93051 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1910
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
-Γ- ..'" ." ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔ0Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΔΟΪ~ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕαΐ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Εν Χανίοις τ/) 4 Δεκέμβριον ι9ίθ —■ ΛΡιΘ. 63
ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥβϊΝΣϋ ΔΙΚΑίΟΣΥΜ
7Νέ « Δ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙ
Διά τού ύπ'άριβ. 2ΐ5ττ1ς27Ν«^6?1-υέ. «.
τής Έκΐβλβστιχής Έπιτροπ.ίί, ί«-ράπη ή ε* -ου ημ
Ταμείου άπόληψις ολοκλήρου τής μισβοϊοβία; «3 Φ>ι8ω,ος
Έρ. Μοάτσου Γραμμκέως τής Έξωτερικής λληλογ.^ιας,
«πουσιάσαντος έ» τής υπηρεσίας λ= ,·ω ασθενείας «Ρ°"«ντ«ς
*ιστοποιηθείσης υπό δύο ίιΐιστημδνων ιατρών, *ατα το «πό Ζο
"Ε&Μ Ιϊϊίί 'Λ»5ι«ΐ«%
τού κ. επί τής Δικαίοσόνης Έπ.τρόποο ίιωοίσθησαν ο Κωνστ.
Παπαδάκη, Έ.ίτης Χανίων, Π?οεδρος, οί Ιω Σ,ουνατ,υς,
Έβέτης Χανίων, καί Μιλτ. Δαη-αλακης, Πρωτοϊικη: λανι»*,
Σΰνεδροΐ, κ*ί ό Στυλ. Φυλλαϊκά*ης, Ύκογρ*υ.μ« _υς «.
Έφετείου Χανίων ΓΡ«μιυ,«ι0ς τ=3 κα-« την προα*χή ^ο
10—21 ΔεΛεμ6?ίου Σύνοδον τού Κανουργιοδινειου Χανίων.
Έν Χανίοις τΫ, 3 Δεκεμβριού 1910.
Ό επι τής Διχαιθ-ϊυντ,ς Μ .^'-ς
Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
1910 χρονικόν διάσ:η·« *α&' ό άκοο'ίασε τής υ:
ασθενείας νομίμως π,ίΐίτίθΐηδείΐης.
Αι ίμοίευ Δΐ!ϊτά(μΐ!(τΐς όκ' αριθ. 243 έ. Ι. έκ
ληψις τής ν'ίϊθο'ο?ίΐς ;Λ «εζΐυ -χωρφόλακ-.ς '., _, .,
Ιΐολυϊωρου άπ'ο τή^ 13 Μαίου μ-:χρι Ίης "Ιουλίου Ιϋ'Οκαθ'
όν χρόν.ν ά·π;υτίϊαε τ'ΐς ό '.ηρεαίας λόγψ «σθϊνε;«ί νομίμως
στοποιηίιείσης.
Έν Χανίοις τ/· ' Νοεμβριού 1910,
Ό επι των Έ«ωτ*οΐίί">ν '&*[■;
Π. Ι. ΜΑΡΗΣ
πι-
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διά τουΰπ'αριθ. 47 Λαί χρονολογίαν 12 Νοεμβριού έ. Ι.
Διατάγματος τής Έκτε^εστΐΛής Έπιτροπής το*οβετει:»ι ορι¬
στικώς ά«Ό 1 προσεχούς Δε«μ6ριιυ έ* «; 2ου 1αγμ*·3. =ις
το Ιοντό; Τπολοχ,γό; τ3 Πεζ·.-ο3 Λΐ.πΛ,ν ΔΡ'.«ε;ιη» ως
Διοικητήν Λόχου. χα.ί ^τ
Μετατ.Θετη ό Τπολο-χαγος Γ*ια.; Νκ,Α«ς οριστικώς
ί
Διέ τού ύπ' άριβ. ι^|5 ί. ϊ. Διατάγαατος διωρίίθ/] εί; την
κενήν Θίσιν Ι'ραμματί,^; ιο3 'Υ)στήματος τού Ινςινΐι>^ίλοϊ1ς
Ταμ,είοο Σφακίων ό Αρί*μ. Μαριακάν.ης.
Διά τού ύπ'αριθ. ς^4'Ί ά. ι. Λατάγματοςτής Έ/-τελ· Έπι-
τροπής άπ=.Λυίη τής &σ%ω; Νομάρχου Ηρακλείου ό κ. Μ.
Ξανθουόίδης ϊιορισθεν-ίο,; άντ" αυτού1 :ο5 Γ. ·λου*5υΙ«τζ'8η.
Έν Χανίοις τϊ)Ηθ Νοεμβριού 1910.
Ό
Β. Ι.
ομν,ς ς μρρχ ν
Πεζικοΰ άπό πρώτης Δϊεμ6ρίιυ έ. Ι.
Έν Χανίειςτη 12 Νο4μ.6ρίου 1910.
Ό ίΐϊΐ τη{Δτιαοαί«ί 'ΛσφαΛείας Έπί
Γ ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α9ΙΩΤΕΡΑ Δ1ΕΥΘΪΗ1ΪΣ
Διωρίαθη ϊ:ά τοϋ ΰπ άρ.θ. '239
οιστικοΓύ τμήματος τού 'Υτϊςκαταΐ.κϋ*1*.:* '^ Κθ'νωΐβλο^
μείου ^Ηρακλείου ό Δημήτριο-: Καζαχη ·
Έπίαης διά τού άτ' άριθ' 240 Διιτάγματος δ'ΐΛ-,'.σ^τ,
Έμμ. Μ. Δροσουλάχ,ης γραφεύς τοθ Ύποχβταστήματος τι
Κοινωφελούς ταμείευ Λασηθίου.
Διά τοθ ίιπ' αριθ. 242 ί. Ι. Διατάγματβς έκίτρατΐει ή άπολη
ψις τής μισθβϊοσίας τού παρά τφ Ταχυδροΐλΐ/.φ Γραφ.ίω Χανίων
βοηθοΰ Ελευθερίου Κονταξάχη άπό [ής 4—17 Όχτωβριου
ΛΛ-Γ-Ρ ν ΑΙ ΥΗΥΗΛΐΐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Διά Διατάγματος -ετ); Ίίκτβλευτΐκ»); ΈπιτροπίΙί 1*' «Ρΐθ·
460 Λαί χ^ονϊλογ.Αν ΐ' Νοεμδρίο» Ι'^ΐθ άνεΛ>.ή0η το^κ'
άρ·.ο. 456 έ. Ι. Διάΐ*/^* λ κ μ^ «Λτίλίσθεν, *»ί ίγβ'νίτο άπο-
3εκτ/;ήά,τό τΐ^ς ί,-ηρετ^ςΰποδληβεϊσα πΛ.·αίΐ·Ί3ΐί το3 κλητί)-
ρος τον Καπνοκοπ-ηριο^ Χ&η:>ι Ιωάννου Τζομπαν«*·η κ^ί ϊΐω"
ρίαθτ, άντ" αΰΐοΰείς την 0 = σΐν ταύτην ο Ελευθέριος Ι.
δΆης.
Έν Χανίοις το '^.ί Νοεμ6ρΐβυ 1ι3ΐ0.
Ό Έ'ίτρ
II.
ΣΚΟΓΛΑΪ
Διά Δΐατάγματος τί!; 'ΕκτίλΒβτικίίς Έιυιτρ0Λΐ|ς τής ύ*'
άρ·/!. 462 καί χρί'Οίγ'ϊν 20 Νί£μ6;ήο^ ' 910 ίΐετρά^η ν«
π'Ύ,ρωθή «λήρης όΐΑ··^ς ϊ.'.εν ταρά τω 'ΐ»τ.
Κυβερνήσεως χαρτ'Οίτ^' '·- Ν. [^^'Λ'. άν.^ ζ
Όκτ"6ίίυ μέχρ'ι "ι Ν'--:μ6ρ'·^ 19! Ο χρονικόν ίιά
χπο^'ητΐ' ούτος τ^; '->-Γ(ρβ!ΐ.α.ς λό-,'ι' ^^νείοις
(ρφ ή
Χ τ- «πό 1
τημα /»&' δ
τιρ2ίϊ;)ΐόντως
ίγ^αιος όριζομένΐΐι; ϊ.'γοήσεως χορί,γηθΓι 7:ρ«σο)ΐικτί τβΐαο
ϊ'ι γίνη ο*κτός ώς ΐ-νγ^ητϊ-,ς διά την διαχείρισιν τ&α Δημοσί
ταγ
χαί
ημοσίου
«32
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
εισπράκτορος το·3 Δήυου Μαλλών Έμμ. Ί. Στβμβτάκ: ό
Γεώργιος Έ. Χσλκιαδάλης εμπορος καί κάτοικος Μαλλών.
Έν Χανίοις τή 25Νο«μδρίθϋ 1910
Ό επί των Οΐχονομιχών Έηίτοοπος
Μ Ρ· ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Εμίν
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΙΑΕΙΑΣ
Διά Δ'βτάγματ.ς ύπ' αριθμόν 179 καί χρονολογίαν 9 Νο-
«μβρΐου έ ί. ?(ωρίσθη ό Νικόλαος Κ. Γραμματικάχ/ης 'Υπο-
γραμματεΰς καρά τή Ανωτέρα Διευθύνσει τής Παιϊείας, άντί
τοδ Στεφάνου Γ. Μη/ιαρά άιτολυομένου ά'τε έγκαταλιπόντος
την θέσιν τού.
Δι'όμοίου Διατάγματος τοΰ ύπ'αριθ. 183 καί χρυνολίγ'αν
20 Νοεμίρί:υ ί. ϊ. διωρίσθη μέλος τής Ανωτέρας Ένορια-
*ϊ}ς Επιτροπείας Ίεράς καί Σητείας ό Γεωργιος Βλαστός Εί-
ρηνοδίκης Ίεραπέτρςυ, άντί τού Ιω. Καλεμΐχιαράκη μεΐατεδέν-
ττς εκείθεν.
"Ομοίως ϊιά τού ύπ' αρθ. 186 κ*ί χρ,νολογίαν 24 Νοιμ-
ίρίου ί. Ι.*Διατάγματο« διωρίσθησαν.
1) Ή Αίκατερίνη Έμ. Βλαστοΰ άποφ. Άν. Πϊρθενλγω-
γείου ίιδ)λΐσσαν είς τό ΠϊρθίναγίΓ:ν Πόμτΐβς Καινουρίου επί
μηνιαίω μισθω δρ. 50.
2) Ή Εύμενία Αναγνωστάκη άποφ. ,Αν. Παρθ-ναγωγείου
δι5)λισαα είς τό παρθεναγωγεΓον Άγίου Κωνσταντίνου Ρεθύμνης
ΐπ 'Ληνιαίφ μισθώ δραχμων 50.
3) Ό Γεώργιος Πρασ'.ανάκης ύποδ)λος δ' είς τό Γ')μι°ν
δημοτικόν Σχολείον Μούλετε Κισσάμου επί μηνιαίω μιαθω
δραχμων 40 άντί τ;ΰ Γεωργ.ου Φραγχάκί; μή άποϊεχΟΙντος την
θέσιν ταύτην.
4) Ό Ιωάννης Ε. Τζίρμιά; άποφ. Γυμνασίου «Ίς τό Ανώ¬
τερον Δτ;μ. Σχολείον Άγίου Γεωργίου Λασηθείου »χϊ μη-
νιαίφ μιοθώ δραχμών 70.
5) Ή Ελένη Χατζάκη άποφ Άν. Παρθεναγωγείου είς
Βόρρους Πυργΐωτίτης έιτί. μηνιαίφ μισθω δραχμών 50, άντί τής
Μαρίας Μ. Ζαχαριάδου μετατιθεμίνης είς Αγίαν Βάρβαρον
Μονοφατσίου επί μην. μισδώ ϊραχμών 50, άντί τής Μαρίας Γ.
Κορνάρου τής οποίας την παραίτησιν άποδέχεται.
Μετετέθησαν
Ή Χρυσάνθη Πρα»τοπαχαδά*η δημ)λος ίκ Χώρας Σφακίων
είς το ΠβρθεναγωγεΓον Άσκύφου Σφακίων έ«ί μην. μισθώ ίρ.
60 άντί τής Είρήνης Παπαδοσηφάκη'*μετ«τιβεμένης εις Χώραν
Σφακίων επί μην. μιοθφ δρ. 50.
"Ομοίως διά τού" ύπ' αριθ. 187 καί χρονολογίαν ΊΊ Νοεμ.-
ίρίου έ. έ. Διατάγματος διωρίσθησαν.
'Ο' Δημοσθί'νης Τσίκοας Α')μ'·ος ϊημ)λος είς τό διτάξίον
δημοτικόν σχολεΤον των αρρενων τβϋ χωρίου Άλικάμποι» Άπο-
κ:ρώνου ώς διευθυντής^έιτί μην. μισθω δρχχμών 120.
2) Ό Ευάγγελος Χαλκιαδάκης μαόητής 6' Ρυμνασίου είς ιϊ
δημοτικόν σγ,ολιΐ-ν Άγίου Ιωάννου Σφακίων έιΐί μτν. μισθφ
ίραχ. 40 κινϊξς οϋοης τής θίσεως.
3) Ό Ιωάννης Ε. Μαρκάκης Πρ. δ)σκαλος είς το ϊημοτί-
χόν Σχολείον Χουδέτσι Πεδιάδος επί μην. μισθφ 3ραχ. ΊΟ.
4) Ή Μαρία Χο-/λαδά».η άπόφ. Άν. Πσρθεναγωγείου είς
τό δημοτ. σχολείον Καϊνας Άποκοβώνοιι^έπί μην. μΐσθ. δρ. 40
ά»τί το3 Έμμινουήλ Γωνλωτάκη ίκγοταλικίντος την θέ?ιν :ου.
Μετετέθησαν
Ό^Έμμανουήλ Σω/.ρ. Βελο.άνς Α')μΐος δημ]λος ίκ τίΰ Αν.
δημοτ. Σχολείίυ Χουμεργΐάκου Μ«ραμ6έλλθίΐ τή" α'ιτήσει τού είς
τό δημ. Σχολείον Βρυσών Μεραμδίλλου επί μηνιαίφ μΐσβώ δρ.
150, όν;ί τοΰ Μιχαήλ Ήλιάκη Γ]μίου δημ]λου μετατιθεμίνου
«ίς Χουμεργϊάκβ επί μηνιαίω μισβφ δρ. 100.
2) Ό Στυλιανός Καραμκασάκης ϊιδ]λος Άποσ'ΐ τ: Άμαρίου
κχί ό Ί «άννης Πατρικαλάκης ϊιί]λος Κουρουτών Άμαρίου έναλ-
λάς τ^ αίτήσιι τού επί μην. μισθω δρ. έχάτερος ϊρ. 40.
3) Ό Ιωάννης Παπαδόκουλος πρ. διδ]λος έκ τοϋ ϊημ. Σχο-
/ είου Άγίας Βα,ο6άρας Μονοφατσίου είς τό δημοτ. σχολείον
Μΐΰλλΐα Καινουρίου επί μην. μισθώ δρ. 40 άντί το3 Νικ. Δασ-
Διά τής ύ*' αριθ. 96 καί χρονολογίαν 15 Νοεμβριού 1910
Διαταγάς ημών διωρίσθη ηλητήρ τοϋ Ίεροοίκείου Ρεθύμνης
, άντί τού Μουσταφά Σουφαλιδάκι άπολυο-
κα"'άκη άπο, Γυμνασίου μετατι&ίμίνου ίΐς Αγίαν Βαρδάραν επί
μτ,ν. μισΡωίρ. 70.
4) Ό Έμμ. Λσδάκις πρ. δδ]λος Καμπβνοΰ Σελίνου καί ό
ΦραγκΖός Σαρτζίτάκης πρ. διϊ)λος Πρινέ Σελίνου Ιναλ)άξ τί)
αΐϊήοει των ΐτι μην. μισδώ έ*άτερος δρ. 40.
5) Ό Κω·σταν. Δετοράκης άπίφ. Γυ,Ανασίου τί) αίτήσει τού
έ; Τκισχο'ίς Πεϊιάίος είς Μοχόν Πεδιάδος επί μην. μισθώ
ϊρ. 70 διοριζομίνου διϊ)λο-· εί; την χενήν θέσιν τού Άν. Δη-
μοτ' σχολείον Έπισχοπΐίς Πεδιάδος τοΰ Κωνσ. Ν. Βασιλάκη
άποφ. ΓΥμναοίιυ έκί μηνίαίω μισδωδρ. 70.
6) Ή Είρ,,νη Β:υμ6ουλάκη Α)θ(ϋος πτυχιοΰ^ος ;χ Δαφνών
είς Άγιον Μΰρω;α Μ*λβίυζιου έτ.ί μην. μισθω ?ραχ. 110
διοριζομένης είς Δαφνές Μαλεβυζ «υ τής Μαρίας Καββαλάκη
άποφ. Άν. Πϊρθεναγωγειου επί μην. μηθψ δρ. 50.
6) Ό Δημήτριος Φΐωράχης διτμ)λος Β]μιος έξ Αρχανών είς
Άβδοΰ προαγέμενις προσωρινώς είς Διευθυντήν επί μην. μισθώ
δραχ. 1 ί 0 >■ αί μην. έτ.ιμισθίω δρ. 10 άντί τ;ΰ Β»σ. Ν. Βασι¬
λάκη Α)μιου δημ)λϊυ μετατιθέμ»ν:ν εις Μοχϊν ώς ΔιευθυντοΟ
Ιπί ΐΑην. μίσθω 120 κ«1 μην. έπιμι-θ'ω 2ρ. 20, τοΰ Νι*.
Ζερ6ά/η Β)μίου ϊημ.)λου μένοντος βοηθοΰ ΐν τω σχολΐίψ Μο-
χο3. Προάγει τόν Μ χ. Μαράχην Β]μιον δημ]λον είς Διειι-
θυνττν τοΰ Δημ.. σχολ-:ίου Χουμεριάκου Μεραμβέλσου έμί μην,
ίκμισθίω δραχ. 10.
Γίνεται δεκ;ή ή καραίτησΐς το'3δ'δ)!ου Σφακοπηγαϊίου Κισ-
σίμου Έμμ. Παντελάκη.
'Ανολόεται ό Ϊι5)λςς τοΰ σχολε!ου Γέργε^ης Στέφανος Μ«-
στραχας ά':ε έγκατελιχών τή* ((εΐιν τού πλέον των 15 ημερών.
Ό μοίως ϊιά τςΰ ίτ.' αριθμόν 189 κοΐ χρονολογίαν 27 Νοεμ-
δρίοο 1910 Διατάγματος μετατίδεται ό Ιωάν. Δοΐφέρμος Α)μι»ς
δημ)>ος «κό 'Ανώγεια είς Ζωνΐχνά Μυλοποτάμου ίιιίμην. μίσθω
δρ. 12() άντί τοΰ Αλεξ. Οΐκονίμίκη Β)μιοι» δημ)λου μίτατι-
θεμενου είς Άνώγτΐα Μυλοποτάμου ίπί μηνιαίφ μισθφ 110.
Έν Χανίοις ττ, 30 Νοεμβριού 1910
Ό επί τής Παιδείας Έπίτροτος,
Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΊΓ
Ο ΓΟ _3
των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τής 13 Νοεμβριού 1910 τοθ Έφετείου Χανίων χληρωθέντων
τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά τήνάπο 10—21 Δεκεμβριού 1910, Σύνοδον
τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Χανίων.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*— *^
Η

"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
-:!
ο. >-
Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόντα
Α. Τ
ακτ ι
κ ο ΐ ένορκοι.
1
Βο^άκης Στεφ. Δημήτριος
497
Μεσκλα
Ιατρος
2
Άγγ:λάκης Έμμ. ΙΝικόλαος
572
Στιηλιά
Κτηματίας
3
Λαθούρης Γ. Έμμ. ή 'Αναγν.
525
θέρισσον
»
4
Κουσοκρελάκης Ν ι -.όλαος
108
Χανία
Διχηγόρος
5
Χατζητζανάκης Ε. Νικόλαος
48^
Γαλατας
Κτηματίας
6
Στρατηγάκης Εμμανουήλ
416
ΠλακςΟρίς
»
7
"Αγγελος Ματθαΐος
18
Χανία
Έμπορος
8
Λανδράκης Μενέλαος
198
Δΐληγόρος
9
Άθητάκης Ν. Γεώργιος
26
Έμπορος
10
Κατσίγαρης Γ. Στυλιανός
512
Δερέ^
Κτηματίας
11
Κουοαριτάκης Νικόλαος
149
Χανία
Έμποροϋπάλληλος
12
Γεωργηλδς Β. Στυλιανός
499
Κοντομαρί
Ίατρός
13
Καπετανάκης Χ. Μ. Άλέξανδ.
186
Γαλατας
Κτηματίας
14
Λουραντάκης Κωνσταντίνος
608
Κολυμπάρι
Διχηγόρος
15
Κουτσουρελάχης Νικόλαος
152
Χανία
Έμπορος
16
Παπαραφτάκης θ. Άρτέμιος
540
Γεράνι
Κτηματίας
17
Κουντάχης Ε. Γεώργιος
181
Χανία
Δικηγόρος
18
Σταυρίδης Κ. Γεώργιος
404
»
"Εμπορος
19
Τοράκης Σπυρίδων
428
»
9
20
Βαρουχάκης Ε. Γεώργιος
647
Νΐο χωρία Κισσάμου
Κτηματίας
21
Μαρχουλάκης Έμμ. Ανδρέας
534
Βατόλακκος
»
22
Τοράκης Ιωάννης
444
Γαλατας
»
23
'Αγγελάκης Πολ. Αγγελος
56 ϋ
Κολυμπάρι
Δικηγόρος
24
Μαραγκάκης Α. 'Αγγελής
528
Νΐο Χωρ'θ Κυδωνίας
Κτηματίας
2ο
Παπαδάκης Α. Νικόλαος
309
Χανία
Δι/.ηγόρος
. 26
Αρχοντάκης Μ. Γεώργιος
64 ο
Δραπανΐά
Κτηματίας
27
"Αναγνωστάκης 'Αναγ. Μιχαήλ
568
Πανέθυμος
»
28
Σγουρός Γεώργιος
377
Χανία
9
29
Στεφανίδης Κ. Ιωάννης
271
Δικηγόρος
30
Ριζόπουλος Ιωάννης
365
Τπάλ, Τραπέζης Κρήτης
Β'. ΆναπΛηρωτίκοΐ ένορκοι
Τζαβόπουλος Ιωάννης
Παπαντωνάκης Α. Μίνως
Κτιστάκης Ιωάννης
Σάρδας Ίάκωβος
Σταυρίδης Παντελής
Κονταδάχης Άναγνώστης Γ.
^Σπυριδάκης Β. Σπυρίδων
_Κνιθάχης Γ. Εμμανουήλ
Πωλενάκης Εμμανουήλ
Πετάσης Νικόλαος
423
• Χανία
Οίνέμπορος
955
Καμπ,ιά
Κτηματίας
132
Χανία
Ξυλέμπορο
378
»
Έμπορος
403
9
Εμπορος
755
Ροδοβανι
Κτηματίας
418
Γαλατας
»
184
Χανία
Έμπορο;
316
Μηχανικάς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1 £
Ι- ^
^. 8
Ι ^
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
* ·§■
Α. -.
Κ α τ ο ι κ ί α
Προσόντα

11
Αντωνακάκης Ιδομενέως
10
Χανιά
Έμπορος Ι
12
Θεοιράνους Άλέςανδρος
99
»
13
Πατεράκης Δημήτριος
703
Επάνω Παλαιόκαστρο
Κτ/)ματίας
14
Ξυλινάκης Άχιλλεύς
292
Χανία
Καθηγητής
15
Ναξάκης Νικόλαο·:
284
Έμΐϊορβς ' ι
16
Κοκκινάκης Γ. Ελευθέριος
125
β
Οίνοπώλης
17
Λουβοφης Ιωάννης
205
»
Έμπορος
18
Φωτάκης Φωτ. Μιχαήλ
719
Ποταμίδα
Κτηματίας
19
Μαλΐντρέτος Σπυρίδων
276
ΣταλΌς
20
Ταζεοάκης Μ. Παναγιώτης
420
Χ&νία
Δικηγόρος -
Εγένετο συμφώνως τώ ύπ' αριθ. 380 έ. ε. πρακτικφ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων.
Έν Χανίοις τ$ 13 Νοεμβριού 1910.
Οί Δικασταί
Σωτ. ρ
Δ. Ζηλή{ΐων
Κωνϋτ. Γεωργιάδης
Κωνότ. Οατταοάκης
Ιωαν. Σαουνάτϋος
'Ακριδές αντίγραφον
Έν Χανίοις ττ) 17 Νοεμβριού 1910
Αριθ. Πρωτ. 787
Ό 'Υ)γρα.μμα.τεΰς
Χ.
Ό Ύ)Γρα[Λματ6υς
ϊ«. Χαραλαιιπάκης
• Διεκπ. 656
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Χανίοις τή 17 Νοεαβρίου 1910.
Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις 'Εφετών
" Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
Μηνιαία Γενικ* Λογιατική κατάστασις τής 31 Όκιωβρίου 1910
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ -
Ταμείον
Μεταλλικόν
Τρ)ικά γραμμάτια'Εθνικ. Τραχβζ. τής Ελλάδος.
Συναλλαγματικάς επί τοϋ έξωτερικοΰ.........,
Έξ«τερικοί λ)σμοί(άντίτιμον μιταλλιχοθ' έν τω έξωτ

Πρϊεξοφλήσεις ..........................ί,,
Αάνεια επί ενεχύρω χρηματογράφων..........'. ,'*τΡίΧ0ν
/ Ι]ματων
» επί ενεχύρω έμχορευμάτων......
» καλλιεργείας................
» ένυχόθηχα άπλα..............,
} Ι]ματων
]^ντΡίΧοα
] ι )ματων
]
χρεωλυτικά
Δημοτικά
Υ|ματων
» ένγ. Κυ6ερνήσ....|Κ?ΊντΡ'Χ0°
; Γ]ματων
είς ανοικτόν λογαριασμόν------^"Ρ1*00
) Γ]ματων
^ΊντΡίΧοΰ
Ι]ματων
Άπαιτήσεις έχισφαλεΤς...........................
Συναλλοτγματικαί καί φορτωτικαί κομιστήν...........
| Διάφοροι λογαριασμοί............................
Όμολογίαι καί τοκομερϋια......................
ι Κατάστημα Τραπέζης καί αποθήκαι «ΰτ^ς..............
Κτήματα έξ αναγκαστικήν πλειντηριασμών............
Έξοδα έγκαταστάσεωςκαί κατασχιυής τραχεζβγραμματίων. . .
ΈχκρεμΐΤς δονοληψίαΐ μ*τά των 'Υ)μάτων μας χλπ.. . .
Διάφορα.....................................
1188931
1775134
163833 85
114834
2.-0497
140679
4ο079
434407
92759
8210
925478
629825
70
90
10
20
29
9.3
40
66
200738
226721 67
115356 9*5
159903 25
588558 88
5427130
1774452
42531
1723540
2964066
278668
371177
480486
100970
1555303
427459
275260
642830
32136
207252
1163981
50692
153829 63
9362
6146'
53630
43158
12412260
49
33
81
67
20
18
94
94
82
50
90
44
89
70
83
Μετοχικόν κεφάλαιον.............................
Άποθεματικόν τακτικόν....................„
* προνοίας......'....................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορή..................
Καταθέσεις δημοσίου έκ ταχτινών προσέϊων
μεΤον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων. .
Καταθέσεις δημοσίου έ» τ,ροσθίτοϋ ©όροο3ρ/0
» Ιντοκοι..........,. .................
» άτοκοι..............................
» Ταμΐευτηριου...................
Έπιταγαί πληρωτεαι..............................
Έθν. Τραπ. τής Ελλάδος καί 'Ϊ7:ο]ματα αυτής
Έθν.Τρ.τήςΈλλ.δίαθέσιμα υπέρ τής -;τημ.πίστεως «ν
Κομ:σταί συναλ]κών κα! φορτωτίκών..................
Μερίσματα διαφόρων έξαμηνιών.......................
Τόκοί ϊανιίων χρεωλυτικων κλπ- έν καδυστερήσει
Ταμείον Συντάξεως ύπαλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης
Διάφορα.......................................
Β. ΔΟΤΚΔΪ
•Εν Χανίονς τ$ 31 'Οχτωδρίου 1910
Ό Διευθύνων τό
Κ. Δ. 8α
5000000
220759
125000
1570600
1730366
742396
235166
1111657
84333
106345
1000000
215172
33603
75295
3087
158476
12412260
10
47
80
55
65
60
12
53
25
15
90
71
■θ-
123
•ν
*—-ι
Μ
Η
ΕΠ
Μ
3
3
Μ
Ρ3
Ο
Μ
3
680
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΞ Β'.
ι ■ ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΗ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤδ ΕΝ
ΟΙΤΩΒΡΙΟΣ 1910
ΕΙΣΠΡΛΞΕΙΣ — ΡΕΚ0ΕΡΤΙΟΝ8
Χρονολογίαι —
Η
» α
-38
II
Ο-*!
53
Έσοδα —
Των Νομών—Όβ8 άβρ&Ι'ίβΙΏθηίδ
Χανίων κα(
Σφακίων
Ιλ Οβπθο θι
Ρεθύμνης
Ηρακλείου
Λασηθίου
ί Ι
.2 , «
Ι
'Ανάληψΐί
λ των παρά τω
ΚοινωφελεΐΤοτ,-
μείω
χαταθίίίων
υΐϊΗιβ
10
Σύνολον
Είσπράξβων
Τοΐαΐ
11
1910
Όκτώίριος
8βρίβππ1>νβ
ΟθίθΙίΓΘ
1910
191
2597830
2606850
7996
9069
2669090
2945!
Άβροισμα — δοπΐΐηβ.
5204680
Μβταφορά ληψοδοσ(α 1906-1909
1»βροΓΐ άο Ια ^ββΐιοη 1906-1909
930364
10
Σιίνβλον -ΤοΙβΙ
98241090
17066
260992
10
278058 10
56143
95928098
55
1557
2371
20
90
62223
66962
1015424143
392910
6790874
7183784
12918545
221854582
234773127
62223
66962
12918545
221854582
2347731
10
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
6(9
3 °° — ΠΕΡΙΟΔΟΓ Β'
ΟΕΝΕΒΑΙ. Αϋ ΟΟ1ΡΤΕ ΟΕ ίλ δϋΒΤΑΧΕ 3% - ΟΕδΤϊΟΝ μ
ΟΟΤΟΒΒΕ 1910
γ ν κ ι. ε α υ ΐΐ.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
•Έξοδα—
§
Ι
ι
12
»3
«
ΐ
§■
05
"Ϊ3~
1
.3 α
Λ Ο
*° ^- .- .23
13
ι
5 Ί
16
§3
ι ·_; ~
8"
■^ α
φ ο.
17
Ι
ο
Η
18
Ι
Ο

19
ο
9

2
1==
20
55!
174650
229850
70388
72687
ι Π
417
39209
05
3962649
481
56
481
86870
56
135026
__ι__
297τ|—
2974
552
264516
112191371
2 Ο2
δ 3
ι
21
3-β
^·«
° α .3
*· § §·
-8 8,3
ΊΤΐ?
' ■-——
22
159687 52
319716
113Ί1064
116637180
121913)71
194949224
207140595
15%87|52
159687
284246
284798
2062932
39
52
2347731
2
Ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
. 1.
ΠΙΝΑΞ Β'
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΥΟΛΟΣΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε3 ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝδ ΕΤ ΡΑΙΕΜ.ΝΤ3 ΕΝ
ΟΚΤΟΒΡΙΙΣ 1910
ΕΙΣΠΡΑΞΕ1Σ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝδ
Χρονολογίαι —
"Εσοδα —
Ι
Χανίων
χαί Σφακίων
Ζα Οαηι'ι
ίί 5/αίια
Των Νομωγ—Όβδ άέραΓίβπιβηίδ άβ
ΉραχΧίίου
Οαηάιε
Λαοη&ίον

Ι
•ν»
6
Κοινωφελίϊταμιία
χατα&έσ__ν
Άναΐήψν'ς
τό5
ΙαΒαψιςνί άΉΜ-
Ι
Σύνολον
ΕΙοπράξκον
ΤοίαΙ
Ι 6 Ι
10
11
1910
Όκτώίριος
1910
ΟθίθΙθΓβ
" Α&ροιομα —
Ληψοδοοία Λης Τϊβριόδου (τ€11ιοη 1'.
Ληψοίοβί* Βας ΠιρκΜον Οαίιοη Π',
Σύνολον — Τοίαί ..
16082653933427761
9824 ί 0 90 278058110
1209049
11
87024
10Ι5424'''ό 71837842347731,27
259067629612335,71
222447354
15886221
37323861648
5586347
1000000
1000000
423861648
2347731
658634775
(*) Όρβ κρο>ιγβύμ«νον πίναχ»
(*) νογ.
ρ-βι«1βηΐ
ΕΦΙ.Β.ΙΪ.Ρ1* ΤίιΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
639
ΑΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3°
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
.. Μ) ΟΟΒΡΤΕ ΟΕ ΙΑ $υΒΤΑΧΕ 3 % - 0Ϊ25ΊΊΟΝ Γ.
ΟΟΤΟΒΒΕ Ι» 11

II.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5

8
Ι
ο ο
•3
Ι!
ι »
£■8
8 ?
Ι
5 2
*·3
ο «
Ι!
13
3
β '3
Ι
(τι
*1
4 Ι |β
δ χ '
Ι 3 «
3
Ι
αι
ε-
Ηαρατηρήβιις
16
13
1-4
17
1000000
2974
1002974
115409
72687 05
188096
59243
39626
988696
16525805
49)1350.26
6211345
660831
62113 4:
124.497304
116637 8
294 δ
136161083
2978818
2071405
11824
159687
2Ί4773127
174512
6586347
ιβθ
Αογ»ο"ιηριον

640
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ-
ΚΑΤΑΙΤΑΙΙΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΙ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΆττοτελεσΐΑατα άπολογισμ,ώγ των
των έτών 1898—.909.................
ΙΙροϋπολογισμός χρήσεως 1910 ....., . . .
Διάφοραι λ αρταόμοί.
Γρβιμ,μάτια συμψηφισμοΰ.............
Χρπματικά. γραμμάτια.................
ΙΙχρα,*αταθϊ)και κοιναΐ.......... . ....
» αΰτούσιο'............
» λιπχσμ-άτων..........
Λ/σμ4ς έγκατΛλελειμμίνων όθωιχ. περιον,σ-,ών
Μονα,σττ,ριακόν ταμείον Χανίων........ ,
» » "Ηρακλείου .... .
» » Ρεθύμνης.......
» » Λα,ίΐΥΐθίου........
Περίοδος Α'.
» Β'
806291
ΕίοΊκοί φοροι.......
ΛιμΕνικο'ι φόροι.....
Πρόσθίτος φόρος 3 °/0
» » » ο
Ταμείον βοηθηαάτων.
Δωρεά Οββΐοη Αΐ-ηβικΐ ^8Πΐν διά Μουσείον Ήραχλείοι
> Άρχβιολ. Εταιρίαι » »
ΙΙρόστιμα έφέσεων άποζημιώ'ΐεοιν.
"Εντοκα Γγαμ^άτια τοΰ Δημοσίου
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ήρακλείβ
ΙΙροκ,α,τα,βολοιί διά λ/σμόν τα./. Έττιταγών
λ διά δαπάνα,ς τής Αγροφύλακος
Προκαταβολή είς Μοναιτ. ταμείον Χανίων. .
Ζη[/.ία. διαπρα,γματευτεως ξε'νων νομ'.ία.άτω
Κίνντις κεφαλαίων—Τελώναι...........
» » Πρόσθετος φόρος 3 ο/ο
» » Ταμίαι......, . . , .
Κοιν. Ταμίϊον-^Κα,ταθέσεις προιόντος έντόκων
Γραμματίων τοϋ Δημοσίο^ πρός πληρωμήν
των άποζημιώσεων.................
Προκαταβολα.Ί διά, δαπάνας της στρα,τ. υπηρεσίας
Κτήιχα,τα κατακυρωθε'ντα τω Δ,ημοσ'ω .
Τακτοποινιτέοι προβωρινο'ι λ/σμο'ι.....
Χρεο'ισται έκ ληψοδοσίας χρημ. δια,χε'ρίντεον..
Τραπέζα Κρήτης—λ/ιτμός Δημοσίου......
» » — Λ π;ςσθ.φόρου 3 °/0
> » — > Μόν. ταμ. Χανίων
» » — » » * Ηρακλείου
* » — 9»» Ρεθύμνης
» β — 9 ϊ » Αατηθίου
0/
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/συχς Προσθ. φόροο 3
Κ* μεταφοράν ...
/0
67634
560840
145049
42494
5023
6307
23257
54268
1000000
180000
1715
51 ?6
44001
102990
14824
58747
13200
1.Ϊ37
13626
3928310
7274600
428179
80304
33
10655
6924-2
65824
680'
55215
27
19
42
35
75543
11636
1477
552
70
7
240627
13371
514638
85922
309677
5(
567731
5393
1000
2487636
195501
336810
366559
67020
21737
1696
46691
17259 28
55
19
17
05
26
50
30
264*
2000
224350
15224
392955
16
45
48
90289 89
27167964
4565
252860
5757 72
4073
350
121913
2437420
631743
417114
77
377214 44
24
68
13626
87561
8503
55!
85
15
122235
28895
147770!
____ ι
3197161
70134
102581761
173644 78
42494
502337
970671
48
19946952
635626
1000000
180000
1715
517206
44061
1850493
148248α
6989863
13200
19451 44
1497630
405022460
12201457Ι051
10
|
12
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
6.4
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕίΟΪ ΤΗΝ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1910
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1910
π
'Υτκίλοικα τοϋ οΐχο-
νομ.ιχοΰ Ιτους 1909
Πράζιις ίκό 1 Σ)6ρίου
1910 εω-, τΛους ίϊίου
1719322
57179659
2211437
35626169
803869
70997
820559
58741
91963
17877
23541
2524206
173503
145799
199364345
210510518
3093253
52608
1851850
1560
1ΟΟΟ0ΟΟ
14
85
94
61
806369002
Πράξιις ίντός τοθ
Όχτωβρίου 1910
14374201
58168881
309164
77
71670
5332582
2100
656328
471
4073
209575
70796
13612
938
62223
8(
10
10329035
1430170
511203
$8
85
31802046
8600085
5000
67000
14824 80
15
552
15
24426005ο
8445Η2
58067231
2235556
6308022
3222697
1358665
4156670
3039788
33180
669623
39071394
1715^60
40147003
1093134
30176749
531266
553291
340470
3020 -
240395261
Χ ν ν β λ ο ν
194751843
116236112
110451701
15686459
44181448
803869
919973
820559
6531042
106022
2195153
25637
13760531
4574579
2728
.ϊ9
199364345
223429063
3093253
52608
1851850
1560
1000000
49400429
314523ο
91267341
17693219
61978795
5000
1201266ο
1482480
553291
395685
3020
12910303118
Ύηόλοτχα των ι/ϊρίδων
Είς χρέωσνν
70134 20
53181332
142192
42494
502337
57998
22537
15838
2253733
1000000
180000
1715
07
33
15
44061|76
1730306:47
_____ι_____
6436572
13200 —
1549459
1195630
405022460
809958742
Είς πίστωσιν
131577464
74524635
72730257
2060235
35425280
803869
69588
8205
65310
106022
2139938
2563736
153
16850
125089
1993643
2231093
30932
52608
59
42
18518
1560
ΙΟΟΟυΟί
29
45
'*7
53
50
870823355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
α
μ 3
Ι 44
45
46
47
48
39
50
53
54
55
56
57
58
69
60
61
62
63
64
65
Αονοριαύ^οί
Γ.
1
Ύκολοιιια
ο'χονομιχοϋ Ιτους
1909
Έκ
Κοιν. τ«.μ. πίοκατβ. δημοσ. ίί' α,ποζημειώσίΐς .
Τραπ. ΚρΫ,τ. κατοιθ. τοΰ δγνΛθσ. τοΰ έξ ερχ,νου έν
'Υορκ,η Νέα ^.υλλόγου «ό ί>οϊν ξ»........'
Έρ*νος τρΰ έν Νία 'Υόρχ.νι Συλλόγου ό Φοίνιξ..
ΤαμκΤα καί Τελωνεΐα
Τοομιϊςν Κεντρικόν..................
* Ηρακλείου..................
» Ρεθύμνης ........,........
» α.σηΟίου...............
Τίλων;ϊο» Χχν.ύ^ν...................
'Υ/ποτελωνείον Σούδας ..............
» Καστελλίυυ Κισσα,μου..........
* Ποιλαιοχωοας.......... .
» Χώρας Σοα,κίων........ . ,
» Καλυ'οών................
Τελωνειον Ρίθΰμ,/,',ς...............
Ί7τίλωνεϊον ΚαϋΤέλλίου -"■ίυλθ!τοτ*ίΛθυ. , ,
» 'Αγίου Ρ»λγ;νγ;...........
Τελωνείον Ηρακλείου..... ......
ΎΙ':ί~ι,!£·α~ίι · Χίροτοντ,ΐου..............
Ύ/τε>ων«ϊ&ν Ματαλλων.............
Τίλωνβϊον Αγ ου Νικολάου............
Ύ/τελωνε=Όν Σητείας. . . ,..........
·* Ίεραττέτρο ^.........
β Σεισίου..............
Όλικά ποβά . .
7274600 34
12191371
94251
224960
64
79
"6563 56
2692829
31714
1250
16013
8129
2137
53
70
95
06
46
968660
8200
3219
3119
38910
623
1242
9490
8339 07
22037
356
36
70
8υ6369002
36
25
56
94
10
τα.
«( άχό 4η
υ 1910 Ι»
ίδίου 1910
2489636 22
1110942 88
397846
126547
110944
194731
70980
3228
22
68
58
10
86
8501178
2467
9881
70
30
8027660
1244570
1354
270785
222
33762
25302
50466
2241
4932296
65
68
30
10
45
47
70
Πράξιις ιντός τοΰ
Όχτω6ρου 1910
2437420
49
1059^*55
137630652
348031
118806 83
90897 27
164391
83040
3192
10305
868303
17469 45
6476960
575301
1057
252805
9685
119
21308
12947
20063
41
4984485
82
29
Ι χ
90
17
20
10
10
24
52
50
91
12201*; 57 05
121913
10599
71
2681501 04
970838,83;
30191807
228771'ΐ 4
390837,43
2790,90!
2243510
26935 96|
1328819
3703835
15324645
2141807;
5531 80,
56250141
1053144
136190
64560,30
46588,76!
101567 35;
2639,90]
170"
17980472170"
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
643
π
Ι
τοϋ οΐχο-
νβμιχοϋ Ιτο« 1 9
Πρβξιις *τΐό 1 2)5οίο«
1910 Ιο.« τίλ. ΐδίου
1910
Πράξει; ίντα; τοϊ
Όχτωβρίου 1910
Σ ν ν · λ
'Τ«ολ·*«α ιών
Είς χρέω' νν
Είς πίστωσιν
8063^90
02
8063690
02
24426Η0-ί5
112764679
42573281
12520003
10496942
20038225
520
18
1029445
184
10436
40
66
7974225
478090
255
28366805
469
17835
39201
218Ο'
488284
1356
240393261
121913
71
76
60
35
70
4932^6177
10599
1386797
34512090
107638 90
99948
148474
982
55
03
71
83

951884
972836
3775!37
933960
5905360
3100
231807Ϊ01
75369.:
1086 —
21706 90
1019780
2096468
1241,70
4984485^1
1291030318
12191371
1059955
248444382
77085371
23283899
20491813
34885708
150280
953684
2002281
56227
1977626
13879585
7880,90
2555—
51547506
800671
126435
6090850
3200515
697931
259840
~~Ο472
70
8099587
42
10599
197067
199985
6907908
2385301
41980
1288
12898
691
17262
14450
13537
2976 80!
55
22
12
35
10
26
15!
09
60
47026
2524
97
3651
14583
31764
41
8718833
35|
73
55
80
61
22
870823355
1059955
10, 871883310
43,
44
45
46
47
48
59
50
51
52
53
54
55
56
57
58
69
70
61
62
63
64
65
614
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
Ανάλυσις των κατά την 31 Όκτωβρίου Ί910 ύπολοίπων έν τοίς
Ταμείοις καε Τελωνείοις
Οικονομικαί
Αρ·ζαΐ
ΜΕΤ
11 Τ Α
Άνχίτιμα
-.ννολον
Χρυσός
Άργυρος
Ν.λ*) κλπ.
Έν όλφ
Τ*μεΤον Κεντρικόν
76675

10471

29685
50
116831
50
80225
72
197057
22
» Ηρακλείου
71050

18448
30
11035

100533
30
99451
82
199985
12
» Ρεθύμνης
30000

7914
_
11105

49019

20060
08
69079
08
ι » Λασηθίου
6650

150

3098
41
9898
41
13954
60
23853
01
!' Τελων.α/.οπ Άργ'/ι
67765

11204
50
14079
92
93049
42
125622
28
218671
70
ί Σ?3λ όλον.......
252140

48187
80
69003
83
369331
63
339314
50
708646
13
Έν Χανίοις τ£ 23 Νοεμβριού '910
ΓΕκ »ο£ ΓενΜίθίτ Αο* ΐότηοϊον)
Μέγεθος Γραμματοσειράς