93020 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1910
i

Αριθμός Σελίδων

30

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦπΙιίΕρΤλοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Εν Χανίοις ττ| 30 Νοεμβριού 1910 — ΑΡΙΘ. 62
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΓΓΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
1909
ΠΡΟΣΟΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
χών προϋπολογισθέντων. βεβαιωθέντω·- ΐκχπρα/Οέντων και είσπραξίμων έσόδων
της χρήσεως 1909, έν συ^χρίσει ιτρϊς τα: είσπτράξεις τής χρήσεως 1908
καΐ των προϋτν'ολογυΐ/ντίον και ποαγματοποιηθεντων έξόδων τής
αυτής χρήσεως 1909 γ,-τγο πρώτης Σεπτεμβρίου 1909
ί-^% .■-"·,> ο ι" Σεπτέμβριον 1910
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
ίν,ΟΤϋΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΝΙΙΚΩΗ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΝ
Προσωρινή κατάστασις των Δημοσίων
χρήσεως τού έτους 1ΗΟ8, άπό 1 _επ-
Ποουχιολο-
των εϊόδων
Προυπολο-]
γιόθέντα
χρήόεως
1909
|6ρίο«1909 ίως
Αΰγου
στον 1910
Β
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Α'. Φ Ο Ρ Ο Ι
"Αμεόοι
α) Βεβαιούμενοι και είσπραττόμενοι ει τα δημοσία Ταμεΐα
Φόρος επί των συγκομιζομένων δηυ.ν;τριακών προιόντων.............
» » » ' όπωρικών καί λαχανιχών.................. , .
» » » επιτηδεύματος.......................
» » » » (Ισοδον έξ ένο ημών φόρου επιτηδεύματος)........ /
» » » ο'ικοΐομών...........................
β) Βεβαιούμενοι και εισπραττόμενοι είς τα ΤεΛωνεϊα
Φόρος επί τοΰ τυρού καί των λοιπών γαλακτερών.........., . . . .
» » » ελαίου καί των έλαιων .....................
» » ν σάπωνος, των έλαιοπυρήνων καί τοΰ πυρηνελαί^υ..........
» » » οίνου.............................
» » » των οίνοπνευμάτων, τής ίιποστάθμης τοθ οίνου, τού πετμεζίουκαί τοΰ οξους.
» » » έσπεριδοειδών καρπών καί των έξ οώτών τταραγομένων ποτών . . , .
» » » κουκουΑΐων καί τής μεταςης.................
» » τού μέλιτος, μελοπηττών καί τοϋ χ,ηροϋ ...............
» » των βαλανιδίων καί βαλανιδοκουπών................ .
» » τής σταφίδος...........................
» » των άμυγδάλων ...........................
» » των χαρουπίων........,......, ..........
» » τοΰ λαϊάνου, καραμπασιου, δαφνελαίου, Βα^νοφύλλων, φασκομηλελαίου,
μου, λινοσπόρου καί γλυκορρίζης...............
» » των μαλλίων χαί των χ,ατειργασμένων καί μή ίερμάτων......
» » των διαφόρων α'λλων φυσικών 7:ροιόντ(χ.ν.....,.......
ΈιιμεοΌι ^>ό»οτ επί της
Τελωνειακός Βασΐλός ε'ισαγωγής ε'ιϊών ΰπο>.ειμένων είς φορολογίαν .........
» » έςαγωγής........................
» » επί τού ε'σβ'γομένοΐ) ο'ινοπνεύματΐς :.,,,.,......
» » » » » χαπνοΰ . ,......· · ,.....
» » » » » τουμπεκίου..............
Πρόσθετος ^όρος επί τοΰ άλατος.......................
Φόρος επί τού χζταναλισκομένου καπνού, είσπραττόμενος διά των Καπνοκοπτηρίων . .
Β . ΤΕΛΗ ΚΑ! ΔΤΚΑΙΩΜΑΤΑ
δ'.ατετιμημένίϋ ,,άρτο πρός νρ^σςν τ Τ ν ^ι^ασ.Γ,ριον ν«' τϋ^ί
Άντίτ/'.μον πωλίυμένοι
Τέλη ίικαστ'ΐιΐι καταόαλλίΐΑίνα πα~Λ ~.ο.; γρ.χμ ■χτ&0-'· -ώ» ίαασιηρίω» , , . .
Τέλη Λαταδ ϊλλόμδνοι '—- —~— —* Λ " — '
των
» »
Ιτεί
380000
8000ί
45000
90000
595000
15000
600000
140000
50000
12000
90000
20000
7000
15000
160000
30000
130000
3ΟΟΓ
70000
1000
1938000
1320000
125000
12001
300000
35ΟΟΟ
100000
•270000
2162ΟΟΟ
•2000
70ΛΟΟ
120000,
8000
390710|
941941
66009|
23820
110270
685005
1481
930960
245583
3200
8502
97774
14797
6645
7899|
133752
26178
143929
4672
68341
8ο7[9 0
2421735
1250971
1262221
11356
333853
39984
121046]
45
60|
90
4Ο|
65
304365 _5ϋ
12188300 69]
219441
1559
61418
41779 65
68063
7619 02!
__?15_9
4Ο2857[49
3·.ΦΠΜϋ:;-ίΣ ΤΗΙ ΚϊΒΕϊ-ΝϊϋΕϋ-
βο,ι
ν της χρήσεως τοΰ ετους 1909 έν αυ.γχρέσ«(; π4οοι τάς εισράξεις τής
τβμβρέου 1909 έω$ τέλονς _)6ρέου 1910.
βαιωθέντα
Έντόί τβδ μη·
ιό Σ)6ρίου
1910
5ΪΤ£|1?ρι«ϋ
11909 εω; -
!»ου: Αύγουστον;
1910 Ι
1973|—| 392683
-------! 94194
144
951
"3069
501
66154
23820
; 111221
10, 688Ο7-*
14817
930960
2155831
32005
85Ο21
97774
1479"
6645
7899
133752
26178
1 43929
4672
46341
867
3Ο69_),2Ϊ248Ο4
644
644
9382,
2167
9·ο-
1250971
126222
11856|
33 3853
3998
121016
3"5Ο1Ο
2512 9Ο[
7019 92
587 601
21747)67
228823 801
1637
63536
14292! 55|
750*3 79'
82Ο6|62
113796
85978
22878
23820
33125
84
10
75
94 _
63! 279599,
19
45
60
90
40
65
14817
9309601
245583
32007
850 "'
97774
1 .797
6645
7899,
133752
26178
143929
4672
68341
4Ο|
35
70
20
30
90
80
30
20
50
30
90
90_
3820!6-!29|
05!
58ί
70
75
29«
37ι
867! 90]
1250971!
126222
11856!
333853! 90
39984 40
121046
304365 50
6'ι|·2188300 _(_|
29751
"424605
219441
55
40;
Τ6!
1559^50
61418 50
41770 65
68063 87
7619 02:
2975 40'ί
402857
'Ενδλψ
ί'Αντίατοΐχοι 1
Ιχατά ϊό τίλοφιως 1908 άκο!
Σ·*ίτεμ6ρΌι» ;1Σί*τιμ. 1908
καιά
1909
1410
1909!
*Εγ.Ι
'Εκι
Προϋπολσ-
γχσμοϋ
170585
6)55 80, 92934
1826 10, 2Ί7Ο-
-·| 238 20ι
______23| 4 44;
Τ6Ϊ98 93 356498:
14817
93Ο96Ο!
24558 Η'
32007
8502
9777 4
14797
6645!
78991
133752
26178
143929
4672 30
—! 08341 90
—!867-90
___
70898,932093228
_!_'12%971Ι19)
1 ! 126222 45
11856 60
333853 90
39984 40
121046 65
3050!" ,
,21889Ί
ι
9382 25|
77!50
2167 50
2512 90
7019 92
587 60
217471
228823 .-ο;
1637!-
63586 —
44292| 55
75083 79
8206 62
2975 40
12 40ΟΓ. 16|
222097!
99
1259 62,
41449,3ί
66769 42
331576|33|
331576! 33| 1839377
219209! 05
92768160
24977
22969
23717
383641
21246! 10
789558,30
144250
31883
103481
4763?
18991
60*4
15926
125564
49180|
121798
6135)
657421
1464
50
1327285!
106551
12003,
284926
40952,
113500
307510,
12
30
50
20
20
40
—Ι—12192728! 72]
215027
1607!
71833
41378
71..56
6262
297;.
79
25
50
60
17
60
40
16!
851
20734
21752
141Ί01
101332
124
78|
90
90
19671
15
Ί8927| 70
7546 65|
76145 5()|
13796
Οί
2913 9ϊ
3527,62
1944 02
106»'| 3Ι| 22211;35
48623
272
4889 > 40]
6428
1846
419
7026
23001

10
799281 58!
29175 -
8247 50
ο

ο
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
3
4
5
6
7
Κ^τ ~
Α'
Β'
Γ
604
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Προϋπολο¬
γισμόν
Πβθόδιοριό'ΐΛΟς των έιίόδων
Προϋτιολο
γτσθέντα
χρήσεως
1910
Β
1 Σιπ-
τ«μ6ρίοι> 1910
(ως τΛοικ
Αΰγούστου
1910
Δ'
Ε'
ΣΤ'
Ζ'
Η'
θ'
Ι
ΙΑ'
ΙΒ'
Τέλη Ταχι/δροΗΐκα
Αντίτιμον κοινοΰ καί έναρίθμου γραμματοσήμου καί έπιστολ. δελτϊρίων %οτί Ινσήμων
απαντήσεως......................
Τέλη έσωτερικών καί εξωτερικών ΤαχυΒρομικών Έπιταγών
Μίσθωμα γραμματοθυρίδων τοϋ έν Ηρακλείω Ταχυδρομικοϋ ΓραφείΌυ
Τέλη τηλεγραφικαί
Τέλη καταληκτικών Τηλίγραφημάτων..........
» διαδατικών » ..........
» έσωτερικών » τού Δημοσίου τηλεγράφου.
» εξωτερικών » τού » »
Τέλη καθυότερήόεως
Τόκοι ύπερημερίας επί των έχ.προθέσμως έντινομένων Δημβσίων Εσό?ων
Τέλη άγκνροβολΐας και ερματος ($ε6αιούμεν«ι καί είο"πρατ-
τόμενα έν τοίς λί
Τέλη άγκυροβολίας καί Ιρματος..................
Τέλη καί δικατϋ>{ΐατα δικαοτικά
ΓΙοινικά τέλη, εξοδα, πρίστιμα καί χρηματικα! τ,ον/ΛΪ . . . ,............
Ποιναί έκ λαθρεμπορίας καί τέλη των σχετικών α~-,ίάσεων..............
» εκ παραδασεων τελωνειακών '/.αί έτε'ρων φ-,ς.λϊγικών νόμων..........
Λοιπά δικατώτιατα
Δι/,αίωμα μολυδδοσφραγίσεως καπνοΰ. τουμπίκίου κλ~................
Διάφορα άπρόδλεπτα δικαιο>ματα άνήκοντα εις τό Δημόσιον δυνάμει νόμων
Χρηματικά τιμήμ-ατα καί πρόστιμα, ε'σπραττόμενα κατά τον περί στρατολογίας τής
τοφυλακής Νόμον.............).................
Δικαιώματα άναγνωρίσεως καί προστασίας έμτορικών σημάτων..........
21ΟΟΟ(
18001
100(
2290Κ
25001
10001
35001
12001
1200ίι
600(
250(
450ί
13001
Γ'. ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ
Μονοπώλτα
Άντιτιμον πωλουμένου άλατος άποδιϊίμενον τή Συνενδιαφερομένη Λιευβύνσει τού Μονο
πωλίου τού άλατος.........................·
Αντίτιμον πωλουμένου σιγαροχάρτου......................
Δ'. ΠΡΟΣΟΔΟΙ
Πρόσοδοι δηιιοόίων καταότημάτων
ί καταχωρή
β η . ....... ,,...-- πρακτικών
τί)ς Βουλής
ύπερημερίας έμπορευμάτο>ν ....
Πρόσοδοι δημοόΐων
Δικαιώματα επί των έκ ϊημοσίων λατομείων καί ίρυχείωνλατομυ-ΐμε'νων μ^ραάρων, άκο-
νοπετρών, πετρών Λαί έχί τού έξορυσσομενου γύψου................
Εσοϊον έκ τί[ς μ'.σθώσε»ς θαλασσίων λουτρών........,..........
8 » » » τού φόρου Ίχθυαλιείας . . . . ,............
Δικαιώματα επί τής σπογγαλΐίίας ε'.στραττίμίνα έν τοίς τελωνείοις..........
Τίμημα έκποιουμένων διαφόρων άντικειμένων άνίλκυομ,ένων έκ τής θαλάσσης......
Πρίσοδοι μεταλλείων...............................
Τίμημα έκποιήσεως 8εν3ρυλλίων.........................
1000
2000
27000
___1000
31000
180000
90000
ΎΜΰΰ
100
8000
_9000
17 100
2000
1500
50000
100
3000
2000
5860Ό
19218Σ
2152
21450^
1846
611
341»
971
29044
1373ο
8143
15800
110
1502
18407
878
1015
73814
300
76008
168103
Τ6ΊΓΓ63
221
12048
9353
21623
2750
876
48078
15
3154
1010
"55885^^
08
55
50
75
80
10
85
50
62
"55
50
50
75
ιο!
29ί
10
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΕΩ2
60*
6αιωθ έ
ν ·>
α
Εν.
(> α χ θέντα
Αντίστοιχον
Διαφοραί
κατά τη
ν
ΙΙοουπολο
Έν δλφ
Ά™ 1 5
3«-
Εΐίπράξιμα
ΐίσκράξιις)
ΧΟ'
Μ»
ν 1909
μοί/ |
νόί Σ)6ρίου
1910
5ΕΤίΑ6ρΌν
1909 Ιως -Λ-
Χους Αΰγοΰ-
στου 1910
νόί Σ)δρίου
1910
Έν δ3«ί>
χατά ια τίλοί
Σιπτεμ.δρ'ου
1910
1 Σεικίμ 1909
(ως τΑους Αΰ-
■{θΰβιον 1919
Έχΐ >·λ
όν
ΈκΙ ίλαττο
>
ο
α-
α.
>
ο
3

β-
Μ
ϊ
6869
05
199657
66
192788
61
6869
05
199657
66
321651
54
121993
88
1
Δ'
1147
35
22671
27
21513
92
1117
35
22671
27
__
206 Ί 4
68
2026
59
__

2
__
192

Ϊ92


192167

253
8016
40
222520
93
214504
53
8016
40
222520
93


342463
22
2051
59
12Ϊ993
88
8367
78
26830
54
18462
76
8367
78
26830
54
"7ΒΟ1
55
771
01
1
Ε'
2500
8011
58
6111
5*5
2500
_
8611
58

8333
31
278
24


2
__
3494
71
3494
71

3191
71
__

__
3494
71


3
__
__
975
48
975
48
__

975
48
_

__
975
48


4
10867
18
• 9912
31
29044
53
10867
78
39912
31

_
35934
8'3
4748 43
771
01
Λ'Γ'
732
88
14467
96
13735
08
732
88
14467
96


11002
11
3465
52


1
859
46
9002
99
8143
53
859
46
9002
99
10170
*.?
1167
4'
1
7/
819
70
16620
25
3681
95
448
65
4130
61
12481·
05
2766
95
1305
65
1

__
__
1104
50
1104
50
_
ΠΟ4
50
__

900
60
20.1
91

--
2


1502
75
1472
40
__

1472
40
3(
3487
75

-
2015
35
3
819
7(
19227
50
6258
85
418
65
6707
51
1252(
--
7155
30
156";
2016
35
878
10
878
10
878
Κ
837
41
10
1
θ'


1015
85
1015
85


1015
85

2802
81


1786
96
2
2230
30
760 44
81
60934
50
2230
30
63164
8(1
12881

49348
«0
1381,
20
_
3


300

300


300
--

100
-Ζ.


4
2230
30
78238
75
63128
45
2230
31
65358
Τ5
1588Γ

53088
14057
31
1786
96
168163
6·>
168163
62
168163
6-2
13072 4
Π
37 139
45
1
ο
[
1
_

Τ68Τ63
Ψ1
Τ68Ι63
----------

Τ68Ϊ63
Ί~2

Ί30724

"17439
45
__
---
ι
ΙΑ'
ι
22

243
50
221
50
22

243
50


286
16


426
Η6
1
40
ΠΟ88
12048
41
12088
11216

872
Ι —
__
2

__
9353
70
9353
70
__
9353
70

---
13915
05

4561
35
3
62

21685
20
21623
20
62

21685
Το

25417
21
872

4561
01
ι
ι
ΙΒ
!
2750
,50
2750
50
2750
50
__
1571
05
1179
1,
__
__
1
ί
__
876
75
602
55
91
70
694
25
182
50
503

190
υ;


—.
__
48078
10
43344
40
3183
25
46527
65
1550
15
49210
98


2683
3,3
3
__
__
__
__
_
__

21
51

-—
21
,50
4
_
__
15

15
__
__
15
__
__

35
?.Ο

20
Λ0
5
* —
__
3154
29
__
__

3154
29


-6
77
30
1087
80
10Κ
50
77
30
1087
80


79 4
80
2937
ι
77
30
55962
14
17722
95
3352
"25
51075
20
4887
24
52136
1663
40
2725
13
■■1
π-
_
Γ
——ε——
■Μ
εΠΗ—■■
■■
βοβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΥΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
ΐ ^οϋπολο-
γχσμοϋ
Ι.
έϊόδ-ν
Προϋπολο-
γτσθέντα
χριΊσεως
1910
Ά*ό 1 Σ,-
ιμ6ρίου1909
ίω( τίλους
Ίίίου
1910
ΙΓ'.
ΙΛ
ΙΕ'.
ίΣΤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΙΙρόόΌδοι
κτη|ΐάτων
Έσοδον έκ τής εκμισθώσεως άΛινήτων κτημάτων τοΰ Δημοσίου.
Έσοδον Ιξ εκμισθώσεως άγριάδων κα5. νησίδων τοΰ Δημοσίου,.
Ε'. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ
ακινήτου και κ*νητης περιουσίας τοδ 4η^*οίάον
Τίμημα έκττοιουμένων άκινήτων κτημάτων τοθ Δημοσίου. . . .
Τίμημα έχτνοιουμένου ά^ρήστου διά τό Δημόσιον ύλικοθ κλτ
Τίμημα ίκποιουμέ'νων 'όπλων τού Δημοσίου............. .
ΣΤ'. ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ
έκ των έξόδων χοϋ προνπολογιόΗον
ΈςΌδα πολιτικών δικών *αί τέλη των σχετικών άποφάσεων έπιδικαζόμενα τω Δημοσίω..,.
Έξΐδα β^υλευτικών ΙκΑογών, υπό .ών ύποψηφιων Βουλευτών κ*ταία'ί νόμενα........
Τίμημα έκλογικών καταλόγων..........................................
Κρατήσεΐς λόγω ά-ουσίας έκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών και πειθαρχικά προ-
στιμα έπιίαλλδμϊνα υπό των προϊσταμένων των ύπηρεσιών................... .
Κρατήσε.ς ίκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός 4 '/β υπέρ τής Παιδείας, ....
Κρατήσεις εκ των μισθών των δημοσίων λειτουργών πρός * °/0 διά την πληρωμήν των βοη-
άτο)ν........................................................
θημάτο
Ε'σφορα'. των δήμον υπέρ τή; Παιϊείας..................................
Τα ϋτό των Μοναστηρ. Ταμείων άπο8ι?ίμενα, έναντι των δαπανωμένων δι' έπίδομα ττρος
τα Πατρ'.αρχεΐι και έπιδοματα Έπσκόπων...............................
Έπιστροφαίχρημάτων, λόγω τάξεως γινομέναι, πρός τακτοποίησιν χρηματικών ένταλμάτων
Παράίολα ϋποψηφίων ϊημάρχων και ϋημοτιχων συμίούλων.....................
Άχολήψεις των εις ΰποτροφίας υπο τού Δημοσίου ν,αταίληθέντων................
Άπολήψεις των λόγω ίματισμοο κλι;. υπο των απολυομένων χωροφυλάκων όφειλομενων
Άπάληψις τόκοο επί τοΰ εις την Μοναστηριακήν Επιτροπήν Χανίων χορηνηθέντος, διά
τού 236 νόμου, ϊανείου έκ δραχ. 42,494................................
Άπολήψεις άντιτίμου λιπάσματος Ρκουάνω...»............................
Άπολήψεις » κινίνης τού Δημοσίου...............................
» » Δαμαλίϊβς χορηγηβείσης τοίς Δήμοις.................
» των δυνάμει τού 265 νόμου χρ:κατδλ. τω ταχυδρομικω ταμιευτηρίω.....
"Εξοδα έκλογΜντής Συνελεύσεως 5πό των ϋποψηφίων πληρεξούσιον καταδαλλόμενα. . . .
Πρός τακτοποίησιν διαφοράς έξ ύποτιμήσεως λιπάσματος Γκουάνω...............
Ζ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ
έίίοδα τΓις τρεχούσης καί των παρελθονίών χρήίεων
Τ^ηρά ί άτιρόδλεπτα Ισοδα ..........................................
Λογιστικά προσκόμματα χαταλογιζόμενα υπό τού Γενικού Λογιστηρίου είς βάρος ϊημοσίων
ΰπολόγων διαχειριστών..............................................
Έλλείμματα ϊιαχειρίσεων δημοσίων ύπολόγων..............................
Είσπράξεις καθυστερούντων έσόδων έκ παρελθουσών χρήσεων...................
10000
8000
Ί^ΟΌΪ)
1000
10000
ΠΟΟΟ
300
4500
25000
55000
20000
46000
10000
500
2000
3825
115000
10000
292125
500
500
500
230000
231500
13374
10250
23625
181
2925
4239
7345 72
205'
346
3969
25719
76075
78
40000 Γ.
4840
284^
54759
20377
500
10840
29583
"779Τ1
1588
36
85
60
17661 27
1512606146
153185θ'"35
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΚΡΝΗΣΚϋ>:
607
Α.αφοραΐ κα*4
Είό «ραχβέντα
4761195
_57·23ί90
1048518δ
8541'70
3572,05
— 2054 55
500
10840
—Ι 29583! 05
500.-
1084ο
50
1084
2958
28769
1640 65 149
17830 451
1512606 46
1532077 5(3
21 05 1 ,?Ι '.8^ϋ' |ί)',09?'66;
6ο67ί28| 19Π_ ^ι_£_ο_ι_^______
6Τ~^'"Τ9~~6· 66Μ.5(»ΊΓ0 9ϋ ΙΟύο'ιοδ»1 87028 ό
003
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩί1
Ορονκολο·
Κεφάλαιον
Όνοιΐασία κεφαλαί -ου ΠροϋπολογκίΐΛθϋ των έ«3ό?ων
Βι-
Ποονπολο-;"
γιαθέντα
ηχόΐΐ
1909
Ακο 1
1909ϊω{τίλο;{
Αΰγούατου
Ι9ΐυ
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'.
Ζ'.
Η'.
θ'.
Γ.
ΙΑ'
ΙΒ'
ΙΓ'
ΙΔ'
ΙΕ'.
ΙΣΤ'
Α'. Φ ό
ο ι
"Αμετοι φόροι .
"Εμμεσοι φόροι
Β'. Τέλη καί δικαιώματα
ο1. δημοσίων καταστημάτων
Πρόσοδοι ϊημοσίων νομη^άτων . .
ΙΙδ δ^ν κτημάτων . . .
Ε'. Έ κ π ο ι ή «5 ε ι ς
άκινι'του κ*;. κινητής χεριουσίας τού Δημοσίο^·..........
ΣΤ. -Χ π ο λ Λ ^ ε * ς
Άπ5 'ήψεις ίν. ι ών εΕάϊων ' ΰι:ολ3γισρ.ού.........ι ,
Ζ'.
.α! τώ1 ·παρϊί
Τέλη χαρτοσήμου..........,....................
Τέλη τα^υορΐμικά.........,.....................
Τέλη τηλεγραφΐ/ό.........,......,.............
Τέλη καθυστερήσϊως.......................,......
Τέλη άγχυροββλίας καΐ Ιρμβττος βεβαιούμενα καίείπραττάμενα έν τοίς λιμεναρχείον . . .
Τέλη κα'. δικαιώματα δικαστικα...........,.............
Λ
1938000
2162000
463000
229000
35000
12000
12000
13000
31000
270000
17100
58600
18000
11000
292125
231500
579332;
2421735(28
2188300 69
402857
214504
29044
13735 08
8143
18407
76008
168163
21023
55885
23625
7345
277911
62
25
1531856
1459148! 2 Ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕύΣ
609
Χρήσις τοθ ετους 1909
6 α » ω θ έ ν τ α
•Κντόί τβθ μ,-)
1 νος Ζι|6-'ου
ι 1910
μρ |)
19091ωίτε'λ«υς' νός Σ'δρ'ου
Αύ,ουστ«υ Ι 1910
1910
Είόκραχϋέντα
'Αντίσ-ϊοιχοι Ι
Άτ.ό 1 Σϊ-
| Εντό τγο3 |*ΐ)-
'Βνδλα;
Ι Σιπτιμδρίου
1910
!σεω 1908 άκό
• Σιττ(|α.£ρίο»
κα«ά την
ν 190!)
Σ Ερί'.
1909
Έχι πλίον
Ιλαττον
Κεφάλαιον
Προνπολο-
644
2Π471
8016
1086
732
859
819
40242^80^
952188945
2230] 30
62
77
9788
221
591371
30
23
2016329
2 883^0
12 76898 93
69
64'ί 95
331576 33!
2188945 64 -
421605
222520
39^12
14467
9002
19227
78238
168163
6?
21Ί504
2904
13735
Ί9 21*47
53 8016
53 10867
08'
222520
8143 53
ϋ·?56 85
63128 45
168163 62
732 8ς
859 1ο
148 65
2230130
399' 2131
14467 96
9- 02| 99
1)7071 οθ
65358 75
21685 20
55962 44
23625 60
7345
287699
1532077
347518285,
56
21623
47722
12113
7315
226047
185717
58
5611066
72
21
33
05
62
3352
1026
9935
6919 3;
41
168163
2108Ε
51075
13139
731.,
235982
192666
14374'
01
>7[.48υ8
62
12520
12880
1887124
10185 85
οΠ17
20
1339410190
1763477
1839371
2192728
41υ6Ί1
3 2463
3 .934
11002
10170
71.05
Γ>3088
130724
25417
52136
8599
30138
137712
105815
5393136
347303 40
76145,50
22211 35
2051159
4748 43
3465 52
1507 ϊ>5
14057 30
37139
872
1663
4539
2172
1.Ί2598
87028
707865,
4 Γ.
62
07
90
05
93452
79928
8247
121993
771
1167 44
2015
1786
4604
2725
24964
4327
207
346193
01
13
99
70
75
10
Α'.
Β'.
Γ'.
Δ'.
Ε'.
ΣΤ'
Ζ'.
1Γ.
θ'.
Γ.
ΙΑ'.
ΙΒ'.
ΙΓ'.
ΙΑ'
ΙΕ'
ΙΣΤ'
Κ«6αράό»ΐίή επι πλέον ίιαφορά κατ'* την χρήσιν 1909 Δραχ .... 361,671,95
6*0
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΜΟΤΕΡή ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ί Γενικόν
καταστασίς των ποου-
Ιτοις- 15?Ο9, άπό 1 Σεπτέμβριον 1909
ΕΙδικοϋ
Ι υΐρονπολο-
Κ
ο
-Ο¬
Ι
__
ο
Οί
Προ(ίδιορχ«3ΜΟς των έξόδων
1
1
2
2
1
»
2
3
1
2
3
4
»
5
η
6
4
1
ι»
2
5
1
6
1
7
1
2

3
»
4
5
8
1

2
9
1
10
Ί
11
ι
12
1
13
1
14
1
1
1
»
2
»
3
4
Γ.
Ο
2
1
Β
α
Ζ
4
Γ
1
»
ο
ι
ό
4
4
0
ι
»
ι
4
»
0
»
6
*
7
Α'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως...........................
Έξοδα υπηρεσίας » » ...........................
Έφετεϊον καί Ε'ισαγγελία Έφετών Χανίων................,......
Έφετεϊον καί Ε'ισαγγελία Έφετών Ηρακλείου....................
Πρωτοδικεϊον χαί Ε'ισαγγελία Πρωτοδι/.ών Χανίων............. . . . -
» » » » Ηρακλείου...............
» » » » Ρεθύμνης................
> » ·> » Λασηθίου..............
» » » » Σφακίων................
Πρόσθετοι ή ίκτακτοι βοηθοί Γραμματέων........................
Προσωπικόν Ε'ιρηνοοικϊίων....................................
Πρόσθετοι ή εκ,τακτοι βοηβοί Γραμματέ'ων.................., , . . .
Προσωπικόν Είδικών ' Γποθηκοφυλακείων..........,........,....,
Β Μεταφραστικων Γραφείων................,..........
Ρραφική υ'λη, φωτισμός, Οέρμανσις κλ. Δικαστηρίων,..............
Ένοικια Δικαστηρίων........................................
Διάφορα Ιςοδα Δικαστηρίων................................ . .
"Εξοδα ζοινικής Δικαιοσύνης..................................
ΚωοΊκοποίησις Νόμων..............................,........
Προσωπικόν φ ι> ακών τής Νήσου............................, .
Έξοδα υπηρεσίας φυλακών................................
Έξωτερικαί δαπάναι...............................,..,..„.
Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων........................,........
Μισθβί Έποπτών Αγροφύλακος κλ...........................
Άποζημιώσεις εις τους έκ των Έπαρχιών ένόρκους. ..,..,.,.«......
Επισκευή καί συντήρησις κατασυηματων δικβιοϊοσιας Α. Δ. Δνχ,αιοσύντ,ς
Βοήθημβ είς τοϋς έν Ί-ζεδίν φυλακισμένους............, . ... , . .
Β'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως................, ,................
"Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου.....................................
Γραφική ίίλη, χαρτης έντύπων, φωτισμός, θέρμανσις κλ....................
Αγορά χαί δετικα βιβλιων επιστημονικαί καί μή........................
Όδοιπορικά έξοδα διοικητικώς ΰπαλλήλων..............................
Πρόσω ϊΐκόν των Νομαρχιών..................................
Γραφική υλη, προμήΌ.ια βι&Λΐων, φωτισμΐς, κλ..........................
Επισκευαί καί συμπληρώσεις έιαπλων των Νομκρχιών....................
Ενοίκιον των Νομαρχιών Χανίων καί Σφακίων..........................
Προσωπικόν Λιμίνικής υπηρεσίας................................ ...
Γραφική υλη, προμήθεια βιβλίον, φωτισμός, θέρμανσις ν.λ.......... .......
ΣυμπΛηρώσεις καί επισκευαί έπίπλων, λέμ&ων κλ.........,..............
Ενοίκιον τού Λιμεναρχείου Ρεθϋμνης................................
Άγορά ναυαγοσωστικών έργαλείων...................................
Άστυνομικοί Ίατροί........................................,.....
Ίατρΐί κοινών ^υναικών..........................................
"Εςοία συντηρήσεως των συφιλιδικών Νοσοκομ,είων Χανίων καί Ηρακλείου.....
Γραφική ύλη, λλ. άστυιατριχ,ής ύ-ηρεΐίας.............................
Έςοϊα έκτάκτων ύγειονομικών μίτρων..................... , . .......
Χβρ,',γημα εις το Νοσοκομείον Ρεθ^μνης.................., , ........
Προσ Λϊΐικο» Λεπροκομειο^ Σπιναλϊγκβς................................
μεταφοράν.
Π
ω -
Χορηγηθ«ϊό"α·
Διά τοϋ
προνπολο-
γτσμοΰ
Δι' είδικών
νόμων καί
Διαταγμάτίον
Π88Ο
3300
70440
58320
48000
42000
34560
303ί>0
28200
500
17Π20
500
9120
£0160
8000
9300
Π620
53160
1000
35640
98800
10000
3784
60000
8000
846364
18600
100υ
1000
1000
1500
50880
2000
1000
2600
14560
250
500
260
1000
7200
2880
4000
80
2500
2000
7440
(θ) 150
(α) 1080
(6) 1920
(γ) 1080
(δ) 2590
(ι) 150
(θ) *70ϋ
(ε) 1300
στ)20000
(ζ) 10000
(59300
48270
300
(β)
1000
"'ΐόό
100
(α) Διάταγμα 144 τής 19 Όκτωίρίου 1909—Φύλλον 68 Έφημ. τής Κυβερ. Τεΰχ. Α'τοΰ ίτους 1909—έ'κταλτος δρ.
()
(γ)
(δ)

» »
1909-
1909—
1909—
160 » 9 Δεκεμβριού 1909-
144 » 19 Όκτωδρίου 1909—
22 » 29 Ιανουάριον 1910—
130 » 1 Ιουλίου 1910—
172 » 31 Αόγούστου 1910—
» 68 ' > » » »" » » » 1989— » »
» 68 » » » » » » » 1909- » »
» 68 » » » » * » » 1909— » »
» 78 » » «χ·»»» 1909— % »
»68 » » » » » » » 1909— » »
»10 »» »»)»» 1910—άναπλρωμ. »
»37 »» »»»»» 1910— » »
»50 »» »»»»» 1910— » »
1600, .
1080.-
1920.·
1080.-
1960.·
630.·
800·-
500 ■
1000.·
150.-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
έκκαβαριόθέντων καΐ πραγιιατο«οιη*>έντων έξόδων της νριιόεως
611
τσβ^
τέλονς ΣεπτειιβρΐουϊθΙΟ
σ ε ν ς
ιΐετενεχθεχσαι
έκ τής
χρηόειος 1908
Σύνολον
Άναγνωρι-
σθέντα έξοδα
δι* εκδόσεως
χρηματικήν
ένλά
17880
3451
7155 υ
58320
499-20
34560
30361
500
1743 Κ
50(
9121
26161
930
1777
5316
170
356
10010
1000
378
6000
2000
180001
9300
18600]
1000
1300
1000
2500
50880
2200
100(
260(
Ι456ί
350
500
2601
1000
7200
2880
40001
80
2500
2000
7440
123850
Πληρωθέντα έξοδα
Άπδ1Σ)6ρίου
191 9 δωςνέ-
λονς Αΰγού-
ότου 1910
Έντός τοΐί
μηνός Σεητε
1910
14567
2818
6160Γ
53935
47049
40672
34260
28168
27128
282
1747Ο1
90*02
2522
603"
780(
1304
3891
128
3628
8905
407
1963
75
40
313
80
25
15
48213,10
18464
17835|6Ο
9300 _
"δΤΤ691|99
18364
99870
1278,50
817,90
2082
10
5Ο37Ο
2114
113
960
146401.
335!
199
952
907'
7200
2876
40
3983
20
946
2000
7083
88
30
75
30
Ι.—
στ) Διάταγμα 110 τής 10 Σ)μβρίου
(») » 153 » 27 Νοεμβριού
(»)) » 8
(ζ) » 6
(η) » 110
(») » 153
(») » 7
13257
2700
52218
46154
45609
37080
31380
23296
24924
192
155943
8245
Ϊ5
30
75
7ί>
•25
84
60
2205
4'»8
673«! 6
11141
37398
1280
31129
80883
4070
1694
44205
18464
17765
8800
731609
1690
Γ,8ί
124
60
174
4429
198
11
80
1337
31
1
2"
20
90
30
50
05
80
35Γ-. 1
2000
6470
1Ο5740
Έν δλω
1310
ι 18
938
6330
1ι40
3.9ο
2881
239'
12588
56ο
2020
796
95
1829
151
2102
674
1020
95
75
65!
Τ7889 401
1460
11
154
239
42 4ί
1216
70
60
451
251
6ΟΟ1
240 .
40?|.
14567
95
281835
61605
5248
47049
40670
34260184
25690
Υπόλοιπον
έκναθαρισθέν
των καχ >ή
πληρωθέν, ών
έΕόδων
90
75
75
25
24924
192
168532
60
92
145025
75
2478
2203
90
6174
40
8805
2407105
5780 35
7687 61
12970 55
38916 80
1280
33531 94
87630 201
4070
170315
45225 07
18464
17765 45
8800 .
Τ89498 48
197
1158
35
25690
114
74
2752
1428
260
2987
70
500
22193
18364
994 90
1245 90
754 90
1983 95
48535 05
20'7
113
800
14594 80
335 40
199
997
6899 60
2876 .
3983 88
20 30
945 75
2000
6470
114391 93
32
63
98
1834
66
" 160!
45
80
60
15
95
95
20
21
1
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
4
1
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
1
1
_____
3249 90
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
/,
5
6
7
—Φύλλον 60 Έφημ.
ί 76 »
τής Κυβ;ρ. Τεύχ. Α' τού ϊτους
Ψήφισμα Γ'
» Γ'
15 Ίανουαρίου 1910 —
; 15 » 1910—
» 1ΟΣ)μ«ρίου 1909-
,> 27 Ν)6Ρίοι> 909-
» 15 Ίανουαρίβυ 19111—
, 26 Ίουνίου 1910-
• 26 » »
» 8
» 8
> 60
» 76
» 8
» 39
» 39
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1909—Ικτα/.τος
1909- »
1910- »
1910 —έ·/, μεταφορ. >'
1909 — εκτακτος »
1909— » »
1910— » »
» άναπληρωμ. »
δρ-
»
»
1
2
»
3
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1000.—
1500.—
17500.—
10000.—
2000.—
800.-
6500.-
850.—
600.-
612
ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙδικοΟ
προνπολ·»
όΊ0
10
8
9
10
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
ί.α
6
7
8
9
Κ)
11
12
13
14
15
17
18
18 6'
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
των έί,όδων
Έ*
(η) Διάταγμα
(ε)(ι) Ψήφισμα
(γ) Διάταγμα 48
(δ) » Ί8
(θ) » 130
(ι) Διάταγμα 109
(θ) » 170
Γραφική ΰλη φωτισμος κλ. Λεπροκομειου Σπ'.ναόγας................
"Εξοδα συντηρήσεως των λεπρών...........................·.....
Άντίτ.μον καί λοιπά εςοδα προμηθείας κλίνης τ:ύ Δημοσίου..........
Προσωπικόν Χημείων.........................................
Γραφική ΰλη κλ.............................................
Άντικαταστάσεις καί έπισκευαί των όργάνω'., προ^ήθεια ούσιών...........
Άγορά έργαλείων, χημικών προϊόντων κλ. τού Χ>·)ιΐεί3υ ΗραΑΛίΐο .....
Συνδρομαί πρός θεραπείαν λυσσοΒήκτων..........................·
» εις απόρους καί ναθλοι άπόρων ..........................
» » ναυαγούς καί φρενο5λαβεΐς....................·......
Βουλευτικών καί δημοτικών έκλογών 3ιάφορα ί~0ΏΧ...................
Όδοιπορικά εςοδα δικαστ. αντιπρόσωπον κλ.......................
Διακόσμησις καί φωτα/ώγησις δημοσίω/ χ,ϊΤϊσ;ημάτων..............■ ■
Άντιμισθία ΰπηρέτου επί τής καθαριότητος των 3-;;Α;σίων Γραφε-'ων.....
Άγορά ε'ιδών καθαριότητος των δημοσίων Γραφείων ...................
Έξοδα απελάσεως έκ τής νήσου επικίνδυνον είς την Δημ. Ατ-ράλειαν . . .
Κη ίεϊαι άπόρων άγωνιστών, στέφανοι κλ. Ιξ^Βα .....................
Άντίτιμον ίίίατος καί εξοδα ΙγΑαταστάσίως αϋ-,^ ...................
Προσωπικόν Δη;λοσίων Έργων..................... ............
Γραφικά εξοϊα κλ............................................
Συγγράμματα, Ιντυπα, άντικείμενα Ίχνογραφίας . . ..................
Μισθοδοσία έ/τά/.τΐυ προσωπικοθ, ήμερομίτθια έργατών................
Όδοιπίρικά εςο3α ύταλλήλων των δη;;.;σ..ο' ίΓ'{'·^'...................
Προμήθεια ν_ειρωνακτικών Ιργαλείων καί φΰλαςς των ύπαρχίντων.........
Βοηθήματα ύττοίλλήλων παθόντων είς τα δημοσία ί'ργ^................
Αγορά έπιστη-Αΐν.Αών έργαλείων. στόχων, χλ.......................
Επίπλωσις γραφείων Δημόσιον "Εργων...........................
"Εξοϊα προσωπικού, συντηρήσεως καί φυλάξίως όίοστρωτήρων..........
Άποζημίωσις των υπό τοϋ δημοσίου καταλαμβανομένων /..ημίτων........
Έςοδα Ιφαρμογής σχεδίων πόλεων..............................
Έ-ισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων τ/^ς Α. Δ. των Έσ-,ΐτερ'.Ίων......... .
Έπισκευή στρατώνων Χωροφυλακής καί ΠοΧιτοφυλα/.ής............., .
Έπισκευί; καί συντήρησις όδών καί γεφυρών Ααί εκτέλεσις μικρώ^ έργων. . . .
ΈπισχΛυή καί συντήρησις καταστ/)μάτων τής Α. Δ. των Οίχονομιν.ών......
» » » » » » » τής Παιϊείας____,.....
Απόδοσις κρατουμένων λόγω εγγυήσεως . . ..................... . . . .
Άντίτιμον ποσίμου ύδατος κτιρίων Βιεθνών στρατευμάτων..............
Έπισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων ν.ατενΐμε'νων ύ~ό 3'εθνών -τρατευμάτων
Άποπληρωμαί των έν έκτελέσει έργων ·/..'/......................
Προσωπικόν Ταχυϊρομείων . .. ,...............................
"Εξίϊα γραφικά, φωτισμός, θε'ρμανσι; κλ..................
Ένοίκια καταστή,Αατων ταχυδρομιον γραφείων ...................
Άξία χάρτου πρός εκτύπωσιν βιβλίω ν «αι έν;ύπ'ον.....................
Μίσθωμα έργολάίων καί ΙςοΒα μεταφΐράς τής άλληλ;γραφ;ας.............
Μεταφορά σάκκων =/. των πρα/.τορείων, Ικταν.τΐ·. αποστολαί Αλ. .....·■.··
Κόμιστρα άλληλΐγραφίας καταίλητε'α είς ςε'νας Διευθύνσεις............
Συνεισφοραι είς Διεθνή τζχνζρ. καί τηλεγρ>φικά ΓραφεΕα Βε'ρνης...........
'Οδοιπορικα ίςοδα Τανυδρ. ύτ:α>λήλων..........................
Είς μεταφοράν-,
τής 2 Φεδρουαρίου 1910—Φ,λ. 10 Εφη·*. Κυίερν. Τ ύχ Α
1910 —Φύλ. 28 Έ?ημ. Κυί,ρν. Τεϊ,χ.Α'
τή·; 2 Μαρτίου 1910—Φύλ. 16 Έφημ. Κυ?ε;ν Τ = ΰ·/' Α'
1910 —Φύλ. 16 Έ?ημ. Κυβεον. Τεϋν.Α'
20
τής
6 Μαίου
2 Μαρτίου
2 Μαρτίου
1 Ιουλίου
6 Ιουλίου
9 Ίΐυνίου
28 Αύγουστου
ω -
ού ίτϊυς
122250
5000(ί
20ίι0υ
6υυυ
500
2500
500
50ι»
3000
3000
3000
3υΟΟ
2000
600
100
3-200
3000
1000
Ί7940
2000
500
10000
600(
50Γ
50(
2000
700
4υθ(
2000
5000
5000
8000
10000
1000
45250
2870
4000
230030
141900
4600
8500
δ 000
'ίΟΟΟΟ
1500
1000
1000
Ι ν 00
τού
ημ ρ ϋχ.Α. ού ετί
1910-Ψύλ. 37 Έ?η;;. Κυ5=ρν. Ύε,χ. Α'. τού Ετ;υς 1910
1910-Φύλ. 39 Έΐτ,μ. Κυδερν. Τεϋχ.Α'. τού ί'τους 1910 —
1910 Φ 39 Έ Χ Τ '
ετ:υς
ίυς
τ;υς
8?764('
19Ό-Άν5-)η
1910—
1910— »
1910- »
1910—
1600
8(·0(
(ε ι) 2500
(δ) 17000
20001
(θ) 1000
ι) 1000
(ι) 400
(6) 17000
(θ) 4000
θ) 500
θ) 25000
στ) 5000
ζ) 3000
1700
1000
'(ή 1000
Θ) 2061 ν'86
130;ΐ12
81")
ρωμ.
8000
17000
1910—
1910—Φύλ.
,μ ρ χ.. ού ίτους
λ. 39 Έ?ημ. Χνόίρ·,. Τεύν. Α'. τοΰ ί'τους
1910—
»
51807
1400
8000
5000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
813
Ι ό ε ι ς
Άναγνίθρι-
σθέντα έ'ξοδα
δι' εκδόσεως
χρηματικών
ένταλμάτων
Π^ν,ιιρωθεντα εξοΓια
ϊ
Υπόλοιπον
εκκαθάρισιν ι
των γαι μη ί
πληρωθέντων
έξόδων Ι
ΕΙδιν
ο Ο
ϊ-
08
Άπό 1 Σε¬
πτέμβριον
1909 6ως τέ-
λους Αύγοΰ-
ότου 1910
Εντός τοϋ
μηνόςΣεπτεμ
βρίου 1010
Έν όλω
Μετενεχθε
όαιέκ τη
χρήσεως 1*4
"Αρθρον
Κεφάλαιον
123850
117631
83
105740
03
8651
40
114391
93
3239
90
500
490
70
490
490
7(1
8
4
5ΟΟΟΟ
39897
38072

1792
50
39864
80
32
90
9
20000
17659 85
85
176^9
85
10
0000
5880
538ν
80
190
5879
80
ι
5
500
445
316
90
316
90
128
10
2500
921
921
921
3
500
8500
5909
90
5909
90
59'·9
90
ι
6
5500
5866
50
1820
55
6(
1880
55
485
95
3000
751
9,
717
05
28
60
715
65
30
3
XI
20300
5909
09
4481
8(.
4481
8(1
1427
9"
ι
7
23000
ι-148;
79
14364
55
12ο
14!84
55
17
2
2000
1100
45
1052
20
48
25
1100
45
1
8
600
600
551
51.
600
100
3200

41
300
35
44
299
5 Γ
44
291
95
55
6
8(
3
4
4000
357.
95
3502
2~
350;
25
70
2000
1874
1874
187·'
ο
Μ
47940
13236
33
37113
38
3231
10614
38
259

1
9
2400
2ϋ9ι
4(
2391

2391
41
2
500
261
Υ 5
261

26!
25
3
27000
27309
16528
95
52Ί8
6
2177
55
553
4:
ι
10000
9568
6."
857;.
6;
51ι
908
62
Ί8(
ο:
5
Λ
500
500
481
75
181
7 Γ)
"ύ'
α
2000
174«
05
1108
7*
316
90
172."
60
·■>
Γ
7
1200
1090
9
81'
51
81/
50
24ο
7(
8
Λ
11000
ίΟ829
,- /
._> Ι
9161
126-2
12
10121
77
'.Ο-
Τ
9
η
29000
28422
01
26974
17
Ι '
274·2(
92
99Γ
Ο'.
!0
2000
20

20
11
Λ
5000
4918
38
4 91Ν
38
4918
38
12
»
5000
3185

3!5'
Οί
3Ι5Ί
01
3
9;
13
8000
8280
51
8210
83
Γ-'.
68
828 ι
51
!4
})
15000
14941
8;
13956
Υ 9
9^5
56
. 194 Ι
85
15
ι,
40Ο0
3766
92
'.)2
3766
92
17
Ά
Ί5250
18
Β
2870
2866
Μ
2866
8(
2866
80
4000
19
....
230υ30
143600
141672
ΐ ό
128652

10407
85
1390.6Ί
40
ίι'.ΐ
70
20
1
10
4600
3451
05
30 '.ί
2."
1 ί
25
30μ0| 50
370
55
85ιΟ
55»ι 1
65
5051
ν *
135
5189 35
39
30
0 .,
....
6000
4000ο
5610
,Υ76Ίί
11
4(ι
Ί358
33123

247
2510
50
1606
35631
30
10
1(10.
20 Κ
75
4
5
2500
1901
65
1823
25
8
183!
■· 5
73
40
(1
21612
1000
86
865
χ-,
865
Λ Γ
865
·;
7
8
1-200
1033 ι1.-)
682
33 20
895! 2(
13ί-
9
»
957^52|86
58 :928|
'.·249 Ί8
3
36674
Π
.6Ι··ν2

2-23ΟΙ-
38
τήί 21 Απριλίου 1910—Φ/α. °6
τ^; 24 Ά-ΐιλίίϋ 191Ο--Ψ;λ. ί6
τη: 26 Ίΐυ',ίίυ 1910-ΦύΑ. 39
τής 1 Ί3ί,λ:5υ 1910-Φ,λ. 37
τής 6 Αύγίίστου 191)—Φ/λ. 46
, θρων 1 μέχρι 130 τού Κεφαλ. 13 μι
1 ΣΕ-τεμβρίου 1909 Δια'τάγν«3ς --Φ/Λλ-.ν 59 τη
) »
68
»
68
ί','
Ψήίΐσμα
(θ)
Διάταγμα
130
Ι
Διάταγμα
151
Ο
Τα τ:οσά των ά'

Έ.-τ,;;.
Έ;ημ.
Κυί:ρς. Ύυγ. Λ'. τ:; ετ
Κυ!.?ν. Τεί/. Λ'. '.:■: έ'τ:
ΚυβΞρν. Τ: ·/· ^' ■ ~'-ϊ ί"
Κ ο ΓΡ ■ ' '
ΊΟ1ΖΙ. 1 '- >/.
.V
. Τ; ^ 3
έκ τος -/ρήσεωί 1908 2:
ς Έφημεριίο; τής ΚυβίρνΛ,τε'.ι:, τε.
:υ: Ι01·1 —
;,; 1010—
τ/ ί91ίί— "Ε ·.:?,::.-
:;υ; 1 ·» !0— Λναπλ. 10
>. τ:; ύ-' αριθ. 119 ττ;ς
73. Λ'. τού 1909
500ο
3000
ν700
ΙοΟΟ
505.86
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΓηκοΰ
πουΰπολθ
-, ιόμοϋ
ο

-2
10
11
1-2
>
13
Οί
10
1
1
2
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Οροιΐδιοριομός των έξόδων
Π χ ό τ ώ -
Χορηγηθεϊόαι
Δια τοϋ
προϋπολο-
γισμοϋ
Δι' εΐδνκών
νόμων κα'ι
Διαταγμάταη·
Άποζημιώσεις άπολλυμένων συστημένων έπιστολών.........................
Άχτοχλοϊκή Συγκοινωνία............................................
Τέλη τηλεγρα?ικά έσωτερικής καί εξωτερικάς άνταχοκρίσεως.................
Τηλεγραφικά εςοδα έμπορικών καί πολιτικών εΊΒήσεΐι»ν......................
Άποζημιώσεις των υπό τοϋ Δημοσίου -/.αταλαμβανομένων κτηματων............
Εξοδα έ?αρμ.ογή"ς σχεϊίων πόλεων.....................................
Έττισκευαί καί συντηρήσεις κτιρίων Α. Δ. Έσωτερικών.....................
» Στρατώνων Χωροφυλακής καί Πολιτοφυλακής....................
» καί συντηρήσεις όδών καί γεφυρών...........................
» » » καταστημάτων Α. Δ. Οίκον5μιν.ών................
» » » » Α. Δ. Δικαιοσύνης.................
» » » » Α. Δ. Παιδείας..................
Άξία κατ&ληφθέ'ντων κτημά:ων Ί. Άφεντακάκη καϊ Ε. ίΐολυχρονίϊου. . . .,.....
Έπιχωμάτωσις ΐής ίοού τής γεφύρας Κ?τω Χαλέ'πας.............,.......
Σκιρρόστρωσις τής όδού Χανίων—Χαλέπας.............................
Προέκτασΐς τής 63οΰ Πλατανίά—Κισσάμου..............................
Μερική επιδιορθώση τής οδίΰ Χανίων —Σούδας.........................
Κατασκευή τής όϊοδ Σταυραν,ίων Καλουδιανοΰ Κισσάμου..................
» 6'. τμήματος τής ο§οΰ Χανίων—ΆλικιανοΟ....................
» αμαξιτής δϊού Χαλέπας—Φρουϊίων Άκρωΐηρίου................
Σκιρρόστρωσις τής οδοΰ Χανίων—Σοόϊας...............................
» τού όιτολοίπου τμήμαίος τής όδοΰΆγυιας Καιρίτου..............
Κατασκευή τής γεφύρας Καιρίτου ποταμού......................,......
» » » Γαλατα.......................................
* » » παρά τα Τοπόλια...............................
» » » Κά;ω Χαλέπας................................
Έπισκευή προστατευτηρίων Ιργων τοΰ Ταυρωνίτου........................
Εδρυνσις τής γεφύρας Φακωθιανών....................................
Κατασκευή τής γεφύρας Γέρω Λάκκου. ..............................
» » » Παλαιοχο)ρας Άνύδρων............................
» » » Σκαφιώτβυ..................,..................
» » » Μεσογείων . . . ,................................
» » » Λονραδιανών...................................
Συμπλήρωσις » Φακωθιανών....................................
Κατασκευή τού ΰδραγωγίίου Θερίσσου..................................
» τής γεφύρας Ντερε........................................
» » » Ξενιανών Σελίνου...............................
» » » Κοντοκυνήγι...................................
Έκβάθυνσις τού λιμένος Καατελλίου Κυσάμου...........................
Κατασκευή άποθήκης παρά τω Χημείω Χανίων...........................
Προέκτασις τής ίδού Βάμου Καλυβών..............................., . .
Κατασκευή προφυλακτηρίων τοίχων ε'ς την οδόν Σούδας—Ίτζεδίν.............
Έπισκευή α'. τμήμ,ατος δίου Χώρας Σφακίων—Άνω-όλεως.................
» ί'. » » » » — » ..................
» βατών όδών των φαράγγων Άσφένϊου, "Ιμδρου κλ.................
Αποπεράτωσις έπισκευων όδού τής φάραγγος Άραδαίνης....................
Προέκτασις τής όδοΰ Νειό Χωριό—Μπαμ.παλή* Χάνι.......................
Αποπεράτωσις τής δδοϋ Καλυίών—Άρμένων—Νειό Χωρίου...............,
Έπισκευή τής έντός τής φάραγγος Άσή Γωνιας όδού......................
Προέκτασις αμαξιτής ο?ού ΊτζεΒίν—Καλυβών — Άρμένων..................
Σκιρρόστρωσις τής όδού Καλυίών — Άρμένων—Νειό Χωρίου. . . . ,............
Κατασκευή τής γεφύρας Μχούτακα...................................
Αποπεράτωσις τής γεφύρας Κεραμειώτου Άπίχορώνου....................
Είς μεταφοράν..
827640
200
100000
10000
500
938341
130312
ιδ) 2000
α) 25000
;θ) ' 184
(β)
8000
(6)
(«α)
338
4950
(α) 2581
ι) 45108
596
β) 461
86
50
219531136
1225
(6) Ψήφησμα Γ'. τής 26 'ΐουνίου ·υλ. 39 τεϋχβς Α'. τού έ'τουί 1910 τής Έφ ,μ. τής Κυβερνήσεως Άναπληρ. Δραχ.
(β) Διάταγμ* 20 τής 2 Φεδρουαρίου 1910 φύλ. 10 Έφημ. Κυίερ. τεϋχος Α'. 1910 Άναπληρωματι*ή » 8000
(α) » 20 » 9 'ΐουνίου » · 37 » » » » » » » 25000
(*) Τα ποσά των άρθρων 1 —130 τού κεφ. 13 μετηνέχθησαν έκ τής χρήσεως 1908 διά τού ύπ'άαθ. 112 τής 1 Σεπτεμδρίου 1909
^'.ατάγματος φυλ. 59 τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως τεδ'/ος Α'. τού 1909.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ό ε ι ς
Μετενεχθεϊ-
σαχ έκ ττΐς
^ρηόεως 1008
(*)
3765
3360
520'
10464
8611
4964
860
358
2082
16
50(
35175
32ί
167
680
1166
2550
1800
10200
24
19
59
57
50
350
45
103
291
44
57
20
90
200
270
1600
16
98
1744,
829
1177
7035
4270
25396
1383
541
2150
27000
5502
2176
957952
86
200
100Ο001
12000
500
287651
3360
539ι
10464
16611
496
860
3581
2082
167
838
40122
325
1679
9384
11660
25500
18000
147108
240
194
592
571
500
3500
1Ο55|
1038
2918
440
1035
201
900
2000
2700
16000
161
984
1744
829
117/
7035
4270
25396
1383
541
2150
27000
5502
2176
Άναγνωρτ-
σθέντα ι,-ξοδα
δχ' εκδόσεως
χρηματικήν
ένταλμάτων
50
583925
200
11963
11344
354652
(α) Διάταγμα
84
έξοδα
Άπό 1 Σ»-
πτεμδβίου
1909 εως τέ-
λους Ανγού
Οτον 1910
Εντος τοϋ
μηνός Σε¬
πτέμβριον
1910
25903
318'ί
5390
ό866
10241
4966
* 134
" 148
66'
27916
324
1678
8496
22482
16256
8816
59
57(
49
244ι
105
83:
180.
18
103
20
114
82
116
581
290
1809
69
54
1571
398
182
96
55|
30
85
401
72
70|
95
63
78'
05
69
30
28
51
57
56
61
101
94
63
55
80
90
28
54
524948
200
3 ο
9527
21174
258-2
539·.
6494
16241
4966
26
80
70
07
56
98
1481
667
27677
324
1678
8496
47
14
99
90
22482
16256
77684
239
193
591
570
499
2440
105Ί
838
1803
187
1034
200
96
85!
40
72
70
95
63
78
05
69
30
28
51
1148
828
1163
5811
2909
18090
694
540
15713
3981|
1825 5
36674
(θ)
(ι)
(ια)
(ιδ)
»
151?523|36| 898ο19|38|
140 τίς 28 Όκτωβρίουί9Ο9, φύλλον 70 Έ?ημ.
160 » ? Α.*·.·*«?'>·■» » * 7Γ> *
130 » 1 Ιουλίου 1910 » 37
160 » 19 Ληστου » » 47
152 » 16 » » »
ΠΟ » 28 » 1910 »
46
49
11
4345
1788
439"
128
134
•Εν δλφ
έκκαθαρχόθέν |
το>ν καΐ μη |
πληρωθέντων]
έξόδων Ι
20
65
80
561622
200
43451
11316
10476
76
57946,3
25571
2582
5390
6622
16^41
4966
46
134
46'
80
70
72
56
80
148
667
27677
324
1678
8496
101
26|
47
11
99
90'
22482
16256
88161
239
193
591
570
499
24 Ί0
1054
838
1803
187
1034
200
96

30!
85
40
72
701
95
63
78
05
69
30
28'
51
1148
828
1163
5811
2909
18090
694
540
90|
28
54
867 2 531 "24
15713
3981
1825
57
561
61
10

63
55
80
22306
38
7617
28
331
600
244
37
19
239
31366114
>
ο
Οί
10
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Κυίεονήσ. τευχ. Α'. τςϊ Ιτους 1909 'Αναπ>ηρ. Δρ
•Β
1910
1910
1910
1910
10
13
ν .81
184
551085
Ί950-
2000-
616
_ΦΗ6ίΞΡΙ23
ΚΓΒΕΡΝΗΣΕ-2
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
00
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
9.
95
96
97
98
99
100
101
102
103
10
105
106
107
108
Ο£>οο?(ηο{>ΐίίξΐος των
Χ ο ο η γ κ Ο £ Ι ι! α ι
Διά τοΰ
προϋπολο.
γιόμοϋ
Δτ' εΐδτκών
νόμων καχ
δχαταγμ άτων
Έκ μεταφορας.
Κατασκευή τής γεφύρας Κεράς Ά~ον.:
>> τού ύδραγω γείου Αληκάμπου.....................
» 7.αί σκιρρόστρωσις τϊ^ς οδοί Ρεθύμνης—Ατσιπο-ούλου. .
» τής ά~6 γεφύρας Άτ-ιπο~ουλου εις Ατσιπόπουλον δδοθ.
ΙΙροέ/.τασις αμαξιτής όϊού ά~ό 'Λ:σιπ:πουλ5ν είς Νερατζές. ....
Κατασ/.ευή τής όίού Άςοΰ—Ανωγείων....................
ΙΙροέχτασις τ^ς Ϊ3οΰ Ρεθύμνης — Ιΐερά^ατος.................
Κατασκευί; τμηματίς τής δί,ίΰ Ρεθύμνης—11ερά,αα-3ς..........
Ε-υκευή τής έντϊς τής φαραγγος Κοτσιφ^ βίΐτής 3:οΰ. .......
Διόρθωσις τής βατής όΒού Σκάλλας Ρουττί/ων................
Κ^τασ/.ευ/; ά,υ.αςιτ^ς όδίΰ Ρεθύμνης—Άμαρίου..............
» γεφύρας Κάτω Μύλου Φαρίότσι..................
» » ΙΙραχύμου Μυλοποτάμου................
Έττισκ-υί) γεφόρας ΈΛευΟέρνας.........................
» γεφύρας Πλατανε............................
Συμ-λήρωσις /.αί αποπεράτωσις γεφύρας Καρές Μυλοποτάμου. . . .
Κατατκευη γεφύρας επί τού χε'.μάρρου Ξιφια.................
Κα-.·αί/.:υί; γεφύρας Γαραζου............................
» » Ροδα/.ίν;υ............................
Προέ/.τ»ϊ·.ς άμαςιτής δ5:ϋ Άγίων ΙΙαρασκιον—Καστελλίου......
Κατασν.ευή ί'. τμήματος όοοΰ Ηρακλείου Καστελλ,ίου.........
» τής όϊοΰ Άγίας Ηαρβάρας —Πανασσβϋ............
» ,3α.ής οΐΌύ' Ε!ιγενΐ7./)ς Βουρβουλίτου..............
Προέ/.τασις άυ.αςιτής όϊού ΊΙρα/,λείου — Δαφνών—Μεσσαράς. . . .
Κατϊστ,ε^ή όίού Φοιν.7.ιας—Μονοφατσίου....................
» » Γΐφ^ρακίων—Καλέτσα —Βού:ες .............
» » Πατσίδων— Αρχανών, πρίίλτατις............
Άπί-ςεράτωσις όδού Αρχανών............................
» /.αί -'οντ^ρησ-.ς τής όϊού ΊΙραλλείου- -Κνωϊσοί........
Κ*-ατκ:υί; τής 3?οΰ ΉρακΛειου — Μεσσαράς.................
» τή; γετύρας επί τού ποταμοΰ Κανλί Καστέλλι.....
938340
μ
Άγίου Γίωργί^ Άί3ί3 ΓΙεδιάίος.
Ξά
Ά-3μαρμ5 ε'ς θέσιν Ψ^λιοα
Άπομαρμ*.......,
'Λνκποϊιάρη
Γε'ρω Πο·:α·α.;0 ή
Ίν.ώτου
Καρτεροϋ
Λουτή ΙΙέρα^α
ν:'α; .τ:'ρογο; είς το Μουσείον ΊΙρα;λείου............
Διαρρύθμΐϊΐς Νο,'αρχ. Καταττήματος "Ηρακλείου εις Δικίστήρια.
Κατα—ΛευΓ, ύτ:3θη/.:φυλα7.είου έν "Ηρακλείω..................
'υ;χ-λήρωτις καί ά~3περάτωσις τού όπισθίδόμίυ τςΰ Μίυσείου Ήραν.λείου..........
Κατασκευή κιγκλιοώματΐς καί οωματίςυ τού Μουσ&ίου Ηρακλείου.................
Αν:'.κ;2όμησις πρίφυλα/.τηρίου τοίχου τοΰ λιμένος Ήρα/.λείου..................
*Ο3ϊ; Αγίου Ν'.7.ίλά;υ—Νίαζίλεως α' τμήμα.............................
Κϊτ^Γ/.ίυή τμτ,ματδς όϊίύ Ίερα-έτρςυ — Σητείας............................
'> όϊού εις Τσουλή μνήμα.......................................
Ά·,το~εράτωσις τής όδοΰ Τσουλή μνημα....................................
Καταΐκευή τής δδοί Σητείας—Τουρλωτής μέχρι Μαλάδρας....................
Κατατκευή τής δϊοϋ Πορτί Κουτσούρα Βιάννου..............................
Αποπεράτωσις τής ιδού Άμπελου.......................................
Προε'κτασις 6' τμήματϊς αμαξιτής όδοϋ Άγίου Νικολάου—Νεαπέ>εως............
219531
36
(6) 64
938340
(β) 841
(β) 255
(α) 94
"220785
36
(6) Ψήφισμα Γ' ττ]ς 26 Ίουνίου ;υλ. 39 Τε3χ. Α' τ:3 1910 τής Έφημ. τής Κυβερν. Αναπληρωμ..... Δραχ. 1160.-
Εφημερισ της κυβερνήσεως
α
αι έκ τής
χρήσεως
1908
354652
924
566
12659
6Ί67
32000
591
6371
300υ
4501
3019Ε
3500
952
248
224
350
12061
590ΟΙ
500
43445
19ο
677
7465
6130
5440
300
ίοοο
7000
120
80000
300
32-2
43-2
242
237
32
44500
30763
2500
26502
3000
400001
31000
9000
9000
3406
2500
4244
588
1360ο
823
523!
1056
10000
14000
2513
8300
9782
Σύνολον
Άναγνωρι-
|σθέντα δξοδα
δι' εκδόσεως
χς,ηματικών
ένταλμάΐων
εξοδα
Άτίό 1 Κυρί¬
ον ΙϋΟ'Λ &ως
τίλους Αυ'·-
γούότου 1 .Ίυ
1512523)36
924
560
12659
6467
32000
5911
16142
6371
3000
4500
30195
3500
952
2481
224
699
25ϋ
12064
5900
500
43145
1901
6
7 Ί65
6130
5440
300
1000
7000
204
80000
300
322
242
237
32
4 Ί 500
30763
2500
26502
300
40000
31 Οί
9000
9000
3661
2500
4244
588
1360ο
823
617
1056
10000
14000
251ο
8300
978-2
~92θΟ7Ο|..ί 2079195
(α) Διάταγμα 140 τί]ς 28
8Ί8619
72 Ί
56 Ί
1590
459:
13136
4691
13270
3648
2648
4040
2'·39
1240
227
38!
02
15
85!
29
80
/7
09
64
32
32
80
60
60
809306
56'
1590
459.":
13136
4691
13270
!()5|27
698
350
9955
4022
500
35595
190
0
0281
38·>3
32-·9
300
733
283
•20 ί 6
683^
299
292
43
242
2%
32
7922
4798
1133
760
21287
92
21
36
11
322
587
10069
*6Ϊ6
984
60501
11771
2156
7624
21551
29
50
55
83
43
78
52
ΟΊ
83
36
16
87
τοϋ μηνός
Σ ο ι υ
1 10
579 Ί 6
15!
85
29
40
77
09
3648! 64
2648) 32|
1240
227
" 165
698
,ΪΓ.ΙΙ
99Γ.Γ
4022
50(
3559Γ
191

6281
3823
3259
60
60
27
73
9-2
21
65
22|
300
733
2835
2016
ο8.'»80
2991 97
35

431
242
236
32
7922
4798
1133
7604
95
95
6*
58
29
50
55
21287 83
3660
1150
3225
587
95
251
94
98'
10069,3"
' 616/4."
515,80
60501
10110 41
2156 82
7624!36
2155ι Κ
Έν δλφ
'Τπόλοιπον
έκκαθαρτσθέν
των καΐ μ11
πληρωθέντων
έξόδων
37
2439
8(
807253
1660| 63
24
564
1590
4595
13136
4691
13270
3648
2648
4040
2'·39
1240
227
165
698
350
9950
4022
500
35595
190
67
628
3823
3259
300
733
15
85
29
401
77
09
64
32
32
801
60
60
27
52
73!
55
92
47
21
65
283
2046
68380
299
292
431
212
236
323
7022
4798
1133
7604
21287
3660
1150
2-2
27
44
Ο Γ
97
35!
95
95!
65
58
29
55
83!
31366
322,"
5871 98
10069137
616
515
6050 52
11771 04
2156)83
7624 36
2155 16!
14
41
468
Ειδικόν
οτρονπολο-
γιόμον
Οί
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
98
13
»
·»
»
»
»
»
»
»
ί^^^= ,.:;::·::----
60
61
»
62
63
64
65
»
66
»
67
68
69
»
70
»
71
»
72
»
73
»
74
75
»
76
»
77
»
78
»
79
»
80
»
81
»
82
Β
83
»
84
»
85
»
86
»
87
Β
88
»
89
90
»
91
»
92
»
93
»
94
»
95
»
96
»
97
»
98
99
»
100
»
101
102
Ι)
103
»
104
105
»
106
»
107
»
108
»
94
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
-β*
ω
13
14
15
»
»
»
»
»
»
»
16
των «ξόδων
'ϊϋκ μεταφοράς.
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Ϊ-Π
128
129
130
1
ο
3
4
5
6
7
Κατασκευή αμαξιτής όδοΰ Βιάννου—Ηρακλείου.
* » Ίεραπέτρου—Βιάννου ...«.,......
γεφυρας παρά τό Κλλό Χωρ3ί.................. .
» Καλογήρων..........................
» Χόνδρου.........................
τρών γεφυρών επί τής δδύύ ίεραπέ:ρου—Καλ*μαυΛΛς.
γεφύρας επί τού ποταμοϋ Καλαμίςυ...............
» Κουτσουρα Σητείας.....................
Έπισκευή γεφύρας Λιμένος Σητείας.......................
Κατασκευή περιθωρίων γεφύρας Στομίου ΊεραΛϊ'τρου......., . .
Κατασκευή ύδραγοιγείου Βιάννου.....................
» άποίάθρας Ίεια-έ-ρον................., . ,.....
» σήραγγο», καί -ζάψρου εις την Πεϊ'.άδα των Λα«.ωνίων. . . .
Αποπεράτωσις σήραγγος Λακωνίων.
έν :π Νομώ Λασηθίου.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
Γραφική ίίλη καί χάρτης έντύπων.........................
Άγώγια καί ναΰλοι αξιωματικών, ύκαςιωματικών /.αί χοροφυλάκων
Έξσδα μεταφορας άλατος, χρημάτων, κ)..................,
Αντίτιμα φαρμάκων, συντήρησις θεραπευτηρίων κλ......,......
Άγσρά ε'ιδών 3-,:λΐ3μοϋ, ριυιγ^ίων κλ......................
Έπισ/.ευαί καί αυντ,^ρήσεις των έν ταίς αποθήκαις 'όπλων........
Άγορά καί έπ'.ί-'ευή είδών έςαρτή-εως δπ/ισμο; /.λ...........
"Εξοϊα ίματισμοϋ.....................................
ΙΙρ^μήθειοι έπιπλων καί διαφόρων ίίδών σ:ρατωνισμο3...........
ΑγορΛ ίππων καί ίπτοτκίυών...........................,
' χάρτου μοϋσικής, ,-ιοοσΐχών "ε,, χι'ων κ'λ...............
Απράο--;οι -/.αί όιάφοροι μ,ιχρο-χπχ'χι.....................
Επιμίσθια κ. λ. μετΛ6ατιών σω Μ*των....................
Μισθοί Αξιωματικών τής Π
» κα'. τροφί; ϋπαξιωμα;ικ£ν /αί πό
Ιΐρομήθεια είδών δπλισμο3, πολεμίίοϊιων, άχοσκευής καί έξαρτήσεως
» » κλινοστρωμν^ς.............................
» » ίματισμοΰ......................,..........
» » μαγειρικών καί έστιάσεως.....................
» » καρροσκευί)ς καί ί-~οκομίας...................
Είς
ι ο α ω -
Χορηγηθεΐο-αι
Διά τοϋ
Ε]γχατάσΐϊσ·.ς κ*! καϊασκϊυιί βναερί'
Άγορά έπιστημονικών έργαλείων, σκηνων κλ
» δύο ίπποκινήτων ό2οσ·.ρ,)τήρων....................................
» δύο άντλιών των δημοσίων έργων........,.........................
» τριών σταβμών ΰ'δατο·; διά τα δημοσία εργα.........................
» Βορόοροφάγου μετά των έξαρτημά-ων α'πης................,........
Ανέγερσις καί συντήρησις οίκοϊομών γεωργ'.κής υπηρεσίας....................
Ενοίκια καί λθιχά Ζςο$α Διεθνοΰς φρο^ρας................................
Μισβοί καί λοιπά Ιςοδα Αξιωματικών τής Χωροφυλακής......................
» » » » ύπαξιωματικών καί χωρ3?υλάκων......................
Διερμηνεΐς Χωροφυλακής.............................................
Ένοίκια στρατώνων.................................................
Φωτισμός, Οε'ρμανσις, καθαριότης
93834
3560
104640
850380
1920
37500
■ι50ύ
8500
12000
6000
5000
1500
ύοο!
000
52400
5000
3000
1000
200001
1350001
51250ο,
110450
30700
121313
2500
6000
297731;
Δι' κί
νόμων και
Δχατσγμάτων
22078
2000
(ζ) Διάταγμα 130 τής 1 Ιουλίου 1910 Φύλ. 37 ΈΥημ. τής Κυίερν. τεύχ. Α'. τοϋ έ'τους 1910 'Αναπληρωμ. Δρ.
222785| 36
200
£Ρχ£ ΤιιΣ ΚΪΒΕΡΗΗ2ΕΩΣ
619
ϊ ε ι «;
Αναγνωρί¬
Ρληρωθέντα εξοοα
1 ΓπθΛθΐπον
ΕΙδικού
*ροΰ»ταλογι.
Μετενιχθεΐ-
σαι έκ της
χρήσεως 1908
Σύνολον
σαντα δξοδα
Λπό 1 Σ)6ρί-
ου 1909 6ως
τελους Αύ¬
γουστον 1910
έκκαθαρισθέν
όρον
δι* εκδόσεως
χοηματικών
έντολματων
ϋντος
τοΰ μηνός
Σεπτϊμδρΐου
1910
Έν «Γλω
των και υ τι
πληρωθέντων
εΕόδων
ο
ο.
χ>
α>

ο
5
920070
20000
10000
523
2079195
20000
10000
593
36
1188880
16
1091997
84
62046
80
1154044
64
31835
52
109
110
111
13
1,69
3-)8
46
1069
1069
328
46
328
46
1042
40©
1447
1042
4Θ0
1447
'399
25
112
113
114
390
25
399
25
2630
•210.7
64
2169 64
2169
64
115
4758
305
1000
4758
305
10ίΙΟ
4140
14
4140
14
4140
14
116
117
118
....

6338
46000
6000
618
14358
6338
46000
6000
618
14358
5775
5900
43
5900
43
---

5900
43
119
120
121
122
123
124
Ό
617
85
617
927 Ί
85
14
617
9274
85
14
9274| 14
9486
* *
40ι ι
400
400
125
600υ
800
6000
800
126
127
150
280000
200
150
28»000
200
'900
---
··
128
129
130
»
900
90Ο
356(1
1
104640
97608
47
83867 ιθ
80· 3ΐ 12
91880
52
5727
95
1
15
85038).
8192-23
65
692186 99
68293 75
760 480
74
58742
91
2
---
1920
1755
•Η)
1595
160
17" 5
3
Μ
37500
33551
70
Ι64Κ5
■?0
72'ί
17135
21
16416
50
4
Λ
4500
44 48
35
3702
7"
371
85
407 Ί
0(
373
75
5
8500
898^

«0!'8
.)5
8 43
25
8911
81
η
6
12000
ι()399
3(
«284
■)Κ
1014
35
9299
33
1099
97
7
■» ι
....
8000
5000
8'51
4716
32
15
6235
3485
10
2 45
16
10
8(
6480
3501
90
ίίί
1973
1214
42
25
8
9
1500
10
10
500
93
8(
83
5(
8'
89
30
4
50
11
600
79(
ν
50
785
790
48609
5(
12

52400
48718
Ο3
4785^
(19
751
51
53
108
50
13
»
2500
2500
2:
2077
35
97
2Ί74
60
325
65
14
»
---

5000
3000
27 »3
1031
70
11
1793
36-;
70
91
1000
664
5
2793
10-27
7(
41
"3
70
15
16
ΙΟυΟ
691
9(
584
!Ι8
7 Γ
«35
73
56
17
17
» Ι
20000
8418
01
7906
62
182

8089
01
329
18
>,
135000
121640
45
103190
3 ν
9739
37
112038
«V
8701
76
1
16
512508
503777
38
461881
3 ι
Ί189Γ··
04
503777
38
___
2
» ι
110450
152
ο-,
15°
ι-,
152
-λ"
3
» Ι
30700
29
90
Οί

29
9(
4
χ,
121313
44424
438Κ
-
439

4;25()
51
173
77
5
2500
130
95
91
5 70
97
40
33
55
6
»
* ·
6000
405
15
40'
3 . .
404
91
....
25
7
» !
1330900
4530996
36
2935814
261020.
,ο
198415
10
2808624
55
1-27190
Τί

«20
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ηρονπολο.

1
3
16
17
18
19
50
21
23
24
25
Προ«ίδιορκίμός των
ά
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Προμήθεια ε'ιδών στρατοπεϊείας. καί σκοποβολής.....
» » βιίλίων, γραφικής ΰλης κ.λ.......
» » φωτισμοΰ, θερμανσεως..........>
Έξοδα μετοιφορας όπλισμοϋ, στρατωνισμοϊ, ίματυ,χού.
Έξοδα νοσηλείας, άγορά φαρμάκων κ.λ............
Όοοιζορικά ϊςΐ?α καί μετακομίΐεις...............
Άντιμισθία ίερε'ων, εξοδα ιεροτελεσ:ειών, κηίειών...
Άγορά, έπισκευή, συντήρησις /..λ. οτχευω* γραφείω;. .
Ένοικια στρατωνων κ.λ.......................
Έξοδα άπογραφής στρατευσίμων.........."......
ΒοηθήματΛ είς απόρους άγωνιστάς...............
» » χήρας, όρφανά κοιί τραυματίας......
Έξοδα τής έιτιτροπή-ς των Άγωνιστών............
Έξοδα κεκ) πσμένων χρή«ων..................
Προσωπικόν τηλεγραφείων...........·..........
Έξοδα γρα*τκά, φοτισμοθ) κλ..................
Άγορά χάρτου πρός έκτύπ'^'-ν β'-βλιων καί εν
Όδοιπορικά τηλεγραφικών όλλήλ
Μισθοίέ'κτάχΕθϋ πρίσωπικοθ τώ^Δημοσίων έργων
Κατασκευή 3'χτής όϊοΰ
» » »
Γεφύρωτις τ«ύ -:οταμού Πλατύ..............
Κατασ/.ϊοή βατής δδοΰ Σταυρωμ^νου Ρούκας.. . .
» οοΌΟ Πραισών.............* . . . ,
» » ΚλεϊσίΒι...................
Γεφύρωσις τού ποταμοΰ Άγιας Κυρ.αχής.....
Γεφύρωσις τοΰ ποταμού Μαλάχια............
» » » Σαχτουρίων....._......
Έπισκευή τής κακόσκαλας Ρουμπά^ων— Αρολίθ
» » σκάλας Δριμίσκου............
Κατασκευή ύδραγο>γείου Έπισκοπήί Ρεθύμνης..
» λιμενοβραχίονΐς Πανόρμ'" Μυλοποτά(,
λιμενοβραχς ρμ
Προσωπικόν Α. Δ. τής Δημοσίας Ασφαλείας
Εξοδα παραστάσεως Έπιτρόπου...
Γραφικά εξοδα κλ
αμου.
Ο
ω
Χορηγήθεΐσαι
Δχά τοϋ
προϋπολο.
γισμοΰ
2977311
ΙΟΠΟί
500(
«000
12000
10000
15000
3000
200(
2000
10000
40000
30000
1500
10475
Μετατροπτ τού"ο'ικήματος" Φιρκά "είς Τ^/υδρο^ΐον .^
ποτέ Γαλλικοϋ Στρατώνίς^'ί Γυμνάσιον.
Έπισκευή τής όδοϋ Καινούργιας Χώρας Αγυιας
3136783
Δχ' είδνκόη»
νόμων καϊ Ι
διαταγμάτωνΙ
222785
(α) 23920
Ι 1000
(γ) 5000
(δ) 500
ε) 8000(
36
κλ) 3000
) 3000
5100
246
963
1660
1450
2000
6000
10000
6000
372624
86'
(β;
(γ)
Διάταγμα 121 τής 25 Σεπτεμβρίου 1909, φύλλον 62 Έφημ5Ρίδ5- τής Κυίερνήσίω; τεύχος Α'. το: έτους 1909—εκτακτος
(ε) ϊ Διάταγμα 135 τί}ς 19 Όκτωίρίου 1909 φύλλον 68 Εφημερίδος Κυβερν τεθχος Α' τού ετους 1909 — εκτακτος
κλ,κθ) Διάταγμα 22 τής 2 Φεβρουάριον 1910 ?Λ. 16 Έφημ. τής Κυβερν. τευχος Α'. 1910 Άναπληρ. Δραχ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
β-1
Μετενεχθεΐ-
σαι έκ της
χρήσεως 1908
1330900
Ο
5000
10000
20000
200(1
1000
1000
2500
2000
2500
800
1000
5000
10000
1393700
Σύνολον
πιότώόεων
4530996
10500
5000
8000
12000
10000
15000
3000
2000
2000
10000
40000
30000
1500
10472
23920
1000
500!
500
80000
5000
10000
20000
2000
1000
1000
2500
5000
550: ·
800
1000
5000
1000(ι
5100
246
963
1660
1450
2000
6000
10000
6000
36
4903107 86
50
Άναγνωρι-
όθέντα έξοδα
δι" εκδόσεως
χρηματικών
ένταλμάτων
2935814
143
2547
2836
1255
7169
4944
1518
657
381
4809
13041
11901
67
30
90
3ο
75
22
70
■'·5
60
50
889
1721ο
149
3931»
24'
1138
1238
1216
ο;,6
732
903
4423
3348
86;
1390
17ν6
Γ.299
9938
5399
3130920 61
ΙΐΛηρωθέντα £ξοδα
Ά πό 1 Σ)6ρί-
ου 1909 εως
τέλους Αύ¬
γουστον 1910
2610209
77
2208
2282
1210
6725
3870
1 33
538
381
4809
3285
1556
36
50
50
52
30
3ο
27

40
60
50
883
11963
149
3846
225
70332
1238
1210
956
732
903
23
Λ 4
2988
842
1390
1726
5299
9938
5399
85
03
'Κντός
τοϋ μηνός
Σεπτεμβρίυυ
1910
193415
60
169
334
1!
2-91
271
147
48
25
14
6764
1138
300
20
6.0.
209057,
2808621
137
2378
2616
1221
7017
4141
1381
586
381
4809
3310
1556
55
883
13008
149
3800
77096
1138
1238
1216
956
732
903
4423
3288
862
1390
1726
5299
9938
5399
*971901 49
15
"Υπόλοιπον
έκκαθαρισθέν
των καΐ. μίι
πληρωθέντων
έξόδων
127190
169
219
33
152
80?
136
70
9734
10345
6
4208
78
20
60
85
χρονκο'λογι·
70
ο
Οί
Φ
α.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
1
2
3
1
1
2
3
4
Ι
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
1
1
27628431 95
(*)
II
μεταφορά των -ιστώσεων των άρθρων 1 —15 τΐύ Κεφαλαιου 22 έκ δρ. 62 800 έν συνόλω,
τής 28 Όκτωβρίου 1909 διατάγματΐς—φύλλον 70 Έφηι*. Κυβερνήσεως τεύ/ος Α'. υού ετςυ
(1) Ψήφισμα τής Βουλής τής 4 Αύγοόστου 1909 φύλλον 49 » » » » »
(1) Διάταγμα 163 τής 3 Όκτωβρίου 1909 » 64 » » » » »
(1) » 187 » 18 Νοεμβριού 1909 » 72 » » » » »
(α) » 114 » 15 Σεχτεμίρίου 1909 » 60 » » » » »
)6,γ,δ,ε,ς-,)» 127 χ> 29 » 1909 » 69 » » » » »
>
ο
ι
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
159019| 12,
ενεκρίθη διά τ:ύ υπ' αριθ. 14(1
1909.
» » 1910— »
„ >, 1909— >
» » 1909- »
, , 1909— »
» » 1909— ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ2Ε0-
ίΐ^ο ί'ίκολο··
5
ο
Σ>
ω
>

1
■27
1
,1
2
■28
1
2
»
3
ι29
1
30
1
,)
2
»
3
4
31
1
32
1
»
2
33
1
34
1
35
1
36
1
37
1
Λ
2
38
1
39
1
40
1
41
1
42
1
43
1
44
1
45
1
46
1
47
1
49
1
ώ .
Χο ρ η γ η Ο ε Ι ό α χ
Διά τοϋ
προντιολο-
γιό'μοϋ
Δι' είδικων
νόμων κοΛ
διαταγυ.άτω
Έκ μεταφοράς....
Προέ/.τασις τής όδοθ Νειό—Χωρ3ό πρός Μιταμκαλή—-Χάνι...................
Κατασκευή τής οδού Μεσσαράς τμ.ήμα Άγΐάς Βαρβάρ^ς......................
Έχ,κενωσις των χαρά τω Τελωνείω Ηρα/.? ϊίςυ δεςαμενών....................
Έπιδιόρθωσις καί σκιρρόστρωσις τής δδοΰ ΊΙρίΑλείοΐ) Πεζών κ. λ................
Κατασκευή μαγειρείου κ. >. τής Χ'ορο?υλακή*ς Ιν "Ηρακλείω...................
» τμήματος τής ό?θϋ Ρεθύμνης ίΐεράματος.........................
Άγορά έργαλείων χρ'ος έξέλεγξιν τού διά τα ύΒραυλικά Ιργα τσιμέντο»...........
Κατασκευή τμ,ήματος όϊου Άγίου Νικ,ολάου—Νεαπόλεως.....................
Σκιρρόστρωσις τής όδού Ηρακλείου Φίΐνικΐας..............................
Κ*τασκευή 6'. τμήματος τής όδοΰ Πλαταν^α—Κισσάμΐυ.......................
Προεν.τασις τής όδού Βάμου—Καλύβα ν..........,.......................,
Αύξησις μισθίύ συμχληρωσάντων πενϊαετίαν 'Επιστατών 6ημ. έργων.....^.......
Έχ'.σ/.ίυή τής ίδοϋ ΚβτσιφοΟ Φαράγγ'.....................................
» » » Φάραγγΐς Κουρταλ'.ώτη..................,.............
Διά συνδρομήν πρός την σεισμοπαθή οικογένειαν ΙΙαναγάΟου Πούλ^ακα..............
Εςοϊα πρός τεριτυλλογήν καί τίίρίθαλψ'.ν φρενοίλαβών (μετατροπή ο'ικήματος.......
Έξοδα -ανηγυρισμίθ τής 25 Μαρτίου 19ίΟ. „............... . . ,..........
Δι' αποστολήν "/.αί νοσηλείαν λυστοϊήκ:ων εις Λΐ/σσϊατρεϊον.....................
ΙΙροέκτασις τής όδού Αληκιανοΰ μ«χρι Φουρνέ.........«....................
Έπιϊιόρθωσις τής Άποβάθρας παρα τω τελωνείω Ηρακλείου...................
Κατασκευή » >> Παλαιο/(,')ρας Σελινου..........................
» λιθίνης εις την ·παραλ[οιν Μ ύρθ2ο Πλαχΐα..................
Έξοδα —ρός περισυλλογήν καί περίθαλψιν φρενοβλαβών.....................
Κατασκευή Γ' τμήματος τής όδοϋ Πλατανια Κισσάμυυ................,.......
Πρός αγοράν άντλίας 3ιά τα ζαραΐτήγυ.ατα Ηραν.λείου........................
Διά ?α-άνας πρϊς ένέργϊ'.αν άπογραφής τοΰ -ληθυσμού τής Νήσου...............
Πρός ύλικήν ένσχυσΐν των σλΐπ^υτηρίων..........,.......................
Διά την χατασκευήν τής αμαξιτής όϊοϋ άπό Γεφυράκΐα εις Βοΰτες.....,.........
» » » » όδοΰ Χανίων- -Σούίας..............................
» » γίφυεαν Γαράζου προφυλακτήρια κλπ.............................
Διά την κατασκευήν ύδραγωγεΐου Καμάλη Καλλικράτους......................
3136783
3136783
8863 Ί
(ζ) Διάταγμα 133 τής 14 8)5ρίου 1909 φύλλον 69 Εφημερίδος τής Κυβερν. τεΰχος Α'. τοΰ ετους 1909 — εχτακτος
(τ. , ί>) » 138 23 70
(ι,ΐΛ,ιδ.ιγ) »
(ιδ/.ε,ιζ,ιη) »
()
372624
'ζ) 40000
ι'η) 80000
θ) 9549Γ.Ο
ι) 15000
(ια) 1500
ιβ) 30000
(ιγ) 1000··
(ιδ) Ρ.8000 · -
(ιε) 148501..
(ιζ) 25373
(ιη) 25000
ιθ) 630
κ) 8000
χά) 4000
(λ) 500
(κβ) 2200
(λα) 2500
ίλβ) 3000
'χί) 8000
(χε) 1100
κζ) 6000
(χη) 6000
(κβ) 7800
(λγ)25ΟΟΟ
(λδ) 6000
(λ6;ιο(·οο
(λη)ΙΟΟΟΟ
μ) 75470
(υιβ)ΙΟΟΟΟ
(μα) 4750
(λζ) 3500
,)
(λ)
(λ χ)
138
145
106
155
153
51
55
^0
23 » »
9 Ν)μ6ρίου »
3 Σ)μβρίου »
1 Δ)μδρίου »
26 Ν)6ρίου »
10 Μαρτίου 1910
16 Μαρτίου 1910
10 Μαρτίου 1910
70
70
57
76
80
18
18
18
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» -—
»
»
»
1)
»
» —
»
Β
»
»
»
» ----
»
»
»
» —
»
»
»
»
»
»__
»
»
Β
»
1910 —
»
Β
»
»
1910 —
»
»
»
»
»
1910 —
»
ίίΦΗΜΚΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
623
ό ε ι ς
Αναγνωρί¬
σαντα έξοδα
δι' εκδόσεως
χρημα-ακώγ
ένταλμάτων
ΐΐληρωθέντα «ξοδα
Υπόλοιπον
έκκαθαριόθέν
των καϊ μτι
πληρωθέντων
έξόδων
ΕΙδικοΟ
προϋχολογν·
ύφοΐ-
Μϊτενεχθεΐ-
σαι έκ της
χρήσεως 1908
Σύνολον
—.στώσεων
Άπό 1 Σ,δρίοι,
1909 δως τέ-
λονς Αυγου¬
στον 1910
Έντός
τοϋ μηνός
Σεπτέμβριον
19ίΟ
Έν δλψ
"Άρθρον
ο
3
-θ>
ω
Δ
1393700
4903107
40000
86
3130920
3090
61
276ν84-Ί
3090
95
209057
54
2971901
8090
49
159019
12
1
26
80000
2ΊΟ59
70
24059
70
_
24059
70
_
1
27
9542
15000
50
/,353
953 4
05
67
2651
953 Ί
90
67
170
15
4353
9534
05
67


2
1
»
28
1500
_.
_
_
2
»
30000
6797
53
67ί>7
53
_
6797
53
_
3
»
1000
_
_
_
1
29
68000
28601.
Λ4
19616
05
8984
19
286ΟΟ
91
_
1
30
14850
9958
65
9958
65
9958
65
_
2
»
25373
59
15064
38
15064
_
_
15004
38
3
»
25000
4090
77
4090
77
_
_
4090
77
_
_
4
»
630
_
_
_
_
_
1
31
8000
3532
40
3.032 40
_
3532
40
_
_
1
32
4000
_
_
_
_
__
_
2
»
500
500
500
_
500
_
_
_
1
33
2200
2078
05
2078
05
._
2078
>5
_
_
1
31
2500
2135
35
2135
3.5
_
2135
35
_
_
1
35
3000
11/5
15
1175
15
_
_
1175
15
_
119
1

8000
3377
55
3377
55
_
_
3377
55
__
1
87
1100
1070
6(1
1070
60
. __
1070 60
_
2
»
6000
——
_
_
_

_
1
38
6000
_
_
_
_
—_
_
_

_
1
39
7800
681 ί
60
5134
686
60
5823 20
991
_
1
40
25000
8672
80
78 47
90
_
7847
825
60
1
41
. . ·
6000
10000
5172
85
5172
8.5


5172
_
85

1
1
42
43
10000
200
_
_
_
20
_
_
_
1
V,
75470
%
_
_
_
_
_
——.
_
_
1
45
19000
_
_
——
_
_
1
46
4750
_
:__
_
_
_
_
_
1
ι 7
3500

-


1
49
1393700
5416^24
24
327119ο
"ι 7
2889431
3 Γ»
22-'Ί,Ι
18
3110362
160835

(■ΛΪ,κε)
)Διάταγμ"157 τής 1 Δ)βρίίυ 1909 φΛλον 80 Εφημερίδος τή; Κι,ίιρν
) » 162 » 7 » 1909 » 80 '» » »
('γ) » 161 >» 3 Λ)βρίου 1909 80 » »
(λδ) » 69 » 24 'Λπριλ. 1910 » 26 » »
(κ«) Ψήφισμα τής Βουλής τής 18 Δ)ίρίϊυ Ί9Ο9 βύλλον 7!) » »
(λε) Ψήφισμα » » 6 Μαίου 1910 » 34 » »
Α) » Γ » 26 Ίουνίου ·> » 39 » »
,/.η) » Β' » 26 » » » 39 ■> » »
(μ) Διάταγμα 159 τής 15 Αΰγούστβυ Ί91Ο φύλλον 48 Έφ;μερ. τής Κυίερ/.
/λ) » 137 τής 1ί Ιουλίου 1)10 φύλλον 46 Έφημερ. τής Κυίϊρν.
ί^5)Διάταγμα 143 τής 23 Ιουλίου 1910 φύλλον 46 Έφημερ. τής Κυβερν.
,τεαχο,
ι
»
»
»
»
τεϋ/ος
τεϋχος
τεϋχος
Α'. τού
»
»
»
»
»
Λ'. --Λ
Λ'. Τ8ϋ
Α'. τού
Ιτους 1909
» 1909
» 1909
» 1910
» 1909
» 1910
» »
Ιτους 1910
έτΐυς 1910
έ'τους 1910
— εκτα·/-ος
— »
ΕΙδικοϋ
5
1)
6
1
8
9
10
11
ο
**-.
ΠροΙδ»οριό·{ΐοι. τ Λ» ν έξόδων
Ο ι ό* τ ώ-
Χορηγηθΐΐαα*
Διά τοΰ
προϋπολο¬
γισμόν;
Δν' εΐδικων
νόμων καΛ
Διαταγμάτων
Γ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΕΐ'βϊΝΙί^ ΠΑΙΔΕΙΑΝ
Προσωπικόν Ανωτέρας Διευθύνσεως.....................................| ™~7
Υ ξοε"α υπηρεσίας » » ........................
Έπιϊόματα Πατριαρχείον, Μητροπολιτου καί Έκισκ.έπων .......
Μισθοί Πνευματ. Άρχηγών Μουσουλμ. καί Ίσραηλητ. Κοινοτήτων
Γραφνχή ΰλη Ιεροϊικείων..............................- ■
Ποθ3ωτ:ν/.ΐν Άρχαιΐλογιχής υπηρεσίας.......................
Έξοδα » ( » .......................
Γυμνάσιχ Χανίων κ "Ηρακλείου..........................
Ημ'.γυ;Ανάσια Ρεθύμνης χαϊ Νεαπόλεως......................
Έλλην ιχά ο'
ρ
Ανωτέρα Ιΐαρβεναγωγεΐα ^ ρισ~ιανι/.2.......................
» » Μουσουλμανικα............,
ΙΙρίσΟετοι Καθηγηταί...........................
Γραφική ΰ'λη Έ"/.τ:α>.οευττιρίων.........,
Έ-ιθεοιρητα· Δημοσίας Έν.παιο'εύσεως...............
ΟΒοιχορι/.ά -/..λ. έ'ςοδα αυτών......................
Προσωπικόν Δημοτιν.ύν Έκπαιξ;υτ*;{-'ων.............,
Γεν.κά εςοοα σ/ο/ είον...............................
Διάγερα αξοδα έκιΐαιϊεόσβως......................
Έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.....................
Ταξινί^η-πς '.σ·;οι:ι.λών εγγράφων τοΰ '8ί1
Πρΐς ά~:τ:λΓ,ρωμήν ένοι/,ίου ο'ιχ.ήματος τού γυμνασίου Χανίω
46000
30480
320
20320
11400
52800
40680
90000
21960
49440
20160
10560
990
12000
3200
630000
6000
9333
1649
(α) 46
(6 ί
(γ)
9162
928
Δ'. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
Χοίηγίϊΐ........................................«..................
ΤΙχοι ·νο*.ων γραρματίω; τού Δημοσίου...................................
Άποζημιώ-εις Β.-υλε^τών..........................................
Γραφείον τής Βουλής.........................,.......................
Μυθοι έκτάν.του πβοσω^ικοΰ τής Βουλής................,..................
Συντήρησις ρίυλε^νηρίΐυ, γραφ. εξοδα...............,....................
Προεδρίία Συ;χ5ουλίου Έκτελεστιχής Έ-ι-.ρε-ής..........·................
Χορήγημα εις Γ. Ιίέροδιτς..........,................................. ■
* » ΧαρΙκλειαν χή?3ν Ν. Παρασ-ίρΐχΓ,.........................
» » Άλϊςινϊν » Ι. Ξ*ρ« ..·. -..........·.........■ .....
Χρέ/; πρϊχατόχου Ρενιχής Διοιχήσεω;................................ ■ · ·
Προσωπικόν Ανωτέρας Δΐΐυθυνσεως ιω/ Ο'ιχονομ'.κών.......................
Εςςία παραστάσεως Έ-ιτρό-οΐί.................. .................
Ές:ϊα ΰπηρεϊίας Ανωτέρας Διευθύνσεως...............................
Ι1ρ;σωπιχβν Γεν.κβϋ Λογιττηρίου.......................................
Έ;:ϊχ » » ......,....................»......,.....
Πρϊΐωτ./.ϊν Επιθεωρήσεως Οίκονομιχών..................................
Έςίδα έττ 0;(ορήθ£ων..................,.............................
1]ξ:;α >-·ι-(ρε-ίας τ:ν Γρατειου τής Έ.τιθίωρί,σΐω;........................ .
Προσω~ικίν Ταμείων............................................ , , . .
Γραφιν.ή ΰ'λη χ.λ ...................................................Ι
Βιδλιοδέτησ'.ς βιίλίίον καί έντύπων ταμειαχής ύ-ηρεσίας.......................Ι
Επι-λα Ταμε·ων, έπισκευή ϋπαρ'/όντων...................................Ι
Εςοδα μ.ετα^:ρϋς χαί άττίΐτολής χρημάτων.............................. . . .?
» βεοαιώ-ίως φ;ρων............................................Ι
ΙΙ;σ;ϊτά ε'.σ-ρακτόρων...............................................?
» Ταμιών...............,....................................■
» πωλητΰν χ:ινοϋ χαρτοσήμου.....................,...............|
Προσωπικόν Τυπογραφείου τής Κυβερνήσεως................................
Είς μεταφοράν.....

50
(8)200375
ε) 883
στ) 277
ι) 2125
(ζ) 800
444
227592
100000
40000
59000
3720
7350
930
Η840
4800
960
1200
3000
18840
1000
1800
31020
1600
37480
4000
2000
26160
840
500
642
550
5000
20000
4000
1800
25080
800
'ϊόα
(ιγ) 'ΐθθ '.·
■Ι
•(α) 1300
(α) Διάταγμα 227 τής 28 Ν)ίρίου 1909 φύλ.
(θ)
(Β)
(α)
»
) »
»
180
200
100
102
348
425
425
Δ'
30 Σ)δρίου
30 8)βρίου
1 4 Ίουνίου
» »
» Ιουλίου
18 7)βρίου
26 Ίουνίου
1910
76 Έφημ. Κυίεον.
64 » »
69 » »
34 » »
» » β
37 » »
52 » »
» » »
39 » »
400115
Τεύχος Α'. τού Ιτους 1909 Άναπληρωματική
Δρ.
1910
»
»
»
»
■»
»
»
»
>
23001
46
15356—
154073·:
1000-
2000-
300-
200-
500-
168696-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«■*
45
"15
Ε1δ«κον°
κροΰπολο-
•ηδηοϋ
Πληρωθέντα εξοδα
Υπόλοιπον
έκκαθαρτ-
ΰθέντων και
πληρω¬
θέντων έ-
ξόδων
Ι ε ι ς
Αναγνωρι-
όθέντα δξοδα
δι' εκδόσεως
'Εντός
του μηνός
Σεπτέμβριον
1910
Από 1 Σ)8ρί-
ον 1909 δως
τέλους
Αύγουστον
1910
Μβτβνεχβει-
σαι έκ τΑς
χρήσεως
1998
Σύνολον
ιηοτόσεων
χρηματικων
ένταλμάτβν
14442
2528
40520
18171
240
16708
11428
61572
49900
32577
13222
2432
37820
14532
2583
42000
20880
240
16874
13428
15720
2996
46000
30480
320
20320
15547
61962
49962
90000
21960
49440
20160
10560
990
12000
3250
830375
2700
1668
80
1387
1287
7610
300
11119
2359
804069
5906
4734
1499
380
4322
1258
380
380
4794
2618
380
37875
25200
3645
19
3730
4800
960
1100
48
117
2039
10239
Α'. τού ίτους
Ν)δρίου 1909 φύλ
Φ)αρίου 1910
7)6ρίοΒ 1909
Φ)βρίο« 1910
Ιουνίου »
(ίεζ·β)Διάταγμ«227 τής 28
46 27
Εκτακτος »
Άναπληρ. »
ΑΙιγούστ
7)βρίοι>
(
(«,«)
(η)
(«) » 319
(ιο) Ψήφισρνα Γ'
(κ) Διάταγμα 125
(μ) » 137
Έκτακτβς »
Άναπληρ»μ· »
ς »
626
1 ΦΗΜΤΛ
IX
ΤΗλ Κ
, , £Λδ»ΚΟ
Ι ήρονπολο·
' ο
>
! δ
ο
α>
! -4
ο

**.
11
»
12
»
»
»
13
»
14
»
»
»
15
16
17
»
18
19
20
21
22
23
24
(α)
12
Βιβλιοοέ-ητι;: ςίτόιτων το/ Τς"»ωνε ·)>. . . . .
Λγίοό /»/·. ^,-|^Αί^'] ~Λ7^-Τ'.γ ,' ν, '>έ,.ι6ι>ί '.'....,
"Εν.:α/.Τΐί /,α'. -ρ5έ ;".τ.ι ν./^(/,ο·. - )/ τ. ,^;;'ω/
Ε" 3"Λ: ' , ν-,,Γ,-Ο;. .ίυΤΙΜ-' · [Α.»α">.3^ '^ι^
ΚχιασΛίο ; , " Ι ;»'.: ι'; τ: .ω- - ι' '·-.ε ό^ . . . , , .
Κα- ':/;* τΓ,
Έξοοα ότΓ/θϊ-.α,· ίί^τν·;Λ5~τν;5 ω;.
Ι ΙρίσωτΓΛΟ Γ >'.γΐ'' - ')-(]^ τ ;. ,
Κτη.
Έ
Αντ.τιμ;.)
Αν -.μ:,»
ι.'':ο ■'-/«' λχί^.,ι
^^τΐ, ,Α5υ ο.'' λ^υι,ο,
ΐχχρ-ίθ : ίν γέ
Άν.τΐ,;,-!;,,
Τ;; ά πί όμε
Έ/.- -ϊΐς
Μ-
Κξο.
,ΛϋΤΟί Λ. Δ
ρ ί^ ^-ν
7.ς /αι
~οι.(, ήτις ϊ"·-τίε
-ελο.;.
. .. Ί'ελον ο Χ ιων . τ;0>( ιον.......
ΐ.ν -.;^ ..-:;-ία; ,;ς Κο',τςς 1$. 'ΪΊ/,α/ι-,
ι ΰ τ .λ» -
Χ ο ο η γ η θ « Ι ό α *
.5. ί. την
' /.υ
χάρτοο Εττ σ
λ., ε
Έ; Λ
'. -ί? ..ίΟ,Τ'^.—
Πάσ
"ιΤ-'-
Ί:- -
-»;,
'^'"',: )"■· κ*
ι ϊ'-
ι- ,
.νσις
^ ί1 / / ■ ^ 3 / ,
• · ■ · · ■..............
*
οα-
- ^
ύΓΛΛ
' ,,Λ'ον .
40011°
52000
800
500
2400
20*10
81840
ΐΐΙΟ.-ϋ
88 ΠΟ
3900
ί5Ο
οθ()
74ϋΟ
650
1400
·7»00
.'ΟΟ
9000
ί Ί880
ι Ο·ο/6
0300
λι' ε{ο·η:ών
νομώ ν κ α ι
διαταγμάτων
2300
ιγ) 6300
ιζ' 500
;(ζ) 2ΐόό
4ιβ; » 'Ο' .,. ,„
"(γ) » 168 .· .
(ό » 273 ,! 15 'λ1,,,0
(στ) » 20") » 9
» 251 >, 23 Μαρτιου
'Λ-τ μ%(.-:ο ΠΚ10 -ΐ'5">/-;6ν Ε?, .ε;ιό2; ι
1200878
τ;.. . Α'. ~5θ ^0() εκτβ
4420
«0000
1300
9ϋΟ
3000
'ΟΟΟ
1000
100(
18(1000
35000
120001..
Α0000 .
στ
900
(ιζ) 1000
(ιζ) 150
(ιγ) 500
(ιγιζ)4000
(ιζ) 1500
(ιε,ιζ)3872
) 1060
50-
(η) 6000
30000,.
500 . .
1200 .
11 ιΟΟΟ,. .
3720 . .
ειζΐβθθϋ
ι,γ) 8000
100
ιβ) 800
960
(6) Ί000
61382150
, τος ίρ.
7
20
»
»
»
»
»
960
ϊ » » >> 4000
» » ΑναϊΛηρ. » 6ΟΟΟ
» »
>, 1910 »
» χ »
» 1910 λ
» ιΟΟΟ
» 2000
» 900
» 6000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΎΪΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
627
ί-,ι-.ί5*ίΗ'ντα εϊ ο 5ο
Υπόλοιπον
! έκκ'ΐθαηισθεν
των καϊ. μί'
'Λναγνίθοι-
ϋθέντα 6ξοί5α
δι' έτ.δόσεοις
Μετενεχθεϊ-
ϋ σαι ίκ τής
! γού(1τον !9Η"
189608ι27
ΙΗΟΌίϋ
1009
7?00:
■ΊΊ20Ι
;ί:.οοο'
ί 300
900
30000
9000
ΐοοι.
1000
ίΒΟΟΟϋ
35000
ΗΟΟΟ
1183061
20066 60
-Ί&20
960
4000!.
γμ
Διάταγμα 287
'■ 306
6*8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙδτκοϋ
Ιποονπολ
**
Ι
25
»
26
27
28
29
30
31
32
33
Προ*δ»ορισ*ιιός των έξόδων
Π ι ό τ ώ-
X
ο ο **γ η θ - 14α*
Διά τοϋ
προυπολο¬
γισμόν
Έκ μεταψοράς....
Δι' αγοράν τριών γερανών μετά των παραρτημάτων των.....................
» » » ύϊραντλιών ..........................................
» » » λαμπτήρων συστήματος ίιϋΧ διά τό Τελωνείον Χανίων........
» » ενός λαμπτήρος » » » » δικαστικόν Μέγαρον........
Δι' εγκατάστασιν τηλεφώνου έν τω τελωνείω Χανίων........................
Διά τακτοποίησιν διαφοράς έξ ϋποτιμήσεως Γκβυάνω........................
Δι' αποζημίωσιν πληρεξούσιον........................................
Δι' έκτακτον προσωπικόν Γραφείου ....................................
Δι' 2ξοδα υπηρεσίας................................................
Δι1 εκτύπωσιν των πρακτικών των μέχρι τού 1909 Συνελεύσεων καί Βουλών κλπ... .
Διά μισθοϊοσίαν Ίδιοκτήτων πλοίων πρός καταδίωξιν τού λαθρεμπορίου............
Συντάξεις Εΰσείείας καϊ Μαριάνθης Καστρινογιαννάκη καί Α'ικατ. χήρας Ι. Κριάρη..
1200878
1200878
Δχ' «ιδικών
νόμίν χα
διαταγμάτων
61382
(δ)
(ζ)
950
500
(ια) 300
(β) 30000
16195000
(ι6) 12000
(ιβ) 4000
(ιδ) 14000
(ι6) 1500
(ιγ) 429
320562
50
(ια) Διάταγμα 204 τϊ|ς 9 Δ)βρίοι>1909 φύλλον 78 Έφημερ. τής Κυίερνήσ. τεϋχος Α'. τεϋ ετοιος 1909 Ικτακτος
(8) » 190 » 20 Ν)ίρίου » » 73 » »»»»» έκτακτος
197 1 Δ) 6
260
Δρ. 300
) )ρ ς > 950
(ζ) » 197 » 1 Δ)6ρίου » » 76 » » »»»»»» 500
(β) » 260 » 23 » » » 21 » » Β » » , "Εκτακτος » 30000
(ι') Διάταγμα 182 τής 5 8)6ρίου 1909 φύλλον 70 Έφημερ. τής Κυ6ερνήσ. τε3χος Α'. τοϋ ετους 1909 έκ μεταφορας Δρ. 23900
(ιβ)Ψήφσμα τζς 6 Μαίοι» 1910 φύλλον 28 Έφημερ. τής Κυβερνήσ. τεθχος Α'. τού Ιτους 1910 ϊκτακτος » 226500
(ιγ) Διάταγμα 377 τίίς 28 Ιουλίου 1910 φύλλον 45 Έφ. » » » » » » » > 429.90
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μετενεχθεΐ-
σαι έκ τής
χρήσεως 1908
Σύνολον
'Αναγνωρι-
Οβέντα δξοδα
δν' εκδόσεως
χρη·ματτκών
βντεώ,μάτων
Πληρωθέν*** Ιξοδα
Α*ιό )ρ
ον 1909 έως
τέλους
Αύγουστον
1910
•Εντός
τού μηνός
2)6ρίου
1910
•Εν
Υπόλοιπον
έκκαθαρισθέν
των χαί μη
πληρωθέντων
έξόδ«#ν
ΒΙ·«πβ«
5
ι) 17500
Λ) 6400
23900
1262260 50
Π50Ο
6400
950
500
300
30000
195000
12000
4000
14000
1500
42990
1545340 40
815275
98
5185 62
950
491
60
300
29635 55
195000
106Ϊ3
841
2654
750
42990
1062138 03
75091063
950
491
60
58
20
60
300
2958305
195000
4343
525
1951
750
12990
984935 78
39430
18
518562
42
315
612
300
45885 20
79034081
40
518562
950
491
300
29625 05
195000
4343
841
2563
750
429 90
60
4343 20
20
2563 60
1030820
24935
6280 38
91
98
31317
17
1050
1
25
2
»
1
26
1
27
ι
Κ8
1
29
1
30
2
»
3
»
1
11
1
32
1
33
, . Κ. Ι
"Γ"
ι '^Μ λ__ι
Π
Τ1 Γ,
Χορη .
Διά τού Γ,ροΛπο-
Δι' «Ιδι ών Νόμων
χαΐ Διαταγμάτων
ΜιτινΐχθεΤβαι 1χ τ«(
1908
Σύνολον
πιστώσεων
δι' |χδοσ«ω(
ΐνταλαάτων
Έξοόα πληρωθέντα
'Ακό 1 Σ·-
πτ*μ6ρίοιι 1909
Ιως τΛους Αΰ
γούατου 1910
'Εντβ τοΰ
5?ίου 1910
Έν
"Γχόλοιπο, εΛ-
χαβαρισίίν των
χαΐ
α

Χ
00
α
Χ
'. Διχα'οσιίνης Λαί'Εζωτερικών
Β' ' ίίσωτερικών.........
Γ' — Λ" , "
ΐΐιχιοειας...........
Δ'. Οΐκρνομικών . ...
Σύνολον....·
846364
3136783
1075962
1200878
Α'
» ι :
* ι*
6259987
48270
886341
227592
320562
1482765
24 1393700
15
40' 23900
79 ι 1417600
894634
■ ! 5416824
■ Ι 1303554
■ Ι 1545340
9160352
24
15
40
3271198
111554388
106213803
81169ψ9· 731609
57^2889931
51013631
6300167 445620107
984935
08
35
75
78
96
57889 40
220431
103973
45885 20
428179 33
48
25
789498 48 22193 51
311036283160835
1117605
1030820
98
74
37533 8ο|
31317
6048287 29251880415
Έσοδα
Β'. *
Πρου~ολογισθέντα Δρ. 5.793.325.—
Βεβαιωθέντα »............ 741.177.81
ΕίσκραχδέντΛ ν.......................... 581.688.81
Εΐσπρακτε'α »........................................ 159.489
' Πρου-ολίγισθε'ντα » 9.160.352.79
Έκκαθαρισθέντα » .............. 6.300.167.44
Πληρωθέν™ »........................... 6.048.287.29
Πληρωτεα » .............,____........................ 251.880.15
ι. ϋ% Λ Αί ·
Μέγεθος Γραμματοσειράς