ωρχγγελίας τϋύτης. Τα. δέ δελτίχ θά πε'α-
ψί-,τε ώς ανωτέρω δηλούται άμχ τ?ί συμπληρωαει καί άνευ
^ρονοτρι^-^ς.
Έν Χ-χνίοις ττ, 7 Δεκεαβρίου 1910.
Ό Επί τής Παι&εΐας 'Επίτροπος
■ " Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
£ί£ί9ΪΝΙΙΙ ΤΗΣ ΠαΙΑΕΙαΙ
Ε Γι Τ^ Υ
II
Λ Ι Ο Β
τοιτς Λ.ειτου{>γονς της Δη|ΐοττκης
ΈκπαιδεύίΙεως
Άποστςλλοαεν ύαϊν εκπαιδευτικήν δελτίον, είς διπλούν.
~ρ4ς συμτ:)τ,ρ'.-ιιν /.χ: αποστολήν τοθ ενός μέν άντιτυπου
πρός τόν καειον υμών προιιτάΐλενον, τον Νοαλΐ/ικόν
ΈπιΟίωοτ,τΛ,ν, τοΰ άλ/ου δί ά~' εϋθείας προςτι*,·* Ρςνικτ,ν
Έ
Έοιττώμεν δ: τ γ, ν προσοχήν 'ιαών =ζ των εξής.
1) Εί; -ην «τήλτ,ν τού βαθμόν τοΰ Σ/ολείου Ο ά ττό-ιο)-
νγιτε Α'Β'Γ' κχ1/ οσΐν ε:να: τό ■ϊ/ο/ϊίον -ρω-θ',ωθ'-ΐ·..·/
κ.τ.λ. "Ανώτερον, Αιτάζιον, Τριτάίιον κ.τ.Ά
2) Είς Τί-.ν ττήλτ, ν νών -ιοσόντωνο; ίϊτυνιοϋγοι θά, στ,νί'ΐο-
Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ
α
Μ
Η
ε
Β3
Μ
•θ"
ΛΟΓΙΣΦΙί{Η
31 ΣΕΪΙΦΕΜΒΡΙΟΥ Ι9Ϊ0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
| ΚαταΟΜϊΐΓ παρά τ Λ Τί>ί»«έ{η
Ταμείον Ταμίας ταμιευτηρίου : μετρητά -:αρ' αύτω. .
Τα^υο'ροιί.ικά Γραφεΐα : μίτρητ* τταρ' αυτοίς. .
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα καθ1 οδόν...............
Δαπάναι ταμιευτήρίου...............................
Έξοδα εγκαταστάσεως...............................
561298
2096
2974
266370
2224
98 ϊ
4450
00
77
40
10
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών...........
Κρητική Πολιτεία: υπόλοιπον προκατοβολής αυτής......,
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω............,
Ταχυδρ. ταμΐίυτήρυν : ύτ:όλοΐ7:ον όφειλομε'νων καταθε'σεων.,
Διά^ορα έ'ξίδα Ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιβλιαρίιον........
Διάθεσις άποθεμ.ατικών : καταίολή Ιναντιόιρείλής πρόςΚρητικήν ΙΙολιτεία·
ΤίΑίΐ είσπρα.τόμενοι υπέρ τού Ταμιευτηριον...........
117·
500
1673
201106
2
3950
__5621
274028
Έν Χανίοις τή 30 Όζτωίρίου 1910
Ό
Ι. ΠώΐνΡΙΙΈΟ/ΐυΥ'ΛΟίϊ
" · ' ΗΜΙΦ«λ4.αίΙ2 Τ09 . ί?ί1ί!ί}« Τ9Ϊ τΑΐϊΑΡϋ8Ι1ΟΪ ΤάΙΙΕΪΤΗΡΙΟΥ
(Ένορξΐς ΟΐΐΜρΒ^θί; ϊ*ν 1 Απρίλιον 1902)
ΕκόΌθε'ντα, βιδλιάρια με'χρι τέλους πβρβλθόντος α,ηνός Αύγούστου............................................
» ΐντός τοθ μηνός Σίπτεμβρίοΐί.........................·.......·.....................
Ο ταμίαι τού Ταμιευτηριον
Μίιν Σεπτέυ,βριος 1910
. 6,693
• 61 6754,
Άιτοσίεσθέντα βιίλιάρια μέ/.ρι τέλους παρΐλθοντος αηνος Αύγούστ υ
τ> » έντός τού μηνός Σεπτεμίρίθ!.».............
Βιβλιάρια έν κυκλοφβρία είς τό τέλος το3 μηνός Σεπτεμ6ρίοι>.......
€48
648
610ό
Καταθέσεις μέχρι τέλους ζαρελθίντος μηνός Αΰγούστ;υ.....
» τού μηνός Σεπτέμβριον ,..................
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμίρίου 1909.
Άποϊόσεις πρός τοίς καταθέτας Ιναντι πιστώσεως των μέχρι τε'λους Αύγούσταυ........................................
» » » » κ ■» » έντός τού μηνός Σεπτεμ.βρι'3υ......................................
Καταίληθίντες ίϊς τοίις καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως -βιδλΐαρίων μέχρι τέλους Αύγούστου ... .....,.....................
» » » » »!^,'» >■ {ντός τοϋ μηνός Σεπτεμρίου.....................................
Δραχ. 1693,609.45
» 27,380.40
» 54.621.08 1,775,610.93;
» 1475,442.05 ί
» 36,49Θ.88 Ι
» 2,571.70 ,
» _______—_ 1,514,504.63
Πίστωσις καταθετών είς τό τέλος το3 μηνός Σεπΐεμβρίοιι μή συμπεριλαμβανομένων την 1 Ίανου*ρίου έ. ί. δεδουλευμένων τόχων...... >
261,106.30
Μέγεθος Γραμματοσειράς